สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ยโสธร เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านเขื่องคำ  นายประสิทธิ์ศักดิ์ สายลวดคำ 045-761507 1531 ตกลงราคา 192,950.00241818169171771215000000153
2บ้านกว้างท่าเยี่ยม  นายสนั่น ขลุ่ยเงิน 045-722597 1231 ตกลงราคา 167,239.0034141214172012000000000123
3บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี 0 942 ตกลงราคา 160,000.001513598894121100000094
4บ้านขุมเงิน  นายทองสวง แสวงสาย 045775046
5บ้านหนองบัว  นายนิพล สมสะอาด 045761541 521 ตกลงราคา 131,468.0077631114400000000052
6บ้านดอนแก้ว  นายอุดม ศรีมาลัย 045-737114 724 สอบราคา 145,367.0020313846292500000072
7บ้านหนองหอย  นายเทอดเกียรติ ยามโสภา 0874418183 172 ตกลงราคา 28,903.00603213200000000017
8บ้านคุยตับเต่า  นางนิรมล ปกป้อง 045750068 282 ตกลงราคา 215,592.00737126200000000028
9บ้านกุดกง  นายวิเชียร สังสะนา 045-737437 422 ตกลงราคา 128,173.002399251200000000042
10บ้านหนองไม้ตาย  นายอนิรุทธิ์ แสงดี 045712172 782 ตกลงราคา 129,430.001671412681500000000078
11บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  นายประดิษฐ เม้าคำ 045756130 1833 ตกลงราคา 1123,401.0021171017101515203523000000183
12บ้านตับเต่า  นายนิคม วิรุฬบุตร 045-712923 583 ตกลงราคา 131,390.40067814111200000000058
13บ้านน้ำคำน้อย  นายมนูญ สากระจาย 045-724836 1073 ตกลงราคา 159,022.0018310157118111212000000107
14บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  นายชุมพล ฝูงใหญ่ 045724831 894 ตกลงราคา 153,954.001411131014101700000000089
15บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส 045737403 701 ตกลงราคา 142,611.00168684111700000000070
16บ้านน้ำคำใหญ่  นายนิเทศก์ ศิริโสม 045715087 192 ตกลงราคา 112,075.00233223400000000019
17บ้านสมสะอาดหนองแวง  นายปรีดา พลสิงห์ 045-750074 332 ตกลงราคา 118,336.00856243500000000033
18บ้านหนองหิน  นายอุทัย มูลสาร 711 ตกลงราคา 136,034.0024109776800000000071
19บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  นายอมร ยางเดี่ยว 0 2301 ตกลงราคา 1181,217.006423221523142513922000000230
20บ้านหนองเป็ด  นายสมัย สมโสภา 045750078 1211 ตกลงราคา 130,473.003381517171318000000000121
21บ้านหนองหงอก  นางเรืองวลี สุพล 045-737448 723 ตกลงราคา 131,602.001671169111200000000072
22บ้านโนนค้อ  นายบุญมาก บุญศรี 045-750210 102 ตกลงราคา 14,407.00512000200000000010
23บ้านโต่งโต้น  นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์ 045750077 431 ตกลงราคา 123,239.001253683600000000043
24บ้านหนองทองหลางโนนกุง  นายเสรี ใจเอื้อ 045750213 893 ตกลงราคา 152,861.0018126816131600000000089
25บ้านหนองบกโนนสวาท  นายชัยวิชิต ทันพรม 045750214 312 ตกลงราคา 114,702.00473554300000000031
26บ้านทุ่งแต้  นายวิชิต ภูศรีฐาน 045583039 2153 ตกลงราคา 1100,000.0032131730222422152614000000215
27บ้านคำเม็ก  จ่าสิบเอกมานพ ชื่นตา 045737407 1052 ตกลงราคา 156,388.003261315131016000000000105
28บ้านนาดีดอนจาน  นายชาญณรงค์ ผ่องใส 045-750207 831 ตกลงราคา 144,370.002791155111500000000083
29บ้านคำน้ำเกี้ยง  นายไชยยนต์ ประสมศรี 045 750205 393 ตกลงราคา 225,140.006366071100000000039
30บ้านนาสะไมย์  นายสถิตย์ บรรลือหาญ 2021 ตกลงราคา 196,515.0047191819121816181520000000202
31บ้านผือฮีนาลานาจาน  นายอังกูร อุ่นตา 045750073 531 ตกลงราคา 125,000.002137674500000000053
32บ้านชาดศาลา  นายสำรวย ผ่องใส 0 661 ตกลงราคา 136,029.002081053101000000000066
33บ้านหนองเรือ  นายไพรัช ไศลบาท 045750211 963 ตกลงราคา 165,890.00151410151915800000000096
34บ้านกุดระหวี่  นายมานพ ชื่นตา 0 314 ตกลงราคา 115,913.001061442400000000031
35บ้านดอนกลองหนองไฮ  นายประยูร ไชยมี 044031203 591 ตกลงราคา 132,905.00127712114600000000059
36บ้านสิงห์  นายเดวิช ไศลบาท 045715910 1003 ตกลงราคา 268,797.001912198121416000000000100
37บ้านหนองขอนโพนสิม  นายนิพนธ์ พงษ์จงมิตร 045715918 772 ตกลงราคา 135,076.002481010710800000000077
38บ้านหนองไร่  นายอำนาจ ราตรีสุข 0885914810 443 ตกลงราคา 227,697.005505891200000000044
39หนองแสง  นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง 045750076 431 ตกลงราคา 126,848.006266810500000000043
40บ้านนาสีนวล  นายสำรวย ผ่องใส 045 750080 785 ตกลงราคา 143,885.00198138618600000000078
41บ้านเดิด  นายสนทนา โพธิแสน 045-582637 1101 ตกลงราคา 163,532.00279121392020000000000110
42บ้านบาก  นางวาสนา มูลเกษร 045-750070 801 ตกลงราคา 148,370.0014813111391200000000080
43บ้านน้ำโผ่  นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์ 045760022 173 ตกลงราคา 110,248.00222431300000000017
44บ้านใหม่ชุมพร  นางญาณันธร ธิมาชัย 045-750071 243 ตกลงราคา 114,342.00416252400000000024
45บ้านเชือก  นายประมูล ศรีชนะ 045582519 901 ตกลงราคา 190,948.0010981818121500000000090
46บ้านดุ่ทุ่งคำบอน  นายเสนก เพิ่มพูล 0 1451 ตกลงราคา 191,862.0025111613101315131910000000145
47บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  นายบัณฑิต ทองประทุม 045-750203 961 ตกลงราคา 154,378.00231112151591100000000096
48บ้านสามเพียแสนจำปา  นายสุวัฒน์ สาระวัน 085-027-06 921 ตกลงราคา 159,414.001695611711811800000092
49บ้านสำราญ  นายประชิด วอทอง 045712968 731 ตกลงราคา 147,648.002751031081000000000073
50บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  นายฉวี พารุสุข 0-4558-604 1443 ตกลงราคา 151,750.003815921162223000000000144
51บ้านสว่างเชียงหวาง  นายครุกานต์ โคตรชาดา 045586030 981 ตกลงราคา 161,445.00131215814162000000000098
52บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล)  นายแถม ผลดี 045-737439 412 ตกลงราคา 138,462.00487627700000000041
53บ้านเชือกน้อย  นายธนศักดิ์ เวียงกมล 045-737440 392 ตกลงราคา 123,000.001236333900000000039
54บ้านหนองบั่ว(ก่องประชานุกูล)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 045750066 331 ตกลงราคา 118,178.00862553400000000033
55บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  นายสิทธิรักษ์ จันทุม 045737421 901 ตกลงราคา 153,519.00161513117161200000000090
56บ้านหนองเป้า  นายมนูญกิต ขอสุข 045750206 982 ตกลงราคา 156,636.002013131210151500000000098
57บ้านคำฮี  นายวิเชียร สังสะนา 0 733 ตกลงราคา 146,044.0020858810814100000073
58บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  นายแทนนง ธิมาชัย 045750072 562 ตกลงราคา 121,738.002188364600000000056
59ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  นายพรชัย ภาพันธ์ 045582769 745 ตกลงราคา 146,050.0014127285854900000074
60บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์ 045750067 351 ตกลงราคา 120,676.008513531000000000035
61บ้านตาดทอง  นายสัมฤทธิ์ เวชกามา 045-580101 1532 ตกลงราคา 292,173.0040212515201319000000000153
62ชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร)  นายพินิจ คาดพันโน 045773115 2681 สอบราคา 1179,630.0032211621202530503914000000268
63บ้านดงบัง  นายสุทัศน์ สันทา 045773125 962 ตกลงราคา 149,592.0028611161371500000000096
64บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  นายกำพล พาภักดี 045773116 303 ตกลงราคา 115,428.001040553300000000030
65บ้านหนองแฝก  นายนิเวศ มุทุกัณฑ์ 045714983 104 ตกลงราคา 14,030.00301330000000000010
66บ้านดอนมะยาง กม.3  นายมนตรี เวียงอินทร์ 0-4571-292 514 ตกลงราคา 115,000.0020362115400000000051
67อนุบาลยโสธร  นายสุวรรณ เทียบสี 045722545
68บ้านโนนทรายงาม  นายพีระพล พรมวงศ์ 045773207 181 ตกลงราคา 111,745.00820440000000000018
69บ้านค้อเหนือ  นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ 045-761012 2013 ตกลงราคา 1132,036.0029131819221517281822000000201
70บ้านดอนกลอย  นายพัฒนศักดิ์ โอวาท 045737427 1432 ตกลงราคา 189,715.003110141514139131014000000143
71บ้านคำน้ำสร้าง  นายไพรี เข็มพันธ์ 045756139 1281 ตกลงราคา 181,741.00247714171213101014000000128
72บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  นายวิเศษ มิรัตนไพร 045750202 391 ตกลงราคา 119,970.001412594400000000039
73บ้านท่าเยี่ยม  นายปรีดา พลสิงห์ 045750069 261 ตกลงราคา 115,305.00563432300000000026
74บ้านแจ้งน้อย  นายชำนาญ โคตรพงษ์ 045750201 281 ตกลงราคา 115,941.00564352300000000028
75บ้านแข่โพนเมือง  นายสุวรรณ ผ่าโผน 045-750143 2921 ตกลงราคา 1180,000.0049272627302526362224000000292
76บ้านฟ้าห่วน  นายปรีชาพล ธานี 045797105 2363 สอบราคา 1156,270.005720272423181718725000000236
77บ้านดงมะหรี่  นายอดุลย์ ทองกลม 045 79704 732 ตกลงราคา 240,710.00239410913500000000073
78บ้านหมากมาย  นายภานรินทร์ แผ่นศิลา 045750138 443 ตกลงราคา 126,773.00765837800000000044
79อนุบาลค้อวัง  นายบุญเลิศ บุญโญ 045797050 2803 ตกลงราคา 1157,900.0062363940402538000000000280
80วัดบ้านเปาะ  นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ 045797196 583 ตกลงราคา 132,599.0013571296600000000058
81บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  นาณรงค์ สุวรรณเสาร์ 045750139 1721 ตกลงราคา 180,380.0025141315131815201425000000172
82บ้านผิผ่วน  นายบรรจบ นันทวงศ์ 045750137 83 ตกลงราคา 15,820.0000013130000000008
83บ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นายภูดิศ เจริญศิลป์ 045750132 1662 ตกลงราคา 1120,001.00129157161519332317000000166
84บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  นายสวัสดิ์ เครือไชย 045750131 1731 ตกลงราคา 1130,432.0026151419151616251215000000173
85บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  นางจินตะนา ศรีหาญ 045750134 1133 ตกลงราคา 160,490.003113141914139000000000113
86บ้านตูม  นายธวัชชัย เกษหอม 0872523737 1114 ตกลงราคา 161,133.002815152141018000000000111
87บ้านแจนแลน  นายศิลป์ จารึกธรรม 045750096 541 ตกลงราคา 129,779.0011114876700000000054
88สหประชาสรรค์  นายวิทูล เพ็งธรรม 045979215 391 ตกลงราคา 120,953.009166111500000000039
89บ้านน้ำอ้อม  นายธวัชชัย เกษหอม 045750022 1201 ตกลงราคา 1118,381.001539108812231616000000120
90บ้านโพนแบง  นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ 045-979600 421 ตกลงราคา 124,052.00984724800000000042
91บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  นายประสาร บุตตะไมล์ 04575014 564 ตกลงราคา 130,618.001665597800000000056
92บ้านศิริพัฒนา  นายอำนาจ ภูมิพันธุ์ 045750142 1332 ตกลงราคา 176,825.00326161617101210113000000133
93บ้านดวนบากน้อย  นายปริต จันทรุทิน 045-750140 783 ตกลงราคา 145,361.001510891851300000000078
94บ้านจานทุ่ง  นายวีระยุทธ งามล้วน 045-750021 573 ตกลงราคา 132,118.0015558610800000000057
95บ้านสงเปือย  นายอุทัย บุญเดช 045580580 1671 ตกลงราคา 192,021.000101018121324312722000000167
96บ้านบุ่งหวาย  นายวิคิด อุ่นตา 045750158 963 สอบราคา 127,055.001910151211111800000000096
97บ้านกุดตากล้า  นายวิสุทธิ์ เปล่งปลื้ม 045750157 273 ตกลงราคา 110,360.00733444200000000027
98บ้านดอนขะยอม  นายบัญญัติ ขอสุข 182 ตกลงราคา 112,712.00332123400000000018
99บ้านกุดกุง  นายประภาส ศรีแสน 0 1281 ตกลงราคา 190,000.00125116388203223000000128
100บ้านโนนม่วง  นายวิทยา จักรไชย 045-750026 751 ตกลงราคา 142,326.00165191279700000000075
101บ้านเหล่ามะเขียว  นายหมิ่ง ยวนยี 045-750145 631 ตกลงราคา 139,040.0088126691400000000063
102บ้านทรายงาม  นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง 045 750024 552 ตกลงราคา 126,826.00125106115600000000055
103บ้านนาโพธิ์  นายปัญญา สิงห์กาล 045750025 562 ตกลงราคา 237,356.00011119861100000000056
104ชุมชนกู่จาน  นายธนาวุฒิ ส่องแสง 045762707 1922 ตกลงราคา 1101,460.0042231926351928000000000192
105บ้านนาเวียงคำศิริ  นายบรรจง ปามุทา 045737806 1292 ตกลงราคา 152,000.00231112155111712149000000129
106บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์  จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ พิมพ์ทอง 732 ตกลงราคา 242,720.00195969131200000000073
107บ้านเหล่าหุ่ง  นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์ 045750159 172 ตกลงราคา 18,700.00044333000000000017
108บ้านกุดเป่ง  นายมนูญ พันพิพัฒน์ 045-737823 342 ตกลงราคา 214,367.006461021500000000034
109บ้านหนองเสียวชัยมงคล  นางทิพยพิศุทธ์ จันทร์ษุตะ 045750027 791 ตกลงราคา 246,511.002151181651300000000079
110บ้านมะพริกดู่โพนสิม  นายธีระเดช ขอสุข 0800117857 2482 ตกลงราคา 1158,081.0043221621302811312026000000248
111ชุมชนย่อวิทยา  นายชุมพล ผองขำ 045581080 1535 ตกลงราคา 283,430.0035141221252422000000000153
112บ้านคำม่วง  นายหมิ่ง ยวนยี 1243 ตกลงราคา 176,975.002412101117712101011000000124
113บ้านสว่างดอนดู่  นายนิรันดร์ เขียนนอก 045750155 642 ตกลงราคา 126,797.00147510118900000000064
114บ้านโคกป่าจิก  นายปิยะ เด่นดวง 045750154 301 ตกลงราคา 121,501.00037725600000000030
115บ้านทุ่งมน  นายทองสุข ชาภักดี 045750149 1473 ตกลงราคา 188,985.002422141214151591210000000147
116โซงเหล่าโป่วิทยา  นายสุรชาติ แสวงแก้ว 045750030 1462 ตกลงราคา 183,531.00341315158811201210000000146
117อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  นายสุมน รวมธรรม 045791086 8323 วิธีพิเศษ 1527,306.0076121145115105135135000000000832
118คำเขื่อนแก้ว  นายโสรจ สำโรง 045791096 2183 ตกลงราคา 2105,064.0033503924222525000000000218
119วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  นายวรศิลป โคตรมนตรี 045-750156 592 ตกลงราคา 230,053.0017411876600000000059
120บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ 0899499192 742 ตกลงราคา 139,936.001710131638700000000074
121บ้านโนนหนองแฝก  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 045791619 953 ตกลงราคา 138,063.00191691015161000000000095
122บ้านแหล่งแป้น  นายพัทธรัตน์ วิสูญ 01086-2657 641 ตกลงราคา 137,690.00126136981000000000064
123บ้านเหล่าฝ้าย  นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย 015790527 1053 ตกลงราคา 161,858.0021101512151418000000000105
124ประชาสงเคราะห์  นายประยูร ตั้งจิต 045-750028 491 ตกลงราคา 127,000.0037106810500000000049
125บ้านแคนน้อยหนองเลิง  นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร 045737812 2815 สอบราคา 1244,241.0039233028231924402629000000281
126บ้านโพนทัน  นายนิรันด์ เขียนนอก 045762054 812 ตกลงราคา 137,458.0016106151214800000000081
127บ้านดงเจริญ  นายสมเพศ คามใส 045750147 1881 ตกลงราคา 1110,153.0038151724231517131511000000188
128บ้านสำโรง  นายจิรพล มะเสนา 0 291 ตกลงราคา 117,400.00538305500000000029
129บ้านคำแหลม  นายจิระพล มะเสนา 045750146 202 ตกลงราคา 110,300.00131244500000000020
130บ้านแหล่งหนู  นายสุเมธ สำโรง 045750148 762 ตกลงราคา 143,014.00206889151000000000076
131บ้านน้ำเกลี้ยง  นายสัญญา แก้วศิริ 045737835 212 ตกลงราคา 18,000.00441022800000000021
132บ้านนาแก ม่วง หนองตุกหลุก  นายวิชาญ สมยา 045 979867 661 ตกลงราคา 124,718.00161374107900000000066
133บ้านนาหลู่เหล่าตอง  นายวิชาญ สมยา 045737816 1221 ตกลงราคา 172,152.002898101613511157000000122
134บ้านหนองเทา  นายบรรชา คำชัย 045-750151 244 ตกลงราคา 112,042.00826224000000000024
135บ้านปลาอีด  นายประเวศ สานนท์ 045-750150 532 ตกลงราคา 123,681.001558559600000000053
136บ้านหัวขัว  นายสมเกียรติ ประการแก้ว 045797239 522 ตกลงราคา 218,077.001587572800000000052
137ชุมชนดงแคนใหญ่  นายสุกิจ ร่วมสุข 045 771092 3593 วิธีพิเศษ 1287,522.0060302739424244262425000000359
138บ้านผักบุ้ง  นายสมชาย วัฒนาไชย 045-771112 561 ตกลงราคา 130,980.001567849700000000056
139บ้านนาถ่ม  นายวันชัย บุญสาร 045771209 801 ตกลงราคา 114,071.0016106910141500000000080
140บ้านบกน้อย  นายศุภชัย เหล็กกล้า 045771113 871 ตกลงราคา 148,819.002091314149800000000087
141บ้านกลางนา  นายสุรพงษ์ แสวงศรี 0817901940 422 ตกลงราคา 225,346.00686639400000000042
142บ้านนาห่อม  นายไสว หินทอง 0815790526 672 ตกลงราคา 224,614.00169813510600000000067
143บ้านนาคำปักแฮด  นางณัฏฐิณี สมสอาด 0856821849 972 ตกลงราคา 165,979.0010134868610211100000097
144บ้านท่าช้าง  นายไสว หินทอง 045750185 331 ตกลงราคา 119,860.00634634700000000033
145ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  นายสนิท เพ็งธรรม 0 515 ตกลงราคา 133,642.0004117911900000000051
146บ้านปอแดง  นายสุวนิช สมเพาะ 921 ตกลงราคา 160,550.00241113812101400000000092
147บ้านบากเรือดอนเรือ  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 045-581282 642 ตกลงราคา 137,112.001011148811200000000064
148บ้านดงยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 0852032549 422 ตกลงราคา 126,693.001033554622200000042
149อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม  นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ 045799096 4411 ตกลงราคา 1319,189.0021858770605365000000000441
150มหาชนะชัย  นายนรินทร์ นครวงษ์ 045799104 1971 ตกลงราคา 184,275.0021312938312324000000000197
151บ้านเหมือดป่าตอง  นายสุริยา พิลาวัน 045738370 1382 ตกลงราคา 281,872.0025141521242118000000000138
152บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  นายอารีวัฒนา หงษาพล 045799145 1182 ตกลงราคา 288,427.0025151220121816000000000118
153บ้านม่วง(คุรุราษฏร์วิชาคม)  นายวีระ คำอาจ 0 2031 ตกลงราคา 193,307.0037181623181424171818000000203
154บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  นายชาญวิทย์ หมุนอุดม 045750195 831 ตกลงราคา 150,298.0017510167121600000000083
155บ้านบัวขาว  นายสาลี นาคสุข 045979313 602 ตกลงราคา 130,851.0020661058500000000060
156บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  นายประสาร บุตตะไมล์ 045750196 224 ตกลงราคา 312,500.00454230400000000022
157บ้านเหล่าใหญ่  นายรินทอง นรทีทาน 045750197 631 ตกลงราคา 136,798.00131165891100000000063
158บ้านเหมือดขาว  นายสาลี นาคสุข 045750063 1163 ตกลงราคา 164,604.0029111713171712000000000116
159ชุมชนบ้านหัวเมือง  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 045761333 1123 ตกลงราคา 148,070.00161471613915949000000112
160บ้านนาดีนาอุดม  นายเวทินทร์ เติมทรัพย์ 045761445 481 ตกลงราคา 128,907.00866767800000000048
161บ้านหนองยาง  นายรักเกียรติ ทองมูล 0450799200 1141 ตกลงราคา 169,514.0017141517151521000000000114
162บ้านหนองตุ  นายพิชัย เลาะหะนะ 045 750065 803 ตกลงราคา 151,006.0014778378810800000080
163คูสองชั้น  นายธวัช ใจเย็น 045 750064 594 ตกลงราคา 461,133.0010799771000000000059
164กุดพันเขียว  นางลักขณา แสงทองทิพย์ 0 922 ตกลงราคา 156,451.00128131816121300000000092
165บ้านคุ้ม  นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย 045799086 2012 ตกลงราคา 189,781.0034141721142026182116000000201
166บ้านขาม  นายนรินทร์ นครวงษ์ 045750183 562 ตกลงราคา 135,433.00101355117500000000056
167บ้านคูเมือง  นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน 045738405 624 ตกลงราคา 461,133.00151010578700000000062
168บ้านสำโรง  นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์ 045738376 1332 ตกลงราคา 181,488.002671592316121267000000133
169บ้านพลไว  นายอำนาจ ทองดีเลิศ 0 1242 ตกลงราคา 168,164.0032171812151416000000000124
170บ้านผือฮี  นายนพดล ศิริโชติ 045738378 1651 ตกลงราคา 1110,337.002881117121414151729000000165
171บ้านหัวดอน  นายวิเชียร สาริพันธ์ 045750191 582 ตกลงราคา 133,720.00102710138800000000058
172บ้านเปือย  นายวีระชาติ ทองภู 0-4575-006 271 ตกลงราคา 110,522.00842144400000000027
173บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  นางลักขณา บุญแปลง 045-750062 421 ตกลงราคา 115,221.001175454600000000042
174บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  นางศุภิสรา กรแก้ว 0 492 ตกลงราคา 139,946.00878758600000000049
175บ้านแดงประชาสรรค์  นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา 045-750193 403 ตกลงราคา 123,522.00855553900000000040
176บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)  นายรัตนะ แสงทองทิพย์ 045738358 1543 ตกลงราคา 194,364.00351279131616141418000000154
177บ้านหัวดง  นายอภิรักษ์ สืบชมภู 045-979845 612 ตกลงราคา 141,646.002068588600000000061
178บ้านโนนยาง  นายเทวินทร์ ศรีแสน 089-286370 682 ตกลงราคา 139,597.001391071111700000000068
179บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ - 344 ตกลงราคา 118,561.00963526300000000034
180บ้านสร้างแป้น  นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์ 0899481188 1314 ตกลงราคา 173,152.0033191514101921000000000131
181บ้านสงยาง  นายนิยม แสนบุญเรือง 0 1811 ตกลงราคา 183,657.0030151814221221201514000000181
182บ้านบ่อบึงโพนจาน  นายยงยุทธ สายสุด 0 1123 ตกลงราคา 163,851.003113913412511410000000112
183บ้านดงขวาง  นายยงยุทธ สายสุด 045 - 7383 212 ตกลงราคา 111,826.00432532200000000021
184บ้านซำ  นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง 045750182 402 สอบราคา 124,019.00746558500000000040
185บ้านราชมุนี  ดร.ปิยะรัช หมื่นแสน 0 481 ตกลงราคา 118,754.0014434611600000000048
186บ้านเลียบ  นายไมตรี ผึ่งผาย 045 798 75 1262 ตกลงราคา 267,792.0036201210191019000000000126
187บ้านยางกลาง  นายมนตรี เวียงอินทร์ 045 750059 272 ตกลงราคา 113,259.00722265300000000027
188บ้านแดง  นายศิริชัย หัศจรรย์ 0862539165 401 ตกลงราคา 10.00735877300000000040
189บ้านยางเครือ  นางนิภา เพ็งธรรม 045-750060 722 ตกลงราคา 139,163.001569111381000000000072
190บ้านดงจงอาง  นายวิทยา กรแก้ว 045979307 1232 ตกลงราคา 154,933.0031111520119150110000000123
191บ้านยางน้อย  นายพิทยา นามบุญลือ 045-750189 472 ตกลงราคา 118,952.001155649700000000047
192ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  นางนิภา เพ็งธรรม 045 581 54 1302 ตกลงราคา 177,299.0028131413171914246000000130
รวม 18,198 392 - 202 10,699,482.40 3,475 1,955 2,090 2,132 2,097 2,082 2,249 751 697 670 0 0 0 0 0 0 18,198
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน