สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  นายสมหมาย สะกิจ 043212178 1021 ตกลงราคา 156,071.002317171017126000000000102
2บ้านกุดเพียขอมเหนือ  043260134 221 ตกลงราคา 110,131.00221643400000000022
3บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  นายสีหนาท สุจจะชารี 043041043 812 ตกลงราคา 161,553.0018581414111100000000081
4โนนพะยอมพิทยไพศาล  นางสาวพัฒนฉัตร นุพล 043214203 2563 ตกลงราคา 1124,239.0057202223231623292716000000256
5บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  นายสายันต์ โคตะนิวงษ์ 043260372 993 ตกลงราคา 152,797.002510151610131000000000099
6บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง  นายโอวาท อดทน 043212177 931 ตกลงราคา 131,870.00261214117101300000000093
7บ้านห้วยไร่  นายสุรพล ภูสอดเงิน 043260535 742 ตกลงราคา 132,000.002110105891100000000074
8ชุมชนโนนแสนสุข  นายประยูร ระดาบุตร 043286241 1741 ตกลงราคา 192,786.0030121610111610153024000000174
9ชุมชนบ้านชนบท  นางอุไรวรรณ ภูชาดา 043286911 7011 วิธีพิเศษ 1256,741.00180909060909596000000000701
10บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  นางวิลาวรรณ จันทรัง 043286254 782 ตกลงราคา 137,601.001011131110131000000000078
11บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  นายสัมพันธ์ อุปลา 043260228 712 ตกลงราคา 238,135.001010913913700000000071
12บ้านท่าม่วง  นายธีรศักดิ์ พิลาทอง 043260229 1123 ตกลงราคา 173,271.0026121018121717000000000112
13บ้านวังเวินกุดหล่ม  นายวีระพันธ์ นาตรีชน 043260345 1332 ตกลงราคา 151,692.0028161761171216146000000133
14ร่มเย็นประชาสรรค์  นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ 043-041045 741 ตกลงราคา 135,000.002015132412800000000074
15บ้านแท่น  นายชัยรัตน์ อินทะแสง 043260239 852 ตกลงราคา 156,695.0061313147131900000000085
16บ้านโนนแดงน้อย  นางสาววริศรา วิสุวงษ์ 0885654015 401 ตกลงราคา 124,306.0010531033600000000040
17มาบตากล้าร่มเย็น  นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง 043260504 963 ตกลงราคา 153,391.0016817118201600000000096
18สระแก้วโคกกลาง  นายโสรัจ เทือกเพีย 043260510 664 ตกลงราคา 133,492.00015971381400000000066
19บ้านหนองไฮหนองแวง  นายสันติรัฐ สินโพธิ์ 043260448 583 สอบราคา 133,827.00166136121400000000058
20บ้านหัวนากลาง  นายสัญญา ประชากูล 043260473 673 ตกลงราคา 128,173.00157485181000000000067
21บ้านหันแฮด  043260471 254 ตกลงราคา 115,570.00524262400000000025
22บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  นางสุพรรณิศา อดทน 043260176 903 ตกลงราคา 151,554.00211415115111300000000090
23บ้านโนนข่า  นายเนตร ภูมิโสม 043214204 1651 ตกลงราคา 197,054.002012128202012202219000000165
24บ้านวังแสง  นายเข็มพร แสงจันทร์ 043214206 913 ตกลงราคา 142,770.0010117615139104600000091
25บ้านหูลิงโนนศิลา  นายสำราญ ฐานะวัน 043211814 1161 ตกลงราคา 184,206.0029121515132210000000000116
26บ้านห้วยไผ่โนนคำมี  นางกัญญา สุขเสริม 043260459 1493 ตกลงราคา 160,019.0043191421151522000000000149
27บ้านห้วยยางประชาสรรค์  นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ 043260462 842 ตกลงราคา 140,787.0020151210861300000000084
28บ้านโซ่งเหล่านาดี  นางสาวณัชญานุช สุดชาดี 043496625 872 ตกลงราคา 146,820.0019111813810800000000087
29บ้านทุ่มห้วย  นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์ 043260238 331 ตกลงราคา 115,888.001630363200000000033
30บ้านปอแดง  นายประชากร สิงห์ศร 043214213 1483 ตกลงราคา 190,000.00301491610162012165000000148
31บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า  นางพูนทรัพย์ โยธา 403496597 1653 ตกลงราคา 184,530.0026141715181520141313000000165
32บ้านหนองสะแบงหนองโน  นายกีระพงศ์ ผาภูมิ 043260434 1584 ตกลงราคา 162,531.003891124302818000000000158
33บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา  นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว 043260447 1241 ตกลงราคา 176,601.0034121413192111000000000124
34บ้านเหล่าเหนือ  นายพิเชษฐ เชื้อทอง 043496546 782 ตกลงราคา 149,354.0016911107151000000000078
35ไตรคามประชาสรรค์  นายเพียรธนา พระเรียง 043211356 2375 ตกลงราคา 1107,288.0042182513332530211812000000237
36ไตรมิตรประชาบำรุง  นายถนอม จอกสำนัก 043212169 1103 ตกลงราคา 163,005.0025131315131021000000000110
37บ้านแคนเหนือ  นายสมจิตร ทิพย์พิลา 043260168 832 ตกลงราคา 133,681.002179158121100000000083
38โคกโกโคกกลาง  นายวิทูรย์ แก้วคำดี 043211355 4332 ตกลงราคา 179,887.00310101312171213131518000000433
39บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  นายรุ่งโรจน์ โบราณมูล 043260216 293 ตกลงราคา 112,000.001326402200000000029
40เก่านาโนมีวิทยา  นางสาววิเชียร คำมา 043260102 551 ตกลงราคา 122,043.001485878500000000055
41บ้านหนองเจ้าเมือง  นายแสนโฮม สันเพราะ 043260539 343 ตกลงราคา 120,357.001125345400000000034
42หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  นายพัธชนก แสงกล้า 043260607 863 ตกลงราคา 111,023.00279610206800000000086
43บ้านหนองน้ำใส  นายนาวิน จิตแสง 043260646 931 ตกลงราคา 150,757.0023131386171300000000093
44บ้านป่างิ้วหนองฮี  นายวีระชน นนทะเสน 043214180 4963 ตกลงราคา 2218,132.0080383637353545656065000000496
45บ้านผักหวานโนนสวาง  นายสุดใจ พรหมรับ 043276360 753 ตกลงราคา 144,355.001588145121300000000075
46บ้านภูเหล็ก  นายสุวรรณ องค์นาม 043214182 2651 ตกลงราคา 1170,501.0050262627241730242120000000265
47บ้านศิลานาโพธิ์  นายวีระภาพ แพงไทย 043275048 1563 ตกลงราคา 278,180.0046251816131919000000000156
48บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง  นายสุริยา หวานเหนือ 043276360 1971 ตกลงราคา 195,428.0044102217231815201414000000197
49โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน  นายวิชเยนทร์ คำแพง 0810541383 701 ตกลงราคา 133,627.001378811101300000000070
50บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี 043260605 472 ตกลงราคา 128,616.008631047900000000047
51บ้านหินตั้งโคกก่อง  นายอุบล ลิ้มสุวรรณ 043260260 1652 ตกลงราคา 1128,612.0044131920182229000000000165
52บ้านเกิ้ง  นายวิวัฒน์ นาฬิกุล 043272891 2231 ตกลงราคา 1154,980.0045181315161721303216000000223
53จตุรมิตรบ้านไผ่  นายเกษมสันต์ ธรรมแสง 043272021 461 ตกลงราคา 117,750.001747712800000000046
54บ้านไผ่ประถมศึกษา  นายสมใจ มณีวงษ์ 043272844 6621 ตกลงราคา 1320,647.0012071738911489106000000000662
55ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ  นางสุจิตรา ดวงจิตร 043273633 1622 ตกลงราคา 299,289.0050231819181618000000000162
56บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  นายมนัส มาซา 043273158 2722 ตกลงราคา 2200,682.0038202025302122323232000000272
57บ้านหนองลุมพุก  นายสมจิตร มณีมาตร 043-274033 511 ตกลงราคา 121,336.0010566411900000000051
58ประเสริฐแก้วอุทิศ  นางตานี ถาเหง่า 043273112 1433 ตกลงราคา 189,203.0035191824161516000000000143
59วัดจันทร์ประสิทธิ์  นายธีระศักดิ์ ช้อนบุตร 043272171 1743 ตกลงราคา 166,682.0060202514152515000000000174
60บ้านกุดเชือก  นายสุรพล เค้าแคน 043211901 1322 ตกลงราคา 170,805.0036211717131315000000000132
61บ้านขามป้อม  นายสมบูรณ์ ชัยนาม 043260145 2211 ตกลงราคา 186,931.0044242313242215111728000000221
62บ้านป่าปอ  นายบรรจง บุษดี 043211406 1752 ตกลงราคา 278,600.003818820151721151310000000175
63บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น  นายบุญทง บุษดี 043236313 252 ตกลงราคา 222,094.00312446500000000025
64บ้านลาน  นายยงยุทธ จันทาสี 1343 ตกลงราคา 168,500.0032172217131320000000000134
65บ้านสว่าง  นายอนุชา กองเกิด 043260355 991 ตกลงราคา 136,774.003181598161200000000099
66บ้านเสือเฒ่า  นายพิชัยลักษณ์ โชคเมธีธนกุล 043211408 973 ตกลงราคา 194,680.00041041214141681500000097
67บ้านหนองดู่ดอนเปือย  นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ 043260391 251 ตกลงราคา 121,429.00002664700000000025
68บ้านหนองตับเต่า  นายสมทรง ปัจจวงษ์ 043213988 1384 ตกลงราคา 191,620.0037181717131917000000000138
69บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  นายนาค อินทร์ทะจันทร์ 043260484 951 ตกลงราคา 137,373.0029710171013900000000095
70บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  043260392 201 ตกลงราคา 119,822.00014273300000000020
71บ้านสร้างเอี่ยน  นายกรภัทร คำโส 043260604 731 ตกลงราคา 154,491.001367141311900000000073
72บ้านทางพาดหนองแวงโอง  นางสาวกนกพชร เรืองกรี 043260227 801 ตกลงราคา 147,181.00168139991600000000080
73บ้านทุ่งมน  นายดาวยศ พลสงคราม 43260237 2763 ตกลงราคา 1100,000.0040202515222818304731000000276
74เบญจมิตรวิทยาคม  นายภิญโญ สีทัพสกุลชาย 043454005 2373 ตกลงราคา 1146,427.0050252018211618252816000000237
75บ้านเป้าประชาบำรุง  นายวิบูลย์ ชาปัญา 043212106 341 ตกลงราคา 117,150.000415512700000000034
76บ้านหนองผือกอบง  นายสมศักดิ์ ชาแท่น 043260416 1012 ตกลงราคา 139,811.002513161610129000000000101
77บ้านหนองรูแข้  นายประยูร เวทนาสุข 043260425 971 ตกลงราคา 158,135.0015141715991800000000097
78บ้านหนองแวงไร่  นายอ่อนสา สุขแสน 043473546 1602 ตกลงราคา 159,250.0035121522222727000000000160
79บ้านเก่าน้อย  นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว 0847898254 361 ตกลงราคา 115,300.001165522500000000036
80บ้านขามเรียน  นายบัญชา ยุทไธสง 0434765895 752 ตกลงราคา 128,549.00254811109800000000075
81บ้านชีกกค้อ  นายสมชาย เล่ห์กัน 043260199 593 ตกลงราคา 123,250.0020710756400000000059
82บ้านดู่ใหญ่  นายชำนาญ ศรีวงษ์ 043211353 1401 ตกลงราคา 173,596.003012131371412151410000000140
83บ้านเมืองเพีย  นายวีรศักดิ์ บางปา 043286445 1412 ตกลงราคา 145,015.00271088101018201515000000141
84บ้านละว้า  นายอุทัย ไลไธสง 043211876 2193 วิธีพิเศษ 1168,595.0030161616202330331223000000219
85บ้านหนองนางขวัญ  นายสุรชัย จิตต์อุดมเกียรติ 043212596 231 ตกลงราคา 113,039.00426332300000000023
86บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  นางสุภาภรณ์ ปาวรีย์ 623 ตกลงราคา 140,000.001559798900000000062
87บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  นางตันหยง คานอำไพ 043273491 582 ตกลงราคา 127,000.0015955106800000000058
88บ้านโกน้อย  นายกีรติ จิณรักษ์ 043260139 523 ตกลงราคา 118,168.001568736700000000052
89บ้านวังผือขามป้อม  นายดนุพล หอศิลาชัย 043213093 2072 ตกลงราคา 1125,162.0045232117162123141512000000207
90บ้านส้มป่อย  นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์ 043260359 604 ตกลงราคา 140,750.000711101281200000000060
91บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ 043260403 433 ตกลงราคา 118,760.001065375700000000043
92บ้านหินฮาวลำวังชู  ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนวัน 043260609 501 ตกลงราคา 117,000.001746665600000000050
93ชุมชนบ้านหัวขัว  นายด้วง ตลอดไธสง 043494018 3343 ตกลงราคา 1194,955.0085303128243630252223000000334
94ไตรคามประชาพัฒนา  นายประมวล ศรีกุตา 043494373 1461 ตกลงราคา 159,333.0030251818251614000000000146
95บ้านนาเสียวโคกสว่าง  นายสนธยา นามเสริฐ 043260610 212 ตกลงราคา 19,000.00042534300000000021
96บ้านสระแก้วประชาสรรค์  นายสงวน ศิรินารถ 043260611 312 ตกลงราคา 118,000.00047546500000000031
97บ้านวังหินเก่าค้อ  นายสวัสดิ์ ปิกะตัง 043494331 1292 ตกลงราคา 155,120.0015201716241720000000000129
98บ้านโนนสว่าง  นายวิทิต เพ็ชรสีม่วง 043260287 612 ตกลงราคา 251,303.0020458106800000000061
99บ้านวังม่วง  นายมานพ เชาว์สันเทียะ 043213096 1543 ตกลงราคา 181,745.0034191491712201379000000154
100บ้านโสกนาค  นางเกศรินยา แสงสุข 043213095 1291 ตกลงราคา 155,832.0024911191216111188000000129
101บ้านห้วยโป่ง  นายวชรปกรณ์ ทองน้อย 043260458 291 ตกลงราคา 113,000.00411754700000000029
102บ้านห้วยแร่  นางกิ่งฟ้า ไชยนาม 043260463 2762 ตกลงราคา 1102,122.0045303325263032221617000000276
103ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี  นายทวี บุตรสาธรรม 043289197 3674 ตกลงราคา 1198,335.0060505060424560000000000367
104บ้านโจด  นายธีรพล เถื่อนเทียม 043260194 1252 ตกลงราคา 176,348.0022124111014923137000000125
105บ้านวังแคน  นายอรรถพล พรมดีมา 0847896454 361 ตกลงราคา 113,000.001057233600000000036
106บ้านหนองขามบ่อหิน  นางนัตรนา จันทร์ลุทิน 043260382 342 ตกลงราคา 115,532.00777352300000000034
107บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  นายวนชัย จำปาวงษ์ 043260404 452 ตกลงราคา 120,527.0081021135600000000045
108บ้านหนองม่วงหลุบคา  นายสัญญ สินทร 043289369 1593 ตกลงราคา 188,026.0015226149913153224000000159
109บ้านขุมดิน  นายสำเร็จ พิมพ์ดี 043260149 781 ตกลงราคา 138,449.002091012661500000000078
110บ้านเขวา  043289819 352 ตกลงราคา 121,654.00923385500000000035
111บ้านบัว  นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์ 043289427 533 ตกลงราคา 127,187.0016810492400000000053
112หัวห้วยหัวฝาย  นายสยาม แฝงดาหาร 043-260522 541 ตกลงราคา 131,434.009929156400000000054
113กุดขอนแก่นท่าเกษม  นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข 043260101 402 สอบราคา 224,863.001058562400000000040
114บ้านคำแคน  นางณัฎยาณี ปรุงคำมา 0 461 สอบราคา 119,534.001196419600000000046
115บ้านคำโซ่  นายโตมร จันทร์หล้า 0 933 อิเล็กทรอนิกส์ 120,575.0025977139845600000093
116บ้านคำน้อย  นายวุช กาวงษ์กลาง 043260155 952 ตกลงราคา 253,470.002212151210111300000000095
117บ้านคำปากดาว  นายเทศน์ ทองเฟื่อง 043260157 492 ตกลงราคา 143,233.0009767101000000000049
118บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  043260240 515 ตกลงราคา 219,622.001278569400000000051
119บ้านป่าดู่  นายสุรศักดิ์ ตาปราบ 043260311 552 ตกลงราคา 129,907.00185543101000000000055
120บ้านห้วยแล้ง  นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น 043260464 785 ตกลงราคา 12,749.602213776101300000000078
121บ้านขามป้อมดอนยูง  - 043041260 251 ตกลงราคา 17,983.00862341100000000025
122บ้านนาข่า  นายสุวัฒน์ คำงาม 043288836 573 ตกลงราคา 141,012.003936134910900000057
123บ้านหนองขามวิทยา  นางเมตตา สอนเสนา 043211892 592 ตกลงราคา 155,765.002593586300000000059
124บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  นายสมชาย โรจน์จันทร์ 043260396 502 ตกลงราคา 141,362.00799666700000000050
125บ้านหนองบัวเย็น  ส.ต.ต.รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี 0 762 ตกลงราคา 133,117.001912866151000000000076
126เหล่าใหญ่วิทยา  นายชูศักดิ์ ธนธรรมสถิต 043260252 431 กรณีพิเศษ 129,986.001546426600000000043
127สวัสดี  นายพัฒนะ สีหานู 043358081 2081 ตกลงราคา 199,442.0056112516171924121414000000208
128บ้านโคกสูงพิทยาคาร  นายนนทวัช วรรณชัย 043211900 964 ตกลงราคา 152,368.00261110109121800000000096
129บ้านแจ้งทัพม้า  043260193 311 ตกลงราคา 219,239.00423764500000000031
130บ้านนางาม  นายคึกฤทธิ์ คงแหลม 043260243 9393 ตกลงราคา 149,456.00017141016201600000000093
131บัวเหลือง  นายสุธน แป้นทอง 043260124 531 วิธีพิเศษ 121,133.001566395900000000053
132บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  043260125 391 วิธีพิเศษ 119,019.000656810400000000039
133บ้านเสาเล้าหินแตก  นายภูดิท วรรณพฤกษ์ 043260364 651 ตกลงราคา 129,216.001261078101200000000065
134บ้านหนองสองห้อง  นายภาสกร คงถาวร 043-210114 1305 สอบราคา 375,156.0026161522201516000000000130
135แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  นายกวินท์สวัสดิ์ แสนผาบ 043260244 851 ตกลงราคา 131,143.00191051114161000000000085
136บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  นายเรวัตร สมาธยานนท์ 043266232 1202 ตกลงราคา 144,173.00189181015101061014000000120
137บ้านท่าสวรรค์  นายบุญหลาย หวานเพราะ 043260232 961 ตกลงราคา 141,788.0026981115111600000000096
138บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์  นายประยงค์ มาป้อง 043260258 791 ตกลงราคา 131,814.0014715913101100000000079
139บ้านโนนเค็ง  นายทองใบ แก้วโพธิ์ 043260259 1021 ตกลงราคา 133,475.001715129122512000000000102
140บ้านโนนตุ่นศึกษา  043260269 161 ตกลงราคา 112,115.00015135100000000016
141บ้านไส้ไก่  นางสาวจันธิวา สีพันดอน 043260371 631 ตกลงราคา 114,782.00191012628600000000063
142บ้านหัวนา  นายเทียนชัย เบ้าจรรยา 043260471 902 ตกลงราคา 151,329.0021146914111500000000090
143บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล  นายคนองศักดิ์ เย็นใจ 043260148 1212 ตกลงราคา 142,226.002310814161010101010000000121
144บ้านนาฮี  173 ตกลงราคา 16,780.00510243200000000017
145บ้านโนนคุต  นายประชัน ศรีเคนขันธ์ 043260545 431 ตกลงราคา 116,740.001063766500000000043
146โนนสวางวิทยาสรรค์  นายบวร ชัยนา 043211812 882 ตกลงราคา 161,480.00231212613111100000000088
147โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  นายสมรัตน์ พานอ้น 043260122 262 ตกลงราคา 118,450.00652253300000000026
148โพนเพ็กพัฒนวิทยา  นายปัดชา โกสม 043260503 463 ตกลงราคา 141,530.0012553810300000000046
149หนองหญ้าปล้องวิทยา  นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 043260519 501 ตกลงราคา 128,874.001546674800000000050
150หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา  นายณรงค์ สอนจันทร์ 043211893 1741 ตกลงราคา 170,857.003820191013241412717000000174
151บ้านห้วยฮวก  043260468 252 ตกลงราคา 135,060.001052132200000000025
152บ้านกอกป่าผุวิทยา  นายสำเริง แก้วสมบัติ 043381055 1313 ตกลงราคา 162,450.0027101014101010151015000000131
153บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  นายประมวล ผอนนอก 243 ตกลงราคา 111,376.00625721100000000024
154ไตรมิตรศึกษา  นายโยธิน โพธิพิบูลย์ 043289856 341 ตกลงราคา 113,317.001214445400000000034
155โนนเขวาประชารักษ์  นายทวีป โตรทองหลาง 043260117 403 ตกลงราคา 119,593.00744748600000000040
156บ้านมูลตุ่น  0834564407 321 ตกลงราคา 112,581.00816325700000000032
157บ้านสวนหม่อน  นายเดช รอบคอบ 0892668336 651 ตกลงราคา 137,363.00157491191000000000065
158บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  นายวิโรจน์ โคตรธนู 043260488 1123 ตกลงราคา 392,459.0019127107111410139000000112
159บ้านแจ้ง  นายสุพัฒ อุดม 043260192 291 ตกลงราคา 115,590.00814716200000000029
160บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร  นายทองศิลป์ ปัดตาลาคะ 1343 ตกลงราคา 186,460.0027148612142214116000000134
161บ้านโนนสำนัก  นายทนงศักดิ์ ถึงงามคุณพัฒน์ 043-260294 343 ตกลงราคา 129,000.00433784500000000034
162บ้านหนองแปน  นายชาญศิลป์ สินแสน 043211891 2062 ตกลงราคา 1133,660.0025172017191624182327000000206
163บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด  นายทองสุริยะ อุทัยนิตย์ 43260443 1671 ตกลงราคา 182,300.003516148102013132117000000167
164บ้านหนองไห  นายสุรศักดิ์ คำนู 043260446 1021 ตกลงราคา 147,048.0017161014141714000000000102
165ชุมชนบ้านโคก  นายนิกร ภูมิเขตร 043216225 1553 ประกวดราคา 162,828.0020232020222228000000000155
166บ้านแก้งค้อ  นายเรืองฤทธิ์ ศิริไทยท 043260137 261 ตกลงราคา 17,538.00062535500000000026
167บ้านนาแพงสงแดง  นายเสรี น้อยผาง 043260598 792 ตกลงราคา 114,406.00291156991000000000079
168บ้านโนนงาม  ว่าง 043260260 171 ตกลงราคา 16,577.60214413200000000017
169บ้านโนนทองวิทยาคม  นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์วิไล 043260271 491 ตกลงราคา 118,117.001587357400000000049
170บ้านโนนสาวเอ้  043260293 113 ตกลงราคา 18,097.00020014400000000011
171บ้านโสกนาดี  นายสถิตย์ ศิริตื้นลี 043216117 1002 ตกลงราคา 140,197.0020121214141612000000000100
172ดอนหมู  นายวิลาศ เหล่าคนค้า 043214198 1563 ประกวดราคา 170,000.0030111612101520121515000000156
173บ้านโนนกระยอมกุดลอบ  นายประพันธ์ ด้วงอินทร์ 043260255 1033 ตกลงราคา 158,375.002714913141115000000000103
174บ้านโพธิ์ไชย  นายประมวล ชนะสะแบง 043216223 423 ตกลงราคา 125,870.0010535631000000000042
175บ้านมูลนาค  นายสรยุทธ วาระกูล 043211174 1481 วิธีพิเศษ 1133,999.002841013122119111614000000148
176บ้านหนองหญ้ารังกา  นายอรัญ สามหมอ 043260439 691 ตกลงราคา 130,152.00176414991000000000069
177บ้านหินตั้ง  นายภาณุวัฒน์ แว่นไธสง 043212598 1153 ตกลงราคา 189,526.002716101291922000000000115
178สามหมอโนนทัน  นายชราวุช กองม่วง 043260514 1432 ตกลงราคา 289,759.00365131414129151015000000143
179ซับแดงซำไผ่  นายไพฑูรย์ รูปพรม 043260200 1351 ตกลงราคา 198,107.0035171416122417000000000135
180บ้านซับบอนซับเจริญ  นางฉัตรมณี ผดุงโชค 0 551 ตกลงราคา 115,000.0021662461000000000055
181นาจานซับสมบูรณ์  นายทินกร เทาดี 043214200 1501 ตกลงราคา 1122,531.002518171413171613170000000150
182บ้านนาตับเต่า  นายสายตา คงเทียมศรี 043260247 463 ตกลงราคา 119,748.001094646700000000046
183โนนคูณอัมพวัน  043260118 201 สอบราคา 16,076.00820602200000000020
184บ้านหนองทุ่มวิทยา  นายชุมพล เหล่าคนค้า 043260401 702 ตกลงราคา 134,611.0010710116131300000000070
185หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  นายสุวัฒน์ นามบิดา 043212594 613 ตกลงราคา 132,918.001779777700000000061
186อุดมคงคาคีรีเขต  นายสมดี ปะตังเวสัง 043260527 391 ตกลงราคา 117,195.00955754400000000039
187บ้านโคกสำราญ  นายมงคล ทวีบุญ 043214190 1021 ตกลงราคา 187,500.0020121110132115000000000102
188บ้านดงหนองเกี่ยว  นายบุญเลี้ยง ศรีกงพาน 043212104 741 ตกลงราคา 133,527.001212136591700000000074
189บ้านดอนปอแดง  นายประเสริฐ พื้นหัวสระ 043260214 721 ตกลงราคา 136,196.002310105910500000000072
190บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์ 043260312 391 ตกลงราคา 120,000.00637296600000000039
191บ้านป่าม่วง  นายสนาม จำปาหอม 043260529 221 ตกลงราคา 19,308.00344334100000000022
192บ้านเล็บเงือก  นายจำนงค์ สีคำบ่อ 043260699 922 ตกลงราคา 142,326.40146713786991300000092
193บ้านหนองมะเขือ  นายเคมี หงษ์เอก 043260422 511 ตกลงราคา 129,006.00102104115900000000051
194บ้านหนองหัวช้าง  นายอนันตพงษ์ ปีนะเก 043260442 241 ตกลงราคา 110,719.00432541500000000024
195ชุมชนบ้านแฮด  นายชาตมังกร เลนคำมี 043218213 482 ตกลงราคา 237,009.0011010987300000000048
196บ้านขามป้อมประชานุกูล  นายนิวัฒน์ สินทรัพย์ 043260147 675 ตกลงราคา 144,000.0015768814900000000067
197บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  นายสมชิต ขาวดี 043260460 953 ตกลงราคา 152,602.00231113101791200000000095
198หนองแซงวิทยาคม  นายศักดา ศรีผาโคตร 0818723773 962 วิธีพิเศษ 270,244.0010855109610141900000096
199บ้านหนองเต่า  นายเชิด หึกขุนทด 043274179 762 ตกลงราคา 237,951.001710678141400000000076
200ประชาพัฒนาบ้านแฮด  นายวิเชียร พิมพ์สอน 043218209 1044 ตกลงราคา 250,937.000121127201420000000000104
201บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง  นางณัฐพร หลาวมา 043260142 1191 ตกลงราคา 150,908.0027111516151817000000000119
202บ้านโนนทัน  นางสาววาสนรา สีลุน 043260274 691 ตกลงราคา 128,964.001810761241200000000069
203บ้านวังหว้า  นายวีระกร ปากเมย 043260347 1502 ตกลงราคา 189,430.002481913161414131217000000150
204บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  นายธัชชัย กาละบุตร 043260373 502 สอบราคา 119,208.002047385300000000050
205บ้านหนองขามสมบูรณ์  นายกิติพงศ์ ศิริคำกร 043267123 1213 ตกลงราคา 174,242.0021122412152017000000000121
206บ้านหนองผักตบ  นายปัญญา จันทร์สม 043260414 751 ตกลงราคา 135,475.0051214111214700000000075
207บ้านหนองไฮขามเปี้ย  นายประกาศ ไชยนาม 043218222 2342 ตกลงราคา 165,121.0022121225292820322727000000234
รวม 21,551 507 - 244 11,085,996.60 4,681 2,280 2,303 2,283 2,381 2,550 2,609 847 839 778 0 0 0 0 0 0 21,551
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน