สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพรชัย โพคันโย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านท่าลี่ศรีสุข  นายบูรณะ อุทัยกัน 0878715771 2541 ตกลงราคา 1133,712.0063212226192531181415000000254
2บ้านท่าแร่  นายสยาม หล้าแก่น 042-220024 633 ตกลงราคา 124,376.00148127661000000000063
3เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล  นายวิชา จันทอน - 1391 ตกลงราคา 172,322.0034181415191920000000000139
4บ้านนาเพ็ญ  นางอรวรรณ จันทะวงศ์ - 1011 ตกลงราคา 253,156.00281631412217000000000101
5บ้านกุดยาง  นายวิทยา อุปฮาด - 1441 ตกลงราคา 177,608.0044171310192318000000000144
6บ้านสวรรค์ราษฎร์  นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ 042250298 1242 ตกลงราคา 161,839.004092218141011000000000124
7บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี  นายพิชิต ลุนสะแกวงษ์ - 2933 ตกลงราคา 1167,539.0063262530213330252218000000293
8บ้านหนองแดง  นายสมยงค์ เยี่ยนทรง 042180935 901 ตกลงราคา 149,304.0026114811131700000000090
9บ้านห้วยบงดงมะไฟ  นายรณกฤต วิบูลกุล 042180943 982 ตกลงราคา 156,624.00191111191681400000000098
10บ้านท่าสัง  นายดุสิต เหล่าพร 042220040 423 ตกลงราคา 125,062.009245821200000000042
11บ้านโนนมะข่า  นายประเทือง ธรรมโหร 042-220041 291 ตกลงราคา 135,000.002180000000000000029
12บ้านปอ  นางกรรณิกา บุลสถาพร 042180915 801 ตกลงราคา 141,217.00269119615400000000080
13บ้านปะโค  นายสมคิด โภคาพานิชย์ 042200736 3232 ตกลงราคา 1150,366.0055312922273023303244000000323
14บ้านบุ่งหมากลาน  นายบุญคุ้ม มิ่งขวัญ 042140390 2033 ตกลงราคา 196,888.0044151914281616211911000000203
15บ้านหัวขัวเหมือดแอ่  นายพิชยานนท์ ไพโรจน์ 042398340 591 ตกลงราคา 139,773.0099108107600000000059
16บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน  นายเกษม ไชยวรรณ 0899407443 583 สอบราคา 131,830.0016311569800000000058
17บ้านดงน้อย  นายสมสมัย ฤทธิ์มหา - 2161 ตกลงราคา 198,682.0026191824252124171824000000216
18บ้านเกิ้งน้อย  นายชโณทัย สุกุมาลย์ - 361 ตกลงราคา 122,734.00642666600000000036
19บ้านโนนจำปา  นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม - 422 ตกลงราคา 121,726.001542464700000000042
20บ้านสงเปลือยดงสามสิบ  นายศุภร บุญราช 042143529 3241 ตกลงราคา 1144,069.0040392537302835303030000000324
21บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์  นายวิโรจน์ หาญสุบิน 0
22บ้านทองอินทร์สวนมอญ  นายไพโรจน์ พาสีราช 042-220038 1062 ตกลงราคา 151,025.00281010308137000000000106
23บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร  นายณฐนนท์ เคนทุม 042-180916 782 ตกลงราคา 169,000.0017817140121000000000078
24บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา  นางสาวจีรนันท์ ละม่อมสาย - 1591 ตกลงราคา 193,375.0038181192116914167000000159
25บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก  นายบุญเลิศ เหล่าศรีชัย 042-250256 692 ตกลงราคา 144,270.0010415135121000000000069
26บ้านนาดีสร้างบง  จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง 042144151 1452 ตกลงราคา 166,303.003613101312151310320000000145
27บ้านสี่แจ  นาแสงเดือน สุขรมย์ 042-220030 1321 ตกลงราคา 178,710.0030181711231716000000000132
28บ้านดงเรือง  นางสาวศรัญญา มุงคุลโคตร 04220028 391 ตกลงราคา 117,168.00652685700000000039
29บ้านเชียงแหว  นายอาทิตย์ เจียรวาปี 042143054 2241 ตกลงราคา 1146,465.004620286252530161612000000224
30บ้านเซียบ  นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ 042339169 1021 ตกลงราคา 152,880.0015151910171115000000000102
31บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  นายพิชัย สุระเสียง 0861575033 1711 ตกลงราคา 1101,059.002520149161811211819000000171
32บ้านสวนหม่อน  ว่าที่พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสนา 042-250349 1651 ตกลงราคา 189,286.0046231514222322000000000165
33บ้านเดียม  นายไมตรี กุสโร - 533 ตกลงราคา 333,255.00710521361000000000053
34บ้านนกขะบา  นางสาวเตือนใจ สีขาว 0 243 ตกลงราคา 111,474.001105103400000000024
35บ้านเหล่าแชแลหนองแวง  นายสมศักดิ์ มีชัย - 1241 ตกลงราคา 178,444.008520138191910913000000124
36บ้านเมืองพรึก  นายสุรศักดิ์ อินทสร้อย - 333 ตกลงราคา 120,131.00355556400000000033
37บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง  นายสมภาร พยัฆกุล - 381 ตกลงราคา 122,878.00658424900000000038
38บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  นางณัฐชยา พรหมสิงห์ - 963 ตกลงราคา 161,199.007149182020800000000096
39บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย  นายสมาธิ สาครเจริญ 042-202151 9011 ตกลงราคา 151,245.0017913156141600000000090
40บ้านดอนเงิน  นายสุทธิรักษ์ แสงนาค 042202784 453 ตกลงราคา 128,551.004835119500000000045
41บ้านท่าหนองเทา  นางจรรยา ศิริสมพงษ์ 042-334012 1583 ตกลงราคา 184,771.0044241714151826000000000158
42บ้านท่าม่วงเวียงคํา  ว่าที่ร้อยตรีไกรยุทธ จำปาหอม 042-180933 793 ตกลงราคา 154,351.00251289610900000000079
43บ้านสวนมอนคำ  นางมยุรี จันทอน - 5473 ตกลงราคา 125,704.00128451121200000000054
44บ้านโนนเห็นวังชัย  นายศุภชัย โสบุญ 0 692 ตกลงราคา 138,741.001771185111000000000069
45บ้านคำไผ่  นายสุรชัย อุ่นแสง 042-251941 611 ตกลงราคา 131,405.0020661076600000000061
46บ้านหินเหลิ่ง  นายวิทยา พรมกลาง 0 461 ตกลงราคา 130,972.001045487800000000046
47บ้านหินฮาวโนนงาม  นายจำเริญ อินทร์เอี่ยม - 1841 ตกลงราคา 1116,453.0034171916221916111713000000184
48บ้านนาแบก  นายธีรศักด์ิ ภาโนมัย 042202767 1242 ตกลงราคา 163,935.004010171022817000000000124
49บ้านห้วยเกิ้ง(วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง)  นายสำเรียง พรมรินทร์ 042398452 2013 ตกลงราคา 189,736.003121152892228151616000000201
50บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  นายสุบรรณ ศิริชนม์ - 781 ตกลงราคา 134,856.001557181613400000000078
51บ้านโนนหนองม่วง  นายอ่อนสา ทินจอง 042220043 1531 ตกลงราคา 199,459.002616141412132314912000000153
52บ้านกุดจิก  นายสมพงษ์ นาครินทร์ - 1011 ตกลงราคา 167,658.0012512111214107810000000101
53บ้านหนองหว้า  นายเหรียญชัย จำปาโชติ 042398113 761 ตกลงราคา 135,000.00131011713121000000000076
54บ้านห้วยกองสี  นายเกื้อกูล ขวัญทอง 042398444 321 ตกลงราคา 18,570.00932375300000000032
55บ้านโนนสิมมา  นายแสงไทย เกษโสภา 042-220023 252 ตกลงราคา 117,606.00022548400000000025
56อนุบาลกุมภวาปี  นายประยูร จักรโนวรรณ 042331126 2391 ตกลงราคา 1142,494.0056222523241124181818000000239
57บ้านกงพาน  นายทรงศักดิ์ ศรีวงษา 042200741 771 ตกลงราคา 140,609.002151017118500000000077
58ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  นายเทอดศักดิ์ พันธุ์สวัสดิ์ 042-200644 2251 ตกลงราคา 1161,724.0040284030282336000000000225
59บ้านวาปี  นายพิจิตร พรหมจารีย์ 042339664 1195 ตกลงราคา 189,707.0020713198108111310000000119
60บ้านผือ  นายนิพนธ์ ทองเฟื้อง 042-220032 802 ตกลงราคา 148,084.0013147129121300000000080
61บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง  นายทองสุข พรมอ๊อด 0 842 ตกลงราคา 134,337.0021961010101800000000084
62บ้านคำเจริญ  นายสุริพล ภูวรรณ 0 823 ตกลงราคา 147,112.001715814415900000000082
63บ้านพันดอน  นายถนัด ตีระมาตย์ 042200732 995 ตกลงราคา 158,528.00231310161771300000000099
64บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  นางเกษร คำวิโส 042-334996 2511 อิเล็กทรอนิกส์ 1166,255.0014152117171934423735000000251
65บ้านท่าเปลือย  นายสุริยา เบ้าลา 042334681 731 ตกลงราคา 146,372.001210899141100000000073
66บ้านตูม  นายสุขสันต์ เหล่าเรือง 042200740 1163 ตกลงราคา 168,662.0020181712171418000000000116
67บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)  นายแสงอากาศ พิมพ์ศรี 042110431 402 ตกลงราคา 115,895.00836753800000000040
68บ้านดอนแก้ว  นายอัมพร พุดมี - 842 ตกลงราคา 146,744.0018161091511500000000084
69บ้านดอนสวรรค์  นายประภาส ศรีกุลวงศ์ 0 445 ตกลงราคา 124,891.001215694700000000044
70บ้านหนองแวง  นายวุฒิชิต มุกดาพันธ์ 042220044 361 ตกลงราคา 126,348.005333711400000000036
71อนุบาลศรีธาตุ  นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ 042382468 7041 ตกลงราคา 1365,913.00120909093100105106000000000704
72บ้านโคกศรี  นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน 042382464 463 ตกลงราคา 122,935.006646811500000000046
73บ้านกอก  นายประกาย นวะสิมมา 042382242 1342 ตกลงราคา 278,429.0027181313241821000000000134
74บ้านห้วยวังปลา  นายศุภชัย สำเริง 042180542 1031 ตกลงราคา 152,064.003115131015613000000000103
75ชุมชนจำปี  นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร 042382144 1711 ตกลงราคา 1112,400.002517212211414221817000000171
76บ้านโนนสูง  นายพายุ ภูคำวงษ์ 042220254 562 ตกลงราคา 123,000.00116761061000000000056
77บ้านโคกน้อย  นายเรวัตร ชัยจำรัส 0630477600 902 ตกลงราคา 143,288.0018131471317800000000090
78บ้านนายูง  นายยงยุทธ สิมพา - 2271 ตกลงราคา 1159,927.0044191718162216252525000000227
79บ้านโคกหนองแวง  นายพิสดาร สังโวลี 0862201019 741 ตกลงราคา 144,906.001610128516700000000074
80บ้านหนองกุงปาว  นางสมคิด ไชยดี - 644 ตกลงราคา 421,944.0024774105700000000064
81บ้านคำดอกไม้  นายยุทธนา อัมวรรณ - 244 ตกลงราคา 413,270.00603252600000000024
82บ้านหนองนกเขียน  นายทรงศักดิ์ ศรีสุบัว 0 1061 ตกลงราคา 159,220.002813811151714000000000106
83บ้านคำม่วง  นายชัยยา ไพศาล 042-220256 671 ตกลงราคา 144,504.0021117578800000000067
84บ้านโคกก่อง  นายวุฒิชัย ทองคำ 042250272 1303 ตกลงราคา 1106,910.003281911262311000000000130
85บ้านป่าไร่  นายสุทัศน์ โยธากุล 042250078 321 ตกลงราคา 126,573.00355349300000000032
86บ้านหนองท่มคำเจริญ  นายณรงค์ชัย สิมพา 0 651 ตกลงราคา 145,224.00149910411800000000065
87บ้านกุดนาค้อ  นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ 042251777 2301 ตกลงราคา 1236,033.0032232117212230251425000000230
88บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์  นายสมัย บูชาอินทร์ 0 2361 ตกลงราคา 1126,414.0040232427162530191715000000236
89บ้านโปร่ง  นายยงยุทธ วิบูลย์สิน 042142016 2311 ตกลงราคา 1155,605.0031202024261627202027000000231
90บ้านป่าหวาย  นายไพโรจน์ โคตรศรี 0819749001 571 ตกลงราคา 154,480.0090178411800000000057
91บ้านห้วยผึ้ง  นายสุริยา บุญชนะทรัพย์ 042-220255 1703 ตกลงราคา 1165,070.0033121516132118141513000000170
92บ้านสามขา  ว่าที่ร้อยตรี วิรัช พรหมกุล - 481 ตกลงราคา 133,450.001601101001100000000048
93บ้านสมดี  นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ - 361 ตกลงราคา 115,800.001065334500000000036
94คำเมยวิทยาคม  นางประภาภรณ์ ภูขาว 042-220258 1801 ตกลงราคา 195,070.0056181721272318000000000180
95คำกุงประชานุกูล  นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว 042236122 1511 ตกลงราคา 184,100.0036152218182121000000000151
96บ้านโคกกลาง  นางขวัญใจ วงษ์จันทึก(รักษาการในตำแหน่ง) 0 771 ตกลงราคา 151,929.0061312912131200000000077
97บ้านคำบอน  นายฉลองชัย สุดดี - 692 ตกลงราคา 136,911.00189981141000000000069
98คำค้อพิทยศึกษา  นายสมชัย พรหมจารีย์ 0 3211 ตกลงราคา 1254,523.0061302929283340262322000000321
99สามัคคีวิทยาคาร  นายสายัณห์ สิมพา 042236121 1651 ตกลงราคา 171,000.0022185955911000000000165
100บ้านโนนอำนวย  นายสุนทร คำวงศ์ 0 601 ตกลงราคา 121,356.002282758800000000060
101บ้านดูนเลา  นาางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี 0 721 ตกลงราคา 135,716.001481211491400000000072
102บ้านโนนม่วง  นางสายทิพย์ ไพศาล 042180540 1373 ตกลงราคา 189,328.0029142119241614000000000137
103อนุบาลโนนสะอาด  นายชูชัย อุดมพงษ์ 042392685 2911 กรณีพิเศษ 1182,350.0060263646333456000000000291
104บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  นายมนตรี ผ่องแผ้ว 042392419 2081 ตกลงราคา 1133,819.0038201315131618252525000000208
105บ้านหัวฝาย  นายวิชิต ภูคัสมาส 042392251 483 ตกลงราคา 141,761.000105897900000000048
106บ้านม่วงเฒ่า  นายสุพัฒน์ มูลอามตย์ 042220102 121 ตกลงราคา 16,810.00000033600000000012
107บ้านโสกรังโนนสว่าง  จ.ส.อ.ประภาส ขามรัตน์ 042392535 682 ตกลงราคา 146,605.007911110102000000000068
108บ้านคำเต้าแก้วหินลาด  นายอรุณ อุทุมทอง 042180150 661 ตกลงราคา 139,142.00141167871300000000066
109บ้านหนองแสงแสงแก้ว  นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์ 042-220099 641 ตกลงราคา 132,619.0020557137700000000064
110บ้านตาดโตนไร่เดชา  นายธนากร บึงกุ่ม 0887347792 181 ตกลงราคา 113,706.00521123400000000018
111บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง  นายอัครพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ 0 431 ตกลงราคา 123,324.001166657200000000043
112ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว  นายวันชัย ชลธี 042135108 2052 วิธีพิเศษ 1126,520.0039211915161419202220000000205
113บ้านโนนสำราญ  นายสุรพล มหิพันธุ์ 042-135033 711 ตกลงราคา 131,000.001313711910800000000071
114บ้านกุดขนวน  นายชูศักรวิชญ์ แสนปัญญา 1953 วิธีพิเศษ 1132,151.0033141815142314232120000000195
115บ้านโคกล่าม  042220104 183 ตกลงราคา 19,425.00723003300000000018
116บ้านกระเบื้องโนนทิง  นายประดิษฐ การไร่ 042-250177 1073 ตกลงราคา 189,500.000132012182321000000000107
117บ้านหนองโก  นายพันธ์ณรงค์ สมสายฝน - 912 ตกลงราคา 171,200.00109595198614600000091
118บ้านบะยาว  นายประยงค์ หารินไสล 0 761 ตกลงราคา 146,489.00266117710900000000076
119บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ  นายธวัชชัย โคตรสุโน 042133045 922 ตกลงราคา 241,221.003215128710800000000092
120บ้านโพธิ์ศรีสําราญ  นายเวชกูล เยาวรุตม์ - 1181 ตกลงราคา 171,517.0019141921161514000000000118
121บ้านหนองกุง  นายอุทัย พระไตรราช 0 1412 ตกลงราคา 280,000.002613101613161511129000000141
122บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  นายไพรวัลย์ ภูถมศรี 0933248129 3511 ตกลงราคา 1229,146.0065282829323232354030000000351
123ห้วยแสงอรุณวิทยา  นายทวี โนนทิง 0 2211 ตกลงราคา 1144,440.0044141319212728191917000000221
124บ้านนาเหล่า  นายสมภาร กองสมบัติ 042 2372 ตกลงราคา 1111,283.0047242321222223132220000000237
125บ้านโนนทองคำเจริญ  นายอุดม ศรีชาทุม - 1381 ตกลงราคา 179,842.0025816201312131597000000138
126โนนจำปาประชาสรรค์  นายสันติรักษ์ ลุสีดา 042-180161 571 ตกลงราคา 134,525.00121046108700000000057
127บ้านป่าไม้โนนสวรรค์  นายภาสกร สอนพิทักษ์ 042220108 661 ตกลงราคา 136,168.0016114101121200000000066
128ชุมชนทมป่าข่า  นายประทาน ศรีทาพุฒ - 2871 ตกลงราคา 1133,104.0065322433203226202015000000287
129บ้านทมนางาม  นางสาวมาลัย โสภาพ 042133246 2551 ตกลงราคา 1147,629.0075242937302931000000000255
130บ้านค้อน้อย  นายสมศักดิ์ แห่วเนตร(รก.) 042220101 333 ตกลงราคา 119,897.005410148100000000033
131บ้านหาดสถาพร  นายอุทัย พิมพรภิรมย์ 042220100 801 ตกลงราคา 150,900.001879612121600000000080
132บ้านโคกสง่า  นายวีระศักดิ์ คงวิเชียร - 361 ตกลงราคา 120,709.0011232171000000000036
133บ้านม่วงดง  นายอนันต์ รามโคตร - 1292 ตกลงราคา 179,226.00297711161817996000000129
134เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์  นายสัญญา ศรีหริ่ง 042140224 2161 ตกลงราคา 1177,838.0042151622191826181426000000216
135บ้านหนองหญ้าไซ  นายวิมล ร่มวาปี 042-140213 2871 ตกลงราคา 1226,475.0055213326182929232429000000287
136บ้านโคกสะอาด  นายสมาน ถาไชยลา 1071 ตกลงราคา 169,037.002315817101222000000000107
137บ้านคำโคกสูง  นายพงศ์พันธุ์ ขันธะโฮม - 3021 ตกลงราคา 1194,300.0048253528352829192728000000302
138หนองไผ่พรเจริญ  นายคณาณัชภูมิ ภูขาว 042220252 1211 ตกลงราคา 186,284.0030161018211214000000000121
139ดงง่ามนางาม  นายกิตติชัย อิ่มชมชื่น 0 1381 ตกลงราคา 192,468.0030131520301317000000000138
140บ้านท่าลาด  นางสาวลาภิน เวินชุม 042250138 461 ตกลงราคา 126,748.009612844300000000046
141*บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง  นางสาวลาภิน เวินชุม 0 3111 ตกลงราคา 117,545.00954215500000000031
142อนุบาลวังสามหมอ  นายประภาส จิตธรรมมา 042387322 7891 ตกลงราคา 1477,475.001408588110111115140000000000789
143หาญใจพิทยาคม  นายชานนท์ ต้นยวด 042220251 1324 ตกลงราคา 199,750.00301712171311101372000000132
144บ้านไทยสมพร  นายสันติ ดอนแสง 042220251 1891 ตกลงราคา 1142,191.003416212591417191420000000189
145สหราษฎร์วิทยานุสรณ์  นายอภิชาติ ศรีสุชาติ 042141217 1841 ตกลงราคา 1133,153.0020202416161720161817000000184
146บ้านหนองกุงทับม้า  นายแสนศรี ผัดเชตร 042141055 3541 ตกลงราคา 1224,121.0053353035353331333534000000354
147บ้านโนนสวาง  นายสุริยันต์ ภูขาว 042220250 1232 ตกลงราคา 171,532.00372213171798000000000123
148บ้านนาแก  นายจรรยาพิสุทธ์ สิทธิโชติ 0 1131 ตกลงราคา 166,740.0030121715101415000000000113
149บะยาวพัฒนาศึกษา  นายวิรยุทธ ชัยดินี - 2141 ตกลงราคา 1131,919.00501628311913187266000000214
150บ้านนาตาดนาโปร่ง  นายถนอมคิด วงค์พิมสอน 0 1711 ตกลงราคา 168,005.0043181914292523000000000171
151บ้านโคกเล้า  นางสาวสุปราณี โสภาคำ - 921 ตกลงราคา 143,590.002913791610800000000092
152บ้านนานกชุมนาชุมพร  นายทวี ศรีธรรมบุตร 042250149 1821 ตกลงราคา 1115,080.0037302622222124000000000182
153โคกสว่างดงง่ามน้อย  นายถาวร สารกอง 042220354 891 ตกลงราคา 149,147.002010111410131100000000089
154บ้านคำยาง  นายเสถียร แสงกล้า 042-222024 2471 ตกลงราคา 1130,943.0076322730243127000000000247
155ผาสุกประชานุกูล  นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี - 3751 ตกลงราคา 1300,805.0060354040354540252530000000375
156บ้านดงกลาง  นายสันต์ ต้นคำใบ 042236040 1951 ตกลงราคา 199,963.004319111623261816158000000195
157บ้านคำน้อย  นายสมศรี จันทร์อ่อน 042250199 1521 ตกลงราคา 193,983.00302019810191311517000000152
158บ้านคำจวง  นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ 0956640825 251 ตกลงราคา 18,550.00930346000000000025
159ดานใหญ่พิทยาคาร  นายขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ 042250245 931 ตกลงราคา 153,334.0020139131481600000000093
160บ้านผาทอง  นายพูนผล จันโทสาร 042220246 993 ตกลงราคา 155,632.00241271516111400000000099
161คำไฮพิทยาคม  นายสุนันท์ นามมุงคุณ 0 1881 ตกลงราคา 1120,328.0025171728192112161716000000188
162บ้านวังทอง  นางสาวสุภัฒตรา อิ่มสกุล 042-220249 882 ตกลงราคา 151,538.0017714131491400000000088
163อนุบาลหนองแสง  นายทองบาง แถนสีแสง 042396301 6411 ตกลงราคา 1313,826.001307810183689685000000000641
164บ้านโคกสว่าง  นายไสว หมั่นเก็บ 042-180564 1831 ตกลงราคา 1107,295.0037111217221724171214000000183
165บ้านสามเหลี่ยม  นายระวี ลาดล้าย 042396157 431 ตกลงราคา 124,899.001044596500000000043
166บ้านหนองประเสริฐ  นายปลูก พรมรัตน์ 042220276 1472 ตกลงราคา 196,323.002510913161112171420000000147
167บ้านหนองหว้า  นายสมหวัง บำรุงภักดี 0866348442 261 ตกลงราคา 111,435.00524444300000000026
168บ้านโนนเชียงค้ำ  นายเสงี่ยม กมลเศษ 0807481533 431 ตกลงราคา 124,384.00863667700000000043
169บ้านคำบอน(คำบอนประชาสรรค์)  นายธาตุ ปฏิทานัง 0812617305 542 ตกลงราคา 131,521.001179568800000000054
170โรงเรียนทับกุงประชานุกูล  นายนิยม คลังแสง 042396306 4893 ตกลงราคา 1346,511.0080425043404047425748000000489
171บ้านหนองแสง  นายราชัย รัตโน 042339127 1631 ตกลงราคา 1143,675.0015131518142017221118000000163
172บ้านแสงสว่าง  นายสมจิตร บุญกลาง 042134253 2173 ตกลงราคา 1163,319.0040181515181818252525000000217
173บ้านหนองบัว  นางมะลิวัลย์ นามศรี 0 331 ตกลงราคา 113,096.00795404400000000033
174บ้านนาดีโคกกลาง  นายอดิสร โยธะชัย 042250344 2721 กรณีพิเศษ 1113,364.0045302036232923232122000000272
175บ้านนาฝาย  นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ - 2201 ตกลงราคา 1108,026.0050201921171912202220000000220
176บ้านทับไฮ  นายฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี - 811 ตกลงราคา 152,963.0017101010817900000000081
177บ้านท่ายม  นายสมทรง เพ็งโสภา 042397065 1662 ตกลงราคา 1159,913.0029131516131415151719000000166
178บ้านโคกศรีห้วยยาง  นายบรรจง ดีแป้น - 1021 ตกลงราคา 78,51078,510.0026131414111212000000000102
179บ้านอุ่มจาน  นายภิญโญ บัวเผื่อน - 2641 ตกลงราคา 1192,117.0045203132292337181613000000264
180บ้านโพนทอง  นายอาทิตย์ พละกุล - 1303 ตกลงราคา 176,977.0023191714201324000000000130
181บ้านเมืองปัง  นายไชยวัฒน์ ไกรราช - 1881 ตกลงราคา 1107,420.004722122622161310164000000188
182บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก  นางยุพาพรรณ เกิดเพชร 042-220009 761 ตกลงราคา 142,551.001810137991000000000076
183อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  นายพัฒนา ศรีโบราณ 042-335110 2173 ตกลงราคา 199,664.0024201220181815353817000000217
184บ้านนาม่วง  นายสมควร เสนาภักดี 042-219731 941 ตกลงราคา 151,774.0024131561481400000000094
185บ้านโนนสา  นายบัวลอย คลองสนั่น 042 1511 ตกลงราคา 189,273.0030181518212722000000000151
186บ้านโนนแสวง  นางพงษ์พิส จำปาหอม - 591 ตกลงราคา 131,178.0018819910400000000059
187บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)  นายอาคม มิกราช - 641 ตกลงราคา 136,111.008143610131000000000064
188บ้านสะอาดนามูล  นายวิมล วงษ์คำด้วง 042144513 1281 ตกลงราคา 191,806.0030161414161424000000000128
189บ้านโนนสมบูรณ์  นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง - 2293 ตกลงราคา 1143,400.0056192314234123101010000000229
190บ้านหนองแวงเหนือ  นายสมัย ทะวาปี 042236232 372 ตกลงราคา 217,732.00960695200000000037
191บ้านโคกสีวังแสง  นายโสภณ ภูมิสุราษฎร์ - 433 ตกลงราคา 117,744.001144654900000000043
192บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  นายวิษณุพร เขียวลุน 042335100 2571 ตกลงราคา 1159,510.0047271926223125261321000000257
193บ้านเชียงกรม  นายสิทธิศักดิ์ ศรีนา 042335060 1123 ตกลงราคา 154,361.0027181811121115000000000112
194บ้านโนนทรายฟอง  นายมานิต คำมี - 631 ตกลงราคา 140,484.00191054108700000000063
รวม 26,190 402 - 213 15,860,480.00 5,243 2,761 2,770 2,947 2,891 3,010 3,106 1,173 1,159 1,130 0 0 0 0 0 0 26,190
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน