สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)  นายราชันต์ บุญหล้า 045-789104 5582 ตกลงราคา 1275.8167647979898694000000000558
2บ้านเหล่าตำแย  นายประสิทธิ์ แสงศรี 045789180 721 ตกลงราคา 126,766.002171110661100000000072
3บ้านหนองบอน  นายวีระสิทธิ์ แสนสิ่ง 045-738780
4บ้านหนองเรือ  นางวันเพ็ญ บุญมั่ง 0 713 ตกลงราคา 127,016.801910108771000000000071
5บ้านหนองแก  นายชำนาญ สุรินาม 045738781 901 ตกลงราคา 137,768.0034111241181000000000090
6บ้านหนองเมืองกลาง  นายพยุง ไชยมี 045738779 1683 ตกลงราคา 190,757.0048211717251624000000000168
7ชุมชนบ้านกำแมด  นายประหยัด ทองน้อย 0 1541 ตกลงราคา 186,790.0046191915181522000000000154
8บ้านกุดหิน  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 0964763915 912 ตกลงราคา 248,205.0025911910151200000000091
9บ้านหนองตาไก้  นางอนงค์รักษ์ พรมบุตร 045-750001
10บ้านหนองเหี่ย  นายเสน่ห์ เวฬุวนารักษ์ 0 752 ตกลงราคา 140,382.002397104101200000000075
11บ้านโนนยาง  นายประภาส อาจญาทา 045 583401 3963 ตกลงราคา 1262,751.0057372828413332503951000000396
12บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร)  นายภัทรพล อาษาสิงห์ - 1972 ตกลงราคา 193,182.0040292927172728000000000197
13บ้านคำน้ำสร้าง  นายเชิดศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว 0 2672 ตกลงราคา 1162,827.0055252629321927182016000000267
14บ้านเที่ยงนาเรียง  นางจำลอง เยาวไสย์ 045750003
15บ้านโนนประทาย  นายสุริโย โสมณวัฒน์ 045750017 3044 ตกลงราคา 1183,326.0070262727312529232224000000304
16บ้านหนองแหน  นายพูลศักดิ์ หมื่นทอง 0 1763 ตกลงราคา 193,000.0049232320171727000000000176
17บ้านคำผักหนาม  นางสุรางค์ ศรีทราไชย 045750126 1582 ตกลงราคา 165,000.0040291413122426000000000158
18บ้านโพนดินแดง  นายสถาพร สุขหงษ์ 045750127 1253 ตกลงราคา 160,838.0030131116132418000000000125
19บ้านดงสำราญ  นายมณี วารีศรี 045750005 971 ตกลงราคา 158,460.001711111212201400000000097
20บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ  นายอรรณพ วรโยธา 045979908
21บ้านนาโส่  นายวาทยุทธ พุทธพรหม 0973266865 551 ตกลงราคา 124,028.004726477010800000055
22บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  นายสมเกียรติ นิติสุข 045 750122
23บ้านกุดแดง  นายธนภัทร น้อยมาลา 045750007 1082 ตกลงราคา 255,919.00341691415515000000000108
24บ้านนาซึม  นายอำนวย โพธาราม 045750008 651 ตกลงราคา 134,177.0019891164800000000065
25ชุมชนประชาสรรค์  นายกุศล มาสขาว 045750006
26บ้านคำก้าว  นายทวีศิลป์ นาถาบำรุง 045750018 472 ตกลงราคา 122,300.001844546600000000047
27บ้านสองคร  นายบารมี บุตรอำคา 045789418 1063 ตกลงราคา 175,359.006871215161171311000000106
28ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)  นายปรเมศร์ พันธุมาตย์ 045-583254
29บ้านผักกะย่า  นายไพบูลย์ พรรษา 045-583228 1304 ตกลงราคา 186,665.0023145161412148618000000130
30บ้านหวายกุดสว่าง  นายสมรินทร์ อุทสาร 0 473 ตกลงราคา 15,995.0015361022900000000047
31บ้านสุขเกษม  นายอินทร์ตอง คลังดงเค็ง 045750124 1413 ตกลงราคา 173,903.002311151311812151716000000141
32บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)  นางเสาวภา วิสัย 045-750009 761 ตกลงราคา 113,411.00188991413500000000076
33บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  นายบุญไทย สีกา 045738756 1623 ตกลงราคา 199,394.00361517141017208916000000162
34บ้านแดงหนองแซง  นายวาทิน กองทอง 045789991 2732 ตกลงราคา 1190,079.0046443731204649000000000273
35บ้านคำเลา  นายประกายสิทธิ์ เศษสุวรรณ 0 352 ตกลงราคา 219,168.001132318700000000035
36บ้านม่วง  ว่าง 045750013 242 ตกลงราคา 19,899.00743403300000000024
37บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  นายอมร ชูรัตน์ 0457979919 1211 ตกลงราคา 192,500.0025117101418108711000000121
38บ้านนาทม  นายชราวุธ วะชุม 045-750-01 475 ตกลงราคา 125,962.0011612138600000000047
39บ้านโคกศรี  ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ลุนาบุตร 045-750123 492 ตกลงราคา 127,287.0014641143700000000049
40บ้านหนองหว้า  นายศิริพงษ์ ชมภูคำ 045-750125 572 สอบราคา 213,340.0016679124300000000057
41บ้านห้วยแก้งหนองศาลา  นายสุรพล ผงทอง 0
42บ้านโนนใหญ่  นายบุญมาก บุญศรี 045750019 462 ตกลงราคา 124,201.001375676200000000046
43บ้านหัวนา  นายหัสฎี พรมชาติ 0 702 ตกลงราคา 137,901.00216118681000000000070
44บ้านหนองบัวบาน  นายยุทธพล เวฬุวนารักษ์ 0-4575-013 622 ตกลงราคา 130,114.0022744613600000000062
45บ้านโสกน้ำขาว  นายบุญไทย ศรีกา 045789540 382 ตกลงราคา 113,768.001366441400000000038
46บ้านหนองหมี  นายอิศราวุธ คำทอง 0 1561 ตกลงราคา 1133,482.0021141812101215172215000000156
47บ้านกุดไกรสร  นายอดุลย์ สาระบาล 045716050 543 ตกลงราคา 139,200.001975776300000000054
48บ้านคำบอน  นายสมมาส สุริยะ 045750016 853 ตกลงราคา 138,926.0026710161141100000000085
49ชุมชนบ้านศรีฐาน  นายไมตรี บุญทศ 0 2265 ตกลงราคา 3119,910.0049252828283434000000000226
50บ้านกระจาย  นายโสฬส บุญทศ 045-760520 1224 ตกลงราคา 182,038.0039111116161514000000000122
51บ้านเตาไห  นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง 0 1734 ตกลงราคา 163,280.0033161016182114161514000000173
52บ้านคำเกิด  นายสมชัย พรมศรี 182 ตกลงราคา 18,723.00530520300000000018
53บ้านกุดสำโรง  นายบุญจัน ช่วงโชติ 0 273 ตกลงราคา 125,659.00332476200000000027
54บ้านนิคม  นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว 0898448236
55บ้านหนองบาก  นายบุญชอบ น้อยเสนา 015496997
56บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  นางยศวดี บุตรน้อย 045795134 653 ตกลงราคา 123,699.001347111551000000000065
57บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  นางศศิธร ปัญญาจิตร
58บ้านม่วงไข่  นายภาสกร วังมะนาว 0 484 ตกลงราคา 134,418.001186384800000000048
59ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล  นายนครินทร์ ลาวรรณ 045795119 1433 ตกลงราคา 170,555.000171833332517000000000143
60บ้านหนองแสงโคกสะอาด  นายปรีชา ดีหลี 045795436 993 ตกลงราคา 160,713.0018981718191000000000099
61บ้านโพธิญาณ  นายจีระ พระสุพรรณ 045 - 7954 512 ตกลงราคา 126,417.001752975600000000051
62บ้านหนองสำโรง  - 0 592 ตกลงราคา 122,584.001887965600000000059
63บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  นายธรรมนอง ชาลี 045795274 1583 ตกลงราคา 1108,057.00261691510202417813000000158
64บ้านป่าตอง  นายจรัล แก้วประภา 045-795438 682 ตกลงราคา 136,691.00196106136800000000068
65บ้านกลางสระเกษ  นายสุวิทย์ ทอนศรี 0 942 ตกลงราคา 149,965.0029513101471600000000094
66ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง  นายสมนึก วายโสกา 045761858 1513 ตกลงราคา 192,065.002816181313914141214000000151
67บ้านเซโนนม่วง  นายคณุตม์ บุเงิน - 514 ตกลงราคา 129,696.009868123500000000051
68บ้านเซซ่งพัฒนา  นางสาววรจนา ชมภูพร 045-761803 503 ตกลงราคา 132,725.006565218800000000050
69บ้านท่าลาดโนนตูม  นายสมชาย รูปหล่อ 0 453 ตกลงราคา 122,140.001831682700000000045
70บ้านโคกนาโก  นางกมลรัตน์ สำราญสุข 045979288 1631 ตกลงราคา 1115,504.00175135111313353318000000163
71บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  นายสวัสดิ์ เอมสมบูรณ์ 045-750178 614 ตกลงราคา 143,250.0020856931000000000061
72บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร 045750052 973 ตกลงราคา 145,960.0026101416139900000000097
73บ้านคำกลาง  นายวัฒนพงษ์ เมืองคง 045750049
74บ้านโคกกลาง  นายสุพิษ ศิริบุตร 045-750050 464 ตกลงราคา 117,142.001684545400000000046
75บ้านดงสวาง  นายนิรันดร์ ทำเลดี 0 221 ตกลงราคา 110,298.00835320100000000022
76บ้านโคกสุวรรณ  นายวีระชัย มันดินแดง 045750051 392 ตกลงราคา 120,187.001266347100000000039
77บ้านหนองแข้  นายทวีศักด์ กัลยา 045738869 1053 ตกลงราคา 162,055.002311111214910528000000105
78บ้านหนองชุม  นายอุทัย วิริยะพันธ์ 045750054 1481 ตกลงราคา 175,619.0024131014101518101717000000148
79บ้านดอนฮี  นายทองพูล ศรีบุญ 045-781704 2273 ตกลงราคา 1142,148.0042241327142020311917000000227
80บ้านม่วงกาชัง  นายสุวิช สรรพาวุธ 045750231 2183 ตกลงราคา 1160,000.0020141821191213304625000000218
81บ้านกุดโจด  นายอภิศักดิ์ สระแก้ว 0 652 ตกลงราคา 131,993.0023114897300000000065
82บ้านนาจาน  นายเฉลิมพล จันทรารักษ์ 1153 ตกลงราคา 157,083.003513916121515000000000115
83บ้านพรหมนิยม  นายเอกสิทธิ์ พลมั่น 045750091 753 ตกลงราคา 144,270.001281215119800000000075
84บ้านแยประชาสรรค์  นายจิตติเดชารักษ์ วุฒิเสลา 045-750232 1113 ตกลงราคา 165,113.002610191491716000000000111
85บ้านศรีแก้ว  นายจรันต์ นิลสุ 3031 วิธีพิเศษ 1145,480.0063364034494338000000000303
86บ้านโคกใหญ่  นายพิชัย ไกรการ 045750086 713 ตกลงราคา 140,700.00158891111900000000071
87บ้านศรีสว่าง  นายไตรณรงค์ ห้องแซง 0 353 ตกลงราคา 120,595.00785324600000000035
88บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร  นางสาวนิลาภรณ์ ธรรมวิเศษ 045781514 1033 ตกลงราคา 157,325.002515151391214000000000103
89อนุบาลเลิงนกทา  นายธีะพล สายสุข 045781249 7753 ตกลงราคา 1474,498.0012010091110120119115000000000775
90บ้านด่าน  นายประคอง การินทร์ 045781371
91บ้านโป่งหนองสิม  นายอภิชัย โพธิ์ตาด 045781562 1131 ตกลงราคา 171,019.00295136142719000000000113
92กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  นายดิษฐ บุบผามาลา 045781565 3112 ตกลงราคา 2173,811.0053232122242731313148000000311
93บ้านหินสิ่ว  นางสาวขนิษฐา ผ่องแผ้ว 0 1353 ตกลงราคา 176,956.0028251910191816000000000135
94บ้านหนองยางห้วยสะแบก  นายอุดร จันทร์สุข 045584021 3093 ตกลงราคา 1263,829.0061212126263325252744000000309
95บ้านดอนมะซ่อม  นายนพพร ดีสมดู 0 661 ตกลงราคา 129,048.002568967500000000066
96บ้านโคกเจริญ  สิบเอกกริชเพชร โสภาพ 0 985 ตกลงราคา 154,390.00281210131481300000000098
97บ้านหนองแคน  นางกัลยวรรธน์ ไชยจักร์ 045750226 2451 ตกลงราคา 1162,540.0023182014211820374430000000245
98บ้านช่องเม็ก  นายจำรัส นามมั่น 045739468 2274 ตกลงราคา 3122,666.0043202316221729222015000000227
99บ้านหนองเลิงคำ  นายสาธิต บุญสอาด 045750228 2215 ตกลงราคา 1135,084.0049181414181324322217000000221
100บ้านบุ่งค้า  นายบุญจันทร์ ทาตะไชย 045979369 575 ตกลงราคา 121,913.0015891075300000000057
101บ้านป่าขี้ยาง  นายสมเกียรติ ไชยสัตย์ 045-750084 352 ตกลงราคา 114,250.00540963800000000035
102บ้านหนองแคนน้อย  นายเพรียวพันธ์ อมรฤทธิ์ 045739265 2273 ตกลงราคา 195,339.0044282822353436000000000227
103บ้านโคกก่อง  นายไสว ร่มโพธิ์ 045-750111
104บ้านน้อมเกล้า  นายณภัทร์ บุญทรัพย์ 045750085 1993 ตกลงราคา 3112,984.0048123016172318111410000000199
105บ้านกุดแห่  นายบรรลุ ทองใจ 045584718
106บ้านกุดมะฮงดงสวาง  นายเกสรินทร์ วาริกุด(รก.) 045979358 593 ตกลงราคา 130,000.001498569800000000059
107บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน  นายณัฐกฤต วรรณฟัก 045739239 1303 ตกลงราคา 189,069.00181511131620812116000000130
108บ้านดอนม่วงป่าโมง  นายบัณฑิต รักชื่อ 045781571 1182 ตกลงราคา 168,056.002971314161821000000000118
109บ้านมันปลา  นายศุภชัย โคตรพันธ์ 0 823 ตกลงราคา 147,259.001812811991500000000082
110บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว  นายทศพร พวงชมพู 045-979355 1263 ตกลงราคา 141,791.0014910161912205615000000126
111บ้านกุดเชียงหมี  นายประจักร สุริยะศรี 045585068 1423 ตกลงราคา 192,163.0024127171091712268000000142
112บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  นายฉลอง เมืองพิล 045-979354 1253 ตกลงราคา 150,709.003915191819411000000000125
113บ้านห้วยยาง  นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ 045979357 593 ตกลงราคา 135,211.0012846871400000000059
114บ้านแก้งนาคำ  นายเดเวช ศรีอุบล 0
115ชุมชนห้องแซงวิทยา  นายคำกิ่ง ทับแสง 045-777227 1404 ตกลงราคา 141,968.004017919191521000000000140
116บ้านห้องแซง  นายวานิช สมจิต 045777013 1703 ตกลงราคา 199,946.0015232819202837000000000170
117บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  นายไวยวุทธิ์ วรสันต์ 0860510474 853 ตกลงราคา 143,674.00171412131181000000000085
118บ้านห้องคลองร่องคำ  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 0 1411 ตกลงราคา 176,102.0041181018221913000000000141
119บ้านโพง  นายสุรศักดิ์ กากแก้ว 045-750237 1293 ตกลงราคา 190,421.002914131313116101010000000129
120บ้านโนนแดง  นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว 0 562 ตกลงราคา 125,870.001847677700000000056
121บ้านป่าชาด  นายเข็มชาติ พินิจพล 045-750236 1011 ตกลงราคา 162,910.002414516141612000000000101
122บ้านหนองบึง  ว่าที่ร้อยโท ไพรวรรณ ศรเผือก 045777207 732 ตกลงราคา 138,323.001887111161200000000073
123บ้านท่าศิลา  นายณรงค์ พลยุทธ 045-750094 593 ตกลงราคา 131,074.008127698900000000059
124บ้านโสกสาน  นายเทอดนคร ห้องแซง 045750095
125บ้านหวาย  นายณรงค์ ผิวคำสิงห์ 045584446 1461 ตกลงราคา 1116,965.0010111814181218151515000000146
126บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์  นายวรชาติ ธนาคุณ 045-979390 1733 ตกลงราคา 190,830.0044232127231124000000000173
127บ้านนาเซแสงวิไล  นายธีรศักดิ์ มุกสิกวัน 045750234 561 ตกลงราคา 124,767.008888117600000000056
128นาจานเจริญวิทย์  นางสาวเริงฤทัย เถาว์ที -
129บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา  นายบุญป้อง สิงห์คู่ 045750233 1362 ตกลงราคา 182,427.002913101213131117711000000136
130บ้านสามัคคี  นางพัสวี หารชัย 045584458 213 ตกลงราคา 18,692.00432532200000000021
131บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191  นายถาวร สุรรณพิมพ์ 0 1031 ตกลงราคา 168,072.0010784688151324000000103
132บ้านโนนหาด  นายถนอม บรรหาร 045-782997 721 ตกลงราคา 142,996.002010104811900000000072
133บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  นายธวัชชัย กลบกลิ่น 045750089 533 ตกลงราคา 127,975.0016381057400000000053
134บ้านคึมยาว  ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ 0 453 ตกลงราคา 121,425.001066475700000000045
135บ้านสมสะอาด  นายทองคำ สิริโสม 0 1351 ตกลงราคา 181,713.0021131461315982016000000135
136บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  นายอาณกร หนองหงอก 045-979379 911 ตกลงราคา 148,470.002416979101600000000091
137บ้านหนองโสน  นายเนรมิต ธามณี 045750092
138บ้านคำเกิ่ง  นายวิชัย โคตหา 045-979362 353 ตกลงราคา 118,847.001041682400000000035
139บ้านแสนสำราญ  นายสะอาด เนาวะราช 045750090 253 ตกลงราคา 110,933.001034420200000000025
140บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)  นายมิตร ศรีชัย 045787029 2863 ตกลงราคา 1164,906.0026333840455054000000000286
141ชุมชนบ้านโคกยาว  นายอาทิพย์ กุหลาบขาว 045-583701 884 ตกลงราคา 128,950.00261217798900000000088
142บ้านนาโป่ง  นายกมล ชื่นตา 045750036 803 ตกลงราคา 143,090.00238913119700000000080
143บ้านเหล่าเมย  นายหัสฎี พรมชาติ 0 612 ตกลงราคา 139,966.009533107783600000061
144บ้านหนองไก่ขาว  นายอมร มูลสาร 045750165 161 ตกลงราคา 19,466.00402126100000000016
145บ้านดอนหวาย  นายสีดา บุญทะแสง 045979254 181 ตกลงราคา 112,997.00001353600000000018
146บ้านดู่ลาด  นายเพชร หงษ์ศรี 045750162 1071 ตกลงราคา 173,069.751694121171251417000000107
147บ้านโสกผักหวาน  นายสุริยันต์ ศรีวะรมย์ 0
148บ้านเสาเล้า  นางดาวเรือง เผ่ากันหา 045-750034 291 ตกลงราคา 115,683.00934224500000000029
149บ้านหนองลาดควาย  นางฉวีรัตน์ ศรีวะรมย์ 0 221 ตกลงราคา 112,639.00464203300000000022
150บ้านสีสุก  นายคมกริช ศรีวะรมย์ 045-750163
151บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ  นายเพชร์ ป้องศรี 045750033
152บ้านดงมะไฟ  นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ -
153บ้านคำครตา  นายณรงค์ อุตมะ 045-737435 1422 ตกลงราคา 2103,529.0033182117102617000000000142
154บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  นายฉลองชัย เมืองมัจฉา 045750161 741 ตกลงราคา 140,946.002010779111000000000074
155บ้านกุดกว้าง  นายอานนท์ กฤษณะกาฬ 045-750160 304 ตกลงราคา 118,000.006204122400000000030
156บ้านคำแขนศอก  นายวินัย วรรณสัมผัส 045-750032 452 ตกลงราคา 132,394.0011210836500000000045
157บ้านนาเวียง  นายพิชิต ธาระรัตน์ 045738862 1542 ตกลงราคา 198,598.003112191512221412116000000154
158บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  นายสุวรรณ ศรีจันทร์ 045-750167 773 ตกลงราคา 113,683.0016616106111200000000077
159บ้านหนองแวง  นายสุรพงษ์ พรมเสนา 0 433 ตกลงราคา 122,608.0011455431100000000043
160บ้านบะคอม  นายสมศักดิ์ สมสะอาด 045-750166 422 ตกลงราคา 127,688.001256752500000000042
161บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143  นายจักรินทร์ ไชยวิเศษ 045750168 2623 ตกลงราคา 1130,683.0040282225223029252021000000262
162บ้านโคกกลาง  นายสุรสิทธิ์ หาระการณ์ 045750040 1664 ตกลงราคา 289,464.0036212019282418000000000166
163บ้านนาเรียง  นายพันเลิศ ครองยุติ 045-750039 851 ตกลงราคา 160,840.007111311811873600000085
164บ้านนางาม  นายศิริชัย เศิกศิริ 045 750106 681 ตกลงราคา 137,000.0011651012111300000000068
165โนนแดงประชานุเคราะห์  นายธงชัย รักพวก 0 732 ตกลงราคา 243,826.0014101061016700000000073
166บ้านส้มผ่อ  นายสมดี ป้องศรี 0856822068 2632 ตกลงราคา 1175,594.0040202124182331242636000000263
167บ้านเหล่าหันทราย  นายสวาส ดารังวัล 045-979283 1182 ตกลงราคา 147,171.0019111225151620000000000118
168บ้านคำเตย  นายธงชัย ทองน้อย 045718134
169บ้านหนองซ่งแย้  นายวีระชัย โพธิ์สาพิมพ์ 0 233 ตกลงราคา 112,296.00524322500000000023
170บ้านดงสวรรค์  นายวินิช สุธรรมวงศ์ 045-750041 563 ตกลงราคา 120,649.002074556900000000056
171บ้านไทยเจริญ  นายเสนีย์ บุญทวี 045718162 982 ตกลงราคา 164,544.00910141291311105500000098
172บ้านป่าตาว  นางสังวาลย์ ศรีวะโสภา 045-750100 632 ตกลงราคา 134,922.001581061010400000000063
173บ้านพืชคาม  นายวีระ จันโทภาศ - 512 ตกลงราคา 131,433.0086210461500000000051
174บ้านสามแยกภูกอย  นางจารุวรรณ ชินมาตย์ 0 1101 ตกลงราคา 162,896.0025151116181015000000000110
175บ้านหนองลุมพุก  นายวิฑูรย์ บุญปก 0 776 ตกลงราคา 245,414.001571785141100000000077
176บ้านหนองสนม  นายอมรศักดิ์ ศรีวะรมย์ 045718160 911 ตกลงราคา 161,319.0016912915131700000000091
177บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  นายพิสิฐ พรมโสภา 045-750009
178บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่  นางศศิธร ปัญญาจิตร 045750169 472 ตกลงราคา 123,220.001555755500000000047
179บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้  นายประสิทธิ์ พงประเสริฐ 045750170 1555 ตกลงราคา 180,629.002512917121417151816000000155
180บ้านโสกน้ำใส  นายบุญเลิศ ฤทธิ์รุ่ง 0
181บ้านหนองนกเขียน  นายฉลอง ไตรยวงศ์ 045750042
182บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  นายบุญครอง เสาประธาน 0 911 ตกลงราคา 140,673.002165121074971000000091
183บ้านคำสร้างช้าง  นายธนู ว่องไวตระกูล 045750171 1162 ตกลงราคา 195,069.0027121018131620000000000116
184บ้านโชคชัยพรตาดไฮ  นายวิทยายุทธ บุสหงษ์ 045-750-04 592 ตกลงราคา 132,744.0015841339700000000059
185บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า  นายจำรัส มูลสาร 045979279 1163 ตกลงราคา 266,834.0013141519152020000000000116
186บ้านน้ำคำ  นายพิสิฐ พรมโสภา 0612254303 665 ตกลงราคา 122,000.00205121257500000000066
187บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  นายเสนีย์ บุญทวี 045750044
รวม 18,177 393 - 163 10,042,797.36 3,695 1,949 1,929 2,070 2,091 2,121 2,249 679 690 704 0 0 0 0 0 0 18,177
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน