สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเกิดมี สอนเมือง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1หนองบัววิทยายน  นายสุพจน์ กุหลาบมอญ 042-312596
2บ้านวังหมื่น  นายอัมพร พลท้าว 042316624 453 สอบราคา 122,361.001572882300000000045
3บ้านเสาเล้า  นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ 0-4295-010 191 อิเล็กทรอนิกส์ 112,823.00425122300000000019
4พิศาลวิทยา  นางทิพพา ศรีคัฒนพรหม 042312623, 221 ตกลงราคา 114,331.00212244700000000022
5บ้านลำภู  นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา 0-42-231-1 281 ตกลงราคา 116,168.00623374300000000028
6อนุบาลหนองบัวลำภู  ว่่าที่ พ.ต. ปิยพงษ์ บัวสาย 042312724 5843 ตกลงราคา 1337,790.00125706575837492000000000584
7บ้านห้วยลึก  นายทองอาน บุญพรม 042378206 482 ตกลงราคา 128,758.0010676310600000000048
8บ้านตำแย  นายสนธิ วิริยะกุล 541 ตกลงราคา 117,134.001654897500000000054
9บ้านคึมชาดห้วยบง  นายธนวัฒน์ มะโนสุข 042-378431 293 ตกลงราคา 119,363.000243611300000000029
10บ้านนาวังเวิน  นางกนกนิภา พลท้าว 0-4237-845 451 ตกลงราคา 127,690.001254474900000000045
11บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง  นายประมวล กองวงศ์ 0-4237-831 973 ตกลงราคา 143,450.00281213151016300000000097
12ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)  นางบุญตา งามวัฒนากุล 0-4237-502 1053 ตกลงราคา 175,820.00776113185151716000000105
13บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์  นายศุภกิตต์ ราชโยธี 042316822 2321 ตกลงราคา 1151,069.0041282325182123191717000000232
14ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา  นายทิวัตถ์ ศรีดำรงค์ 042-000340 1311 ตกลงราคา 159,697.0020201916182018000000000131
15บ้านโคกกุง  นายไพฑูรย์ จันทร์ดำ 0-4295-005 2023 ตกลงราคา 1113,753.0046292526253219000000000202
16บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4295-005 153 ตกลงราคา 17,518.00320224200000000015
17บ้านดอนนาดี  นายประคอง หวันเสนา 0-4295-005 681 ตกลงราคา 137,846.001610124781100000000068
18บ้านข้องโป้  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4295-004 1043 ตกลงราคา 147,498.0024181215121013000000000104
19บ้านหินคูณ  นายธีระ เหล่าอรรคะ 0-4295-005 312 สอบราคา 118,015.00553475200000000031
20บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์  นายบัวลำ โง๊ะบุดดา 043649003
21บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ  นายเฉลิมชาติ ชละธาร 0-4231-410 231 ตกลงราคา 114,262.00544241300000000023
22บ้านนามะเฟือง  นายรังสรรค์ คำชาย 0-4231-409 4163 ตกลงราคา 1190,520.0040494544564537422038000000416
23บ้านทรายงาม  นายนิทัศน์ พลสนอง 0-4295-010 783 ตกลงราคา 143,059.00219699121200000000078
24บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา  นายฉลาด นามเคน 0-4237-078 613 ตกลงราคา 134,237.20128101276600000000061
25บ้านหนองศาลาโนนสว่าง  นายพิสิษฐ์ คงผดุง 0-4237-078 1421 ตกลงราคา 193,764.0035181516152320000000000142
26บ้านกุดเต่า  นายนพดล เหล่าโพธิ์ 0-4295-010 781 ตกลงราคา 143,526.002210127691200000000078
27บ้านนาอ่าง  นางวัชรินทร์ เหล่าโพธิ์ 042950105 543 ตกลงราคา 133,400.0091111738500000000054
28หัวนาศึกษาวิทย์  นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู 0-4200-129 2201 กรณีพิเศษ 1157,558.0016201624192720253518000000220
29บ้านข่าดอนเข็ม  นายประยูร มณีวงศ์ 042950059 1461 ตกลงราคา 180,779.0032181918162023000000000146
30บ้านดินทรายอ่อน  นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์ - 1371 ตกลงราคา 189,441.002012161511149121216000000137
31บ้านโนนสวรรค์หนองแก  นายสุรศักดิ์ เครือคำ 042109922 1081 อิเล็กทรอนิกส์ 162,201.0027181212121116000000000108
32บ้านโนนม่วง  นางสาวมาลิณี หลักคำ 0-4295-006 383 ตกลงราคา 114,128.001081714700000000038
33บ้านหนองแสงนาล้อม  นายพุทธา กลางหล้า 0-4295-006 1471 ตกลงราคา 176,546.0039171814201920000000000147
34บ้านโคกม่วย  นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล 0-4231-410 603 ตกลงราคา 134,884.00101013867600000000060
35บ้านพร้าว  นายถวิล ผาอำนาจ 042001050 2813 วิธีพิเศษ 1169,329.0048282127312430202626000000281
36บ้านบกโนนเรียง  นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ - 3622 ตกลงราคา 1251,711.0038252932272827505650000000362
37บ้านศรีสุขนาล้อม  นายสุริยนต์ ประชามาตย์ 0-4295-005 942 ตกลงราคา 156,257.00181341411231100000000094
38บ้านโนนสูงใหม่วังทอง  นายสุรกานต์ พลตรี 042001037 1161 ตกลงราคา 165,648.0026131612132115000000000116
39บ้านห้วยค้อ  นายอุดม ดอนศรีโคตร - 431 ตกลงราคา 122,675.001473523900000000043
40บ้านสุขเกษม  นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ 04295-0102 481 ตกลงราคา 123,693.001049378700000000048
41โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา  นายโกสุวิทย์ แสงรุจี 0-4295-010 2642 ตกลงราคา 1165,325.0053302121271327163125000000264
42บ้านโนนอุดม  นายนิคม โพธิบาย 991 ตกลงราคา 158,576.00271412137131300000000099
43ยางหลวงพิทยาคม  นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์ 0-4231-438 2103 ตกลงราคา 1130,422.0040161219251919202119000000210
44บ้านดอนยานาง  นายมณเฑียร บรรลังสี 0-4237-831 1273 ตกลงราคา 185,620.0018121810242124000000000127
45ทุ่งโปร่งประชาสรรค์  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ 3123 วิธีพิเศษ 1142,323.0048242928294237213024000000312
46บ้านโนนสว่าง  นางพรนิตย์ พากัณหา - 180 ตกลงราคา 011,386.00330212700000000018
47บ้านกุดจิก  นายวุฒินันท์ น่าบัณฑิต - 592 ตกลงราคา 132,000.002086866500000000059
48โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง  นายโพธิวุฒิ ศรีวรรณวัฒนา 042370355 2071 ตกลงราคา 1140,000.002681720171321283324000000207
49บ้านโคกน้ำเกี้ยง  นายไกรรัตน์ บุญทองแพง 0-4237-029 1961 ตกลงราคา 1117,472.003027185232115241419000000196
50บ้านลาด  0-4237-029 1423 ตกลงราคา 183,674.0037251717181414000000000142
51บ้านห้วยหามต่าง  นายธวัชชัย พรมเป 0-4237-029 463 ตกลงราคา 227.081066349800000000046
52บ้านบุ่งบก  นายอุทัย วรสิทธิ์ 0-4237-029 642 ตกลงราคา 141,669.00191161096300000000064
53ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล  นายบุญเรือง เขื่อนตีนกง 0-4295-005 1291 ตกลงราคา 171,557.0026111811202221000000000129
54บ้านดอนหัน  นายกฏษฎา การีชุม 0-4295-005 381 ตกลงราคา 115,683.001764063200000000038
55บ้านโนนขมิ้น  นายโชคชัย ขันบุตรศรี 0-4231-422 511 ตกลงราคา 134,858.0008761061400000000051
56บ้านห้วยโจด  นางอินทิรา เทพนอก - 1571 ตกลงราคา 186,203.0035292118181620000000000157
57บ้านเพ็กเฟื้อย  นายมงกุฎ จำนงค์นิต - 903 ตกลงราคา 154,669.00181311610191300000000090
58บ้านหนองผำโคกสวรรค์  นางสาววาสนา แสงมุกดา 761 ตกลงราคา 171,731.0012184121081200000000076
59หนองหว้าวิทยาสรรค์  นายอดุลย์ แสงมุกดา 042-314945 1901 ตกลงราคา 1120,300.002012101712719261552000000190
60บ้านโนนคูณ  นายณรงศักดิ์ หลวงพล 0-4231-423 251 ตกลงราคา 112,757.00381064300000000025
61บ้านนาเลิง  นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ 0-4231-404 3132 ตกลงราคา 1158,945.0074222726351930302723000000313
62บ้านห้วยไร่  นายธงชัย แสวงกำไร 0-4295-004 511 ตกลงราคา 123,335.008827611900000000051
63บ้านกองแป่มหนองสวรรค์  0-4231-427 511 ตกลงราคา 123,582.001996634400000000051
64บ้านหนองกุง  นายธรรมรัตน์ วงศ์สรีรักษา - 821 ตกลงราคา 147,640.001610111113101100000000082
65บ้านหินลับศิลามงคล  นางภาวิไล บุญทองแพง 042-314-27 1861 กรณีพิเศษ 1112,736.003217282214211817710000000186
66บ้านหนองบัวโซม  นายทองฉันท์ ผดาวัน 0-4231-427 903 ตกลงราคา 150,037.0028101388131000000000090
67ชุมชนนาคำไฮวิทยา  นายทองมาก พลแก้ว 042336111 4361 ตกลงราคา 1265,650.00100453539404045352928000000436
68บ้านโคกกลางโนนงาม  นายกมล บุญจันทร์ 0-42109917 292 ตกลงราคา 112,603.00373438100000000029
69บ้านกุดฉิม  นายนิวัฒน์ เสนา 0856444456 823 ตกลงราคา 144,767.0009111413221300000000082
70บ้านหนองปลาขาว  นายพรชัย จิตเจริญ - 631 ตกลงราคา 120,234.001696899600000000063
71ร่มเกล้า  นายอนุพนธ์ โสมมีชัย 0847925457 4761 ตกลงราคา 1254,076.0064473139515044515841000000476
72บ้านโนนทัน  นายประนอม พลกลาง 0-4295-004 922 ตกลงราคา 167,047.00015141421171100000000092
73บ้านห้วยทราย  นายกิตติพงษ์ จวงโส 0-4295-010 301 ตกลงราคา 114,348.00643095300000000030
74บ้านภูพานทอง  นายกฤษฎา จันทร์นวล - 791 ตกลงราคา 139,155.001758121491400000000079
75บ้านอ่างบูรพา  นายไพฑูลย์ สุปัญญา 0-4231-443 433 ตกลงราคา 127,147.001613764600000000043
76บ้านภูพานคำ  นายวีระพันธ์ สาฆะ 0-4295-048 801 ตกลงราคา 147,583.001881510168500000000080
77เมืองใหม่วิทยา  นายนาวา กุตัน 0-4235-366
78บ้านหนองทุ่งมน  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา 0-423-5358 1253 ตกลงราคา 150,088.0025111217172221000000000125
79บ้านโนนสว่าง  นายนิพนธ์ นามแก้ว 0930067571 601 ตกลงราคา 133,872.0019511785500000000060
80หนองม่วงชมพูทอง  นายพิรเดช โพธิสาร 0-4235-137 1281 ตกลงราคา 177,335.0021181912171724000000000128
81กุดจิกวิทยา  นายปรีชา สังฆรัตน์ 0-4235-318 1593 สอบราคา 1173,584.0039181821171531000000000159
82โนนข่าประชาสรรค์  นายมานะ ถนอมจิตร 0-42353898 513 ตกลงราคา 125,588.001865546700000000051
83บ้านห้วยไผ่  นายโยธิน ทองทิพย์ 0-4295-007 431 ตกลงราคา 123,507.001328742700000000043
84บ้านโปร่งแจ้ง  นางพิไลลักษณ์ สดีเดช 042-354164 211 ตกลงราคา 113,000.00324125400000000021
85บ้านห้วยกวางทอง  นางรัตนา วิลัยปาน 271 ตกลงราคา 116,000.00642347100000000027
86บ้านศรีบุญเรือง  นายสุวิชัย แก้วจันดา 042353570 3021 ตกลงราคา 1198,949.0040241721153124454045000000302
87บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย  นายชยพัทธ์ ยางศรี 042351904 1503 วิธีพิเศษ 174,743.00015189181420151625000000150
88บ้านโคกสูงโคกสวรรค์  นางรัศมี โพธิสาร 0-4295-007 681 ตกลงราคา 135,000.001277612101400000000068
89บ้านหนองบัวน้อย  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 0933280111 761 ตกลงราคา 132,089.002010975131200000000076
90บ้านหนองแตง  นายนิคม แสนบัว - 01 ตกลงราคา 138,191.0000000000000000000
91บ้านมอใต้  นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี 0817490956 365 สอบราคา 118,852.00983134800000000036
92บ้านนาดี(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายวิเชียร อดทน 0-4235-357 9701 วิธีพิเศษ 1598,000.00125130135140140145155000000000970
93ดอนปอวิทยา  นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาว 0-4237-004 3841 ตกลงราคา 1289,865.0060203750323936402545000000384
94บ้านนาทับควาย  นายสมพงศ์ โคตะหา 085-745693 831 ตกลงราคา 145,601.0020910121211900000000083
95บ้านหนองโน  นายประชา ไชยศรี - 593 ตกลงราคา 131,893.0014681068700000000059
96บ้านสร้างเสี่ยน  นายทิวากร ศรีชาติ 0 1175 ตกลงราคา 153,552.002915817141420000000000117
97บ้านบุ่งแก้วนำลัด  นายสุรศักดิ์ หลงกุล - 1431 ตกลงราคา 176,345.0032171219291519000000000143
98บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง  ว่าที่ ร.ต.ทินกร สุวรรณพรหม 0-4231-412 541 ตกลงราคา 126,403.00081066121200000000054
99บ้านกุดแท่น  นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล 0-4200-303 741 ตกลงราคา 138,690.001412891371100000000074
100บ้านวังคูณ  นายไพรรัตน์ วิลัยปาน 093-291438 331 ตกลงราคา 112,175.00087925200000000033
101บ้านนาทม  นายวรวิทย์ ศรีนามโหน่ง 0-4231-412 271 ตกลงราคา 116,390.00054534600000000027
102บ้านนาชุมแสง  นางสาวชลธิชา ชัยชนะ 091-374635 202 ตกลงราคา 110,535.00722121500000000020
103บ้านโนนเสถียร  นายสุภาพ เทศสนั่น 0930898549 973 ตกลงราคา 162,256.00018161314171900000000097
104หนองแกสระแก้ววิทยา  นายบัญญัติ ข้อโทน 0-4237-031 3233 ตกลงราคา 1143,485.0044433523392930322622000000323
105บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา  นายศรายุทธ ไชยสิทธิ์ 0-4231-430 1281 ตกลงราคา 178,050.00091514161515101321000000128
106บ้านสำราญสุข  นายเกริก กุลกั้ง 0952155565 962 สอบราคา 168,808.002013413491086900000096
107กุดหานสามัคคี  นายวัชรศักดิ์ สุจริต 0-4237-021 2011 ตกลงราคา 169,448.0050302830232218000000000201
108โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา  นายจำนงชัย เพ็งคำแหง 0-4231-413 2152 ตกลงราคา 1166,266.0037231818221528191718000000215
109บ้านโนนหว้าทอง  นายปัญญา ขนานแข็ง 042-314140 1231 ตกลงราคา 166,824.0033151917131610000000000123
110บ้านตะเคียนทอง  นายตั๊ด กะสี 0-42650095 603 ตกลงราคา 150,621.0012610879800000000060
111บ้านฝายหินประชารักษ์  นายเจนภพ ชัยวรรณ 0-4295-006 3141 ตกลงราคา 1197,628.0067253332353128262215000000314
112บ้านมอเหนือ  นายฐานันดร แพงคำแหง 0-4231-413 1533 ตกลงราคา 194,520.0037161425251125000000000153
113บ้านโนนสะอาด  นายธวัตชัย ปุริฌส 0-42950073 672 ตกลงราคา 134,019.00149117910700000000067
114โนนคูณวิทยา  นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว 0-4295-007 2303 ตกลงราคา 2110,425.0020182025252020303220000000230
115บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม  นายสมเพชร ภูเพ็งใจ 0878547769 1632 ตกลงราคา 174,800.002818146131313151924000000163
116บ้านโต่งโต้น  นายอนันต์ เสมาเพชร 0-4237-030 821 ตกลงราคา 150,621.0016151111713900000000082
117บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง  0-42109937 631 ตกลงราคา 136,957.00194574101400000000063
118บ้านวังโปร่ง  นายณัฐพล สุสุวรรณ 0856807360 523 ตกลงราคา 116,000.002082954400000000052
119หินตลาดศรีสง่าวิทยา  นายดุสิต ดีศรี 0892793217 3131 ตกลงราคา 1189,395.0052202235263028423226000000313
120หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง  นายสมพร อินทรักษา 0-4295-007 602 ตกลงราคา 132,496.0012797117700000000060
121บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย  นางอุษรินทร์ โหม่งพุฒ 042003262 1031 ตกลงราคา 157,626.002913131291314000000000103
122บ้านดอนเกล็ด  นายหนูพิษ หาญเชิงชัย 0-4231-414 2381 ตกลงราคา 1141,348.0042303332323336000000000238
123บ้านป่าคา  นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ - 1072 อิเล็กทรอนิกส์ 169,264.0016152010121618000000000107
124บ้านสันป่าพลวง  นายเสมือน อุดมรักษ์ 0-4295-007 531 ตกลงราคา 127,514.0081416851100000000053
125โนนสมบูรณ์วิทยา  นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ 0-4231-414 1202 ตกลงราคา 172,998.0018131517101317962000000120
126ชุมชนบ้านนากอก  นายขจิต โจมศรี 0847875198 1101 ตกลงราคา 149,494.0024112311181211000000000110
127โคกม่วงทองวิทยา  นายสนิท หาญเชิงชัย 042109930 1041 ตกลงราคา 151,096.0040147128158000000000104
128บ้านกุดดุกสุขเกษม  นายมงคลธรรม ศรีเคนา 0 961 ตกลงราคา 160,477.00107141917171200000000096
129บ้านโคกล่าม  นายภัทรพล จันทร์สด 0-4231-413 491 ตกลงราคา 130,190.00696767800000000049
130บ้านโนนงาม  นายเกรียงไกร ศรีลี 042-003442 2293 วิธีพิเศษ 1121,589.003616179211718333725000000229
131บ้านโคกสนั่น  นายสมบัติ เขียวอาสา 0-4237-030 533 ตกลงราคา 131,733.0093142108700000000053
132บ้านหนองผือท่าปากเป่ง  นายบุญตา ค่าภูเขียว 622 ตกลงราคา 125,407.00147101178500000000062
133บ้านแกท่าวารี  นายสรวิศ กุลวงศ์ 0-4295-006 1021 ตกลงราคา 120,919.002191512131814000000000102
134บ้านโนนสำราญสมสนุก  นายพยุง บุญเกาะ 0-4231-413 2121 ตกลงราคา 1137,051.0036161621182529191913000000212
135บ้านวังไฮ  นายประไพ ศรีวรรณวงษ์ 0-4231-413 1101 ตกลงราคา 175,385.0022181013171317000000000110
136บ้านโนนข่า(พอง)  นายชโลทร จิตรา 881 ตกลงราคา 138,960.00241011121111900000000088
137นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา  นายสมจิตร สุภักดี 042-314137 1322 ตกลงราคา 170,245.002412141510131215710000000132
138บ้านห้วยบ่อทอง  นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสาร 0-4295-011 471 ตกลงราคา 120,716.00666997400000000047
139วังแคนวังคูณวิทยา  นายสมร นาใจคง 0-4231-414 1574 ตกลงราคา 192,628.353415716181216151410000000157
140บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)  นายธีรวัจน์ ชัยมา 0-4231-414 691 ตกลงราคา 138,715.001215410791200000000069
141บ้านทรายมูล  นายปัจวุธ อินกำบัง 042-351765 3193 ตกลงราคา 1164,105.0065353724363132231917000000319
142บ้านหนองอุ  นายวีระ โพธิ์ศรี 0-4237-030 511 ตกลงราคา 155,000.000107100141000000000051
143บ้านหนองขามท่างาม  นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน 0-4295-006 782 ตกลงราคา 282,634.00011171113161000000000078
144บ้านดอนข่า  นายชัยนรงค์ ไชยโย 0-4295-006 391 ตกลงราคา 114,085.001156536300000000039
145บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด  นายจันที วงษ์ตรี 0-4231-412 151 ตกลงราคา 18,000.00122432100000000015
146บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี  นายเดชา โทนาสิงห์ - 283 ตกลงราคา 115,769.00622336600000000028
147บ้านห้วยหว้าวังทอง  นายปัญญา วาชัยยุง 0-4237-031 1032 ตกลงราคา 189,520.00288913131715000000000103
148บ้านนาแพง  นายราชันย์ ผลวัฒนา 0-4237-031 751 ตกลงราคา 138,500.002471010821400000000075
149บ้านหนองกุงแก้ว  นายโกสินทร์ ภูมิ่งศรี - 2273 วิธีพิเศษ 1120,000.0068332628243018000000000227
150บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์  นายโสภา ชนะบุญ - 1851 ตกลงราคา 1127,647.0031101217172210252219000000185
151บ้านคอกวัว  นางชนม์ชนิกา ใบลี 421 ตกลงราคา 18,313.001124686500000000042
152บ้านผาสุก  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ - 651 ตกลงราคา 114,821.0028313687000000000065
153บ้านหนองคังคา  นายกฤษฎา จันทร์นวล 0-4231-415 321 ตกลงราคา 115,662.003711045200000000032
154บ้านนาสำราญรุ่งเรือง  นายโกสุม ระภักดี 0-4295-008 1261 ตกลงราคา 145,977.0040111317151614000000000126
155บ้านผาเสด็จ  นายนเรนทร์ เขียวเสน - 141 ตกลงราคา 14,904.00332220200000000014
156บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์  นายเนติวิศว์ ชารัมย์ 0-4231-415 91 ตกลงราคา 13,650.0033210000000000009
157โนนสังวิทยาสรรค์  นายพิทยา อาศัยรัตน์ 0872192880 1951 ตกลงราคา 194,938.0034203424272630000000000195
158บ้านโคกกลาง  นายพิทยา ชาญประเสริฐ 0-4237-526 951 ตกลงราคา 125,205.0020139204151400000000095
159บ้านโสกจาน  นายชัชวาลย์ ก่านพรมมา 0-4237-516 712 ตกลงราคา 136,428.002668887800000000071
160บ้านฝายหิน  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ - 192 ตกลงราคา 116,804.00135422200000000019
161บ้านหนองแวงงิ้วตาก  นายลำพูน โสโท 0-4237-510 1801 ตกลงราคา 1105,927.0038202523212528000000000180
162บ้านโนนสงเปลือย  นายไสว ทวิลา 0-4237-552 1813 ตกลงราคา 1102,935.0030252524281732000000000181
163บ้านหนองกุงคำไฮ  นายโอวาท ศรีจันทร์เวียง 0-42941-07 1033 สอบราคา 144,416.0023131811131213000000000103
164บ้านหนองเหมือดแอ่  นายวิชัย หงษ์ชุมแพ 0-4237-064 2223 ตกลงราคา 1116,295.0039313022402634000000000222
165บ้านท่าลาด  นางวลักขณา สารกิจจานนท์ 0-4237-078 2461 ตกลงราคา 1149,404.0052241625272525181915000000246
166หนองกุงจารย์ผางวิทยา  นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร 042-950-04 1301 ตกลงราคา 173,415.002715171298781611000000130
167บ้านหนองลุมพุก  นายกานต์ โง่นทอง 0-4295-004 741 ตกลงราคา 156,780.001487101771100000000074
168บ้านโนนตาล  นางปาริชาติ ไกยฝ่าย - 723 ตกลงราคา 150,055.0021127788900000000072
169บ้านโนนสว่าง  นายทวีเดต คำแพงศรี 0-4237-028 824 ตกลงราคา 150,206.001696619101600000000082
170บ้านโนนเมือง  นายวีรศักดิ์ เขตสมุทร์ - 631 ตกลงราคา 131,837.0051079991400000000063
171ชุมชนบ้านกุดดู่  นายสราวุฒิ บัวคำ 0-4235-617 2001 ตกลงราคา 187,328.0049272623252822000000000200
172บ้านหนองแวง  นายพาส โคตรบาล - 2241 วิธีพิเศษ 1142,766.0027272720202727162013000000224
173บ้านหนองเม็ก  นายยอดชัย หนูมี - 1352 ตกลงราคา 167,997.0047201113151514000000000135
174บ้านโสกช้าง  นางอุดรทิพย์ แก้วก่า 0-4235-623 411 ตกลงราคา 116,768.001443455600000000041
175บ้านหัวขัว  นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์ 0-4235-631 1501 ตกลงราคา 147,068.0031172123202315000000000150
176นิคมสงเคราะห์ 2  นายรุ่งเรือง วงษ์นคร 042109876 643 ตกลงราคา 140,140.09166108710700000000064
177บ้านกุดคอเมย  นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด - 561 ตกลงราคา 128,272.0011759164400000000056
178บ้านโคกใหญ่  นายประภาส ลิโป้ 0-4237-050 861 สอบราคา 142,539.7521119812131200000000086
179บ้านหนองตานา  นายสุริยา นาใจรีบ - 851 ตกลงราคา 141,484.00231298891600000000085
180บ้านหนองสะแบง  ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ อุภัยพรม 0-4295-003 563 ตกลงราคา 126,753.00941111551100000000056
181บ้านโนนปอแดง  นายสมคริต เตชะ 042375204 351 ตกลงราคา 118,570.001054535300000000035
182บ้านโคกป่ากุง  นายปรีชา หีบแก้ว 042375552 1971 ตกลงราคา 194,006.0032151719222522131616000000197
183บ้านถิ่น  นายไพฑูรย์ นามบุญลือ 0-4237-077 1342 ตกลงราคา 189,058.00191313126119171717000000134
184บ้านโนนสูงหนองสวรรค์  นายยุทธกล ดรอินทร์ 0-4109-886 1245 ตกลงราคา 168,110.0032161714161316000000000124
185บ้านกุดกวางสร้อย  นายวีระชาติ หารวาระ 0-4237-077 711 ตกลงราคา 143,342.0011511147101300000000071
186บ้านโสกก้านเหลือง  นายสุทธี วรจิตร 042370741 681 ตกลงราคา 140,303.00148129681100000000068
187บ้านหนองแวงป่งสัง  นายนิรภัย ศรีทะรัง 0-4295-004 692 ตกลงราคา 130,377.00216129541200000000069
188บ้านหนองเล้าข้าว  นายสังวร นามบุญเรือ 0-4237-077 461 ตกลงราคา 124,579.0011125564300000000046
189นิคมโคกม่วงศรีสมพร  นายชัยยุทธ อุ่นใจ 0-4295-003 321 ตกลงราคา 117,463.00536426600000000032
190นิคมสงเคราะห์ 3  นางสุภิญญา วงษ์นาม 0-4237-077 541 ตกลงราคา 123,500.0012411686700000000054
191บ้านหินสิ่ว  นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0-4237-080 803 ตกลงราคา 127,128.002510111267900000000080
192บ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้อง  นายประมวล อุ่นเรือน 0-4237-077 751 ตกลงราคา 147,600.0015796612834500000075
193ปรางค์กู่  นางนคร ฉลาดแย้ม 0-4237-077 621 ตกลงราคา 133,381.0018513769400000000062
194นิคมวัฒนา 6  นายเสถียร ทาขุลี 0-4237-078 904 ตกลงราคา 155,000.00201015111312900000000090
195บ้านหนองบัวเงิน  นายระวี ไสยสัตย์ 0-4237-078 722 ตกลงราคา 141,945.001467510121800000000072
196โคกม่วงประชาสรรค์  นายประมวล พินิจมนตรี - 2092 ตกลงราคา 1194,558.0032171517272121211820000000209
197ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี  นายชนะ วงษ์มา 0-42950044 1312 ตกลงราคา 167,285.0026152419111719000000000131
198บ้านข่าน้อย  นายจรุง นวลละออ - 664 ตกลงราคา 130,480.0029618215500000000066
199บ้านหนองปิงบุ่งบกวิทยา  นายธนพล พรมมหาชัย 042370287 1702 ตกลงราคา 192,650.003513114132223201811000000170
200บ้านห้วยบง  นายชวาลชัย สุ่มมาตย์ 0807583357 771 ตกลงราคา 139,132.0010131477151100000000077
201บ้านโคกม่วงชุม  นายประภาส นาวัลย์ 0810534146 631 ตกลงราคา 151,000.00196123610700000000063
202นิคมสงเคราะห์วิทยา  นายภูเขียว บรรหาร 042-002-02 1044 สอบราคา 140,323.00281714910917000000000104
203บ้านโคกสะอาด  นายคำพุ สักขวา 042002044 1291 ตกลงราคา 188,635.0037101117211716000000000129
204บ้านดงบาก  นายฉลาด นามแคน 0-4295-003 914 อิเล็กทรอนิกส์ 149,418.0027610146111700000000091
205บ้านโสกแดง  นายลำพูน โสโท - 201 ตกลงราคา 112,515.00351114500000000020
206นิคมสงเคราะห์ 4  นายสุรสิทธิ์ ไชยสิทธิ์ 0-4237-076 101 ตกลงราคา 16,042.00411001300000000010
207บ้านวังมน  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 042-950033 1341 ตกลงราคา 184,804.001911313111318112015000000134
208บ้านวังมนสาขาชัยมงคล  นายชัยยงค์ ภูเนตร์ 0-4295-004 251 ตกลงราคา 117,050.00843233200000000025
209บ้านค้อ  นายเตียง ทองผา 0-42370-56 1851 ตกลงราคา 183,339.004121111619281315156000000185
210บ้านหนองทุ่ม  นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 0-4237-077 792 ตกลงราคา 143,002.00208988131300000000079
211บ้านหนองนกเขียน  นายเธีรภัทร์ โชติพันธ์ 551 ตกลงราคา 132,910.00135466111000000000055
212บ้านกุดฉิม  นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์ 0-4237-076 743 ตกลงราคา 154,659.003377975600000000074
213บ้านท่าศิลา  นายสุชาติ แวววงศ์ 0-4295-003 321 ตกลงราคา 127,053.10036772700000000032
214บ้านกุดแห่  นางนคร ฉลาดแย้ม 0-4235-629 103 ตกลงราคา 14,265.00000531100000000010
รวม 24,496 370 - 268 14,057,890.57 4,708 2,739 2,698 2,722 2,806 2,922 2,963 1,014 983 941 0 0 0 0 0 0 24,496
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน