สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านนาโฮง  นายสุวัฒน์ ทรงศรี 042220128
2บ้านหนองไฮโนนสำราญ  นายประสงค์ รามวิเศษ 0844286065 1413 ตกลงราคา 170,534.0034181919191517000000000141
3กำแมดคำเจริญ  นายเสรี พันธ์อินากูล 042220139 683 ตกลงราคา 140,745.0023995512500000000068
4อนุบาลศรีสุทโธ  นายไตรภพ คำเพชร 042271364 1,1553 วิธีพิเศษ 1747,958.001251201601801702101900000000001,155
5บ้านนาจาน  นายสายัณห์ ศรีทุมมา 042136586 4851 ตกลงราคา 1295,185.0090454548384345404546000000485
6บ้านฝาง  นายบุณย์ มีวิชา 042-220137 1271 ตกลงราคา 167,419.0032132021211010000000000127
7พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  นายอุดม สีจันเพรียว 042271365 8301 ตกลงราคา 1444,015.0012578109136133137112000000000830
8บ้านดงค้าพัฒนา  นายสงวน รักษาเมือง 042-220138 471 ตกลงราคา 125,126.001454574800000000047
9ศรีขวัญเมือง  นายอำนวย ศรีสุนาครัว 042271366 3251 วิธีพิเศษ 1222,350.0028202418262733454262000000325
10บ้านอ้อมกอ  042913245 2121 ตกลงราคา 1121,896.003625171717281523925000000212
11บ้านดงดารา  นายประหยัด หวังผล 042220141 752 ตกลงราคา 131,272.001614368131500000000075
12บ้านโนนสมบูรณ์  นายสำเร็จ พลพินิจ - 723 ตกลงราคา 137,670.00191491294500000000072
13บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ  นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์ 042913154 1311 ตกลงราคา 185,150.0033161417161718000000000131
14บ้านโคกคำไหล  นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ - 700 ตกลงราคา 138,826.00168761581000000000070
15ชุมชนดงเย็น  นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ 042270248 1511 ตกลงราคา 178,745.0044211413171923000000000151
16บ้านป่าเป้า  นายสมคิด พลแพงขวา 042-220109 1392 ตกลงราคา 276,349.0036181521161617000000000139
17บ้านตาดโนนทองหลาง  นายโยธิน ภูมิเพ็ง 042270072 971 ตกลงราคา 136,598.00251214159121000000000097
18บ้านโคกกลาง  นายบุญส่ง หอมกระชาย 042913234 1531 ตกลงราคา 195,033.003213151313151910617000000153
19บ้านสมวิไล  นายเต็ม ดีโนนงิ้ว 042 842 ตกลงราคา 143,649.00259149119700000000084
20บ้านโนนหอม  นายเด่นอุดม มังษาอุดม 0828432545 2513 ตกลงราคา 3155,838.0047332423182331161818000000251
21บ้านงิ้วมีชัย  นายสมชาย แก้วมาก 042-220134 2751 ตกลงราคา 1168,628.0040202522253226402124000000275
22คำภูเงินโนนผักหวานวิทยา  นายสมศักดิ์ ปักกาโต รักษาการฯ 042220133 311 ตกลงราคา 126,630.00425644600000000031
23บ้านทุ่ง  042220124 231 ตกลงราคา 112,382.00434352200000000023
24บ้านชัย  นายปัดถา จารุจิตร 042268013 631 ตกลงราคา 134,501.0016787710800000000063
25บ้านโนนงามอุดมวิทย์  นายนพดล มนตรี 024270846 1142 ตกลงราคา 140,174.0031131414171015000000000114
26บ้านดงไพรวัลย์  นายอาทร เคหาไสย 042-222125 1083 ตกลงราคา 162,209.002610189131022000000000108
27บ้านกล้วย  นายอภิวัฒน์ โรมเมือง - 831 ตกลงราคา 146,470.0019118151271100000000083
28บ้านโนนสะอาด  นายวีระศักดิ์ สุธรรมฤทธิ์ 042251275 2113 ตกลงราคา 1117,623.0053213427212530000000000211
29บ้านนาสีนวล  นายสงกรานต์ บุญพา 042220126 801 ตกลงราคา 150,375.0021812122101500000000080
30บ้านโนนศรีทอง  นางสาวกัญญดา เย็นรัตน์ 042220127 642 ตกลงราคา 138,122.001246127121100000000064
31บ้านนาคำพรสันติ  นายวิญญู วิชาชัย 042270127 2321 ตกลงราคา 1142,978.0048252219211623181822000000232
32บ้านหัวดงยาง  นางสาวนงลักษณ์ หงษ์คำ 0801826461 701 ตกลงราคา 162.37177119146600000000070
33บ้านดอนขี้เหล็ก  042220116 2351 ตกลงราคา 1144,796.0042281828282123201116000000235
34บ้านนาดี  นายแสงทอง หอมสวาสดิ์ 042-220-11 521 ตกลงราคา 131,260.001188657700000000052
35บ้านดงวัฒนา  นายปานทอง สิตวงศ์ 0899403763 1011 ตกลงราคา 182,840.0015101012107881110000000101
36บ้านคำบอนโนนสมโภชน์  นางมาลัย สมบูรณ์ 042220117 663 ตกลงราคา 150,895.0017695812900000000066
37บ้านปอพาน  นายพยอม กุลบุตร์ 042220130 1483 ตกลงราคา 190,619.00331291315131516814000000148
38บ้านคำสง่าประชาสรรค์  นายบัณฑิต วรรณราม 0 591 ตกลงราคา 134,270.00137105811500000000059
39บ้านจันทน์  นายพรชัย สระศรี 042-138454 602 ตกลงราคา 136,898.00998684137500000060
40บ้านหนองกาโนนสิมมา  นายทยากร นิวรนุสิทธิ์ 042270016 3433 วิธีพิเศษ 1197,540.0071274433253437252423000000343
41บ้านตูม  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 042220122 3513 ตกลงราคา 1232,104.0057364234322539342626000000351
42บ้านทรายมูล  นายวัฒนา สุวรรณไตร 042138505 1392 ตกลงราคา 280,187.0032142115152616000000000139
43บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์  นายศิริศักดิ์ โคตรแสวง 042138453 1294 ตกลงราคา 174,740.0029181421171614000000000129
44บ้านดงยาง  นายปรีชา คำภาจันทร์ 042220123 413 ตกลงราคา 131,622.001625451800000000041
45ชุมชนวังทอง  นายชาญ เพ็งภักดี 4033 ตกลงราคา 1408,626.0045473635414135523437000000403
46บ้านเหล่าหลวง  นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์ 042220140 1733 ตกลงราคา 1130,000.003215132062215201416000000173
47บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ  นายบำรุง นวลประจักร์ 042220132 4552 ตกลงราคา 1280,000.0089414045403742403843000000455
48บ้านดงหวาย  นายพนมชัย นันทะศรี 042222121 2523 ตกลงราคา 1158,104.0054182116241226282231000000252
49บ้านนาไหม  นายจักรวาล สูงห้างหว้า - 2311 ตกลงราคา 1154,762.0063262632283125000000000231
50บ้านกุดดู่อุดมวิทย์  นายสังคม สุวรรณชาตรี 042138013 2701 ตกลงราคา 1161,862.0059341824172133252217000000270
51บ้านเมืองนาซำ  นายทองเลื่อม อภิรักษ์ 042220118 451 ตกลงราคา 129,000.001055845800000000045
52บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์  นายสุรพูล ซ้ายขวา 042220119 943 ตกลงราคา 151,315.0024148131512800000000094
53บ้านวังคางฮูง  นายจันแสง ยืนนาน 042271154 2803 ตกลงราคา 1170,954.0059212133213126302612000000280
54บ้านท่าบ่อยาง  นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์ - 581 ตกลงราคา 140,430.0017674851100000000058
55บ้านนาคำวัง  นายศรีชัย พรมสิทธิ์ 0612843296 1031 ตกลงราคา 157,862.531514221214188000000000103
56บ้านถ่อนนาลับ  นายอนุวัฒน์ มังธานี 042270174 361 ตกลงราคา 118,987.00771636600000000036
57บ้านหนองลาด  นายสุรสิทธิ์ อิศดง 042270178 3273 วิธีพิเศษ 1217,270.0050232930233532403530000000327
58บ้านโพธิ์ท่าเมือง  นางสาวกัลยา พลมั่น 042220112 451 ตกลงราคา 128,730.00995664600000000045
59บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย  นายจักรวาล สูงห้างหว้า 042270177 1261 ตกลงราคา 170,440.0030151915102215000000000126
60บ้านนามั่ง  นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง 042220113 652 ตกลงราคา 141,090.00131352832100000000065
61บ้านหนองสองห้อง  นายมงคล คำรินทร์ 042220131 2533 ตกลงราคา 1158,317.0049221729233516192320000000253
62บ้านถ่อนคำหวด  นายจักรวาล พันธุ์ศิลา 042220129 382 ตกลงราคา 120,525.001065544400000000038
63บ้านม่วง  นายประกอบ มูลวงศรี 042270190 2152 ตกลงราคา 1141,648.0040231119192016192523000000215
64บ้านเมืองไพร  นายสะอาด สร้อยพาน 042270191 911 ตกลงราคา 154,124.0021810915161200000000091
65บ้านศรีเมือง  นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ 042220136 1823 ตกลงราคา 1117,346.0028151526181818111914000000182
66บ้านหนองสว่าง  นายบัญญัติ คำเพชร 042270028 2703 วิธีพิเศษ 1171,343.0049151723272027403517000000270
67บ้านปากดง  นายคนึง บุตรคง 042274130 2281 ตกลงราคา 1148,788.0038241918192124222518000000228
68บ้านดงแสนสุข  นายทองทศ จันทร์สมคอย 042220111 2093 ตกลงราคา 3118,961.0039281919211620171614000000209
69บ้านโนนชัยศิลป์  นายบัวหลา จิตเที่ยง 042-220110 1092 ตกลงราคา 257,853.0031221011111212000000000109
70กมลศิลป์สามัคคี  นายนพพร อุปนิสัยพล 081-739405 663 ตกลงราคา 135,704.0018108959700000000066
71อนุบาลหนองหานวิทยายน  นางศรีสมร สนทา 042261187 7051 ตกลงราคา 1479,617.00961001001079678128000000000705
72บ้านหนองหาน (วันครู 2502)  นายสัตถา นรินทร์ 042209230 8923 วิธีพิเศษ 1562,064.0010310496131160142156000000000892
73บ้านเชียงงาม  นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี 042261300 931 ตกลงราคา 153,738.00181015141613700000000093
74บ้านโสกหมู  นายเจษฎาวิชญ์ นันนทะจันทร์ 042261013 1241 ตกลงราคา 152,220.002715189141625000000000124
75บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)  นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง 042209374 1001 ตกลงราคา 156,637.0025101015141115000000000100
76บ้านหนองสะหนาย  นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์ 042209494 482 ตกลงราคา 126,478.001554657600000000048
77บ้านหนองบัวแดง  นายเทพพิทักษ์ ศรีสม 042209324 1425 ตกลงราคา 168,162.0032147982012141610000000142
78บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายประยุทธ นามโยธา 042260255 2211 ตกลงราคา 1100,749.0051212024182316151419000000221
79บ้านม่วงประชาบํารุง  นายรณฤทธิ์ นาผล 0896175244 2912 ตกลงราคา 1184,862.0050152727242325353530000000291
80บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)  นายสายัณห์ บุฮม 042220304 481 ตกลงราคา 125,525.001485728400000000048
81บ้านหนองงิ้ว  นายอุส่าห์ ทวีรัตน์ - 393 ตกลงราคา 121,329.00967453500000000039
82บ้านดงโพนยอ  นายศาสตรา พาบุดดา 042220303 542 ตกลงราคา 134,604.0012795107400000000054
83บ้านดงบากโนนสวรรค์  นายสิทธิพร ปะพะวะ 042-220295 3081 ตกลงราคา 1187,056.0075232526282521213331000000308
84บ้านเพ็กคำบากหายโศก  นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า 042220296 1673 ตกลงราคา 194,128.0043201618182626000000000167
85ชุมชนบ้านหนองเม็ก  นายสมใจ คำควร 042239028 5383 ตกลงราคา 1340,708.0095446449503452505050000000538
86บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด  นายสุเมฆ ถ่อเงิน 042239224 2443 ตกลงราคา 1169,984.0016272729332628152518000000244
87บ้านหนองตาใกล้  นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา 042220298 981 ตกลงราคา 156,951.00181323126131300000000098
88บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน  นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ 042180591 531 ตกลงราคา 131,792.007127685800000000053
89บ้านเม็กดงเรือง  นายมณเฑียร วัจนสุนทร 042220300 1791 ตกลงราคา 1108,786.0038161519151714191610000000179
90บ้านหนองนกทา  นายสมหวัง สุปัญญาบุตร 042293129 623 ตกลงราคา 134,455.00175831111700000000062
91บ้านดูนประชารัฐ  นายเทพประสิทธิ์ คำพิมาน 042217200 1061 ตกลงราคา 147,000.003114131012179000000000106
92บ้านคำอ้อ  นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจ 042217208 663 ตกลงราคา 138,946.001210871151300000000066
93บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)  นายรังสิทธิ์ จับใจนาย 042208123 5061 ตกลงราคา 1283,367.00123646560626864000000000506
94บ้านปูลู  นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ 042217196 1351 ตกลงราคา 1100,649.0016172217172323000000000135
95บ้านดงเย็น  นายสมควร คำเมืองแพน 042235217 382 ตกลงราคา 124,935.00526647800000000038
96บ้านหันน้อย  นายนิคม คำล้วน - 1242 ตกลงราคา 168,496.0031221312151615000000000124
97ธาตุดอนตูม  นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ 042260554 1581 ตกลงราคา 191,655.0031272014251130000000000158
98บ้านยา  นายประสิทธิ์ คำกิ่ง 042260553 912 ตกลงราคา 148,321.00281341311121000000000091
99บ้านหนองผือ  นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล 042220279 632 ตกลงราคา 235,006.0091951165800000000063
100บ้านต้องหนองสระปลา  นายสมนึก มุงคุณแสน 042-147042 3603 วิธีพิเศษ 1219,860.0035373040353544353435000000360
101บ้านดงบังหนองเขื่อน  นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สีนวล - 1412 ตกลงราคา 278,840.003620202471816000000000141
102บ้านหนองบัวน้อย  นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา 042220301 324 ตกลงราคา 119,685.004241036300000000032
103บ้านสะแบง  นายเสรี อรสูญ 042148140 3881 ตกลงราคา 1207,891.0057372745442836354237000000388
104บ้านโนนนาสร้าง  นางธัญณลักษม์ บุญพูล 042260505 622 ตกลงราคา 148,825.0012875781500000000062
105บ้านบ่อปัทม์  นายประจักษ์ แสงศิลา 042220294 1072 ตกลงราคา 247,929.002162017161512000000000107
106บ้านดงวังพัง  นายวัชรพงษ์ แม่นหมาย 042220292 891 ตกลงราคา 133,205.0025149101151500000000089
107บ้านดอนนางคำ  นายสุรชัย แสงศิลา 042220293 1111 ตกลงราคา 151,840.003313141281516000000000111
108บ้านกั้งโนนสะอาด  นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์ 042915241 3561 ตกลงราคา 1266,081.0060243534292935403040000000356
109บ้านหนองกล้า  นายสันติ ศรีปัญญา 042251534 561 ตกลงราคา 120,067.00141141135800000000056
110บ้านหนองเต่าดอนหายโศก  นายบวร ชัยคำ 042251528 1451 ตกลงราคา 184,769.002712121110171991612000000145
111บ้านบ่อคํา  นายธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ 0 592 ตกลงราคา 122,072.0016125599300000000059
112บ้านวังฮาง  นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละคร 042-180583 1651 ตกลงราคา 1100,763.003711167181512151717000000165
113บ้านนาเยีย  นายชวาลสันต์ พวงกัลยา 042-261243 771 ตกลงราคา 140,387.002461171210700000000077
114บ้านสร้อยพร้าว  นางสาวรัดดาวัล พานาดา 042-261243 1563 ตกลงราคา 1120,042.0025141612151318121912000000156
115บ้านหงษาวดี  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 042-261243 412 ตกลงราคา 123,229.001143284900000000041
116บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์  นายประพันธ์ มั่งมูล 042220291 941 ตกลงราคา 150,848.001817101310101600000000094
117บ้านป่าก้าว  นายอภิดล สิงสาธร 042-220283 1931 ตกลงราคา 1109,597.004712191814142520159000000193
118บ้านศาลา  นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ 081-749896 1431 ตกลงราคา 177,370.004716162171917000000000143
119บ้านนางิ้ว  นางเฉลิมพร หมุนอุดม 042180578 791 ตกลงราคา 147,664.0016101181612600000000079
120บ้านหนองกุงดอนบาก  นายสายทอง ณรงค์ชัย - 1511 ตกลงราคา 187,291.0033161618252023000000000151
121บ้านหนองกอบง  นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ 042180570 291 ตกลงราคา 118,745.001024531400000000029
122บ้านนาฮัง  นายบุญมี โพธิ์ศรี 042180568 561 ตกลงราคา 135,729.0020540129600000000056
123บ้านผักตบประชานุกูล  นายคำปลาย คำแพงราช 042149067 3113 ตกลงราคา 1188,958.0063281320232425404035000000311
124บ้านหนองบัว  นายธนา พรมมา - 591 ตกลงราคา 131,382.0013148686400000000059
125บ้านนิคมหนองตาล  ว่าที่ ร.ต.สุเดช พงศธร 042250449 5101 วิธีพิเศษ 1324,342.006025162431283569119103000000510
126บ้านโพนงาม  นายปรีชา เครือเจริญ 042148455 1921 ตกลงราคา 1108,376.0056222118222033000000000192
127บ้านดงคำ  นายธนะเดช เต็มปลื้ม 042260475 1622 ตกลงราคา 1106,896.0049192017192018000000000162
128บ้านโคกสว่างนาดี  นายชัยยงค์ นันตะสุข 042260474 1182 ตกลงราคา 165,494.0031101521131315000000000118
129บ้านสะคาม  นายสุรศักดิ์ พจนา 0 431 ตกลงราคา 130,741.001262486500000000043
130บ้านโคกทุ่งยั้ง  นายทศพล ต้นคำใบ 042250794 2304 ตกลงราคา 1147,246.0045201822132221212424000000230
131บ้านดอนยางเดี่ยว  นายทองล้วน ธรรมสาร 0 491 ตกลงราคา 126,785.001465468600000000049
132บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี  นายจงจิต กิ่งกาญจน์ 042220363 631 ตกลงราคา 138,179.00115771213800000000063
133บ้านนาอุดม  นายวิศิษฎ์ ไชยศรี 0 881 ตกลงราคา 150,796.00181015138131100000000088
134บ้านพังงู  นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมา - 1462 ตกลงราคา 180,245.0041141514171311795000000146
135บ้านขาวัว  นายชาญณรงค์ สมพอง 042250800 811 ตกลงราคา 147,630.00171012101571000000000081
136บ้านพังซ่อน  นายอิทธิพล ลงคลัง 042-250795 1501 ตกลงราคา 125,735.0037162222122219000000000150
137บ้านเรืองชัย  นายพิทักษ์ ไชยแก้ว 042180574 871 ตกลงราคา 147,858.002414779101600000000087
138บ้านโคกถาวรทรายงาม  นายสิทธิพร ปะพะวะ 0 - 4222 - 602 ตกลงราคา 125,530.0020751063900000000060
139บ้านม่วง  นายชูศักดิ์ ทรงศรี 042-220288 341 ตกลงราคา 122,244.00083583700000000034
140บ้านนาดี  นายบุญเลิศ ก้องเวหา 042-918220 821 ตกลงราคา 146,475.0022710813111100000000082
141บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว  นายสายัณห์ มีจันที 0 981 ตกลงราคา 156,303.002310111115171100000000098
142บ้านหนองหญ้ารังกา  นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง 042220287 521 ตกลงราคา 126,092.001636848700000000052
143อนุบาลทุ่งฝน  นายสนอง ปานเชียงวงษ์ 042269108 4581 ตกลงราคา 1265,408.0089685965557250000000000458
144บ้านท่าช่วง  นายสมคิด อุดชุมนารี - 602 ตกลงราคา 136,652.00911831091000000000060
145ชุมชนกุดค้า  นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ - 2513 ตกลงราคา 1177,093.0035253322221723242327000000251
146บ้านโนนสะอาด  นายประไพ โคตรชุม 042269073 1461 ตกลงราคา 190,538.0022141919193023000000000146
147ธาตุน้อยก่อสำราญ  นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา 042220067 1011 ตกลงราคา 159,245.002012191241816000000000101
148บ้านโพนสูง  นายสไกร สีทวนฐาน 042118114 931 ตกลงราคา 137,228.00201512111614500000000093
149บ้านทุ่งใหญ่  นางสุภาพร นามลี 042-268036 2083 วิธีพิเศษ 1130,838.0040232529412921000000000208
150บ้านช้าง  นายศักดา แสนศิริรัตน์ 0 1151 ตกลงราคา 179,106.005231816202112000000000115
151บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา  นายสุเทพ เนียมนาภา 042220066 1691 ตกลงราคา 1106,415.0018221728312231000000000169
152บ้านนาชุมแสง  นายวิชัย ขันตี 042270081 3331 ตกลงราคา 1150,755.0062353035313534251927000000333
153บ้านโนนสมบูรณ์  นายสวน ยะโสราษฎร์ 042180117 581 ตกลงราคา 134,096.00124135651300000000058
154บ้านนาทม  นายเสถียร ดีสิน - 2181 ตกลงราคา 1165,818.0039182322211923162215000000218
155ชุมชนคำตานาหนองกุง  นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ 0-4222-006 3573 ตกลงราคา 1186,721.0071404125262945243719000000357
156บ้านคำเจริญ  นายนิรันดร์ ด้านซอม 042220063 1321 ตกลงราคา 175,000.0036182110191414000000000132
157บุญมีศรีสว่าง  นายสมปอง รัตนสิงห์ 042220065 1511 ตกลงราคา 1104,357.000222319223827000000000151
158อนุบาลไชยวาน  นายบัญญัติ โพธิ์เสนา 042265444 5761 ตกลงราคา 1362,932.00105514948535071555044000000576
159เพียปู่หนองเรือ  นายสมศักดิ์ ใจวงษ์ 042265167 2021 ตกลงราคา 1118,507.0056213026183021000000000202
160ร่มเกล้า 2  นายวัชรพล วิทยากร 042265417 4712 วิธีพิเศษ 1446,401.00154456363584642000000000471
161บ้านหนองแซง  นายวิระชาติ ยาทองไชย 042220054 1541 ตกลงราคา 182,724.0046121716211824000000000154
162หนองแวงวิทยา  นายสุรจิตร ขันธวิชัย 042265599 3173 วิธีพิเศษ 1214,693.0058233030323834242523000000317
163บ้านคำยาง  นางน้ำฝน ไชยวาน 042-220053 303 ตกลงราคา 120,209.00314566500000000030
164บ้านหนองแวงตาด  นายหัสดี ทรงถิ่น - 591 ตกลงราคา 123,094.0012875137700000000059
165บ้านหนองหลัก  นายประสิทธิ์ชัย พาลี 0-4213-330 3781 ตกลงราคา 1238,730.0072283539313238333139000000378
166ชุมชนสะงวย  นายกรเทพ รักษานวล 0817080824 2433 ตกลงราคา 1155,339.0040222110232517253030000000243
167บ้านนาปู-นากลาง  นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ 042-180111 721 ตกลงราคา 139,932.00189137771100000000072
168บ้านหัวหนองยาง  นายสมภพ บูรพันธ์ 042-220052 923 ตกลงราคา 150,516.003177811141400000000092
169บ้านหนองอิอู  นางกฤษภรณ์ ราตรีวงศ์ 042220059 511 ตกลงราคา 126,720.001483884600000000051
170บ้านโพนสูงโนนสวรรค์  นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ - 1782 ตกลงราคา 1118,659.0023232229271440000000000178
171บ้านคำม่วง  นายทองใบ แพงคำฮัก 042260174 702 ตกลงราคา 140,377.0011887972000000000070
172บ้านห้วยยางชัยพร  นายสุรชัย ภิรมย์เชย 042220057 1831 สอบราคา 1122,463.0029131112161614302418000000183
173บ้านป่าก้าว  นายฉลาด วิรุณพันธ์ 042220056 1461 ตกลงราคา 1104,166.0029202218142320000000000146
174บ้านโนนสมบูรณ์  นายสุระพล สอนเสนา 042220310 661 ตกลงราคา 138,557.0015499791300000000066
175บ้านคำเลาะ  นายชัยวัฒน์ ไชยวาน 042147243 3971 ตกลงราคา 1260,000.0064282133381932515556000000397
176บ้านคำน้ำทิพย์  042220050 1081 ตกลงราคา 160,872.0027111312141615000000000108
177บ้านคำบอน  นางเพ็ญศรี เรียบร้อย 042220051 841 ตกลงราคา 142,516.0022812101410800000000084
178บ้านวังชมภู  นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ 042 - 2200 1281 ตกลงราคา 170,005.003613182214169000000000128
179บ้านดงพัฒนา  นางประธูป ฉิมมาลา 042220048 641 ตกลงราคา 134,691.0019794781000000000064
180สยามกลการ 3  นายถาวร แสงใส 042220049 1151 ตกลงราคา 163,249.0026151614121814000000000115
181อนุบาลพิบูลย์รักษ์  นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ 042258147 3954 วิธีพิเศษ 1229,734.00120403459404953000000000395
182บ้านโพธิ์  นายสุพรรณ นามดี 042-220187 503 ตกลงราคา 127,804.001268668400000000050
183บ้านดงยางพรพิบูลย์  นายสมพร บุญเย็น 042 1134 ตกลงราคา 162,413.0027131613141614000000000113
184บ้านนายม  นายชลพรรษ สวัสดี 08-4389111 1331 ตกลงราคา 184,437.002610910141016131213000000133
185บ้านดอนกลอย  นายสุทธิศักดิ์ เทพวงศ์ 042148267 2251 วิธีพิเศษ 1129,044.0053152029121520211624000000225
186บ้านไทย  นายบัวใส บ่อคำเกิด 042250844 471 ตกลงราคา 118,021.0013611262700000000047
187หว้านใหญ่ประชาคม  นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 042-236013 851 ตกลงราคา 133,878.00171216514101100000000085
188บ้านหนองบัวสะอาด  นางณภัสนันท์ สมพอง 089947154, 693 ตกลงราคา 136,540.001910109105600000000069
189บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)  นายจิตรภณ พลสมัคร 042258301 753 ตกลงราคา 141,293.001713791031600000000075
190บ้านนาทรายน้ำรอด  นายบรรพต อุปไชย 042270091, 2783 วิธีพิเศษ 1250,945.0034283324262932281826000000278
191นานกหงส์เสรีมีชัย  นายสุรศักดิ์ ลักษณะจันทร์ 042220186 1052 ตกลงราคา 259,907.0017109171212103114000000105
192บ้านถ่อนนาเพลิน  นายสมเกียรติ ศรีธงชัย 042270116 3461 ตกลงราคา 1218,242.0055374924383735242522000000346
193บ้านดอนม่วง  นายปรีชา บุญชัย 042220184 492 ตกลงราคา 131,585.003569971000000000049
194บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)  นายขันตี ภูนาขาว 042220185 631 ตกลงราคา 133,001.00196611105600000000063
195บ้านดงยางน้อย  นายสำเนียง ภูนาขาว 042220183 1202 ตกลงราคา 170,241.002481021261516000000000120
196บ้านไชยวานโนนลือชัย  นายสุเมธา พรหมเครือ 042-219926 2801 วิธีพิเศษ 1138,000.0055323225312222252016000000280
197บ้านม่วงคอนสาย  นายอุทัย ใสสะอาด 042-147456 2933 ตกลงราคา 1186,150.005940172824383727230000000293
198บ้านดอนสวรรค์  นางสาวดวงใจ สวดมนต์ 0813803866 291 ตกลงราคา 116,203.00723384200000000029
199บ้านหนองช้างคาวหนองบง  นายสมศักดิ์ ลาดี - 551 ตกลงราคา 130,776.0011669117500000000055
200บ้านคำแคนแก่นคูณ  042220003 661 ตกลงราคา 133,547.0022988210700000000066
201บ้านไพจาน  นายสุพจน์ จุฬา 042-250354
202อนุบาลกู่แก้ว  นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว 042256125 2781 ตกลงราคา 1165,636.0062304047323829000000000278
203บ้านโยธา  042220004 271 ตกลงราคา 114,933.00733172400000000027
204บ้านยางเหล่าสวนกล้วย  นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณ 042256192 1831 ตกลงราคา 1127,507.002622241418171971917000000183
205บ้านโนนทองอินทร์  นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์ 0817080677 752 ตกลงราคา 143,805.001761167141400000000075
206บ้านหัวหนอง  นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน 042256297 1231 ตกลงราคา 169,070.0026221715102013000000000123
207บ้านซำป่าหัน  นายอภัย ทองเทพ 042256121 01 ตกลงราคา 145,562.0000000000000000000
208บ้านซำป่ารัง  นายวิชัย เคนศิริ 042-220006 1361 ตกลงราคา 178,268.0041162412151216000000000136
209บ้านค้อดอนแคน  นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี 042256119 2281 ตกลงราคา 1155,739.0045272017211825182116000000228
210บ้านวังแข้  นายประหยัด สุพรรณอ่างทอง 042220005 461 ตกลงราคา 125,517.001155869200000000046
รวม 34,719 352 - 254 21,217,000.90 6,815 3,680 3,766 3,843 3,845 3,914 4,102 1,606 1,615 1,533 0 0 0 0 0 0 34,719
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน