สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ด่านซ้าย  นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม 042891344 2301 ตกลงราคา 1133,584.0021202414102628252834000000230
2อนุบาลด่านซ้าย  042891101 8243 วิธีพิเศษ 1362,348.00147134111101113100118000000000824
3บ้านนาทุ่ม  นายอมร แสวงผล 042891302 763 ตกลงราคา 131,237.00199891513300000000076
4บ้านน้ำพุ  นายพชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ 042870318 293 ตกลงราคา 112,813.00844503500000000029
5บ้านกกเหี่ยน  จ.ส.อ.ทศพร กุลด้วง 0-4287-032 251 ตกลงราคา 115,060.00447312400000000025
6บ้านศาลาน้อย  นายพิฆเนศ พาคำ 042870317 212 ตกลงราคา 112,162.00432343200000000021
7บ้านปากหมัน  042870196 191 ตกลงราคา 111,181.00422405200000000019
8บ้านนาทอง  นายภานุพันธ์ จันทรา 042870164 721 ตกลงราคา 128,838.0012610889538300000072
9บ้านนาข่า  นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ฤทธิศักดิ์ 0-4287-015 321 ตกลงราคา 114,315.001535221400000000032
10บ้านเครือคู้  นางวัชราภรณ์ มหานิล 042891913 92 ตกลงราคา 13,009.0021221100000000009
11บ้านปากโป่ง  นายนิติพงษ์ ไชยคำ 343 ตกลงราคา 222,362.003362510500000000034
12บ้านแก่งม่วง (ดซ)  0-4287-031 251 ตกลงราคา 111,847.001014342100000000025
13บ้านแก่วตาว (นาดี)  นางธัญวิภา สีมาพร 0-4287-012 181 ตกลงราคา 112,222.00015422400000000018
14บ้านหัวนาแหลม  นายเสถียร ชนะมาร 0810598454 221 ตกลงราคา 19,046.00431241700000000022
15บ้านโพนหนอง  นายชัยยศ นนทะโคตร 0862030311 201 ตกลงราคา 110,847.00322503500000000020
16บ้านหนองผือ  042891100 611 ตกลงราคา 137,306.00127106681200000000061
17บ้านนาหมูม่น  นายธวัชพงษ์ พรหมจักร 0819642052 352 ตกลงราคา 119,079.00862338500000000035
18บ้านนาดี  นายสุดใจ ศรีบุตตา 0895779898 212 ตกลงราคา 111,131.00624132300000000021
19บ้านห้วยปลาฝา  นายสมชัย เพ็ชรรักษ์ 0818720313 273 ตกลงราคา 113,669.00772414200000000027
20บ้านวังยาว  นายวรวิทย์ แสนประสิทธิ์ 0-4287-032 1251 ตกลงราคา 185,977.0018109661012132714000000125
21บ้านกกสะตี  ว่าที่ ร.ต.บุญมี สีซุย 0904500190 733 ตกลงราคา 133,110.0019714978900000000073
22บ้านผึ้ง  นายเอกวิทย์ นววงศานันต์ 042870208 361 ตกลงราคา 116,246.40463684500000000036
23บ้านปากแดง  นายอุทรณ์ ศรีบุตรตา 0926305311 1351 ตกลงราคา 159,995.0035121815142120000000000135
24บ้านวังเวิน  นายสาคร แก้วประกาย 0611233650 651 ตกลงราคา 135,760.00196171312700000000065
25บ้านโคกงาม  นายปรีชา ทัพใหญ่ 0-4207-807 2283 ตกลงราคา 198,375.0035313030343434000000000228
26บ้านห้วยตาด  นายสมร กำเนิด 0-4288-407 313 ตกลงราคา 119,977.00026437900000000031
27บ้านนาเจียง  นายสุเทพ วังคีรี 0-4287-015 841 ตกลงราคา 145,222.002316910514700000000084
28บ้านหนองหลวง  นายประดิษฐ์ แก้วยม 0-4287-031 652 ตกลงราคา 130,806.00128118107900000000065
29บ้านชั่งสี่  042870139 252 ตกลงราคา 111,336.000424310200000000025
30บ้านหนองสนุ่น  นายชัยพิสิฏฐ์ กริสมัย 0-4287-025 381 ตกลงราคา 124,123.00443868500000000038
31บ้านห้วยน้ำเมย  นายคำดี จันทศร 042-870274 292 ตกลงราคา 128,486.00062265800000000029
32บ้านโพนสูง  นายบุญเลิง ตุไตลา 0-4287-032 852 ตกลงราคา 135,263.001898811171400000000085
33บ้านหนองอุมลัว  นายกุลศักดิ์ วงศ์บุญเกื้อ 0-4288-410 483 ตกลงราคา 129,020.00041153121300000000048
34บ้านห้วยทอง  นายภูวนันท์ อันทะสาย 0-4287-017 1064 ตกลงราคา 149,493.00089551013211916000000106
35บ้านนาลานข้าว  นายศุภศิลป์ มั่นมา 323 ตกลงราคา 113,000.00067752500000000032
36บ้านป่าม่วง  จ.ส.อ.ไสว สีหะวงษ์ 042-870328 331 ตกลงราคา 17,500.001222635300000000033
37บ้านหัวฝาย  นายบพิตร คำมูล 0-4287-029 281 ตกลงราคา 111,744.000611143300000000028
38บ้านกกโพธิ์วังกำ  นายนิติธร รุ่งเรือง 042891913 321 ตกลงราคา 122,385.00065239700000000032
39บ้านน้ำเย็น  นายวิชิน สุพรหมอินทร์ 042870182 1721 ตกลงราคา 181,476.0028162010202910101811000000172
40บ้านแก่งครก  นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย 042891913 391 ตกลงราคา 123,996.00662746800000000039
41บ้านนาหว้าน้อย  นายนิคม แก้วเขียว 0-4287-017 401 ตกลงราคา 115,801.00883248700000000040
42บ้านกกจาน  นางนิภาพรรณ ออมิตา 0-42039243 671 ตกลงราคา 131,348.001241279111200000000067
43บ้านน้ำหมัน  นายสุวิทย์ สามารถ 042-039245 621 ตกลงราคา 130,000.001087121010500000000062
44บ้านห้วยมุ่น  นายยุทธพงษ์ ทองหล้า 0-4287-031 3162 วิธีพิเศษ 1240,000.0043172028302237503336000000316
45เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  นายถาวร ภักมี 042-039247 983 ตกลงราคา 150,898.0018796815101011400000098
46บ้านตูบค้อ  นายสนม มาระวัง 0-4288-413 1501 ตกลงราคา 184,000.0046161625151616000000000150
47บ้านวังบอน  นางจงกล สิงห์เส 042870231แ 81 ตกลงราคา 15,046.0011021210000000008
48บ้านตาดเสี้ยว  นายประกอบ สินพรม 0-4287-014 572 ตกลงราคา 134,141.0089510961000000000057
49บ้านทับกี่  นายศฤงคาร หล้ากันหา 0864508580 2214 ตกลงราคา 480,000.0035101020281014333526000000221
50บ้านหินแลบ  นายประคอง ยศพิมพ์ 042870325 343 ตกลงราคา 119,444.00717842500000000034
51บ้านวังเป่ง  นายประจันทร์ จันทร์หว่าง 042-870232 331 ตกลงราคา 120,524.005642331000000000033
52บ้านป่าสะแข  นายชูเกียรติ กงคำ 042891913 441 ตกลงราคา 120,096.0014541063200000000044
53บ้านถ้ำพระ  นางชนาภัทร รำแพนสุวรรณ 042-870-32 332 ตกลงราคา 116,104.001331725200000000033
54บ้านแก่วตาว (อิปุ่ม)  นางจุฑามาศ พลซา 0 441 ตกลงราคา 125,774.007676101700000000044
55บ้านโป่งชี  นายเชาวกุล พรมใจ 0-42039253 1171 ตกลงราคา 162,727.0021611101611109914000000117
56บ้านโป่ง  042079036 241 ตกลงราคา 19,935.40532232700000000024
57บ้านห้วยลาด (ดซ)  นายชัยวัฒน์ บานเย็น 042870326 531 สอบราคา 131,764.008697910400000000053
58บุญลักษณ์อุปถัมภ์  นายสถิตย์ วันเที่ยง - 1193 ตกลงราคา 177,362.0017169612168141011000000119
59บ้านทุ่งน้ำใส  0-4287-015 381 ตกลงราคา 121,950.00855462800000000038
60บ้านทุ่งเทิง  นายประหยัด ยศศรี 0-4287-015 1382 ตกลงราคา 258,280.00242015106151218108000000138
61บ้านน้ำพุง  นางมยุรี โคตรสุโน 362 ตกลงราคา 118,191.00656852400000000036
62บ้านปางคอม  นายเมืองมล พันธ์มาก 0-4287-032 331 ตกลงราคา 119,182.001111439400000000033
63บ้านด่านดู่  0-4287-014 171 ตกลงราคา 111,720.00401242400000000017
64บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ)  นายเจริญ ศรีพรม 042-870121 931 ตกลงราคา 150,985.00261361012141200000000093
65บ้านโคนผง  นายอาทิตย์ ศรีบุรินทร์ 042-870137 611 ตกลงราคา 133,664.0015711868600000000061
66บ้านถ้ำมูล  นางศุกรภาวดี คลังชำนาญ 042870356 121 ตกลงราคา 17,751.00035101200000000012
67บ้านท่าศาลา  นายวิเชียร ผุยมาตย์ 0819642041 133 ตกลงราคา 17,207.00302421100000000013
68บ้านท่อน  นางวัชรี โสภารักษ์ - 371 ตกลงราคา 121,092.001023695200000000037
69บ้านหนองแซง  นางยุพะเยาว์ อัลแชมแมรี 042884024 91 ตกลงราคา 15,500.0000405000000000009
70บ้านโนนสมบูรณ์  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 042870187 111 ตกลงราคา 17,149.00013232000000000011
71บ้านบง  นายประสิทธิ์ ศรีกุล 042870354 2710 ตกลงราคา 114,910.00624564000000000027
72บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  นายขวัญศักดิ์ ชำนาญเวทย์ 042884019 401 ตกลงราคา 123,236.0001129125100000000040
73ชุมชนภูเรือ  นายประวิตร ยศพิมพ์ 4353 ตกลงราคา 1285,372.0050505163686984000000000435
74บ้านหนองบง  นายเกษม แก้วยาศรี 042899016 1601 วิธีพิเศษ 1105,123.0034201632211621000000000160
75บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  นายสุนทร กมลชิต 0 1462 ตกลงราคา 160,908.0024221621212022000000000146
76บ้านแก่งไฮ  0-4287-012 23 ตกลงราคา 11,570.0000000200000000002
77บ้านแก่งแล่น  นายประคอง รูปสูง 042870122 891 ตกลงราคา 146,896.00261013111361000000000089
78บ้านห้วยลาด (ภูเรือ)  นายภัทรศักดิ์ ศรีชมษร 042870289 191 ตกลงราคา 120,707.00002454400000000019
79บ้านปลาบ่า  นางนิรชา พรหมดำรง 042078857 583 ตกลงราคา 131,838.0015114858700000000058
80บ้านสองคอน  นายบิน ศรีบุรินทร์ 0-4287-024 361 ตกลงราคา 120,000.00922747500000000036
81บ้านกลาง (ภูเรือ)  นางสาวจินตนา แก้วเกษศรี 042-870111 111111 ตกลงราคา 161.2028121816111313000000000111
82บ้านหินสอ  0-42870-30 201 ตกลงราคา 115,000.00034344200000000020
83บ้านโป่งกวาง  น.ส.อรุณรัตน์ บุราณเดช 042-870199 281 ตกลงราคา 124,805.00066952000000000028
84บ้านแก่งเกลี้ยง  นางสรัญญา บุดดา 0-4287-011 841 ตกลงราคา 150,401.0013817101315800000000084
85บ้านลาดค่าง  นายวีรศักดิ์ คลังชำนาญ - 273 ตกลงราคา 117,984.00064453500000000027
86บ้านห้วยติ้ว  นางจตุพร มาห้างหว้า 042039314 271 ตกลงราคา 119,142.00043337700000000027
87บ้านห้วยผักเน่า  นายสุริยันต์ ยามา - 131 ตกลงราคา 16,848.00026031100000000013
88บ้านไฮตาก  นายสายชล ศรีคำ - 151 ตกลงราคา 16,431.00031640100000000015
89บ้านแก่ง  นายจำเนียร จำรัสกลาง 0 843 ตกลงราคา 143,350.002116161087600000000084
90บ้านร่องจิก  นายวีระ สารมะโน 0817514892 971 ตกลงราคา 158,147.0011681511613108900000097
91บ้านนาขามป้อม  ว่าที่ร้อยตรี สุทิน ทองปั้น 0899405969 401 ตกลงราคา 123,783.00694385500000000040
92บ้านนาคูณ  นายชัยสิทธิ์ พรหมรักษา 0985398794 472 ตกลงราคา 227,356.009571044800000000047
93ชุมชนบ้านนาพึง  นายนุพงษ์ อินแผลง 0862302662 621 ตกลงราคา 130,129.0023115169700000000062
94บ้านกลาง (นาแห้ว)  0 813 ตกลงราคา 159,416.00219396151800000000081
95บ้านเหล่ากอหก  นายก่อเกียรติ นนทะโคตร 042819046 661 ตกลงราคา 124,536.001310961261000000000066
96บ้านนาลึ่ง  นายสมพร กตะศิลา 04-287-033 551 ตกลงราคา 129,750.00145051061500000000055
97บ้านนาผักก้าม  นายเศรษฐา ชาวเหนือ 042870338 692 ตกลงราคา 137,500.001615612281000000000069
98บ้านนาเจริญ  นายพิจร์ วรติย์ 042870339 491 ตกลงราคา 117.5393115104700000000049
99บ้านเหมืองแพร่  นายนพดล อินมา 042897018 1684 ตกลงราคา 195,237.0054162615211917000000000168
100บ้านแสงภา  นายไพรวัล อ่ำนาเพียง 0 581 ตกลงราคา 125,667.0011858611900000000058
101บ้านนาแห้ว  นายทองอินทร์ สีหะวงค์ 042897019 724 ตกลงราคา 130,304.00199951071300000000072
102บ้านบ่อเหมืองน้อย  นายพงษ์ยุทธ ธุระแพง 0856095366 81 ตกลงราคา 14,397.0000114020000000008
103บ้านห้วยน้ำผัก  นางจินตนา นักการรอง 0-4287-033 141 ตกลงราคา 17,650.00042211400000000014
104บ้านนามาลา  นายชาญชัย อินแผลง 0819642092 331 ตกลงราคา 120,712.00427545600000000033
105บ้านโคก  นายบุญชู สีหะวงษ์ 042870131 801 ตกลงราคา 153,583.001791169121600000000080
106บ้านซำทอง  0-4287-014 501 ตกลงราคา 129,554.001067576900000000050
107บ้านหนองหวาย  นางระพีพร โคตรชนะ 042870258
108บ้านหัวด่านนาปูน  นายบุญจิต สุจริต 0807410785 331 ตกลงราคา 119,964.00644556300000000033
รวม 7,630 294 - 117 4,025,266.52 1,376 901 892 919 942 973 1,009 216 216 186 0 0 0 0 0 0 7,630
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน