สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 29  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอดุลย์ กองทอง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เบ็ญจะมะมหาราช  นายกมล สาดศรี 045240684-
2นารีนุกูล  045-244575 4,1873 วิธีพิเศษ 14,466,000.0000000006866696597317357070004,187
3ปทุมพิทยาคม  045-241209 1,0884 วิธีพิเศษ 11,020,000.0000000001941901931811781520001,088
4เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  นางสาวเอื้อมพร สายเสมา 045314709 1,5423 วิธีพิเศษ 31,090,000.0000000003802932692002002000001,542
5หนองบ่อสามัคคีวิทยา  นายพรพิชิต ทองหมืน 045840219 3452 ตกลงราคา 1206,583.000000000757578403839000345
6หนองขอนวิทยา  นายวิสันต์ อุ่นวงศ์ 045244385 2083 วิธีพิเศษ 1250,485.000000000505843151428000208
7นารีนุกูล 2  นายธีระพล พยัคฆพล 045-200446 3322 ตกลงราคา 2526,125.000000000828070273439000332
8อุบลราชธานีศรีวนาลัย  ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ 045422179 4571 ตกลงราคา 1473,968.0000000006557621058682000457
9ศรีเมืองวิทยาคาร  นายบุญเหล็ง เจริญลอย 045-399188 1,9633 วิธีพิเศษ 11,762,400.0000000004103192983103292970001,963
10เอือดใหญ่พิทยา  ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี 045346040
11หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ 045-409112 5883 วิธีพิเศษ 1414,907.00000000012796131888858000588
12โขงเจียมวิทยาคม  นายชาคริต พิมพ์หล่อ 045-351005 5153 วิธีพิเศษ 1697,000.000000000849789917876000515
13เขื่องในพิทยาคาร  นายไพฑูรย์ ครองยุทธ 045391105 2,6213 วิธีพิเศษ 12,701,200.0000000004414264284414923930002,621
14สหธาตุศึกษา  นายอรรถจิตร เกษน้อย 045244385 2541 ตกลงราคา 1270,000.000000000505452353429000254
15ชีทวนวิทยาสามัคคี  นายนรเชษฐ์ เบ้าทอง 045-232057 1761 ตกลงราคา 1204,346.000000000383832182723000176
16บ้านไทยวิทยาคม  นายวิเชียร พลพวก 045-845241 1783 วิธีพิเศษ 1175,956.000000000363926261932000178
17เสียมทองพิทยาคม  นาย วสันต์ นวลอินทร์ 045412219
18เก่าขามวิทยา  นายไพรินทร์ ภานานันท์ 080-151976 1921 ตกลงราคา 1271,987.000000000483242152728000192
19เขมราฐพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 045-491244 1,7903 วิธีพิเศษ 11,730,000.0000000003002852763003043250001,790
20เดชอุดม  นายสุรชัย พันโสรี 045-361180 3,5283 วิธีพิเศษ 13,042,026.0000000006206126005745186040003,528
21นาส่วงวิทยา  นายสุรพล ภูสิธานันท์ 045-421021 6321 วิธีพิเศษ 1453,795.000000000142130145696482000632
22นากระแซงศึกษา  นายทวี แสงสุข 045-865456 4641 ตกลงราคา 1475,608.00000000010610178645263000464
23ท่าโพธิ์ศรีพิทยา  พันจ่าอากาศเอกถาวร คำจุมพล 045-865045 8523 วิธีพิเศษ 1629,000.000000000160142126160150114000852
24ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  045-865644 8433 กรณีพิเศษ 1856,000.000000000150137145128135148000843
25นาจะหลวย  นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง 045-379122 1,5503 วิธีพิเศษ 11,177,056.0000000002672511723072972560001,550
26ดงสว่างวิทยา  นายบัณฑิต พลอาษา 045-370558 4263 วิธีพิเศษ 1463,000.000000000877068696963000426
27น้ำยืนวิทยา  045-361127 1,4803 วิธีพิเศษ 11,740,000.0000000002502902402202302500001,480
28โดมประดิษฐ์วิทยา  นายมนัส โฉมฉลวย 045-859649 5213 วิธีพิเศษ 1447,006.00000000012378751087265000521
29บุณฑริกวิทยาคาร  045-201228
30นาโพธิ์วิทยา  นายวีระศักดิ์ เอกศรี 045-252984 7461 วิธีพิเศษ 1819,500.0000000001391701708167119000746
31มัธยมตระการพืชผล  ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี 045481168 2,7893 วิธีพิเศษ 12,270,000.0000000005574425284104334190002,789
32สะพือวิทยาคาร  นายปัญจพล โคตรคันทา 045-298045 5581 วิธีพิเศษ 1542,105.00000000011598116658777000558
33โนนกุงวิทยาคม  นายภูวดล ไชยชนะ 045-239015 5953 วิธีพิเศษ 1557,053.000000000120116881008091000595
34เกษมสีมาวิทยาคาร  นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง 045-295127 4083 วิธีพิเศษ 3322,453.0000000001138060705035000408
35กุดข้าวปุ้นวิทยา  นายวิเชียร แสงศรี 045-484016 9863 วิธีพิเศษ 1664,052.000000000190193207146141109000986
36โนนสวางประชาสรรค์  นายสมเกียรติ สมคิด 019555509 2811 ตกลงราคา 1243,615.000000000606839304440000281
37ขุมคำวิทยาคาร  นายเทคนิค เรืองแสน 045-252565 3173 วิธีพิเศษ 1318,200.000000000714755504054000317
38ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  นาย สุรพล ภูสิธานันท์ 045244385 1,2813 วิธีพิเศษ 11,312,000.0000000002001922302402201990001,281
39ศรีน้ำคำศึกษา  นายถนอม บรรลุศิลป์ 045244385 1923 วิธีพิเศษ 1188,277.000000000354044182530000192
40ไผ่ใหญ่ศึกษา  นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก 045-342081 3721 ตกลงราคา 1359,203.000000000697965585249000372
41ดงยางวิทยาคม  นายไพรวัลย์ แสนแดง 045857242 2831 วิธีพิเศษ 1443,236.000000000505065403543000283
42ลือคำหาญวารินชำราบ  -นายนพรัตน์ ทองแสง 045-321467 3,0154 วิธีพิเศษ 13,087,000.0000000005225195065165114410003,015
43ห้วยขะยุงวิทยา  นายบุญธรรม กล้าหาญ 045-431195 3612 ตกลงราคา 1331,000.000000000717460395859000361
44วารินชำราบ  045-424130
45วิจิตราพิทยา  นายอภิชาติ ทองแจ่ม 045-321022 1,1403 วิธีพิเศษ 11,277,880.0000000002002001802001801800001,140
46อ่างศิลา  นายพิทักษ์ บุญยอ 045-850424 8513 วิธีพิเศษ 1673,274.000000000123144136120170158000851
47ตาลสุมพัฒนา  นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี 045427258 6313 วิธีพิเศษ 1735,000.0000000001201101101207794000631
48เชียงแก้วพิทยาคม  นายประยูร ใจภักดี 045843216 2801 วิธีพิเศษ 1232,420.000000000625858423228000280
49โพธิ์ไทรพิทยาคาร  นายพนมเทพ สังขะวรรณ 045496030 1,2673 วิธีพิเศษ 12,104,290.0000000002322122181992261800001,267
50สำโรงวิทยาคาร  นายบรรพต บุญประมวล 045-854426 1,8903 วิธีพิเศษ 1889,400.0000000001801701301,1601281220001,890
51โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  นายทองเสาร์ แก้วหลวง 045-241554 4533 วิธีพิเศษ 1419,715.0000000006510384507873000453
52ดอนมดแดงวิทยาคม  นายประจักษ์พงษ์ วรรณโชติ 045308005 6153 วิธีพิเศษ 1511,456.000000000115131113858685000615
53หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  นายภูมิชัย บุญรมย์ 045244385 8053 วิธีพิเศษ 1819,953.00000000014117117211594112000805
54สิรินธรวิทยานุสรณ์  นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ 045366053 6273 วิธีพิเศษ 1537,000.0000000001001001191209989000627
55ทุ่งศรีอุดม  นายองอาจ จูมสีมา 045-307010 5643 กรณีพิเศษ 1680,000.00000000010090791209679000564
56นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก  นายดุริยะ จันทร์ประจำ 045-306095 7003 วิธีพิเศษ 3716,091.000000000130112105135109109000700
57พังเคนพิทยา  นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน 045-861438 8033 กรณีพิเศษ 1738,000.000000000140142150120113138000803
58พะลานวิทยาคม  นายถนอม หลุมทอง 045-481902 1551 ตกลงราคา 1228,411.000000000354020202515000155
59สว่างวีระวงศ์  นายสุรชัย โสภาพรม 045-202240 5193 วิธีพิเศษ 3483,000.00000000011095124607159000519
60อำนาจเจริญ  นายไพฑูรย์ ขันแก้ว 045-511959 3,9893 วิธีพิเศษ 14,165,931.0000000006246927606656486000003,989
61คึมใหญ่วิทยา  นายรัศมี ถิ่นขาม 045-553098 6301 วิธีพิเศษ 1560,000.0000000001109511090106119000630
62ปลาค้าววิทยานุสรณ์  นายอชิระ วิริยสุขหทัย 045-543104 4883 วิธีพิเศษ 3534,500.000000000959286578177000488
63น้ำปลีกศึกษา  นายสุเมธ หน่อแก้ว 045-540411 4453 วิธีพิเศษ 1467,119.000000000999780585556000445
64นาวังวิทยา  นายจำรัส โสภา 045-556220 4273 วิธีพิเศษ 1432,424.0000000001206586603561000427
65นาจิกพิทยาคม  นายไพศาล พรหมภา 045-545002 2551 ตกลงราคา 1280,180.000000000605055302040000255
66นายมวิทยาคาร  นายบุญลือ โกมลศรี 045-540025 3303 วิธีพิเศษ 1295,670.000000000668367324042000330
67สร้างนกทาวิทยาคม  นายวุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ 045-544210 3351 ตกลงราคา 1320,000.000000000607180304054000335
68อำนาจเจริญพิทยาคม  นายสิทธิชัย กองเพียร 045-452513 6101 ตกลงราคา 3403,284.0000000001341131227566100000610
69ชานุมานวิทยาคม  นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ 080-334063 1,1903 วิธีพิเศษ 11,265,093.0000000002002151462202111980001,190
70คำเขื่อนแก้ววิทยาคม  นายพินันท์ ปรัชญานุวัตร 045-551224 2403 วิธีพิเศษ 1263,896.000000000404040404040000240
71ปทุมราชวงศา  นายนิยม รักพรม 045-465230 1,6623 วิธีพิเศษ 11,883,969.0000000002702943122602922340001,662
72ลือวิทยาคม  นายสุรเชษฐ์ บุตรพรหม 045-554636 3703 ตกลงราคา 1410,000.000000000736683554647000370
73พนาศึกษา  นายประเสริฐ ครองยุทธ 045-463510
74ศรีคูณวิทยบัลลังก์  นายสุกิจ จันทบาล 0639249118 6093 วิธีพิเศษ 1673,933.0000000008710285117111107000609
75เสนางคนิคม  นายสุมิตร เรืองบุตร 045-461009 7713 วิธีพิเศษ 1773,000.00000000015014116811010795000771
76นาเวียงจุลดิศวิทยา  นายณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์ 045553211 2361 ตกลงราคา 1225,561.000000000505351303220000236
77หัวตะพานวิทยาคม  นายสมัย บุตรภักดิ์ 045-469506 1,4873 วิธีพิเศษ 11,450,000.0000000003002872782401851970001,487
78ศรีเจริญศึกษา  นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี 045-469910 1652 สอบราคา 1137,045.000000000263539272117000165
79จิกดู่วิทยา  นายธำรงค์ วิเศษรอด 045-517080 1443 วิธีพิเศษ 1178,000.000000000202532203017000144
80ลืออำนาจวิทยาคม  นายพิศาล จันทป 045-272337 5503 วิธีพิเศษ 1396,052.00000000010010290908286000550
81มัธยมแมด  นายประดิษฐ์ พันยา - 1895 ตกลงราคา 1177,499.000000000483540102927000189
รวม 65,338 189 - 250 63,341,188.00 0 0 0 0 0 0 0 11,868 11,418 11,238 11,167 9,974 9,673 0 0 0 65,338
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน