สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนชน มุทาพร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1โพนทองพิทยา  นายปรีชา อุตสาคู 044833212
2บ้านม่วงเงาะ  นางสุภาวดี ประกอบนา 044-870304 701 ตกลงราคา 139,812.001641010139800000000070
3บ้านนางเม้ง  นายวิชัย ประทุมไทย 044-854544 913 ตกลงราคา 121,899.00157151515141000000000091
4บ้านหนองหญ้ารังกา  นายสายัณห์ ด้วงสกุล 044-854362 1111 ตกลงราคา 147,336.0020181412121223000000000111
5บ้านห้วยบงเหนือ  นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง 044-121113 1511 ตกลงราคา 156,334.001910157201212201620000000151
6อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 044-899114 4154 ตกลงราคา 2271,038.00110504862604540000000000415
7ชุมพลสวรรค์วิทยา  นายสุพจน์ ชุบขุนทด 044-899120 1401 ตกลงราคา 112,563.003011151015714141410000000140
8โค้งน้ำตับวิทยาคาร  นายวิชัย จำพันธุ์ 044-899118 3733 วิธีพิเศษ 1206,834.0087292836363231353524000000373
9ฉิมพลีวิทยา  นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง 044800456 4202 ตกลงราคา 1186,500.0097342433392436454345000000420
10วังก้านเหลืองดรุณกิจ  นายบุญส่ง กว้างนอก 044-899119 1903 ตกลงราคา 186,725.0060302528171416000000000190
11กุดเวียนวิทย์ผดุง  นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู 0 981 ตกลงราคา 161,125.00171191516151500000000098
12บ้านโสกหว้า  นางวรวรรณ เพิ่มทรัพย์ 044 870590 261 ตกลงราคา 114,648.00536263100000000026
13บ้านหนองไผ่พัฒนา  นายนิกร อริพงษ์ 044 120667 401 ตกลงราคา 121,237.001049933200000000040
14โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  นางวารี คำธนนันทิกุล 044-870307 452 ตกลงราคา 124,616.001044586800000000045
15ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายสุริยนต์ วงษ์ชู 044870372 521 ตกลงราคา 137,066.001458784600000000052
16บ้านหนองแหนดอนกู่  นายสุริยา มณีเนตร 0862468464 721 ตกลงราคา 138,767.0023499126900000000072
17บ้านดอนหัน  นายถนอมจิตร บัวมี 044-870393 421 ตกลงราคา 124,483.00848745600000000042
18บ้านแจ้งน้อย  นายสายัณห์ วงษ์ชัย 044870561 573 ตกลงราคา 219,846.0012811647900000000057
19กะพี้ดอนขวางวิทยา  044-870100 181 ตกลงราคา 16,480.00512325000000000018
20โนนสำราญวิทยา  นายไชโย กล้ารมราน 044-870540 1193 ตกลงราคา 130,000.0022157101514712611000000119
21หนองนาแซงวิทยา  นายนพดล มาซานนท์ 044051104 1711 ตกลงราคา 175,586.00252591215181822189000000171
22บ้านหนองโง้ง  044-870511 52 ตกลงราคา 12,687.0000100310000000005
23บ้านโนนสมบูรณ์  นายสันติ สีน้อยขาว 44051443 602 ตกลงราคา 133,371.0015477617400000000060
24โนนหว้านไพล  นายสมาน สุขจำนงค์ 044-824047 971 ตกลงราคา 147,337.0028121191081900000000097
25บ้านกุดละลม  นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน 044051793 322 ตกลงราคา 112,520.001072029200000000032
26วัดพุทโธวาท  นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 044051103 822 ตกลงราคา 147,770.002067712171300000000082
27หนองสระสำราญราษฎร์  นายกมล ภัทราภิรักษ์ 044-870310 803 ตกลงราคา 134,169.001896121512800000000080
28บ้านขี้เหล็กใหญ่  นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 44-835636 431 ตกลงราคา 125,092.001066726600000000043
29บ้านโนนกอก  นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 044824828 281 ตกลงราคา 116,514.00944306200000000028
30โสกตลับราษฎร์อุทิศ  นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 044870281 171 ตกลงราคา 19,453.00120143600000000017
31บ้านหนองบัวขาว  นายชยพล แก้วสารภูมิ 044839483 1656 สอบราคา 146,000.0038181522292122000000000165
32หนองปลาโดผดุงราษฎร์  นายอิทธิพล นาชัยภูมิ 044-870311 13 สอบราคา 1785.0000000100000000001
33โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 044870280 791 ตกลงราคา 144,149.002161061591200000000079
34สุนทรวัฒนา  นายใบบุญ บุญทน 044811809 2,0073 วิธีพิเศษ 11,159,039.002802402782653013023410000000002,007
35อนุบาลชัยภูมิ  นายคณิต ธัญญะภูมิ 044811887 2,6545 วิธีพิเศษ 51,581,740.004003663693743953803700000000002,654
36เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 044812868 1371 ตกลงราคา 165,286.0040221515141714000000000137
37ยางบ่ารัฐประชามิตร  - 0 211 ตกลงราคา 111,335.00312524400000000021
38โคกสูงราษฎร์สามัคคี  - 044052080 51 ตกลงราคา 12,298.0000101030000000005
39บ้านช่อระกา  นายอุทร ผลกอง 044124184 1931 ตกลงราคา 191,779.0034132317172417131916000000193
40บ้านกุดขมิ้น  นายเฑียรไชย คำหาญพล 044-870560 351 ตกลงราคา 111,520.001521391400000000035
41บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ 0 1551 ตกลงราคา 1123,041.0038221521211721000000000155
42บ้านหนองแวง  นายประพจน์ อุทัยอ้ม 044-124303 202 ตกลงราคา 110,690.00651313100000000020
43บ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)  นายประพจร์ พรหมอ้ม 044-853160 323 ตกลงราคา 122,058.00545443700000000032
44บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  นายประเสริฐ ต่อติด 044-870493 641 ตกลงราคา 143,083.00158611851100000000064
45บ้านนาฝาย  ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น 044-853093 1131 ตกลงราคา 158,015.0018107141213991011000000113
46ห้วยต้อนวิทยา  นายนิพัทธ์ อาจมิตร 044-122105 1573 ตกลงราคา 1113,573.0047131419211924000000000157
47บ้านโป่งคองเหนือ  ว่าที่ร้อยตรีสัญญา พรหมผุย 0 353 สอบราคา 122,000.00524648600000000035
48บ้านโป่งคองใต้  นายสันติ สีน้อยขาว 0 121 ตกลงราคา 17,453.00211213200000000012
49บ้านชีลองกลาง  นายฉัตรกุล พรมอ้น 0 821 ตกลงราคา 148,385.00141291112121200000000082
50สามพันตาราษฎร์อุทิศ  นายวุฒิชัย ชัยอาคม 0 1733 ตกลงราคา 189,532.0040212322152131000000000173
51ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)  นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 044870392 1901 ตกลงราคา 1125,635.003920172114183011128000000190
52บ้านชีลองเหนือ  นางสาวมาริสา มอไธสง 044134014 1754 ตกลงราคา 1112,948.002422141522192911811000000175
53บ้านชีลองใต้  นายสุนทร มีสุวรรณ 44870385 1402 ตกลงราคา 189,454.00271313129812121420000000140
54บ้านห้วยตะแคง  - 044-870277 321 ตกลงราคา 122,070.00954265100000000032
55บ้านห้วยยาง  นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี 044109507 331 ตกลงราคา 116,000.001031347500000000033
56บ้านท่าหินโงม  นายสมพงษ์ โสวิชัย 044-132066 3802 ตกลงราคา 1253,067.0050353533323221505141000000380
57บ้านห้วยหมากแดง  นายศุภสิน สมรรถชัย 044870251 921 ตกลงราคา 136,172.003271410813800000000092
58บ้านวังโพน  นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ 044-109516 2481 ตกลงราคา 1112,540.0045202535201520232223000000248
59บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  นายสมพงษ์ โสวิชัย 0 172 ตกลงราคา 110,071.00002173400000000017
60นาเสียวศึกษาคาร  นางนิตยา นาสัมกบ 44884200 282 ตกลงราคา 118,122.00522635500000000028
61บ้านนาวัง  นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 0 421 ตกลงราคา 123,131.001195264500000000042
62บ้านซับรวงไทร  นายจักรพันธ์ วรรณพงษ์ 044884289 41 ตกลงราคา 13,500.0001020100000000004
63ไทรงามผดุงวิทย์  นายวิจิตร คำอิน 44884144 171 ตกลงราคา 110,816.00407220200000000017
64บ้านนาสีนวล  นายลือชีย ศรีวิชา 044853100 573 ตกลงราคา 130,778.0016945105800000000057
65บ้านซับม่วง  044870134 251 ตกลงราคา 120,774.00163442500000000025
66บ้านซับพระไวย์  นายวราเมธ ชูสกุล 044 870309 361 ตกลงราคา 127,536.000553671000000000036
67บ้านหินกอง  นายเสกสรร นาคคำ 0 331 ตกลงราคา 121,000.00444565500000000033
68บ้านเล่าวิทยาคาร  นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ 44854300 1583 ตกลงราคา 190,817.0030172420212224000000000158
69บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง  นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก 44816964 503 ตกลงราคา 126,127.0053774111300000000050
70บ้านโพธิ์ใหญ่  นายปรัชญานนท์ คำนนท์ 044-821311 393 ตกลงราคา 121,705.001134366600000000039
71บ้านเสี้ยวใหญ่  นายวัชกร บำรุงเชื้อ 044854311 42 ตกลงราคา 13,206.0000000220000000004
72บ้านเสี้ยวน้อย  นางสมลักษณ์ ศิลปสม 044-854646 703 ตกลงราคา 133,807.0019911787900000000070
73บ้านผือวิทยายน  นายอร่าม ศรีสุภาพ 044833823 361 ตกลงราคา 118,775.00916366500000000036
74สระไข่น้ำขุนีวิทยา  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 044 - 8702 181 ตกลงราคา 19,413.00630225000000000018
75บ้านหนองไผ่ล้อม  - 0 261 ตกลงราคา 114,498.00445343300000000026
76บ้านหนองเขื่อง  นางนิตยา นาส้มกบ 044870313 253 ตกลงราคา 114,861.00521544400000000025
77กุดตุ้มสามัคคีวิทยา  นายสุธี จันทศร 0812828870 1702 ตกลงราคา 199,966.0030152932242119000000000170
78บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  นายวีรชน ยอดท่าหว้า 44885066 1901 ตกลงราคา 180,388.0040221914181921121015000000190
79โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  นางจารุมาศ เคนชมภู - 253 ตกลงราคา 115,716.00414425500000000025
80ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นายถนอมจิต อินทอง 044871240 832 ตกลงราคา 263,060.001148613114871100000083
81บ้านขวาน้อย  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 044870504 213 ตกลงราคา 111,285.00812232300000000021
82บ้านหัวนา  นางบังอร สมโสภาพ 044835384 101 ตกลงราคา 14,441.00420310000000000010
83บ้านสัมพันธ์  นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ 044870504 241 ตกลงราคา 115,434.00512152800000000024
84บ้านหนองฉิม  044-870505 151 ตกลงราคา 117,034.00222512100000000015
85บ้านโนนแดง  นายถนอมจิต อินทอง 044870503 832 ตกลงราคา 263,060.001148613114871100000083
86บ้านกุดโง้ง  044870112 111 ตกลงราคา 15,275.00411131000000000011
87บ้านลาดใหญ่  นายสันติ คงวัฒนะ 044801161 4351 ตกลงราคา 1216,538.0085413330336447402141000000435
88ดงบังราษฎร์นุเคราะห์  นายสมนึก สมบัติมี 044870580 111 ตกลงราคา 19,860.00200126000000000011
89บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นางประกายกาญจน์ จรัสแสง 044801091 331 ตกลงราคา 114,385.00844454400000000033
90บ้านห้วยหว้า  นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง 044109544 1531 ตกลงราคา 188,378.0046313178914171610000000153
91บ้านห้วยบงใต้  นายสุทธิพันธ์ ประวันนา 044109543 551 ตกลงราคา 132,183.0015884511400000000055
92บ้านโนนคูณ  นายนิพนธ์ เหลาเจริญ 044109531 231 ตกลงราคา 115,486.00026543300000000023
93บ้านกุดเวียน  นายปรีชา ชัยสถิตย์กุล 044870115 341 ตกลงราคา 117,436.002443081300000000034
94อนุบาลบ้านเขว้า  นายสมหมาย แน่นอุดม 44891109 1323 ตกลงราคา 149,405.0033171713151522000000000132
95บ้านเขว้าศึกษา  นายสมจิต หาทอง 44891108 2863 วิธีพิเศษ 3155,778.0081403021373740000000000286
96บ้านโนนแดง  นายสิทธิชัย จินชัย 044839034 2382 ตกลงราคา 1130,000.0060282435292735000000000238
97บ้านต้อน  นางยุพา ปาลพันธุ์ 44839608 473 ตกลงราคา 126,883.009116456600000000047
98บ้านโนนตาด  นายวินิช จิณโรจน์ 044839602 543 ตกลงราคา 130,315.00134126112600000000054
99บ้านกุดฉนวน  นายประเสรืฐ ปุมพิมาย 044126236 1263 ตกลงราคา 179,789.002824719181218000000000126
100บ้านหลุบโพธิ์  นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 44839498 622 ตกลงราคา 124,431.0011111141141000000000062
101บ้านกุดไผ่  นายปราโมทย์ ใยโนนตาด 044-125-04 1611 ตกลงราคา 1108,722.0023131013101917142121000000161
102บ้านห้วยหนองจันทิ  นายสุรสิทธิ์ หางาม 044-839-59 383 ตกลงราคา 123,128.00644488400000000038
103บ้านโนนขี้ตุ่น  สิเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 044870336 383 กรณีพิเศษ 322,087.00767624600000000038
104บ้านกุดยาง  นายบันจง ขำชัยภูมิ 044-870114 461 ตกลงราคา 131,683.004546814500000000046
105บ้านโนนเปลือย  นายอนุชา บัวบาง 044810390 2101 ตกลงราคา 1104,746.0038152417171423271718000000210
106ยางนาดีราษฎร์ดำรง  นางอุไร กางกรณ์ 044109283 554 ตกลงราคา 125,430.0012768611500000000055
107บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ 044822591 971 ตกลงราคา 154,324.00241610614141300000000097
108โนนน้อยแผ่นดินทอง  นายยุทธนา เฉลียวชาติ 044891944 2002 ตกลงราคา 190,400.0036151619172014222714000000200
109บ้านป่ายาง  นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง 044870332 331 ตกลงราคา 118,879.00648447000000000033
110บ้านค่ายหางเรียง  นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ 044109298 573 ตกลงราคา 130,098.0020644410900000000057
111บ้านวังปลาฝา  นางสาวนิตยา กันชัย 044870331 481 ตกลงราคา 118,358.0015564122400000000048
112บ้านวังกุ่ม  นายเกียรติศักดิ์ คำทอง 044-870576 671 ตกลงราคา 150,000.00165121188700000000067
113บ้านกุดหูลิง  นายพัลลภ มหาผิว 044126021 1663 กรณีพิเศษ 3104,971.00302116101821971816000000166
114บ้านคลองไผ่งาม  นายสมศักดิ์ บุตรโต 44839796 581 ตกลงราคา 129,528.0021656510500000000058
115บ้านหนองโสมง  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ 044-870335 452 ตกลงราคา 120,396.007545154500000000045
116บ้านโนนโพธิ์  นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 044870468 993 ตกลงราคา 151,750.00291081712121100000000099
117บ้านห้วยหวาย  นายกฤษฎา สาวก 044-870330 434 ตกลงราคา 123,483.001129545700000000043
118ท่าแกวิทยากร  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ 044870466 803 ตกลงราคา 145,828.001786117141700000000080
119บ้านสงแคน  นายสมคิด เกินชัย 0959013997 411 ตกลงราคา 124,371.00757658300000000041
120บ้านหินลาด  นางสาวรสสุคนธ์ บุญปก 044-870340 302 ตกลงราคา 113,453.00722455500000000030
121บ้านวังกำแพง  นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร 044-870199 501 ตกลงราคา 120,703.00997848500000000050
122บ้านหนองกระทุ่ม  นายมารุต กุลโนนแดง 044870219 1333 ตกลงราคา 187,504.0027181515162319000000000133
123บ้านหว้าเฒ่า  นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ 044870252 1261 ตกลงราคา 166,351.0031131517161717000000000126
124บ้านซับปลากั้ง  นายวิฑูร ชาลี 044-109293 1121 ตกลงราคา 161,882.002892116131114000000000112
125บ้านแก้งยาว  นายสถิตย์ จุลเถียร - 1511 ตกลงราคา 167,791.002116812131516191219000000151
126บ้านนาอินทร์แต่ง  นายพลพล ชูรัตน์ 044-870170 362 ตกลงราคา 120,283.00763638300000000036
127บ้านหนองอ้อ  นายศศิศ ศิริพรหมมา 044-870377 2151 ตกลงราคา 1132,743.0045241416162215221922000000215
128บ้านห้วยน้ำคำ  นางรุ่งอรุณ โตชัยภูมิ 044109295 762 ตกลงราคา 128,410.001658149131100000000076
129บ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายมนตรี ขวกเขียว 044822971 4473 วิธีพิเศษ 3431,330.0073444137413838405540000000447
130บ้านกุดชุมแสง  นายบรรจง ดวงสุพรรณ 044-822664 4282 วิธีพิเศษ 2265,609.0061433142384738434738000000428
131บ้านนาทุ่งใหญ่  นายเสงี่ยม แทนพลกรัง 044822962 1002 ตกลงราคา 143,224.0024101112101815000000000100
132บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายภักดี ขระสูงเนิน 044-870512 985 ตกลงราคา 140,200.00161312189111900000000098
133บ้านหนองไฮใต้  นางวาสนา สิงห์พร 0807221200 892 ตกลงราคา 143,000.002511211294700000000089
134บ้านหนองไฮเหนือ  นางนัทพร บุตตะกุล 044870298 532 สอบราคา 228,071.0018438531200000000053
135บ้านลาดเหนือ  นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 044872845 762 ตกลงราคา 150,363.001058131616800000000076
136ชุมชนบ้านหนองบัวแดง  นายขันทอง เด่นพันธ์ 044872049 5634 ตกลงราคา 2263,647.004855789110311078000000000563
137บ้านลาดใต้  นางวาสนา สิงห์พร 044872626 1073 ตกลงราคา 144,267.001511723122118000000000107
138หนองเบ็นเจริญวิทย์  นายสุเวช ผาจันทร์ 044-822972 1201 ตกลงราคา 167,343.003315151518204000000000120
139บ้านหนองแห้วพัฒนา  นางสาวนภัสกร แสนชั่ง 044 870513 412 ตกลงราคา 122,145.001343348600000000041
140บ้านโสกรัง  นายบรรพต วาทโยธา 044109568 612 ตกลงราคา 129,700.0015794139400000000061
141บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ 044109569 562 ตกลงราคา 125,005.002564784200000000056
142บ้านห้วยม่วง  - 044-025441 702 ตกลงราคา 124,835.002113741110400000000070
143คุรุประชานุกูล  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 044870581 3643 ตกลงราคา 1218,400.0085515644385040000000000364
144บ้านห้วยกนทา  นายสุเทพ รินไธสง 044-056226 4521 ตกลงราคา 1234,500.0082473936593940323543000000452
145บ้านหนองหอย  นางสุดา แก้ววิจิตร 0 1402 ตกลงราคา 173,263.0043122121131812000000000140
146บ้านปากห้วยเดื่อ  นายสวย ชาดา 044-870400 661 ตกลงราคา 134,094.001471111761000000000066
147บ้านหนองลุมพุก  นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 044823214 1321 ตกลงราคา 149,345.0032221416161814000000000132
148บ้านหนองสะแก  - 044-870-30 371 ตกลงราคา 122,307.001074572200000000037
149บ้านท่าข่อย  นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 0 1331 ตกลงราคา 175,742.003814251614818000000000133
150บ้านโชคอำนวย  นายประสิทธิ์ หิรัญคำ 044109546 353 ตกลงราคา 117,737.001145531600000000035
151ชุมชนบ้านหนองแวง  นายไสว ศรีวงษ์ชัย 044122550 4541 วิธีพิเศษ 1214,023.0080364641423440405045000000454
152บ้านห้วยหว้า  นายวิมาน ไชยสอ 0819552211 411 ตกลงราคา 120,666.00563936900000000041
153บ้านนาเจริญ  นายวิโรจน์ ทองงาม - 1421 ตกลงราคา 160,008.0030222617181415000000000142
154บ้านนารี  นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 0819971950 2392 ตกลงราคา 191,290.0047212015212823232318000000239
155บ้านหนองปล้อง  นายวิเชียร ดอนวิชา 044-870537 4971 ตกลงราคา 1400,000.0070353835344243707060000000497
156บ้านห้วยไผ่ใต้  นางสุดา แก้ววิจิตร 44823313 551 ตกลงราคา 126,570.00150124671100000000055
157บ้านสะพุงเหนือ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ 044-870210 471 ตกลงราคา 119,000.001548674300000000047
158บ้านโคกสง่า  นายสว่าง บุญกุล - 962 ตกลงราคา 152,772.00241381417101000000000096
159บ้านโนนเหม่า  นายวีระ สารักษ์ 044822741 2221 ตกลงราคา 1123,674.0061172333203632000000000222
160บ้านโหล่นสามัคคี  นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง 044870396 4482 ตกลงราคา 1240,847.0084374332364148425233000000448
161บ้านห้วยกุ่ม  นายเสถียร อาจโยธา 0 3042 วิธีพิเศษ 1183,723.0045263833282643301718000000304
162บ้านนางแดด  นางเพียรพักตร์ ซ้อนบุญ 0973323505 1591 ตกลงราคา 195,692.0027142128212028000000000159
163บ้านโนนศรีสง่า  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 0 1651 ตกลงราคา 1111,882.00001617171716272827000000165
164บ้านคลองเจริญ  นายเจริญ. นิยมนา 044109557 1341 ตกลงราคา 174,185.0031252013151713000000000134
165บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 044-109558 761 ตกลงราคา 125,452.00158101011121000000000076
166บ้านหนองกุงบำรุง  นายสุนันท์ งาหัตถี 0 383 ตกลงราคา 131,000.00846826400000000038
167บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 0 01 ตกลงราคา 115,406.0000000000000000000
168บ้านโคกกรวดหนองพวง  นายบุญสืบ คงแสง 044823236 1705 ตกลงราคา 176,547.00015129141817303520000000170
169บ้านนางแดดเหนือ  นายจิระพงษ์ บุญเสนา 0852016207 2503 ตกลงราคา 1123,073.0051202720232326202218000000250
170บ้านห้วยหัน  นายไพบูลย์ สุภพล 62034516 2051 ตกลงราคา 189,777.005222202018719131816000000205
171บ้านโนนตูม  นายสิทธา แก้ววิจิตร 044-870583 1163 ตกลงราคา 158,226.001491918211817000000000116
172บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  นายสิทธา แก้ววิจิตร 0 983 ตกลงราคา 144,725.002011111912131200000000098
173บ้านทรัพย์เจริญ  นายสุมิตร สิงห์พร 044870149 1013 ตกลงราคา 150,324.0036711181379000000000101
174บ้านท่าวังย่างควาย  นายสุธน ประกายเพชร 44870395 453 ตกลงราคา 122,874.0013610751300000000045
175บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  นายสุมิตร สิงห์พร 044870539 703 ตกลงราคา 127,748.001611310814800000000070
176บ้านโนนสะอาด  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ นายอิสระพงษ์ หนองงู 044822234 2902 ตกลงราคา 1192,523.0060222929302822222424000000290
177บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  นายถนอม กัดโกนา 0828365764 2531 ตกลงราคา 1142,023.0038242922292919172620000000253
178บ้านโนนศรีทอง  นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 044870399 911 ตกลงราคา 137,660.00221281011121600000000091
179บ้านห้วยข่าเฒ่า  นางปารณี บัวพรวน - 121 ตกลงราคา 18,087.00110224200000000012
180ราษฎร์บำรุง  นายพีรวัฒน์ ขุ่นแก้ว 044109555 851 ตกลงราคา 148,280.002011815518800000000085
181ศรีสว่างสามัคคี  นายพรชัย ข่าขันมะลี 044-870398 962 ตกลงราคา 227,282.00271213613141100000000096
182บ้านภูนกเขียน  นายกำพล วันชัย 44829276 311 ตกลงราคา 113,784.60450672700000000031
183หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา  นายอาคม จินดาพงษ์ 3373 วิธีพิเศษ 1182,450.0065272838342126403424000000337
184บ้านหัวนาคำ  นายสมศักดิ์ การประกอบ 0817909162 2641 ตกลงราคา 1180,000.0055222621202634202515000000264
185บ้านโนนลาน  นายวันดี บุตรศรี 0 1161 ตกลงราคา 146,772.0030171612141314000000000116
186บ้านโนนถาวร  นายสมเพชร ยศมงคล 044870582 992 ตกลงราคา 243,679.0033131410961400000000099
187บ้านหนองไห  นายรังสรร รัตนจันทร์ 044870301 1042 ตกลงราคา 140,383.003013817141012000000000104
188บ้านบ่อทอง  นายบรรจง รินไธสง - 3433 ตกลงราคา 3205,800.0068302733354330292622000000343
189ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  นายกมล พัฒน์มะณี 44889108 4403 กรณีพิเศษ 1258,802.0080555456574545171615000000440
190สหราษฎร์นุเคราะห์  นายธวัช แพงโสภา 044867176 1351 ตกลงราคา 185,502.002611111211102112714000000135
191บ้านคอนสวรรค์  นายวานิช การบรรจง 0 2003 ตกลงราคา 1125,693.0030222628201515131714000000200
192บ้านนาเสียวหนองชาติ  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 044-870526 61 ตกลงราคา 16,568.0000031020000000006
193บ้านโนนโพธิ์  นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม 044870366 931 ตกลงราคา 148,100.0029101691210700000000093
194บ้านหนองทอน  นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม 044870525 71 ตกลงราคา 14,044.0011111110000000007
195บ้านหนองโนน้อย  นายพีรพล กองศรี 044-870232 313 ตกลงราคา 121,058.00750824500000000031
196บ้านยางหวาย  นายประมวล สุทธิสน 044120110 2051 ตกลงราคา 1117,466.004621311218212711126000000205
197บ้านท่าฉาง  - 0 311 ตกลงราคา 119,883.00306659200000000031
198โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  นายแมน ถันชนนาง 0 141 ตกลงราคา 19,547.00001424300000000014
199ชุมชนบ้านโสก  นายณรงค์เดช ทวีชาติ 044889109 1411 ตกลงราคา 189,368.0015182113202122614000000141
200บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายกิตติพงษ์ หิรัญอร 044870522 625 ตกลงราคา 328,208.00157131048500000000062
201บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ 044870188 461 ตกลงราคา 122,490.00956864800000000046
202บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 044-870176 651 ตกลงราคา 128,994.0025531295600000000065
203บ้านนามน  นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ 044870167 971 ตกลงราคา 151,172.002219991471700000000097
204บ้านสำราญ  นายประภาส อาจเวทย์ 0 822 ตกลงราคา 135,735.00131013161011900000000082
205บ้านนาฮี  นายไกรสิทธิ เนียงสา 044870171 691 ตกลงราคา 131,335.00157119911700000000069
206บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  นายสมหวัง ทองประภา 044870233 771 ตกลงราคา 141,238.00227118139700000000077
207บ้านนาโจด  นายจเร แก้วช่วย 044870164 431 ตกลงราคา 118,629.001563336700000000043
208หนองบัวบานเย็นวิทยา  นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ 044-870265 391 ตกลงราคา 123.006410557200000000039
209บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  นายนรินทร์ มังคละมี 044 05250 2301 ตกลงราคา 1129,156.0057242727303332000000000230
210บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  นายจำนงค์ มณีโชติ 044-870355 513 ตกลงราคา 213,036.001195948500000000051
211บ้านห้วยยาง  นางอารีวรรณ มุขธระโกษา 044109172 785 ตกลงราคา 144,342.001756917101400000000078
212บ้านหลุบเพ็ก  นางสาววรรวิลาศ เจนชัย 0 1153 ตกลงราคา 166,344.0024151814111221000000000115
213บ้านโสกมูลนาค  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 0 691 ตกลงราคา 141,128.0010121110109700000000069
214บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา  นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง 044-870367 2133 กรณีพิเศษ 1140,435.0030191318232410242824000000213
215บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน 44801272 1493 ตกลงราคา 165,010.0022212428201717000000000149
216บ้านฝาย  นายสุรพงษ์ ศรีรักธรรม 044-870191 722 สอบราคา 138,971.00208147510800000000072
217บ้านโนนพันชาติกุดโดน  นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 044-870354 502 ตกลงราคา 19,082.005411966900000000050
218บ้านดอนหันวิทยา  นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 0 411 วิธีพิเศษ 125,025.006453313700000000041
219บ้านลำชี  นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 044-870891 493 ตกลงราคา 19,082.005411966800000000049
220หนองตาไก้วิทยากร  ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 044-870263 572 ตกลงราคา 121,381.0021733841100000000057
221บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  นางละมุล ตอพล 044870353 1201 ตกลงราคา 149,774.003117911181519000000000120
222บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก 044-867866 1311 ตกลงราคา 194,446.0017159175201261119000000131
223ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  นายสุรพจน์ จันทรแสน 044870524 371 ตกลงราคา 115,971.001045543600000000037
224บ้านโปร่งโก  นายรังษี ยงเพชร 044870523 241 ตกลงราคา 114,426.00624324300000000024
225บ้านหนองไฮโคกสง่า  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 044-893998 1233 ตกลงราคา 172,785.003581312121076812000000123
226ห้วยไร่วิทยานุกูล  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 0-4487-037 03 ตกลงราคา 111,875.8000000000000000000
227บ้านซับสีทอง  นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ 044-870136 812 ตกลงราคา 143,191.00251458771500000000081
228บ้านลาดผักหนาม  นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 044-870279 1913 ตกลงราคา 1126,896.0027211620162415191914000000191
229บ้านห้วยผักหนาม  - 0 803 ตกลงราคา 145,000.00201011111351000000000080
230หนองฉนวนวิทยาคม  นายเทพเฐียร ผลธุระ 044-132105 1251 ตกลงราคา 150,588.003716131819616000000000125
231บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 0 1517 ตกลงราคา 168,562.0031142913182125000000000151
232บ้านนาระยะพัฒนา  นางเยาวภา กล้าขยัน 044870285 1332 ตกลงราคา 2105,000.002516911211215897000000133
233บ้านเจาทอง  นายสุพิศ ขจรภพ 044133213 2641 ตกลงราคา 1159,042.0040323635503635000000000264
234บ้านโนนม่วง  นายประจญ พันธ์เนียม 044828335 1301 ตกลงราคา 175,000.0030161319231613000000000130
235บ้านลาดชุมพล  นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง 44828094 3542 ตกลงราคา 2211,836.0060323432463630332724000000354
236บ้านห้วยร่วม  นายประยงค์ คำสุริ 044-870250 822 ตกลงราคา 241,998.002391410513800000000082
237สหประชาสรร  นายเลอพงษ์ ทองเจริญ 0 1221 ตกลงราคา 154,360.003512202191510000000000122
238บ้านซับชมภู  นายสถิต คลาดโรค 044870131 2081 ตกลงราคา 1137,666.005120171720261420149000000208
239บ้านเจาเหนือ  นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ 044-870286 602 ตกลงราคา 126,568.00117810391200000000060
240บ้านลาดไทรงาม  นางปัทมา พุทธแสน 044828343 1471 ตกลงราคา 177,398.0040192015191519000000000147
241บ้านนาอุดม  สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม 044-870287 1153 ตกลงราคา 141,200.0035111515101316000000000115
242บ้านปรางค์มะค่า  นายวสันต์ แสงเหลา 044-870284 1871 ตกลงราคา 1151,658.00460020233119201612000000187
243บ้านพัฒนาสามัคคี  นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 044823243 2801 ตกลงราคา 1114,520.0073393231243645000000000280
244แหลมทองผดุงวิทย์  นายทวี แสงหงษ์ 0 4291 ตกลงราคา 1340,373.0077413637312824456149000000429
245หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  นายสมจิต หาญรบ 044810426 1953 ตกลงราคา 1134,915.0024101810192225272317000000195
246แจ้งตราดคลองไทร  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 0 1813 ตกลงราคา 186,699.0030131719152722121115000000181
247บ้านโนนผักหวาน  นางสาวสายฝน ทวีแก้ว 0995959426 1092 ตกลงราคา 146,880.0019181812131019000000000109
248หินเหิบซับภูทอง  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ 044-870426 981 ตกลงราคา 151,824.00181412159151500000000098
249บ้านสามแยกดงสวรรค์  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 044870434 451 ตกลงราคา 115,940.00997662600000000045
250บ้านวังตะกู  นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์ 0 1271 ตกลงราคา 169,792.003121917231511000000000127
251บ้านคลองจันลา  นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 0
รวม 33,439 465 - 300 18,609,585.40 6,582 3,594 3,766 3,833 3,931 3,993 3,957 1,290 1,310 1,183 0 0 0 0 0 0 33,439
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน