สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพลชัย ชุมปัญญา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านปากปวน  นายอำนาจ ดอนอ่อนเบ้า 042039610
2บ้านบุ่งตาข่าย  นายแหลมทอง หามณี 042870369 561 ตกลงราคา 131,711.0016447491200000000056
3ชุมชนวังสะพุง  นายศักดา พุทซาคำ 042841434 6873 วิธีพิเศษ 1381,989.00113711041008895116000000000687
4บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  นายมีชัย โสกันทัต 0833601099 371 ตกลงราคา 18,821.00866526400000000037
5ชุมชนบ้านทรายขาว  ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน 042-076119 1723 ตกลงราคา 178,164.0020283023232622000000000172
6บ้านนาแก  นายละเมย สิมมาสุด - 1641 ตกลงราคา 165,925.0027201221101717141412000000164
7บ้านนาวัว  นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ - 1661 ตกลงราคา 193,177.0022111212201722102515000000166
8บ้านโพนงาม  นางภูสมญาศ์ สะใบ 0 73 ตกลงราคา 14,481.0001011220000000007
9บ้านบุ่งค้อ  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 0 203 ตกลงราคา 113,057.00037232300000000020
10บ้านกกซ้อ  นายทวีศิลป์ ผิวบาง 042-870106 881 ตกลงราคา 141,716.00126109118888800000088
11บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  นางจงกิต บุตรเต 0 491 ตกลงราคา 121,714.001267477600000000049
12บ้านโพนทอง  นายสมพร ศรีนรจันทร์ 0819755506 531 ตกลงราคา 122,691.00106104581000000000053
13บ้านน้ำค้อ  นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา 0621685468 261 ตกลงราคา 113,634.00626441300000000026
14บ้านวังแท่น  นางวนาไพร ยอดพุทธ 042843763 1833 ตกลงราคา 1107,604.00282420148191221298000000183
15บ้านผาน้อย  นายวิโรจน์ หมอแสน - 732 ตกลงราคา 237,722.002314510651000000000073
16บ้านกุดแก  นายสุรสิทธิ์ จันทร์สะฮาง 0 1681 ตกลงราคา 1106,147.0032161815121120101915000000168
17บ้านโนน  นายวิจิตร สุพรม 042-870368 693 ตกลงราคา 14,539.001772119111200000000069
18บ้านโนนกกจาน  ว่าที่ร.ต. บุญเหลือ มุ่งต่อม 0 662 ตกลงราคา 135,668.000136131214800000000066
19บ้านนาซำแซง  นายสุวรรณ ขันคำ 042-076767 723 ตกลงราคา 132,163.0014118310101600000000072
20บ้านห้วยผุก  นายกิตติภณ ธารเจริญ - 372 ตกลงราคา 114,977.001132345900000000037
21บ้านนาหลวงยางเดี่ยว  นายศิลปกร น้อมในธรรม 0 2131 ตกลงราคา 1107,739.0051283031272026000000000213
22บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานิต พันธุ์โอภาส - 2253 ตกลงราคา 1151,459.0038201530171919152527000000225
23บ้านน้ำทบ  นายบุญสูง บุษบา 042-8701ึ7 702 ตกลงราคา 128,309.002469897700000000070
24บ้านแก่งหินกกสะทอน  นายนิคม ลีกระจ่าง 042-870123 603 ตกลงราคา 126,907.00146117114700000000060
25บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ  นายยงยุทธ วงษ์จันทร์ 042-834255 3161 ตกลงราคา 1145,000.0053322924423229222132000000316
26บ้านโคกมน  นายสมพร ไชยแสง 042870370 4441 ตกลงราคา 1216,864.00693528272333351263236000000444
27บ้านหนองขาม  นางธัญวลัย อุทาทิน 042870248 373 ตกลงราคา 119,022.003346710400000000037
28บ้านวังไหโนนสมบูรณ์  นายวิรัตน์ พันยา 0 1211 ตกลงราคา 155,381.002571010101410121112000000121
29บ้านหนองนอ  นายประยูร อุทธตรี 0 503 ตกลงราคา 122,456.00993758900000000050
30บ้านโคกแฝก  นายเฉลิม เกษทองมา - 321 ตกลงราคา 14,535.001646132000000000032
31บ้านเหมืองแบ่ง  นายจันทร์ลอย สุรภีร์ 042077747 2313 วิธีพิเศษ 1121,086.0055273625262933000000000231
32บ้านขอนยาง  นายเกียติชัย ผุยมาตย์ 0 622 ตกลงราคา 127,922.0015711688700000000062
33บ้านวังกกเดื่อ  นายธิติพัชร์ มาลา 0 2331 ตกลงราคา 1122,298.0031202415212026192730000000233
34บ้านหนองปาดฟาน  นางปุณยวีร์ นาราษฎร์ - 391 ตกลงราคา 120,945.001245257400000000039
35บ้านป่าบง  นายบุญเลี้ยง สุวรรรสนธิ์ 042039347 1371 ตกลงราคา 154,449.0026211120171527000000000137
36บ้านศรีอุบลพัฒนา  นายส่งพงศ์ บงแก้ว 042870191 1244 ตกลงราคา 173,310.002616141414918445000000124
37บ้านบึงสวรรค์  นายอุทัย คิดเข่ม 0810476683 471 ตกลงราคา 123,017.001355384900000000047
38บ้านวังสะพุง  นายณสรวง ก้อนวิมล 042-841433 2963 วิธีพิเศษ 3201,065.00460383524324003942000000296
39บ้านน้ำอ้อมเล้า  นายสิริพงษ์ นามวงษ์ 0 443 ตกลงราคา 118,744.00784974500000000044
40บ้านห้วยทรายคำ  นายพิกุล ศรีเมือง - 923 ตกลงราคา 136,478.0015194121716900000000092
41บ้านกกเกลี้ยง  นางสาวสุพรพิศ คมขำ 0 411 ตกลงราคา 119,826.0010241036600000000041
42บ้านโนนสว่าง  นายพิทยากร สุนทองห้าว - 661 ตกลงราคา 124,844.001318126341000000000066
43บ้านนาอีเลิศ  นายอาคม โอชาอัมพวัน 0 423 ตกลงราคา 121,559.006348411600000000042
44บ้านโคกขมิ้น  นายสมพงษ์ สุริยะ 042-870132 1681 ตกลงราคา 1101,474.0030141114211016162214000000168
45บ้านดงน้อยโคกหนองแก  นายสาคร แก้วสาลาภูมิ 0 713 ตกลงราคา 146,324.008158103121500000000071
46บ้านหินเกิ้ง  นายฐปนัท แก้วเกษศรี 0883323576 1353 ตกลงราคา 378,190.0026201919201813000000000135
47บ้านลาด  นายยุทธพงศ์ แสนพันศิริ 042870223 1812 ตกลงราคา 1109.4453171324222329000000000181
48บ้านกุดลันน้อยคีรี  สราวุธ ยอดพุทธ 0918639866 823 ตกลงราคา 139,580.0020101410127900000000082
49บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  นายก้องนเรนทร์ พลซา 042870135 942 ตกลงราคา 151,298.00261211121491000000000094
50บ้านซำนกจิบ  - 042870142 572 ตกลงราคา 122,442.001856967600000000057
51บ้านเล้า  นายสุภาพ จันทิหล้า 042801175 753 ตกลงราคา 338,487.001399783858500000075
52บ้านกกบก  นายสาคร ภักมี - 503 ตกลงราคา 228,981.001457299400000000050
53บ้านน้ำจันทร์  นายณรงค์ อินทรง 042870176 401 ตกลงราคา 123,503.00852677500000000040
54เจียรวนนท์อุทิศ 4  นายประกิต สิงห์ทอง 042870102 422 ตกลงราคา 229,803.00425515482600000042
55บ้านหมากแข้งกกกอก  นายสมยศ ชนะชัย 042870259 411 ตกลงราคา 120,569.00926677400000000041
56บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน  นายเงิน บุตรดีมี 042870363 332 ตกลงราคา 126,249.00412766700000000033
57อนุบาลชุมชนภูกระดึง  นายอิสระ ไชยปราบ 042871124 8713 วิธีพิเศษ 1516,445.001257091799211584807164000000871
58บ้านทุ่งใหญ่  นายโยธิน สกุลเดช 0 664 ตกลงราคา 137,072.0016897811700000000066
59บ้านหนองตูมท่ายาง  นายมงคลชัย วิชาธรรม 0956594675 612 ตกลงราคา 126,488.00146911107400000000061
60ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  นายสาโรจน์ เกื้อแก้ว 042871123, 871 ตกลงราคา 146,289.0020139111191400000000087
61บ้านนายาง  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ 0 823 ตกลงราคา 116,262.0014961397547800000082
62บ้านห้วยคะมะ  นายไสว พรมเวียง - 1353 ตกลงราคา 169,260.0044181813151512000000000135
63บ้านนาแปน  นายภัทรวรรธน์ ธนาสันติดิสรณ์ 0 2211 ตกลงราคา 1108,515.0045151816202521172024000000221
64บ้านนาโก  นายมนต์ชัย ลีวงค์ศักดิ์ - 2962 ตกลงราคา 1138,793.0050311821292436253329000000296
65บ้านนาน้อยแสนสุข  นายกรณพัฒน์ วงษ์รินยอง 0968537078 553 ตกลงราคา 123,840.0012778106500000000055
66บ้านอีเลิศ  นายเด่นพงษ์ พลฉวี 0 2263 วิธีพิเศษ 1142,857.0040222319192318241523000000226
67บ้านวังยาง  นายอนุวัตร์ แสงวัน 0-4287-023 731 ตกลงราคา 153,493.00187681015900000000073
68บ้านสงป่าเปลือย  นางสาวภาวนา กาละพันธ์ - 311 ตกลงราคา 19,122.001714241200000000031
69บ้านพองหนีบ  นางสายชล เป๋าสูงเนิน 042-870210 561 ตกลงราคา 130,562.0077910108500000000056
70ชุมชนบ้านผานกเค้า  นายพิทยา แสงสว่าง 042871347 2013 ตกลงราคา 1141,817.003015192121273015158000000201
71บ้านห้วยส้มใต้  นายธงชัย ศรีมันตะ 0 1101 ตกลงราคา 175,015.009109151581411811000000110
72บ้านช่องฝาง  - - 431 ตกลงราคา 112,502.0010123066600000000043
73บ้านศรีรักษา  นายพานิช เครือสุข - 571 ตกลงราคา 128,906.0017136678000000000057
74บ้านวังลานวังทอง  นางเบญจมาภรณ์ จันนา 0 932 ตกลงราคา 143,350.00211215111411900000000093
75บ้านห้วยหมาก  นายคำพันธ์ พันตระกูล 0 431 ตกลงราคา 124,885.00849667300000000043
76บ้านผาสามยอด  นายธีระศักดิ์ โสนะชัย 042-039301 1173 ตกลงราคา 262,456.002819121619914000000000117
77บ้านซำไฮ  นายสุรวุฒิ บุตรธนู 0 733 ตกลงราคา 141,363.00151169158900000000073
78บ้านห้วยส้ม  นายสมิง ไสยันต์ 0 3171 ตกลงราคา 1138,285.0056282721443126262830000000317
79บ้านซำบ่าง  นายสรกฤช สิงห์งาม 0 491 ตกลงราคา 118,337.0013102765600000000049
80บ้านผาฆ้อง  นางชุดานันท์ ภูมิกระจาย 042-870353 281 ตกลงราคา 111,377.001426330000000000028
81บ้านตาดข่า  นายสุวัฒน์ ศรีจันทวงศ์ 331 ตกลงราคา 124,900.00543234352200000033
82บ้านห้วยไผ่  นายสมชาย เรืองแสง 042870283 1001 ตกลงราคา 156,000.0029141210101510000000000100
83บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18  นายบุญช่วย ธีรวิชกุล 0 1331 ตกลงราคา 156,381.0021159137718131614000000133
84บ้านปวนพุ  นายศักดิ์สิทธิ์ ไพศาล 0 2801 ตกลงราคา 1144,275.0035171413242922353358000000280
85บ้านเหล่าใหญ่  นายขุนทอง เชื้อจีน 0 631 ตกลงราคา 129,000.0011897127900000000063
86บ้านหนองหมากแก้ว  นายวินัย ไชยราช 0 531 ตกลงราคา 122,561.001557478700000000053
87บ้านผาหวาย  นายสุรินทร์ แก้วบุตรดี 042 870 20 783 ตกลงราคา 145,772.00118199814900000000078
88บ้านสวนห้อมผางาม  นายยุทธพงษ์ พรมดี 042870241 783 ตกลงราคา 155,543.008210064316171200000078
89บ้านห้วยไผ่เหนือ  ว่าที่ ร.ท.ดิษฐ คำมา 0 993 ตกลงราคา 149,500.0018139169171700000000099
90บ้านห้วยเป้าเหนือ  นางปณิษฐา ไชยตาแสง 0 431 ตกลงราคา 124,699.000575951200000000043
91บ้านภูทองลานมันหลัก 160  นายจีรัฐติกุล ชัยยันต์คูณ - 701 ตกลงราคา 134,259.0010810311121600000000070
92บ้านห้วยเดื่อน้อย  นายจักรภัทร จำปาอ่อน 042870268 493 ตกลงราคา 128,281.001253758900000000049
93ชุมชนหนองหิน  นายประสิทธิ์ ลุนใต้ 042-852279 4763 ตกลงราคา 1229,192.0065503646376552404639000000476
94บ้านห้วยไผ่ใต้  นายอัครวัฒน์ รัววิชา - 572 ตกลงราคา 128,500.002159854500000000057
95บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์ 042-039370 723 ตกลงราคา 139,814.001812311118900000000072
96บ้านไร่ศรีอุบล  นายสมใจ โพธิ์ศรี 042039369 1272 ตกลงราคา 285.813022818161518000000000127
97บ้านร่องป่าไผ่  นายบุญสูง บุษบา 042870218 331 ตกลงราคา 115,515.001224324600000000033
98ชุมชนบ้านหนองคัน  นายกมลศักดิ์ ธาตุทาสี 042879116 3592 ตกลงราคา 1215,322.0081343527345037251719000000359
99บ้านอุ่ม  นายสุทธินันท์ บุบผาดา 042879127 1322 ตกลงราคา 184,278.0016161825221619000000000132
100บ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุวัฒน์ หอมสมบัติ - 2891 ตกลงราคา 1112,145.0061292823302020441816000000289
101บ้านนามูลตุ่น  นายลำเพียร นามกันยา 0 1231 ตกลงราคา 150,219.0028141012914151434000000123
102บ้านห้วยสีเสียด  นายเตย แสงสุววณ 0 571 ตกลงราคา 134,055.0011765812800000000057
103บ้านทรัพย์เจริญ  นายภูมิ พระรักษา 0 171 ตกลงราคา 113,000.00010834100000000017
104บ้านนาดินดำ  นายบุญเรือง พันสอน 0 711 ตกลงราคา 131,526.0081211712101100000000071
105บ้านสวนปอ  นายสหสุนา แดงน้อย 042870240 1353 ตกลงราคา 181,709.00261510141015106209000000135
106วังน้ำพุ  นางสาวสุชาดา เคหัง 0 381 ตกลงราคา 120,931.001012478600000000038
107บ้านหนองบัว  นายสมหมาย. สาศรี 042879125 3315 วิธีพิเศษ 1107,860.0055333338353047231720000000331
108บ้านหนองเขียดเกษตรศาสตร์อนุสรณ์  นายวิเชียร มินทะขัด - 161 ตกลงราคา 19,106.00333320200000000016
109บ้านหนองอีเก้ง  นายจักรพงษ์ เครือหงษ์ 042879085 582 ตกลงราคา 138,012.0064512159700000000058
110บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายวิชาญ ชุมพล 042813619 142 ตกลงราคา 12,100.00023223200000000014
111บ้านไร่สุขสันต์  นายธีรนาถ ธัมมนทีธนัฌชานนท์ 042870221 351 ตกลงราคา 113,000.00753664400000000035
112บ้านโคกศรีเจริญ  นายโยธิน ผุยขันธ์ 042039318 1441 ตกลงราคา 185,393.0029121220252422000000000144
113บ้านเลยวังไสย์  นายธีระวุฒิ บุตรวงษ์ 042870225 1191 ตกลงราคา 174,560.0020141510131716329000000119
114เลยตาดโนนพัฒนา  นายอุทัย ปลีกล่ำ 0837836891 2161 ตกลงราคา 1135,081.0041231810211525252810000000216
115บ้านโนนปอแดง  นายอดิศร ทาเชาว์ 042818326 5763 วิธีพิเศษ 1375,000.00110595749563646436357000000576
116บ้านนาล้อม  นายภานุมาศ ขันทมูล 0 342 ตกลงราคา 111,370.00840975100000000034
117บ้านโนนกกข่า  นายกรณ์ ภัทรเมธาภักดี 042818329 1271 ตกลงราคา 146,392.003822161014189000000000127
118บ้านห้วยไคร้  นายณัฐพล สอนเสริม 0 1713 ตกลงราคา 168,220.0028192016161012151520000000171
119บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย  สิบเอกมงคล ศรนวล 042818327 2381 ตกลงราคา 1162,436.0030251827212937161817000000238
120บ้านโนนภูทอง  นายประนอม ศรีโยธา 042870186 993 ตกลงราคา 182,241.00241413121191600000000099
121บ้านซำกกค้อ  นายสุพจน์ สุขสบาย 0 1482 ตกลงราคา 1135,508.0040251515141524000000000148
122บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  นายสามิตร พนมภูมิ 0 311 ตกลงราคา 116,720.00924364300000000031
123บ้านซำไคร้  นายคะเนตร์ ทองประดิษฐ์ 042870140 531 ตกลงราคา 129,428.001449749600000000053
124บ้านผาขาว  นายวรวิทย์ ศรีสุนทร 0 1825 ตกลงราคา 173,188.0044292122251625000000000182
125บ้านดงน้อย  นายศรีใส เอ่นลุน 042813648 1141 ตกลงราคา 156,976.0018856121310191310000000114
126บ้านหัวฝาย  นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ 042039229 662 ตกลงราคา 138,777.00147105715800000000066
127บ้านซำพร้าว  นายมนัสโชค นาราศรี 0 861 ตกลงราคา 135,578.0016159137111500000000086
128บ้านเพิ่ม  นายดำเนิน ทองดี 0 3123 ตกลงราคา 1160,774.0057262831272729302730000000312
129บ้านแสนสุข  นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี - 461 ตกลงราคา 114,855.001973254600000000046
130บ้านโคกผักหวาน  นายธนกฤต วชรมงคลสิน 242 ตกลงราคา 113,931.00033246600000000024
131บ้านโนนป่าซาง  นายทองบุ่น. จันทร์หอม 0 2473 ตกลงราคา 1112,421.0032222332283432181412000000247
132บ้านห้วยยาง  นายยุทธชัย. สุโกสิ 042870287 1581 ตกลงราคา 187.4430151626272321000000000158
133โนนสว่างโสกนกไก่นา  นายไพบูลย์ ดีสร้อย - 1061 ตกลงราคา 149,647.0014141416211215000000000106
134เจียรวนนท์อุทิศ 3  นางวันเพ็ญ ตันกสิกิจ 042-870101 2722 ตกลงราคา 1192,103.0043252015202222303540000000272
135บ้านห้วยกาบเปลือย  นายวิทยา แก้วทา 042-870261 581 ตกลงราคา 128,890.00011915114800000000058
136บ้านห้วยเดื่อเหนือ  นางสาวรัติยา ธรรมมา 0872331568 402 ตกลงราคา 114,536.001652337400000000040
137บ้านพวยเด้งสันติสุข  นายนิวัฒน์ชัย ป้านภูมิ 042818280 1292 ตกลงราคา 153,222.4024181518241218000000000129
138บ้านหนองตานา  นายธีระพันธ์ สุวรรณสิงห์ 042870251 2463 ตกลงราคา 1112,441.0045253421231417252517000000246
139บ้านนาตาดสมสะอาด  นายเดช ดอนจันทร์โครต 042-870163 1971 ตกลงราคา 1129,689.0030131322182224162514000000197
140บ้านหนองแต้หนองโก  นายพิชาติ ไชยวงศ์ 042-870349 741 ตกลงราคา 143,054.0014108712121100000000074
141บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ  นายอดุลย์ สาวิยะ 042-870188 1132 ตกลงราคา 263,374.002819715111914000000000113
142บ้านหัวขัว  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 042-870348 433 ตกลงราคา 119,677.001048646500000000043
143บ้านนาเหมือดแอ่  นายสมพร อินทรักษา 0810552744 713 ตกลงราคา 143,084.0019101171010400000000071
144บ้านวังม่วง  นางน้อมใจ วังภูมิใหญ่ 042801161 3092 ตกลงราคา 1171,183.0081373440353547000000000309
145บ้านโป่งศรีโทน  นางอุไรวรรณ สุรภีร์ 0 2283 ตกลงราคา 180,923.005381725252215232020000000228
146บ้านวังเลาหัวฝาย  นายขวัญชัย บัวโคกรัง 0 2741 ตกลงราคา 1120,404.0060231929143623301822000000274
147บ้านหนองใหญ่  นายดวงใจ สิงห์พันธ์ 042801151 2011 ตกลงราคา 1140,083.003513202518283010157000000201
148บ้านเอราวัณ  นายอนุกูล ศรีสมบัติ 042853147 9694 วิธีพิเศษ 1531,636.00255133122106112121120000000000969
149ผานาง-ผาเกิ้ง  นายเด่นชัย ชาวตุ้ม 042-870307 301 ตกลงราคา 118,801.000104243700000000030
150โคกสง่า  นายเทวา โฮงคำอุตย์ 0872366413 1412 ตกลงราคา 185,348.00311418151213931313000000141
151บ้านห้วยป่าน  นายภิญโญ ทองอิน 0 412 ตกลงราคา 128,007.000359108600000000041
152บ้านหนองตูม  นางวิจิตรา สำแดงไชย 042-870252 472 ตกลงราคา 131,602.0000461614700000000047
153บ้านโนนสวรรค์  นางสิริสมถวิล สิทธิสอน 0810542368 3163 ตกลงราคา 1138,206.0048353237362929252421000000316
154บ้านนาอุดม  นายสุพล มานาม 042813910 663 ตกลงราคา 133,369.000121167141600000000066
155บ้านซำม่วง  นายสุพรรณ กล้าหาญ 042870314 473 สอบราคา 130,432.005357971100000000047
156บ้านซำบุ่น  นางสาวสุภารัตน์ คงสิม 0-4287-014 473 ตกลงราคา 118,024.8012410583500000000047
157บ้านนาอ่างคำ  นางจุฑามาศ ทองอ่อน 0 1273 ตกลงราคา 174,383.00336171111111010108000000127
158บ้านผาสามยอด  นางอัจฉรา จันทะอุเม่า 042-870313 742 ตกลงราคา 154,486.0011576257913900000074
159บ้านผาสะนา  นายโยชน์ ใต้ชัยภูมิ 042-870-20
รวม 20,651 306 - 182 10,716,497.89 3,945 2,205 2,160 2,203 2,292 2,346 2,394 1,063 1,050 993 0 0 0 0 0 0 20,651
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน