สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจริญ ราชโสภา
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  นายศรีทน นนทะแสง 042-950003
2บ้านหนองแวงคำ  นายเจษฎา เวชกามา 042-950005 1111 ตกลงราคา 132,874.002812151816913000000000111
3บ้านหนองแสง  นายปฏิวัติ สมันต์ศรี 042-941198
4บ้านขอบเหล็ก  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 042-941128 1281 ตกลงราคา 145,480.0038171317111220000000000128
5บ้านนาสมใจ  นางชณัญญา ศรีเคนา 042-941199 351 ตกลงราคา 118,105.0010310435000000000035
6บ้านยางชุม  นายคำพอง บำรุงภักดี 081-954319 871 ตกลงราคา 141,200.002115879171000000000087
7บ้านกุดดินจี่  นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย 042357100 4231 ตกลงราคา 1299,624.000455246466555424626000000423
8บ้านหม่านศรีทองวิทยา  นางจำรัส บุตรพรหม 042357066 1194 สอบราคา 177,069.0018201917152010000000000119
9หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์  นายไพรวัลย์ พาภักดี 042-357218 1712 ตกลงราคา 1118,269.0017121612111323262813000000171
10บ้านอาบช้าง  นายวิชัช ละเอียดอ่อง 042-950000 1112 ตกลงราคา 161,726.002981713151217000000000111
11บ้านโนนสว่างบวรวิทยา  นายสมจิต โคกสีอำนวย 042357236 1252 ตกลงราคา 162,000.0028181713241312000000000125
12บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา  นายเวียงชัย พิมพ์ศรี 042-950008 1751 ตกลงราคา 199,978.0039201528272422000000000175
13ห้วยหานประชาสรรค์  นายบุญทำ ศิริสุทธิ์ 0 161 ตกลงราคา 110,513.00036115000000000016
14บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา  นายบัญญัติ พรหมหาราช 042357129 2032 ตกลงราคา 1117,164.0041272429193132000000000203
15ดงสวรรค์วิทยา  นายมงคล สุภกรรม 042-950007 5841 ตกลงราคา 1446,555.00100606560874852395023000000584
16บ้านฝั่งแดง  นายสถิตย์ นาสมยนต์ 042359564 2101 ตกลงราคา 1107,966.0050241335322927000000000210
17บ้านแสงดาวโนนธาตุ  นายสวาท นามบุตร - 1961 ตกลงราคา 1113,413.0040241920283035000000000196
18บ้านก่าน  นายสมบัติ จิตเจริญ 0813801788 1371 ตกลงราคา 184,336.0042112512132014000000000137
19บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา  042-950013 541 ตกลงราคา 120,285.0015881180400000000054
20บ้านโนนงาม  นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์ 042359564 612 ตกลงราคา 138,746.00124658101600000000061
21บ้านซำเสี้ยว  นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล 042-950015 823 ตกลงราคา 146,493.001991313127900000000082
22บ้านโนนตาล  นางธัญญลักษณ์ ศิริสุทธิ์ 042-950011 421 ตกลงราคา 121.341454365500000000042
23บ้านนาหนองทุ่ม  นางสาวนงค์นุช ดอนนาม 042-950010 302 ตกลงราคา 119,047.00354637200000000030
24บ้านโนนม่วง  นายศุภกร วิแสง 042-314409 2143 ตกลงราคา 1114,363.0051212623251116171410000000214
25บ้านโนนไหมโนนศิลา  นายวัลลภ วิบูลย์กูล 042-952033 1611 ตกลงราคา 179,360.0046221820162019000000000161
26บ้านกกค้อกกโพธิ์  นายวิทวัส พัดไธสง 042-359034 1,1743 วิธีพิเศษ 2700,287.001411211691661971772030000000001,174
27นครชัยประชาสรรค์  นายสมประสงค์ ชัยศัตรา 042359042 17066 ตกลงราคา 197,590.000243234242927000000000170
28บ้านหนองบัวคำแสน  นายรบชนะ ป้านภูมิ 042359074 2493 วิธีพิเศษ 1149,990.0044322632443338000000000249
29กุดแห่วิทยา  นายไพรวัลย์ รัตนพลที 042-359123 3903 ตกลงราคา 1289,535.0067343937362937463827000000390
30บ้านป่าแดงงาม  นายวิพจน์ ชุ่มมาตร 042-950010 2952 ตกลงราคา 1206,640.0011224638353438232127000000295
31บ้านสนามชัย  นายธราดล ทันตาหะ 042-109853 1013 ตกลงราคา 156,906.002315817131411000000000101
32บ้านโป่งแคศรีถาวร  นายสุรกาญจ์ พละกลาง 042-314088 1482 ตกลงราคา 193,481.0014242022212225000000000148
33บ้านหนองเอี่ยน  นายบุญจันทร์ ประทุมชัย 042-350009 371 ตกลงราคา 124,472.00055768600000000037
34บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล  นายอุทัย อวนศรี 042-314014 1211 ตกลงราคา 167,180.0030101316211813000000000121
35บ้านท่าอุทัย  นายกษิณ ดอนโสภา 042-314041 741 ตกลงราคา 143,574.001410691151900000000074
36บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์  นายวรรณชัย งามขำ 042-950016 1051 ตกลงราคา 173,500.00715131626820000000000105
37บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร  นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด 0 2011 ตกลงราคา 1121,968.004216111631241524139000000201
38บ้านหนองด้วงวังประทุม  นายสุพินิจ ปะวะลัง 042-314040 672 ตกลงราคา 146,399.0024467613700000000067
39ซำขอนแก่นวิทย์  ว่าที่ ร.ท.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน 0 251 ตกลงราคา 113,244.00030742900000000025
40บ้านโนนเมือง  นางรังสิมา บุญมี 042-951032 3273 ตกลงราคา 1208,757.0052282841313928273221000000327
41บ้านหนองด่าน  นายกฤษณะ ศรีนาม 042364254 5293 ตกลงราคา 1374,281.0052515137717254444453000000529
42บ้านภูพระโนนผักหวาน  นายอุดม ถาโคตร 042-950036 2501 ตกลงราคา 1164,747.0051142130302429201714000000250
43บ้านภูพระโนนผักหวานสาขามอเลี้ยว  0 51 ตกลงราคา 13,186.0000113000000000005
44อนุบาลสุวรรณคูหา  นายวีระยศ สิมลี 042372253 5701 ตกลงราคา 1302,237.00110857575757575000000000570
45นาโกทรายทองวิทยาคม  นายสมศักดิ์ นาหัวนิล 089-841108 961 ตกลงราคา 160,400.00207132212101200000000096
46บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา  นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์ - 972 ตกลงราคา 136,223.0024159815161000000000097
47บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์  นายคำผาย พลเพชร 042359564 1362 ตกลงราคา 199,534.002672111822201389000000136
48บ้านนาโมง  นายชัยยะ ภูกงลี 042-950088 843 ตกลงราคา 136,600.002181381381300000000084
49บ้านต้อง  นายสมบัติ จันทร์พานิช 0 723 ตกลงราคา 142,000.001471161561300000000072
50โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง  นางรัษฎาภรณ์ อ่อนนิ่ม 042-950095 393 ตกลงราคา 119,740.001124775300000000039
51บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา  นางอุบลรัตน์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ 042005277 2931 ตกลงราคา 1300,325.0025252530282940302536000000293
52บ้านวิจิตรพัฒนา  นายสมพร เกตุแก้ว 042-950089 1701 ตกลงราคา 174,238.0020181216152018251313000000170
53บ้านโนนสำราญ  นางพนารัตน์ บุญเลิศ 042-950088 1292 ตกลงราคา 172,947.0030191417132115000000000129
54บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี  นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว 042-950090 3641 ตกลงราคา 1228,849.0074422739353735223122000000364
55บ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา  นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์ 042-950081 1792 ตกลงราคา 193,128.0025162119161419131323000000179
56บ้านกุดฮู  นายชัยยง ผาจวง 042-950086 1422 ตกลงราคา 174,445.002315411161615141612000000142
57บ้านโนนงามวิทยา  นายวิทยา บุญดอนยาง 042-315887 1221 ตกลงราคา 172,021.0030151011812109710000000122
58ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา  นายบุญคง ไชยช่วย 042-950085 2681 ตกลงราคา 1205,552.0030202432293529243015000000268
59บ้านนาด่าน  นายชูชาติ หงษ์ขาว 042-005080 2581 ตกลงราคา 1117,850.0021222228283534282812000000258
60บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน  นายทรงศักดิ์ พลพงษ์ 042109953 994 ตกลงราคา 155,233.0026817119111700000000099
61บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย  นายอติยะ ศรีถาน 0892846553 2143 ตกลงราคา 1139,339.0033191618212224222316000000214
62หนองเหลืองขามนคร  นายอดุลย์ สงวนศิลป์ 042-372381 861 ตกลงราคา 131,651.0020881311101600000000086
63ยูงทองวิทยา  นายเกษม ศรีสุรักษ์ 042372455 851 สอบราคา 120,800.00197717197900000000085
64บ้านกุดผึ้ง  นางฐิติพร จันทร์ลอย 042-372446 1692 ตกลงราคา 1111,242.002021191820819151217000000169
65บ้านโนนสมบูรณ์  นายสิทธิชัย กาญจนะสิงห์ 042-372287 2912 วิธีพิเศษ 2177,320.0049342124313630302214000000291
66บ้านนาสี  นายซอ วาดวงษ์ 042-950092 1063 ตกลงราคา 144,800.00291191191819000000000106
67โนนสง่าราษฎร์บำรุง  นายสมคิด โชติศรี 0813809845 491 ตกลงราคา 130,174.008385710800000000049
68บ้านดงมะไฟ  นายไพรวัลย์ ยุทธรรม 042-950082 3212 ตกลงราคา 1174,755.0080382941294955000000000321
69บ้านนาไร่  นางคำไผ่ จันทนิด 042-109949 1023 ตกลงราคา 153,126.0033772014129000000000102
70บ้านวังหินซา  นายกิตติพันธ์ บุดดี 042-314283 1661 ตกลงราคา 1112,254.0046222414222117000000000166
71บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  นายอัครเดช จันทยุทธ 042-950093 4073 วิธีพิเศษ 1261,878.0076303233513030245051000000407
72บ้านหินฮาว สาขาบ้านซำภูทอง  0 553 วิธีพิเศษ 132,352.00101076512500000000055
73บ้านโคกทุ่งน้อย  นายเคนวิทย์ เหตุเกษ 042005440 9503 วิธีพิเศษ 3615,366.001448789801038292989481000000950
74โนนอุดมศึกษา  นางเพชรสมร ทันตาหะ 042359564 1051 ตกลงราคา 149,930.0024121214151612000000000105
75โนนปอแดงวิทยา  ว่าที่ ร.ต. เทพบดินทร์ คะสา 042-005422 2001 ตกลงราคา 1114,287.0028112225202418152017000000200
76บ้านบุญทัน  นายลิขิต ศรีอุดร - 1593 ตกลงราคา 1100,807.0031202324152719000000000159
77บ้านต่างแคน  นายบุญธง ทับจันทร์ 042950094 1151 ตกลงราคา 163,414.0030131515131514000000000115
78บ้านผาซ่อนโชคชัย  นายวิชิต ฤทธาพรม 042-950084 2901 ตกลงราคา 1173,534.0054282818253228203225000000290
79บ้านคลองเจริญ  นายสุวรรณ เหล่ามา 042-950097 1641 ตกลงราคา 183,460.0030191216101315121819000000164
80บ้านโคกนกสาริกา  นายสมชาย โตใหญ่ 042-950098 2271 ตกลงราคา 1141,221.0041163521182622181812000000227
81บ้านนาแก  นายไพจิตร จันทะเมธิ 042-951508 2343 ตกลงราคา 1124,300.0060342429342528000000000234
82เทพคีรีพิทยาคม  น.ส.บูลยาวี ขานมา 042400507 1271 ตกลงราคา 150,000.00138914121912101119000000127
83นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์  นายประยูร ภูวิชัย 042-363265 571 ตกลงราคา 120,699.001774978500000000057
84บ้านนาส้มโฮง  นายสุชาติ หนูโนต 042-950020 583 ตกลงราคา 133,577.00113141277400000000058
85บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง  นางศุภภัทร สังวงศ์ 042-950030 2371 ตกลงราคา 1147,212.0058382628282930000000000237
86ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา  นางสุปราณี จันทร์ศิริ 042-950032 2653 ตกลงราคา 1166,332.0051192925182422292424000000265
87บ้านหนองค้อ  นายคำปน ศรีนาม 042951535 1732 ตกลงราคา 194,870.0045162322292216000000000173
88บ้านโคกหนองบัว  นายสาคร สังวงศ์ 0849222719 1693 ตกลงราคา 188,619.0052242018181720000000000169
89บ้านผาเวียง  นายอัครเดช พันธุ์น้อย 042-950021 431 ตกลงราคา 121,026.001556364400000000043
90บ้านโคกนาเหล่า  นายสุบิน ราชชมภู 042-363104 1792 ตกลงราคา 1105,637.0027151516131419152520000000179
91บ้านนากลาง  นายณรงค์ ไวยวัฒน์ 042-363326 2661 ตกลงราคา 1154,774.0050403737323733000000000266
92ชุมชนโปร่งวังม่วง  นายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง 042-004460 1571 ตกลงราคา 186,815.0041251514232514000000000157
93บ้านภูเขาวง  นายธวัชชัย สุขอ้วน 042950017 122 ตกลงราคา 15,259.00610122000000000012
94เกษตรนาสมหวังสามัคคี  นายธีรพงค์ สอนสาระ 042950023 1231 วิธีพิเศษ 184,795.0025162020121317000000000123
95บ้านนาสมนึก  นายครองภพ คำโมง 042-950024 852 ตกลงราคา 149,397.0017121112816900000000085
96บ้านหินตั้งบังพระจันทร์  นายจินดา จันทรา 042950023 573 ตกลงราคา 126,784.002488251900000000057
97บ้านวังสำราญ  นายทองนาค หม่อมเป้ 042-950028 1463 ตกลงราคา 153,000.00267122213141313179000000146
98บ้านผาวัง  ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์ 081-954950 1651 ตกลงราคา 1138,830.0027202720232028000000000165
99บ้านโคกสง่า  นางอโนมา สมันต์ศรี - 61 ตกลงราคา 17,930.0000000060000000006
100บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง  นายอาณกร คำเหมือน 042-950026 931 ตกลงราคา 150,516.0027101088141600000000093
101บ้านโคกกะทอ  นายสมเจตต์ สัจจเขต 042-952022 2032 ตกลงราคา 1121,091.0033332820313325000000000203
102บ้านไทยนิยม  นายชาญชัย ชัยสงค์ 042-004071 992 ตกลงราคา 154,864.00267151313111400000000099
103บ้านนาเจริญ  นายอุทัย สำราญรื่น 042-950025 1651 ตกลงราคา 197,720.0046132120211727000000000165
104บ้านนาสุรินทร์  นายจอม ทาวงษ์ 042-950027 302 ตกลงราคา 116,136.00953315400000000030
รวม 18,271 245 - 125 11,013,539.34 3,274 1,934 2,011 2,098 2,219 2,183 2,206 807 840 699 0 0 0 0 0 0 18,271
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน