สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายมนัส เจียมภูเขียว
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  นายละมร สิงห์ชัยภูมิ 044-882743
2ศรีแก้งคร้อ  นายประภาส กองจันทร์ 044882977 1,0003 วิธีพิเศษ 1615,810.001401201301401501501700000000001,000
3บ้านหนองแสงวิทยา  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 0878721552 1282 ตกลงราคา 179,018.0019142514111431000000000128
4บ้านหนองสามขา  นางสมคิด ชะโยมชัย 44882933 311 ตกลงราคา 119,137.00444636400000000031
5บ้านโปร่ง  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ 0 423 ตกลงราคา 122,982.001237753500000000042
6บ้านหนองไฮ  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 044882932 713 ตกลงราคา 155,931.001469136121100000000071
7บ้านสระแต้  นางจันทิวา งวดชัย 044-861930 413 ตกลงราคา 123,679.007557105200000000041
8บ้านโนนคูณ  นายประยุทธ งามสกุล 044-370382 182 ตกลงราคา 19,000.00345122100000000018
9บ้านหลุบคา  นายสมโภชน์ งามประเสริฐ 0 823 ตกลงราคา 171,045.001006712145127900000082
10บ้านภูดินหินกอง  นายสงัด คำเรืองศรี 044870388 1692 ตกลงราคา 184,145.0029181413131626161311000000169
11บ้านเลิงทุ่ม  นายเทพ อุดม 044-870389 473 ตกลงราคา 129,550.007751055800000000047
12บ้านโคกไพรวัน  นายสมหมาย โพธิ์จักร 0 413 ตกลงราคา 122,890.001152387500000000041
13บ้านโสกหว้าโนนหอม  นายเวช นามบุดดี 044-109144 1331 ตกลงราคา 170,533.0032251516111717000000000133
14โนนศิลาเหล่าเกษตร  นายคงฤทธิ์ ภิรมย์กิจ 0 403 ตกลงราคา 119,441.001644662200000000040
15บ้านเหล่ากาดย่า  นายประพันธ์ คงอุ่น 0 321 ตกลงราคา 116,712.00621368600000000032
16บ้านหนองแกหนองโน  นายพิชิต โคตรมา 044870220 1222 ตกลงราคา 150,653.6022151016232115000000000122
17บ้านโนนสะอาด  นายประพันธ์ คงอุ่น 044870369 1021 ตกลงราคา 164,858.002112148122114000000000102
18บ้านแก้ง-โนนส้มกบ  นายคำปาน ชัยชนะ 0 2162 ตกลงราคา 1129,667.0057232526272533000000000216
19บ้านโคกสูง-วังศิลา  นายเกษม ลุ่มร้อย 0 1312 ตกลงราคา 150,000.0033151816152113000000000131
20หว้านไพรสามัคคี  นายบดินทร์ แก้วโนนตุ่น 044-870267 743 ตกลงราคา 150,179.0023885714900000000074
21กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์  นายสุวิทย์ ขันชัยภูมิ 0448-70101
22บ้านดงขีสะเดาหวาน  นายทินกร หิรัญเกิด 044870138 483 ตกลงราคา 115,110.001584386400000000048
23บ้านซำมูลนาก  นายสมัต อาบสุวรรณ์ 044052675 1861 ตกลงราคา 1115,976.0029152015142820141912000000186
24บ้านนาหนองทุ่ม  ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรี 044883178 3411 ตกลงราคา 1201,000.0045404041406669000000000341
25บ้านนาแก  นายบุญเถา บุราณ 044056052 3781 สอบราคา 1160,819.0057534851476458000000000378
26บ้านหนองรวก  นายธวัชชัย แตงกระโทก 44883237 1121 ตกลงราคา 162,089.002616161714914000000000112
27บ้านหนองไผ่ล้อม  นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู 0 1621 ตกลงราคา 176,112.0041261020242120000000000162
28บ้านนกเขาทอง  นายถวิล สร้างนา 0 621 ตกลงราคา 139,138.00525161510900000000062
29บ้านโคกล่าม  นายสำราญ เสือสาวะถี 044870124 851 ตกลงราคา 150,501.00171414510131200000000085
30บ้านโคกงาม  นายเฉลิมพล น้อยลา 0 632 ตกลงราคา 137,249.00136571115600000000063
31บ้านดงพอง  นางจริยพร วงษ์ชู 044870139 191 ตกลงราคา 113,607.00031316500000000019
32บ้านโคกกุง  นายสมัย ชัยอาวุธ 044131093 3411 ตกลงราคา 1156,897.0047343436353534362426000000341
33บ้านตลุกหิน  นายนัธวุฒิ สมศรี 0 931 ตกลงราคา 152,186.00221412101016900000000093
34บ้านหนองแวง  นายวุฒิชาติ วิลาศรี 0 1691 ตกลงราคา 188,153.0019141116231324152113000000169
35บ้านโปร่งสังข์  นายกิตติ เพียรไทยสงค์ 044870190 441 ตกลงราคา 121,387.001855254500000000044
36บ้านหนองม่วงบำรุง  นายประดิษฐ์ หีบปัสสา 044-861930
37บ้านเซียมป่าหม้อ  นายบุญมี นุตาดี 0872452505 1932 ตกลงราคา 1112,158.0026141412151621252921000000193
38บ้านหนองขาม  นายประวิทย์ ต่อพล 44744672 551 สอบราคา 129,602.00015409121500000000055
39บ้านหนองแห้วปรางค์กู่  นายร่วม ค้าเจริญ 044 109130 751 ตกลงราคา 136,727.008811914121300000000075
40บ้านโนนงิ้วงาม  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์ ประดับเพชร 0 1091 ตกลงราคา 145,949.0004716111717171010000000109
41บ้านหนองช้างเอก  นายบุญเพ็ง ผ่านพูล 0 44109129 343 สอบราคา 114,280.00774250900000000034
42บ้านหนองสังข์  นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญ 0 1931 ตกลงราคา 1105,336.0052201727312818000000000193
43บ้านหนองพอก  นายทรงกลด หิรัญเกิด 0803357757 1201 ตกลงราคา 156,371.003719101961811000000000120
44บ้านหนองศาลาป่าชาด  นายวันลบ พันธ์ศรี 044109137 1861 วิธีพิเศษ 1107,650.0040182423282627000000000186
45หนองแต้วรวิทย์  นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียร 044-870264 681 ตกลงราคา 137,594.00141458127800000000068
46โคกม่วงศึกษา  นางสุดารัตน์ ผ่านพูล 044-109134 491 ตกลงราคา 125,780.001474367800000000049
47บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายวันลบ พันธ์ศรี 044870384 651 ตกลงราคา 118,475.00191210852900000000065
48บ้านก่าน  นายอุทิศ ตาปราบ 0 1533 ตกลงราคา 198,999.0033251830102116000000000153
49บ้านหนองปลามันหนองไร่  นายวิโรจน์ โทราช 044-870234 691 ตกลงราคา 131,774.001511138471100000000069
50บ้านท่ามะไฟหวาน  นายสุริยะ ก้องสนั่น 044132531 2234 สอบราคา 3111,924.0050303035252033000000000223
51บ้านกุดโง้งดงสวรรค์  นายชาญวิทย์ ทองนาค 0 3603 ตกลงราคา 1238,645.0050353232362831304640000000360
52บ้านท่าทางเกวียน  นายขนานพงค์ เทพาขันธ์ 0 241 ตกลงราคา 115,096.00053058300000000024
53บ้านทุ่งคำหลวง  นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม 044-870159 391 ตกลงราคา 122,850.00674775300000000039
54บ้านยางคำวิทยา  นายสุวิทย์ ยอดสละ 044-870193 521 ตกลงราคา 129,380.00116101042900000000052
55บ้านหนองพีพ่วน  นางดวงกมล สะอาดโฉม 044870237 1231 ตกลงราคา 172,766.0022221914151219000000000123
56บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์  นายสันติ ไตรเสนีย์ 044870146 531 ตกลงราคา 130,090.0013755612500000000053
57บ้านเก่าวิทยานุกูล  นายไพรทูล กูดซ้าย - 2371 ตกลงราคา 1187,871.0036171928221718302426000000237
58ชุมชนแท่นประจัน  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 44887130 4391 ตกลงราคา 1225,716.00100604060495575000000000439
59บ้านมอญ  นายสมเปลี่ยน ชัยดี 44886345 953 ตกลงราคา 137,645.002313151012111100000000095
60หัวนานคร  นายวิฑูรย์ อบมา 44870268 1121 ตกลงราคา 1111,586.0019211810171413000000000112
61บ้านโนนคูณ  นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ 044-861930 772 ตกลงราคา 148,208.0017971013101100000000077
62บ้านนาดี  นายสุชาติ เฮงสกุล 044-886332 731 ตกลงราคา 136,767.001451681210800000000073
63บ้านหนองผักหลอด  นายวัชชิระ กระพันเขียว 044886346 1391 ตกลงราคา 192,293.0020912181515216149000000139
64บ้านหนองบัว  นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที 044886352 682 ตกลงราคา 131,073.0011119106101100000000068
65สามสวนวิทยา  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 044865109 2843 สอบราคา 1117,953.0055222941323032141514000000284
66บ้านโจดโนนข่า  นายสมบูรณ์ ภิญโญศรี 044865119 2643 สอบราคา 1165,765.0047213128322825132118000000264
67บ้านหินลาด  นายถนอม ทรายมูล 044109316 652 ตกลงราคา 119,500.00105878141300000000065
68โคกสะอาดศึกษา  นางสาวรสริน แนววิลัย 044-861930 141 ตกลงราคา 17,058.00322511000000000014
69บ้านเหมือดแอ่หนองโดน  นายคำนวน มาฆะเซ็นต์ 044856112 961 ตกลงราคา 161,549.0010910915101554900000096
70บ้านหลุบค่าย  นายพุทธพงศ์ หลักคำ 044-109315 411 ตกลงราคา 123,449.001243855400000000041
71บ้านดอนหันนาสวรรค์  นายสิทธิชัย นามโคตร 0810705758 431 ตกลงราคา 120,116.00732698800000000043
72บ้านข่าเชียงพิน  นายนิเวศน์ อินทร์วิมาน 44886343 1482 ตกลงราคา 168,847.0021202918201822000000000148
73ไตรมิตรพิทยา  นายชาญ คำป้อง 044-870470 2353 ตกลงราคา 192,352.00473020203724278715000000235
74บ้านสะเดาหนองไผ่  นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์ 044109312 1023 ตกลงราคา 143,403.0023101017171213000000000102
75บ้านถนนกลาง  นายราวิน สุริยันต์ 044-870471 713 ตกลงราคา 138,799.00101381697800000000071
76บ้านนายม  นายจำนงค์ ศรีสามารถ 0 992 ตกลงราคา 166,747.0068151311232300000000099
77บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย  - 044-870141 431 ตกลงราคา 120,605.00496853800000000043
78บ้านหนองแฝก  นายนาวา ทองดี 044-870236 442 ตกลงราคา 127,888.005664411800000000044
79บ้านวังหิน  ว่าที่ร.ต ธนาธิป มาลากอง 044-870206 352 ตกลงราคา 124,293.003333710600000000035
80บ้านหนองคู  นายสินธ์ สัตพันธ์ 0 2152 ตกลงราคา 1112,692.0038201828202018151820000000215
81ชัยชุมพลวิทยา  นายประดิษฐ์ เจริญธรรม 044870546 1961 ตกลงราคา 1135,651.0035191815151117241923000000196
82บ้านหินลาดพัฒนา  นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์ 044-870329 611 ตกลงราคา 124,327.00161208512800000000061
83บ้านดอนดู่  นายเชียรศักดิ พงษ์ปิติธนโชค 044-053063 991 ตกลงราคา 142,304.00231120121510800000000099
84บ้านหนองเรือ  นายวัชระ อารี 0 1831 ตกลงราคา 1102,429.0047262534152115000000000183
85หนองมะเกลือบำรุงวิทย์  นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิด 044-870544 551 ตกลงราคา 132,127.0012577581100000000055
86บ้านดอนเค็ง  นายกฤษดา อำภาคำ 0 671 ตกลงราคา 135,026.00216464141200000000067
87บ้านหนองดินดำ  นายอลงกรณ์ ฟองฟุ้ง 044109319 342 ตกลงราคา 124,116.004482241000000000034
88บ้านโนนสะอาด  นายคมกฤษ บุตรศรี 044-870415 421 ตกลงราคา 118,117.6061143801000000000042
89บ้านหนองเม็ก  นายนาวา ทองดี 0984837642 1841 ตกลงราคา 1173,833.0037131820171620111418000000184
90ภูมิวิทยา  นางพนิษฐาน์ แควภูเขียว 044102766 1,3513 วิธีพิเศษ 1669,657.00901101921952452282910000000001,351
91โนนเสลาประสาทวิทย์  นายพนม จันทองทิพย์ 044128556 2132 ตกลงราคา 198,570.0035221016191719231933000000213
92บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)  นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ 044-861051 1824 ตกลงราคา 175,375.0040232322282917000000000182
93บ้านหว้าทอง  นายบุญมี เดิมกระยอม 44844142 1691 สอบราคา 1100,564.0031192619283115000000000169
94บ้านโนนดินแดง  นางวานิชา สร้อยเพชร 044100189 671 สอบราคา 130,941.00155799101200000000067
95บ้านโนนสลวย  นางสาวจำรัส มงคล 044109391 211 สอบราคา 111,011.00543012600000000021
96บ้านหนองหญ้าข้าวนก  นายชุมพล คำจันทร์ 044893757 1321 ตกลงราคา 164,588.0032221210221717000000000132
97หนองเมยสามัคคี  ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากอง 0 863 ตกลงราคา 123,280.00201010913121200000000086
98ชุมชนบ้านหนองเซียงซา  นายนิยม สิงห์คำคูณ 044861110 1521 ตกลงราคา 189,188.0040231615152023000000000152
99บ้านแดงสว่าง  นายสุชาติ จันทรพรหมรินทร์ 44844749 4002 ตกลงราคา 1275,058.0045403227292628556652000000400
100บ้านโนนงาม  นายจิราวุธ ปัชชาเขียว 044861010 893 ตกลงราคา 158,980.00011192014111400000000089
101บ้านพรมใต้พิทยาคาร  นายทองใบ ก่อศิลป์ 044844154 383 ตกลงราคา 120,528.001075353500000000038
102บ้านหนองสองห้อง  นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์ 0817094836 403 ตกลงราคา 121,161.0011336210500000000040
103บ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นายนพดล ตลับแก้ว 044862946 1462 ตกลงราคา 170,762.0023179812159161918000000146
104บ้านหนองบัวพรม  นายกีรติ บุญประภาศรี 871 ตกลงราคา 134,464.00201071115101400000000087
105ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  นายสมาน เวียงปฏิ 0 1952 ตกลงราคา 298,649.0052251922262526000000000195
106บ้านสวนอ้อย  นางวรณี เลิศสรรสิริ 044109364 751 ตกลงราคา 139,039.002571110381100000000075
107บ้านหนองปอแดง  นายกฎุมพี กาสีชา 044870479 591 ตกลงราคา 117,794.0097712106800000000059
108บ้านกวางโจนโนนทอง  นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์ 044870413 1261 ตกลงราคา 168,855.0030131618102118000000000126
109คุรุราษฎร์วิทยา  นายสุเทน ฐานะ 044870414 3203 ตกลงราคา 2155,000.0061262929363325412119000000320
110บ้านดอนจำปา  นายสมัย ข่าขันมะลี 0 1551 ตกลงราคา 180,014.0043152115212317000000000155
111บ้านหนองคัน  นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ 044-130442 1921 ตกลงราคา 189,500.0045202519252038000000000192
112บ้านธาตุ  นายชูชาติ บัวคำ 0 2661 ตกลงราคา 1168,596.0054251814243530191829000000266
113บ้านหนองกุง  นายวิจิตร สร้อยทองดี 044870411 2083 ตกลงราคา 1109,844.0055352227202425000000000208
114บ้านหนองกุงใหม่  นายสงวน เยี้ยมผา 044-870543 2593 ตกลงราคา 1114,675.0051261432262922251816000000259
115บ้านฝายพญานาค  นายไกรศักดิ์ พิมล 044100220 1331 ตกลงราคา 158,852.0030162218171020000000000133
116บ้านนาล้อม  นายบุญเพิก คุณประทุม 044870168 153 ตกลงราคา 110,708.00001254300000000015
117บ้านตาดรินทอง  นายธนากร ศรีวิพัฒน์ 044-861930 711 ตกลงราคา 18,140.08171110989700000000071
118เพชรราษฎร์บำรุง  นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์ 044-878148 2933 วิธีพิเศษ 1178,760.0065353833423446000000000293
119เพชรราษฎร์สามัคคี  นายบุญทา ผุดผาด 44878155 852 ตกลงราคา 250,513.0016420108171000000000085
120บ้านหนองงูเหลือม  นายสุพล พรมมานอก 044870405 624 ตกลงราคา 124,365.001312108211600000000062
121บ้านโป่งโพธิ์  นายอำนาจ เขาทอง 044-870317 633 ตกลงราคา 136,578.00139510881000000000063
122บ้านเมืองคง  นายสมัย นูรอด 044-878150 1133 ตกลงราคา 162,453.002612181721613000000000113
123บ้านฉนวน  นายโชคชัย สุขสนิท 0 2172 ตกลงราคา 1100,605.004418152727192516188000000217
124บ้านหนองขาม  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 044-861930 462 ตกลงราคา 224,490.007491037600000000046
125บ้านกุดขอนแก่น  นายอาทิตย์ คุณเคน - 371 ตกลงราคา 118,752.00625847500000000037
126บ้านห้างสูง  นายจิรศักดิ์. วานนท์ 044-870318 933 ตกลงราคา 142,489.0020917131191400000000093
127บ้านดอนไก่เถื่อน  นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ 044-870319 833 ตกลงราคา 134,991.0019131014881100000000083
128บ้านกุดหมากเห็บ  นายชัยวาล แดนสีแก้ว 044-886320 611 ตกลงราคา 124,062.002338985500000000061
129ฉิมพลีมา  0 044-878144 1151 ตกลงราคา 158,373.003091515151318000000000115
130บ้านดงเมย  นางสาวรัตนพร เหล่าคนกล้า 044-861930 661 อิเล็กทรอนิกส์ 131,450.0021667781100000000066
131เนรมิตศึกษา  นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา 044862756 3403 ตกลงราคา 3193,519.0035131619152215807550000000340
132กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)  นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว 0857426845 761 ตกลงราคา 132,286.002011141159600000000076
133บ้านเรือ  นายสุวิชชา เสี้ยมแหลม 0 1351 ตกลงราคา 168,678.0030141217142622000000000135
134บ้านโนนสาทร  นายรังสรรค์ เกิดมงคล 044109367 521 ตกลงราคา 124,188.001448855800000000052
135บ้านโนนดินจี่  นายวานิช นนทคำจันทร์ 044862815 1601 ตกลงราคา 168,687.0036231828162019000000000160
136บ้านหนองแวง  นายธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 044870541 1831 ตกลงราคา 170,000.0043201117172117121312000000183
137บ้านห้วยพลวง  นายปานทอง อังคณิตย์ 044024460 871 ตกลงราคา 148,351.002274161991000000000087
138บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)  นายองอาจ เพชรภักดี 044-861930 1491 ตกลงราคา 170,340.001814121818156101622000000149
139บ้านกุดโคลน  นายไพรวัลย์ ยอดบุรี 044870409 731 ตกลงราคา 132,167.0013912121013400000000073
140บ้านหนองไรไก่  นายนิมิตร ประตาทะยัง 44881306 782 ตกลงราคา 130,262.002410561312800000000078
141บ้านกุดแดง  นายสุเนตร พินิจลึก 044870481 291 ตกลงราคา 117,253.00430846400000000029
142บ้านโนนสาวเอ้  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 044-870482 351 ตกลงราคา 127,462.00343646900000000035
143บ้านกุดจอก  นายจรูญ แข็งแอ 044-881979 701 ตกลงราคา 127,097.0023126994700000000070
144บ้านหนองปลา  นายสุนันท์ มณีวรรณ 0945300660 1613 ตกลงราคา 180,965.0045162017193014000000000161
145บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)  นายสัมฤทธิ์ พงษ์จำนงค์ 0 1621 ตกลงราคา 171,012.0040163217162021000000000162
146บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)  นายชวลิต นาตรีชน 0 1661 ตกลงราคา 175,859.0047271917191423000000000166
147บ้านนาหัวแรด  นายสมทรง ข่าขันมะลี 044-870321 532 ตกลงราคา 124,695.0012710577500000000053
148บ้านโนนหินแร่  นายชาญชัย ไกรลาส แก้วศิริ 44822916 683 ตกลงราคา 135,685.00187111297400000000068
149บ้านดอนเตาเหล็ก  นางศิริรัตน์ อนุตรี 044870408 631 ตกลงราคา 121,846.00191254671000000000063
150บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา  นายพร้อมพล แดงประพันธ์ 1121 ตกลงราคา 164,015.0024161417111614000000000112
151บ้านนาหนองทุ่ม  นายประพล ดิเรกโภค 044109376 842 ตกลงราคา 151,959.0012912101121900000000084
152บ้านหนองแซง  นายเสน่ห์ เหล่าเสนา 044025302 2013 ตกลงราคา 274,390.0062242723162326000000000201
153บ้านโป่งดินดำ  นายเกียรติศักดิ์ ผ่อนจรุง 0 201 ตกลงราคา 17,152.00223307300000000020
154หนองเบนประภากร  นายวีระวัฒน์ ลีปา (ผอ.รร.บ้านสีปลาด) 044-870401 561 ตกลงราคา 130,476.0015134636900000000056
155บ้านหนองคอนไทย  นายเชาวฤทธิ์ นำเจริญ 044822953 1401 ตกลงราคา 156,256.0040181614191320000000000140
156บ้านมูลกระบือ  นางวนิดา เสลาหอม 0 812 ตกลงราคา 131,544.00168131011131000000000081
157บ้านสีปลาด  นายวีระวัฒน์ ลีปา 972 ตกลงราคา 136,484.00221516131410700000000097
158บ้านโนนข่า  นายสุวิมล สอนโกษา 044870315 603 ตกลงราคา 124,206.001459789800000000060
159บ้านหัวหนอง  นายทองพิง ทานประสิทธิ์ 044-807402 653 ตกลงราคา 140,648.0011105121251000000000065
160บ้านกุดหัวช้าง  นายสุวิมล สอนโกษา,นางเปรมกมล ผลทิพย์ 044-870403 421 ตกลงราคา 125,509.001384256400000000042
161ม่วงราษฎร์สามัคคี  นางชุติมา ฦาชา 044-870410 331 ตกลงราคา 114,357.001044207600000000033
162บ้านคอนสาร  นายปกาศิต ปลั่งกลาง 044-876700 3222 วิธีพิเศษ 1179,091.0047302435383535223125000000322
163บ้านน้ำพุปางวัว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 0-4487-670 423 ตกลงราคา 117,653.001044688200000000042
164บ้านคลองบอน  นายอุปถัมภ์ วิชาหา 471 ตกลงราคา 125,400.0086105441000000000047
165บ้านดงบัง  นายสมควร ตากลม 044876112 882 ตกลงราคา 149,000.001045496715161200000088
166บ้านม่วง  นายชานนท์ ต่ออำนาจ - 1212 ตกลงราคา 250,000.0021171423171316000000000121
167บ้านนาบัว  นายสมเกียรติ แนวคำดี - 842 สอบราคา 149,319.0016119131681100000000084
168บ้านทุ่งพระ  นายอุไร ศรีเจ๊ก 0879968112 1331 ตกลงราคา 184,000.0026889111017101420000000133
169บ้านนาเกาะ  นายทอง เต็มหลวง 44876693 1521 สอบราคา 179,299.0040141618212221000000000152
170บ้านน้ำอุ่น  นายปรีชา เต็มแสง 044-870173 552 ตกลงราคา 131,849.001259938900000000055
171บ้านน้ำพุหินลาด  นายมนตรี สุดตะนา 044109184 1172 ตกลงราคา 262,542.0032201316121113000000000117
172บ้านห้วยแก้ว  นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวย 044870564 842 ตกลงราคา 123,000.001510823951400000000084
173บ้านห้วยไห  นางวรรษภรณ์ นิตยกุลเศรษฐ์ 502 ตกลงราคา 133,382.00125310710300000000050
174บ้านท่าเริงรมย์  นายต้น นครดี 0 471 ตกลงราคา 139,280.0084111026600000000047
175บ้านห้วยทรายทอง  นายชยานุพนธ์ จุนขุนทด 0 392 ตกลงราคา 116,589.00985355400000000039
176ออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร)  นางปราณี กัญญาสุด 044-870268 691 ตกลงราคา 137,862.00185612147700000000069
177บ้านโนนหัวนา  สิบเอกบุญประกอบ กิ่งแฝง 44876692 1091 ตกลงราคา 163,800.0023141415141712000000000109
178บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)  นายวีระ ชาติชำนาญ 044870421 3471 ตกลงราคา 1211,085.0066393536402536282814000000347
179บ้านน้ำทิพย์  นายวีระ ชาติชำนาญ 044109191 452 ตกลงราคา 118,623.001268548200000000045
180บ้านหนองเชียงรอด  นายไพบูรณ์ เถาว์พัน 044-109192 971 ตกลงราคา 136,560.0020168111618800000000097
181ชุมชนห้วยยาง  นายอรัญ แก้งทอง 044129265 3491 ตกลงราคา 0229,626.0060325030364449151815000000349
182บ้านหนองหล่มคลองเตย  นายสุริยะ ม่วงเพชร 044-810629 3941 ตกลงราคา 1237,448.009051362150516510515000000394
183บ้านโนนเพิ่ม  จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง 0 1413 ตกลงราคา 173,000.0036171612162222000000000141
184บ้านป่าว่าน  นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ 0 751 ตกลงราคา 148,823.001066718161200000000075
185บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก  นายผล จำปาชน 0 151 ตกลงราคา 19,344.00061440000000000015
186บ้านปากช่องผาเบียด  นายชัยณรงค์ ปัดสา 0 14910 ตกลงราคา 196,001.0029152015202030000000000149
187บ้านดอนอุดม  ส.อ.จำเริญ ศรีขลา 044-870550 1051 ตกลงราคา 046,200.002471013162015000000000105
188บ้านหินรอยเมย  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 044870255 462 สอบราคา 121,603.001455675400000000046
189บ้านนาวงเดือน  นายมงคล น้อยศรี 044870517 2373 สอบราคา 1120,000.0028283149253640000000000237
190บ้านท่าศาลา  นายธราพงษ์ เจริญขวัญ 044870156 823 ตกลงราคา 163,084.0012512917131400000000082
191บ้านโนนคูณ  นายสนอง ชาวกะมุด 0 1384 ตกลงราคา 141,643.0030181918241811000000000138
192บ้านโสกมะตูม  นายวีระจิตร วุ้นสีแซง 0 1031 ตกลงราคา 189,206.0021813249919000000000103
193บ้านโคกนกทา  นายประหยัด ปาลินทร 044-870352 441 ตกลงราคา 140,027.000672913700000000044
194บ้านโจดกลาง  นายทองคำ ศรีปัญญา 0 701 ตกลงราคา 135,660.0001616111151100000000070
195บ้านโนนโจด  นายพิรัช จำรัสแนว 0918636025 712 ตกลงราคา 138,522.0020713679900000000071
196บ้านดงกลาง  นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์ 044-870351 1523 ตกลงราคา 192,864.003019121215181515610000000152
197บ้านดงใต้  นายถนอม ทรายมูล 085-682068 661 ตกลงราคา 138,000.0018457781700000000066
198บ้านโนนสง่า  นายบุญสวน ทรงทาศรี 0883258917 1342 ตกลงราคา 196,249.0034121924122013000000000134
199บ้านหนองตากล้า  นายขงเบ้ง บุญประคม 044-870349 841 ตกลงราคา 151,301.002551310991300000000084
200บ้านกุดแคน  นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี 044-861930 241 ตกลงราคา 119,200.00611144700000000024
201เกษตรศิลปวิทยา  นายประกาศิต พิศวงปราการ 44869108 2653 ตกลงราคา 1122,569.0030303424253921142424000000265
202ชุมชนบ้านเมืองเก่า  นายสุรพงษ์ สมบัติหลาย 1761 ตกลงราคา 1112,729.0012273033183224000000000176
203บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี  นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง 0 1243 ตกลงราคา 186,192.005122122173116000000000124
204บ้านหนองแต้  นายธนาวุฒิ นุชพิเรนทร์ 044109866 861 ตกลงราคา 148,858.00201081410141000000000086
205ศาลาสามัคคี  นายฉลาด อาจสนาม - 1413 ตกลงราคา 163,029.0031181529221016000000000141
206บ้านระหัด  นายพิสัย ทุมสิทธิ์ 089-696344 693 ตกลงราคา 138,204.0079613916900000000069
207สระโพนทอง  นายจรูญ พาเก่าน้อย 044870532 1112 ตกลงราคา 144,406.402215181818614000000000111
208บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  นางสมคิด บุพตา 044869484 1302 ตกลงราคา 148,683.2026142313132021000000000130
209บ้านหนองคูวิทยาคม  นางสาววิลาสินี ชำนาญกุล 044-861930 251 ตกลงราคา 116,405.00253314700000000025
210ชุมชนบ้านหัน  นายปรีชา ทัศน์ละไม 044863099 1413 ตกลงราคา 184,390.0022202017251522000000000141
211บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า  นายวันชาติ ดนเสมอ 044870423 1793 ตกลงราคา 110,675.0043202523272120000000000179
212บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง  นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์ 44822750 2971 ตกลงราคา 1141,345.0040302432322935202827000000297
213บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)  นายโชคชัย ศรีทอง 44822910 1641 ตกลงราคา 173,531.0020202118322726000000000164
214บ้านตลาดอุดมวิทย์  นายวิเวก ศิลมั่น 044863090 1401 ตกลงราคา 183,874.0020201921271617000000000140
215บ้านโจดพิทยาคาร  นายสำคัญ วิชัยระหัด 0 1242 ตกลงราคา 174,874.002262017201623000000000124
216บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  นายจำเริญ ขึ้นทันตา 0852010112 2531 วิธีพิเศษ 1275,922.003056111377283837203318000253
217บ้านฉนวน  นายเสมอ ชินรัตน์ 044822841 1293 ตกลงราคา 146,681.003382014161523000000000129
218บ้านโนนงิ้ว  นายปรีชา มุทาพร 0 511 ตกลงราคา 129,018.0012757106400000000051
219บ้านเขวา  นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ 044870117 703 ตกลงราคา 136,365.0023812558900000000070
220บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายสังเวียน ทองงาม 044869963 1594 ตกลงราคา 191,666.0033182029171923000000000159
221บ้านท่าคร้อโนนศิลา  นายสุรพล แฝงฤทธิ์ 0 811 ตกลงราคา 132,361.60141013151181000000000081
222บ้านนาสมบูรณ์  นายสนอง พิมพ์สิงห์ 044-870169 721 ตกลงราคา 143,323.0011108101312800000000072
223บ้านห้วยยางดำ  นายสินธุ์ ด้วงบุ้ง 0834190808 611 ตกลงราคา 167,278.000111191081200000000061
224บ้านหนองแดงกุดจิก  นายกุศล เผ่าหัวสระ 44870228 612 ตกลงราคา 134,781.0013611799600000000061
225บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ 0 2403 ตกลงราคา 1149,499.0036301836284151000000000240
226บ้านเมืองกลางวิทยา  นายผะเนียง วอนเก่าน้อย 0 2101 ตกลงราคา 1123,342.0045212224293237000000000210
227บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา  นายสมสันต์ ฦาชา 044123247 361 ตกลงราคา 119,019.00061695900000000036
228บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี  นายสนอง ดีแซง 044-870362 551 ตกลงราคา 124,000.00114310861300000000055
229บ้านโนนเห็ดไคล  นายเสมอ ชินรัตน์ - 645 ตกลงราคา 139,944.00965910111400000000064
230บุปผาราม  นายวัชรินทร์ ทองคนทา 044870364 761 ตกลงราคา 131,025.00238610614900000000076
231บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายชัชวาล เหลยชัย 044870422 1843 ตกลงราคา 1125,000.0018251420172312191422000000184
232บ้านพีพวย  นายอุดมสิน คันธภูมิ 044822833 753 ตกลงราคา 134,312.001010131012101000000000075
233บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)  นายเหรียญชัย พุธขุนทด 044-123075 2811 ตกลงราคา 1186,412.0058342331342531141516000000281
234บ้านหัวโสก  นายไชยะ สำอางเนตร 0810746089 741 ตกลงราคา 135,711.001181013914900000000074
235บึงมะนาววิทยา  นายวิชัย สมคำศรี 044109860 953 ตกลงราคา 137,218.20221217141361100000000095
236บ้านจมื่น  นายบวร จันทร์เพ็ง 044109857 312 ตกลงราคา 114,864.001144152400000000031
237บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายปรีดา แต่งเมือง 044-870424 1543 ตกลงราคา 192,000.0001828172018199187000000154
238บ้านหนองบัว  นายเฉลิม ขันทะสีมา 0 3671 ตกลงราคา 1243,877.0087274126263830263135000000367
239บ้านนาสีดา  นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า 044-822840 1511 ตกลงราคา 187,280.0029172022221922000000000151
240บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ 0817254881 1072 ตกลงราคา 250,107.0015111711172313000000000107
241บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)  นายธีระ ฦาชา 44866115 3963 ตกลงราคา 1159,126.0050555052527265000000000396
242บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)  นายอนันต์ คชสาร 044866143 2301 ตกลงราคา 1138,878.0038291933333741000000000230
243บ้านพรมห้วยข่าวิทยา  นายเชาวรักษ์ ดวงกาง 044870361 861 ตกลงราคา 149,724.0018129137121500000000086
244บ้านโนนชาด  นายวิทยา คิดการ 0894272730 171 ตกลงราคา 112,165.00013332500000000017
245บ้านดอนหัน  นางชุติมา ฦาชา 044-870143 401 ตกลงราคา 116,411.005821072600000000040
246บ้านขามป้อม  นายประมล โคตรทอง 081 066 66 1271 ตกลงราคา 164,655.0031221614121616000000000127
247บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)  นายวิจิตร นารอง 44823231 1381 ตกลงราคา 167,731.0020231717162322000000000138
248บ้านโนนเขวา  นายอัษฎาวุธ หงษ์เวียง 0 1191 ตกลงราคา 160,000.008191916191622000000000119
249บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)  นางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์ 44869098 471 ตกลงราคา 123,320.007566411800000000047
250บ้านโนนทอง  นายวารศาสตร์ ขุนโนนเขวา 044870177 781 ตกลงราคา 152,669.00089162117700000000078
251บ้านโนนหนองไฮ  นายธีรพจน์ กัญญาสุด 044-870179 311 ตกลงราคา 120,842.00036496300000000031
252บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง  นายประจวบ ใสดี 044893872 1651 ตกลงราคา 1121,117.008101615182223202112000000165
253บ้านกลาง  นายสุทธิชัย ลบบำรุง 044-109853 393 ตกลงราคา 123,847.00578344800000000039
254บ้านแก้งตาดไซ  นายดุสิต พูนชัยภูมิ 0844104451 511 ตกลงราคา 134,522.000799812600000000051
255บ้านหนองโพนงาม  นายคนอง สวัสดิ์รักษ์ 0981058964 871 ตกลงราคา 144,930.002913781081200000000087
256บ้านหนองไผ่  ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์ 044823339 2371 ตกลงราคา 1160,421.0024182328211222204029000000237
257บ้านสารจอด  นายอนุชิต ฦากำลัง 0 1411 ตกลงราคา 183,970.0015182824201620000000000141
258บ้านวังม่วง  นายวิชัย เรือนมงคล 44822949 3643 ตกลงราคา 1200,770.0060352532302125505036000000364
259บ้านโคกสง่า  นายอนุชิต ฦากำลัง 044870125 1091 ตกลงราคา 149,632.002816816141413000000000109
260บ้านทิกแล้ง  นายไพบูลย์ รินทะจักร 044893995 832 ตกลงราคา 135,899.0014813179101200000000083
261บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์  นายไพบูลย์ รินทะจักร 044870226 451 ตกลงราคา 121,036.001054876500000000045
262บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)  นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา 0895775789 711 ตกลงราคา 140,345.0014131010951000000000071
263บ้านสารจอดเก่า  นางสุระณี สีพิมพ์ 044-861930 1233 ตกลงราคา 173,588.0020201519121918000000000123
รวม 33,198 459 - 296 18,068,531.68 6,050 3,741 3,798 4,044 4,070 4,224 4,383 923 985 909 20 33 18 0 0 0 33,198
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน