สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.เลย เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรอง ปัญสังกา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  นายสุรชัย แสนประสิทธิ์ - 382 ตกลงราคา 121,630.0005133431000000000038
2บ้านก้างปลา  นายพลไชย พลเพชร 042813555 1423 ตกลงราคา 175,830.001612712131515172114000000142
3บ้านนาบอน  นายวิซาญ แสนพันธ์ศิริ 042870365 33 ตกลงราคา 12,043.0000101100000000003
4บ้านน้ำภู  นายภูวดล อัศวรัตนกุล 042845119 2611 ตกลงราคา 1168,889.0026221531251425353335000000261
5บ้านท่าข้ามโพนสว่าง  นายกีรติ คำอ่อน 042813112 243 ตกลงราคา 112,040.001010154300000000024
6บ้านหัวฝาย  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 042813112 253 ตกลงราคา 114,041.00730426300000000025
7อนุบาลเลย  นายเดช ปาจรียานนท์ 042813554 1,2333 วิธีพิเศษ 1743,250.001881811801581701851710000000001,233
8บ้านแหล่งควาย  นายสุบรรณ ธรรมกุล 042815446 883 ตกลงราคา 136,676.00188121013131400000000088
9ชุมชนบ้านนาอ้อ  นายชาญยุทธ์ โสกัณทัต 042071121 851 ตกลงราคา 172,449.00063583910132800000085
10บ้านนาโคก  นางสาวอรุณี ราชพัฒน์ 042813112 2243 กรณีพิเศษ 3113,900.0050252132303927000000000224
11บ้านท่ามะนาว  นายโยธิน จันทร์สว่าง 042071153 233 ตกลงราคา 111,689.00832322300000000023
12บ้านปากหมาก  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ - 372 ตกลงราคา 123,921.005418631000000000037
13บ้านท่าบุ่ง  นายเหลาทอง ศรีวิเศษ 042813112 32 ตกลงราคา 12,256.0000011100000000003
14บ้านวังโป่งท่าวังแคน  นายเริงฤทธิ์ แสงคำ 042870234 293 ตกลงราคา 116,480.00831337400000000029
15บ้านโพน  นายนิพนธ์ แสนนางชน 042834803 143 ตกลงราคา 18,389.00302230400000000014
16บ้านนาโป่ง  นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล 042804448 1491 ตกลงราคา 187,650.0020101410142014151220000000149
17บ้านขอนแก่นหนองบอน  นายศิริพงษ์ พิมพ์สุภา 042813112 771 ตกลงราคา 148,935.00144123712577600000077
18บ้านติ้วน้อย  นายเล็ก กันทะวงศ์ 042804451 1381 ตกลงราคา 178,940.00251313141371220156000000138
19บ้านห้วยโตก  นายวิฑูรย์ สุระอุดร 042804447 321 ตกลงราคา 115,744.00345474500000000032
20บ้านกกชุมแสง  นายยศ กุมพล 042813112 251 ตกลงราคา 113,977.00021256900000000025
21บ้านป่าข้าวหลาม  นายสุชาติ อาจศัตรู 042870197 732 ตกลงราคา 140,542.00189513167500000000073
22บ้านนาดินดำ  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 042072422 1831 ตกลงราคา 1126,401.000252825172412201220000000183
23บ้านหนองหญ้าไซ  นายกิตติศักดิ์ ผาลี 042813112 1371 ตกลงราคา 177,172.0034181216191325000000000137
24บ้านห้วยม่วง  นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ 042813112 665 ตกลงราคา 145,397.000139611121500000000066
25บ้านหนองนาทราย  นายเกรียงศักดิ์ ทองสุทธิ 042- 211 ตกลงราคา 111,930.00532143300000000021
26บ้านทรัพย์มงคล  นายสุบรรณ ธรรมกุล 042813112 281 ตกลงราคา 120,000.00712554400000000028
27บ้านไร่ทาม  นายสุเกียรติ สุจิมงคล 042813112 521 ตกลงราคา 128,763.0013467661000000000052
28บ้านหนองผำ  นายธงชัย เหง้าวิชัย 042813112 1311 ตกลงราคา 368,441.0041161318151513000000000131
29บ้านเพียซำพุวิทยา  นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์ 042813112 1172 ตกลงราคา 147,151.003113177101412760000000117
30บ้านสูบ  นายศํกดา สมานฉันท์ 1921 ตกลงราคา 288,671.0035202015212213161416000000192
31บ้านวังแคน  นายสมัย วันนา 0935195971 202 ตกลงราคา 18,193.60620240600000000020
32บ้านหนองดอกบัว  นางญาณิศา อยู่งาน 042813112 611 ตกลงราคา 132,402.0018771064900000000061
33บ้านสะอาดลายเหนือ  นายพงศ์ณภัทร บุญโสม 042870243 1653 ตกลงราคา 196,395.0031172233201824000000000165
34เมืองเลย  นายประวิทย์ น้อยบัวทอง 042811585 2,1464 วิธีพิเศษ 11,300,000.0003203263723813683790000000002,146
35มโนบุเรศรบำรุงการ  นายมงคล ชูทิพย์ 042813112 341 ตกลงราคา 117,006.001144743100000000034
36บ้านกอไร่ใหญ่  นายพงษ์ศักดิ์ ทุมสงคราม 042862037 102 ตกลงราคา 15,991.00200232100000000010
37บ้านห้วยลวงไซ  นายประสงค์ สมอออน 042813112 653 ตกลงราคา 129,413.0016614938900000000065
38บ้านห้วยสีเสียด  นายสุริยา หงษ์เวียง 042813112 382 ตกลงราคา 121,462.00857642600000000038
39บ้านโพนป่าแดง  นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์ 042870214 512 ตกลงราคา 115,750.0018310076700000000051
40บ้านกกทอง  นายสุพจน์ นาเลาห์ 042870359 1631 ตกลงราคา 192,981.004618151110121316148000000163
41บ้านเสี้ยว  นางศิวยา รักคง 0973041919 412 ตกลงราคา 122,571.001315356800000000041
42บ้านห้วยกระทิง  นายสุเทศ นาคะรังษี 042039327 341 ตกลงราคา 122,984.00622335452200000034
43บ้านน้ำคิว  นายมานพ น้อยบัวทอง 042813112 1091 ตกลงราคา 144,242.00181513712814778000000109
44บ้านภูสวรรค์  นายถาวร คำพีระ 0899427916 511 ตกลงราคา 124,122.00125534121000000000051
45บ้านสวนกล้วย  นางศิวยา รักคง 042813112 242 ตกลงราคา 113,715.00401554500000000024
46บ้านกกดู่  นายสุธน สุพรมอินทร์ 042870402 2623 วิธีพิเศษ 1169,396.0043252018212619403218000000262
47บ้านนาแขม  ดร.กิติศักดิ์ เสนานุช - 1151 ตกลงราคา 171,318.0022158515101310710000000115
48บ้านวังยาว  นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์ 042811171 721 ตกลงราคา 143,390.00207513691200000000072
49บ้านห้วยทราย  นายถนอม กุลจณีย์ 042870272 1581 ตกลงราคา 1101,093.00301516127191782014000000158
50บ้านห้วยหวาย  นายภูพงค์ พรมภักดิ์ 042813112 231 ตกลงราคา 114,961.00221159300000000023
51บ้านโป่ง  นายปรัชญ์ ทองวัฒน์ 042854240 601 ตกลงราคา 124,064.8084849101700000000060
52บ้านท่าเปิบ  นางวาสนา อาษาศรี 042813112 151 ตกลงราคา 110,613.00005122500000000015
53บ้านโป่งป่าติ้ว  นางคำหล้า จันทะมอญ 042813112 122 ตกลงราคา 13,376.00012004302000000012
54บ้านส้าน  นายประสิทธิ์ ศรียากุล 042813112 272 ตกลงราคา 115,955.00641328300000000027
55บ้านไผ่โทน  นายพิษณุ อุตสาหะ 042813112 553 ตกลงราคา 128,757.00484811101000000000055
56บ้านห้วยเหล็ก  นายจรัญ บุตรดีไชย 042870294 551 ตกลงราคา 127,338.0016136943400000000055
57บ้านตูบโกบ  นายไพฑูรย์ จันทรา 042813112 221 ตกลงราคา 110,981.00432432400000000022
58บ้านลาดค้อ  นายอาทิตย์ กิจโป้ 042813112 133 ตกลงราคา 18,076.00211313200000000013
59บ้านกำพี้  นางอัญญารัตน์ ทาแก้ว 042870113 682 ตกลงราคา 133,685.00221074612700000000068
60อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"  นายสมชาย คำพิมพ์ 042821044 6751 ตกลงราคา 1384,121.001507487948878104000000000675
61บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"  นายอดิศักดิ์ มีบุญ 042821055 2481 วิธีพิเศษ 1152,204.0034342942333244000000000248
62บ้านคกมาด  นายสมเชาว์ แก้ววงษา 042813112 381 ตกลงราคา 124,034.00436676600000000038
63บ้านบุฮม  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 042813112 1492 ตกลงราคา 190,486.002721141993425000000000149
64บ้านคกเลา  นางสุพรรณี กุลภา 042813112 703 ตกลงราคา 139,789.0015101110610800000000070
65ห้วยซวกคกเลาใต้  นายสฤษติ์ กุลภา 042813112 1752 ตกลงราคา 2106,405.00371519241481515820000000175
66บ้านอุมุง  นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง 042093238 954 ตกลงราคา 157,972.00271010111220500000000095
67บ้านผาแบ่น  นายเชษฐา แสงรัตน์ 042074715 1342 ตกลงราคา 159,554.0029151714182219000000000134
68บ้านโนนสว่าง  - 042813112 91 ตกลงราคา 17,863.0000000180000000009
69ชุมชนบ้านนาบอน  นายทองใบ แก้วกัลยา 042855299 2403 วิธีพิเศษ 1159,836.004110918261923284422000000240
70บ้านโพน  นายอโศก ใจทิพย์ 042855024 1061 ตกลงราคา 152,399.00209131616923000000000106
71บ้านใหม่  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 042843007 1413 ตกลงราคา 168,150.002715810121213131516000000141
72บ้านแก่งมี้  นายสัญจอห์ณ ราชมี - 271 ตกลงราคา 117,423.00334155600000000027
73บ้านนาซ่าว  นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว 042810232 2411 ตกลงราคา 1133,819.0062252829353527000000000241
74ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร  นายประยงค์ วงษ์ดี 042813112 1443 ตกลงราคา 172,002.0025710101721219816000000144
75บ้านนาป่าหนาด  นายเริงศักดิ์ ปางชาติ 042070684 832 ตกลงราคา 133,903.00161410101491000000000083
76บ้านตาดซ้อ  นายณภัทร แก้วแจ่ม 042813112 721 ตกลงราคา 140,003.00204391791000000000072
77บ้านท่าบม  นายสุนทร ราชโยธา 042813112 1071 ตกลงราคา 165,115.001782014132015000000000107
78บ้านนาเบน  นายอดิเทพ ทาเชาว์ 042813112 851 อิเล็กทรอนิกส์ 131,166.0018186613121200000000085
79บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  นางศิวารัตน์ วรินทรา 042813112 182 ตกลงราคา 110,008.00323314200000000018
80ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)  นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง 042854227 1341 ตกลงราคา 180,759.0024121217262320000000000134
81บ้านธาตุวิทยา  นายไพโรจน์ สิงห์คำ 042810287 2252 ตกลงราคา 1128,685.0047262634333029000000000225
82บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  นายภมร สีลารักษ์ 0833443455 732 ตกลงราคา 141,708.001577161210600000000073
83บ้านห้วยพอด  นายแสงทอง ธนะสูตร 042813112 882 ตกลงราคา 152,810.001711121010161200000000088
84บ้านผาพอด  นางสุจิตรา ไชโยแสง 042813112 633 ตกลงราคา 124,686.40185338141200000000063
85บ้านสงเปือย  นายสุพล แก้ววงษา 042813112 1341 ตกลงราคา 185,309.002571510121410161114000000134
86บ้านผากลางดง  นายวรรัตน์ บุตรธรรม 042813112 141 ตกลงราคา 15,504.00320133200000000014
87เพียงหลวง 18  นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน 042813112 1281 ตกลงราคา 146,067.0039181117111517000000000128
88บ้านน้ำพร  นายทวีศักดิ์ ขันติยะ 042813112 2233 วิธีพิเศษ 1144,710.0036162516192219262222000000223
89บ้านกลาง  นายสะท้าน สาลาสุตา 042813112 331 ตกลงราคา 115,721.00776442300000000033
90บ้านท่าดีหมี  นายสุรชาติ จันปัดถา 042870150 321 ตกลงราคา 112,859.001642212500000000032
91ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  นายโชคชัย แร่นาค 042813112 513 ตกลงราคา 224,000.001558374900000000051
92บ้านคกงิ้ว  นายสาโรจน์ กลิ่นสุคนธ์ 042813112 552 ตกลงราคา 131,752.0012551077900000000055
93บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59  นายเกษม ไชยศรี 042813112 2803 สอบราคา 1137,000.0050312326232225223127000000280
94บ้านหินตั้ง  พลฯสมัครนิยม ศรีสถาน 042813112 683 ตกลงราคา 127,697.00188109109400000000068
95บ้านแสนสำราญ  นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ 042813112 181 ตกลงราคา 19,817.00421421400000000018
96บ้านหาดทรายขาวผามุม  นายประวิทย์ ตันทอง 042-070825 502 ตกลงราคา 120,000.0055955111000000000050
97บ้านสาระแพ  นางสุทัศน์ ชัยเภรี 042813112 162 ตกลงราคา 110,948.00201125500000000016
98บ้านหัวแก่ง  นายพูนนิวัฒน์ สิมสวัสดิ์ - 222 ตกลงราคา 115,728.00060037600000000022
99บ้านท่าลี่  นายสมัย พวงกันยา 042813112 4412 ตกลงราคา 1299,258.0026756371727262000000000441
100บ้านโคกใหญ่  นายทองอินทร์ อุบลชัย 042813112 1432 ตกลงราคา 288,042.003010121514920131010000000143
101บ้านร่องไผ่  นางสมิหรา สาริกา 042813112 491 ตกลงราคา 126,905.0013110866500000000049
102บ้านบวกอ่าง  นางเยาวเรศ ศรีราคำ 042870190 592 ตกลงราคา 125,010.0015981154700000000059
103บ้านเมี่ยง  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 042813112 1121 ตกลงราคา 140,613.00262514141599000000000112
104บ้านห้วยด้าย  นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี 042870266 523 ตกลงราคา 130,160.001166777800000000052
105บ้านยาง  นายนิคสัน ทองทิพย์ 042813112 1981 ตกลงราคา 199,488.0020121317212113282825000000198
106บ้านวังขาม  ว่าที่ ร้อยตรีสุธรรม ดงหลวง 042813112 212 ตกลงราคา 18,810.00740410500000000021
107บ้านห้วยไค้  นายวินัย ศรีศุภฤกษ์ - 371 ตกลงราคา 127,498.00936426700000000037
108บ้านน้ำกระโทม  นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน 042-870173 141 ตกลงราคา 19,555.00312232100000000014
109บ้านน้ำมี  นายสุบัน ประทุมทอง 042870181 343 ตกลงราคา 112,850.00525297400000000034
110บ้านหนองบง  นายนิรุจน์ พักกระโทก 0892777201 371 ตกลงราคา 121,262.00518565700000000037
111ชุมชนบ้านอาฮี  นายพิทักษ์ ตาสาโรจน์ 042813112 1151 ตกลงราคา 183,293.00121031216414221210000000115
112บ้านน้ำพาน  นางกมนพรรธน์ ชวกิจจ์โคทาลิน 042870179 171 ตกลงราคา 110,791.00023240600000000017
113บ้านหนองปกติ  นายกัมพล อากรตน 042813112 183 ตกลงราคา 16,750.00520203600000000018
114บ้านห้วยคัง  - 042813112 111 ตกลงราคา 110,170.00001132400000000011
115บ้านวังเป่ง  นางกฤษดา ดีวัน 042870233 171 ตกลงราคา 18,884.00534210200000000017
116บ้านแก่งม่วง  นายเดชา สุทาธรรม 042-870120 171 ตกลงราคา 110,430.00215611100000000017
117บ้านห้วยเดื่อ  นายภาคภูมิ นอแสงศรี 042870267 151 ตกลงราคา 15,865.00701112300000000015
118ชุมชนบ้านปากห้วย  นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง 042073528 3103 ตกลงราคา 1331,817.0037303330352724353029000000310
119บ้านขอนแก่น  นายสุรศักดิ์ ทิพย์อาสน์ 042870126 421 ตกลงราคา 121,059.008511653400000000042
120บ้านนากระเซ็ง  นางเฉลิมพร ราศรีชัย 042863519 571 ตกลงราคา 129,382.001926697800000000057
121บ้านหนองผือ  นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร 042884060 291 สอบราคา 114,152.00647125400000000029
122บ้านหาดพระ  นายวัฒนะ โยธาคำมี 042813112 91 ตกลงราคา 14,625.0023300100000000009
123บ้านน้ำแคม  นายคณิต ธาราวดี 3591 ตกลงราคา 1180,691.0066221829243030406436000000359
124บ้านปากยาง  นายตระกูล ธัญญารักษ์ 042870195 1161 ตกลงราคา 163,966.003213141491816000000000116
125ชุมชนบ้านปากชม  นายอภิวัฒน์ มาดี 042813112 4883 วิธีพิเศษ 1272,608.00121496070656063000000000488
126บ้านนาค้อ  นายสมบัติ ยศปัญญา 042881331 3683 วิธีพิเศษ 1233,549.1061283839393237453217000000368
127บ้านหาดเบี้ย  นายไพรวรรณีย์ สีดา 042813112 231 ตกลงราคา 116,963.00058232300000000023
128บ้านคกไผ่  นายเผด็จ ผาหอมสุข 042881230 491 ตกลงราคา 128,686.001135599700000000049
129จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  นายสมนึก ดีสุข 0833540007 511 ตกลงราคา 126,892.0015441097200000000051
130บ้านหาดคัมภีร์  นายสมาน นาวาสิทธิ์ 042813112 693 ตกลงราคา 131,152.0016891099800000000069
131บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  นายสามารถ วาทะนรพันธ์ 042813112 753 ตกลงราคา 138,802.002310119731200000000075
132บ้านนาโม้  นายสมชาย ระติเดช 0828351163 571 ตกลงราคา 131,210.0015106659600000000057
133บ้านคกเว้า  นางสุพรรณี กุลภา 042813112 251 วิธีพิเศษ 113,278.00812354200000000025
134บ้านห้วยขอบห้วยเหียม  นายอุทัย บัวแสงเจริญ 042039285 2531 วิธีพิเศษ 1171,893.0030251819241518323141000000253
135ชุมชนบ้านเชียงกลม  นายประจักษ์ ราชภักดี 042075139 4524 วิธีพิเศษ 1255,947.00108575354656550000000000452
136บ้านปางคอม  นาสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย 042813112 1432 ตกลงราคา 186,317.0022181624212616000000000143
137บ้านโพนทอง  นายสุริยันต์ จันทร์สว่าง 042870213 1135 ตกลงราคา 143,368.0029171315131511000000000113
138บ้านคอนสา  นายธราภพ วีระประทีป 042870129 1901 ตกลงราคา 171,866.0060252025252312000000000190
139บ้านห้วยนา  ว่าที่ร้อยตรี เผด็จ ขนุนใหญ่ 042813112 1161 ตกลงราคา 163,873.003391410162212000000000116
140บ้านแก่งปลาปก  นายสุนทร แดนดี 042039273 1661 ตกลงราคา 183,063.004421242191616744000000166
141บ้านห้วยผักกูด  นายโกวิทย์ พรหมหาราช 042813112 461 ตกลงราคา 118,604.0012124733500000000046
142บ้านห้วยบ่อซืน  นายเกี่ยน สุวรรณเกษี 042075580 2392 ตกลงราคา 185,843.0044222222222220252515000000239
143บ้านห้วยอาลัย  นายถาวร สืบผาง 042813112 1801 ตกลงราคา 1104,902.0047221311132218131110000000180
144บ้านวังผา  นายสุชาติ คำบุยา 042039280 1271 ตกลงราคา 1104,862.0028111517171821000000000127
145บ้านเลิง  นายณภัทร แก้วแจ่ม 042813112 901 ตกลงราคา 162,382.0024111479151000000000090
146บ้านชมน้อย  นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก 0810562285 451 ตกลงราคา 121,938.001764466200000000045
147ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ  นางรัชดา สืบผาง 2291 วิธีพิเศษ 1134,284.004227221317717372423000000229
148บ้านสงาว  นายสมัคร วันทองสังข์ 042813112 1872 ตกลงราคา 1120,106.0032171813201722141618000000187
149บ้านปากเนียม  นายศิริ จันทะพล 042813112 521 ตกลงราคา 124,674.001747449700000000052
150บ้านปากปัด  นางสาวฐิติวรดา ปรีชาเชี่ยว 042813112 731 ตกลงราคา 137,761.00248910511600000000073
151บ้านห้วยพิชัย  นายไพฑูรย์ หงษ์แพง 042813112 3013 วิธีพิเศษ 1194,352.0048223620352429214323000000301
152บ้านห้วยหินขาว  นายเกรียงไกร กันสุทธิ 042813112 1253 ตกลงราคา 169,172.0041151019101812000000000125
153ชุมชนบ้านนาด้วง  นายสนธยา พันชะโก 042887109 2072 กรณีพิเศษ 1133,244.0016201424212884000000000207
154บ้านนาดอกคำ  นายนิคม ศรีเหลา 042813112 3112 ตกลงราคา 1167,104.0088483925314436000000000311
155บ้านแก้วเมธี  นายนพดล ศรีขัดเค้า 042813112 1022 ตกลงราคา 140,312.802512911101124000000000102
156บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก  นายฉัตรชัย บุตรเวทย์ 042870184 1781 ตกลงราคา 170,000.0038171417191912201210000000178
157ชุมชนบ้านท่าสะอาด  นายพันธุ์เทพ ใจคำ 042887980 3393 วิธีพิเศษ 3203,995.0073313030312933272629000000339
158บ้านท่าสวรรค์  นายเดช ปาจรียานนท์ 042072673 2441 ตกลงราคา 190,000.00151113201517101512116000000244
159บ้านน้ำสวยภักดี  นางศิริลักษณ์ สุระอุดร - 312 ตกลงราคา 213,410.00843534400000000031
160บ้านโพนสว่างวังเย็น  นายอดิเรก ธิมะสาร 042039269 961 ตกลงราคา 149,999.009141610971267600000096
161บ้านห้วยตาด  นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์ 042813112 2654 วิธีพิเศษ 1179,840.0047242136231923272322000000265
รวม 20,617 288 - 221 11,823,018.70 3,563 2,309 2,307 2,430 2,491 2,551 2,625 789 766 786 0 0 0 0 0 0 20,617
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน