สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 19  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เลยพิทยาคม  นายธวัช มูลเมือง 042811290 3,1502 วิธีพิเศษ 13,437,900.0000000005505505205604804900003,150
2เลยอนุกูลวิทยา  นายวิชัย ปุรัน 042812428 1,1063 วิธีพิเศษ 11,096,836.0000000002001861922001781500001,106
3นาอ้อวิทยา  นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ 042071055 4601 ตกลงราคา 1409,100.0000000008010070906060000460
4น้ำสวยพิทยาสรรพ์  นาธราภพ วีระประทีป 042072148 1252 วิธีพิเศษ 1138,456.00000000018224418149000125
5นาด้วงวิทยา  นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ 042887108 6793 วิธีพิเศษ 1509,748.000000000113157169727989000679
6เชียงคาน  นายสุเมธ ปานะถึก 042821159 1,5923 วิธีพิเศษ 11,580,113.0000000003162793192132262390001,592
7เขาแก้ววิทยาสรรพ์  นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม 042070667 2971 ตกลงราคา 1334,575.000000000515155524345000297
8ธาตุพิทยาคม  นายระบอบ พลมุข 042877096 1453 ตกลงราคา 1161,461.000000000222826143520000145
9จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  - 042877025 7202 กรณีพิเศษ 2531,876.000000000969696144144144000720
10ปากชมวิทยา  นางวรากร มังบู่แว่น 042881088 3935 วิธีพิเศษ 2386,470.000000000827268507051000393
11เชียงกลมวิทยา  นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ 042075075 8163 วิธีพิเศษ 1801,898.000000000160134121140125136000816
12คอนสาวิทยา  042801178 963 ตกลงราคา 198,260.00000000030111320101200096
13ศรีสองรักษ์วิทยา  นายอภิพันธ์ จันทศร 042891313 1,0123 วิธีพิเศษ 11,001,238.0000000001872161621591491390001,012
14วังโพนงามวิทยา  นายพยุง โพธิ์ชัย 042810634 3091 ตกลงราคา 1249,315.000000000677275263336000309
15พระแก้วอาสาวิทยา  ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร 042801722 1751 วิธีพิเศษ 1172,493.000000000344129222326000175
16นาแห้ววิทยา  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา 042897067 3261 ตกลงราคา 1217,179.000000000705667505033000326
17ภูเรือวิทยา  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 042899088 1,0531 กรณีพิเศษ 1894,101.0000000002602212221301101100001,053
18ท่าลี่วิทยา  นายถวิล คนฉลาด 042889214 6482 กรณีพิเศษ 1510,315.0000000001301338812010671000648
19ศรีสงครามวิทยา  นายจิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ 042841409 6,8133 กรณีพิเศษ 12,995,000.0000000005305104825004,3624290006,813
20วังทรายขาววิทยา  นายดิเรก ศรีโยธา 042076118 1242 ตกลงราคา 1110,850.000000000182025161827000124
21เขาหลวงวิทยา  นางอิสริยา พจนธารี 042076781 2271 ตกลงราคา 1154,702.000000000477151171031000227
22เซไลวิทยาคม  นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี 042801214 1011 ตกลงราคา 196,484.000000000121726121717000101
23ผาน้อยวิทยาคม  นายราชันต์ ทิพยโสต 042076518 1253 ตกลงราคา 188,128.000000000222333162110000125
24เลยสว่างวิทยาคม  นายประสบการณ์ นาถ้ำพลอย 042801299 2003 ตกลงราคา 1146,335.200000000343732164734000200
25ภูกระดึงวิทยาคม  นายอิฏฐารมย์ ประชุมวรรณ 042810827 9853 วิธีพิเศษ 11,150,000.000000000189190166130186124000985
26ภูหลวงวิทยา  บัญชา ศรีสวัสดิ์ 042039965 6763 วิธีพิเศษ 1634,000.00000000012098115120118105000676
27สันติวิทยาสรรพ์  นายกมล เสนานุช 042818074 1,0843 วิธีพิเศษ 1789,457.0000000001681731422061802150001,084
28เอราวัณวิทยาคม  นายประทัด ผาลี 042801009 3203 วิธีพิเศษ 1306,000.000000000605050605050000320
29ผาอินทร์แปลงวิทยา  นายวิมล แพงโคตร 042853151 4841 วิธีพิเศษ 1171,325.000000000909079905976000484
30ผาสามยอดวิทยาคม  นายสวาท นาคเสน 042801237 3583 ตกลงราคา 1410,212.000000000507265655254000358
31หนองหินวิทยาคม  นายอนุชา ศิลาเกษ 042852296 8991 วิธีพิเศษ 1863,780.000000000150153148170143135000899
32หนองบัวพิทยาคาร  นายสนิท วงศ์แสนตา 042312265 3,2888 วิธีพิเศษ 14,013,000.0000000006056094985075365330003,288
33บ้านขามพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ 042000234 4,9373 วิธีพิเศษ 1555,000.000000000802951,0301,3108108900004,937
34หนองสวรรค์วิทยาคาร  นายสุขเกษม พาพินิจ 0-4231-431 4143 วิธีพิเศษ 1403,500.0000000006884793543105000414
35เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  นางวิมล ปานะถึก 042378106 2621 ตกลงราคา 1274,164.000000000403835504752000262
36คำแสนวิทยาสรรค์  ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง 042-359125 2,4964 วิธีพิเศษ 12,510,826.0000000004804424434003653660002,496
37กุดดินจี่พิทยาคม  นางนิรามัย พลสนอง 042357457 7663 วิธีพิเศษ 3817,822.000000000160112159110114111000766
38ฝั่งแดงวิทยาสรรค์  นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ 042312765 5202 ตกลงราคา 1502,031.0000000001009595807575000520
39โนนสังวิทยาคาร  นายรณภพ ลิสุวรรณ 042370145 1,1313 กรณีพิเศษ 11,118,513.0000000002001741962001851760001,131
40โนนเมืองวิทยาคาร  นายสำเนา เทียมดวงแข 042355032 4021 ตกลงราคา 1355,850.000000000758070606552000402
41กุดดู่พิทยาคม  นายบุญมา ภูเงิน 042356162 7923 วิธีพิเศษ 1771,000.00000000017016816211010379000792
42หนองเรือพิทยาคม  นายชาตรี วงเวียน 042314076 2361 ตกลงราคา 1254,400.000000000364060353035000236
43ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายเล็ก ขมิ้นเขียว 042354079 1,9603 วิธีพิเศษ 12,620,000.0000000003503203103503203100001,960
44ยางหล่อวิทยาคาร  นายธารา พิลาแสง 042003259 5001 ตกลงราคา 1381,781.000000000909595708070000500
45กุงแก้ววิทยาคาร  นายประเวชย์ ประวันรัตน์ 042315874 2063 ตกลงราคา 1194,000.000000000503646401816000206
46นากอกวิทยาคาร  นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ 042312717 1961 วิธีพิเศษ 1187,563.000000000355434302518000196
47กุดสะเทียนวิทยาคาร  นายกิตติชัย การโสภา 042003041 3323 วิธีพิเศษ 1320,954.000000000855572405525000332
48สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  นายรังสรรค์ ศึกรักษา 042372419 1,3453 วิธีพิเศษ 11,482,220.0000000002002352402002502200001,345
49ดงมะไฟวิทยาคม  นายกิตติภูมิ กำหอม 042315876 1251 ตกลงราคา 180,844.00000000034292215322000125
50ภูซางใหญ่วิทยาคม  นายเฉลิมพล ชนะพาล 042005622 1573 วิธีพิเศษ 1164,500.000000000222530303020000157
51นาวังศึกษาวิช  นายสุขเกษม พาพินิจ 042004090 1,3673 วิธีพิเศษ 11,374,260.0000000002352372571902232250001,367
52นาแกวิทยา  นายจำเนียร มัตกิต 042951533 3182 ตกลงราคา 1279,227.000000000608531606022000318
รวม 47,248 125 - 153 39,109,062.20 0 0 0 0 0 0 0 7,853 7,037 7,714 7,420 10,635 6,589 0 0 0 47,248
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน