สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ขอนแก่น เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  นายวันชัย สุตรีศาสตร์ 043-283244
2บ้านโคกแปะ  นางประวีนันท์ ขามธาตุ 043 - 260- 903 ตกลงราคา 258,569.80099197712814500000090
3บ้านโคกสีวิทยาเสริม  นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ 922 ตกลงราคา 278,927.0001214202391400000000092
4บ้านเลิง  นายวิชัย รัตนวรรณี 043-283167 583 ตกลงราคา 234,110.00141110796100000000058
5บ้านหนองบัวน้อย  นายสันติ ชัยชนะ 043-283141 651 ตกลงราคา 129,190.50171166871000000000065
6บ้านหนองไหลหนองบัวทอง  นายรณชัย สินธพ 043-260447 1563 วิธีพิเศษ 1101,224.0023151512181419141511000000156
7บ้านดอนช้าง  นางยุภาพร มหาโพธิ์
8บ้านดอนหญ้านาง  นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด - 671 ตกลงราคา 137,537.0019851278800000000067
9บ้านป่าสังข์หนองฮี  นายอภิชาติ ศรีสารคาม 043-260320 531 ตกลงราคา 132,120.001188739700000000053
10บ้านป่าเหลื่อม  นายสิทธิชัย เขจรไชย 261 ตกลงราคา 117,907.00070445600000000026
11บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  นายนิสิต สายโยค 043-472100 1203 ตกลงราคา 175,752.00131081391614151012000000120
12บ้านดอนหันวิทยาสาร  นายปรีดา แสนเหลา 043-261287 751 ตกลงราคา 141,228.7019115511121200000000075
13บ้านโนนเขวา  นางปาริชาติ วรรณทิพย์ 043-260724 661 ตกลงราคา 150,846.005881111121100000000066
14บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  นายสมเกียรติ นิราศรี 043-300559 381 ตกลงราคา 122,609.000323991200000000038
15บ้านสว่างมรรคา  นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง 221 ตกลงราคา 111,364.00531532300000000022
16บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  นายแสงสินธุ์ สำเริง 043-300577 3394 วิธีพิเศษ 2187,659.0047343334343538303024000000339
17บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์  นางนวพร บุญล้น 0896181238 1272 ตกลงราคา 270,854.0031221512122114000000000127
18ชุมชนบ้านท่าพระ  นายสมศักดิ์ โสรถาวร 043-261045 3564 วิธีพิเศษ 2228,436.0028353544404246302828000000356
19บ้านท่าพระเนาว์  นายไพฑูรย์ วงษ์ภักดี 043-261245 341 ตกลงราคา 122,537.00235478500000000034
20บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน  นายพันคำ มีโพนทอง 1483 ตกลงราคา 388,692.0035811922141417117000000148
21บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  นายเจนณรงค์ วิธีดี 721 ตกลงราคา 130,114.4028711665900000000072
22บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3)  นายทินกร ชาทอง 043-261323 632 ตกลงราคา 136,540.00631098121500000000063
23บ้านหนองแวงบวรวิทย์  นายศุภชัย ดวงอัน 043-260258
24บ้านห้วยเตยพัฒนา  นายพิทักษ์ อุดมชัย 043-300575 331 ตกลงราคา 112,539.001644233100000000033
25บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ 043-370022 813 ตกลงราคา 189,000.0001610917121700000000081
26บ้านบึงฉิม  นายชาญชัย เดชพละ 043-370146 262 ตกลงราคา 128,000.00424316600000000026
27บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ 043-370341 1563 วิธีพิเศษ 194,867.00281481212152214724000000156
28บ้านเลิงเปือย  นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา 0854654411 321 ตกลงราคา 119,787.00712844600000000032
29บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ 043-260351 934 ตกลงราคา 150,373.40221311121511900000000093
30บ้านกุดนางทุย  นายทองสา คำเงิน 043-260131 264 ตกลงราคา 120,340.00312256700000000026
31บ้านแดงน้อย  นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรี 043-472012 2483 วิธีพิเศษ 2161,425.0023161827254025162137000000248
32บ้านแดงใหญ่  นายสนั่น ขันมัง 043-255448 1494 วิธีพิเศษ 4112,174.001581615141021162113000000149
33บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ 043-255007 5454 ตกลงราคา 2263,990.0063707279889776000000000545
34บ้านม่วง  นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ 043-382330 3245 ตกลงราคา 2209,658.4040193128333247264028000000324
35บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ 043-255132 1043 ตกลงราคา 159,196.0025101017121218000000000104
36บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ 043-377251 1071 ตกลงราคา 175,516.006151216202018000000000107
37บ้านหนองหลุบ  นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง 043-424007 2185 ตกลงราคา 272,174.7042162516192025201718000000218
38บ้านเหล่าเกวียนหัก  นายครรชิต หมื่นแก้ว 043-382467 621 ตกลงราคา 138,622.00881031371300000000062
39บ้านคำบอน  นายอภิมงคล ลองศรี 043-379361 452 ตกลงราคา 130,874.000311868900000000045
40บ้านซำจานเนินทอง  นายนพรัชต์ วรวสุวัส 043-260560 761 ตกลงราคา 142,222.0011111151371800000000076
41บ้านนาเพียง  นายมนัส ชาติประมง 043-448459 351 ตกลงราคา 118,092.0010601140400000000035
42บ้านโนนท่อนวิทยา  นายสุพัฒน์ นรินยา 043-379075 1503 ตกลงราคา 1103,176.000201912181216201221000000150
43บ้านบึงแก  นายสมานฉันท์ จันทะมล 043-260304 823 ตกลงราคา 145,447.6013112181361000000000082
44บ้านหนองค้ากลางฮุง  นายสุพัฒน์ นรินยา 043-379012 501 ตกลงราคา 121,572.00341126121200000000050
45บ้านหนองเบ็ญ  นายเกษม ด่านคอนสกุล 043-260561 1004 ตกลงราคา 267,531.001071111131114779000000100
46บ้านโคกสีโคกเปี้ย  นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ 043-452520 1113 ตกลงราคา 180,928.00109121111911121610000000111
47บ้านค้อท่อนน้อย  นายสนอง มหาวัน 043452100 1722 ตกลงราคา 2110,670.001510126111021253725000000172
48บ้านโนนเรือง  นางวิไลวรรณ มีแหยม 043 260280 352 ตกลงราคา 219,541.00567538100000000035
49บ้านโนนลาน  นายอนันต์พร บุญพงษ์ 0879492730 961 ตกลงราคา 170,769.00811131320112000000000096
50บ้านหินลาดวังตอ  นายวีระพล ชัยเจริญ 043-260485 3943 วิธีพิเศษ 1376,350.0012254749324634445550000000394
51บ้านหนองกุงน้อย  นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล 181 ตกลงราคา 13,993.10425322000000000018
52บ้านหนองปอ  นางเกษร สุวรรณเรือง 043-260411 531 ตกลงราคา 142,769.001431312101000000000053
53บ้านโคกสูงวิทยาคม  นายธีรภัทร์ ชมภูป้อ 043-258590 591 ตกลงราคา 125,079.0018107775500000000059
54บ้านทองหลาง  นางอัจฉราพร อินทรทัพ 043-371157 1052 ตกลงราคา 147,851.001201316161821000000000105
55บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล  นายดำทมิฬ แสนสง 043-371401 1873 วิธีพิเศษ 3138,930.002314212419202219178000000187
56บ้านหนองคู  นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ 0956487979 442 ตกลงราคา 129,745.000873871100000000044
57บ้านเหล่านาดี  นายนุกูลกิจ คำสุด 043-371226 1422 ตกลงราคา 1102,119.000242432192617000000000142
58บ้านเหล่านางาม  นางอรสา นามบิดา 0 353 ตกลงราคา 127,078.00074379500000000035
59บ้านดอนบม  นายปัญญา รอดแพง 043-916015 1902 วิธีพิเศษ 289,429.1032201719141820201812000000190
60บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา  นายสุรชัย ฤทธิ์รักษา 043-467481 1012 ตกลงราคา 262,261.0015101512161023000000000101
61บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นายภานุพงศ์ นวลบุญมา 043-326611 631 ตกลงราคา 142,128.5006991171601400000063
62พระคือหนองโพธิ์วิทยา  นายเจตพงศ์ กิตติพร 043-915049 1042 ตกลงราคา 259,901.6016121512171715000000000104
63บ้านหนองแสงโคกน้อย  นายอร่าม ลอยคลัง 043-915083 2093 วิธีพิเศษ 3146,670.008102917231926312521000000209
64บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ว่าที่ รต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี 043-223628 1101 ตกลงราคา 165,837.0028121316161015000000000110
65สนามบิน  นายเวหา เลพล 043-236506 2,7733 วิธีพิเศษ 12,028,700.003313203363353323463711401391230000002,773
66บ้านกุดกว้างประชาสรรค์  นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์ 043-261145 2223 ตกลงราคา 2148,431.0030151526151930252225000000222
67บ้านกอก  นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง 043-916805 712 ตกลงราคา 140,721.001665111317300000000071
68บ้านโคกฟันโปง  นายอัมพร ศรีบุญเรือง 043-345328 1203 ตกลงราคา 161,950.002613814121928000000000120
69บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี 043-237762 692 ตกลงราคา 132,730.002067101051100000000069
70บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาส่งเคราะห์)  นางสำอาง โพธิ์ชัยทอง 043-345229 2011 ตกลงราคา 191,527.0052181623303131000000000201
71บ้านสะอาด  นายสันติ มุ่งหมาย 043-258036 1794 ตกลงราคา 2141,775.0027201720151415201318000000179
72บ้านหนองขามประชาบำรุง  นายประสาท พิมพ์สุข 043-324749 1001 ตกลงราคา 148,000.00251210917198000000000100
73อนุบาลขอนแก่น  นายอภิชาติ นาเลาห์ 043-332334 3,6284 วิธีพิเศษ 31,804,971.637584744744694894625020000000003,628
74หนองไผ่มอดินแดง  นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ 043-342986 913 ตกลงราคา 150,318.00231213131310700000000091
75บ้านโคกท่า  นางจีระนารถ ประโพธิ์ศรี 043-041314 1002 ตกลงราคา 159,103.009161312181121000000000100
76บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  นายอัมพร ภูพานเพชร 0850140846 333 ตกลงราคา 118,604.00852716400000000033
77หนองตูมหนองงูเหลือม  นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล 043-283105 2014 วิธีพิเศษ 2131,057.0030161921162227171815000000201
78บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  นายกมลเทพ ลำเหลือ 0956543604 554 ตกลงราคา 130,474.00101185451200000000055
79บ้านหนองหัววัว  นายทิพวัฒน์ ริยะ 043-260444 323 ตกลงราคา 116,547.001062263300000000032
80บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร 043-260486 214 ตกลงราคา 115,750.00004323900000000021
81บ้านโกทา  นางอรจิต หล้าหา 043-378510 1043 ตกลงราคา 158,471.0015131513111522000000000104
82บ้านดอนยาง  นายกันตินันท์ อ่างเต็มศักดิ์ 043 041307 761 ตกลงราคา 158,568.0020745105458800000076
83บ้านเต่านอ  นายกิ่งพงษ์ นครพรหม 043-378360 383 ตกลงราคา 116,086.00587446400000000038
84บ้านโนนม่วง  นางตรีทิพย์ ชัยประทุม 043-465340 2943 วิธีพิเศษ 1170,500.0070243746433836000000000294
85บ้านศิลา  นายพิทยา กอมาตร 043-378475 663 ตกลงราคา 139,585.001181251011900000000066
86บ้านหนองกุงวิทยาคาร  นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง 043-465477 1193 ตกลงราคา 254,231.00201081581111121410000000119
87บ้านหนองหิน  นายรัฐภูมิ อินทรมณี 043-257410 1851 ตกลงราคา 0131,180.0023101916181722202218000000185
88บ้านห้วยชัน  นายศักดิ์ชัย บุญน้อม 043260455 361 ตกลงราคา 120,170.00947442600000000036
89บ้านดงพอง  นายอิสรภาพ ทองบ่อ 0819541503 291 ตกลงราคา 111,298.101223234300000000029
90บ้านโคกล่าม  นายนราวุธ รามศิริ 043-448484 701 ตกลงราคา 138,452.8020469691600000000070
91บ้านงิ้ว  นายปรีชา เก้งโทน 043-448231 1383 ตกลงราคา 176,583.0034201918121817000000000138
92บ้านโนนกู่  ว่าที่รต.เอกราช อุปศรี 043 448435 331 ตกลงราคา 122,797.00616744500000000033
93บ้านโนนรังวิทยาคาร  นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี 043-448382 1522 ตกลงราคา 299,102.00401318161015171247000000152
94บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  นายวิรุณพงศ์ สมชม 043-260333 871 ตกลงราคา 132,248.0019121413971300000000087
95บ้านม่วงโป้  นางกาญจนา พิมพ์สุข 043-448392 1091 ตกลงราคา 164,310.0024121515151414000000000109
96บ้านลาดนาเพียง  นายสมคิด กัญญพันธ์ 043 260559 1041 ตกลงราคา 141,657.80321531315917000000000104
97บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)  นายวรศิลป์ นิลเขต 043 448384 2052 ตกลงราคา 1108,510.0065212222232428000000000205
98บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  นางสุมาลา งานไว 043-448378 2053 สอบราคา 1149,019.0037182021251428141414000000205
99บ้านหนองปิง  นายสวัสดิ์ ศรีเรือง 043-041313 1301 ตกลงราคา 182,195.4522241414172118000000000130
100บ้านหินขาว  นายสุวรรณ อิ่มสมบัติ 043-260480 651 ตกลงราคา 129,792.0017812778600000000065
101บ้านไก่นา  นายวีรศักดิ์ ยั่งยืน 171 ตกลงราคา 111,985.00033325100000000017
102บ้านโคกนางามปลาเซียม  นายลือชัย ใจเดียว 043-393243 1235 ตกลงราคา 126,945.800161621282616000000000123
103บ้านตอกแป้น  นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง 043-260222 351 ตกลงราคา 128,031.00850355900000000035
104บ้านโนนแต้  นายโกสินทร์ โคตรชุม 043 260270 241 ตกลงราคา 115,056.00424342500000000024
105ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา 043-379315 1705 ตกลงราคา 1170,631.000201515181720203015000000170
106บ้านโคกกว้าง  นายสนิท พลค้อ 043-260137 1661 ตกลงราคา 1108,935.0036263220162115000000000166
107โคกงามวิทยาคาร  นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ 043260163 2123 วิธีพิเศษ 1143,076.002914221717527252828000000212
108บ้านคำหญ้าแดง  นายภักดี ปริบาล 0 1091 ตกลงราคา 169,062.0010102019181220000000000109
109บ้านโนนค้อ  นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน 043-260257 572 ตกลงราคา 140,000.00105124611900000000057
110โนนฆ้องวิทยาคาร  นายอุทัย คงอุ่น 043-388308 572 ตกลงราคา 137,756.0045711771600000000057
111พงษ์ภิญโญ 2  นายสมพร อุปนันท์ - 693 ตกลงราคา 148,512.004711619101200000000069
112บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  นายประจักร์ ราทะวงค์ 043-202764 372 ตกลงราคา 120,946.00795354400000000037
113หินฮาวคุรุประชาสรรค์  นายอุทัย คงอุ่น 043-260524 181 ตกลงราคา 110,614.00412143300000000018
114ห้วยหว้าวิทยาคม  นายสมจิต มีลุน 043-300093 1643 กรณีพิเศษ 1112,365.0016131514132219202012000000164
115ชุมชนบ้านหนองบัว  นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 043-377450 1573 ตกลงราคา 286,045.0043132022201821000000000157
116บ้านนาฝายนาโพธิ์  นายสุนทร เจริญสุข 043-260249 1741 ตกลงราคา 191,700.0020151717161718251415000000174
117บ้านบะยาว  นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า 043-260302 1011 ตกลงราคา 168,262.002581514121017000000000101
118บ้านโสกม่วงดอนดู่  นายปรีชา นารีวิจิตร 043-299596 972 ตกลงราคา 268,834.20138121022191300000000097
119ชุมชนบ้านฝาง  นายอุดม จันทร์โสดา 043-269080 6144 กรณีพิเศษ 2590,924.00120778373898785000000000614
120บ้านแก่นเท่า  นางอุไร ปัทถาพงษ์ 043-260138 523 ตกลงราคา 131,519.009567610900000000052
121โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  นายไพโรจน์ กุลวงศ์ 043-269353 282 ตกลงราคา 122,747.00462136600000000028
122ดอนหันประชารัฐศึกษา  นายเสรี สิทธิอุปชา 043-377412 671 ตกลงราคา 150,885.00108889101400000000067
123สระแก้วราษฎร์บำรุง  นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร 043-377188 991 ตกลงราคา 155,378.001814111612151300000000099
124ไตรมิตรวิทยาคาร  นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม 043-371041 991 ตกลงราคา 183,558.005716820251800000000099
125เขื่อนกระพี้ศึกษา  นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ 043-300366 342 ตกลงราคา 115,600.004042591000000000034
126บ้านค้อ  นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ 043-260152 682 ตกลงราคา 129,377.001257101581100000000068
127บ้านแดงราษฎร์สามัคคี  นายไสล คำพิฑูรย์ 043 260220 921 ตกลงราคา 164,499.00010121511261800000000092
128หนองชาดพิทยาคม  นายสำรวย ทิมาชัย 043-300367 1672 วิธีพิเศษ 1113,781.003715141320131715158000000167
129หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ว่าที่ ร.ต.มานพ อานจันทึก 043-260518 582 ตกลงราคา 120,000.0014721298600000000058
130บ้านกระเดื่อง  นางชุติมา กะริอุณะ 043-260126 434 ตกลงราคา 235,048.00655788400000000043
131แก่นเท่าพัฒนศึกษา  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 043-260103 613 ตกลงราคา 139,587.00131115566500000000061
132บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  นายกรกช วรรณไชย 043-260164 931 ตกลงราคา 151,599.001669101311886600000093
133หินกองวิทยา  นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ 043-260523 511 ตกลงราคา 129,290.00123711331200000000051
134บ้านหนองคลอง  นายเพรชสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม 043-260565
135บ้านป่าหวาย  นายเติม คำภักดี 043-300374 681 ตกลงราคา 136,742.00201073118900000000068
136บ้านโสกแต้  นายสมภพ เวียงวิเศษ 043-266360 1702 วิธีพิเศษ 1103,936.003520221214201371314000000170
137บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  นายพีรเดช ทิ้งแสน 043-296103 2393 วิธีพิเศษ 1145,376.8030212222222827202522000000239
138ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์ 043-309560 14116 ตกลงราคา 1670,496.002810820242328000000000141
139บ้านโจดใหญ่  นายอภิชัย เสนาโยธี 043-260195 203 ตกลงราคา 119,441.00311226500000000020
140บ้านดงกลาง  นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา 043-267170 623 ตกลงราคา 155,642.00103781115800000000062
141บ้านดงเก่า  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 043-267169 423 ตกลงราคา 135,803.00756954600000000042
142หนองโพธิ์ประชานุกูล  นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ 043-300568 1252 ตกลงราคา 299,232.001915615661617178000000125
143บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  นายสุพจน์ กองทุน 043-455537 1543 วิธีพิเศษ 1100,764.00271911151123177915000000154
144บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายณัฐวุฒิ เจิมศรี 043-300589 872 ตกลงราคา 148,845.0020119151291100000000087
145บ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86  นางพรนภา กลางสาแม 043-266374 1752 สอบราคา 11,090,370.000251820172528151611000000175
146บ้านโจดศรีวิชัย  นายเทอดไทย อภิแสงปัญญา 043-212846 483 ตกลงราคา 324,751.00977966400000000048
147บ้านชาด  นายโอภาส สิงห์สีดา 043-266373 494 ตกลงราคา 246,564.0005126119600000000049
148บ้านบ่อแก  นายคำผัน หินวิเศษ 043-266332 781 ตกลงราคา 162,031.00011131414141200000000078
149พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  นายมีชัย เสาหล่อน 043-455047 1953 ตกลงราคา 1129,269.0035101022221514152824000000195
150ชุมชนบ้านพระยืน  นายกิติกร ศิรินิกร 043-266439 1991 วิธีพิเศษ 1123,429.0040222526342824000000000199
151บ้านแก่นประดู่  นางปราณีต อินทร์จันทร์ 043-266628 362 ตกลงราคา 115,000.001046424600000000036
152บ้านนาล้อม  นายฤาชัย สุทธิวงศ์ 043-266372 572 ตกลงราคา 123,077.0015311777700000000057
153บ้านโนนบ่อ  นายประมูล พรมกรรณ์ 043-266616 2673 วิธีพิเศษ 1242,542.0046142722222538271927000000267
154บ้านป่าส่าน  นางชุติกาญจน์ หางนาค 043-266627 772 ตกลงราคา 145,307.0015101010718700000000077
155บ้านป่าหม้อหนองคู  นายวิรัช จันทร์เพ็ง 043-266614 1211 ตกลงราคา 191,616.0018152115261313000000000121
156บ้านหินเหิบศิลาทิพย์  นายสมยศ ศรีกงพาน 043-210092 1393 ตกลงราคา 1142,243.001015151020172015116000000139
157บ้านวังโพน  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 352 ตกลงราคา 130,931.000444510800000000035
รวม 23,175 352 - 226 15,636,214.38 3,634 2,526 2,720 2,754 2,888 2,902 3,143 885 907 816 0 0 0 0 0 0 23,175
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน