สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อำนาจเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนัญชัย สายสุด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลอำนาจเจริญ  นายประยูร เหมือนเหลา 045511963
2เมืองอำนาจเจริญ  นายพลชัย โสภากันต์ 045451637 1,0303 วิธีพิเศษ 1598,722.501271131251531561601960000000001,030
3ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น)  นายบุญส่ง ลันดา 045511574 441 ตกลงราคา 127,596.007625591000000000044
4โพธิ์ศิลานาหว้า  นายสุวิช จำปานนท์ - 1201 ตกลงราคา 152,276.0026121615161916000000000120
5บ้านโนนโพธิ์  นายประยงค์ วรรณเสน 045 212 ตกลงราคา 111,546.00242422500000000021
6นาห้วยยางสองคอน  นายอุทาน มรกตเขียว 045524031 872 ตกลงราคา 145,000.001711891781700000000087
7ชุมชนบ้านน้ำปลีก  นายสมัคร พันสี 045273293 2863 ตกลงราคา 1185,905.0011135854484656000000000286
8บ้านดงบังพัฒนา  นายบุญมี พันธ์เจริญ - 411 ตกลงราคา 120,310.00685935500000000041
9บ้านคำสร้างบ่อ  นายตระกูล พระสุรัตน์ 0 782 ตกลงราคา 241,506.001767111315900000000078
10บ้านดอนดู่  ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ สิงห์จันทร์ 0 881 ตกลงราคา 133,466.00161016101451700000000088
11บ้านไก่คำ  นายรณรงค์ โหมดม่วง 045452726 2332 ตกลงราคา 1141,856.0039161922222626201924000000233
12บ่อบุโปโล  นายประยูร ลัทธิรมย์ 045547624 2371 ตกลงราคา 1162,035.0042232216251825202620000000237
13บ้านไร่สมบูรณ์  นางสมหวัน มิตรตระกูล 045520069 984 ตกลงราคา 154,124.00266141513111300000000098
14บ้านสามัคคีพัฒนา  นายสิทธิพงษ์ วรรณพัฒ - 613 ตกลงราคา 132,170.00171110658400000000061
15โคกศรีหนองคลอง  นางอัสนีย์ อุปนิสากร 045523536 661 ตกลงราคา 133,851.0020615678400000000066
16บ้านโคกค่าย  นายพงษ์สยาม มาสุข - 131 ตกลงราคา 19,400.00012221500000000013
17บ้านโนนหนามแท่ง  นายจรูญ สายสุด 0 792 ตกลงราคา 143,693.001991410613800000000079
18โสกโดนคำไหลคำเตย  นายวิชาญ ใจเอื้อ 045-520080 1315 ตกลงราคา 174,097.003614122315229000000000131
19บ้านทับเมย  นายวิเศษ เห็มสุข 0 772 ตกลงราคา 236,440.00286510119800000000077
20ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม  นางนวพรรณ ออทอง 045-520000 663 ตกลงราคา 139,944.00127771212900000000066
21บ้านเจริญสามัคคี  นายอภิสิทธ์ ต้องสู้ 045452213 802 ตกลงราคา 146,065.00161016116111000000000080
22มิ่งมงคล  นายสัมพันธ์ มูลสิงห์ 045-520114 1043 ตกลงราคา 351,024.00171489202016000000000104
23นาผือโคกกอก  นายเถลิง โทบุดดี 0898450856 2011 ตกลงราคา 1132,406.0022171214161416143541000000201
24บ้านกุดปลาดุก  นายจรรยา กุติการ 045450076 2384 ตกลงราคา 1210,590.0030151923222425252728000000238
25บ้านวังแคน  นายกฤษณพงศ์ สายวรณ์ 045520070 362 ตกลงราคา 123,441.002273126400000000036
26โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง  นายสมพงษ์ สุรารักษ์ 0817604604 953 ตกลงราคา 153,772.00221412107131700000000095
27บ้านโคกสูง  นายกฤตมนูญ ศรีโคตร 0 221 ตกลงราคา 115,003.00341238100000000022
28บ้านนาเรือง  นายอนุชิต ดิษฐะเนตร - 651 ตกลงราคา 133,882.0016688612900000000065
29บ้านเหล่าหนาด  นางบุญน้อม กลมพันธ์ - 391 ตกลงราคา 123,743.001115555700000000039
30บ้านโคกช้างฮ้าย  นายสุภาพ ผ่านแสนเสาร์ 0 923 ตกลงราคา 151,494.00221481015131000000000092
31บ้านนาโพธิ์  นายพิศุทธิ์ กันยวิมล 045-556030 473 ตกลงราคา 226,960.00996665600000000047
32บ้านดงสวาง  นายเสนอ งามวงศ์ 0861003816 271 ตกลงราคา 112,341.001303224300000000027
33บ้านนาสีนวน  นายพินิจ บุญรำไพ 045450354 372 ตกลงราคา 227,531.00954059500000000037
34ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์  นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย 045-989820 1322 ตกลงราคา 190,025.0018871115168102514000000132
35นาวังกุดตากล้า  - 045450665 463 ตกลงราคา 127,377.00849755800000000046
36บ้านนาเมือง  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 0 231 ตกลงราคา 113,820.00602602700000000023
37ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว  นายสหลาภ มิ่งไชย 045 520005 541 ตกลงราคา 129,855.0033791061600000000054
38บ้านนาหมอม้า  นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ 045450660 1191 ตกลงราคา 169,842.002267512811141321000000119
39บ้านหนองเรือ  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ 045457824 392 ตกลงราคา 215,000.00545882700000000039
40แก้งกฐินภูจำปา  นายออด บุญพุฒ 045520013 723 ตกลงราคา 232,864.0022688713800000000072
41บ้านนาคำสามัคคี  นายอำนาจ รุจิตร - 303 ตกลงราคา 139,987.00932644200000000030
42บ้านนายม  นายณัฏฐพงษ์ ศรีประเสริฐ 045-520099 1351 ตกลงราคา 172,508.0041171312211318000000000135
43บ้านนาเยีย  นายกิตติศักดิ์ ครองบุญ 045-540043 1385 ตกลงราคา 377,869.0033191115232017000000000138
44บ้านนาดอกไม้  นางจุรีรัตน์ สุขภาค 0 331 ตกลงราคา 119,524.001032740700000000033
45หนองแห่โนนสมบูรณ์  นายแสงศักดิ์ ชัยทอง 045520107 511 ตกลงราคา 127,843.0010651058700000000051
46บ้านคึมใหญ่  จ่าสิบตำรวจสุทิน โทนุการ 045553077 701 ตกลงราคา 139,254.00215611513900000000070
47นาแต้โคกสำราญ  นายประเชิญ จันทรภูมี 045552508 2502 ตกลงราคา 1159,550.0046233129202620221518000000250
48บ้านกุดน้ำกิน  นายวชิระ นวลอินทร์ 045-525030 1742 ตกลงราคา 1119,707.0034252330232415000000000174
49บ้านภูเขาขาม  นายประจวบ ไชยโย 045457913 2301 ตกลงราคา 1130,000.0040212128282021231315000000230
50บ้านหัวภู  นายคำปน พรหมทา 045520098 503 ตกลงราคา 128,072.0013116933500000000050
51บ้านดอนไร่  นายสมศักดิ์ ทัศบุตร 0 971 ตกลงราคา 155,926.00261311612191000000000097
52บ้านหนองเม็ก  ว่าที่ รท.ทวี อุนาภาค - 302 ตกลงราคา 114,262.00952551300000000030
53บ้านนาคำ  นางจินตนา ไชยโย - 293 ตกลงราคา 122,000.00624246500000000029
54สร้างนกทาดอนหวาย  นายวิเชียร เกื้อทาน 0814702427 991 ตกลงราคา 157,675.00201212151913800000000099
55พัฒนาสามัคคี  นายสะอาด ศรีวรรณ 045-544040 2003 ตกลงราคา 171,371.0042151120191318252116000000200
56บ้านดงสีโท  นายรังสรรค์ พรหมจรรย์ 045-520029 93 ตกลงราคา 125,051.0090000000000000009
57บ้านบาก  นายประสิทธิ์ คำผาลา 0 303 ตกลงราคา 113,842.001352232300000000030
58ขามนาเพียงโคกยาว  นายวรธรรม พิลาวุฒิ 045-520014 211 ตกลงราคา 117,651.00831162000000000021
59ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ  นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ 045451206 1631 ตกลงราคา 1126,679.007252531272226000000000163
60ห้วยไร่หาดทรายมูล  นายนิยม บุญแจ้ง 0801642857 891 ตกลงราคา 136,000.00111711151491200000000089
61บ้านดอนแดง  นายประมวล สุภาจันทร์ 045451671 241 ตกลงราคา 115,036.00435334200000000024
62ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย  นายกลไกร กมลรัตน์ 0944368856 1701 ตกลงราคา 1109,260.0029131912161825101414000000170
63บ้านคำกลางคำสมบูรณ์  สมเดช วิริยะพันธ์ 0 1163 ตกลงราคา 168,262.0035101213141616000000000116
64บ้านโนนจาน  นายเทวา สายสิงห์ 0 383 ตกลงราคา 121,090.001138373300000000038
65คำมะเบื่อแสงเพชร  นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ 0862432608 482 ตกลงราคา 127,305.0010114497300000000048
66เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  นายปรีชา บัณฑิต 045545411 2251 ตกลงราคา 1153,782.0034182721212322202712000000225
67บ้านหนองบัวสงยาง  นายวิทธวัตร เถาว์สอน 0-4552-008 1521 ตกลงราคา 190,205.0031212315132821000000000152
68บ้านคำปอแก้วคำไหล  นายอภิชาติ จันทนะชาติ 045520021 1761 ตกลงราคา 179,276.002924202018131810717000000176
69บ้านโนนดู่  นายโกมล กองไชย 045 520053 1641 ตกลงราคา 192,919.0030141512161519151711000000164
70คำมะโค้งหนองแฝก  นายประนต ปัญญาสาย 045520001 1531 ตกลงราคา 1108,071.0036192416191623000000000153
71บ้านเชือก  นายดนตรี แฮดเมย 045 621 ตกลงราคา 142,687.00116863141400000000062
72บ้านหนองปลิง  นายสฤษดิ์ แสงอรุณ 0 902 ตกลงราคา 248,901.00147151416121200000000090
73บ้านดอนเมย  นายอธิวัฒน์ คำจร 0 431 ตกลงราคา 120,293.001366446400000000043
74บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด  นายครรชิตภณ โพธิพันธ์ 045450584 891 ตกลงราคา 150,056.00211111111214900000000089
75หนองนาเทิงโนนผึ้ง  - 0801726579 101 ตกลงราคา 16,069.00121132000000000010
76บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)  นายยอด สอยเหลือง _ 533 ตกลงราคา 128,251.001852868600000000053
77ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง  เกษียณอายุราชการ - 1303 ตกลงราคา 166,450.004691016151519000000000130
78บ้านถ่อนใหญ่  นายธัญภูมิ แก้วสุข 045989844 861 ตกลงราคา 150,816.0016151413981100000000086
79บ้านโคกก่องนคร  นายวิรัตน์ บุญยงค์ 045-989843 1001 ตกลงราคา 151,534.002617911131014000000000100
80บ้านก่อนาดี  นายเกรียงไกร กะมณี 0810671359 751 ตกลงราคา 144,587.001677612131400000000075
81อนุบาลชานุมาน  นายบุญมี ภิญญศักดิ์ 045466057 2581 ตกลงราคา 1156,153.0065292332374131000000000258
82บ้านนาสีดา  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 045-466306 1511 ตกลงราคา 082,802.0043111617192520000000000151
83นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1  นายประสิทธิ์ เจริญวงศ์ 045-520008 982 ตกลงราคา 259,832.002612139992000000000098
84เพียงหลวง 9ฯ  นางดวงเดือน ปัดสำราญ 0454566269 951 ตกลงราคา 160,443.0024719141181200000000095
85นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3  นายสมพงศ์ รัตนบุศย์ 045-520009 972 ตกลงราคา 160,479.00288131214101200000000097
86ชุมชนโคกสารวิทยา  นายสุพรรณ หอมจำปา 045525933 7223 ตกลงราคา 1454,942.00146495059657668737759000000722
87บ้านคันสูง  นายจำนงค์ แสนทวีสุข 045-520015 973 สอบราคา 324,952.00231712111712500000000097
88บ้านคำแก้ว  นายวิฑูรย์ ณ หนองคาย 045-520017 2231 ตกลงราคา 1128,393.0054182521252017171412000000223
89บ้านคำเดือย  นายไกรศรี โสวันนา - 2652 ตกลงราคา 1132,932.0061313325462940000000000265
90บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี  นายเชี่ยวชาญ พิกุล 045989764 1891 ตกลงราคา 1125,033.0036211010162123202012000000189
91บ้านโคกจักจั่น  นายทวีสุข พรรณเจริญ 045-520024 751 ตกลงราคา 126,441.002068154111100000000075
92บ้านหินสิ่ว  นายจีรยุทธ ภูมิภาค 045989774 561 ตกลงราคา 137,000.0091045614800000000056
93ดงแสนแก้วดงสำราญ  นายตระกูลไทย ไชยรักษ์ 045520030 1131 ตกลงราคา 165,000.002613162114815000000000113
94บ้านโนนกุง  นายสมคิด จัยวัฒน์ 045520050 1345 สอบราคา 177,655.00331314111512151065000000134
95บ้านหนองแมงดา  นายประศาสน์ สิงห์นาค 0985876434 1833 ตกลงราคา 372,000.00461416418212717713000000183
96บ้านห้วยทม  นายทรงศักดิ์ อ่อนอัฐ 0879636790 2761 ตกลงราคา 1121,366.0056252325313328201619000000276
97นาเจริญหนองแดง  นายสมชัย สอนวงค์ 045520006 3173 ตกลงราคา 1189,053.0067263330253535262317000000317
98บ้านโคกก่ง  นายจารึก พละไกร 045-555204 811 ตกลงราคา 153,692.001611198612900000000081
99บ้านบุ่งเขียว  นายทวีสุข พรรณเจริญ 045-980280
100บ้านสายนาดงอุปถัมภ์  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 0 772 ตกลงราคา 241,622.001815612513800000000077
101บ้านหินกองสามัคคี  นายรณชัย ธรรมราช 045520099 521 ตกลงราคา 127,574.0015510485500000000052
102บ้านพุทธรักษา  นายสมมิตร มุ่งงาม 045520063 1632 ตกลงราคา 1103,927.0024151521191412131119000000163
103บ้านนางาม  นายสุข ภูตะเวช 045-989766 952 ตกลงราคา 149,600.0020713152461000000000095
104บ้านหินขัน  นายธนวรรษ ชิณโชติ 045520100 484 ตกลงราคา 116,069.001037778600000000048
105บ้านโสกกระแต้  นายวทัญญู ลุสมบัติ 045989769 801 ตกลงราคา 143,115.002114861461100000000080
106อนุบาลปทุมราชวงศา  นายวิชัย มานะพิมพ์ 045465240 5083 ตกลงราคา 1281,354.00100516965798064000000000508
107บ้านทวีผล  นายชัชวาลย์ จันทร์มาลา 045520039 531 ตกลงราคา 131,819.0086117361200000000053
108บ้านหนองแสง  นายเรืองวิทย์ ตรีราช 0887199909 562 ตกลงราคา 131,644.0010914943700000000056
109บ้านโนนสำราญ  นางนวพร โสมรักษ์ 0 461 ตกลงราคา 121,546.009654710500000000046
110บ้านห้วยงูเหลือม  ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ กันภูมิ 045-520093 632 ตกลงราคา 137,389.00661061681100000000063
111บ้านสามัคคี  นายสุข ลาภารัตน์ 045-520076 701 ตกลงราคา 138,096.001751011129600000000070
112บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)  นายจักรวาฬ สิงห์ชา 0 1162 ตกลงราคา 158.3924171710101424000000000116
113บ้านตาด  นายรังสิต สังสนา 045989807 943 ตกลงราคา 151,996.0025716913101400000000094
114สามแยกผดุงวิทย์  นายสุพล บุญมาศ 045-554014 1661 ตกลงราคา 1103,328.00411316161719178136000000166
115บ้านโค้งอร่าม  - 0 191 ตกลงราคา 113,082.00312333400000000019
116บ้านคำโพน  นายโชติชัย กิ่งแก้ว 045520091 1043 ตกลงราคา 160,773.001810171612118903000000104
117บ้านหินกอง(บ้านนามน)  นายสมิทธิื โสมรักษ์ 0 1022 ตกลงราคา 160,432.002071513161417000000000102
118บ้านดอนชาด  นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ - 411 ตกลงราคา 122,999.00877743500000000041
119บ้านหินเกิ้ง  นายเศรษฐพงศ์ รักพรม 045-540646 2603 ตกลงราคา 2171,499.0041231522192830273025000000260
120บ้านนิคม  นายมงคล ขันตี 045-520049 1133 ตกลงราคา 166,930.0015171316162115000000000113
121บ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายพนมพร ช่วงชิง 045554223 1342 ตกลงราคา 166,972.00196121312813201516000000134
122บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)  นายอำนาจ อัปกาญจน์ 045520033 961 ตกลงราคา 137,080.00271310612181000000000096
123บ้านสว่างใต้  นายประยูร รัตนศรี 045520019 1131 ตกลงราคา 154,225.00171361514107101011000000113
124บ้านหนองสะโน  นายเยี่ยมยง ติณนรเศรษฐ์ 0 261 ตกลงราคา 19,438.00823515200000000026
125บ้านดอนดู่  นางสุนันทา ปริปุรณะ 045033020 461 ตกลงราคา 115,209.007651362700000000046
126บ้านคำน้อย  นางสาวสมคิด อินลี 0 361 ตกลงราคา 119,045.001154482200000000036
127บ้านโคกพระวินัยดี  นายแหลง ธนู 045525983 2341 ตกลงราคา 1149,618.004523222192818202325000000234
128บ้านลือนาคำ  นายมิตรชัย มีชัย 045520004 1292 ตกลงราคา 178,522.0022151615152224000000000129
129บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา  นายวุฒิศักดิ์ วรรณพัฒน์ 0 453 ตกลงราคา 131,780.001456557300000000045
130บ้านแสนสุข  นางวาสนา ต่อชาติ 045-520110 654 ตกลงราคา 129,339.00154661391200000000065
131หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี  นายรังสิต พิพิธพล 045989804 1601 ตกลงราคา 197,534.0026132214131919111112000000160
132บ้านชูชาติ  นายชาญณรงค์ หวานใจ 0895824763 641 ตกลงราคา 152,080.00178071381100000000064
133บ้านเกษมสุข  นางอำพร รักพรม 0 953 ตกลงราคา 150,893.0030126712111700000000095
134บ้านหนองไฮ  นายจักรี ประจันทร์ 045-520091 5521 ตกลงราคา 1380,038.0073435959536157534549000000552
135บ้านคำย่านาง  นายสมคิด ยะวงษ์ศรี 0811473805 702 ตกลงราคา 130,999.80186910126900000000070
136หนองข่าป่าหวาย  นายสุภวัต ลาภสาร - 2381 ตกลงราคา 1148,939.004328232117309202423000000238
137บ้านสงยางนาตากล้า  นางวัจนารัตน์ ภูตะเวช 045-520073 1171 ตกลงราคา 165,803.002371117281516000000000117
138สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา  นางสมพานรัศมี พรมโสภา 0 721 ตกลงราคา 138,587.0016769981700000000072
139บ้านโนนงาม  นางนวนละออง มูลทรา 045450242 2351 ตกลงราคา 1148,939.004328232117309202420000000235
140ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น  นายนิพล สามาอาพัฒน์ 0 1433 ตกลงราคา 1122,988.0011151316111010142320000000143
141อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)  นายโอภาส อินโสม 045463123 1963 ตกลงราคา 1136,000.0025242422304031000000000196
142บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  นายทรงยศ ภักตะภา 045463506 733 ตกลงราคา 134,557.001271151671500000000073
143ชุมชนบ้านเสารีก  นายภัทรเทพ รักพรม 045463894 2211 ตกลงราคา 1101,855.0040232030232122101220000000221
144บ้านม่วงสวาสดิ์  นายยิ่งภพ ทองศรีน้อย 045463513 593 ตกลงราคา 134,247.005111013731000000000059
145บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  นางชูติเมต อุทธา 045463507 503 ตกลงราคา 128,668.001276538900000000050
146บ้านจิก  นายสังคม มูลชาติ 045463509 343 ตกลงราคา 118,694.00934732600000000034
147บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)  นายสายสมร นาแพง 1413 ตกลงราคา 161,019.40281611158171491310000000141
148บ้านจานลาน  ว่าที่ พันตรีชัยศรี พลเทพ 0 1982 ตกลงราคา 1130,438.0028172116271916191916000000198
149บ้านโนนหวางโนนกุง  - 0 353 ตกลงราคา 114,986.001200196700000000035
150บ้านผึ้ง  นายประชัน ผาใหญ่ 045-989812 363 ตกลงราคา 323,836.00554347800000000036
151บ้านดอนแดงนาโนน  นายพิสิษฐ แสงสุขวาว 045520034 1101 ตกลงราคา 178,327.0016131416171915000000000110
152บ้านศรีคุณ  นายเกษม พลราษฎร์ 0 391 ตกลงราคา 120,706.001029256500000000039
153บ้านอุ่มยางหนองดั่ง  นายจรัส ไชยรักษ์ 045989813 761 ตกลงราคา 144,528.001414141179700000000076
154นาแวงหนองหัวลิง  นานายอดิศักดิ์ แสนวัฒน์ 0 351 ตกลงราคา 115,218.001445422400000000035
155บ้านนาสะแบง  นางจุรัตน์ ลัทธิวรรณ 0 752 ตกลงราคา 136,255.0012513148111200000000075
156บ้านไม้กลอนดอนหวาย  นายณรงค์ชัย เอราวรรณ - 704 ตกลงราคา 140,836.001414641191200000000070
157บ้านโพนเมือง  นายธวัชชัย ตั้งชูรัตน์ 0 943 ตกลงราคา 257,972.002410131112141000000000094
158บ้านโนนทุ่งดอนชาด  นายปรีชา สิงห์โท 0 611 ตกลงราคา 133,189.0015676891000000000061
159บ้านหัวดอนขามสามัคคี  นายวีรศักดิ์ ผดาเวช - 1772 ตกลงราคา 2114,488.0031161019101713222910000000177
160โนนสูงโคกกลาง  นางวิจิตรา ทัพซ้าย 045989816 701 ตกลงราคา 140,075.001313108119600000000070
161บ้านถ่อนดอนม่วง  นายสนธยา อุ่นเวียง 045520038 571 ตกลงราคา 134,673.0097310910900000000057
162บ้านนายูง  นายวีระชัย ไกยรัตน์ 045-520042 503 ตกลงราคา 128,668.001276538900000000050
163อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)  นายรัฐศาสตร์ วรรณเสน 045461040
164บ้านบก  นายสมสมัคร วุฒิเจริญกุล 045506 1051 ตกลงราคา 157,954.002611151514915000000000105
165ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่  นายรัศมี สาริพันธ์ 045461969 1831 ตกลงราคา 1108,506.0045201924222726000000000183
166บ้านคึมข่า  นายเสาร์ วัยพันธ์ 045520022 1141 ตกลงราคา 172,298.00209913718141824000000114
167บ้านนาสะอาด  นายบุญส่ง เศรษฐสิงห์ 045989865 531 ตกลงราคา 129,503.00138310103600000000053
168บ้านหนองคล้า  นายมานิท จันทร์โสภา 045-520082 1334 ตกลงราคา 171,738.003015101516987167000000133
169บ้านโพนทอง  นายพรชัย จันทศิลป์ 045550120 4081 ตกลงราคา 1253,000.0087333347264145324321000000408
170บ้านโป่งหิน  นายทองเลียน โสเสมอ 741 ตกลงราคา 143,181.001810108119800000000074
171บ้านหนองโนสวนโคก  นายฉลาด พระสุมี - 592 ตกลงราคา 146,672.0081013897400000000059
172บ้านหนองไฮ  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 045550614 3634 ตกลงราคา 1249,566.0086402529183531373131000000363
173บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง  นายธนรรณพ ได้พึ่ง 045-520116 1221 ตกลงราคา 168,480.0031121315211218000000000122
174บ้านนาอุดม  นายนาวา ชมัฒพงษ์ 045-520048 1171 ตกลงราคา 179,786.0024141717161910000000000117
175บ้านดอนหมู  นายประดิษฐ์ โถบำรุง 045989868 671 ตกลงราคา 138,351.00181184971000000000067
176ชุมชนไร่สีสุก  นายชวลิต มาลีรัตน์ 045552019 4121 ตกลงราคา 1253,460.0091393443353138303041000000412
177บ้านหนองสามสีหนองดินดำ  นายภูเวียง สืบสิน 045553428 2001 ตกลงราคา 1116,859.0041151820182023101520000000200
178บ้านสมสะอาดเนินกุง  นายภูสิทธิ มณีรัตน์ 0-4552-007
179บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีอัมพร ธุมาสิงห์ 045 520055 181 ตกลงราคา 16,245.00413602200000000018
180บ้านนาหนองใหญ่  นายวิรัช ทองรัง 045-520046 933 ตกลงราคา 255,310.002896144151700000000093
181บ้านศรีราชา  นายพิศาล ศกุนะสิงห์ 0 503 ตกลงราคา 130,232.00689878400000000050
182บ้านโคกกลางเหนือ  นายสมภาส ศีลาสาร 045-553223 1013 ตกลงราคา 161,676.00291479111813000000000101
183บ้านโนนสูง  นางสาวสุดาลักษณ์ บุปผาดา 045-989861 693 ตกลงราคา 141,379.00178488121200000000069
184บ้านนาเวียง  นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ 0 532 ตกลงราคา 222,000.0088621091000000000053
185บ้านห่องเตย  นายวาสนา พรมวงค์ 0-45989862 444 ตกลงราคา 120,599.004671228500000000044
186เค็งใหญ่หนองงูเหลือม  นายสมาน แสงวงศ์ 0 2772 ตกลงราคา 1184,690.0036202616273433322924000000277
187บ้านโคกเลาะ  นายชาญ สาทาวงศ์ - 1101 ตกลงราคา 142,000.0026191213141412000000000110
188บ้านชาด  นายเรืองทอง ไชยมาตร 045-520026 511 ตกลงราคา 130,731.001146589800000000051
189บ้านดู่พัฒนา  นางวิจิตรา พัฒนราช 0 343 ตกลงราคา 125,909.000674410300000000034
190บ้านโนนค้อ  นายวิเชียร มาระวงศ์ 0 423 ตกลงราคา 125,456.00937835700000000042
191บ้านหนองแคน  นายชาญชัย จันทร์โทวงศ์ 0 372 ตกลงราคา 120,869.00456463900000000037
192บ้านเป้า  นางสาวรัชนี ลุสมบัติ 045520061 401 ตกลงราคา 123,189.001063463800000000040
193หัวดงหนองคลอง  นายณัฐวุฒิ นารีบุตร 045-520095 603 ตกลงราคา 147,911.000111011127900000000060
194บ้านบ่อชะเนง  นายณรงค์ ทันใจ 045469050 1075 ตกลงราคา 167,549.0022111717141313000000000107
195บ้านคำเจริญ  นายทวีชัย จูมศิลป์ 0 353 ตกลงราคา 117,663.001244625200000000035
196ชุมชนบ้านคำพระ  นายประชิต พลหาญ 045469972 2421 ตกลงราคา 1154,715.0029201833292426282015000000242
197โคกชาดกลางท่าโพธิ์  นายวิญญู มอญพันธุ์ 0 511 ตกลงราคา 128,980.001536497700000000051
198บ้านท่ายางชุม  นางสาวพรกานต์ กลมเกลียว 0 551 ตกลงราคา 132,910.0011648107900000000055
199ประชารัฐวิทยา  นายสมชัย กาญจนีย์ 017 1331 ตกลงราคา 172.7434171720161514000000000133
200บ้านโนนหนามแท่ง  นายมนัส อินลี 045-520092 651 ตกลงราคา 134,079.0021910984400000000065
201บ้านโนนเมือง  นายเผ่า วามะลุน 045989872 781 ตกลงราคา 148,532.001294149141600000000078
202บ้านขุมเหล็ก  นางนงสุรางค์ บุญรอด 544 ตกลงราคา 125,674.0021464811000000000054
203คุรุประชาสรรค์  นายเอกบุรุษ รูปสวย 045989878 351 ตกลงราคา 128,859.00434377700000000035
204บ้านชะแงะ  นายรังสิทธิ์ เจริญวงศ์ 0 623 ตกลงราคา 133,929.0014888124800000000062
205บ้านโนนค้อทุ่ง  นายสมเดช ศรีวิเศษ 045520052 573 ตกลงราคา 138,370.00116266161000000000057
206บ้านหนองแก้ว  นายทวี คลังทอง 045-520081 813 ตกลงราคา 147,300.001910799161100000000081
207บ้านโพนเมืองน้อย  นายจักรพงษ์ สุดาชม 045549240 1051 ตกลงราคา 196,291.00201111111010106511000000105
208บ้านเหล่าขวาว  นายเพทาย มูลธิสาร 0844106015 741 ตกลงราคา 151,468.00012111012131600000000074
209บ้านเวียงหลวง  นายจักรพงษ์ สุดาชม 045520071 301 ตกลงราคา 116,695.00842483100000000030
210บ้านคำข่า  นายประมวล กรีฑาพล 0 603 ตกลงราคา 135,312.0017987210700000000060
211บ้านคำน้อย  นายสมพรพนม ลาภรัตน์ - 233 ตกลงราคา 112,286.00702363200000000023
212บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวสุจิตรภรณ์ สายสุด 045-520083 321 ตกลงราคา 117,470.001150134800000000032
213บ้านโนนแคน  นายสุทธิศักดิ์ บุตรวัง 0 1012 ตกลงราคา 255,497.003081010131317000000000101
214หนองไหลคึมน้อยวิทยา  นายไสว วุฒสังข์ 0 551 ตกลงราคา 130,354.001054736844400000055
215บ้านสร้างถ่อ  นายสุพัฒน์ ขวาลา 045548012 2733 ตกลงราคา 3205,126.0040282424332634242020000000273
216บ้านใหม่พัฒนา  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 0 99 ตกลงราคา 15,000.0003110130000000009
217บ้านหนองขอน  นางอภิรดา นามเรืองศรี 0819664812 281 ตกลงราคา 119,402.00409441600000000028
218บ้านหนองแสง  นายไพศาล ทองเกตุ 045-520090 211 ตกลงราคา 112,366.00543243000000000021
219บ้านโสกท่าวังหิน  นายสุรชัย ป้อมอาษา 533 ตกลงราคา 133,091.006781187600000000053
220บ้านเสียว  นางปราณี อาษาสิงห์ 0 692 ตกลงราคา 231,816.00205871051400000000069
221บ้านหัวตะพาน  นายจักรี มลสิน 045469730 1631 ตกลงราคา 174,115.0021231819273421000000000163
222อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)  นายประสิทธิ์ สิงห์งาม 045469065 4161 ตกลงราคา 1164.11115556155465034000000000416
223ชุมชนบ้านจิกดู่  นายธนิตย์ พระสุนิน 045548285 1393 ตกลงราคา 186,764.001971317161014131317000000139
224บ้านโพนขวาว  นายสุวิทย์ รักจันทร์ 045520064 541 ตกลงราคา 136,313.00105810312600000000054
225บ้านโนนผักหวาน  นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภา 0819557478 562 ตกลงราคา 234,562.00520011020000000000056
226บ้านหนองเทา  นายบุญเทียบ ด้วงนิล 0 311 ตกลงราคา 122,076.00930660700000000031
227หนองยอดู่ในวิทยา  นายกฤษฎา ยิ่งยืน 0810717624 951 ตกลงราคา 153,769.0031841210141600000000095
228บ้านกุดสิม  นายสุทธินาถ ทานนท์ 0 961 ตกลงราคา 156,779.0020169111282000000000096
229บ้านโคกกลาง  นายรัญจวน ถามะพันธ์ 0817255471 1991 ตกลงราคา 1106,557.0042242619263230000000000199
230บ้านดงมะยางหนองนกหอ  นายเตชพล พิมพ์เทพ 081 321 31 1561 ตกลงราคา 169,273.0025172019152832000000000156
231บ้านน้ำซับ  นายนิพนธ์ หลักทรัพย์ 013212118 331 ตกลงราคา 117,242.00823744500000000033
232ประชาสามัคคี  นายโกมิน ทัพซ้าย 0 1621 ตกลงราคา 194,659.0039232224191421000000000162
233ม่วงหนองแดงหนองกะเลา  นายวิมาน สุริยะวรรณ์ 045-520106 1121 ตกลงราคา 151,965.0018125912136121411000000112
234บ้านแยหนองแคน  นางบุษราภรณ์ มารักษ์ 045 520068 1171 ตกลงราคา 154,180.0030131811151119000000000117
235บ้านกุงชัย  นายไพโรจน์ ใจดี 045546400 1531 ตกลงราคา 176,150.00401217128102015145000000153
236บ้านจอกพัฒนา  นายชาญวิทย์ โหมดม่วง - 381 ตกลงราคา 121,160.00673934600000000038
237บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า  นายไพโรจน์ ใจดี 045546629 523 ตกลงราคา 130,974.008884116700000000052
238ดอนชีหนองมะยอด  นายไสว ภัยกุมพันธ์ 045520032 1212 ตกลงราคา 167,486.0032141814101320000000000121
239บ้านหนองยาง  - 0 312 ตกลงราคา 122,757.00845242600000000031
240บ้านเหล่าฝ้าย  นางรัชนี นาคพันธ์ 0 291 ตกลงราคา 113,733.001330244300000000029
241อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)  นายนริศ เชื้ออ่ำ 045272335 5331 ตกลงราคา 1334,713.0095425760714545353548000000533
242บ้านน้ำท่วม  นายอุทิศ อุทธา 045521617 2371 ตกลงราคา 1145,260.0050142118202524252614000000237
243บ้านยางช้า  นางสาวนันธิดา ปฏิวรณ์ 045272385 642 ตกลงราคา 233,138.0018498810700000000064
244บ้านหนองไผ่  นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร 465 ตกลงราคา 128,863.006521077900000000046
245บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ  นายรัศมี รูปใส 089-420810 301 ตกลงราคา 117,313.00633246600000000030
246บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  นายนิคม เสาหงษ์ 0 781 ตกลงราคา 156,062.001213898141400000000078
247บ้านนาอุดม  นายสมพงษ์ ศรีพรหม 0 241 ตกลงราคา 114,609.00083333400000000024
248บ้านฟ้าห่วน  นายประมวล ลัยรัตน์ - 551 ตกลงราคา 138,680.00075129121000000000055
249บ้านไร่ขี  นายประดิพัทธ์ ทองห่อ 045-546233 2221 ตกลงราคา 1154,860.0022272229291518221523000000222
250บ้านเหล่าเลิง  นายสมาน แสงวงศ์ 0 341 ตกลงราคา 120,171.00645457300000000034
251ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  นายเกรียงศักดิ์ โสดาภกดิ์ 045-553059 2242 ตกลงราคา 191,019.0068182030293227000000000224
รวม 28,016 463 - 252 16,154,600.94 5,575 2,930 3,045 3,219 3,300 3,413 3,443 1,046 1,056 989 0 0 0 0 0 0 28,016
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน