สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวสันต์ สัตยคุณ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านขามป้อม  นายลือชัย ทองผา 043464000 1082 ตกลงราคา 150,841.00289229101515000000000108
2โคกม่วงศึกษา  นายฟากรี ทองดีบุตร 0 2623 ตกลงราคา 1163,361.0055222020272731301713000000262
3บ้านโป่งเอียด  นางสาวละคร เขียนชานาจ 043211661 543 ตกลงราคา 133,237.001689767100000000054
4บ้านสุขสมบูรณ์  นายทวีวัฒน์ เวชกิจ - 341 ตกลงราคา 122,546.00058097500000000034
5บ้านหนองโพงโพด  นายจอมพล ตุ่นเส็ง 0 581 ตกลงราคา 128,670.002345496700000000058
6บ้านหนองศาลา  นายสิรวิชญ์ ธงชัย 0 1003 ตกลงราคา 173,108.001581079111111144000000100
7บ้านหนองเสาเล้า  นายวรจักษ์ วงศ์ศิริรักษ์ 043041081 1462 ตกลงราคา 160,908.0024221621212022000000000146
8หนองหว้าวิทยา  นายผดุงเกียรติ กองจันทร์ดี 0 1101 ตกลงราคา 153,430.0025111216181216000000000110
9บ้านโคกสูง  นายเจริญฤทธิ์ วรวัตร 043463205 2013 ตกลงราคา 1119,157.0028191525262623151014000000201
10บ้านนาสีนวน  นายศุภลักษณ์ พรรณโรจน์ 043260100 1212 ตกลงราคา 178,632.0035121512231311000000000121
11บ้านโนนอุดม  นายบุญคุ้ม การนา 043463000 751 ตกลงราคา 128.3620121111105600000000075
12บ้านสัมพันธ์  นายคำสี ลืนภูเขียว 043296222 2011 ตกลงราคา 1145,635.0040171824333534000000000201
13บ้านหอย(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายสินสมุทร คุณประทุม 0 1132 ตกลงราคา 162,635.003011714191418000000000113
14ชุมชนชุมแพ  นายประสพโชค เหล่าคูณ 043311892 4361 ตกลงราคา 1208,905.000415772967496000000000436
15บ้านชุมแพ  นายสุธี ลีกระจ่าง 43312227 2273 ตกลงราคา 1148,486.0021181917222222223133000000227
16บ้านหนองบัวโนนเมือง  นางงามนิตย์ ลิโป้ 043313447 1151 ตกลงราคา 168,738.00267914911981012000000115
17ชุมแพชนูปถัมภ์  นายอำพันธุ์ บุญหวังช่วย 0623655141 6241 ตกลงราคา 1243,562.00140818177789176000000000624
18บ้านแห่(ประชานุเคราะห์)  นายเสถียร แก้วส่องใส 043471445 1211 ตกลงราคา 171,863.0001510131715236814000000121
19บ้านไชยสอ  นางศิริรัตน์ อนุตรี 043386626 911 ตกลงราคา 145,277.00251012121361300000000091
20บ้านโนนทองหลาง  นายบัณฑิต สุขา - 151 ตกลงราคา 18,372.00350043000000000015
21บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  นายสินสมุทร สามารถ 43312461 733 ตกลงราคา 143,787.001217131284700000000073
22ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ  นายพจน์ ปุรัมพกา 043386135 551 ตกลงราคา 123,330.0010108469800000000055
23บ้านหนองสังข์  นางสาวรดาณัฐ พุทธา 043386856 751 ตกลงราคา 143,161.001569121581000000000075
24ชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี  นายพัฒนากร อบมา 46312073 81 ตกลงราคา 16,372.0000001430000000008
25บ้านหนองหว้าโพนศิลา  นายพัฒนากร อบมา 43313289 491 ตกลงราคา 130,379.008711963500000000049
26นาหนองทุ่มวิทยาคม  นายสมศักดิ์ มะมา - 2812 ตกลงราคา 2194,000.0030193030392929202431000000281
27บ้านโนนโก  นายสุวิทย์ น้อยลา 043260720 1731 ตกลงราคา 177,986.0040321930152017000000000173
28บ้านวังยาว  นายพิไชย ศรีเจ็ก 3321 ตกลงราคา 1217,699.0051342328312846273034000000332
29หนองกุงพิทยาคม  นางณัฐกุล กิตติภักดีกุล 43214133 3321 ตกลงราคา 1217,699.0051342328312846273034000000332
30บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 1813 ตกลงราคา 1104,389.0039211926252922000000000181
31บ้านหนองหนามแท่ง  นายเศรษฐวัชร มัชปาโต 0818724709 163 ตกลงราคา 16,660.00780001000000000016
32ชุมชนโนนหันวันครู  นายจิรสันต์ บัวสาย 043391005 4102 ตกลงราคา 1273,250.0020404152817997000000000410
33บ้านธาตุ  นายมนูญ พลบุญ 43214125 2163 ตกลงราคา 1167,705.002916162631262542320000000216
34บ้านโนนชาติ  - 043206714 81 ตกลงราคา 16,744.0000001340000000008
35บ้านโนนบุรุษ  นายสมาน สีชมภู 043214155 1261 ตกลงราคา 168,797.004312814181912000000000126
36บ้านโนนลาน  นางสิริลักษ์ สามารถ 043214156 701 ตกลงราคา 135,744.00168969101200000000070
37หนองม่วงประชานุกูล  นายเศวต พรมแวง 043214128 2271 ตกลงราคา 1148,000.0025172125252529251916000000227
38บ้านร่องแซง  นายเดชา ทาเวียง+ 043312505 621 ตกลงราคา 138,488.00108812610800000000062
39เหมือดแอ่หนองบัว  นายปัณณวิชญ์ มหาวงษ์ 43041070 971 ตกลงราคา 163,399.00257897912614000000097
40ก้องอุดมวิทยาคาร  นายนิยม ศรีภูวงศ์ 043462203 1225 ตกลงราคา 181,047.0019813612814131316000000122
41บ้านนาคำน้อย  นายเฉลียว อนุตรี 0 691 ตกลงราคา 137,182.0023811984600000000069
42บ้านโป่งแห้ง  นายจักรเพชร นิลพงษ์ 0 531 ตกลงราคา 127,156.001759937300000000053
43ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  นายอดิศร โชคบัณฑิต 043210720 2123 ตกลงราคา 3134,400.0032162515213030101815000000212
44วังหินลาดวังเจริญ  นายวิชัย แสนแก้ว 10474717 771 ตกลงราคา 138,027.002012797121000000000077
45วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์  นายสุเทพ เวียงทอง 43384882 1461 ตกลงราคา 181,302.0035201020231523000000000146
46บ้านหนองไผ่นาดี  นายพงษ์สวสัดิ์ สีลาน 43462001 1434 ตกลงราคา 182,277.0034111417232420000000000143
47กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 43311872 2171 ตกลงราคา 1137,500.0040202021232024171814000000217
48โคกสูงสำราญ  นายคมสัน บุดดาดวง 43384825 471 ตกลงราคา 135,683.000768791000000000047
49บ้านโนนแหลมทอง  นายพจน์ 43384664 3352 ตกลงราคา 1164,573.00110303637474134000000000335
50หนองขามวิทยาคาร  นายพินิต แสงสุข 043311894 7441 ตกลงราคา 1499,500.00112899297124121109000000000744
51ชุมชนหนองคะเน  นายพจน์ ปุรัมพกา 043312225 3352 ตกลงราคา 1164,573.00110303637474134000000000335
52หนองไผ่พิทยาคม  นายดารา ชินชัย 043312204 2652 วิธีพิเศษ 1139,965.0038262330233027202424000000265
53บ้านยอดห้วย  นางประภาพร ตรีเหลา 541 ตกลงราคา 122,851.001678783500000000054
54บ้านนาเพียง  นายฉัตรกุล สิงห์บุราณ 043462664 1051 ตกลงราคา 1780,000.0020161415151510000000000105
55โนนงามศึกษา  นายจิรสิน เฮ้าเส็ง 043462618 1152 ตกลงราคา 195,855.00149513121010101616000000115
56บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา  นายประเวศ สุขประเสริฐ 043260704 871 ตกลงราคา 158,863.00161271611131200000000087
57บ้านโนนโพธิ์  นางปุณยวีร์ จิตศรัทธา 043462600 371 ตกลงราคา 116,078.001154735200000000037
58บ้านหนองไฮ  นายวิรัตน์ ทองมี 043462622 651 ตกลงราคา 129,086.0016711996700000000065
59บ้านอาจสามารถ  นายสันติศักดิ์ ขวัญศักดิ์ 43211234 882 ตกลงราคา 139.38131113810116601000000088
60บ้านเขาวง  นายไมตรี นิลสาคู 0 561 ตกลงราคา 132,551.00125105671100000000056
61นาฝายวิทยา  นายเฉลิมชัย สมท่า 1991 ตกลงราคา 199,799.0040151110222228201516000000199
62บ้านวังสวาบ  นายฉลอง สอนวงษ์ 043260346 1381 ตกลงราคา 188,000.0030111121991712513000000138
63บ้านสะแกเครือ  นายอากาศ เหล่าคนค้า 43396379 341 ตกลงราคา 120,817.000467105200000000034
64บ้านสองคอน  นางยุพิน คำภา 043312505 291 ตกลงราคา 117,918.004201046300000000029
65หนองแห้ววังมนศึกษา  นายประจวบ สวัสดิรักษ์ 43214142 1891 ตกลงราคา 1135,107.0028132121241217261215000000189
66ชีพอนุสรณ์  นายเสน่ห์ โคตา 0 1321 ตกลงราคา 174,464.0034171317201615000000000132
67บ้านซำภูทอง  นายเฉลิม คำพิมพา 043260203 1061 ตกลงราคา 162,331.0020101713131716000000000106
68บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายธนเดช ทองหนองกอย 043914115 3111 ตกลงราคา 1186,651.0053322316273738342625000000311
69บ้านนาน้ำซำ  นายธัญ ชุมชัย 043312505 243 สอบราคา 322,000.00006045900000000024
70บ้านโนนคอม  นายสมชัย พิมดี 043-396030 1483 ตกลงราคา 191,800.0032271818121922000000000148
71บ้านโนนสว่างท่ากระบือ  นายสมว่า เพียศักดิ์ 043396029 1741 ตกลงราคา 198,081.0036183521271522000000000174
72บ้านป่ากล้วย  นายกิตติพร ภูพันลา 0 1811 ตกลงราคา 183,075.0030121319151922171717000000181
73บ้านสว่างโนนสูง  นางสาวศุภนันท์ พิมดี 0 241 ตกลงราคา 112,543.00073233600000000024
74บ้านกุดขอนแก่น  นายชวลิต หาญเชิงชัย 043457315 1591 ตกลงราคา 183,940.0037241821152123000000000159
75บ้านไคร่นุ่น  นายสำรอง คำมี 043-260-19 661 ตกลงราคา 137,453.0013489167900000000066
76บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง)  นายสุทธิรักษ์ ดวงตาน้อย 043312505 511 ตกลงราคา 127,541.001726488600000000051
77โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  นายแคล้ว ขันขวา 043312505 1071 ตกลงราคา 156,026.003010128141518000000000107
78บ้านโนนสำราญ  นายสุรพันธ์ ชัยสิทธิ์ 43293659 941 ตกลงราคา 179,516.0025141311715900000000094
79บ้านเลิงแสง  นางอมลวรรณ สุขสม 0 111 ตกลงราคา 19,382.00000023600000000011
80หนองโพนนาหม่อ  นางจริยา นิตยา 043-260516 551 ตกลงราคา 127,443.0012657771100000000055
81สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  นางณัฐฏ์พัชร ศรีวิไล 0 421 ตกลงราคา 120,817.001572485100000000042
82บ้านกุดดุกวิทยา  นายทรงวุฒิ ทาระสา 043210700 1981 ตกลงราคา 1110,064.0052121217171622211118000000198
83บ้านโคกสง่า  นางสมบัติ แสงฤทธิ์ 0868503482 292 ตกลงราคา 114,728.00843264200000000029
84ดินดำวังชัยวิทยา  นายศุภรัตน์ บุญไตรย์ 043260715 1411 ตกลงราคา 195,778.00281481614139131313000000141
85บ้านโพนเพ็กพิทยา  นายนพดล บุดดา 43291748 601 ตกลงราคา 147,312.00175371071100000000060
86บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  นายสุรพงษ์ พรมชมชา 043260400 651 ตกลงราคา 139,082.0011998138700000000065
87บ้านกุดแคนประชาสรรค์  นายอุ่นทยา ผาผง - 592 ตกลงราคา 127,997.00175501461200000000059
88บ้านโคกกลางวิทยา  นายบรรจง ทุมมี 43211760 611 ตกลงราคา 124,500.001057413101200000000061
89บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา  นายสุริยะ ชิดทอง 043260179 1681 ตกลงราคา 185,774.00351372013147192020000000168
90บ้านทุ่งชมพู  นายสุปรีชา ถนอมเงิน - 431 ตกลงราคา 121,533.001473655300000000043
91หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา  นายเจริญชัย สิงห์แป 043260415 1491 ตกลงราคา 190,923.00301619121571411196000000149
92บ้านหนองพลวง  นายดุษฎี มาลัยขวัญ - 331 ตกลงราคา 117,048.00976513200000000033
93บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  นายสุขวัชร เทพปิน 441 ตกลงราคา 116,484.0015102453500000000044
94บ้านกุดน้ำใส  นายพลกฤษณ ศึกษา 043458311 791 ตกลงราคา 143,061.0021101113591000000000079
95ไตรคามวิทยาสรรค์  นายสาธร พรเพ็ง 43291861 1551 ตกลงราคา 190,573.0026202023272316000000000155
96บ้านนาชุมแสง  นายอัครเดช อักขราสา 043458250 2493 วิธีพิเศษ 1167,251.0035152329222116203236000000249
97บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  นายสมพร ทะเยี่ยม 043041229 611 วิธีพิเศษ 114,935.001569697900000000061
98บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  นายจตุพล ยุระศรี 043260428 753 ตกลงราคา 143,606.00265108810800000000075
99บ้านหัวฝาย  นายกฤษ ราชสีสม 043-260476 801 ตกลงราคา 147,840.002379710131100000000080
100โนนอุดมสะอาดวิทยา  นายพุฒิศักดิ์ อุปรัง 95717652 2581 วิธีพิเศษ 1162,614.0056382520281420182019000000258
101บ้านคำใหญ่  นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ 043-260165 601 ตกลงราคา 139,783.0012751476900000000060
102นาหว้านาเจริญ  นายบัวเพชร จันทะนาม 043-041233 1061 ตกลงราคา 134,173.0027231112111111000000000106
103บ้านโนนกระเดา  ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ 043260254 581 ตกลงราคา 119,657.0011756991100000000058
104โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  นางเสาวณีย์ ผาจันทร์ 043-260121 651 ตกลงราคา 126,951.0022741189400000000065
105โสกห้างศึกษา  นายจุลศักดิ์ ศรีมานะศักดิ์ 043041236 1751 วิธีพิเศษ 193,949.00316141015913202928000000175
106ห้วยชันวิทยา  นายไพศาล เมฆสงค์ 043-260454 761 ตกลงราคา 134,504.00218781651100000000076
107ภูเวียงวิทยายน  นายจารึก งามฉลวย 43438203 2612 ตกลงราคา 2182,770.0030505136283333000000000261
108บ้านโคกสูงวิทยา  นายสวัสดิ์ พรมโสภณ 043-260-65 1192 ตกลงราคา 168,834.0026161016211515000000000119
109บ้านแดง  นางดุจดาว กาญจนพันธุ์ 043438293 372 ตกลงราคา 118,796.000548107300000000037
110โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา  นางวนิดา เครือไกรวรรณ 043438660
111บ้านหนองขาม  นายนิพนธ์ หิงชาลี 0865801448 491 ตกลงราคา 123,689.0046410771100000000049
112บ้านนาก้านเหลือง  นายธงชัย สุขสม 0-4329-189 1,1511,151 วิธีพิเศษ 3715,000.001311461801581841881640000000001,151
113บ้านพระบาท  นายสายยนต์ จันพุทธ - 401 ตกลงราคา 129,037.007364510500000000040
114บ้านเรือ  นายสมจิต พลหล้า 043291867 711 ตกลงราคา 140,484.00125114410769300000071
115บ้านหัน  นายจรูญ พรหมดวงดี 0 401 ตกลงราคา 131,585.00946087600000000040
116บ้านหว้าทอง  นางจันทราภรณ์ จักรโนวัน 043260469 421 ตกลงราคา 118,903.001370437800000000042
117บ้านห้วยบง  043260544 411 ตกลงราคา 115,994.001174466300000000041
118อนุบาลภูเวียง  นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ 043291212 1,0303 วิธีพิเศษ 1641,952.00901301581591601651680000000001,030
119บ้านโคกไร่  นายประพฤติพันธ์ ชวลี 043260177 411 ตกลงราคา 117,464.00863674700000000041
120บ้านถ้ำแข้  นายธนะภูมิ ธนะภูมิชัย 0 341 ตกลงราคา 122,536.00434873500000000034
121บ้านสงเปือย  นายสุรศักดิ์ จันทะแจ่ม - 551 ตกลงราคา 130,108.001487883700000000055
122บ้านอ่างศิลา  นายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย 43291979 1631 ตกลงราคา 1119,823.003212128131010202323000000163
123จตุรคามรังสรรค์  นายสวัสดิ์ สุนทร 0 1551 ตกลงราคา 1123,641.002612214171720171713000000155
124บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  นางกองแก้ว อุปรัง 043917029 801 ตกลงราคา 148,941.002012717941100000000080
125บ้านเมืองเก่า  นายธนธรรม มีทอง 043438297 1371 ตกลงราคา 190,453.00201591310815151418000000137
126บ้านหินร่องโนนสวรรค์  นายประสิทธิ์ นาสุริวงษ์ 043457025 1451 ตกลงราคา 1112,700.0016613229171712924000000145
127บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  นางพัชรินทร์ ภูมิคอนสาร 043312505 491 ตกลงราคา 128,437.001054877800000000049
128บ้านหนองบัว  นายธวัชชัย พลนิกร 632 ตกลงราคา 151,329.00155911611600000000063
129บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  นายพนมไพร ปราบแกะ 043312505 891 ตกลงราคา 149,126.00227111214121100000000089
130บ้านวังขอนแดง  นายถาวร ธรรมวงษ์ 043-260340 261 ตกลงราคา 119,820.00146017700000000026
131หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา  นายสุรพล แสนสุภา 043260667 2481 วิธีพิเศษ 1118,565.0048242424262823241314000000248
132บ้านหนองกุงธนสารโศภณ  นายระลึก ราชาวงษ์ 043917550 2181 กรณีพิเศษ 1134,871.0027131922152319322424000000218
133หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา  นายราชิต ชัยงาม 43917584 2021 ตกลงราคา 1183,246.0023111618192329331416000000202
134บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม  นายประวิทย์ จันทร์ทอง 0 953 ตกลงราคา 162,304.00327178817600000000095
135บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ 0956606620 481 ตกลงราคา 117,707.0001271155800000000048
136บ้านผาน้ำเที่ยง  นายวันเนาว์ สอนจิตร 043312505 331 ตกลงราคา 115,855.0001191300000000000033
137บ้านบริบูรณ์  นายอำนวย บุญศรี 043-260557 971 ตกลงราคา 168,147.00231212151514600000000097
138บ้านป่าน  นายประยูร ชารินทร์ 043312505 621 ตกลงราคา 136,890.00128561014700000000062
139บ้านพงษ์โนนประวัติ  นายอรรถวัต ทวยภา 043041352 9393 ตกลงราคา 145,050.0025891112131500000000093
140ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  นายคำเบ็ง รถสีดา 43444342 1024 ตกลงราคา 154,304.002512101081819000000000102
141ท่ากุญชร  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 043444162 851 ตกลงราคา 135,369.002558147141200000000085
142นาจานนาเจริญโนนทัน  นายประคอง วรรณพันธ์ 43444273 2191 ตกลงราคา 184,780.0050283030331830000000000219
143โนนสำราญหนองหญ้าขาว  นายประดิษ หล้าทูนธีรกุล 43444341 1091 ตกลงราคา 137,292.0020161319101417000000000109
144บ้านสารจอดร่องกลอง  นายสมดี จำนงค์สุข 043444357 651 ตกลงราคา 134,586.002077789700000000065
145หนองกระบือวิทยาคม  นายวัชรธร ปิตินันทโชติ 0862268292 681 ตกลงราคา 129,273.00178671361100000000068
146แสงบัวทอง  นางจารวี ทวยภา 043462201 302 ตกลงราคา 16,281.00735705300000000030
147บ้านซำยาง  นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม 043312505 1671 ตกลงราคา 198,537.0048241919182811000000000167
148บ้านโนนงาม  นายสวิต คำภา 043210556 641 ตกลงราคา 135,572.001956122101000000000064
149บ้านสวนสวรรค์  นายวิเชียร ดีสม 043312505 571 ตกลงราคา 144,808.001645879800000000057
150ภูห่านศึกษา  นายอุไร ลาสอน 43214138 2253 วิธีพิเศษ 1192,258.0050232014152224201522000000225
151บ้านหนองปลาซิว  นายเฉลิมชัย สมท่า 0 781 ตกลงราคา 143,524.0015151213107600000000078
152ชุมชนบ้านวังเพิ่ม  นายเอนก คำยัง 043399074 5452 วิธีพิเศษ 1347,834.0065555556566560505528000000545
153บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 043260717 491 ตกลงราคา 128,671.001283378800000000049
154บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  นายนิติพงษ์ หงอกชัย 43399635 1391 ตกลงราคา 174,606.0035222517151510000000000139
155บ้านปากห้วยฝาง  นายสาโรจน์ ปาสาทัง 043399040 561 ตกลงราคา 125,583.001088989400000000056
156บ้านโสกหาดสวรรค์  นายวีระวุธ เรืองตังญาน 043312505 1531 ตกลงราคา 161,879.0050221615221315000000000153
157บ้านห้วยทรายขาว  นายอำนาจ พลเดชา - 342 ตกลงราคา 114,032.0001005310600000000034
158บ้านโคกป่ากุง  นายอยุทธ คำยัง 043041361 1751 ตกลงราคา 199,569.0039241524331525000000000175
159บ้านท่าช้าง  นายฉะเกรียงไกร หล้าคำภา 0 1041 ตกลงราคา 162,283.002411172291011000000000104
160อนุบาลสีชมพู  นายประเวช สุวรรณา 43399107 1881 ตกลงราคา 176,237.0040231725342524000000000188
161บ้านหนองตาไก้พิทยา  นายภิรมย์ คำบุญเกิด 0 1761 ตกลงราคา 1113,871.0036211925252129000000000176
162บ้านขมิ้นโนนหัวนา  นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ 43 1444 ตกลงราคา 166,852.0032141517271920000000000144
163บ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ  นายไสว ขามธาตุ 043260554 1721 ตกลงราคา 198,736.0049211418183517000000000172
164บ้านโคกม่วง  นายไกรศร พึ่งภพ 043260554 591 ตกลงราคา 134,517.001572485157500000059
165บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)  นายกวี โพธิ์หล้า 043462402 2601 ตกลงราคา 1158,112.0054221623233524232119000000260
166บ้านศรีสุข  นายสมเด็จ อิธิตา 043462515 1851 ตกลงราคา 1108,390.0048202214152114101110000000185
167บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว  นายบรรจง อาจนนลา 0 1141 ตกลงราคา 169,734.0020131312132023000000000114
168บ้านสันติสุข  นายเทียนชัย ลาสอน 951 ตกลงราคา 152,767.00231111151491200000000095
169บ้านหนองโก  นายสมาน เพชรนาวา 043260553 801 ตกลงราคา 144,629.001010101113131300000000080
170โสกเต็นวิทยาคม  นายเสรี หลักม่วง 0 1143 ตกลงราคา 158,940.003116131814157000000000114
171บ้านโสกจานนาดี  นายชาญชัย ทองล้น 043260552 331 ตกลงราคา 119,559.00713575500000000033
172บ้านหนองแดง  นายบุญมา ชนะบุญ 0 1671 ตกลงราคา 1103,334.002816141917152613136000000167
173บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  นายกฤษฏา โซ่มาลา 0 711 ตกลงราคา 155,734.001411111295900000000071
174บ้านหนองไฮ-วังขอนยม  นายนรินทร์ บุตรรัตนะ 0864506233 711 ตกลงราคา 155,734.001411111295900000000071
175บ้านซำจำปา  นายบุญสวน วรรณโอภาส 043-260202 1311 ตกลงราคา 179,598.0040151110613810108000000131
176บ้านใหม่โสกส้มกบ  นายจงจิต ดวงสนาม 043260496 4704 วิธีพิเศษ 1294,433.00100453525305248465138000000470
177บ้านผาขาม  นายบรรชิต นิตไธสง 043312505 3561 ตกลงราคา 1198,025.0092434443493550000000000356
178บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง  นายคำปัญญา ชัยคำดี 043260341 1431 ตกลงราคา 1108,955.003918201724187000000000143
179อ่างทองวิทยาคม  นายนิติรัฐ เวียงนนท์ 43214139 3131 วิธีพิเศษ 1157,272.0050343530303435202025000000313
180บ้านนาอุดม  นายสาธิต คำชมภู 0 1213 ตกลงราคา 162,945.0033111816102013000000000121
181บ้านนาหว้า  นายหลาง สมบัติหอม 043 294920 911 ตกลงราคา 155,211.00018181114161400000000091
182บ้านป่าเสี้ยว  นายวิฉัตร มาสภา 043260321 361 ตกลงราคา 125,629.000555531300000000036
183บ้านเม็ง  นายประเสริฐ กมลคุณากร 43294512 2011 ตกลงราคา 1159,183.001015191581226292938000000201
184บ้านสว่างดอนช้าง  นายสมศักดิ์ พูลรอด 043260356 922 ตกลงราคา 153,554.00015151016231300000000092
185บ้านหนองกุงมนศึกษา  นายชาญวิทย์ ปะกิระสา 043294839 01 ตกลงราคา 130,473.0000000000000000000
186บ้านหนองโนประชาสรรค์  นายถาวร จิบจันทร์ 043-294207 851 ตกลงราคา 138,335.002012914981300000000085
187บ้านหนองแสงสามัคคี  นายทรงศักดิ์ สิงห์ทุย 043-260435 281 ตกลงราคา 117,129.00773205400000000028
188บ้านหาด  นายวีระ เรืองแสง 43293820 521 ตกลงราคา 131,131.00048145111000000000052
189ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง  นายพิลึก ถามุลตรี 43299220 2413 วิธีพิเศษ 1166,543.0020201723363835151126000000241
190บ้านสะอาด  นายศิวดล ดวงหะคลัง 043260727 391 ตกลงราคา 121,287.003478211400000000039
191หนองหอยเทพเทวัญ  นายสุนิจ ศรีพรหม 43388275 1821 ตกลงราคา 1106,731.00401817162226201058000000182
192บ้านหัวนาจระเข้  นายวิฑูรย์ บึงลี 43388313 2293 ตกลงราคา 1134,460.0030353426323537000000000229
193บ้านหัวบึงสว่าง  นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์ 043 388087 561 ตกลงราคา 127,236.0061310885600000000056
194บ้านกง  นายโกมล สำแดง 43299582 2661 ตกลงราคา 1135,638.0065151225242518261541000000266
195โพธิ์ตากวิทยา  นายไพฑูรย์ รอนยุทธ 0 601 ตกลงราคา 133,788.00069111213900000000060
196บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  นายปิยพงศกร ระดามาตย์ 043260546 1481 ตกลงราคา 1121,484.001313820251015151316000000148
197บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 0 803 ตกลงราคา 148,285.0015101010208700000000080
198บ้านหนองสระ  นายธีรศักดิ์ ศรีสิทธิ์ 043 -2992 351 ตกลงราคา 120,690.000910065500000000035
199หนองแสงวิทยาสรรค์  นายพัฒนา อำท้าว 0918612949 1771 ตกลงราคา 195,041.0030181614151620171615000000177
200บ้านกุดกว้าง  นายณัฐณรงค์ พิริยการ 043-260679 691 ตกลงราคา 125,428.002668888500000000069
201บ้านขนวนนคร  นายปิยพงศร ระดามาตย์ 43293550 961 ตกลงราคา 146,351.0018710611111367700000096
202บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 043312505 511 ตกลงราคา 131,183.008510569800000000051
203บ้านนาเปือย  นายอาวุธ นมัสศิลา 043443239 741 ตกลงราคา 137,843.0016977917900000000074
204บ้านโนนดู่หนองแวง  นายลือชัย สำราญ 043312505 571 ตกลงราคา 130,199.001757848800000000057
205บ้านโนนทันวิทยา  นายดิษยภัทร ไชยพิเดช 43443238 1852 ตกลงราคา 1123,542.0025101420211718202020000000185
206บ้านร่องสมอ  นายสิทธิโชค ดีศรี 43443235 694 ตกลงราคา 137,968.001012715851200000000069
207บ้านหว้า  นายสมแพน จำปาหวาย 43443237 3151 ตกลงราคา 1203,189.0040262530402236313134000000315
208บ้านห้วยม่วง  นายบุญสุข โสภาศรี 043443166 391 ตกลงราคา 119,622.001253346600000000039
209บ้านกุดแคน  - 043260129 341 ตกลงราคา 119,075.00775270600000000034
210บ้านกุดเลา  นายประยุทธ ธรรมพล 043-245-05 1591 ตกลงราคา 1112,262.001371416171621152515000000159
211บ้านโนนทอง  นายสุดิง สาหล้า 043425172 3253 ตกลงราคา 1215,000.0035163731343842302042000000325
212บ้านฝางน้อย  นายทินกร จันทร์เทพย์ 043-260329 592 ตกลงราคา 127,346.0017685491000000000059
213บ้านภูมูลเบ้า  นายเอนก ผาเข็ม 43425054 563 ตกลงราคา 131,961.0010694681300000000056
214บ้านสระพังข่า  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง 0 301 ตกลงราคา 116,903.00652361700000000030
215บ้านหนองเขื่อนช้าง  นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย 0 931 ตกลงราคา 141,777.0020101399131900000000093
216บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  นางวิภาดา ธรรมวงษา 043425197 441 ตกลงราคา 123,534.0031057311500000000044
217บ้านห้วยอรุณหินลาด  นายวิชัย แสนยศบุญเรือง 0 871 ตกลงราคา 155,690.00141810125101800000000087
218บ้านห้วยทรายทอง  นายถาวร จิบจันทร์ 043312505 321 ตกลงราคา 116,325.001132563200000000032
219โคกกลางโนนคูณโนนศิลา  นายภาคิไนย บำรุงเชื้อ 0 2411 ตกลงราคา 1132,364.0032251714283025202525000000241
220บ้านโคกกลางหนองแปน  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 043312505 531 ตกลงราคา 134,144.009873118700000000053
221บ้านดอนหันโนนหินแห่  นายสมพร ศิริแก้ว 43253591 811 ตกลงราคา 141,000.001815699101400000000081
222บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  นายเอกศักดิ์ จันทะกา 0 743 ตกลงราคา 120,639.0019799913800000000074
223โนนฟันเรือบะยาววิทยา  นายสมพร ศิริแก้ว 43296493 1361 วิธีพิเศษ 1106,276.00271415201313121570000000136
224โนนสะอาดพิทยา  นายทนงศักดิ์ วังสงค์ 043-296341 1541 ตกลงราคา 1100,715.0034131111151111151518000000154
225บ้านสำราญหินลาด  นายจงกล โนพันธุ์ 043260680 1361 ตกลงราคา 170,842.0038161519181317000000000136
226บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก  นายเฉลิม สุระพินิจ 43296088 1251 ตกลงราคา 183,762.00861221292425000000000125
227บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  นายพิทักษ์ อุดมชัย 0-4326-042 213 ตกลงราคา 113,452.00401247300000000021
228บ้านโนนหนองแวง  นายวิมาน รถหามแห 43260707 841 ตกลงราคา 161,183.0010158201012900000000084
229ชุมชนหนองเรือ  นายเพิ่ม หลวงแก้ว 043294114 9301 วิธีพิเศษ 1645,055.0085125130135155155145000000000930
230บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ 0 661 ตกลงราคา 146,439.00857101381500000000066
231บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  นายอร่ามแท้ ทองวรรณชาติ 43293843 511 ตกลงราคา 119,607.000730367810700000051
232บ้านฟ้าเหลื่อม  นายบดินทร์ บุญลือ 043260335 1821 ตกลงราคา 1151,162.0029161916172319131614000000182
233บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง  นายวาทิตร กุลแสนไชย 0 271 ตกลงราคา 114,838.00716124600000000027
234บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ แสนสุรินทร์ 43294784 2302 ตกลงราคา 1111,090.0030213320211323211632000000230
235หนองไฮประชารัฐ  นายดำริ สุดตะนา 043294924, 361 ตกลงราคา 115,016.00693436500000000036
236บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  นายมานิตร มั่นกุง 043-210737 461 ตกลงราคา 128,427.009742671100000000046
237บ้านดอนแขม  นายวิชัย มหาโพธิ์ 043-260689 1421 ตกลงราคา 148,706.0026232218162314000000000142
238บ้านดอนหันสระบัว  นายอนุชา ลมคำภา 043260218 591 ตกลงราคา 125,236.0013145688500000000059
239บ้านนางิ้ว  นายทรงคุณ ศาสตร์สูงเนิน 043260245 891 ตกลงราคา 132,032.0024691411131200000000089
240บ้านยางคำ  นายชุมพล ศิริสุนทร 043312505 3491 วิธีพิเศษ 1222,503.0057353231323237304221000000349
241บ้านหนองแวงภูเขา  043-260440 1531 ตกลงราคา 179,460.0028162514183022000000000153
242บ้านหนองหว้าประชารัฐ  นางสาวณวัฏตรา ผลวัฒนา 0 411 ตกลงราคา 125,273.00527198900000000041
243บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  นางอรอนงค์ ภู่แก้ว 0 531 ตกลงราคา 125,148.0001089881000000000053
244นาหม่อโนนลานประชาสรรค์  ว่าที่พันตรี วศิน สอนโพธิ์ 043-260530 2181 ตกลงราคา 1105,976.0026173029252322121321000000218
245บ้านกุดธาตุ  นายสุทธิพงษ์ ทะกอง 0899424471 2422 ตกลงราคา 2172,292.0045222016182529252616000000242
246บ้านโคกนาฝาย  นางสกุลยา อินทะสุระ 043312505 951 ตกลงราคา 153,802.00251271312111500000000095
247บ้านนาดี  ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์ 0 2721 วิธีพิเศษ 1189,994.0040293123182326233029000000272
248บ้านสะอาด  นายวิรัตน์ สมใจ 0 1711 ตกลงราคา 189,043.0030151715102514111420000000171
249บ้านหัวภู  นายวิธูร ศรีเดช 043312505 271 ตกลงราคา 113,560.001032242400000000027
250หนองแวงวิทยา  ประดิษฐ์ จันนา -
251บ้านขนวน  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 43217909 3471 กรณีพิเศษ 1219,669.0060303033352534352936000000347
252บ้านศาลาดิน  นายภาคภูมิ ภูมาก 043-041371 581 ตกลงราคา 135,835.00141183921100000000058
253บ้านหนองกุงคชสาร  นายปัญญา สาสิมมา 043312505 121 ตกลงราคา 17,211.00000016500000000012
254บ้านหนองนาคำ  นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย 043312505 2633 กรณีพิเศษ 1149,297.0053303333304242000000000263
255บ้านหนองพู่วังหินซา  นางวิไลวรรณ ห่มขวา 0 891 ตกลงราคา 155,638.001511101112131700000000089
256บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  นางดรุณี ศรีบุรินทร์ - 971 ตกลงราคา 137,236.00241313814151000000000097
257บ้านหนองหอย  นายนพชาติ วรวัตร 043312505 851 ตกลงราคา 144,017.0020117111314900000000085
258บ้านคึมชาติประชาสรรค์  นายวิเชียร หมื่นชั่ง 0 301 ตกลงราคา 127,552.00463318500000000030
259บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  นางสมพิศ กิตติภักดีกุล 0 1721 ตกลงราคา 177,986.0040321830152017000000000172
260บ้านเขาวง สาขาดงสคร่านตาดฟ้า  นายสันทัด มาลัย 0862424685 571 ตกลงราคา 131,039.0014668129200000000057
รวม 34,963 1,598 - 322 21,373,326.74 6,267 3,835 3,819 4,015 4,321 4,344 4,414 1,306 1,299 1,343 0 0 0 0 0 0 34,963
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน