สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธนชน มุทาพร
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1โพนทองพิทยา  นายปรีชา อุตสาคู 044833212
2บ้านม่วงเงาะ  นางสุภาวดี ประกอบนา 0817309003 701 ตกลงราคา 139,812.001641010139800000000070
3บ้านนางเม้ง  นายวิชัย ประทุมไทย 044-854544 913 ตกลงราคา 121,899.00157151515141000000000091
4บ้านหนองหญ้ารังกา  นายสายัณห์ ด้วงสกุล 044-854362 1111 ตกลงราคา 147,336.0020181412121223000000000111
5บ้านห้วยบงเหนือ  นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง 044-121113 1511 ตกลงราคา 156,334.001910157201212201620000000151
6อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ 044-899114 4154 ตกลงราคา 2271,038.00110504862604540000000000415
7ชุมพลสวรรค์วิทยา  นายสุพจน์ ชุบขุนทด 044-899120 1401 ตกลงราคา 112,563.003011151015714141410000000140
8โค้งน้ำตับวิทยาคาร  นายวิชัย จำพันธุ์ 044-899118 3733 วิธีพิเศษ 1206,834.0087292836363231353524000000373
9ฉิมพลีวิทยา  นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง 044800456 4202 ตกลงราคา 1186,500.0097342433392436454345000000420
10วังก้านเหลืองดรุณกิจ  อร่าม ศรีสุภาพ 044-899119 1903 ตกลงราคา 186,725.0060302528171416000000000190
11กุดเวียนวิทย์ผดุง  นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู 0 981 ตกลงราคา 161,125.00171191516151500000000098
12บ้านโสกหว้า  044 870590 261 ตกลงราคา 114,648.00536263100000000026
13บ้านหนองไผ่พัฒนา  นายนิกร อริพงษ์ 044 120667 401 ตกลงราคา 121,237.001049933200000000040
14โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม  นางวารี คำธนนันทิกุล 044-870307 452 ตกลงราคา 124,616.001044586800000000045
15ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  นายสุริยนต์ วงษ์ชู 044870372 521 ตกลงราคา 137,066.001458784600000000052
16บ้านหนองแหนดอนกู่  นายสุริยา มณีเนตร 0862468464 721 ตกลงราคา 138,767.0023499126900000000072
17บ้านดอนหัน  นายถนอมจิตร บัวมี 044-870393 421 ตกลงราคา 124,483.00848745600000000042
18บ้านแจ้งน้อย  นายสายัณห์ วงษ์ชัย 044870561 573 ตกลงราคา 219,846.0012811647900000000057
19กะพี้ดอนขวางวิทยา  044-870100 181 ตกลงราคา 16,480.00512325000000000018
20โนนสำราญวิทยา  นายไชโย กล้ารมราน 044-870540 1193 ตกลงราคา 130,000.0022157101514712611000000119
21หนองนาแซงวิทยา  นายนพดล มาซานนท์ 044051104 1711 ตกลงราคา 175,586.00252591215181822189000000171
22บ้านหนองโง้ง  044-870511 52 ตกลงราคา 12,687.0000100310000000005
23บ้านโนนสมบูรณ์  นายสันติ สีน้อยขาว 44051443 602 ตกลงราคา 133,371.0015477617400000000060
24โนนหว้านไพล  นายสมาน สุขจำนงค์ 044-824047 971 ตกลงราคา 147,337.0028121191081900000000097
25บ้านกุดละลม  นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน 044051793 322 ตกลงราคา 112,520.001072029200000000032
26วัดพุทโธวาท  นายธีระชัย ไตรเสนีย์ 044051103 822 ตกลงราคา 147,770.002067712171300000000082
27หนองสระสำราญราษฎร์  นายกมล ภัทราภิรักษ์ 044-870310 803 ตกลงราคา 134,169.001896121512800000000080
28บ้านขี้เหล็กใหญ่  44-835636 431 ตกลงราคา 125,092.001066726600000000043
29บ้านโนนกอก  นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ 044824828 281 ตกลงราคา 116,514.00944306200000000028
30โสกตลับราษฎร์อุทิศ  นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร 044870281 171 ตกลงราคา 19,453.00120143600000000017
31บ้านหนองบัวขาว  นายชาตรี ปาลพันธ์ 044839483 1656 สอบราคา 146,000.0038181522292122000000000165
32โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์  นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร 044870280 791 ตกลงราคา 144,149.002161061591200000000079
33สุนทรวัฒนา  นายใบบุญ บุญทน 044811809 2,0073 วิธีพิเศษ 11,159,039.002802402782653013023410000000002,007
34อนุบาลชัยภูมิ  นายคณิต ธัญญะภูมิ 044811887 2,6545 วิธีพิเศษ 51,581,740.004003663693743953803700000000002,654
35เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์  นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ 044812868 1371 ตกลงราคา 165,286.0040221515141714000000000137
36บ้านช่อระกา  นายอุทร ผลกอง 044124184 1931 ตกลงราคา 191,779.0034132317172417131916000000193
37บ้านกุดขมิ้น  นายเฑียรไชย คำหาญพล 044-870560 351 ตกลงราคา 111,520.001521391400000000035
38บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายประทีป เอี่ยมสำอางค์ 0 1551 ตกลงราคา 1123,041.0038221521211721000000000155
39บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 044-124303 202 ตกลงราคา 110,690.00651313100000000020
40บ้านคร้อห้วยชัน(แย้ม มงคลสินธุ์)  นางวิรัตน์ ตรีชานุชิต 044-853160 323 ตกลงราคา 122,058.00545443700000000032
41บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)  นายประเสริฐ ต่อติด 044-870493 641 ตกลงราคา 143,083.00158611851100000000064
42บ้านนาฝาย  ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น 044-853093 1131 ตกลงราคา 158,015.0018107141213991011000000113
43ห้วยต้อนวิทยา  นายนิพัทธ์ อาจมิตร 044-122105 1573 ตกลงราคา 1113,573.0047131419211924000000000157
44บ้านโป่งคองเหนือ  ว่าที่ร.ต.สัญญา พรหมผุย 0 353 สอบราคา 122,000.00524648600000000035
45บ้านชีลองกลาง  นายฉัตรกุล พรมอ้น 0 821 ตกลงราคา 148,385.00141291112121200000000082
46สามพันตาราษฎร์อุทิศ  นายวุฒิชัย ชัยอาคม 0 1733 ตกลงราคา 189,532.0040212322152131000000000173
47ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)  นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว 044870392 1901 ตกลงราคา 1125,635.003920172114183011128000000190
48บ้านชีลองเหนือ  นางสาวมาริสา มอไธสง 044134014 1754 ตกลงราคา 1112,948.002422141522192911811000000175
49บ้านชีลองใต้  นายสุนทร มีสุวรรณ 44870385 1402 ตกลงราคา 189,454.00271313129812121420000000140
50บ้านห้วยตะแคง  - 044-870277 321 ตกลงราคา 122,070.00954265100000000032
51บ้านห้วยยาง  นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี 044109507 331 ตกลงราคา 116,000.001031347500000000033
52บ้านท่าหินโงม  นายสมพงษ์ โสวิชัย 044-132066 3802 ตกลงราคา 1253,067.0050353533323221505141000000380
53บ้านห้วยหมากแดง  นายศุภสิน สมรรถชัย 044870251 921 ตกลงราคา 136,172.003271410813800000000092
54บ้านวังโพน  นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ 044-109516 2481 ตกลงราคา 1112,540.0045202535201520232223000000248
55บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน  นายสมพงษ์ โสวิชัย 0 172 ตกลงราคา 110,071.00002173400000000017
56นาเสียวศึกษาคาร  นายเศวต จำปามูล 44884200 282 ตกลงราคา 118,122.00522635500000000028
57บ้านนาวัง  นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี 0 421 ตกลงราคา 123,131.001195264500000000042
58บ้านซับรวงไทร  044884289 41 ตกลงราคา 13,500.0001020100000000004
59ไทรงามผดุงวิทย์  นายวิจิตร คำอิน 44884144 171 ตกลงราคา 110,816.00407220200000000017
60บ้านนาสีนวล  นายลือชีย ศรีวิชา 044853100 573 ตกลงราคา 130,778.0016945105800000000057
61บ้านซับม่วง  044870134 251 ตกลงราคา 120,774.00163442500000000025
62บ้านซับพระไวย์  นายวราเมธ ชูสกุล 044 870309 361 ตกลงราคา 127,536.000553671000000000036
63บ้านหินกอง  นางอุทิศ ศรีวงษ์ชัย 0 331 ตกลงราคา 121,000.00444565500000000033
64บ้านเล่าวิทยาคาร  นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์ 44854300 1583 ตกลงราคา 190,817.0030172420212224000000000158
65การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์  นายประพจน์ อุทัยอ้ม 44816964 503 ตกลงราคา 126,127.0053774111300000000050
66บ้านโพธิ์ใหญ่  นายปรัชญานนท์ คำนนท์ 044-821311 393 ตกลงราคา 121,705.001134366600000000039
67บ้านเสี้ยวน้อย  นางสมลักษณ์ ศิลปสม 044-854646 703 ตกลงราคา 133,807.0019911787900000000070
68บ้านผือวิทยายน  นายนิพนธ์ เหลาเจริญ 044833823 361 ตกลงราคา 118,775.00916366500000000036
69สระไข่น้ำขุนีวิทยา  นายบุญส่ง ศรีจันทะ 044 - 8702 181 ตกลงราคา 19,413.00630225000000000018
70บ้านหนองไผ่ล้อม  - 0 261 ตกลงราคา 114,498.00445343300000000026
71บ้านหนองเขื่อง  นางนิตยา นาส้มกบ 044870313 253 ตกลงราคา 114,861.00521544400000000025
72กุดตุ้มสามัคคีวิทยา  นายสุธี จันทศร 0812828870 1702 ตกลงราคา 199,966.0030152932242119000000000170
73บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  นายวีรชน ยอดท่าหว้า 44885066 1901 ตกลงราคา 180,388.0040221914181921121015000000190
74โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา  นางจารุมาศ เคนชมภู - 253 ตกลงราคา 115,716.00414425500000000025
75ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  นายถนอมจิต อินทอง 044871212 832 ตกลงราคา 263,060.001148613114871100000083
76บ้านขวาน้อย  044870504 213 ตกลงราคา 111,285.00812232300000000021
77บ้านสัมพันธ์  นายเพียรศักดิ์ ลำพองชาติ 044870504 241 ตกลงราคา 115,434.00512152800000000024
78บ้านหนองฉิม  044-870505 151 ตกลงราคา 117,034.00222512100000000015
79บ้านกุดโง้ง  044870112 111 ตกลงราคา 15,275.00411131000000000011
80บ้านลาดใหญ่  นายสันติ คงวัฒนะ 044801161 4351 ตกลงราคา 1216,538.0085413330336447402141000000435
81บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นางประกายกาญจน์ จรัสแสง 044801091 331 ตกลงราคา 114,385.00844454400000000033
82บ้านห้วยหว้า  นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง 044109544 1531 ตกลงราคา 188,378.0046313178914171610000000153
83บ้านห้วยบงใต้  นายสุทธิพันธ์ ประวันนา 0817258086 551 ตกลงราคา 132,183.0015884511400000000055
84บ้านโนนคูณ  044109531 231 ตกลงราคา 115,486.00026543300000000023
85บ้านกุดเวียน  044870115 341 ตกลงราคา 117,436.002443081300000000034
86อนุบาลบ้านเขว้า  นายสมหมาย แน่นอุดม 44891109 1323 ตกลงราคา 149,405.0033171713151522000000000132
87บ้านเขว้าศึกษา  นายสมจิต หาทอง 44891108 2863 วิธีพิเศษ 3155,778.0081403021373740000000000286
88บ้านโนนแดง  นายสิทธิชัย จินชัย 044839034 2382 ตกลงราคา 1130,000.0060282435292735000000000238
89บ้านต้อน  นางยุพา ปาลพันธุ์ 44839608 473 ตกลงราคา 126,883.009116456600000000047
90บ้านโนนตาด  นายวินิช จิณโรจน์ 044839602 543 ตกลงราคา 130,315.00134126112600000000054
91บ้านกุดฉนวน  นายประเสรืฐ ปุมพิมาย 044126236 1263 ตกลงราคา 179,789.002824719181218000000000126
92บ้านหลุบโพธิ์  นายประพันธ์ ยอดวงษ์ 44839498 622 ตกลงราคา 124,431.0011111141141000000000062
93บ้านกุดไผ่  นายยุทธนา เฉลียวชาติ 044-125-04 1611 ตกลงราคา 1108,722.0023131013101917142121000000161
94บ้านห้วยหนองจันทิ  นายสุรสิทธิ์ หางาม 044-839-59 383 ตกลงราคา 123,128.00644488400000000038
95บ้านโนนขี้ตุ่น  สิเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน 044870336 383 กรณีพิเศษ 322,087.00767624600000000038
96บ้านกุดยาง  นายบันจง ขำชัยภูมิ 044-870114 461 ตกลงราคา 131,683.004546814500000000046
97บ้านโนนเปลือย  นายอนุชา บัวบาง 044810390 2101 ตกลงราคา 1104,746.0038152417171423271718000000210
98ยางนาดีราษฎร์ดำรง  นางอุไร กางกรณ์ 044109283 554 ตกลงราคา 125,430.0012768611500000000055
99บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  นายเรืองชัย ตั้งพงษ์ 044822591 971 ตกลงราคา 154,324.00241610614141300000000097
100โนนน้อยแผ่นดินทอง  นายอุลิต กิจนุสนธิ์ 044891944 2002 ตกลงราคา 190,400.0036151619172014222714000000200
101บ้านป่ายาง  นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง 044870332 331 ตกลงราคา 118,879.00648447000000000033
102บ้านค่ายหางเรียง  นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์ 044109298 573 ตกลงราคา 130,098.0020644410900000000057
103บ้านวังปลาฝา  นางสาวนิตยา กันชัย 044870331 481 ตกลงราคา 118,358.0015564122400000000048
104บ้านวังกุ่ม  นายเกียรติศักดิ์ คำทอง 044-870576 671 ตกลงราคา 150,000.00165121188700000000067
105บ้านกุดหูลิง  นายพัลลภ มหาผิว 044126021 1663 กรณีพิเศษ 3104,971.00302116101821971816000000166
106บ้านคลองไผ่งาม  นายสมศักดิ์ บุตรโต 44839796 581 ตกลงราคา 129,528.0021656510500000000058
107บ้านหนองโสมง  นางวันวนัช สิริสิทธินันท์ 044-870335 452 ตกลงราคา 120,396.007545154500000000045
108บ้านโนนโพธิ์  นายดิเรก กุลชูศักดิ์ 044870468 993 ตกลงราคา 151,750.00291081712121100000000099
109บ้านห้วยหวาย  นายกฤษฎา สาวก 044-870330 434 ตกลงราคา 123,483.001129545700000000043
110ท่าแกวิทยากร  นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ 044870466 803 ตกลงราคา 145,828.001786117141700000000080
111บ้านสงแคน  นายสมคิด เกินชัย 0959013997 411 ตกลงราคา 124,371.00757658300000000041
112บ้านหินลาด  นายบุญเสริม ผลพูน 044-870340 302 ตกลงราคา 113,453.00722455500000000030
113บ้านวังกำแพง  นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร 044-870199 501 ตกลงราคา 120,703.00997848500000000050
114บ้านหนองกระทุ่ม  นายมารุต กุลโนนแดง 044870219 1333 ตกลงราคา 187,504.0027181515162319000000000133
115บ้านหว้าเฒ่า  นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ 044870252 1261 ตกลงราคา 166,351.0031131517161717000000000126
116บ้านซับปลากั้ง  นายวิฑูร ชาลี 044-109293 1121 ตกลงราคา 161,882.002892116131114000000000112
117บ้านแก้งยาว  นายสถิตย์ จุลเถียร - 1511 ตกลงราคา 167,791.002116812131516191219000000151
118บ้านนาอินทร์แต่ง  044-870170 362 ตกลงราคา 120,283.00763638300000000036
119บ้านหนองอ้อ  นายศศิศ ศิริพรหมมา 044-870377 2151 ตกลงราคา 1132,743.0045241416162215221922000000215
120บ้านห้วยน้ำคำ  นางรุ่งอรุณ ป้องขันธ์ 044109295 762 ตกลงราคา 128,410.001658149131100000000076
121บ้านนาคานหักประชานุสรณ์  นายมนตรี ขวกเขียว 044101418 4473 วิธีพิเศษ 3431,330.0073444137413838405540000000447
122บ้านกุดชุมแสง  นายบรรจง ดวงสุพรรณ 044-822664 4282 วิธีพิเศษ 2265,609.0061433142384738434738000000428
123บ้านนาทุ่งใหญ่  นายเสงี่ยม แทนพลกรัง 044822962 1002 ตกลงราคา 143,224.0024101112101815000000000100
124บ้านราษฎร์ดำเนิน  นายภักดี ขระสูงเนิน 044-870512 985 ตกลงราคา 140,200.00161312189111900000000098
125บ้านหนองไฮใต้  นางสุพัตรา สืบจากถิ่น 0807221200 892 ตกลงราคา 143,000.002511211294700000000089
126บ้านหนองไฮเหนือ  นางนัทพร บุตตะกุล 044870298 532 สอบราคา 228,071.0018438531200000000053
127บ้านลาดเหนือ  นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม 044872845 762 ตกลงราคา 150,363.001058131616800000000076
128ชุมชนบ้านหนองบัวแดง  นายขันทอง เด่นพันธ์ 044872049 5634 ตกลงราคา 2263,647.004855789110311078000000000563
129บ้านลาดใต้  นางวาสนา สิงห์พร 044872626 1073 ตกลงราคา 144,267.001511723122118000000000107
130หนองเบ็นเจริญวิทย์  นายเกรียงศักดิ์ ถือชัยภูมิ 044-822972 1201 ตกลงราคา 167,343.003315151518204000000000120
131บ้านหนองแห้วพัฒนา  นางสาวนภัสกร แสนชั่ง 044 870513 412 ตกลงราคา 122,145.001343348600000000041
132บ้านโสกรัง  นายบรรพต วาทโยธา 044109568 612 ตกลงราคา 129,700.0015794139400000000061
133บ้านหนองนกออกประชาสรรค์  นายชัยรัตน์ รายะรุจิ 044109569 562 ตกลงราคา 125,005.002564784200000000056
134บ้านห้วยม่วง  นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์ 044-025441 702 ตกลงราคา 124,835.002113741110400000000070
135คุรุประชานุกูล  นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี 044870581 3643 ตกลงราคา 1218,400.0085515644385040000000000364
136บ้านห้วยกนทา  นายสุเทพ รินไธสง 044-056226 4521 ตกลงราคา 1234,500.0082473936593940323543000000452
137บ้านหนองหอย  นางสุดา แก้ววิจิตร 0 1402 ตกลงราคา 173,263.0043122121131812000000000140
138บ้านปากห้วยเดื่อ  นายสวย ชาดา 044-870400 661 ตกลงราคา 134,094.001471111761000000000066
139บ้านหนองลุมพุก  นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ 044823214 1321 ตกลงราคา 149,345.0032221416161814000000000132
140บ้านหนองสะแก  - 044-870-30 371 ตกลงราคา 122,307.001074572200000000037
141บ้านท่าข่อย  นายชัยทัศน์ เรืองบุญ 0 1331 ตกลงราคา 175,742.003814251614818000000000133
142บ้านโชคอำนวย  044109546 353 ตกลงราคา 117,737.001145531600000000035
143ชุมชนบ้านหนองแวง  นายไสว ศรีวงษ์ชัย 044122550 4541 วิธีพิเศษ 1214,023.0080364641423440405045000000454
144บ้านห้วยหว้า  นายเพชรทองอินทร์ นาแถมเงิน 0819552211 411 ตกลงราคา 120,666.00563936900000000041
145บ้านนาเจริญ  นายวิโรจน์ ทองงาม - 1421 ตกลงราคา 160,008.0030222617181415000000000142
146บ้านนารี  นายมิตติ ทวิน ทวีเงิน 0819971950 2392 ตกลงราคา 191,290.0047212015212823232318000000239
147บ้านหนองปล้อง  นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง 044-870537 4971 ตกลงราคา 1400,000.0070353835344243707060000000497
148บ้านห้วยไผ่ใต้  นายศุภชัย นารีรักษ์ 44823313 551 ตกลงราคา 126,570.00150124671100000000055
149บ้านสะพุงเหนือ  นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ 044-870210 471 ตกลงราคา 119,000.001548674300000000047
150บ้านโคกสง่า  นายสว่าง บุญกุล - 962 ตกลงราคา 152,772.00241381417101000000000096
151บ้านโนนเหม่า  นายวีระ สารักษ์ 044822741 2221 ตกลงราคา 1123,674.0061172333203632000000000222
152บ้านโหล่นสามัคคี  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 044870396 4482 ตกลงราคา 1240,847.0084374332364148425233000000448
153บ้านห้วยกุ่ม  นายเสถียร อาจโยธา 0 3042 วิธีพิเศษ 1183,723.0045263833282643301718000000304
154บ้านนางแดด  นายณรงค์ นาคคำ 0973323505 1591 ตกลงราคา 195,692.0027142128212028000000000159
155บ้านโนนศรีสง่า  นายสุมิตร สิงห์พร 0 1651 ตกลงราคา 1111,882.00001617171716272827000000165
156บ้านคลองเจริญ  นายเจริญ. นิยมนา 044109557 1341 ตกลงราคา 174,185.0031252013151713000000000134
157บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์  044-109558 761 ตกลงราคา 125,452.00158101011121000000000076
158บ้านหนองกุงบำรุง  0 383 ตกลงราคา 131,000.00846826400000000038
159บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง  นายไพจิตร วาลย์มนตรี 0 01 ตกลงราคา 115,406.0000000000000000000
160บ้านโคกกรวดหนองพวง  นายบุญสืบ คงแสง 044823236 1705 ตกลงราคา 176,547.00015129141817303520000000170
161บ้านนางแดดเหนือ  นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ 0852016207 2503 ตกลงราคา 1123,073.0051202720232326202218000000250
162บ้านห้วยหัน  นายไพบูลย์ สุภพล 62034516 2051 ตกลงราคา 189,777.005222202018719131816000000205
163บ้านโนนตูม  นายสิทธา แก้ววิจิตร 044-870583 1163 ตกลงราคา 158,226.001491918211817000000000116
164บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง  นายสิทธา แก้ววิจิตร 0 983 ตกลงราคา 144,725.002011111912131200000000098
165บ้านทรัพย์เจริญ  044870149 1013 ตกลงราคา 150,324.0036711181379000000000101
166บ้านท่าวังย่างควาย  นายสุธน ประกายเพชร 44870395 453 ตกลงราคา 122,874.0013610751300000000045
167บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน  นายสุมิตร สิงห์พร 044870539 703 ตกลงราคา 127,748.001611310814800000000070
168บ้านโนนสะอาด  นายบรรจง รินโธสง 044822234 2902 ตกลงราคา 1192,523.0060222929302822222424000000290
169บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  นายถนอม กัดโกนา 0828365764 2531 ตกลงราคา 1142,023.0038242922292919172620000000253
170บ้านโนนศรีทอง  นายวุฒินันท์ กุลสุวรรณ 044870399 911 ตกลงราคา 137,660.00221281011121600000000091
171บ้านห้วยข่าเฒ่า  - 121 ตกลงราคา 18,087.00110224200000000012
172ราษฎร์บำรุง  นายพีรวัฒน์ ขุ่นแก้ว 044109555 851 ตกลงราคา 148,280.002011815518800000000085
173ศรีสว่างสามัคคี  นายพรชัย ข่าขันมะลี 044-870398 962 ตกลงราคา 227,282.00271213613141100000000096
174บ้านภูนกเขียน  นายกำพล วันชัย 44829276 311 ตกลงราคา 113,784.60450672700000000031
175หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา  นายอาคม จินดาพงษ์ 3373 วิธีพิเศษ 1182,450.0065272838342126403424000000337
176บ้านหัวนาคำ  นายสมศักดิ์ การประกอบ 0817909162 2641 ตกลงราคา 1180,000.0055222621202634202515000000264
177บ้านโนนลาน  นายวันดี บุตรศรี 0 1161 ตกลงราคา 146,772.0030171612141314000000000116
178บ้านโนนถาวร  นายสมเพชร ยศมงคล 044870582 992 ตกลงราคา 243,679.0033131410961400000000099
179บ้านหนองไห  นายรังสรร รัตนจันทร์ 044870301 1042 ตกลงราคา 140,383.003013817141012000000000104
180บ้านบ่อทอง  นายจิระพงษ์ บุญเสนา - 3433 ตกลงราคา 3205,800.0068302733354330292622000000343
181ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  นายนรินทร์ มังคละมี 44889108 4403 กรณีพิเศษ 1258,802.0080555456574545171615000000440
182สหราษฎร์นุเคราะห์  นายธวัช แพงโสภา 044867176 1351 ตกลงราคา 185,502.002611111211102112714000000135
183บ้านคอนสวรรค์  นายวานิช การบรรจง 0 2003 ตกลงราคา 1125,693.0030222628201515131714000000200
184บ้านโนนโพธิ์  นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม 044870366 931 ตกลงราคา 148,100.0029101691210700000000093
185บ้านหนองโนน้อย  นายพีรพล กองศรี 044-870232 313 ตกลงราคา 121,058.00750824500000000031
186บ้านยางหวาย  นายประมวล สุทธิสน 044120110 2051 ตกลงราคา 1117,466.004621311218212711126000000205
187บ้านท่าฉาง  - 0 311 ตกลงราคา 119,883.00306659200000000031
188โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์  0 141 ตกลงราคา 19,547.00001424300000000014
189ชุมชนบ้านโสก  นายณรงค์เดช ทวีชาติ 044889109 1411 ตกลงราคา 189,368.0015182113202122614000000141
190บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายกิตติพงษ์ หิรัญอร 044870522 625 ตกลงราคา 328,208.00157131048500000000062
191บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)  นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์ 044870188 461 ตกลงราคา 122,490.00956864800000000046
192บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายพิพัฒน์ ทวีเงิน 044-870176 651 ตกลงราคา 128,994.0025531295600000000065
193บ้านนามน  นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ 044870167 971 ตกลงราคา 151,172.002219991471700000000097
194บ้านสำราญ  นายประภาส อาจเวทย์ 0 822 ตกลงราคา 135,735.00131013161011900000000082
195บ้านนาฮี  นายไกรสิทธิ เนียงสา 044870171 691 ตกลงราคา 131,335.00157119911700000000069
196บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น  นายสมหวัง ทองประภา 044870233 771 ตกลงราคา 141,238.00227118139700000000077
197บ้านนาโจด  นายจเร แก้วช่วย 044870164 431 ตกลงราคา 118,629.001563336700000000043
198บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)  นางสาววรรวิลาศ เจนชัย 044 05250 2301 ตกลงราคา 1129,156.0057242727303332000000000230
199บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว  นายจำนงค์ มณีโชติ 044-870355 513 ตกลงราคา 213,036.001195948500000000051
200บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว 044109172 785 ตกลงราคา 144,342.001756917101400000000078
201บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่  นายเสกสรร นาคคำ 0 1153 ตกลงราคา 166,344.0024151814111221000000000115
202บ้านโสกมูลนาค  นายจักรชัย ตั้งพงษ์ 0 691 ตกลงราคา 141,128.0010121110109700000000069
203บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา  นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง 044-870367 2133 กรณีพิเศษ 1140,435.0030191318232410242824000000213
204บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)  นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน 44801272 1493 ตกลงราคา 165,010.0022212428201717000000000149
205บ้านฝาย  นายสุรพจน์ จันทรแสน 044-109168 722 สอบราคา 138,971.00208147510800000000072
206บ้านโนนพันชาติกุดโดน  นายลีลวัฒน์ ชมภูพื้น 044-870354 502 ตกลงราคา 19,082.005411966900000000050
207บ้านดอนหันวิทยา  นายสุคมนต์ ทราบพรมราช 0 411 วิธีพิเศษ 125,025.006453313700000000041
208บ้านลำชี  044-870891 493 ตกลงราคา 19,082.005411966800000000049
209หนองตาไก้วิทยากร  ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม 044-870263 572 ตกลงราคา 121,381.0021733841100000000057
210บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  นางละมุล ตอพล 044870353 1201 ตกลงราคา 149,774.003117911181519000000000120
211บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก 044-867866 1311 ตกลงราคา 194,446.0017159175201261119000000131
212ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  044870524 371 ตกลงราคา 115,971.001045543600000000037
213บ้านโปร่งโก  นายรังษี ยงเพชร 044870523 241 ตกลงราคา 114,426.00624324300000000024
214บ้านหนองไฮโคกสง่า  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง 044-893998 1233 ตกลงราคา 172,785.003581312121076812000000123
215ห้วยไร่วิทยานุกูล  นายบริบูรณ์ พิพัฒนชัยภูมิ 0-4487-037 03 ตกลงราคา 111,875.8000000000000000000
216บ้านซับสีทอง  นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์ 044-870136 812 ตกลงราคา 143,191.00251458771500000000081
217บ้านลาดผักหนาม  นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ 044-870279 1913 ตกลงราคา 1126,896.0027211620162415191914000000191
218บ้านห้วยผักหนาม  นายปราโมทย์ ขวัญยืน 0 803 ตกลงราคา 145,000.00201011111351000000000080
219หนองฉนวนวิทยาคม  นายเทพเฐียร ผลธุระ 044-132105 1251 ตกลงราคา 150,588.003716131819616000000000125
220บ้านหนองแวง  นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ 0 1517 ตกลงราคา 168,562.0031142913182125000000000151
221บ้านนาระยะพัฒนา  นางเยาวภา กล้าขยัน 044870285 1332 ตกลงราคา 2105,000.002516911211215897000000133
222บ้านเจาทอง  นายสุพิศ ขจรภพ 044133213 2641 ตกลงราคา 1159,042.0040323635503635000000000264
223บ้านโนนม่วง  นายประจญ พันธ์เนียม 044828335 1301 ตกลงราคา 175,000.0030161319231613000000000130
224บ้านลาดชุมพล  นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง 44828094 3542 ตกลงราคา 2211,836.0060323432463630332724000000354
225บ้านห้วยร่วม  นายประยงค์ คำสุริ 044-870250 822 ตกลงราคา 241,998.002391410513800000000082
226สหประชาสรร  นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ 0 1221 ตกลงราคา 154,360.003512202191510000000000122
227บ้านซับชมภู  นายสถิต คลาดโรค 044870131 2081 ตกลงราคา 1137,666.005120171720261420149000000208
228บ้านเจาเหนือ  นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ 044-870286 602 ตกลงราคา 126,568.00117810391200000000060
229บ้านลาดไทรงาม  นางปัทมา พุทธแสน 044828343 1471 ตกลงราคา 177,398.0040192015191519000000000147
230บ้านนาอุดม  สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม 044-870287 1153 ตกลงราคา 141,200.0035111515101316000000000115
231บ้านปรางค์มะค่า  นายวสันต์ แสงเหลา 044-870284 1871 ตกลงราคา 1151,658.00460020233119201612000000187
232บ้านพัฒนาสามัคคี  นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ 044823243 2801 ตกลงราคา 1114,520.0073393231243645000000000280
233แหลมทองผดุงวิทย์  นายทวี แสงหงษ์ 044056081 4291 ตกลงราคา 1340,373.0077413637312824456149000000429
234หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา  นายสมจิต หาญรบ 044810426 1953 ตกลงราคา 1134,915.0024101810192225272317000000195
235แจ้งตราดคลองไทร  นายประภวิษณุ์ ขันอาษา 0 1813 ตกลงราคา 186,699.0030131719152722121115000000181
236บ้านโนนผักหวาน  นางสาวสายฝน ทวีแก้ว 0995959426 1092 ตกลงราคา 146,880.0019181812131019000000000109
237หินเหิบซับภูทอง  นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ 044-870426 981 ตกลงราคา 151,824.00181412159151500000000098
238บ้านสามแยกดงสวรรค์  นายสมศักดิ์ จันทร์รักษ์ 044870434 451 ตกลงราคา 115,940.00997662600000000045
239บ้านวังตะกู  นางจรีวรรณ วัฒนะจิตพงศ์ 0 1271 ตกลงราคา 169,792.003121917231511000000000127
240บ้านคลองจันลา  นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ 0
รวม 33,240 450 - 288 18,496,512.40 6,553 3,581 3,743 3,807 3,904 3,958 3,937 1,282 1,303 1,172 0 0 0 0 0 0 33,240
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน