สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองคาย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอภิชัย ทำมาน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลอรุณรังษี  นายปิยะพงษ์ คนยง 042411774 831 ตกลงราคา 116,856.00191012121012800000000083
2เนินพระเนาว์วิทยา  นายสุรังศรี ดวงบุญมี 042-412707 1412 ตกลงราคา 145,093.0033231713171523000000000141
3ธนากรสงเคราะห์  นายเจริญ สอนคำหาญ 042990686 2181 ตกลงราคา 1153,972.0023211425182524252320000000218
4อนุบาลหนองคาย  นายกฤศภณ หล้าวงศา 042-411051 1,8132 วิธีพิเศษ 11,258,000.001402702682702932902820000000001,813
5บ้านคุยนางขาว  นายสมพงษ์ วงละคร 042-474028 1322 ตกลงราคา 184,280.0030151617201717000000000132
6บ้านหนองเดิ่น  นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ 042474132 1532 ตกลงราคา 199,215.0040201723191222000000000153
7บ้านโคกแมงเงา  นายชูเชิด เจียมศร 042-990927 911 ตกลงราคา 162,434.00016151111221600000000091
8จอมมณี  นางชุลีพร หาญเชิงชัย 042-412712
9อักษรอดุลวิทยา  นายอัครชาติ เชื้อเวียง 042-412368 873 ตกลงราคา 165,986.00876981112591200000087
10บ้านเมืองหมี(พรหมวิทยา)  นายสังคม หินกาล 042-011157 902 ตกลงราคา 150,062.00169141012171200000000090
11บ้านพร้าวเหนือ  นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ 825 ตกลงราคา 134,831.0001415251414000000000082
12บ้านหนองแจ้ง  นายยรรยงค์ สุดตาสอน 042-408189 242 ตกลงราคา 215,000.00263513400000000024
13ชุมชนบ้านปะโค  นายสุริยา ไสยลาม 042-408158 4772 กรณีพิเศษ 1301,000.0085405036403660505030000000477
14ครุราษฎร์รังสรรค์  นางปัทมา รุ่งศิริวัฒนกิจ 042-438354 1041 ตกลงราคา 162,471.0015171413181413000000000104
15บ้านเวียงคุก  นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล 042-438139 674 ตกลงราคา 444,000.000791114121400000000067
16บ้านโคกป่าฝาง  นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ 042-408159 971 ตกลงราคา 133,000.001512111414151600000000097
17บ้านหนองบ่อ  นายเทียนชัย พลรัตน์ 042-430185 711 ตกลงราคา 138,493.00136814981300000000071
18บ้านเมืองบาง  นายเอลวิส โคตรชมภู - 3621 วิธีพิเศษ 1253,087.0023302940463044403644000000362
19บ้านนาคลอง  นายเบญจพล สุภาจิน 042-991001 561 ตกลงราคา 135,000.0051259610900000000056
20บ้านวังยาง  นางสาวนิภาพร ดีมาก 0973190456 461 ตกลงราคา 142,336.000768861100000000046
21หาดคำบอนวัฒนา  นายณเรศ ดาวแก้ว 042-436838 1571 ตกลงราคา 179,450.0049201514710981312000000157
22บ้านเบิดวิทยา  นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ 0 641 ตกลงราคา 175,042.00011915761600000000064
23เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์  นายอาทิตย์ ลุนสำโรง 042-421551 3141 ตกลงราคา 1219,913.0044292927232028424230000000314
24หนองแดงสร้างประทายพัฒนา  นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว 042-991004 283 สอบราคา 227,888.001003532500000000028
25บ้านหนาด(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายจรัส นามบุปผา 042-423155 861 ตกลงราคา 146,017.001710101512121000000000086
26จันทราราม  นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ 042-990597 771 ตกลงราคา 134,000.001791195101600000000077
27บ้านดงเจริญ  นายคำพอง พุทธวงศ์ 042-430221 461 ตกลงราคา 125,900.007525119700000000046
28ชุมชนบ้านพวก  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ 042-449029 931 ตกลงราคา 135,070.002781613129800000000093
29บ้านเดื่อใต้  นายอบชัย เวียนวัน 042-449030 1691 ตกลงราคา 1130,937.003514191416181615148000000169
30บ้านหมากก่องฝายแตก  นายประคอง โคตะวงษ์ - 1551 ตกลงราคา 176,845.0037232019162119000000000155
31หินโงมวิทยา  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 0817497177 1152 ตกลงราคา 142,890.003415117151518000000000115
32สีกายวิทยาคม  นางอัญชัญ ศรีสาร 042-013361 571 ตกลงราคา 128,410.0014911429800000000057
33บ้านพร้าวใต้เจริฐสุข  นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ 042-430220 111 ตกลงราคา 17,800.00032000600000000011
34บ้านบงวิทยา  นายศรัณย์พงศ์ วิบูลย์กุล 042-436880 465 ตกลงราคา 221,078.00896559400000000046
35บ้านจอมแจ้ง  นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ - 91 ตกลงราคา 17,852.0001002510000000009
36หัวหาดวิทยา  นายสามารถ โสภาเวทย์ 042-449028 1641 ตกลงราคา 167,531.0044241916272014000000000164
37ราชประชานุเคราะห์ 14  ว่าที่ พ.ต.สมภูมิ รวิวรรณ 042-495094 1,0063 วิธีพิเศษ 1711,658.001327863688286861211011182913290001,006
38นาฮีนุเคราะห์  นายนิมิตร วิชิต 042-407304 1751 ตกลงราคา 172,433.004013925311740000000000175
39ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา  นายวันชัย ธรรมวิเศษ 042-407303 1562 ตกลงราคา 1113,021.0017302117292220000000000156
40บ้านโคกสำราญ  นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล 042-407306 973 ตกลงราคา 155,335.002013131214121300000000097
41บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา  นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร - 331 ตกลงราคา 134,275.00935363400000000033
42บ้านหนองหมื่น  นายถาวร พุฒเขียว 042-414743 972 ตกลงราคา 142,116.002515131012121000000000097
43ดงเว้นดงเจริญวิทยา  นายธงชัย นิลสุวรรณ 042-010780 1901 ตกลงราคา 1134,580.0028192321182212121619000000190
44ดาวเรืองสมสะอาด  ว่าที่พันตรีจักรพงษ์ กองภา 042-010883 1091 ตกลงราคา 148,821.0022101310251613000000000109
45บ้านสร้างพอก  นางผกาพันธ์ ผาเจริญ 042-407324 411 ตกลงราคา 124,000.00855747500000000041
46บ้านสวยหลง  นายอิสระ พรมมา 042-430189 323 ตกลงราคา 117,274.00947223500000000032
47โพนสว่างป่าตองวิทยา  นายวิสิฐ รัตนะคุณ 042-463162 1051 ประกวดราคา 354,100.002912161117515000000000105
48บ้านนาอ่างสร้างอ่าง  นายอิสระ พรมมา 042430189 783 ตกลงราคา 147,242.001355112391200000000078
49วัดพระธาตุบังพวน  นายคำจันทร์ ศรีเดช 042-990317 402 สอบราคา 125,148.004447106500000000040
50ราษฎร์นุเคราะห์  นายบุญส่ง เหล็กสัก 042-990210 2241 ตกลงราคา 1124,017.0053261925254036000000000224
51ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)  นายเอนก จันทรเสนี 042-430186 2022 สอบราคา 1129,788.0040361923232932000000000202
52โคกคำทุ่งสว่างวิทยา  นายวีรชน ภานุรักษ์ 042458231 452 สอบราคา 123,367.000678461400000000045
53บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา  นายบรรจงศักดิ์ พินธะ 042495184 761 ตกลงราคา 137,342.0015913101271000000000076
54หนองผือวิทยาคม  นายสัญญา เบ้าธรรม 042089855 921 ตกลงราคา 139,033.002887161216500000000092
55บ้านโคกก่อง  เกษียณอายุราชการ 042-089853 411 ตกลงราคา 123,000.00922874900000000041
56มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา  นายชนะ อัคราช - 701 ตกลงราคา 153,356.008413141212700000000070
57ชุมชนบ้านถ่อน  นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู 042458026 1794 ตกลงราคา 1128,338.0046301817222026000000000179
58บ้านนาน้ำพาย  นายสุขสันติ์ จันทรสา 042992512 532 ตกลงราคา 125,600.00554101161200000000053
59บ้านหนองนาง  นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา 042-014421 1151 ตกลงราคา 167,779.0021201213151816000000000115
60บ้านนาดง  นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา 042-430135 651 ตกลงราคา 150,800.001535711111300000000065
61บ้านดงนาคำ  นายอดุลย์ คำจันทร์ - 353 ตกลงราคา 121,000.00851654600000000035
62ราษฎร์สามัคคี  นายรังษี สุวรรณไตร 042430137 591 ตกลงราคา 146,130.0015299481200000000059
63โพนศิลางามวิทยา  นายคมสัน โคตรชมภู 042992599 691 ตกลงราคา 154,258.001871451011400000000069
64บ้านเดื่อ  นายอุย วงศ์ไชยา 042445119 3653 ตกลงราคา 3231,761.0080454051464855000000000365
65บ้านน้อย  นางอัศราวรรณ บุญอยู่ 042445342 523 ตกลงราคา 122,291.007849117600000000052
66โกมลวิทยาคาร  นายมานิจ โยคิน 042431125 5913 ตกลงราคา 1404,982.005070887990114100000000000591
67อนุบาลดารณีท่าบ่อ  นายดุสิต เหมือนบุดดี 042431115 8133 วิธีพิเศษ 1626,750.00122100102104123127135000000000813
68ชุมชนบ้านโพนสา  นายสุวิช อุณาสิงห์ 042401166 1672 ตกลงราคา 173,014.0022222210151212151522000000167
69บ้านท่ามะเฟือง  นายประยงค์ โคตรชมภู 042-992771 611 ตกลงราคา 130,665.0021511773700000000061
70บ้านนาช้างน้ำ  นายกิตติ จำปีพรหม 042400977 1003 ตกลงราคา 140,150.002014918141411000000000100
71บ้านเทวีดอนขม  นายสนิท เหมือนบุดดี 042992128 831 ตกลงราคา 153,100.001311141010101500000000083
72บ้านว่าน  นายเฉลิมพล ใยนนท์ 042014710 1992 ตกลงราคา 2149,516.0032172017172421131523000000199
73บ้านแสนสุข  นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว 042-421592 1002 ตกลงราคา 173,282.001181711191915000000000100
74บ้านกองนาง  นายรังษี สุวรรณไตร 042991783 1101 ตกลงราคา 164,367.0010310121212161898000000110
75บ้านปากมาง  นายตุ๋ย นามวงศา 042-991571 1515 ตกลงราคา 112,000.00000332421000000015
76บ้านหงส์ทองสามขา  นายประสิทธิ์ คงเดช 042-991574 251 ตกลงราคา 119,219.00671232400000000025
77ป่าสักวิทยา  นายสมบูรณ์ สุบิน 042-991547 1431 ตกลงราคา 195,749.0035151819132122000000000143
78บ้านนาบง  นายคูณ โคตะมี 042430133 601 ตกลงราคา 133,537.00115713671100000000060
79บ้านน้ำโมง  นายรณชัย มีชัยนาม 0862280539 682 ตกลงราคา 250,746.0011710111161200000000068
80บ้านทุ่มฝาง  นายนิวัฒน์ นามสมบัติ 042992341 8783 ตกลงราคา 157,405.007679146810101000000087
81บ้านอุ่มเย็น  นายสาคร หอทอง 171 ตกลงราคา 111,294.00521301500000000017
82ร่วมมิตรวิทยา  นายคำดี จันทะเกษ 042447111 2483 กรณีพิเศษ 1144,860.0040241729272822202021000000248
83บ้านโพนพระ  นายสมคิด โพธิ์จุมพล 042443242 1182 ตกลงราคา 255,293.0027112216121218000000000118
84บ้านโคกคอน  นายธีรวัฒน์ ดีเลิศ 042443186 1442 ตกลงราคา 297,630.000262225192329000000000144
85บ้านหนองผือ  ว่าง 042443214 662 ตกลงราคา 130,705.001136914121100000000066
86บ้านหนองแวง  นายเสวต พินธะ 0 1273 ตกลงราคา 174,000.002049913121591521000000127
87บ้านท่าสำราญ  นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ 0 1281 ตกลงราคา 155,778.0035191612161812000000000128
88บ้านเป้า  - 042443362 331 สอบราคา 113,363.0011313102300000000033
89คุรุศิษย์วิทยา  นายดีเด่น ชัยชนะ 042443023 1532 ตกลงราคา 1109,700.0030141615233619000000000153
90บ้านกวดโคกสว่าง  นายสฤษดิ์ ใจหาญ 042445649 1922 ตกลงราคา 1134,169.0040121512232517111819000000192
91บ้านศรีเชียงใหม่  นายเจริญศักดิ์ บุญดี 042-451248 4273 วิธีพิเศษ 1268,158.0050606155685578000000000427
92อนุบาลศรีเชียงใหม่  นายสายันต์ มูลทาทอง 042-451258 2423 กรณีพิเศษ 1160,000.0030253127445035000000000242
93สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75  นายวารสาร เมืองพวน 042-451268 833 ตกลงราคา 164,589.00610121012151800000000083
94บ้านโนนสง่า  นายประเวทย์ งามวิเศษ 042-451454 2411 ตกลงราคา 1138,138.0027121122162420353737000000241
95บ้านหัวทราย  นายพุทธชัย ใจชื่น 042-411332 832 ตกลงราคา 158,810.0025107117101300000000083
96บ้านพานพร้าว  นายมนัส วระรักษ์ 042-451315 601 ตกลงราคา 131,573.0019499412300000000060
97บ้านป่าสัก  นางสุทธอร จันทร์ทองศรี 042-451413 361 ตกลงราคา 114,506.00672726600000000036
98ดอนก่อโนนสวรรค์  นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง - 1440 ตกลงราคา 174,665.00014128181515252017000000144
99บ้านไทยสามัคคี  นายสนธยา เพ็งนิล 042-451483 972 ตกลงราคา 153,578.00241018111371400000000097
100หนองปลาปากจำปาทอง  นางเพชรา พิมพ์ศรี 042-014065 493 ตกลงราคา 129,768.0084281211400000000049
101บ้านขุมคำ  นายวันเฉลิม ไชยยงค์ - 521 สอบราคา 122,427.001456759600000000052
102บ้านนาโพธิ์  นายประเสริฐ อันภักดี - 973 ตกลงราคา 167,726.001512171313161100000000097
103บ้านดงบัง  นางฐิติมา อภิญญากุล 405 ตกลงราคา 220,058.00544876600000000040
104บ้านเสียว  นายนาวิน ศรีริบาล 042-411332 613 ตกลงราคา 134,739.00105651610900000000061
105ชุมชนบ้านหม้อ  นายนพพร จันทะราช 042-014252 1351 ตกลงราคา 162,208.0034201514172114000000000135
106บ้านท่ากฐิน  นายเชษฐา ทิพยโสต 042-451550 721 ตกลงราคา 132,100.001391251613400000000072
107บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)  นางวันวิสา กองแก้ว 042-411332 1172 ตกลงราคา 140,000.0024151511181420000000000117
108พัฒนาคำแก้ว  นายบุญมา กงพลี 042-411332 471 ตกลงราคา 130,963.001675416800000000047
109พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา  นายชนะรัตน์ บุญทวี - 2752 ตกลงราคา 1120,000.0030405035355035000000000275
110บ้านถิ่นทอนเหนือ  นายมงคล ผิวผ่อง 042-430235 601 ตกลงราคา 124,210.00116101068900000000060
111บ้านวังน้ำมอก  นายฉลองชัย อินทขีณี 042-430234 871 ตกลงราคา 142,245.00201411710151000000000087
112ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4  นายธวัชชัย กองศรี 042-441055 2873 ตกลงราคา 1158,111.0075353533333838000000000287
113บ้านสังกะลีนาขาม  นายประจักษ์ บุตรดี 042-441207 2121 ตกลงราคา 1112,579.005613251514175242518000000212
114บ้านโสกกล้า  นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ 042-430239 813 ตกลงราคา 132,930.0020121010913700000000081
115อนุบาลสังคม  นายสุริธรรม แก่นพรหม 042-441104 3191 ตกลงราคา 0171,393.0070323933494749000000000319
116บ้านแก้งใหม่  นางรุจี กิตติพระวงศ์ 042-430201 701 ตกลงราคา 139,292.00189671071300000000070
117บ้านนาโคก  นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง 042-411332 841 ตกลงราคา 129,976.002215511791500000000084
118บ้านปากโสม  นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูล 042-441493 1121 ตกลงราคา 157,480.0023181414141811000000000112
119บ้านผาตั้ง  นายรณชัย มีชัยนาม 0810568504 1382 ตกลงราคา 166,673.0029121516159128139000000138
120บ้านห้วยไซงัว  นายอภิชัย มิตะนุ 042-080424 3091 วิธีพิเศษ 1149,644.0059222618252526264141000000309
121บ้านดงต้อง  นายพินิจ เหลืองอิงคสุต 042-430199 1101 ตกลงราคา 141,118.00311117179196000000000110
122บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง  นายประจักษ์ บุตรดี 042-441207 321 ตกลงราคา 114.39065555600000000032
123บ้านตาดเสริม  นายประจักร์ สีปุ 042-430195 272 ตกลงราคา 114,080.00065553300000000027
124บ้านม่วง  นายประจักร์ สีปุ 042-414889 1122 ตกลงราคา 153,194.0016111515171721000000000112
125บ้านหนอง  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน 042-430197 1231 ตกลงราคา 138,419.003615911162016000000000123
126บ้านวังมน  นายประจักร์ สีปุ 042-430240 262 ตกลงราคา 111,440.00047615300000000026
127บ้านนางิ้ว  นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ 042-430191 2741 วิธีพิเศษ 1122,870.0070304326221825151114000000274
128บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย  นายดุสิต สระประทุม 042-430192 1072 ตกลงราคา 165,206.0016121815131320000000000107
129บ้านเทา-นาบอน  นายสุวิทย์ คำสอนทา 042-430193 3701 ตกลงราคา 1240,955.0059282633433047324230000000370
130บ้านม่วงน้ำไพร  นางรุจี กิตตพระวงศ์ 042-430203 91 ตกลงราคา 16,283.0001202220000000009
131บ้านเทพประทับ  นายสมชัย การมาโส 042-430194 1161 ตกลงราคา 178,023.0024151217141816000000000116
132บ้านฟ้าประทาน  นายวุฒิกรณ์ รัตนบัลลังค์ 0-4243-020 661 ตกลงราคา 138,887.001371013410900000000066
133บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19  นายจินดา อุปฮาด 042463167 1541 ตกลงราคา 165,699.0040231814212117000000000154
134บ้านโพนสวรรค์  นายนคร เกตุพล 042-411332 2683 วิธีพิเศษ 1154,254.0070302550283233000000000268
135สระใครไชยานุเคราะห์  นายสงกรานต์ เนตรภักดี 042-419031 2051 ตกลงราคา 1113,091.0059252222192335000000000205
136บ้านหนองบัวเงิน  นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์ 042-419043 2831 ตกลงราคา 1169,299.0065304626383840000000000283
137อนุบาลบ้านคอกช้าง  นายสมบุญ พุทธวงศ์ 042-419089 2601 ตกลงราคา 1208,255.0051222227302028212118000000260
138บ้านเหมือดแอ่  นายสมพร โสดาวิชิต 042414742 2242 ตกลงราคา 2182,025.0036262920201210261827000000224
139สมสะอาดดงมุขวิทยา  นายสมบัติ เทพวรรณ์ 042-430108 5002 ตกลงราคา 2302,260.0067665044414252525135000000500
140บ้านนากอ  นายเลิศศักดิ์ อรรคมีจิตต์ 042-430109 841 ตกลงราคา 141,976.0029899139700000000084
141บ้านฝางวิทยา  นายพงศกร ทองจันทร์ 042-411332 871 ตกลงราคา 15,010.00171011916101400000000087
142บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์  นายสมคิด หารินไสล 042-411332 1112 ตกลงราคา 259,971.0020121914151417000000000111
143บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก  นายนิติวุฒิ ศรีคลังไพร 042-419987 1261 วิธีพิเศษ 1110,000.0020121721142913000000000126
144โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์  นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์ 042-421575 1221 ตกลงราคา 173,967.002591191091391116000000122
145บ้านโนนแดง  นายเสน่ห์ สุวิธรรมา 042-436902 892 ตกลงราคา 139,715.00859719182300000000089
146บ้านหนองบัววิทยา  นายวิทยา บุรณะสุทธิ์ 042-089881 941 ตกลงราคา 157,901.00221117101671100000000094
147บ้านสมสนุกดงหนองบอน  นายบุญทัน แสงคาร์ - 621 ตกลงราคา 135,015.0069891012800000000062
148ฉันทนาวัณรถ  นายวันชัย อารีราษฎร์ 042-411310 1111 ตกลงราคา 193,554.00319181711178000000000111
149บ้านตอแก  นายเกษม บัวป้อม 042-430112 672 ตกลงราคา 125,658.0017771189800000000067
150บ้านโพธิ์ตาก  นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรี 042-483295 2252 ตกลงราคา 1147,937.0046222435253340000000000225
151บ้านสาวแล  นายวันชัย กองทอง 042-483011 1383 ตกลงราคา 170,000.0038211319131717000000000138
152บ้านโพนทอง  นายสนิท ศรีระษา 042-483030 1411 ตกลงราคา 196,067.0026151618202323000000000141
153อนุบาลดอนไผ่  นายมหันต์ เวทไธสง 042-483929 1763 ตกลงราคา 167,513.0035201820233327000000000176
154บ้านไร่  นายอารมณ์ ศรีแสง 042-411332 1272 ตกลงราคา 147,094.0029132118132013000000000127
155บ้านศูนย์กลาง  นายสงวน หีบแก้ว 042-411332 724 ตกลงราคา 130,000.0009121315121100000000072
156บ้านน้ำทอน  นางสาวแจ่มนภา รัตนติสร้อย - 591 ตกลงราคา 132,428.00144137116400000000059
157อาโอยาม่า 2  นายสามารถ ดวงคำน้อย 042-422073 2793 ตกลงราคา 197,713.000352540303537352517000000279
158อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก  นายสามารถ ดวงคำน้อย 042-422073
159บ้านดอนขนุนพัฒนา  นายพงษ์เทพ กลางวิชัย 721 ตกลงราคา 126,145.0024988125600000000072
รวม 23,159 364 - 204 13,862,451.39 3,943 2,636 2,705 2,730 2,916 2,971 3,045 724 722 696 29 13 29 0 0 0 23,159
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน