สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศุภสิน ภูศรีโสม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นายธวัชชัย ศรีภูมิ 043-418711 272 ตกลงราคา 112,062.00222222663000000027
2บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  นางสุพินดา กันหาไธสง 043-041195 501 ตกลงราคา 023,681.0015528721100000000050
3บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง  นายวิชัย เวียงจันดา 043-260399 212 ตกลงราคา 118,369.00021534600000000021
4บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  นายอมร ไกรลาศ 043-260649 382 ตกลงราคา 116,086.00817726700000000038
5สหราษฎร์อนุกูล  นายสุพิศม์ สมศรี 043-210545 701 ตกลงราคา 180,000.0074769269101000000070
6หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  นายสุภาพ ลุนบง 043-400501 311 ตกลงราคา 140,000.00486616000000000031
7บ้านโนนตะโก  นายประเสริฐ อำพล 043-260268 212 ตกลงราคา 19,995.00427123200000000021
8บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  นายอุทัย เถาว์พันธ์ 043-260236 1141 ตกลงราคา 140,465.00019121312147151210000000114
9บ้านหนองบะโคกสว่าง  นายบัวเรียน แพไธสงค์ 43497852 823 ตกลงราคา 141,497.002091491111800000000082
10บ้านหนองไผ่วิทยา  นายวาทิต นครราช 043-260650 632 ตกลงราคา 140,199.0022974561000000000063
11บ้านหนองแวงมน  นายสุพิศ อุดมฉวี 1791 ตกลงราคา 181,331.003520171411171917209000000179
12บ้านโจดหนองแกหนองสิม  นายคำกริช พุดดี 043-214063 1594 ตกลงราคา 177,305.002020161313191419916000000159
13บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  นายสมัคร สมอออน 043-339041 1192 ตกลงราคา 154,694.00201012791313111113000000119
14บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู  นายกวี วรรณศรี 0864505185 1051 ตกลงราคา 156,674.0030101514111114000000000105
15บ้านเพ็กน้อย  นายสมชาย แพไธสงค์ 043-260332 233 ตกลงราคา 112,500.00523115600000000023
16บ้านวังขอนพาดหนองแวง  นายสมพงษ์ ตรีกมล 043-260342 881 ตกลงราคา 156,225.00149667917134300000088
17บ้านหนองเรือ  นายประยุทธ กุลวงษ์ 043-260426 01 ตกลงราคา 15,630.0000000000000000000
18บ้านหนองหว้าสามัคคี  นายประเวศ สุวรรณคำ 043-260651 281 ตกลงราคา 18,350.00712143141400000028
19บ้านโคกกลางประชาสรรค์  นายประดิษฐ์ ใจซื่อ 043-260170
20บ้านโนนหอมโนนศาลา  นายคำมุข แข้นา 043-260652 761 ตกลงราคา 143,095.002239131010900000000076
21บ้านทุ่งแค  นายสมัย ขุมทอง 043-260234 681 ตกลงราคา 129,463.002198886800000000068
22บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นายประมวล ไชยแสงบุญ 043-415792 951 ตกลงราคา 145,602.0025111116891500000000095
23บ้านยานางโนนแต้  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 301 ตกลงราคา 18,158.00057555300000000030
24บ้านลอมคอม  นายอภิรักษ์ คะลา 043-214065 2093 ตกลงราคา 1124,638.0031151613312033201515000000209
25บ้านหนองสะแบงสามัคคี  นายสมยศ โคตรมณี 043-260435 451 ตกลงราคา 110,630.009104845500000000045
26บ้านหนองอรุณ  นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์ 043-414796 1071 ตกลงราคา 142,260.003312101791214000000000107
27วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายทองสุก ศรีใส 043-418408 912 ตกลงราคา 252,396.001818816791500000000091
28ชุมชนบ้านชาด  นายทรงศักดิ์ คำจันทร์ 043-213074 1142 ตกลงราคา 148,000.00251579152122000000000114
29บ้านทับบา  นายสมพงษ์ มะวงค์ 043-260226 1074 ตกลงราคา 164,710.003014121471911000000000107
30บ้านป่าเป้า  นายนิมิตร อินทร์นอก 043-260316 613 ตกลงราคา 120,000.009589891300000000061
31บ้านโสกนกเต็น  นายจำเริญ จันทร์ประเทือง 043-210133 1272 ตกลงราคา 181,794.0018232216181812000000000127
32บ้านหญ้าคาท่าหลวง  นายสุรัช ยุพิน 043-415298 311 ตกลงราคา 125,000.001020632800000000031
33บ้านหันใหญ่  นายธรธเรศ เรืองวิเศษ 043-213080 2062 ตกลงราคา 1131,752.0034201812192017251823000000206
34บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง  นายสมาน ศรีสังข์ 043-260409 1211 ตกลงราคา 185,885.001719999101411914000000121
35บ้านหนองห้าง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 081-871900 91 ตกลงราคา 13,000.0041020020000000009
36บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ 043-415267 302 ตกลงราคา 216,500.00581425500000000030
37บ้านโนนเมืองโคกกุง  นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุล 043-260278 691 ตกลงราคา 139,859.0013591011101100000000069
38บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  นายประจวบ กิจเถาว์ 043-260299 1452 ตกลงราคา 180,000.000302327242516000000000145
39บ้านป่าพร้าว-บูรณะ  - 043-260318 171 ตกลงราคา 111,166.00002074400000000017
40หนองมะเขือซองแมววิทยา  นายสุริยา ม่วงทา 043-214066 601 ตกลงราคา 125,170.0015266861700000000060
41บ้านหนองแวงนอก  นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี 043-260430 691 ตกลงราคา 140,586.001091111714700000000069
42บ้านหัวนาหนองแวง  นางสาวลิตา ไชยศรี 043-415246 1333 ตกลงราคา 321,107.0043171216151515000000000133
43มิตรภาพ 2  นายผดุงศักดิ์ มณีทัพ 043-260505 553 ตกลงราคา 124,135.00014741151400000000055
44บ้านห้วยโจด  นายสุดใจ อ่อนฤาชา 043-260453 581 ตกลงราคา 141,062.000101168111200000000058
45ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206  - 0813691307 1721 ตกลงราคา 180,564.0028171516141715141719000000172
46บ้านฝาผนังวังจาน  นายสมพงษ์ ศรีประมาณ 043-260653 494 ตกลงราคา 125,900.001556556700000000049
47บ้านหนองแวงนางเบ้า  นายวิโรจน์ เดชพละ 043-214068 1032 ตกลงราคา 247,437.0024121667712865000000103
48บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  นายสุวัฒน์ นารีคำ 043-260497 342 ตกลงราคา 117,300.00945343600000000034
49หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา 043-260517 592 ตกลงราคา 122,647.201489878500000000059
50ไตรคามราษฎร์บำรุง  นายณรงค์ พิทักษ์ 043-260111 311 ตกลงราคา 117,902.00852507400000000031
51บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพร 043-260178 1112 ตกลงราคา 1110,000.00151051191514101111000000111
52บ้านโนนชาดวิทยา  นางทองลา ศรีแก้ว 043-260263 531 ตกลงราคา 139,329.0010711766600000000053
53บ้านหนองแปน  นางบัวลอย กรวดนอก 043-260413 272 ตกลงราคา 115,815.00633154500000000027
54บ้านหนองแวงโสกพระ  นายสุรพล ทองมีค่า 043-213086 1172 ตกลงราคา 168,260.0028115161010111097000000117
55บ้านหันน้อย  นายไพจิตร อุทัยประดิษฐ์ 043-260654 773 สอบราคา 332,587.002351011138700000000077
56บ้านตลาดหนองแก  นายบุญพร้อม อวบอ้วน 361 ตกลงราคา 123,907.00535558500000000036
57บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  นายมงคล กุลสุวรรณ์ - 811 ตกลงราคา 146,832.001813481217900000000081
58บ้านโสกน้ำขาว  นายเชาวรินทร์ แก้วพรม 0898453124 731 ตกลงราคา 132,175.00228111457600000000073
59บ้านหนองโกโสกกระหนวน  นายนรินทร์ หลงกุล 043-260381 761 ตกลงราคา 122,602.00185101897900000000076
60วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)  นายสมชาย แพไธสงค์ 043-210694 1671 ตกลงราคา 167,062.0043242022191722000000000167
61บ้านดอนหันนาจาน  นายอุบล วงเวียน 043-499095 552 ตกลงราคา 136,362.0014528781100000000055
62บ้านป่าเป้งน้ำซับ  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-260314 201 ตกลงราคา 110,903.00624312200000000020
63บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-213970 41 ตกลงราคา 12,682.0000021100000000004
64บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  - 043-260421 661 ตกลงราคา 129,373.00185451391200000000066
65บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร  นายไพบูลย์ โชคชัย 043-499488 1731 ตกลงราคา 199,119.0043232716222121000000000173
66บ้านห้วยทรายทุ่งมน  นายอรุณ ปาละโค 043-499229 1711 ตกลงราคา 1103,039.0038191815131121121212000000171
67บ้านทางขวาง  นายอภิชาติ ช่วงชิต 043-214270 1132 ตกลงราคา 178,762.002561241410197124000000113
68บ้านโคกสง่า  นายวัฒนา ใจสี 043-260710 312 ตกลงราคา 126,477.00223676500000000031
69บ้านรวงโนนไทโนนโจด  นายถนอม เอี่ยมศรี 043-213976 1121 ตกลงราคา 160,935.001823161318717000000000112
70บ้านหนองแวงท่าวัด  นายดำรัส ช่วยคูณ 043-260380 3253 วิธีพิเศษ 1170,993.0071363521482727202218000000325
71บ้านหันโสกเชือก  นายกิตติ มูลธิยะ 043-260709 142 ตกลงราคา 29,676.00042304100000000014
72ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  นายสุดใจ นาบำรุง 043-260499 181 ตกลงราคา 113,053.00413134200000000018
73บ้านท่านางแนว  นายประเสริฐ โพธิ์ชัย 043-278131 1622 ตกลงราคา 264,362.0020222228202030000000000162
74บ้านละหานนา  นายไพวัล ไชยทองศรี 043-214071 1303 ตกลงราคา 166,466.001916131513121071510000000130
75บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  นายชิราวุธ คำตันบุญ 043-218339 761 ตกลงราคา 140,707.00013141017101200000000076
76บ้านโนนทองหลางโคกสูง  นางทองลา ศรีแก้ว 043-260272 333 ตกลงราคา 110,000.001424235300000000033
77บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  นายทองล่า รักษาพงศ์ 043-260393 953 ตกลงราคา 152,000.002713881813800000000095
78ชุมชนบ้านโคกสี  นายสมศักดิ์ คำภาบุตร 043-499059 2612 ตกลงราคา 1112,394.0042192641414646000000000261
79บ้านกุดรู  ว่าที่ร.ต.บุญชิต บุญมีทา 043-499225 761 ตกลงราคา 132,500.0015111161014900000000076
80บ้านบะแหบหญ้าคา  นายกิตติ มูลธิยะ 0 711 ตกลงราคา 140,365.00187887111200000000071
81บ้านแวงน้อย  ีนายดำรง ทีนะกุล 043-499058 512 ตกลงราคา 127,837.0010361238900000000051
82บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  นายสมชัย โคตา 043-260438 381 ตกลงราคา 120,852.00466096700000000038
83บ้านหนองแขมอีโล  นายสมบูรณ์ จบมะรุม 043-210692 1612 ตกลงราคา 1109,424.0013181417222715101114000000161
84ชุมชนบ้านแวงใหญ่  นายวิชาญ เหลาลา 043-496044 3281 ตกลงราคา 1192,219.0060405145473946000000000328
85บ้านคอนฉิม  นายทศพร ไชยชนะ 043-496622 1223 ตกลงราคา 175,000.0029105121013158128000000122
86บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นางสุพรรณนิศา อดทน 043-260205 411 ตกลงราคา 118,000.0010471032500000000041
87บ้านดอนโจด  นายณรงค์ เนาวราช 043-400092 1352 ตกลงราคา 194,203.001610101491318171315000000135
88บ้านโนนใหญ่  นางธนภร ถารัตน์ 313 ตกลงราคา 115,911.00792422500000000031
89บ้านบะแค  นายธานินทร์ เลิศพันธ์ 043-496621 422 ตกลงราคา 214,000.001674326400000000042
90ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  นายไพบูลย์ มะโพธิ์ศรี 043-210712 523 ตกลงราคา 119,632.001756566700000000052
91บ้านกุดหมากเห็บ  นายวิชาญ เหลาลา 043-214073 1692 ตกลงราคา 185,876.0040212525232312000000000169
92นาโพธิ์ชีวิทยา  นายวัลลภ หมื่นฤทธิ์ 043-260116 1813 ตกลงราคา 171,045.0043222227302017000000000181
93บ้านโนนข่าวิทยา  นายจิตจำนง ชินแสง 043-278340 781 ตกลงราคา 129,411.0018111056181000000000078
94โนนทองวิทยา  นายผดุง จันดาเบ้า 043-214074 1111 ตกลงราคา 150,965.003010816151517000000000111
95บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  นายสำรวย จุมพลน้อย 043-260289 811 ตกลงราคา 129,804.0017131286121300000000081
96บ้านรัตนะ  นายภิพบ สินธุโคตร 043-214075 2261 ตกลงราคา 1150,521.0041262114162425202514000000226
97บ้านหนองแซงแสงอรุณ  นายสมัย ขุมทอง 043-260390 881 ตกลงราคา 252,397.00171010812112000000000088
98วังบงน้อยวิทยา  นายชนินทร งอสอน 043-260507 1121 ตกลงราคา 154,000.002815121418817000000000112
99ชุมชนบ้านดอนหัน  นายเสกสรรค์ ลุนบง 043-214076 1331 ตกลงราคา 192,000.002013111311151315148000000133
100บ้านโจดใหญ่  นายสนิท สุขเสริม 043-041340 543 ตกลงราคา 129,695.001438899300000000054
101บ้านถลุงเหล็ก  - - 343 ตกลงราคา 119,163.00963543400000000034
102บ้านโนนจันทึก  นางภาวนี อิศรา 043-260261 1561 ตกลงราคา 169,928.0030151516121114151414000000156
103บ้านโสกไผ่  นางสาวทัศนีย์ ประวันเตา 043-260368 762 ตกลงราคา 133,665.00185891081800000000076
104บ้านหนองแดง  นายสุจิตร หานะพันธ์ 043-260394 651 สอบราคา 133,240.00158106710900000000065
105บ้านใหม่นาเพียง  นายมานิตย์ คณะวาปี 043-214109 811 ตกลงราคา 130,708.0020101094171100000000081
106บ้านกระหนวนดอนดั่ง  นายดำรงศักดิ์ เลือดสงคราม 043-213959 1091 ตกลงราคา 143,518.0030131110151614000000000109
107บ้านคึมชาด  นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรี 043-213957 212 ตกลงราคา 117,500.00212422800000000021
108บ้านชาดศรีสมบูรณ์  นายทวี สีหามาตย์ 043-213958 1241 ตกลงราคา 167,250.0035131717131118000000000124
109บ้านปอแดง  นายคำผุน จันปัญญา 043-041403 792 ตกลงราคา 147,995.00189579141700000000079
110บ้านหินแร่  นายสกุล ราชสีมา 043-213961 482 สอบราคา 115,000.001084977300000000048
111บ้านหนองกุงโนนทัน  นายสนั่น มาตย์นอก 043-213952 2203 ตกลงราคา 1128,777.0038191611151810303231000000220
112บ้านหนองวัดป่า  นายประดิษฐ์ แก้วพรหม 043-213953 951 ตกลงราคา 141,671.00301014713101100000000095
113บ้านหนองแวงตอตั้ง  นายสมพงษ์ อัสสาภัย 043-213955 2862 ตกลงราคา 1226,055.0038302420343020303030000000286
114บ้านหนองแวงน้อย  นายทัศนะ เศรษฐภักดี 043-260431 252 สอบราคา 17,973.00222538300000000025
115จตุคามวิทยา  นายวัลลภ ไชยไธสง - 1283 ตกลงราคา 155,941.002613871616781314000000128
116บ้านตะกั่วป่า  นายสมัคร ศิลป์ประกอบ 043-041415 861 ตกลงราคา 130,000.002213787121700000000086
117บ้านหนองตะครองบ้านโกรก  นายสุนทร ปะจะเน 043-041416 851 ตกลงราคา 148,322.0020128131281200000000085
118บ้านหนองเปล่ง  นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์ 043-260412 461 ตกลงราคา 120,077.001433694700000000046
119บ้านหนองหญ้าขาว  นายปัญญา โสมาบุตร 043-213227 1661 ตกลงราคา 175,472.0041231515202626000000000166
120ไตรมิตรวิทยา  นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 043-260112 2163 ตกลงราคา 1101,230.0045172214161723172124000000216
121บ้านดงเค็ง  นายสุทธิรักษ์ หลินศรี 043-213932 1622 ตกลงราคา 1119,488.0027151114141517151519000000162
122โนนชาดหนองช้างน้ำ  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 043-213933 631 ตกลงราคา 130,013.0022581088200000000063
123หนองพลวงมิตรประชา  นายทองดำ คำเหนือ 043-213930 201 ตกลงราคา 118,501.00022345400000000020
124บ้านดอนดู่  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 043-260211 461 ตกลงราคา 318,368.001434992500000000046
125บ้านโนนท่อน  นายวัลลภ ไชยไธสง 043-260273 541 ตกลงราคา 130,361.001883675700000000054
126บ้านโนนสะอาด  นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ 043-260288 1281 ตกลงราคา 160,231.0020151310101510101312000000128
127บ้านศุภชัย  นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์ 043-041404 1143 ตกลงราคา 142,514.002113139101289118000000114
128บ้านหนองไผ่น้อย  นายชูศิลป์ แก้วโพธิ์ 043260418 591 ตกลงราคา 119,674.0016155877100000000059
129บ้านหนองแวงยาว  นายประวิทย์ ไสยะกิจ 043-213943 1761 ตกลงราคา 183,928.0027141015131513252519000000176
130บ้านหนองแสง  นายสุระกัน สิงห์ศรี 043-260692 941 ตกลงราคา 156,292.0026167131181300000000094
131บ้านกุดหอยกาบ  นายไพบูลย์ ไทยเมืองพล 043-260136 421 ตกลงราคา 119,581.001053638700000000042
132บ้านกอกโนนแต้  นายสุนทร หรี่อินทร์ 043-206127 983 ตกลงราคา 348,500.0015912812121297200000098
133บ้านโคกสูงประชาสรรค์  นายประทวน พรมจ้อย 043-260184 542 ตกลงราคา 120,047.002155565700000000054
134บ้านชาดหนองเหล็ก  นายธนากร หลี่อินทร์ 043-260198 931 ตกลงราคา 135,690.0023812141314900000000093
135บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญ 043-213922 531 ตกลงราคา 119,095.001376877500000000053
136บ้านโนนธาตุ  นายสมพันธ์ โพยนอก 043-456307 1174 ตกลงราคา 1108,305.00209987141212719000000117
137บ้านแฝก  นายวรกาล อามาตย์ 043-260330 361 ตกลงราคา 116,265.001333238400000000036
138บ้านสว่างวิทยา  นายบัญชา แจ่มเพชร์ 043-260357 332 ตกลงราคา 116,155.001232434500000000033
139บ้านสำราญ  นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา 043-260361 782 ตกลงราคา 138,853.0014711111610900000000078
140บ้านสำโรง  นายสุจิต ลุนสำโรง 043-213986 1282 ตกลงราคา 198,619.00142211111117108618000000128
141ชุมชนวังหิน  นายดำรงพล ศรีพลนอก 043-213913 571 ตกลงราคา 136,203.004379123557200000057
142บ้านหลักด่าน  นายจิระวัฒน์ ธงไชย 043-260450 582 ตกลงราคา 110,840.0018425881300000000058
143บ้านหินลาดนาดี  นวลลออ พลรักษา 043-213914 721 ตกลงราคา 136,408.005551115181300000000072
144บ้านหนองกาว  นายพีรวิชญ์ สมอนา 043-260374 421 ตกลงราคา 124,698.00953388600000000042
145บ้านหนองคลองดอนแดง  นายสงวน เทวะหา 043-213914 2133 ตกลงราคา 1133,033.0027172514172027202620000000213
146บ้านหนองคลองหนองทุ่ม  นายสุดี นาราษฎร์ 043-260385 741 ตกลงราคา 129,541.008158131051500000000074
147บ้านหนองยาง  นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ 043-213914 701 ตกลงราคา 137,438.0001114101471400000000070
148บ้านเหล่านกชุม  นายอมร ไกรลาศ 043-260490 152 ตกลงราคา 110,783.00302215200000000015
149ชุมชนหนองเม็ก  นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์ 043-456003 2823 ตกลงราคา 1228,535.0060292722382219271919000000282
150บ้านโคกสูงวิทยา  นายสมพร กองเกิด 043-260185 1251 ตกลงราคา 150,822.0028171611132317000000000125
151บ้านดอนชาด  นายจำนงค์ วงศ์จำปา 043-210260 533 ตกลงราคา 122,403.0010777571000000000053
152บ้านท่าหนองหว้า  นายไพรัตน์ สีตาล 043-260233 761 ตกลงราคา 124,000.001661114891200000000076
153บ้านโนนขามป้อม  นายชุมพล หมื่นภักดี 043-213921 511 ตกลงราคา 124,646.008812655700000000051
154บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  นายสันติ คุวาจารย์ 043-260297 405 ตกลงราคา 123,362.00857624800000000040
155บ้านวังคูณ  นายอภิยุธ ศรีประภา 043-260343 782 สอบราคา 149,975.0014671110151500000000078
156บ้านหันโจดหนองกุง  นายแสวง เครือภักดี 043-213924 531 ตกลงราคา 119,785.0012447661400000000053
157บ้านหนองไทร  นางสาวบุษบา นาหก 043-213928 291 ตกลงราคา 126,012.00326628200000000029
158บ้านหนองบัวแดงวิทยา  นายอภิยุธ ศรีประภา 043-456029 624 สอบราคา 131,043.000121310109800000000062
159ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายนพรัตน์ สร้างนานอก 043-491134 4653 ตกลงราคา 3272,185.0095557555607055000000000465
160บ้านกุดหว้า  นายสวัสดิ์ ไชยชนะ 043-260135 1011 ตกลงราคา 143,728.0025101115111811000000000101
161บ้านโนนกราด  นายอักษร วรสิงห์ 043-260256 281 ตกลงราคา 111,931.001022333500000000028
162บ้านโนนรังหนองบอน  นายพิพัฒน์ วิชิต 043-260279 451 ตกลงราคา 116,848.001337765400000000045
163บ้านเปาะ  นายอภิชาติ อุ่นเกิด 043-260323 311 ตกลงราคา 118,136.00552344800000000031
164บ้านเมย  นายนิคม พงษ์ศิริ 043-491729 1041 ตกลงราคา 148,478.00352071112712000000000104
165บ้านสวองหนองไผ่ล้อม  นายชัชวาล อาราษฎร์ 043-491280 2413 ตกลงราคา 1126,795.0021281923192039212427000000241
166บ้านหนองกุงสว่าง  นายไพทูรย์ แผ้วไธสง 043-213950 1051 ตกลงราคา 164,546.0025151210171214000000000105
167บ้านหนองสองห้อง  นายสมาน หารเทศ 043-491135 2161 ตกลงราคา 193,265.0026332637333229000000000216
168บ้านหนองบัวแดง  นายวิชิต เถรหมื่นไวย์ 043-213935 323 ตกลงราคา 124,500.00513557600000000032
169บ้านวังยาวสามัคคี  นายยลธง ลุนราศรี 086-451537 1121 ตกลงราคา 140,471.003677814841684000000112
170บ้านหันศิลางาม  นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล 043-281159 1441 ตกลงราคา 1135,416.0010202617252224000000000144
171บ้านหนองขี้เห็น  นายณรงค์ สุดสี 043-260380 621 ตกลงราคา 133,502.0018810548900000000062
172ไตรมิตรพัฒนศึกษา  นายจำรัส ปัตตานัง 043-276413 1742 ตกลงราคา 179,679.00253123915101520179000000174
173โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ  นายถวิล ศรีพลแท่น 043-216603 1062 สอบราคา 175,007.00231379152019000000000106
174บ้านหนองไฮประชาสรรค์  นายธวัชชัย กุลเมือง 043-281026 1023 ตกลงราคา 167,773.001676961810101010000000102
175บ้านห้วยแคน  นายสุพล สีหา 043-212176 551 ตกลงราคา 126,740.008671099600000000055
176เบญจคามสามัคคี  นายณรงค์ พิทักษ์ 043-281483 1383 ตกลงราคา 160,832.00271061710171517154000000138
177ไตรราษฎร์สามัคคี  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 043-260114 801 ตกลงราคา 139,264.00308126911400000000080
178ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์  นายภัทรพงศ์ สุทธิ 043-281206 1713 ตกลงราคา 191,843.0050261716182222000000000171
179บ้านโนนแดง  นายสุริยา สุภา 043-212604 932 ตกลงราคา 144,559.003071198161200000000093
180บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ  นายสุทธิดล แก้วศรีหา 043-211875 571 ตกลงราคา 150,400.00056786756700000057
181บ้านผักหวาน  นายวรรณกิตติ์ เปรมปรี 043-041133 773 ตกลงราคา 145,690.00151110111191000000000077
182บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  นายอภิมงคล ลองศรี 043-212595 192 สอบราคา 18,500.00214512400000000019
183บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ 043-041134 971 ตกลงราคา 149,058.0033131211971200000000097
184บ้านหลุบคา  นายถาวร ศรีโอมจันทร์ 043-260451 892 ตกลงราคา 147,678.00241878149900000000089
185บ้านเหล่าโนนคูณ  นายอำนาจ ศิริบรรพต 043-281213 692 ตกลงราคา 140,224.001488118101000000000069
186หนองกุงห้วยเสียววิทยา  นายมนตรี เชษฐา 043-214196 2052 ตกลงราคา 185,543.0052182221162012191114000000205
รวม 17,319 318 - 196 9,320,393.20 3,450 1,994 1,881 1,902 1,985 2,091 2,144 656 628 588 0 0 0 0 0 0 17,319
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน