สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุดรธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางละออตา พงษ์ฤทัศน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านหมากแข้ง  นายสุรพล สุขประเสริฐ 042244294
2บ้านเซประชาอุทิศ  นางสาวนิตยา ฉันทปัญญา 773 ตกลงราคา 132,276.00189888121400000000077
3ค่ายประจักษ์ศิลปาคม  นายโกศล ภูอากาศ 042292420 1131 ตกลงราคา 172,726.000071061312222221000000113
4บ้านจั่นศรีวิไล  นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 042341618 883 ตกลงราคา 160,878.001312131316101100000000088
5บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)  นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 042243311 602 ตกลงราคา 128,857.00153311119800000000060
6บ้านเลี่ยมพิลึก  นายสมคิด แพงจันทร์ 042-123014 721 ตกลงราคา 138,891.0020711998800000000072
7บ้านหนองตูม  นางมีนทราย ไชยอาจิณ 042123104 1142 ตกลงราคา 168,457.0021121719151614000000000114
8อนุบาลอุดรธานี  นายประครอง พันธุ์พรหม 042244269 3,4783 วิธีพิเศษ 12,050,000.005684004205205205305200000000003,478
9บ้านหนองหัวหมู  นางเมตตา ศรีวิชัย 042931192 411 ตกลงราคา 119,018.002022329300000000041
10บ้านเลื่อม  นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ 042124158 2911 ตกลงราคา 1216,771.0017303231273643252525000000291
11บ้านถ่อน  นายสุรชัย อุตทคะวาปี 042246146 301 ตกลงราคา 121,313.00303574800000000030
12บ้านหนองบัว  นายนิคม คงภิรมย์ 042244735 3321 ตกลงราคา 1204,740.0045652234243028302727000000332
13บ้านหนองตุ  นายประดิษฐ์ พิเสฎฐศลาศัย 042242807 2185 ตกลงราคา 1127,483.0059272223212838000000000218
14บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)  นายรัชพล เวชบรรพต 042223184 4291 ตกลงราคา 1249,792.0090605452557345000000000429
15บ้านหนองเหล็ก  นายสำราญ วรรณกุล 042245852 1231 ตกลงราคา 165,647.003861617171217000000000123
16บ้านดงอุดม  นายชาลี จงรักษ์ 042223430 1301 ตกลงราคา 1114,985.00013181327132210104000000130
17ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา  นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 042221581 331 ตกลงราคา 119,518.0011410402200000000033
18บ้านม่วงสว่างสามัคคี  นายธวัชชัย คำวงศ์ 042243065 1813 ตกลงราคา 1158,042.0040152415141015201612000000181
19บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์)  นายสุภาพ แสงอ่อน 0-4229-224 1321 ตกลงราคา 192,137.0016141119262323000000000132
20บ้านคำกลิ้ง  นางน้ำค้าง ป้องนางไชย 042292617 3223 ตกลงราคา 1212,662.0039293130213237394222000000322
21บ้านตาด  นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 0-42-21415 3621 ตกลงราคา 1210,070.0072535238475050000000000362
22บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน  นายชัยยง ถียัง 042251425 892 ตกลงราคา 145,330.002811515991200000000089
23บ้านโนนเดื่อ  นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 762 ตกลงราคา 141,303.0019108811101000000000076
24บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุพัฒน์ มาชัย 042250824 831 ตกลงราคา 137,670.00181210111018400000000083
25ชุมชนสามพร้าว  นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 042349102 5673 วิธีพิเศษ 1269,403.00167776857687159000000000567
26บ้านหนองบุนาหล่ำ  นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 042204229 1403 ตกลงราคา 153,759.0032182011162023000000000140
27บ้านหนองบั่วประชาสรรค์  นายธวัชพงษ์ รู้บุญ - 751 ตกลงราคา 151,563.0001871610141000000000075
28บ้านหนองคอนแสน  นายสมบัติ กองจันทร์ 098-584-78 161 ตกลงราคา 18,708.00132243100000000016
29บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง  นายอุใด ศรีทุมมา 042349078 982 ตกลงราคา 150,408.002510992017800000000098
30บ้านแมด  นางสุนารี สุระคาย 042349063 473 ตกลงราคา 130,097.00759687500000000047
31บ้านศรีบุญเรือง  นายสัญญา กุลสุวรรณ์ 0-4222-023 352 ตกลงราคา 118,622.00851695100000000035
32บ้านโสกน้ำขาว  นายชนะพล ภรณัฐวัฒน์ 0-4225-039 1021 ตกลงราคา 157,762.00309910101222000000000102
33บ้านศรีเชียงใหม่  น.ส.มณีรัตน์ หลักทอง - 661 ตกลงราคา 130,056.001051037141700000000066
34บ้านกุดลิงง้อหนองแก  นายบุญคุ้ม พิเภก 0-4225-078 591 ตกลงราคา 134,636.0013118828900000000059
35บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา  นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 042201020 2753 ตกลงราคา 1184,030.0035201214193032403736000000275
36บ้านปากดงส่งเสริมธรรม  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 042201067 651 ตกลงราคา 264,500.001111643161400000000065
37บ้านศรีสว่าง  นายศุภกิจ ระวิชัย 0-4225-152 241 ตกลงราคา 113,435.00323236500000000024
38ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2  นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 042237144 463 ตกลงราคา 134,472.006365109700000000046
39นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3  นายปรีชา พันธ์สีดา 042214513 2151 ตกลงราคา 1126,252.0040252829322734000000000215
40นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5  นาทองเหรีญ บุญปก 042250651 673 ตกลงราคา 142,983.001051171291300000000067
41บ้านนาสมบูรณ์  นางรัชดา บุญสิทธิ์ - 561 ตกลงราคา 141,304.0014249127800000000056
42บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา  นายกวิภัฎ วงศ์จันทร์ 042248892 1913 ตกลงราคา 3123,524.0028141420251623182211000000191
43บ้านนิคมพัฒนา  นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 0894166044 1041 ตกลงราคา 161,906.00221198171918000000000104
44บ้านนาแอง  นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 0-4220-104 752 ตกลงราคา 137,051.0012139101091200000000075
45บ้านโนนสวรรค์  นายทองเลื่อน คลังกลาง 042250982 311 ตกลงราคา 114,138.001114417300000000031
46บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)  นายทวี วงศ์สุวรรณ 042263545 1003 ตกลงราคา 173,311.001371715121521000000000100
47บ้านหนองโอนหนองฮาง  นายสุรสิทธิ์ พิลึก 0-4226-342 1101 ตกลงราคา 147,249.0030101014171415000000000110
48บ้านจำปาวิทยา  นายสุทิน สุทธิอาจ 042220228 172 ตกลงราคา 112,120.00233215100000000017
49บ้านเชียงพิณ  นายพรเทพ ศรีภูธร 042263708 1261 ตกลงราคา 176,444.0010181220182424000000000126
50บ้านนาคลอง  นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 0850088660 811 ตกลงราคา 148,818.001810891315800000000081
51เจ ซี บ้านอินทร์แปลง  นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 042220235 681 ตกลงราคา 134,661.001661113115600000000068
52ผ่านศึกสงเคราะห์  นายธเนศ ตรีพงษ์ 042250421 1682 ตกลงราคา 199,892.0042192511242126000000000168
53บ้านหลุบหวายป่าขาม  จ.อ.ทฤษฏี สิงอุปโป 0-4222-023 821 ตกลงราคา 151,828.0010913914161100000000082
54หนองไฮวิทยา  นายวีระ เชียงไฝ 0-4225-139 2701 ตกลงราคา 1120,413.0042272217263027332323000000270
55บ้านโนนสะอาดผาสุข  นายภูวดล พรทุม 042910154 3041 ตกลงราคา 1142,890.0047303132262237282328000000304
56บ้านดงมะกรูดทรายทอง  นางทิพวรรณ แพงบุบผา 0-4222-024 1941 ตกลงราคา 1112,485.0049272624182723000000000194
57บ้านโคกลาด  นายบรรจุ ภูสงัด 0899424179 2701 ตกลงราคา 1159,390.0066302817281723202120000000270
58บ้านท่าตูมดงสระพัง  นายบุญเพิ่ม นามภูมี 042266378 1471 ตกลงราคา 180,949.0028231713213015000000000147
59มิตรภาพ 6  นายสุวิทย์ คำดวง 0-4220-636 1462 ตกลงราคา 182,585.0039181719131525000000000146
60บ้านโนนยางโนนบ่อ  นายปิ่นนเรศ โรหิตคนี 042266490 491 ตกลงราคา 137,890.0011468710300000000049
61บ้านขมิ้นบ่อโคลน  นางอัมรา คำกิ่ง - 671 ตกลงราคา 146,774.0025895351200000000067
62บ้านดอนหวาย  นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 042266489 281 ตกลงราคา 115,988.00753324400000000028
63ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)  นายสุเทพ ผลสว่าง 042218180 2761 ตกลงราคา 1173,358.0047232723302527212726000000276
64ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย  นายพรชัย ชนูนันท์ 0-4220-637 1181 ตกลงราคา 142,072.001920159162415000000000118
65บ้านเหล่าดอนแตง  นางสาวยุพิน หยงเมือง 042206369 701 ตกลงราคา 134,519.001571010813700000000070
66บ้านนาคำหลวง  นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 0-4222-023 3061 ตกลงราคา 1130,110.0060302630272731302520000000306
67บ้านงอยเลิงทอง  นายถนอม แก่นนาคำ 042206401 873 ตกลงราคา 138,410.00201113714101200000000087
68ประชาสามัคคี  นายสุพจน์ สืบวงษา 042206371 1491 ตกลงราคา 162,784.0035181616242218000000000149
69บ้านหมากตูมดอนยานาง  นายสุปัน เดชประเสริฐ 042220232 2391 ตกลงราคา 1136,119.0037151821222816262432000000239
70บ้านเม่น  นายสังวาลย์ สระศรี 042206367 1154 สอบราคา 154,913.003014917181017000000000115
71บ้านขาว  นายวีระ เชียงไฝ 042206373 561 ตกลงราคา 140,772.0014710857500000000056
72บ้านดู่  นายชาญณรงค์ สมพอง 0818628358 1311 ตกลงราคา 181,795.0029111413181729000000000131
73บ้านหัวบึง  นายเชวง ชื่นตา 017996794 2211 ตกลงราคา 1133,431.0032232324102027222218000000221
74บ้านพรานเหมือน  นายศักดิ์ศรี สินนอก 042206368 2531 ตกลงราคา 1163,118.0048272022221918253517000000253
75บ้านยางบึง  นายอภิชาติ อัครปัญญา 042218117 222 ตกลงราคา 111,200.00124355200000000022
76บ้านเก่าน้อย  นายวิเสส แก้วกำ 042221401 413 กรณีพิเศษ 128,714.001169144600000000041
77หนองสำโรงวิทยา  นายสุวัฒน์ สุระอุดร 042223259 5703 ตกลงราคา 1284,837.0080805040505060605050000000570
78ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์  นายวิทย์ชัย ล้อมวงศ์ 042266445 1113 ตกลงราคา 147,629.002011679713161111000000111
79บ้านเชียงพัง  นายมานพ ไชยเชียงพิณ 042127030 1461 ตกลงราคา 163,857.0033131611163027000000000146
80ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา  นายวิทยา บรรณเทศ 042219860 1491 ตกลงราคา 198,700.004516819221821000000000149
81บ้านนาทาม  นายธวัชชัย คำวงศ์ 042251442 313 ตกลงราคา 115,113.00544625500000000031
82ชุมชนโนนสูง  นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 042295585 6471 ตกลงราคา 1361,561.0056605668657079687055000000647
83บ้านหนองตะไก้  นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม 042207362 883 ตกลงราคา 142,313.00201013141561000000000088
84บ้านแม่นนท์  นายประสพ โพธิสม 042207610 1011 ตกลงราคา 155,987.002811111510917000000000101
85บ้านหนองไผ่หนองหิน  นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 042207228 822 ตกลงราคา 152,118.00128101012141600000000082
86บ้านหนองนาเจริญ  ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ โรมเมือง 042250404 611 ตกลงราคา 129,168.0018823914700000000061
87บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง  นายวีระเดช บุญเที่ยง 042220239 1303 ตกลงราคา 174,514.0030181217141425000000000130
88บ้านหนองโสกดาว  นายมนัส เชาวนิตย์ 042120220 1531 ตกลงราคา 189,392.0029241717251823000000000153
89บ้านข้าวสาร  นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 042120122 1051 ตกลงราคา 186,900.00179149191918000000000105
90บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67  นายประวิทย์ บึงไสย์ 042207593 2741 ตกลงราคา 1213,428.0039252719363819322118000000274
91บ้านอีเลี่ยน  นายอุดม พินธุรักษ์ 042290376 1571 ตกลงราคา 162,632.0040221819202018000000000157
92บ้านหนองนาคำ  นางณิชชา บุญเรืองศรี 042290283 6453 ตกลงราคา 1391,140.0090555560705070706560000000645
93บ้านหนองหว้าหนองไผ่  นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 042290336 1311 ตกลงราคา 167,177.002291818162622000000000131
94บ้านหนองแก  นายอาวุธ เหล่าคนค้า 042290389 661 ตกลงราคา 131,049.0015679961400000000066
95บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ  นายนเรศ อรดี - 1101 ตกลงราคา 159,872.003015910181315000000000110
96บ้านโก่ย  นายพิเศษ คำดีบุญ 042290285 1171 ตกลงราคา 164,000.0027141019171317000000000117
97บ้านจำปาโนนสะอาด  นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 042290294 961 ตกลงราคา 155,924.001116111513141600000000096
98บ้านพรสวรรค์  นายไกรยสิทธิ์ เหมะธุลิน 042290407 231 ตกลงราคา 16,738.00475312100000000023
99บ้านเชียงยืน  นายสำเริง ดอนป้อม 042263556 4073 ตกลงราคา 3269,121.0069232334454142396031000000407
100บ้านหนองหลอด  นายอุดม พินธุรักษ์ 042125502 2151 ตกลงราคา 1136,885.0043221813172122181922000000215
101บ้านอีหลุ่ง  นายนฤป สืบวงษา - 841 ตกลงราคา 176,389.00013111520141100000000084
102บ้านจำปา  นายสาธิต จันทร์ดวง 042220229 591 ตกลงราคา 125,786.00101211498500000000059
103บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖  นายสาคร เสียงเย็น 042251033 453 ตกลงราคา 321,741.001673734500000000045
104บ้านหนองตอสูงแคน  นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ - 1361 ตกลงราคา 193,699.00161512861018181320000000136
105บ่อน้อยประชาสรรค์  นายสากล ฉิมวงศ์ 042220230 1183 ตกลงราคา 152,791.002012167141413688000000118
106บ้านนาเยีย  นายธาตรี พิลึก 042263514 461 ตกลงราคา 125,000.001951873300000000046
107บ้านหนองน้ำเค็ม  นายพิทยา บุญทองอ่อน 042125596 764 ตกลงราคา 140,717.00231010998700000000076
108อนุบาลเพ็ญประขานุกูล  นายพยัคฆพล รอดชมภู 042279109 1,4875 วิธีพิเศษ 31,005,648.001721251251191511691621611591440000001,487
109บ้านโพนงามหนองตุ  นายพูลชัย รวมธรรม 042278537 2001 ตกลงราคา 1116,603.0042202922272931000000000200
110บ้านนาสีนวล  นางดรุณี รัตนสุทธิ 04220190 861 ตกลงราคา 150,539.001969816141400000000086
111บ้านนาส่อนโพนทัน  นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 1301 ตกลงราคา 1102,656.0021171420131827000000000130
112บ้านโคกกลาง  สันทัด สวาทพงษ์ 042278534 4313 วิธีพิเศษ 1271,632.0072504137332842503345000000431
113บ้านใหม่  นางสาวเกษกาญจน์ มาเวียง 042220208 442 ตกลงราคา 129,701.001255577300000000044
114บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง  นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 0864599329 1082 ตกลงราคา 182,953.0022101812121915000000000108
115บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์  นายสุรพล ศรีโสดาพล 042220189 981 ตกลงราคา 169,588.002213151213121100000000098
116ชุมชนบ้านธาตุ  นายกุศล บุตรธนู 042146028 2213 ตกลงราคา 1136.4843182018232526151716000000221
117บ้านสังซาวังน้ำขาว  นายวานิช โศกสี 042278536 823 ตกลงราคา 349,181.003112410710800000000082
118บ้านถิ่น สุขาวิทยา  นายวรจักษ์ กาศลุน 042250626 1593 ตกลงราคา 1100,000.0035182223172222000000000159
119นิคมโนนสมบูรณ์  นายนาฎธิชัย ศรีทัด 042250627 461 ตกลงราคา 126,542.00783649900000000046
120บ้านนาคอมนาดอกไม้  นายอนุชา กัญหะบุตร 042220205 1561 ตกลงราคา 191,582.0031211520203217000000000156
121บ้านดอนแก้ว  นายวรรธนะ พุทธเพาะ 042220204 453 ตกลงราคา 123,449.001465564500000000045
122บ้านยามกาใหญ่  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจ 042180280 701 ตกลงราคา 142,409.009111013881100000000070
123บ้านนาพูนทรัพย์  นางสาวสากล โคบาล 042278538 601 ตกลงราคา 131,710.0018656513700000000060
124สุมเส้าวิทยา  นายประภาส จันทร์เอิบ 042146601 4071 ตกลงราคา 1258,797.0057343836475045432136000000407
125บ้านดงปอ  นายเต้ง ดาบภูเขียว 042220213 1121 ตกลงราคา 173,260.002519813131321000000000112
126บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด  นายวิสุทธ์ิ ศรีรักษา 042220218 2663 วิธีพิเศษ 1159,891.0052303122212231251418000000266
127บ้านแพงศรี  นายปรียวิศว์ คงผดุง 042220214 451 ตกลงราคา 127,211.001344269700000000045
128บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ  นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 042220219 1442 ตกลงราคา 172,262.0032222315121921000000000144
129บ้านดงยาง  นายอภิชัย เสนาโยธี 042220216 1321 ตกลงราคา 196,173.0031211517102018000000000132
130บ้านนาบัวไผ่วิทยา  นายเจียม ทองวิธิ 0818722171 1331 ตกลงราคา 175,880.0032141617191619000000000133
131บ้านยางซอง  นายอนันต์ แก่นวงษ์ 042220199 1303 ตกลงราคา 182,572.003471823111918000000000130
132บ้านนาทราย  นายประสิทธิ์ บุญภา 042220311 1162 ตกลงราคา 169,076.0020191312171916000000000116
133บ้านโนนรังหนองผือวิทยา  นายถาวรวิทย์ อินทมล 042220212 971 ตกลงราคา 155,869.00201371615151100000000097
134บ้านทอนดอนยาว  นายวิมาน คันธบุปผา 042250775 2181 ตกลงราคา 1119,232.0050223532263122000000000218
135บ้านสร้างแป้น  นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 042251524 1611 ตกลงราคา 190,184.0041192712222515000000000161
136บ้านหว้าน  นางอุรา กองจันทร์ - 291 ตกลงราคา 112,936.00822446300000000029
137บ้านดอนกลอย  นายสรพงษ์ โพนบุตร 042220201 1233 ตกลงราคา 173,642.0036101612121324000000000123
138บ้านท่าหนาด  นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 042220200 1001 ตกลงราคา 157,971.00241599131416000000000100
139บ้านเชียงหวางสร้างลาน  นายสำรวย ประฉามิตร 042-220194 1803 ตกลงราคา 177,392.0031282018322823000000000180
140บ้านนาดี  นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 042251410 543 ตกลงราคา 123,656.001585937700000000054
141บ้านสร้างหลวงสร้างคำ  นายอังคาร พึ่งพา 042216582 2021 ตกลงราคา 175,186.003315132519262682314000000202
142บ้านดงใหญ่  นายชุมพร หล้าจางวาง 042-216318 2843 ตกลงราคา 1190,879.0054352525262121302324000000284
143บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี  นายทวี กุลแก้ว 042220195 3613 ตกลงราคา 1209,640.0060324128273539322641000000361
144บ้านโพนเลาโพนทอง  นายชาญชัย บุรีสูงเนิน 042 220196 1261 ตกลงราคา 161,323.003016201691322000000000126
145บ้านหมูม่นโพนสว่าง  นายพิบูลย์พันธ สาทอง 042250607 2073 วิธีพิเศษ 1126,953.0047182017181520102418000000207
146บ้านนาพู่  นายทวี กุลแก้ว 042910113 3761 ตกลงราคา 1319,485.0050332726183237336753000000376
147บ้านป่าก้าวดอนแดง  นายวราวุธ หาเคน 042236062 671 ตกลงราคา 137,797.0022706891500000000067
148บ้านหลวงหัวสวย  นายสุริยา สมโชค - 1753 ตกลงราคา 183,845.003571617221812161715000000175
149บ้านศรีบุญเรือง  นายอำพล เจริญรักษ์ 042220202 731 ตกลงราคา 19,105.001871112851200000000073
150บ้านกิ่วดงมะไฟ  นายวีระชัย นามมัน 0981458958 1323 ตกลงราคา 175,773.0027201121151721000000000132
151บ้านด่าน  นางสนม เสริฐผล 042220193 882 ตกลงราคา 143,689.002612986121500000000088
152บ้านหนองนกเขียนโพนทัน  นายวัฒนา ช่วยแสง 042251409 2503 ตกลงราคา 1146,367.0033222911191922353030000000250
153บ้านเหล่าดอนเงิน  นายศิริวัฒน์ มงคล 042220207 2821 ตกลงราคา 1160,484.003720232620937404030000000282
154บ้านหนองผง  นายธนันชัย ปลัดกอง 042146789 413 ตกลงราคา 134,371.002126465600000000041
155บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอำนาจ สารีแก้ว 042220224 561 ตกลงราคา 138,580.0088107127400000000056
156บ้านหนองกุง  นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง 042180284 1071 ตกลงราคา 162,949.0025171016151113000000000107
157บ้านดงขันทอง  นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 042220221 591 ตกลงราคา 19,105.0037615591400000000059
158บ้านดงศรีสําราญ  นายสมนึก สุระคาย 042-220222 451 ตกลงราคา 126,088.008210677500000000045
159บ้านโคกสว่าง  นายธรรมนูญ สุดชาหา 04222225 1031 ตกลงราคา 150,183.00307121881513000000000103
160บ้านเตาไห  ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 042270140 1311 ตกลงราคา 1115,120.0027521212148122415000000131
161บ้านหม้อ  นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 042236163 1031 ตกลงราคา 161,265.00279213142117000000000103
162บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ  นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 042270139 552 ตกลงราคา 128,863.001684599400000000055
163บ้านคอนเลียบ  นายพรชัย สระศรี 042220197 822 ตกลงราคา 146,134.002364128141500000000082
164บ้านนาพัง  นายนิเทศ บุตรดีวงศ์ 043648747 511 ตกลงราคา 130,230.0010943712600000000051
165บ้านโนนสวาง  นายทิพวัฒน์ ริยะ 042220198 673 ตกลงราคา 125,716.0024874612600000000067
166บ้านหนองบัวบาน  นายประสาทพร สุนทรวิสัย 042220217 701 ตกลงราคา 140,580.001738101281200000000070
167บ้านจอมศรี  นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน 0809946656 773 ตกลงราคา 124,928.0028877913500000000077
168บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์  นางสาวประภัสสร ทามาลี 042220191 1271 ตกลงราคา 168,831.0038151316111222000000000127
169บ้านหนองบ่อ  นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 042-220220 1201 ตกลงราคา 163,260.003516161415159000000000120
170บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ  นายไพบูลย์ นนทะบุตร 042220222 1971 ตกลงราคา 199,966.0050232627262718000000000197
171บ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  นายพนมรักษ์ หาญกล้า 042249868 4051 ตกลงราคา 1244,000.0065323236404440443834000000405
172บ้านดงยางนารายณ์  นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 042220192 3013 กรณีพิเศษ 1186,536.0060292423353128252323000000301
173บ้านยามกาโนนคำ  นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 042220206 1941 ตกลงราคา 1120,992.003120222518142814157000000194
174ชุมชนกุดหมากไฟ  นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ 042-125295 2833 วิธีพิเศษ 1170,770.0060302126342833191517000000283
175บ้านโคกล่าม  นายธงชัย พละสาร 042125283 1261 ตกลงราคา 174,710.003512199151818000000000126
176บ้านหนองแวงจุมพล  นายไชยโย เกาะแก้ว 042250583 2231 ตกลงราคา 223123,208.0063213022343023000000000223
177บ้านหนองบัวเงิน  นายพลชัย อุปลี - 931 ตกลงราคา 160,911.00191314131481200000000093
178บ้านอูบมุง  นายพลพล ชื่นธงชัย 042298582 1881 ตกลงราคา 1126,499.002120191622192482316000000188
179บ้านห้วยไร่  นางลำใย ตันวัฒนะ 042286966 982 ตกลงราคา 154,331.0026111671671500000000098
180บ้านโคกผักหอม  นางแพวิพา ภูสงัด 042250476 2511 ตกลงราคา 1168,181.0053212017331925301617000000251
181บ้านดงบัง  นายประชุมไพร ทองเมือง 042250479 623 ตกลงราคา 133,038.0020665861100000000062
182บ้านโนนชัยศรี  นางสาววณิชชา เหลาพร 042250478 711 ตกลงราคา 147,104.001478131111700000000071
183รัฐประชา 509  นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 042298272 1201 ตกลงราคา 165,480.0041141013171213000000000120
184บ้านหนองอ้อ  นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 042298284 2321 ตกลงราคา 1139,309.0047283231243634000000000232
185บ้านโนนหวาย  นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 042298543 3001 ตกลงราคา 1170,375.0057424233444537000000000300
186บ้านหนองเม็กห้วยทราย  นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 042250737 1151 ตกลงราคา 143,409.003415151614813000000000115
187บ้านโคกหนองแซง  นายภาสกร ปราบพาล 042298544 1421 ตกลงราคา 136,942.00821313511612000000000142
188บ้านเสาเล้า  นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 042-286924 431 ตกลงราคา 123,650.001166464600000000043
189บ้านโนนสำราญ  นายมงคลชัย รัตนอ่อน 042220273 721 ตกลงราคา 152,193.001561161413700000000072
190อนุบาลหนองวัวซอ  นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 042285795 9855 กรณีพิเศษ 3615,799.0017510095115849190808768000000985
191บ้านหมากหญ้า  นายสมคิด ยิ่งยอด 042285815 4131 ตกลงราคา 1223,992.0068343938353937454731000000413
192บ้านโคกก่องหนองแวงยาว  นางฐิติพร เขมกรรม 042125085 443 ตกลงราคา 134,751.0000412714700000000044
193บ้านผาสิงห์  นายเอนก แสนนาม 042910961 1421 ตกลงราคา 193,353.0024111315121213181014000000142
194ชุมชนหนองแสง  นายศุภกิจ ระวิชัย 042250475 1303 ตกลงราคา 140,263.0031161017152021000000000130
195บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ  นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 042298166 1951 ตกลงราคา 1125,595.0020291222251721171319000000195
196บ้านหนองบัวบาน  นายบุญประสพ กุลศรี 042285637 1751 ตกลงราคา 1132,110.0050252020152025000000000175
197นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1  นายไชยอนันต์ ศิลา 042286084 643 ตกลงราคา 145,229.00108611881300000000064
198สิริปุณโณ  ไม่มี - 81 ตกลงราคา 15,292.0002121020000000008
199บ้านหนองแซงสร้อย  นายวรวุธ บุญอาจ 042220272 2273 ตกลงราคา 1141,796.0046232121212120172017000000227
200บ้านหนองอ้อน้อย  นางนงลักษณ์ เสริมศรี 042250738 501 ตกลงราคา 134,620.0047529131000000000050
201บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์  นายศักดิืชัย แสนณรงค์ 042250736 463 ตกลงราคา 128,813.005576841100000000046
202บ้านน้ำพ่น  นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 042130065 1903 ตกลงราคา 1118,339.0035172219192117181210000000190
203บ้านเลา  นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 0614196524 861 ตกลงราคา 153,743.002615713157300000000086
204อนุบาลสร้างคอม  นายอรรถชัย นันทวิจิตร 042276299 3013 ตกลงราคา 1201,265.0075355233422935000000000301
205บ้านดอนเดื่อ  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 042220265 1832 กรณีพิเศษ 1113,351.004312141581412201728000000183
206บ้านดอนบาก  นายสงกรานต์ ศรศิลป์ 042220264 843 ตกลงราคา 146,751.00221110109111100000000084
207บ้านท่าเสียว  นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 042220269 1333 ตกลงราคา 198,062.0032141810142520000000000133
208บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา  นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา 042-220268 742 ตกลงราคา 142,623.001671111971300000000074
209บ้านโคกสว่าง  นายวิชชา เสวตวงษ์ 042276272 251 ตกลงราคา 112,273.00552515200000000025
210บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)  นางทองเทียม ศรีสร้างคอม 042276270 321 ตกลงราคา 115,348.00580484300000000032
211บ้านดงผักเทียม  นายวรวุฒิ ยางขันธ์ 042276271 512 ตกลงราคา 131,666.001959495000000000051
212บ้านเชียงดา  นายคำผิน ขันธ์เขต 042145608 2301 ตกลงราคา 1211,557.0050182815201930201614000000230
213บ้านแมดวิทยาคม  นายอนันต์ แสนสุวงศ์ 042220260 1611 ตกลงราคา 1121,840.0043101010101614181911000000161
214บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)  นางดรุณี กองมณี 042145438 682 ตกลงราคา 128,000.002098877900000000068
215บ้านไชยฟอง  นายวิเสส แก้วกำ 042220262 171 ตกลงราคา 111,465.00040345100000000017
216บ้านนาสะอาด  นายมงคล ทบพักตร์ 042220263 3681 ตกลงราคา 122,598.00839252700000000036
217โคกโพธิ์วิทยา  นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์ - 3021 ตกลงราคา 1191,000.0052343427323223232223000000302
218บ้านนาน้ำชุ่ม  นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 042220266 2941 ตกลงราคา 1237,375.0055222628263635182028000000294
219บ้านยวด  นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 042216102 1801 ตกลงราคา 194,494.005025101115181811166000000180
220บ้านชาด  นายไพบูลย์ หว่างเค็ง 042220267 1231 ตกลงราคา 166,723.0028171617131220000000000123
221บ้านนามั่ง  นางสมร ศิลาคม 042216112 3073 ตกลงราคา 3153,280.0039202423232723404246000000307
222บ้านน้ำเที่ยง  นางฑิฆัมพร บุญมาก - 651 ตกลงราคา 145,640.0018568910900000000065
223บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว  นายทองสุข อุภัยพรม - 1403 ตกลงราคา 179,362.0035142218151917000000000140
224บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา  นายธนาพล วงษ์ไทย 042220270 522 ตกลงราคา 124,958.001168669600000000052
225บ้านหินโงม  นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 042270160 1963 กรณีพิเศษ 1151,088.0029132319191820221518000000196
รวม 37,830 463 - 266 22,431,435.48 7,232 4,065 3,985 4,048 4,306 4,531 4,625 1,753 1,722 1,563 0 0 0 0 0 0 37,830
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน