สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 20  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมรกต กลัดสอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อุดรพิทยานุกูล  นายสุจินต์ ขาวแก้ว 042221960 5,2473 วิธีพิเศษ 15,720,000.0000000007307508119909739930005,247
2สตรีราชินูทิศ  นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ 042244415 3,4663 วิธีพิเศษ 13,580,000.0000000004685265696226166650003,466
3ประจักษ์ศิลปาคาร  ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล 042223279 2,5923 กรณีพิเศษ 12,387,892.0000000004394394394304134320002,592
4นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายศักดิ์ชัย พนารัตน์ 042-237057 2131 ตกลงราคา 1192,000.000000000615444241416000213
5อุดรธรรมานุสรณ์  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 042214138 4343 วิธีพิเศษ 1261,226.0000000001089090465050000434
6โนนสูงพิทยาคาร  นายอานน รักการ 042295600 7603 วิธีพิเศษ 1568,000.0000000001601801608080100000760
7อุดรพิชัยรักษ์พิทยา  ว่าที่ร.ต.บรรจง มูลตรีแก้ว 042243231 3,1343 วิธีพิเศษ 13,100,000.0000000006556285844504613560003,134
8อุดรธานีพิทยาคม  นางสาวกุลสมบัติ หินซุย 042206140 5003 วิธีพิเศษ 1530,000.0000000009011090707070000500
9มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี  นายอวยชัย ประกอบนัน 042214881 2293 ตกลงราคา 1205,678.000000000507030303514000229
10สามพร้าววิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 042349065 4531 ตกลงราคา 1334,608.00000000012011858605542000453
11ธาตุโพนทองวิทยาคม  นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ 042290300 2753 ตกลงราคา 1200,000.000000000606451404020000275
12อุดรพัฒนาการ  นางธิดาวรรณ นาคเสน 042221635 9803 วิธีพิเศษ 1890,000.000000000000300340340000980
13อุดรพิทยานุกูล 2  นายปรมาณู มุกดาม่วง 042130260 981 ตกลงราคา 1112,661.00000000020212312111100098
14อุดรพัฒนศึกษา  สมบัติ เกิดเพชร 042910099 1101 ตกลงราคา 195,200.0000000003027251585000110
15เชียงพังพัฒนวิช  นายสนทยา เจริญพันธ์ 042127058 1621 ตกลงราคา 1141,367.000000000404030151720000162
16ราชินูทิศ 2  นายศรายุทธ ธิศรีชัย 042123114 963 ตกลงราคา 186,898.00000000018372579000096
17กุดจับประชาสรรค์  นายอนันต์ มอโท 042-291225 1,1583 วิธีพิเศษ 1790,000.0000000002502532441501451160001,158
18ภูพานวิทยา  นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์ 042-910044 2551 ตกลงราคา 1205,014.000000000556070252520000255
19หนองวัวซอพิทยาคม  042298660 1,0063 วิธีพิเศษ 11,120,000.0000000002001961951601301250001,006
20หนองยางชุมพิทยาคม  นายอำนาจ บุตรสีน้อย 042285717 2153 ตกลงราคา 1175,506.000000000505050202520000215
21แสงอร่ามพิทยาคม  นายอดุลย์ สุปัญญา 042236229 2151 ตกลงราคา 1246,318.000000000505535302025000215
22กุมภวาปี  นายวีระชัย สดสุชาติ 042331357 2,8403 วิธีพิเศษ 12,496,912.0000000004804804404804804800002,840
23ห้วยเกิ้งพิทยาคาร  นายพิชิต บุญสาร 042398578 7263 วิธีพิเศษ 1665,000.0000000001231441578293127000726
24สีออศิลปศาสตร์  นายชวา ป้องขวาเลา 042135244 3963 วิธีพิเศษ 1354,000.000000000846285525558000396
25หนองแดงวิทโยดม  ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร 042910020 1933 วิธีพิเศษ 1187,041.000000000403750202125000193
26เสอเพลอพิทยาคม  นายอิทธิพล วังคำแหง 042-143600 3163 วิธีพิเศษ 3214,452.000000000307152497143000316
27กุมภวาปีพิทยาสรรค์  นายวิศิษฎ์ อิสระดำรง 042910086 1071 ตกลงราคา 1102,266.000000000313029557000107
28โนนสะอาดพิทยาสรรค์  นางเนตรชนก ชมภูธร 042392725 8963 วิธีพิเศษ 1910,000.00000000019919919210510596000896
29ทมนางามวิทยาคม  นางมนัสกมล ทองสมบัติ 042133322 1491 ตกลงราคา 1141,370.00000000035353817177000149
30หนองหานวิทยา  นายธวัช บรรเลงรมย์ 042261184 2,4963 วิธีพิเศษ 11,695,000.0000000005364725022923343600002,496
31บ้านเชียงวิทยา  นายสมดุลย์ โฉมหาญ 042208151 4461 ตกลงราคา 1465,262.000000000110100110453942000446
32ทุ่งฝนวิทยาคาร  นายประเวศ ฤาชากุล 042269039 8573 วิธีพิเศษ 1804,000.000000000172152189113128103000857
33ทุ่งฝนพัฒนศึกษา  นายสมศักดิ์ บริบาล 042910000 4601 ตกลงราคา 1398,345.00000000010080110605060000460
34ไชยวานวิทยา  นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน 042265392 5951 ตกลงราคา 1404,191.000000000117101102948794000595
35โพนสูงพัฒนศึกษา  นางเนตรชนก ชมภูธร 042910929 29880 ตกลงราคา 1230,000.000000000706070403226000298
36ศรีธาตุพิทยาคม  นายธีระชัย นนพิภักดิ์ 042382452 1,7833 วิธีพิเศษ 11,699,500.0000000002362663602282794140001,783
37ตาดทองพิทยาคม  นางชัชตะวัน สีเขียว 042910067 1301 ตกลงราคา 1108,000.000000000201525202525000130
38วังสามหมอวิทยาคาร  นายอาวุธ ท้าวเนาว์ 042387593 1,4773 วิธีพิเศษ 31,002,000.0000000002802602572802002000001,477
39นานกชุมวิทยาคม  นายสุริยันต์ บุญลือ 0641915288 4301 ตกลงราคา 1286,000.00215000000353646303830000430
40คำยางพิทยา  นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ 042251879 3501 ตกลงราคา 1288,666.000000000605254407272000350
41บ้านดุงวิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 042-271323 2,5673 วิธีพิเศษ 12,786,390.0000000005005084493753503850002,567
42ดงเย็นพิทยาคาร  นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 042136068 4563 สอบราคา 1550,000.0000000009599112494061000456
43นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายอาวุธ เคนแสนโคตร 042270199 2502 ตกลงราคา 2288,955.000000000606540303520000250
44โนนสะอาดชุมแสงวิทยา  นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย 042250857 2903 วิธีพิเศษ 1180,000.000000000605555503535000290
45ทรัพย์อุดมวิทยา  นายญวง ตู้จันโต 042138457 01 ตกลงราคา 0185,589.0000000000000000000
46เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง 042-281279 1,9353 วิธีพิเศษ 12,180,000.0000000003983243272943292630001,935
47จำปาโมงวิทยาคาร  นายจำนง ศิลารินทร์ 042-151084 2913 ตกลงราคา 1180,000.000000000765281362224000291
48หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์  นายสันทัศน์ หอมสมบัติ 042150418 5873 ตกลงราคา 1437,277.000000000120113113907972000587
49ภูพระบาทวิทยา  นายวราวุธ หาเคน - 703 วิธีพิเศษ 179,441.000000000161520111700070
50น้ำโสมพิทยาคม  นายประสุข ศรีจันทร์ 042219317 1,7773 วิธีพิเศษ 11,570,000.0000000003403433032732782400001,777
51สามัคคีพิทยาคาร  นายถนอม ไพรหลวง - 1851 ตกลงราคา 1196,080.000000000303343202831000185
52เพ็ญพิทยาคม  นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ 042279116 1,7103 วิธีพิเศษ 11,743,000.0000000003002943492402382890001,710
53สุมเส้าพิทยาคาร  นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ 042216535 7563 วิธีพิเศษ 1871,000.00000000018113114110010499000756
54จอมศรีพิทยาคาร  นายศิริวัฒน์ มงคล 042111404 2861 ตกลงราคา 1280,000.000000000806040403531000286
55เชียงหวางพิทยาคาร  นายจัดสันต์ ภักดีศรี 0621967002 1271 ตกลงราคา 1107,393.000000000302216301316000127
56สร้างคอมวิทยา  นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ 042276300 7753 วิธีพิเศษ 1624,400.00000000017015512896116110000775
57ยิ่งยวดพิทยานุกูล  นายกำธร หนูทอง 042-910162 1043 ตกลงราคา 195,305.000000000211020202013000104
58หนองแสงวิทยศึกษา  นายธนากร นครแก้ว 042396367 5271 ตกลงราคา 1497,962.00000000070719010010690000527
59ยูงทองพิทยาคม  นายสมาน ประวันโต 042-257105 6953 วิธีพิเศษ 1934,510.000000000125125120115110100000695
60พิบูลย์รักษ์พิทยา  นายบรรจบ พรหมถาวร 042258141 5583 วิธีพิเศษ 1571,148.200000000110110110807276000558
61กู่แก้ววิทยา  นายชัยนาท พรมมาลุน 042256109 4993 วิธีพิเศษ 1551,344.0000000009092102708857000499
62ประจักษ์ศิลปาคม  นายณฐพล ฉิมนันท์ 042180752 3783 ตกลงราคา 1352,950.000000000797959535355000378
63สามพาดพิทยาคาร  นายธวัชชัย โสมาสวน 042910084 2223 ตกลงราคา 1296,024.000000000504440403117000222
รวม 51,588 225 - 158 48,953,141.20 215 0 0 0 0 0 0 9,413 9,220 9,249 7,840 7,851 7,800 0 0 0 51,588
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน