สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1จัตุรัสวิทยานุกูล  นายดิเรก ขอพึ่ง 044-851315 8423 ตกลงราคา 1393,000.00119748684848285807771000000842
2บ้านมะเกลือโนนทอง  นายธีระศักดิ์ พลนาคู 044852925 1782 ตกลงราคา 1133,302.007152415271328161419000000178
3บ้านหลุบงิ้ว  นางณหชง แววฉิมพลี 044025680 403 ตกลงราคา 120,676.001444348300000000040
4บ้านหนองบัวใหญ่  นายเสฏฐวุฒิ ครูเกษตร - 1711 ตกลงราคา 180,000.0043251112154520000000000171
5บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)  นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร 044852000 601 ตกลงราคา 135,400.00142589121000000000060
6บ้านหนองไผ่ล้อม  นางสาวปิยพร เคนวิเศษ 044-109216 961 ตกลงราคา 164,520.0030910186111200000000096
7บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)  นายวิถีชัย คำศรี 044109215 511 ตกลงราคา 127,925.0011106942900000000051
8บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)  นายบรรพต ทองเกิด 044852641 2971 ตกลงราคา 1172,108.0066333629414448000000000297
9บ้านห้วยยาง  นางวรรณวรางค์ งามสกุล 044870248 533 ตกลงราคา 128,979.001475696600000000053
10บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายสมชาย คชา 044-890560 1184 ตกลงราคา 167,870.002716918181515000000000118
11บ้านดอนละนาม  นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา 044890521 491 ตกลงราคา 128,749.001249738600000000049
12บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นายทนง พงศ์สมัย 044-890519 2151 ตกลงราคา 198,050.0046221623182520141615000000215
13กันกงบ้านลี่สามัคคี  นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ 044890600 541 ตกลงราคา 122,283.0071241078600000000054
14บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)  นายภวพล อารีชาติ 044890615 732 ตกลงราคา 138,124.0015711116101300000000073
15บ้านส้มป่อย  นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม 044803096 2201 ตกลงราคา 1142,600.0041162123162730201313000000220
16ชุมชนบัวบานสามัคคี  นายสมชาย ขอสินกลาง 044803097 4603 ตกลงราคา 1295,255.00113586555566053000000000460
17บ้านโนนเชือก  นายมานิตย์ พรหมทอง - 1913 ตกลงราคา 1120,368.0034202019211716121616000000191
18บ้านหนองม่วง  นายสำลี พิมพ์ศรี 044822668 2743 ตกลงราคา 1157,000.0060403532462437000000000274
19บ้านโคกโต่งโต้น  นายคนอง ไทยประสงค์ 044-870272 1513 ตกลงราคา 198,667.0024121911111419161213000000151
20บ้านห้วยบง  นางละมัย บัวบาง 044-870245 544 ตกลงราคา 115,400.0075381410700000000054
21บ้านห้วย  0 221 ตกลงราคา 19,699.00762122200000000022
22บ้านหนองโดน  0 251 ตกลงราคา 112,192.00751342300000000025
23บ้านยางเครือ  นางปนัดดา ทีบัวบาน 044870454 323 ตกลงราคา 111,949.60914654300000000032
24บ้านร้านหญ้า  044875013 751 ตกลงราคา 140,678.001688141071200000000075
25บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)  044126643 372 ตกลงราคา 119,975.001222643800000000037
26บ้านโนนฝาย  นายอนนท์ ประดับวงษ์ 0 342 ตกลงราคา 118,072.00975337000000000034
27บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)  นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ 044851328 1004 ตกลงราคา 157,871.002116131181813000000000100
28บ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)  นายวีระ โคตรชาลี 893 ตกลงราคา 142,990.00198131214111200000000089
29บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)  นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีใส 044-852801 1183 ตกลงราคา 166,398.0025181521141312000000000118
30บ้านร่วมมิตร  44870195 452 ตกลงราคา 126,313.00963679500000000045
31บ้านท่าแตง  044870153 303 ตกลงราคา 115,582.001026233400000000030
32บ้านเดื่อ  นายนิทัศน์ หรรษา 44851327 603 ตกลงราคา 128,951.002375974500000000060
33บ้านสำโรงโคก  นายถนอมพงศ์ พันธุ์เลิศ 044852095 661 ตกลงราคา 133,490.0025576711500000000066
34บ้านขามราษฎร์นุกูล  นายเฉลิมพล อินทรผล 0 1021 ตกลงราคา 163,333.0020121412131615000000000102
35บ้านโนนคร้อ  นายณรงค์ ชำนาญ 044875025 1552 ตกลงราคา 185,315.0043241412181331000000000155
36บ้านใหม่นาดี  044-109208 783 ตกลงราคา 241,764.001868119131300000000078
37บ้านนา  นายประสิทธิ์ วะลัยศรี 044870345 412 ตกลงราคา 124,992.00586485500000000041
38บ้านหนองลูกช้าง  นายบุญจันทร์ สุวรรณแสน 044-870-34 562 ตกลงราคา 140,693.00123049111700000000056
39บ้านงิ้ว  นายมณีแสง นามอินทร์ 044126606 1703 ตกลงราคา 191,872.004591015131422181212000000170
40ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)  นายเสถียร ชาลีเครือ 44802217 2611 ตกลงราคา 1171,660.0060312326121327243015000000261
41บ้านหนองลุมพุก  นายณัฐวัฒน์ รินลา 044802180 1944 ตกลงราคา 1123,419.0028281819192016161713000000194
42บ้านโสกรวกหนองซึก  นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด 044109212 674 ตกลงราคา 135,000.001855711111000000000067
43บ้านหนองโสน  นายผ่อง กุสันเทียะ 0 1003 ตกลงราคา 161,053.0016121315131219000000000100
44บ้านทามจาน  044109211 441 ตกลงราคา 124,297.00755577800000000044
45บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายปรีชา ชำนาญกุล 044870208 911 ตกลงราคา 151,428.0021141181181800000000091
46บ้านทุ่งสว่างวัฒนา  นายวัชระ แก้วเพชร 044870160 621 ตกลงราคา 134,152.00157711106600000000062
47ชุมชนชวนวิทยา  นายวิญญู คุณกันหา 044870592 4023 ตกลงราคา 1213,276.0055355656686567000000000402
48บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)  นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์ 044127116 1812 ตกลงราคา 1104,322.0039231822282922000000000181
49บ้านหนองตะไก้  นายไสว ประทุมวงษ์ 044-870274 1702 ตกลงราคา 194,334.0030121211101825221812000000170
50บ้านเกาะมะนาว  นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ 0 2663 ตกลงราคา 1158,744.0050252623182826292318000000266
51จอมแก้ววิทยา  นายรักษ์สันติ มลิทอง 044127858 753 ตกลงราคา 151,937.0010512715131300000000075
52บ้านเสลาประชารัฐ  นายวิทูล พลศักดิ์ 044870275 632 ตกลงราคา 126,706.0019686413700000000063
53หินตั้งพิทยากร  นายปฏิวัติ บะคะ 044109333 461 ตกลงราคา 121,680.008665211800000000046
54บ้านห้วยทราย  นายวีระพงษ์ จันตรี 044870273 1283 ตกลงราคา 171,696.00208911141115141412000000128
55ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  นายสุวิทย์ แก้วเพชร 044859194 4391 ตกลงราคา 1278,459.0046407069696481000000000439
56ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ แก้วเพชร 044-859193 2243 ตกลงราคา 1101,650.0035202116132627212223000000224
57บ้านหนองผักแว่น  นายสัมฤทธิ์ แนวสุภาพ 44859203 883 ตกลงราคา 131,812.0017691315151300000000088
58บ้านทองคำพิงวิทยา  นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ 44842781 223 ตกลงราคา 111,075.00047425000000000022
59บ้านโคกแฝกดอนทะยิง  นางปัญจธิป โชติชื่น 044870474 323 ตกลงราคา 190,750.00925455200000000032
60บ้านกลอยสามัคคี  283 ตกลงราคา 114,319.00723257200000000028
61หนองกกสามัคคี  นายสวัสดิ์ แก้วยะรัตน์ 044870262 392 ตกลงราคา 125,401.004437410700000000039
62บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)  นายดำเนิน ชาลีเครือ 044870473 1632 ตกลงราคา 192,308.0041211912192922000000000163
63บ้านตาล  นายกล้าหาญ ยางขามป้อม 044024199 961 ตกลงราคา 152,356.0025111220781300000000096
64วังกะอาม  นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ 0 551 ตกลงราคา 132,584.0011585811700000000055
65บ้านหนองอีหล่อ  นายประวิทย์ อาชา 044870327 403 ตกลงราคา 121,559.008536122400000000040
66หัวสระวิทยา  นายประคองเกียรติ บุบผาพรหมราช 0872565245 1941 ตกลงราคา 1126,658.003322715111722242518000000194
67เขาดินพิทยารักษ์  นายพินิจ หงษ์พิมพ์ 044870291 591 ตกลงราคา 119,538.0068135971100000000059
68บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ 044-870290 881 ตกลงราคา 151,034.0019981411111600000000088
69หนองประดู่วิทยา  นายประเมธ ภูคงคา 0 721 ตกลงราคา 137,711.00219810115800000000072
70บ้านโคกแสว  นายปรีชา ไทยแท้ - 491 ตกลงราคา 126,805.001296844600000000049
71บ้านหนองดง  044-870288 411 ตกลงราคา 123,025.008105834300000000041
72บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์ 44859191 1102 ตกลงราคา 168,739.0015131122211018000000000110
73โคกเริงรมย์ศิลปาคาร  นางชัชจิรา พรมสอาด 044-864168 2323 วิธีพิเศษ 1179,746.0025201525352025281821000000232
74บ้านโคกสะอาด  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 044870126 442 ตกลงราคา 119,500.008383113800000000044
75โคกหินตั้งศึกษาศิลป์  นายไกรสร ชาติชนะ 44864180 931 ตกลงราคา 145,000.00814151515141200000000093
76ปากจาบวิทยา  นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล 044-870442 1271 ตกลงราคา 170,000.00211195131416121412000000127
77โคกเพชรวิทยาคาร  นายจำนงค์ ศรสูงเนิน 044852000 2523 กรณีพิเศษ 1206,196.0042192822282716302416000000252
78บ้านโปร่งมีชัย  นายอุทัย แป้นสันเทียะ 044870189 553 ตกลงราคา 118,424.001276599700000000055
79บ้านกุดตาลาด  นางสุเนตร ศิริตานนท์ 044-870113 301 ตกลงราคา 110,907.001171024500000000030
80บ้านหนองตะครอง  นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี 044-870230 681 ตกลงราคา 130,262.00119109158600000000068
81โคกสำราญราษฎร์อำนวย  นายดรงค์ ประเสริฐศรี 044870104 363 ตกลงราคา 120,909.00883237500000000036
82บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)  นางปราณีต ลีหัวสระ 044109323 1242 ตกลงราคา 153,079.003991616161513000000000124
83บ้านซับยาง  491 ตกลงราคา 128,191.0011584610500000000049
84ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว  นายพรหมินทร์ ชาติประมง 044864898 5022 ตกลงราคา 1313,527.00102545652515154272728000000502
85บ้านหนองจะบก  นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ 044870461 691 ตกลงราคา 141,823.00101368915800000000069
86บ้านโนนมะกอกงาม  นายฌานธร บุญทัน 044870436 851 สอบราคา 130,763.00131114105131900000000085
87บ้านวังตาลาดสมบูรณ์  นายปฏิวัติ เทียบอุ่น 044870439
88บ้านวังคมคาย  นางมนสิชา บุญทัน 044870438 1183 ตกลงราคา 140,000.000141927151924000000000118
89บ้านวังมน  นายวรพุฒ จรัลชวนะเพท 044870205 781 ตกลงราคา 154,304.002081610861000000000078
90ซับถาวรพัฒนา  นางสีสุดา จีบเกาะ 044-870574 301 สอบราคา 111,378.00462075600000000030
91บ้านห้วยเกตุ  นายเจน พรมสอาด 044-870460 933 ตกลงราคา 127,443.0034108710141000000000093
92อนุบาลเทพสถิต  นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ 044857104 7671 ตกลงราคา 1354,322.00169951089910910582000000000767
93บ้านดงลาน  นายปรีชา ไทยแท้ 044-870140 631 ตกลงราคา 157,166.00361115139600000000063
94บ้านช่องสำราญ  นายรำพรวน ประทุมแก้ว 044- 87012 451 ตกลงราคา 128,765.001135874700000000045
95บ้านซับไทร  นายสมพร พุฒกาง 044852000 311 ตกลงราคา 117,549.00632637400000000031
96บ้านโคกไค  นายทวี ธรรมโชติ 044870123 541 ตกลงราคา 132,000.00510710125500000000054
97บ้านยางเกี่ยวแฝก  นายสุรพล แช่มขุนทด 044-870573 4973 ตกลงราคา 1263,943.0085425543534646475030000000497
98บ้านซับหมี  นายวรรณกฤษ ศรประสิทธิ์ 044855125 773 ตกลงราคา 1389,000.0012161412116600000000077
99บ้านไร่พัฒนา  นายประยูร วิไธสง 44890047 5291 ตกลงราคา 1340,000.0071454148444142697751000000529
100บ้านวังอ้ายคง  นายรังสรรค์ งูทิพย์ 044870547 1641 ตกลงราคา 1126,711.003315139211017201313000000164
101บ้านโคกกระเบื้องไห  นายสุณรงค์ พลลุน 044870548 941 ตกลงราคา 151,440.002976717161200000000094
102บ้านหนองใหญ่  ยินดี เบียดนอก - 951 ตกลงราคา 153,759.00221011171115900000000095
103บ้านโนนสำราญ  นางอรัญญา จินดาไพศาล 044890061 841 ตกลงราคา 144,840.002612139471300000000084
104บ้านโนนสวรรค์  นางสุดา น้อยเทียม 044890013 701 ตกลงราคา 130,373.00208910671000000000070
105วังใหม่พัฒนา  นายทินกร ตรีรัตน์ 044109242 2751 ตกลงราคา 1178,703.0047272019181825432731000000275
106บ้านยางเตี้ยโคกรัง  นายอาวุธ เป็นไทย 044870572 2601 ตกลงราคา 1149,000.0055193844373829000000000260
107บ้านประดู่งาม  นายอภิธร แก้วอุดร 044870437
108บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี  นายอาวุธ เป็นไทย 0 161 ตกลงราคา 15,800.001021120000000000016
109บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์  นายวสันต์ ยวดยิ่ง 044870161 411 ตกลงราคา 120,000.001373682200000000041
110บ้านสะพานหิน  นายสมใจ เฮ้าจันทร์ 044870568 2781 ตกลงราคา 1230,000.0066241530292326222122000000278
111บ้านโป่งนกพิทยา  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 044870566 2171 ตกลงราคา 1109,994.0046211519251824171814000000217
112บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา  นายจิรายุส ทะนสุข 044870569 1823 ตกลงราคา 1119,225.0025211123211323181512000000182
113บ้านสะพานยาว  นายสมาน จูแจ่ม 044870567 2273 ตกลงราคา 1127,000.0054143517152123102216000000227
114บ้านศิลาทอง  นายสุทิน ลาภประเสริฐ 044-870571 1571 ตกลงราคา 196,571.003116131318710221314000000157
115บ้านน้ำลาด  นายสมหมาย สุขสำราญ 44829858 1341 ตกลงราคา 171,741.0038151817171712000000000134
116บ้านบุ่งเวียนวิทยา  นายชูชาติ หล้าเพชร 0 842 ตกลงราคา 148,233.0020812912121100000000084
117บ้านไทรงาม  นายประทีป ลี้พล 044-870162 863 ตกลงราคา 140,300.00191310119131100000000086
118ซับมงคลวิทยา  นายทองสุก ปุราทะกา 044-870570 2752 ตกลงราคา 1154,697.0035203332272032203818000000275
119บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน  นายประเสริฐ ทองบริสุทธิ์ 0 921 ตกลงราคา 149,525.0026716166101100000000092
120บ้านนาประชาสัมพันธ์  นายดิเรก แจ้งจิตร 44874157 4371 ตกลงราคา 1217,000.0084374250697877000000000437
121บ้านวังตาท้าว  นายวิรัช ฉันทิยานนท์ 044870549 2511 ตกลงราคา 1118,433.0039212031142828253213000000251
122บ้านเสลี่ยงทอง  นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ 044870552 1241 ตกลงราคา 171,531.0032151312221218000000000124
123บ้านหัวสะพาน  นางสาวสมพร ถาวรกาย 044874124 1732 ตกลงราคา 196,297.0042272119202519000000000173
124บ้านวังตาเทพ  นางสาวสมพร ถาวรกาย 044870203 845 ตกลงราคา 148,376.0018913141110900000000084
125วังโพธิ์สว่างศิลป์  นายประทีป ลี้พล 044-870258 481 ตกลงราคา 120,000.0012453116700000000048
126ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)  นายสุทัศน์ ศิริสลุง 044109243 563 ตกลงราคา 129,836.0013910388500000000056
127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย  นายดิเรก แจ้งจิตร 044870166 401 ตกลงราคา 123,600.002275600000000000040
128หินฝนวิทยาคม  0 1941 ตกลงราคา 1120,850.0031181517172822171712000000194
129บ้านโคกสะอาด  นายเอกวินทร์ อุคำ 44874272 1021 ตกลงราคา 161,233.001714811181717000000000102
130บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ  นายดิเรก แจ้งจิตร 044870165 631 ตกลงราคา 141,200.002319101100000000000063
131ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  นายหาญ ดิเรกศิลป์ 044897003 1892 ตกลงราคา 194,000.0033232321273230000000000189
132บ้านหัวหนอง  นายทองสมาน น้อยวิเศษ 044870527 321 ตกลงราคา 116,442.001033543400000000032
133บ้านปากค่ายช่องแมว  นายณรงค์ พงษ์ราศรี 044870184 374 ตกลงราคา 128,195.001240946200000000037
134โรงเรียนบ้านหนองตานา  นายเทพสถิต อินาวัง 1334 ตกลงราคา 178,899.0026121918161626000000000133
135บ้านโสกปลาดุก  นายประยุทธ เจิมชัยภูมิ 044125244 2301 ตกลงราคา 1146,925.0033232713241920292616000000230
136ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)  นายอุดม ธรรมมา 044-870-25 1082 สอบราคา 144,705.0026111210151420000000000108
137บ้านท่าศิลา  นายจักรกริสน์ บำรุงนา 044870157 541 ตกลงราคา 127,632.0011548127700000000054
138บ้านละหานค่าย  นางธีรนุช ภูมิมา 44 632 ตกลงราคา 132,989.0075129913800000000063
139บ้านตะลอมไผ่  นายประมวล วันวาน 044810461 1091 ตกลงราคา 158,112.001611661196151514000000109
140บ้านหนองจาน  นายณัฏฐ์ณรงค์ อ้อมกลาง 044-870223 252 ตกลงราคา 116,360.00217430800000000025
141บ้านหนองโจด  นายเทพพร แถววิชา 44897408 1421 ตกลงราคา 152,592.0028201818163012000000000142
142บ้านโคกสะอาด  นายวีรพล พิลาจันทร์ 044 870562 1311 ตกลงราคา 180,907.00231215161410781313000000131
143โป่งขุนเพชร  นายอร่าม รอบคอบ 444822673 1381 ตกลงราคา 184,553.0014111111181318151512000000138
144บ้านวังตะเฆ่  นายวสันต์ ตาลทอง 0-4487-053 462462 ตกลงราคา 3415,000.0075394040433936505050000000462
145บ้านดอนกอก  นายทศพล สมขุนทด 044870563 1073 ตกลงราคา 158,500.0020161910121713000000000107
146บ้านวังกะทะ  นายภูริช ผ่องแผ้ว 044 87430 3601 ตกลงราคา 1236,208.0069302949342724423125000000360
147บ้านหัวสะพาน  นายอรุณชัย ชัยภักดี 0 1251 ตกลงราคา 166,766.0038131813101914000000000125
148บ้านวังอ้ายจีด  นายสุชาติ ประเสริฐศรี 044870431 1851 ตกลงราคา 1108,768.0035191815231222181112000000185
149บ้านสำนักตูมกา  นายเจริญ บวกไธสง 0 1543 ตกลงราคา 1129,000.0032111515111316161510000000154
150บ้านท่าโป่ง  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 044-870427
151บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน  ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ 0 461 ตกลงราคา 121,765.001588726000000000046
152บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 0 421 ตกลงราคา 119,415.0010511453400000000042
153บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง  0 0 511 ตกลงราคา 118,797.0020663151000000000051
154ชุมชนบ้านห้วยแย้  นายอำนาจ ไพรเขียว 0 3521 ตกลงราคา 1189,000.00102473645404240000000000352
155บ้านหนองกองแก้ว  นางสำอาง คำเสียง 044-870435 833 ตกลงราคา 148,600.001881199121600000000083
156บ้านห้วยยางดี  นายจรัส เขียวเขว้า 044-870429 533 ตกลงราคา 118,392.0014816246300000000053
157บ้านห้วยไฮ  นายสมชาย บัวจันทร์ 044-870428 343 ตกลงราคา 115,929.001043156500000000034
158บ้านแจ้งใหญ่  นายทรง สิงห์เผ่น 044870294 924 ตกลงราคา 350,241.00241011121511900000000092
159บ้านใหม่สามัคคี  นางนารี กุลประจวบ 0 303 ตกลงราคา 113,923.00723465300000000030
160บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  นายวินัย พันธุ์มี 44846410 5002 ตกลงราคา 1334,203.0087404650455440303230131716000500
161บ้านหนองผักชี  นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร 44846408 1582 ตกลงราคา 192,426.0032211623182325000000000158
162บ้านบะเสียว  นายมังกร จันทร์สิงห์ 44846407 393 ตกลงราคา 119,615.00954559200000000039
163บ้านโสกคร้อ  นายสุรพล ศุภรตรีทิเพศ 044870215 592 ตกลงราคา 135,223.0012941099600000000059
164บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  นายนาคพงษ์ จงกลาง 044-822580 1982 ตกลงราคา 1106,000.0051242321272230000000000198
165รังงามวิทยา  นายมีเดช คุณอุตส่าห์ 0898607780 13510 ตกลงราคา 173,262.0038161114132320000000000135
166บ้านหนองตอ  นางอุไร จงกลาง 044870229 552 ตกลงราคา 131,177.001368498700000000055
167ดอนเปล้าศึกษา  044870106 351 ตกลงราคา 117,750.001224625400000000035
168ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร  นายสุริยน แก้วคะตา 44846409 2091 ตกลงราคา 1109,684.0056233026262325000000000209
169บ้านหนองขาม  นายภิจักขณ์ภพ พงศ์วิเศษ 044870440 1051 ตกลงราคา 137,661.003181018101315000000000105
170บ้านหนองแขม  นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ 1042 ตกลงราคา 161,906.001517171714816000000000104
171บ้านโกรกกุลา  นายชัชวาลย์ หอมวิเศษ 0 912 ตกลงราคา 155,520.00181310615131600000000091
172บ้านสามหลักพัฒนา  นายพูลสวัสดิ์ ศิลาดำ 044-870212 482 ตกลงราคา 116,824.001574767200000000048
173ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขต 044-870593
174บ้านหนองดินดำ  0 1262 ตกลงราคา 150,126.4025131621152016000000000126
175บ้านขี้เหล็ก  นายสุระ บารมีช่วย 0 1453 ตกลงราคา 186,435.0024121218141316121212000000145
176บ้านท่ากูบ  นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ 0819665717 2233 วิธีพิเศษ 1138,396.0040251813132211313119000000223
177บ้านโป่งเกต  นางรัศมี สุปัด 0 341 ตกลงราคา 115,616.001233174400000000034
178บ้านเขื่อนลั่น  นายสายัณห์ ขอพันดุง 0 1203 ตกลงราคา 150,862.004216171361115000000000120
179บ้านวังขอนสัก  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม 044870201 411 ตกลงราคา 116,109.006741531500000000041
180บ้านหนองนกเขียน  044870231 231 ตกลงราคา 117,583.00640224500000000023
181บ้านท่าชวน  044-870152 271 ตกลงราคา 113,928.00913243500000000027
182บ้านวังกุง  นายยุทธนา มุกดา 044-870200 481 ตกลงราคา 125,565.0012332145900000000048
183บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์  นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม 044-870202 211 ตกลงราคา 110,432.001054020000000000021
184ซับใหญ่วิทยาคม  นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 044-731057 7991 ตกลงราคา 1473,806.00755045444245581108580535854000799
185บ้านซับใหม่  นายสุเทพ สื่อกลาง 0 1382 ตกลงราคา 1104,666.00201086141412201717000000138
186บ้านซับเจริญสุข  นายอภิชัย สุรเสน 044109217 701 ตกลงราคา 146,576.0017895914800000000070
187บ้านวังพง  นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว 044870204 421 ตกลงราคา 140,054.001438346400000000042
188บ้านบุฉนวน  นายศรายุทธ ปาปะกัง 044870183 1981 ตกลงราคา 199,443.0035202615163114111812000000198
189บ้านโนนสะอาด  นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ 044870178 233 ตกลงราคา 110,728.00562322300000000023
190บ้านตลุกคูณพัฒนา  044 - 8701 1342 ตกลงราคา 174,159.0031161613201820000000000134
รวม 25,037 815 - 199 14,800,708.00 4,943 2,620 2,701 2,724 2,828 2,895 2,934 1,160 1,106 915 66 75 70 0 0 0 25,037
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน