สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 30  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชัยภูมิภักดีชุมพล  นายศราวุธ สิงหาราโท 044-811849
2สตรีชัยภูมิ  นายสมชาย คำพิทักษ์ 044-811162 3,1822 วิธีพิเศษ 21,876,948.0000000005705305305704924900003,182
3เมืองพญาแลวิทยา  นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต 044-811768 1,8774 วิธีพิเศษ 11,380,000.0000000003503503083082782830001,877
4กุดตุ้มวิทยา  นายสุชาติ รักษาชนม์ 044-810175 1953 วิธีพิเศษ 1207,309.000000000402946302624000195
5บ้านค่ายวิทยา  นายนพดล กาญจนางกูร 044-899115 4873 วิธีพิเศษ 1455,108.0000000008596105458274000487
6กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ  นายปรีชา เคนชมภู 044-124103 5862 วิธีพิเศษ 1637,174.000000000898993108106101000586
7ภูพระวิทยาคม  นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก 044-810436 963 ตกลงราคา 3106,170.40000000018121520211000096
8ชีลองวิทยา  นายประยุทธ์ วรรณประเขวา 044-051007 583 ตกลงราคา 139,878.00000000022712610100058
9บ้านเขว้าวิทยายน  นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ 044-839036 7743 วิธีพิเศษ 3700,907.00000000015014613712012992000774
10คอนสวรรค์  นายถวิล มนตรี 044-848022 1,0693 วิธีพิเศษ 11,037,000.0000000002102051661601621660001,069
11สามหมอวิทยา  ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว 044-056000 2753 กรณีพิเศษ 3269,694.000000000555147353750000275
12โนนสะอาดวิทยา  นายวานิช เพียนอก 044-056057 2513 ตกลงราคา 1239,679.600000000515154313133000251
13ปู่ด้วงศึกษาลัย  นายวีระศักดิ์ พลมณี 044-882067 1933 วิธีพิเศษ 1185,780.000000000402341402425000193
14หนองบัวแดงวิทยา  นายชัยรัตน์ เจริญสุข 044-872827 2,3434 วิธีพิเศษ 12,294,373.0000000004504384004003463090002,343
15นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร 044-056570 4903 วิธีพิเศษ 1459,112.000000000659360908399000490
16คูเมืองวิทยา  นายภัทราวุธ สิมช้า 044-823241 4552 วิธีพิเศษ 1439,400.00000000080114107505351000455
17จัตุรัสวิทยาคาร  นายพุฒิพงศ์ แสงฤทธิ์ 044-851163 1,3193 วิธีพิเศษ 1909,996.0000000002482532402021881880001,319
18หนองบัวบานวิทยา  นายวงเดือน สารวิทย์ 044-803073 2513 วิธีพิเศษ 1228,209.000000000404448404534000251
19ละหานเจริญวิทยา  นายบรรจบ ศิริวาลย์ 044-890518 2283 วิธีพิเศษ 1138,500.000000000524847253125000228
20บางอำพันธ์วิทยาคม  นายประยูร มังกร 044-810564 2183 วิธีพิเศษ 1232,487.000000000645037252715000218
21เพชรพิทยาสรรค์  นางจิตตานันทิ์ ภูมิชัยธีรโชติ 044-859334 3803 วิธีพิเศษ 1337,487.000000000955877524355000380
22เริงรมย์วิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ 044-056164 1833 วิธีพิเศษ 1186,105.000000000302446302330000183
23หนองบัวระเหววิทยาคาร  นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร 044-897109 7072 วิธีพิเศษ 1665,000.00000000014713011411110897000707
24ห้วยแย้วิทยา  นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ 044-810246 2643 วิธีพิเศษ 1200,000.000000000806248252722000264
25เทพสถิตวิทยา  นายอมร ชัยวิเชียร 044-857108 7563 วิธีพิเศษ 1738,040.00000000016016411910012489000756
26นายางกลักพิทยาคม  นายประวิทย์ พลอยดำ 044-874128 7092 วิธีพิเศษ 1503,949.00000000014014214510010280000709
27ภูเขียว  นางศิริวรรณ อาจศรี 044-861430 3,0853 วิธีพิเศษ 12,025,572.9200000005525345125314704860003,085
28หนองคอนไทยวิทยาคม  นายสุทธิพงษ์ สุทธิรารัฐกานต์ 044-862214 3373 ตกลงราคา 1301,413.000000000808072403530000337
29พระธาตุหนองสามหมื่น  นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ 044-810485 3153 ตกลงราคา 1284,118.000000000606060504045000315
30บ้านแท่นวิทยา  นายทรงวุฒิ ขวาไทย 044-887107 1,3013 วิธีพิเศษ 11,199,517.0000000002702522212201941440001,301
31แก้งคร้อวิทยา  นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ 044-882908 2,4844 ประกวดราคา 11,480,000.0000000004604504044203404100002,484
32นาหนองทุ่มวิทยา  นายปิยะพล เถื่อนพาชิน 044-883100 7343 วิธีพิเศษ 3768,668.00000000015014812812079109000734
33ท่ามะไฟหวานวิทยาคม  นายสุทัศน์ ตนทา 044-132504 3532 วิธีพิเศษ 1300,000.000000000706258605053000353
34คอนสารวิทยาคม  นายกษิดิศ ปลื้มญาติ 044-876677 1,4202 วิธีพิเศษ 11,314,800.0000000003003002502002001700001,420
35โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  นายลำจวน ดิษขุนทด 044-810613 6683 วิธีพิเศษ 3651,070.00000000015315397888889000668
36ภักดีชุมพลวิทยา  นายศักดา ชัยภัย 044-133111 6883 วิธีพิเศษ 1714,300.000000000130123105120110100000688
37เจียงทองพิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรี เดชานุภาพ จิวาลักษณ์ 044-810411 6412 วิธีพิเศษ 1614,337.00000000010010293120109117000641
รวม 29,372 103 - 129 24,122,101.92 0 0 0 0 0 0 0 5,656 5,473 5,042 4,692 4,313 4,196 0 0 0 29,372
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน