สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายชนาธิป สำเริง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ไทยรัฐวิทยา ๓๔(บ้านกุดโง้ง)  นายอาวุทธ์ มีขันเพชร 43251636 893 ตกลงราคา 136,696.00131362013131100000000089
2บ้านโคกกลาง  นายจุมพล สิงห์จรรยา 043260169 401 ตกลงราคา 117,255.008610642400000000040
3บ้านทุ่งใหญ่  นายสวัสดิ์ ตูมโฮม 043-358044 1304 วิธีพิเศษ 1109,224.002722192014199000000000130
4บ้านฝางวิทยา  นายสุวิรัตน์ รักษาเคน 043210083 2533 วิธีพิเศษ 1187,105.0035242822242134222617000000253
5บ้านป่าติ้ว  นายดุสิต อุปแก้ว 0819740741 461 ตกลงราคา 116,996.801365647500000000046
6บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  นายไชยา ศรีโคตา 043260531 1065 ตกลงราคา 259,487.0025151011201015000000000106
7บ้านหนองแวงเป่ง  นายมรกต แก้วสมบัติ 043-260432 391 ตกลงราคา 133,171.0011232521400000000039
8ชุมชนน้ำอ้อม  นายลือชัย หล้าคำ 043-358-08 1191 ตกลงราคา 174,895.0010131071717101799000000119
9บ้านผักหนาม  นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ 043-251353 1515 กรณีพิเศษ 599,022.0020161315151815131313000000151
10บ้านวังโพน  นายอภิชัย สินโพธิ์ 92783677 1411 ตกลงราคา 161,825.00291611141710185912000000141
11บ้านเวียงแก้ว  นายไพรัตน์ ไชยคำ 43251353 694 ตกลงราคา 340,759.001271461351200000000069
12บ้านหนองกุงใหญ่  นายอิทธิศักดิ์ จุฬศักดิ์สกุล 43212462 2211 ตกลงราคา 192,799.00512822222121297614000000221
13บ้านหนองซา  นายปรีดา อดทน 0808154186 1365 ตกลงราคา 188,476.00291012151311201097000000136
14บ้านหนองโอง  นายวิจิตร หารพรม 0821210677 713 ตกลงราคา 139,761.001983713111000000000071
15ชุมชนกระนวน  นายวีระชาติ ดวงคำน้อย 43251354 4181 ตกลงราคา 1272,210.0050343453425448303043000000418
16ชุมชนดูนสาด  นายประจักษ์ จันทร์ทอง 43211261 6633 วิธีพิเศษ 1410,205.00128636364726550545252000000663
17บ้านนามูล  นางเพ็ญศรี นิตยา - 1543 ตกลงราคา 185,980.0037261522141921000000000154
18บ้านคำไฮผักแว่น  นายวาสนา สมปัญญา 043253944 2073 ตกลงราคา 1111,443.0060212723242329000000000207
19บ้านบะแต้  นายจิรศักดิ์ รัตนไพโรจน์ 0896208569 781 ตกลงราคา 133,913.00171789881100000000078
20ศรีสมบูรณ์วิทยา  นายเดชา สุทธิปัญโญ 043041007 1281 ตกลงราคา 179,241.0025811131314791810000000128
21บ้านหนองโก  นายสุริยา อินทร์จันทร์ 043251351 2483 วิธีพิเศษ 1170,365.0045172130282529201617000000248
22บ้านห้วยเชือก  นายมนต์ชัย แพงงา 043252919 321 ตกลงราคา 121,349.00338264600000000032
23ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 0892907148 791 ตกลงราคา 170,755.001010116991055400000079
24บ้านนาฝาย  นางธมนวรรณ ดวงจันทร์ 043260248 572 ตกลงราคา 137,253.0010858711800000000057
25บ้านโนนสังป่ารัง  นายธีรวัตร กมลช่วง 043041011 792 ตกลงราคา 154,560.00251179813600000000079
26บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  นายทองเหลือง คำภูเวียง 72223842 893 ตกลงราคา 151,709.00219101010141500000000089
27หนองโนวิทยาคาร  นายประสพ พรมดวง 043-923050 1791 วิธีพิเศษ 1120,435.0042212020242725000000000179
28ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  นายสุรพล สุพรมพิทักษ์ 14716419 342 ตกลงราคา 127,385.00746525500000000034
29ศิลาโป่งคำ  นายโยธิน นาอุดม 043-041013 391 ตกลงราคา 122,727.00866434800000000039
30บ้านโคกกลางวิทยา  นายโชคชัย เรืองแหล่ 043-260171 1282 ตกลงราคา 171,935.0031152115102115000000000128
31บ้านคำครึ่ง  นางลัชรี เดชโยธิน 043260153 1223 ตกลงราคา 175,427.003072016111325000000000122
32บ้านท่าลาดคำตานา  นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ 0817996019 1122 ตกลงราคา 148,184.0026131510231114000000000112
33บ้านโนนสมบูรณ์  นางณัฏฐพร ขินบุตร 62245323 1001 ตกลงราคา 145,654.0026121214111411000000000100
34บ้านน้ำสามวัง  นายไพบูลย์ จำปาบุญ 043358001 881 ตกลงราคา 145,222.00216111110141500000000088
35บ้านห้วยยาง  นายวรวุฒิ โพธิ์ศรี 043 260461 1293 ตกลงราคา 173,200.0032101616171919000000000129
36บ้านหัวนาคำ  นายประสาน ลพพันทอง 043260474 2531 ตกลงราคา 1191,008.0062162426222630171416000000253
37อนุบาลเขาสวนกวาง  นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง 43449009 7183 ตกลงราคา 1418,375.00331009579929487504246000000718
38บ้านคำม่วง  นายอุดม สงวนชม 043-461015 883 ตกลงราคา 116,381.0020151291391000000000088
39บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง 043-260589 332 ตกลงราคา 118,877.001035433500000000033
40บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  นายสุรสิทธิ์ อัศยาพร 043449123 601 ตกลงราคา 142,000.00054156181200000000060
41บ้านนาอ่างทอง  นายประจวบ ศิริภักดิ์ 62237634 801 ตกลงราคา 133,975.001911886161200000000080
42บ้านโนนสง่า  นายปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ 43449560 651 ตกลงราคา 18,794.001067131210700000000065
43บ้านโนนสว่างหนองตะนา  นายสุรวุฒิ เรียงพวา - 1021 ตกลงราคา 162,228.00178109251914000000000102
44บ้านโนนทองห้วยบาก  นายวัชระ คงแสนคำ 043210590 1291 ตกลงราคา 190,153.001110913111614151713000000129
45ศรีเมืองแอม  นางแก้วภิเสข์ จ้อยสูงเนิน 043260508 471 ตกลงราคา 119,597.001476653600000000047
46บ้านขามป้อมดงเย็น  นายไพฑูรย์ มหาชัย 62412739 1072 ตกลงราคา 162,517.00305121091110776000000107
47บ้านนางิ้วนาโพธิ์  นายบุตศรี นารี - 1111 ตกลงราคา 161,209.003291112141518000000000111
48บ้านนาง้อง  นายศรวิษฐ์ ฤทธิ์มนตรี 641 ตกลงราคา 120,000.0017118875800000000064
49บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  นายสมบูรณ์ แสนโฆเมฆ 043260285 703 ตกลงราคา 142,934.0012135117111100000000070
50บ้านแสงสว่าง  นายชุมพล ทองตระกูล 043260365 872 ตกลงราคา 157,190.0021188126121000000000087
51บ้านคำแคนคำเจริญ  นายวิรัตน์ ศรีโสภา 043260154 361 ตกลงราคา 112,000.00076748400000000036
52บ้านโคกสูงสะอาด  นายสมหมาย ใยแก้ว 0-4326-018 752 ตกลงราคา 141,812.001911117681300000000075
53บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  นายสมเกีรติ สารสม 043-260587 732 ตกลงราคา 237,511.0024981077800000000073
54ทุ่งบ่อวิทยา  นายธีรนิต ผาบสีมมา 92757640 1641 ตกลงราคา 1127,147.0024131816151014102321000000164
55บ้านหนองคู  นายเสริมศรี พรหมภักดี - 363 ประกวดราคา 118,228.001651932000000000036
56หนองแวงเรือประชาศึกษา  นายรพินทร์ พลโยธา 0 1281 ตกลงราคา 173,161.002713182691916000000000128
57บ้านห้วยยางสะอาด  นายวาทิตร กุลแสนไชย 043260586 983 ตกลงราคา 159,684.0026157812161400000000098
58ชุมชนโนนสมบูรณ์  นายอาทิตย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 043449942 2561 ตกลงราคา 1134,048.0059261627172327201823000000256
59บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  นายธีรวัตร กมลช่วง 043260533 411 ตกลงราคา 123,500.009621243500000000041
60บ้านโนนหัวช้าง  ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ 043260296 481 ตกลงราคา 124,713.001083857700000000048
61บ้านคำป่าก่อ  นายอานนท์ สุดาทิพย์ 043041029 453 ตกลงราคา 123,653.001724375700000000045
62บ้านโคกกลางนาล้อม  043260534 311 ตกลงราคา 115,215.00543546400000000031
63บ้านหัวฝายประชานุกูล  นางสาวรสสุคนธ์ บำรุงภักดี 043260585 401 ตกลงราคา 122,759.008464341100000000040
64บ้านคำนางปุ่ม  นางวลัยลักษณ์ อินนอก 43449562 781 ตกลงราคา 144,578.0017111171261400000000078
65บ้านคำสมบูรณ์  นายปิยะ อนุญาหงษ์ 043260162 491 ตกลงราคา 127,457.00123123111700000000049
66บ้านนาค้อ  นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษ 0 461 ตกลงราคา 126,094.0013525561000000000046
67บ้านโนนน้ำผึ้ง  นางสาวปิยะนุช ทาลี 0 251 ตกลงราคา 111,255.00540550600000000025
68บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  นายสุรัตน์ สุทธิ 043041019 654 ตกลงราคา 141,845.00131276881100000000065
69สองห้องประชาบำรุง  ว่าที่ร้อยเอกสุเพชร์ สุขเกษม 0 744 ตกลงราคา 139,007.00258586121000000000074
70อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  นางนภารัตน์ บุญหนัก 43433128 863 ตกลงราคา 152,108.00158755757131400000086
71บ้านคำแก่นคูณ  นายกองสิน คำบุญ 043373319 772 ตกลงราคา 151,524.0076661148186500000077
72บ้านโนนพยอม  นายชูพันธ์ุ ทาราศรี 043-260276 554 ตกลงราคา 125,673.0009778121200000000055
73บ้านโนนศรีสวัสดิ์  นายกฤษณ์ พรหมเทศ 043260281 441 ตกลงราคา 118,942.001353777200000000044
74บ้านบึงกลาง  นายชาญณรงค์ สืบแก้ว 043260303 601 ตกลงราคา 138,700.00131077115700000000060
75บ้านม่วงหวาน  นายธวัช โยธาวงษ์ 1911 ตกลงราคา 1116,632.0043171517172123101414000000191
76บ้านสระกุด  นายชูศักดิ์ กางมัน 0-4321-239 1754 ตกลงราคา 1113,610.003220151620141817176000000175
77บ้านห้วยหินลาด  นายโจระพันธ์ สายบัว 043-260465 564 ตกลงราคา 133,353.0012655614800000000056
78บ้านกุดพังเครือ  นายบัญชา กุลอัก 043260133 381 ตกลงราคา 124,658.00583684400000000038
79บ้านท่ากระเสริม  นายเนียม ผะกาแก้ว 0 731 ตกลงราคา 135,254.002310461371000000000073
80บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  นายเนียม ผะกาแก้ว 043549460 852 ตกลงราคา 243,902.002711913810700000000085
81บ้านท่ามะเดื่อ  นายสุชาติ แม้นดินแดง 043-260230 572 ตกลงราคา 126,700.0010894961100000000057
82บ้านหนองแสง  นายอุดมพร กันทะใจ 043260536 894 ตกลงราคา 243,392.00141571016121500000000089
83ชุมชนหนองกุงวิทยา  นายสมชาย จันใหญ๋ 43431027 4363 ตกลงราคา 1299,867.0040305033483555455545000000436
84น้ำพอง  นายปรีชา จ่าสิงห์ 043431107 1,0644 สอบราคา 1512,000.001121611611611291501900000000001,064
85บ้านโคกสง่านางาม  นายประดิษฐ์ อุ่นหนองกุง 043260181 621 ตกลงราคา 134,476.00124102178900000000062
86บ้านจำปาหัวบึง  นายคำภา โสโท 043-261-19 783 ตกลงราคา 148,580.00166121111111100000000078
87บ้านทรายมูล  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 043 260579 1841 ตกลงราคา 183,225.003221231328132313108000000184
88บ้านโสกแสง  นายเกรียงศักดิ์ พงษ์อุทธา 0 495 ตกลงราคา 122,502.00877739800000000049
89บ้านหนองหว้าสุขใจ  นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ 043924090 582 ตกลงราคา 142,977.00843748695400000058
90บ้านโคกใหญ่  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 043-260188 1581 ตกลงราคา 190,700.0039231919162220000000000158
91บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  นายกิตติ พลนามอินทร์ 0 1081 ตกลงราคา 158,255.002911151320911000000000108
92คำบอนวิทยา  นายพัฒนา ธงชัย 043-260104 642 ตกลงราคา 135,763.0015795166600000000064
93บ้านดงเย็น  นางอมรรัตน์ พงษ์สุวรรณ 043226208 421 ตกลงราคา 125,787.00673968300000000042
94บ้านนาฝายเหนือ  นายอารมณ์ สโมรินทร์ 043-260576 263 ตกลงราคา 217,667.00045526400000000026
95บ้านโนนแดงโคกเล้า  นางสาวดารา นามมนตรี 043260266 432 ตกลงราคา 133,247.00083977900000000043
96บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  นายเวชยันต์ อาศนะ 043-924535 2111 ตกลงราคา 187,816.0044212421241221221111000000211
97บ้านหนองกุงขี้ควง  นายสฤษฏ์ เฝ้าทรัพย์ 0 493 ตกลงราคา 126,626.001279573600000000049
98บ้านหนองแวง  นายนิกรชัย ทองคำ 043260575 491 ตกลงราคา 127,300.0010441086700000000049
99กู่สว่างสามัคคี  นายจำนงค์ ไชยวัน 043450968 1441 ตกลงราคา 168,374.0034182313172118000000000144
100ชุมชนบ้านบัวใหญ่  นายไพบูรณ์ ชาญชัย 043-450885 921 ตกลงราคา 147,480.002715914148500000000092
101บ้านคอกคีแสนตอ  นายสุรศักดิ์ คามวุฒิ 043450964 1111 ตกลงราคา 157,484.00271491519819000000000111
102บ้านคำม่วมดงเย็น  นายนิคม ไกรแจ่ม 043-260159 521 ตกลงราคา 143,459.00787978600000000052
103บ้านโนนหัวช้าง  นายโยธิน ผ่านวงษ์ 043260538 361 ตกลงราคา 132,013.001142337600000000036
104พระธาตุขามแก่น  นายสุนทร ขามธาตุ 43436213 1321 ตกลงราคา 169,656.004015201313247000000000132
105บ้านโนนเชือก  นายศุภฤกษ์ คงนาวัง 043-260264 441 ตกลงราคา 125,780.00754886600000000044
106บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์  นายสุนันท์ กลางจันทา 43436341 2423 ตกลงราคา 1144,063.0054262820221923201317000000242
107บ้านสำโรง  นายแสงทอง เรืองศิลป์ 043-260362 1942 ตกลงราคา 184,192.004317112122142615619000000194
108บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  นางสิริกานต์ ชาญประเสริฐ 043-260494 821 ตกลงราคา 140,911.0030591669700000000082
109บ้านหัวดง  นางเบญจวรรณ พงษ์อุทธา 043436222 672 ตกลงราคา 133,361.0026574691000000000067
110บ้านกุดพังทุย  นายวีระวัฒน์ นะที 043-459138 741 ตกลงราคา 148,754.0011691212121200000000074
111บ้านนาขาม  นายบัณดิษฐ์ กองจันทา 043260570 491 ตกลงราคา 128,691.00688964800000000049
112บ้านนาคู  นายชัชชัย โชมขุนทด 0 432 ตกลงราคา 127,349.00111150610000000000043
113บ้านหินลาด  นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม 0 231 ตกลงราคา 113,828.00422533400000000023
114บ้านหัวบึง  นายไอศูรย์ ศรีเวียงราช 0 881 ตกลงราคา 153,094.00171011813131600000000088
115น้ำพองประชานุกูล  ูนายชัยยุทธ ชวนประกอบ 043-473305 1921 ตกลงราคา 1142,094.0035262220312335000000000192
116บ้านกุดกว้าง  นายนิคม สุวรรณเพ็ง 043260581 581 ตกลงราคา 136,500.0015857612500000000058
117บ้านกุดน้ำใส  นายแก้ว อวนศรี 043260132 1393 ตกลงราคา 173,785.0042151617181219000000000139
118บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  นายปรัชญา อุ่นทะยา 043041098 531 ตกลงราคา 145,533.0013261168700000000053
119บ้านฟากพอง  นายพชร แข็งขัน 43373449 441 ตกลงราคา 121,179.004239117800000000044
120บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  นางเพ็ญศรี นิตยา 043433277 712 ตกลงราคา 162,761.008445698641700000071
121บ้านห้วยไผ่หนองโน  นางสาวดวงใจ ถวิลไพร 043431476 811 ตกลงราคา 141,558.00269101099800000000081
122โคกสูงกุดน้ำใส  นายอรุณ จันทวงษ์ 43441008 971 ตกลงราคา 141,805.0024871614151300000000097
123บ้านคำมืด  นายชัยยุทธ วันสาสืบ 043- 26016 311 ตกลงราคา 116,288.001031464300000000031
124บ้านนาเรียง  นายจรูญ ยศธสาร 043 260251 1392 ตกลงราคา 193,141.00149141917161613912000000139
125บ้านวังชัย  นายลิขิต วงษาเทพ 043432054 2354 ตกลงราคา 1166,129.0055252416243520121311000000235
126บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  นายประดิษฐ์ มังคะตา 043-041119 281 ตกลงราคา 115,950.00633345400000000028
127บ้านเสียวโคกกลาง  นายทินกร พัฒนิบูลย์ 43431108 1983 ตกลงราคา 1132,016.0026181712292623122114000000198
128บ้านคำบง  นายสมศิลป์ กลางหล้า 043461264 4521 ตกลงราคา 1302,498.0094464646434341302934000000452
129บ้านดงมัน  นายชัยริพล ผันสว่าง 043260207 711 ตกลงราคา 167,582.001489101191000000000071
130บ้านนาศรีดงเค็ง  นายถาวร นาควัน 043-461479 1263 ตกลงราคา 147,720.0030167108111510910000000126
131บ้านสะอาดหนองเรือ  นางกรรณิกา ซาหยอง 043260566 312 ตกลงราคา 118,404.00633536500000000031
132บ้านหนองหารจาง  นายสุขี ป่านนี้ 043260445 301 ตกลงราคา 127,910.00035766300000000030
133บ้านหนองอ้อโคกสว่าง  นายประยูร วังคาม 0 971 ตกลงราคา 147,977.002812111011131200000000097
134บ้านห้วยเสือเต้น  นางรัชดา วงศ์หมั่น 683 ตกลงราคา 139,442.001210187410700000000068
135อนุบาลอุบลรัตน์  นายวิรัตน์ หาโคตร 043446105 3962 วิธีพิเศษ 1233,860.0080435239555473000000000396
136บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  นายถวิล พันธ์น้อย 043-260639 1033 สอบราคา 156,532.0020101513151713000000000103
137บ้านทุ่งโป่ง  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 0918671189 703 ตกลงราคา 122,800.00187781110900000000070
138บ้านโนนจิก  นางวิลาวรรณ ศรีกอกมาตย์ 043-260703 273 ตกลงราคา 110,000.00925400700000000027
139บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  นายสมเกียรติ มะโนวงศ์ 0 831 วิธีพิเศษ 142,067.0023108013181100000000083
140บ้านพระบาทท่าเรือ  นายสุริยา ชัยวงษ์ทิตย์ 43446104 6393 วิธีพิเศษ 1495,000.00122646467747385303030000000639
141บ้านภูคำเบ้า  นายนรภัทร สิทธิจักร 043-260637 463 ตกลงราคา 126,500.004810919500000000046
142โคกสูงใหญ่วิทยา  นายอินเทวา สุริยฉาย 43421201 3731 วิธีพิเศษ 1223,796.0083453837303637162229000000373
143บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน 43421313 1051 ตกลงราคา 157,813.0025151318131011000000000105
144บ้านโคกสว่าง  นายจงอาง ทะสา 043421318 1332 ตกลงราคา 172,485.0035151819171316000000000133
145บ้านหนองผือ  นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์ 0 414 ตกลงราคา 118,270.001074736400000000041
146ห้วยยางวิทยาสรรพ์  นางวิลาวรรณ เรืองหิรัณเตชะกูล 043421237 431 ตกลงราคา 140,884.0000000009122200000043
147บ้านกุดกระหนวน  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 043260547 681 ตกลงราคา 125,016.00201456913100000000068
148นาคำพิทยาสรรพ์  นายสิทธิพร เถรวัลย์ 0 951 ตกลงราคา 147,508.002415571010944700000095
149หนองขามพิทยาคม  นายสมชัย รัตนมนตรี 043260550 2841 ตกลงราคา 1123,600.0067271824322431232018000000284
150ทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  นายปรีชา สินวรณ์ 043260225 653 ตกลงราคา 140,147.00131068791200000000065
151บ้านกุดเชียงมี  นายสุชาติ แม้นดินแดง 043 041439 743 ตกลงราคา 135,462.00158125881800000000074
152บ้านขุนด่าน  นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 0872209546 1252 ตกลงราคา 152,000.0042141813121214000000000125
153บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  นายจิรวัฒน์ แสงสุรินทร์ 0 821 ตกลงราคา 133,125.602011591281700000000082
154บ้านบ่อ  นายกองสิน คำบุญ 0 1091 ตกลงราคา 149,928.002379713121012106000000109
155บ้านหนองแต้  นายอภิโชติ สิงห์น้อย 043-260398 673 ตกลงราคา 135,179.002054785363600000067
156บ้านห้วยทรายศึกษา  นายอาทิตย์ เอี่ยมศรี 43372200 1041 ตกลงราคา 160,059.0024111211111916000000000104
157บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  นายประดับ ยอดป้องเทศ 043210807 1271 ตกลงราคา 163,853.004515916161412000000000127
158บ้านโนนศิลาราศรี  นายมานพ โคตรโสภา 043-220550 651 ตกลงราคา 136,723.001211457131300000000065
159บ้านศาลาดินห้วยเตย  นายศักดินันต์ ทัพชา 043260549 01 ตกลงราคา 17,100.0000000000000000000
160บ้านศรีสุขสำราญ  นายประจักษ์ นาหนองตูม 0 3153 วิธีพิเศษ 3167,042.0062372231243632252818000000315
161บ้านหนองแสงน้อย  นายสุริชัย จันทรพิทักษ์ 043-260548 691 ตกลงราคา 126,983.0019877811900000000069
162บ้านกระนวนซำสูง  นายทองเหลือง คำภูเวียง 43219109 1892 ตกลงราคา 1115,649.0030222224283033000000000189
163บ้านคำแมด  นายบุญศิลป์ อาษาสนา 0 1191 ตกลงราคา 189,501.001478131716195515000000119
164บ้านสว่าง  นายเข็มชาติ ทาอามาตย์ 043-260701 461 ตกลงราคา 121,241.0010247510800000000046
165บ้านหนองกุงดิ่ง  นายสุริยะ ชาติชนบท 0 1001 ตกลงราคา 160,000.0035866171111402000000100
166บ้านหลุบเลา  นางวิไลวรรณ มีแหยม 043219179 401 ตกลงราคา 121,294.0011453114200000000040
167บ้านห้วยเตย  นายสมยศ ทาอามาตย์ 043-260456 862 ตกลงราคา 152,000.00103896796101800000086
168โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์  ส.ต.ท.พลทอง เพ็งวงษา 043450490 1261 ตกลงราคา 174,351.00341011811810111013000000126
169บ้านโคกใหม่นายม  นายสมร ดาทุมมา 0 693 ตกลงราคา 136,797.001010159611800000000069
170บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  นายสมร ดาทุมมา 0 193 ตกลงราคา 19,327.00532122400000000019
171บ้านโนน  ดร.ประพฤทธิ์ สิงหาบุตร 043450500 1683 ตกลงราคา 173,000.0040252117202025000000000168
172บ้านบ่อใหญ่  นายยุทธพันธุ์ เชื้อโชติ 043-260300 821 ตกลงราคา 140,000.00294108991300000000082
173บ้านหม้อ  นายสุริยะ ชาติชนบท 043260449 483 ตกลงราคา 123,469.001883288100000000048
174บ้านหนองบัวคำมูล  นายสันติ ชัยชนะ 043260406 713 ตกลงราคา 130,794.0020977781300000000071
175บ้านแห้ว  นายสุพจน์ ทาอามาตย์ 043-260495 1391 ตกลงราคา 180,396.0026152420221715000000000139
รวม 20,687 331 - 213 11,997,077.40 4,134 2,316 2,242 2,308 2,433 2,464 2,618 721 703 748 0 0 0 0 0 0 20,687
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน