สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิทยา ประวะโข
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านนางัว  นายพรชัย นามวิเศษ 042287495
2บ้านท่าโสม  นายสุนทร สุนสิน 042287225 1,2173 วิธีพิเศษ 1678,162.003071241521581671471620000000001,217
3บ้านนาจานโนนนาโพธิ์  นายอดุลย์ เถาวัลย์ 042-287520 1651 ตกลงราคา 190,675.002010101015614201050000000165
4บ้านหัวช้าง  นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร - 3592 ตกลงราคา 1258,847.0070323526323831323627000000359
5บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา  นายประชา โสดาวิชิต 0 1122 ตกลงราคา 230,572.0025111715131219000000000112
6บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ  นางพิชญาภา คำทา 0 13097 ตกลงราคา 169,369.003716211317818000000000130
7น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตัง 042132048 7663 วิธีพิเศษ 1412,237.0017082706562717550453025516000766
8บ้านนาเมืองไทย  นายวรวุฒิ ประสานศํกดิ์ - 3202 ตกลงราคา 1227,564.0057363341313021222722000000320
9บ้านโนนสมบูรณ์  นายนาวา สุขรมย์ 042-180134 2033 ตกลงราคา 1166,304.0040232024222220121010000000203
10บ้านน้ำทรง  นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์ - 653 ตกลงราคา 137,875.001311121156700000000065
11บ้านเทพประทาน  นายประดิษฐ อำไพ 0856838089 1035 ตกลงราคา 136,139.0020131521111310000000000103
12บ้านหนองแวง  นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง 042220093 1231 ตกลงราคา 189,799.00319208102322000000000123
13บ้านน้ำซึม  นายสุพจน์ แข็งแรง 042-132219 2691 วิธีพิเศษ 1142,203.0055282834292625181214000000269
14บ้านโคกสะอาด  นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์ - 834 ตกลงราคา 144,033.0024101166141200000000083
15บ้านนาเก็น  นายสมาน ธนะแก้ว 042-220095 1923 ตกลงราคา 190,039.00362513232026255109000000192
16บ้านสาครพัฒนา  - 042132212 1433 ตกลงราคา 149,488.0034191017261819000000000143
17เตชะไพบูลย์ (2)  นายวิทยา หงษ์ศรี 042-140185 911 ตกลงราคา 131,981.0023131215712900000000091
18บ้านหยวก  นายถาวร หาญสมบัติ 042220089 4361 ตกลงราคา 1247,974.00106424249304439351930000000436
19บ้านจำปาทอง  นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต 042-220084 521 ตกลงราคา 131,516.00797786800000000052
20บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม  นายกฤชนนท์ แดงนา 042180137 651 ตกลงราคา 142,150.00174121468400000000065
21บ้านทุ่งทอง  นางสาวดารุณี อัคเทพ 042-180136 1351 ตกลงราคา 168,526.004613161618188000000000135
22บ้านท่าลี่  นายทิวา หอมสวาสดิ์ 042-220086 2011 ตกลงราคา 1132,901.0028142028192016201422000000201
23บ้านน้ำปู่  นายวีระยุทธ เวียงสมุทร 042-220088 3021 ตกลงราคา 0240,692.0057322220322926283323000000302
24บ้านเจริญสุข  นางวรรณนภา เจริญชนม์ 042 219742 633 ตกลงราคา 134,983.00131071149900000000063
25บ้านสามัคคี  นายสุวิช ถาโคตร 042-220092 1733 ตกลงราคา 192,951.0044212520252315000000000173
26บ้านผากลางนา  นายสุวิช ถาโคตร 042-220-09 403 ตกลงราคา 118,514.00959474200000000040
27บ้านโชคเจริญ  นางอรุนณีย์ สวัสดิ์ชิตัง 042220091 1902 ตกลงราคา 198,363.0036241814211819171112000000190
28บ้านสวัสดี  นายวิชัย อุทก 042219775 1761 ตกลงราคา 150,325.0056201520251525000000000176
29อนุบาลบ้านผือ  นายปัญญา อินทะวงษา 042281083 6513 วิธีพิเศษ 1365,000.0012065100987510093000000000651
30ชุมชนบ้านแวง  นายอาคม สีพิมพ์สอ 042152033 2102 สอบราคา 2121,479.0040211618221725211515000000210
31บริบาลภูมิเขตต์  นายพุฒ วิชิตนนทการ 042282410 1,1903 วิธีพิเศษ 1752,000.0016099991011081131061621411010000001,190
32บ้านภูดิน  นายสมเกียรติ อุ่นท้าว 042281031 1031 ตกลงราคา 154,888.00264131819914000000000103
33บ้านนารายณ์  นายอาณัติ ผิวสว่าง 042220161 673 ตกลงราคา 140,516.00206498101000000000067
34บ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)  นายอาณัติ ผิวสว่าง 042-220164 323 ตกลงราคา 124,928.00763922300000000032
35บ้านนาคูณ  นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม 042180220 413 ตกลงราคา 132,778.00379955300000000041
36บ้านดงหวายดงขวาง  นายเสน่ห์ บุญแสง 042-281574 3953 ตกลงราคา 1260,224.0035403030364038455645000000395
37บ้านหนองนกเขียน  นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติ 042-220180 431 ตกลงราคา 122,308.001356485200000000043
38หนองกุงวังแสง  นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว 042-220181 1783 ตกลงราคา 1163,712.0025181318101913242315000000178
39บ้านโคกสีแก้ว  นางอรอุมา แก้วพล 042-220176 802 ตกลงราคา 158,354.001977816121100000000080
40บ้านหายโศก  นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ 042-220177 884 ตกลงราคา 454,700.00221013111015700000000088
41บ้านธาตุประชานุกูล  นางกัลยา ผลธุระ 0 2863 ตกลงราคา 1161,375.0051292928231617292737000000286
42บ้านนาคำ  นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์ 042220179 542 ตกลงราคา 130,097.00166311311400000000054
43บ้านโนนอุดม  นางรัตนพร จันทร 042-220178 381 ตกลงราคา 119,028.001531746200000000038
44คำบงเจริญสุข  นายนิยม อาษานาม 042150227 2403 วิธีพิเศษ 1153,574.0060192620202024102120000000240
45บ้านดงหมูชัยเจริญ  นายอัมพนธ์ ประพันธ์ 042-220149 1121 ตกลงราคา 158,708.0035111512151311000000000112
46บ้านนาล้อม  นายเปรม มีภูเวียง 042220150 811 ตกลงราคา 160,692.0017910101291400000000081
47บ้านโนนสมบูรณ์  นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบล 042-220316 381 ตกลงราคา 119,876.001236365300000000038
48บ้านสะคุวิทยา  นายเจริญชัย บรรเลงรมย์ 042 220 17 2283 ตกลงราคา 1211,246.0046161921172823241717000000228
49ยางโกนวิทย์  นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ 042-180232 1074 ตกลงราคา 177,840.00087912121612625000000107
50บ้านโพธิ์  นายอิทธิพล พลพระจันทร์ 042-220173 603 ตกลงราคา 128,379.0019117577400000000060
51ราษฎร์จุฬาสามัคคี  นางสุภารัตน์ ศิริธร 042220151 621 ตกลงราคา 137,281.0017498651300000000062
52บ้านดงเย็นพัฒนา  นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์ 042220152 472 ตกลงราคา 127,405.001064496800000000047
53บ้านเขือน้ำ  นายวิสันต์ชัย เครือเนคร - 443 ตกลงราคา 116,461.001764284300000000044
54บ้านเทื่อม  นายดอม พรมทอง 042-150618 3661 ตกลงราคา 1218,833.0075352229313035403732000000366
55บ้านหลุมข้าว  นายนิคม สมจิตร - 1571 ตกลงราคา 196,664.0021212222222326000000000157
56บ้านค้อปัญญานุสรณ์  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 0 1362 ตกลงราคา 181,352.00422218019278000000000136
57บ้านนาสี  นายสุพรต ศิริธร - 1051 ตกลงราคา 142,645.003110111220138000000000105
58บ้านโนนสะอาด  นาวิชัย ชมภูมาตร 641 ตกลงราคา 138,411.001428810121000000000064
59บ้านหนองหัวคู  นายคำพูน ศรีคราม 042-150414 1693 วิธีพิเศษ 1119,624.0040131423213523000000000169
60บ้านกุดเม็ก  นายสมควร ภักดีวุฒิ 042220174 761 ตกลงราคา 142,702.001998117121000000000076
61บ้านคูดงประชาสรรค์  นางอารมย์ นามดี 042-282673 2082 ตกลงราคา 1132,167.003615179182731192115000000208
62บ้านโพน  นายไพโรจน์ หมู่มาก 0 271 ตกลงราคา 113,383.00874242000000000027
63โนนทองโนนหวาย  นายไพฑูรย์ มงคล 1791 ตกลงราคา 1113,447.0028132012111710202028000000179
64บ้านโนนดู่  นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ 042-220157 663 ตกลงราคา 147,838.0019712698500000000066
65บ้านโนนแดง  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 042220158 662 ตกลงราคา 134,379.002296965900000000066
66ดอนตาลดงบังวิทยา  นายธวัชชัย นามดี 042220160 3303 วิธีพิเศษ 1310,000.0052262429312822393247000000330
67บ้านนาเตย  นายปฏิภาณ ป้องนางไชย 042-280114 1211 ตกลงราคา 157,148.0034141618151212000000000121
68บ้านเม็ก  นายรณฤทธิ์ พิมพิศาล 042-152295 2563 กรณีพิเศษ 1132,000.0037161222241820254438000000256
69บ้านข้าวสาร  ดร.ชาญฃัย รัตนสุทธิ 042151247 2313 วิธีพิเศษ 1195,000.0037241629151425262223000000231
70บ้านนางาม  นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์ 042180227 873 ตกลงราคา 136,297.00201312131051400000000087
71ชุมชนสงเคราะห์  นายโสภณพรหมพลจร 042220169 701 ตกลงราคา 130,000.001879113111100000000070
72บ้านหินตั้ง  นายหัสดี อุทรักษ์ 0 642 วิธีพิเศษ 136,255.00156881011600000000064
73บ้านหนองแวง  นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ 0 3661 ตกลงราคา 1352,182.0068282735233628454135000000366
74บ้านแหลมทองพัฒนา  นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี 042180229 771 ตกลงราคา 126,554.001515111785600000000077
75บ้านหนองบอนเวียงชัย  นายชินวุธ จันนาหว้า 042220171 484 ตกลงราคา 120,000.007310478900000000048
76บ้านนาไฮ  นายทินกร โครตโยธา 042-220159 592 ตกลงราคา 130,835.00058144141400000000059
77กลางน้อยเหล่ามะแงว  นางอรอุมา จันทร์ศรีระมี 042220317 131 ตกลงราคา 19,528.00013115200000000013
78บ้านวังสวย  นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน 042-220153 2770 ตกลงราคา 116,482.000103523400000000027
79บ้านโนนสว่าง  นายอุทิศ พิลาวัลย์ 042 151020 1941 ตกลงราคา 1124,416.0030202331313128000000000194
80บ้านขัวล้อ  นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง 042-220154 801 ตกลงราคา 160,592.002310911671400000000080
81บ้านจำปาโมง  นายวิชัย ชมภูมาตร 042151069 223 ตกลงราคา 115,537.00012366400000000022
82บ้านม่วง  นายสมาน รัตนสุทธิ - 711 ตกลงราคา 145,810.001611814391000000000071
83บ้านนาอ่าง  นายสายสินทร์ เงินดี 042-220318 631 ตกลงราคา 136,571.001441210291200000000063
84บ้านลาน  นางราตรี ภักดี 042-220156 541 ตกลงราคา 124,552.0012914543700000000054
85บ้านติ้ว  นายสุวิทย์ ทองไวย์ 042-251260 893 ตกลงราคา 131,034.0081716109121700000000089
86บ้านหนองกบ  นายดำรง ไชยชนะ 042-220166 522 ตกลงราคา 128,000.001567666600000000052
87เมืองพานบ้านโก่มวิทยา  ์นายประติพัตร์ นรสาร 042-152222 1011 ตกลงราคา 165,027.000181821161414000000000101
88บ้านใหม่  นายนวพล กุลธวัช 042-152266 1831 ตกลงราคา 1104,331.0031201816171217141721000000183
89จอมศรีโคกก่องวิทยา  จ่าสิบตรีปรีชา คำเหมือน 042180222 352 ตกลงราคา 118,054.001337014700000000035
90บ้านกาลึม  นายไสว พังคะบุตร 0 1582 วิธีพิเศษ 1102,987.00401358121119111128000000158
91บ้านแดง  นางฉวีวรรณ ทองไวย์ 042-220312 441 ตกลงราคา 127,000.006631218800000000044
92บ้านผักบุ้ง  นายสมดี สมพวงภักดี - 2353 ตกลงราคา 1135,815.0042202732392331777000000235
93กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง 042921504 5533 วิธีพิเศษ 1422,860.0011054374448514846503710180000553
94บ้านนางิ้ว  นางอังคณา ชาคำมี 0819651545 361 ตกลงราคา 121,610.00643674600000000036
95บ้านคำด้วง  นายคำมร หลอดแพง - 1862 ตกลงราคา 196,974.0030171213111716302218000000186
96บ้านสระคลองพัฒนา  นายสุดใจ ละคร 0813807751 555 วิธีพิเศษ 131,239.00122123812600000000055
97อุดรวัฒนานุสรณ์  นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์ 0 951 ตกลงราคา 183,148.00211771410161000000000095
98บ้านตาดน้ำพุ  นายทองดี สรวงศิริ 042-180200 722 ตกลงราคา 236,298.001071199121400000000072
99บ้านลาดหอคำ  นายไพโรจน์ หมู่มาก 042180200 1012 ตกลงราคา 165,227.00219171182114000000000101
100บ้านนาหลวง  นายสุริยันต์ ฆารเจริญ 042-220148 1232 ตกลงราคา 174,729.0024121815162018000000000123
101บ้านขอนยูง  นายประภาส สีหบุตร 0840314710 1692 ตกลงราคา 2134,137.002520818141718201613000000169
102บ้านหนองฆ้องนาสีนวล  นายสอนชัย พรมประเสริฐ 0 523 วิธีพิเศษ 137,026.0012653127700000000052
103ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน  นายวิเชียร โทกุล 0 2421 ตกลงราคา 1153,051.0033222827152931251517000000242
104บ้านเหล่าตำแย  นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์ 751 ตกลงราคา 136,557.00258761171100000000075
105บ้านหนองกุงหนองเจริญ  นายกรกฏ ชัยวินิตย์ 0 1522 วิธีพิเศษ 186,843.0032201925191522000000000152
106บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า  นางสาววรัญญา สำแดงชัย 042-251067 1913 ตกลงราคา 1111,174.0043142727203327000000000191
107บ้านลำภู  นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอ 042-200013 451 ตกลงราคา 125.9713248410400000000045
108บ้านถิ่น  นางฉวีวรรณ พาภักดี 042-251049 723 ตกลงราคา 128,899.0013136111171100000000072
109บ้านนาแคทุ่งขวาง  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 042-220014 452 ตกลงราคา 121,117.001414569600000000045
110ชุมชนบ้านสร้างแป้น  นายจรัญ เพียรโคกกรวด 042124554 1913 ตกลงราคา 1185,493.0041291622253523000000000191
111ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา  นายสว่าง คุณมี 042-251572 1231 ตกลงราคา 170,601.003081018131727000000000123
112บ้านเชียงเพ็ง  นายธนพล ศิริวิเศษ 042-124574 1033 ตกลงราคา 159,980.0024131311111516000000000103
113บ้านโนนทอง  นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์ 042 383 ตกลงราคา 119,572.001514556200000000038
114บ้านหัวขัว  นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์ 042-291354 1851 ตกลงราคา 1109,364.001820207201316252224000000185
115บ้านข่า  นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์ 042-291355 523 ตกลงราคา 131,706.009578481100000000052
116บ้านโสกแกคำเจริญ  นายสุพัฒน์ ชิณโน 042-250883 1102 ตกลงราคา 158,310.003017161315109000000000110
117บ้านดงน้อย  นางนิลุบล ชุมแวงวาปี 042220055 502 ตกลงราคา 127,090.001546568600000000050
118บ้านดงบัง  นายศุภภูมิ พลจางวาง - 1111 ตกลงราคา 140,963.0029132013141111000000000111
119บ้านดงธาตุ  นายวิสันต์ เกษแก้ว 042-220011 963 ตกลงราคา 167,364.00016161714171600000000096
120บ้านดงหวาย  นายสุรพล หริตกุล 042-180903 543 ตกลงราคา 128,729.00166410105300000000054
121บ้านหนองโนไชยวาน  นายกรกฎ เกษหอม 042291013 1681 ตกลงราคา 1111,104.002612516161417262214000000168
122บ้านกุดจับ  นายสมชาย นุ่มตูม - 461 ตกลงราคา 127,986.001063846900000000046
123บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร  นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม 042250467 672 ตกลงราคา 127,189.60914661191200000000067
124บ้านโนนม่วง  นางจรรยา เจริญธรรม 042-220015 331 ตกลงราคา 128,758.00058509600000000033
125บ้านโคกสว่าง  นายพูนลาภ นาคสุทธิ์ - 1021 ตกลงราคา 135,295.002222710171113000000000102
126บ้านหนองสร้างไพร  นายประหยัด ขันภิบาล 085-324537 333 ตกลงราคา 122,368.00037666500000000033
127บ้านโพธิ์โนนแดง  นายบรรเจิด พรศิริรัตน์ 042-251025 582 ตกลงราคา 131,467.0018375109600000000058
128บ้านกานต์สามัคคี  นางรพีพรรณ อินทนาม 1271 ตกลงราคา 176,197.002181919271320000000000127
129บ้านหันเทาผักกาดย่า  นายศตรัฐ พลมณี 042293179 1031 ตกลงราคา 158,238.002212138162012000000000103
130ปะโคสามัคคีวิทยา  นายกิตติศักดิ์ ละสิลา 042251108 231 ตกลงราคา 111,848.00017225600000000023
131โนนสูงวิทยา  นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์ 042-180908 551 ตกลงราคา 137,674.00056101016800000000055
132อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138  นายพินิจ หาโคตร 042 291041 7921 ตกลงราคา 1478,172.00120110113105116105123000000000792
133บ้านหนองทุ่ม  นายสำราญ มาตย์เทพ 042-250972 1562 วิธีพิเศษ 1100,935.002210121413202220185000000156
134บ้านโนนฐานะ  นายกฤตชัย สุริยา 042-250488 642 ตกลงราคา 233,776.6021541196800000000064
135บ้านสร้างก่อ  นายบรรทม แก้วอาษา 042131100 4462 ตกลงราคา 1267,292.00100523042425042403513000000446
136โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา  นางอาทิมา สุขหา 042-220016 1201 ตกลงราคา 158,000.0040151515131111000000000120
137นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1  นายทิวากร คนสันต์ 042-220315 301 ตกลงราคา 124,051.00431776200000000030
138นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2  นายชัชวาล คงสมบัติ 042-251079 2333 ตกลงราคา 1140,930.0058192226201422152017000000233
139บ้านสว่างปากราง  นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย 042-132168 1983 สอบราคา 1157,703.0033323022362520000000000198
140บ้านนาต้องนาสมนึก  นายพิศาล ผิวศิริ 042-132467 1602 ตกลงราคา 293,688.0035171918192428000000000160
141บ้านวังเลาโสมสวรรค์  สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง 042-220073 1271 ตกลงราคา 169,219.0035182114171210000000000127
142บ้านเชียงดีกุดเชือม  นายสถาพร พิลาดี 0935454884 2381 ตกลงราคา 1150,000.0045162318152518302919000000238
143บ้านท่าโปงทอง  นายสุนทร สายสมบูรณ์ 042-220074 1363 ตกลงราคา 172,569.0030212115171616000000000136
144บ้านปากเจียงโนนทอง  นายอุดม โทนไทย 042220075 4092 ตกลงราคา 1252,354.0089454041363735253229000000409
145บ้านนายูง  นายอนุชาติ ไชยศรี 042-257-03 1551 ตกลงราคา 1103,228.0033172516232714000000000155
146ชุมพลนาคลัง  นายบรรพต โพธิ์ศรี 042-257018 2073 ตกลงราคา 1139,715.0051132519151920151416000000207
147บ้านนาแค  นายสุรชัย จำปาฤทธิ์ 042220071 2021 ตกลงราคา 171,025.003510168161712192544000000202
148บ้านวังบง  นายสมชาย มีหาฤทธิ์ 0801784390 551 ตกลงราคา 125,549.002048857300000000055
149บ้านวังแข้  นายพงษ์เทพ มุธุตา 042220069 741 ตกลงราคา 141,136.001516912391000000000074
150บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)  จ่าสิบโทอนิวัติ บุพศิริ 042-220072 2483 ตกลงราคา 1146,300.0050202020233020242714000000248
151ชายแดนประชาสรรค์  นายอุดม พรมโท 042-220070 1371 ตกลงราคา 156,926.0034231319171615000000000137
152บ้านนาตูม  นายพิชิต พันทะสี 042220076 691 ตกลงราคา 133,158.0020992714800000000069
153บ้านนาคำน้อย  นายดำรง สิทธิบุญมา 042-132487 2163 ตกลงราคา 1105,616.0059292130233321000000000216
154บ้านนาคำ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  นายประมวล นิลรักษา - 652 ตกลงราคา 135,766.00141289910300000000065
155อนุบาลบ้านก้องวิทยา  นายเข็มทอง ใจหาญ 042-220078 4473 ตกลงราคา 1212,562.0086434239464842312842000000447
156บ้านสมประสงค์  นายทวี ตันนารัตน์ - 1121 ตกลงราคา 164,735.0023101514221612000000000112
รวม 24,686 469 - 209 14,963,100.17 4,965 2,584 2,622 2,704 2,667 2,838 2,729 1,223 1,160 1,120 35 23 16 0 0 0 24,686
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน