สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายถาวร คูณิรัตน์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านนาส่วง  นายชนะศักดิ์ ทันธิมา 045-421083 1631 ตกลงราคา 190,140.0041232614191624000000000163
2บ้านเสาเล้า  นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ 045-421170 1702 ตกลงราคา 289,562.0055182016172024000000000170
3บ้านหนองบัว(เดชอุดม)  นายภานุพงศ์ ใกล้ฝน 045-370722 331 ตกลงราคา 114,220.00585414600000000033
4บ้านกระเบื้อง  นายจรัส ชูพูล 045-361127 471 ตกลงราคา 119,707.001347547700000000047
5บ้านม่วงโนนกระแต  นายสฤษดิ์ สลับศรี 045-361127 1243 ตกลงราคา 171,335.0029141412172513000000000124
6บ้านนาห้วยแคน  นายเมืองทอง สุพะนานัย 045-361127 921 ตกลงราคา 147,225.0028121611118600000000092
7บ้านโนนค้อ(เดชอุดม)  นายสนธิศักดิ์ พิลากุล 045-370168 3323 วิธีพิเศษ 1239,023.0048233627322427374929000000332
8บ้านป่าหวาย  นายพุฒิพัฒน์ ปวิชวงศ์วริศ 045-361127 1153 ตกลงราคา 118,821.0090362554000000000115
9บ้านป่าโมง  นายวีระพันธ์ ประทุมมา 045-866022 2301 ตกลงราคา 1146,559.0044191723282318182317000000230
10บ้านนาเจริญ  นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์คำ 045-370260 3913 ตกลงราคา 1225,603.0087433431283233333238000000391
11บ้านนากระแซง  นายรัฐพล สาธร 045-360744 2391 ตกลงราคา 1125,500.0030402147323138000000000239
12พิชัยศึกษา  นายประดิษฐ์ ไสยรส 045-361127 911 ตกลงราคา 176,500.00221271213131200000000091
13บ้านโชคชัย  นายคฤหัส บุญเย็น 045-959880 501 ตกลงราคา 122,914.0001291159400000000050
14บ้านหนองบัวแดง  นายรัชดินทร์ ลูกแก้ว 045-370643 311 ตกลงราคา 115,230.00056633800000000031
15บ้านโนนจิก(เดชอุดม)  นายฤทธี ตรีแสน 0819555169 1441 ตกลงราคา 182,024.0031182123142116000000000144
16บ้านห่องเตย  นายวีระพันธ์ ประทุมมา - 631 ตกลงราคา 126,042.00148481231400000000063
17บ้านห่องคำ  นายสังวร วงศ์สุวรรณ 045-959883 821 ตกลงราคา 133,674.00201211113141100000000082
18บ้านโนนสวาง(เดชอุดม)  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 045-370183 463 ตกลงราคา 124,306.001567234900000000046
19บ้านหนองเงินฮ้อย  นายดนตรี มีเบ้า 045-367235 2242 ตกลงราคา 1143,381.0042132421162626161525000000224
20บ้านเตย  นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง 045-370143 3212 ตกลงราคา 1124,746.0044202935283141212448000000321
21บ้านดอนกลาง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา วรัยศรี 045-361127 1273 ตกลงราคา 172,942.0029131810151923000000000127
22บ้านหนองไฮ  นายบัวจันทร์ พาอาจ 045-959877 563 ตกลงราคา 120,500.0061261095800000000056
23บ้านหนองแต้  นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์ 045-361127 1481 ตกลงราคา 179,706.0042131828131816000000000148
24บ้านหม้อทอง  นายณเรศ ธานี 045-959878 673 ตกลงราคา 137,631.001661261161000000000067
25บ้านท่าโพธิ์ศรี  นายเชิดศักดิ์ ทาสมบูรณ์ 045-370361 2553 ตกลงราคา 1150,758.0048303425443242000000000255
26บ้านวารีอุดม  นายเกียรติศักดิ์ ลดาดก 045-361127 341 ตกลงราคา 115,910.000177503200000000034
27บ้านโพธิ์สง่า  นางโกษีย์ วงศ์สุธา 045-370630 1313 ตกลงราคา 397,321.000281623251722000000000131
28บ้านโนนหลี่  นายสุเทพ ยั่งยืน 045-370190 411 ตกลงราคา 121,533.00143011013000000000041
29บ้านม่วงนาดี  นายประเทือง บุตตะ 045-370640 5503 ตกลงราคา 1372,977.0050454050505075657055000000550
30บ้านโนนสนาม  นายทองพูล วงศ์สุธา 045-361127 401 ตกลงราคา 125,538.00557248900000000040
31บ้านท่าหลวงนาคำ  ส.ต.ต. สมพงษ์ แก้วมณี 045-370147 2563 วิธีพิเศษ 1161,600.0027262725321923212531000000256
32สมสะอาดสวนฝ้าย  นายทันใจ สายแวว 045-370272 4093 กรณีพิเศษ 2256,926.0084384233384450302426000000409
33บ้านหนองบัวหลวง  นายบัวศรี เพ็งดี 045-370242 392 ตกลงราคา 121,627.00556384800000000039
34บ้านบัวงาม  นางจิรัญญา จันทนา 045-959056 5943 วิธีพิเศษ 1256,763.00115585647657159454731000000594
35บ้านหนองสนม  นายบุญศร จูมลี 045-959059 2603 วิธีพิเศษ 3172,846.000454036434254000000000260
36ประชานุเคราะห์ศึกษา  นายสุวัฒน์ ค่าแพง 045-959060 1102 ตกลงราคา 146,798.0022161411111422000000000110
37บ้านนาเลิง  นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว 045370161 541 ตกลงราคา 135,974.0094668101100000000054
38บ้านบัวทอง  นายวิทยาชัย สายกันดก 045-370195 483 ตกลงราคา 123,302.0010466310900000000048
39บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอุทัย แก่นการ 045-370220 594 ตกลงราคา 125,617.0013971275600000000059
40บ้านโนนแฝก  นายนิวัฒ เมาะลาษี 045-370176 561 ตกลงราคา 138,979.00637810111100000000056
41บ้านกลาง  นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี - 5483 วิธีพิเศษ 1319,000.0087504249274833717962000000548
42บ้านหมากมาย  นายบัวกันต์ บุญมาโฮม 045-370660 2033 ตกลงราคา 1153,342.000131719213116233825000000203
43บ้านเม็กใหญ่  นายชีวิน บุญถม 045-361127 4723 ตกลงราคา 3185,453.0085424044423154405539000000472
44ดำรงสินสงเคราะห์  นายสุรศักดิ์ วรรณดัด 045-730101 281 ตกลงราคา 116,599.00336326500000000028
45บ้านป่าตาว  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 045-361127 423 ตกลงราคา 124,000.000108686400000000042
46บ้านบัวเทียม  นายไพบูลย์ สุวรักษ์ 045-361127 715 ตกลงราคา 134,353.00186135881300000000071
47บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม)  นายเกรียงไกร กุลบุตร 045-370181 1743 ตกลงราคา 1124,855.000212118211919251317000000174
48บ้านคำครั่ง  นายชัชวาล สมบูรณ์ 045-361127 2661 วิธีพิเศษ 1165,363.0044232517172640153128000000266
49บ้านสุขสมบูรณ์  นายสุรเดช ละดาดก 045-370634 623 ตกลงราคา 137,648.0098881111700000000062
50บ้านนาสมบูรณ์  นายสมนึก ทองจันทร์ 045-370291 541 ตกลงราคา 126,151.0076109511600000000054
51บ้านนาทุ่ง  นายดุสิต พรมดี 045-370158 1971 ตกลงราคา 1123,596.004512615221621201525000000197
52บ้านอุดมสุข  - 045-959850 391 ตกลงราคา 125,558.0001144107300000000039
53บ้านดอนม่วย  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 045-361127 433 ตกลงราคา 118,902.00463777900000000043
54บ้านนานวล  นายสังวาลย์ วุฒิเสลา 045-318165 1343 ตกลงราคา 199,330.00141281213129162414000000134
55บ้านกุดประทาย  นายบุญเลิศ คุ้มไพร่ 045-361127 1551 ตกลงราคา 196,718.00271715171789181116000000155
56บ้านโนนสว่าง(เดชอุดม)  นายณรงค์ ศรีสุระ 045-361127 562 ตกลงราคา 132,054.0012106937900000000056
57บ้านโนนกอย  นายสมพงษ์ ดวงบุบผา 045-370298 611 ตกลงราคา 130,416.002288557600000000061
58บ้านโนนขาม  นางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ 045-361127 3301 ตกลงราคา 1221,972.0035362428314029432737000000330
59บ้านแสนสุข  นายธงชัย กันตะพงษ์ 045-361127 3091 วิธีพิเศษ 1192,678.0025322030303032403337000000309
60บ้านหนองคู (เดชอุดม)  นายปานจิต ลัทธิวรรณ 045-370234
61บ้านนาประดู่  นายสุชาติ หวังดี 045-370290 281 ตกลงราคา 119,436.00024564700000000028
62บ้านนาอุดม  นายวิญญู เชื้อดี 045-361127 873 ตกลงราคา 146,656.0026101010991300000000087
63บ้านคำนาแซง  นายวรชาติ คงประเสริฐ 045-370123 1881 ตกลงราคา 179,333.0034221817131515251514000000188
64บ้านหนองแสง  นายสมบัติ บุญศิริ 045-361127 1,8983 วิธีพิเศษ 11,232,982.001182472803203092983260000000001,898
65เมืองเดช  นายชุมพล คำวงศ์ 045-362367 2621 ตกลงราคา 1135,350.0036221919191719304239000000262
66เวตวันวิทยา  นายสมพงษ์ ทับทิมหิน 045361316 3703 วิธีพิเศษ 1260,094.0013262333253840566452000000370
67อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม  นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ 045-361233 6422 ตกลงราคา 1367,438.001301208771679275000000000642
68บ้านแขมเจริญ  นายคงเดช สมดี 045-361793 4021 ตกลงราคา 1257,342.0075353130384441303345000000402
69ประชาสามัคคี  นายภัทรภณ มนัส 0848883181 1931 วิธีพิเศษ 193,686.0015131514131627282131000000193
70นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  นายวิเชียร เจริญรอย 045-362068 1102 ตกลงราคา 161,799.0027171010161218000000000110
71ชุมชนบ้านหนองยาว  นายอรุณ บุญเจือ 045-872162 7193 วิธีพิเศษ 1313,662.00130716056686250757869000000719
72ดำรงสินอุทิศ  นายวิมล เมอมะะนา 045-361840 3083 วิธีพิเศษ 1195,623.0030405045454355000000000308
73บ้านหนองสำราญ  นายจำเริญ ถิ่นขาม 045-870044 662 ตกลงราคา 125,928.002079889500000000066
74บ้านสมสะอาด  นายวสันต์ ธุรี 045-370664 2285 ตกลงราคา 3145,186.0041171623151824332714000000228
75บ้านแก้ง  นายไตรวุฒิ พลรักษา - 4061 ตกลงราคา 1244,974.0081473542464633352714000000406
76บ้านไฮตาก  นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 045-361127 2891 ตกลงราคา 1100,000.0045283439312529182911000000289
77บ้านประหูต  นายวิโรจน์ ใกล้ฝน 045-234036 1372 ตกลงราคา 185,534.0032191719191318000000000137
78บ้านห้วยสำราญ  นายธนกฤต สวัสดิ์ทา 045-370255 722 ตกลงราคา 140,214.00191058991200000000072
79บ้านนาแก  นางสาวรุจิรนันท์ สุมะนา 045-370332 1052 ตกลงราคา 164,000.0015131913171612000000000105
80บ้านยาง  นายประพาส ศรีชัยบาล 045-409077 2523 ตกลงราคา 1166,892.0030272127223127242716000000252
81บ้านโนนสมบูรณ์  นายประเทือง ขันอาสา 045-361127 2351 ตกลงราคา 1145,233.0050222417212019172223000000235
82บ้านสวนสวรรค์  นายสฤษดิ์ สิงห์คง 045-370228 1292 ตกลงราคา 170,254.0018152125162014000000000129
83อุดมสามัคคี  นายลือชา ศรีบุญเรือง 045-370274 892 ตกลงราคา 149,507.002213971781300000000089
84บ้านโนนแคน  นายพรชัย โพธิ์งาม 045-959860 2243 ตกลงราคา 1127,373.0060263128242728000000000224
85บ้านโนนกาเร็น  นายชัยพล เทินชัยภูมิ 045-361127 2301 ตกลงราคา 1102,541.0030191631202327222220000000230
86บ้านโพธิ์ไทร  นายอิทธิพล ศรไชย 045-361127 791 ตกลงราคา 160,000.001171516914700000000079
87บ้านคำสำราญ  นายสุริยง คำลาจันทร์ 045-370569 1031 ตกลงราคา 158,597.00231981411919000000000103
88บ้านโนนแก้ง  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 045-361127 733 ตกลงราคา 139,277.0021711898900000000073
89บ้านสองคอน  นางสาวพัณณ์นิดา เนตรรักษาพูลสิริ 045-361127 631 ตกลงราคา 125,145.00227105510400000000063
90บ้านโพนดวน  นายลัทธิ ธรรมวิเศษ 045-370211 6421 ตกลงราคา 1186,423.007541370373635245136000000642
91บ้านทุ่งเทิง  ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค 045-865633 2191 ตกลงราคา 1121,800.0054193727292528000000000219
92บ้านโนน  นายศิริเดช ปะมะโข 045-361127 1222 ตกลงราคา 180,029.0010171417132328000000000122
93บ้านบัวเจริญ  นายประกาสิทธิ์ ศรีลา 045-959869 1021 ตกลงราคา 156,942.002661022121412000000000102
94บ้านสว่างโนนทอง  นายประสงค์ วิวาสุขุ 045-409029 1921 ตกลงราคา 168,601.0057202421162628000000000192
95นาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายประลอง ฉิมงาม 045-379120 7401 ตกลงราคา 1314,935.0015696967484113121000000000740
96บ้านแก้งขี้เหล็ก  นายธานินทร์ นางาม 045-370109 1221 ตกลงราคา 144,129.0040171415131112000000000122
97บ้านโคกน้อย  นายกมล จินพละ 045-361127 4082 ตกลงราคา 2258,130.0087383133433535503620000000408
98บ้านโคกใหญ่  นายวิรัตน์ โคตรพันธ์ 045-361127 3502 วิธีพิเศษ 2233,990.0074263825322937363221000000350
99บ้านทุ่งเงินโนนเจริญ  นายเกียรติศักดิ์ บ่อสุข 045-959157 2561 กรณีพิเศษ 1195,545.0038162828172924243121000000256
100ผอบ ณ นคร 2  นายพิสาร แตงอยู่ 045-361127 1362 ตกลงราคา 270,547.004511192091814000000000136
101สมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)  นายอดุลศักดิ์ นารินรักษ์ 045-370271 3923 วิธีพิเศษ 2196,766.0087363824442833453027000000392
102ชุมชนบ้านโนนแดง  นายบัญชา รุกขะวัน 045-860013 4563 วิธีพิเศษ 3286,365.0083503330474145473644000000456
103บ้านคำบอน  นายวิเชียร สารวัน 045-370124 2352 วิธีพิเศษ 2116,375.0039213117192527111926000000235
104บ้านดงขวางคำโทน  นายนิคม นามวงษ์ 045-370135 1213 วิธีพิเศษ 164,181.0025121718161617000000000121
105บ้านดอนยาว  นางทองปาน สารวัน 045-361127 1231 ตกลงราคา 148,130.002719618171323000000000123
106บ้านท่าก่อ  นายเสมา ศรีดา 045-370145 2743 วิธีพิเศษ 1175,000.0038293237202215302823000000274
107บ้านทุ่งเพียง  นายอารันทร์ บำรุง 045-361127 2653 สอบราคา 1178,780.0054233215232216282428000000265
108บ้านป่าพอก  นายสมศักด์ ธรรมวงษ์ศา 045-959151 551 ตกลงราคา 131,299.0014575611700000000055
109บ้านบุ่งคำ  นายเสรี ศุภลักษณ์ 045-361127 1143 ตกลงราคา 162.7017109138151261212000000114
110บ้านแก้งขอ  นางจันทร์เพ็ญ ภูดานุ 0872497297 293 ตกลงราคา 115,404.000444431000000000029
111บ้านคุ้มแสนชะนี  นายสุเนียร กาบบัวศรี 045-370128 1002 ตกลงราคา 151,320.000181810161424000000000100
112บ้านคำอุดม  นายมงคล แสงชาติ 045-361127 2233 วิธีพิเศษ 1126,241.0052312829231941000000000223
113บ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ)  นายประวิทย์ สุวรรณราช - 903 ตกลงราคา 149,679.0025111161252000000000090
114บ้านโนนว่าน  นายถาวร เสนคำสอน 045-370565 1141 ตกลงราคา 163.0429151414141216000000000114
115บ้านม่วง  นายเพิ่มศักดิ์ ทองเลิศ - 611 ตกลงราคา 136,668.00165657111100000000061
116บ้านฝั่งเพ  ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ 045-370209 2012 วิธีพิเศษ 285,730.0044221916212519101015000000201
117บ้านกวางดีด  ว่าที่ ร.ต.หญิง กอบสมุทร ศรีดา - 692 ตกลงราคา 255,637.000106139112000000000069
118บ้านโคกเทียม  นายบุญธรรม จำปาแดง 045-361127 2161 สอบราคา 1116,797.002414111381615264841000000216
119บ้านตบหู  นายวิจิตร หาระสาร 045-361127 3954 ประกวดราคา 2158,746.0076394236423733452619000000395
120บ้านโนนคูณแสนสุข  ว่าที่ ร.ต. ถวิล เกษสุพรรณ์ 045-361127 842 ตกลงราคา 151,383.00101211102014700000000084
121บ้านโนนบก  นายไกรสิทธิ์ กองสินแก้ว 045-370683 1003 ตกลงราคา 142,762.0013161413141218000000000100
122บ้านป่าก้าว  นายมนตรี กอมณี 045-361127 2743 วิธีพิเศษ 1120.2346193030282931222019000000274
123บ้านโสกแสง  นายสมัย บุญสุข 045-950383 2445 ตกลงราคา 2159,934.0037241525232331202323000000244
124บ้านคำม่วง  นายธนปกรณ์ มณีศรี 045-331034 671 ตกลงราคา 143,130.001333614171100000000067
125บ้านดอนชัยชนะ  นางศศิรักษ์ ศรีโชติ 045-370282 673 ตกลงราคา 141,810.0014311611121000000000067
126บ้านทับไฮ  นายสุวรรณ พลสมัคร์ - 821 ตกลงราคา 149,532.00136141510121200000000082
127บ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)  นายเกษม ศิริโคตร 045-959162 851 ตกลงราคา 148,010.00221161012141000000000085
128บ้านป่าไร่  ส.ต.ต.โอร่อน บุญสา 045-370682 343 ตกลงราคา 120,000.00664236700000000034
129บ้านโพนแอวขัน  นายประจักษ์ ทอนอนันต์ 045-959164 571 ตกลงราคา 135,704.00731181081000000000057
130ชุมชนบ้านปลาขาว  นางอำพร สุทธัง 045-859463 5944 ตกลงราคา 1291,097.00101386457545562496153000000594
131บ้านหนองคู  นายรณชัย สำเภานนท์ 045-370279 823 ตกลงราคา 145,000.002377111171600000000082
132โนนสูงโนนโฮมวิทยา  นายทองพันธ์ หมูนสิงห์ 045-370189 1721 ตกลงราคา 192,864.0046291817252017000000000172
133บ้านคำกลาง  นางรวิษฎา พูลเพิ่ม 045-361127 891 ตกลงราคา 150,466.0018198141071300000000089
134บ้านเก่าขาม  นายอรุณ บุญวรรณ 0899174343 3303 ตกลงราคา 1204,863.0066282633273046302420000000330
135บ้านยางกลาง  นางสุธาลินี คำสุข 045-370218 913 ตกลงราคา 138,566.00181011131291800000000091
136บ้านหนองทัพ  นายสมร คำสุข 045-370129 1843 ตกลงราคา 176,837.0040181631223522000000000184
137รัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา  นายวัฒนา กันยามา 045-361127 1481 ตกลงราคา 185,977.0028281319182814000000000148
138บ้านหนองขอน  นายพลกฤต พิศวงษ์ - 812 ตกลงราคา 140,000.00105121112131800000000081
139บ้านแข้ด่อน  นายสุนทร มะลัย 045-370117 1224 ตกลงราคา 177,751.0012122219152022000000000122
140ตชด.บ้านค้อ  นายคณากร พูลเพิ่ม 045-361127 1271 ตกลงราคา 160,354.0014122219221919000000000127
141บ้านโนนสูง(น้ำยืน)  นายถาวร วรพิมพ์รัตน์ 045-370188 2561 ตกลงราคา 1156,298.0026242522242636272323000000256
142บ้านกุดเชียงมุน  พ.อ.อ.วีรพงษ์ ศรีวรรณะ 045-370561 2731 ตกลงราคา 1153,730.0062353731452736000000000273
143บ้านจันลา  นายชาติชาย แก้วศรี 045-370129 1701 ตกลงราคา 1101,441.0020201621211122141213000000170
144บ้านแปดอุ้ม  นางสาวศิริพร ถาวร 045-361127 1671 ตกลงราคา 198,462.0027172128292322000000000167
145น้ำยืน  นายไสว วงศ์สาลี 045-371307 6093 ตกลงราคา 1408,849.00284210487113102133000000000609
146บ้านนาสามัคคี  นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ - 1992 ตกลงราคา 178,194.0050232430292419000000000199
147บ้านซำหวาย  นายบุญเรือง คงสิม 045370133 2491 ตกลงราคา 1122,428.0036182920282728212022000000249
148เจริญศึกษา  นายปรีชา สุพรรณ 045-371421 1021 ตกลงราคา 168,321.00172081362018000000000102
149บ้านตายอย  นายสุนทร วิเศษดอนหวาย 045-370142 1831 ตกลงราคา 187,833.0035193020173329000000000183
150บ้านโพนทอง  นายวันชัย สามารถ 045-370212 932 ตกลงราคา 140,835.00131318141115900000000093
151บ้านห้วยแก้ว  นายสมพร ยิ่งรุ่งเรือง 045370557 942 ตกลงราคา 155,185.00201091212161500000000094
152ตชด.เกษตรสมบูรณ์  นายอุดร ดวงแก้ว 045-361127 901 ตกลงราคา 147,296.0026914111510500000000090
153บ้านแก้งโตน  นายสมัคร สาริก 045-333091 1981 ตกลงราคา 198,057.0054212130232425000000000198
154ชุมชนบ้านบุเปือย  นายสุพล ทิพย์สุข 045333069 6743 วิธีพิเศษ 1379,711.0040494943465759808060403734000674
155บ้านเปือย  นางสริยา ป้องโล่ห์ 045-370205 1071 ตกลงราคา 163,488.0016151423141510000000000107
156บ้านยางใหญ่  นายอรุณ บุญวรรณ 045-370625 2243 วิธีพิเศษ 1209,559.004502338192217182319000000224
157บ้านโนนสวาง(น้ำยืน)  นายคณากร พูลเพิ่ม 045-361127 482 วิธีพิเศษ 118,669.0015511823400000000048
158บ้านดงกระชู  นายชัยณรงค์ มีสติ 045-370134 1121 ตกลงราคา 162,471.002418121524712000000000112
159หนองโพดวิทยา  นายมโนศักดิ์ ลุสมบัติ 045-370559 3574 วิธีพิเศษ 1247,936.0064292937293047352928000000357
160บ้านโซง  นายมงคล สังฆพรม 045-371050 4803 วิธีพิเศษ 1298,089.0075503846435445424245000000480
161บ้านดวน  นางอรจิตต์ สุพรรณ 045-370280 1042 ตกลงราคา 138,982.0025131212111417000000000104
162บ้านค้อ  นายสา สีลากุล 045-370562 2051 ตกลงราคา 1134,149.0020282825201715182014000000205
163บ้านตาโม  นายอมรพันธ์ บุญฉิม 045-361127 1391 ตกลงราคา 173,915.0020202021191425000000000139
164บ้านหนองเทา  นางปราเนตร วรญาณ 045-370240 1261 ตกลงราคา 170,690.0030161612202012000000000126
165บ้านห้วยข่า  นายบุญมี จรทะผา 045-361127 1961 ตกลงราคา 1111,777.0043322024303215000000000196
166บ้านหนองเม็ก  นายประหยัด อุตรา 0895840290 2321 ตกลงราคา 1147,426.0038252420201631222115000000232
167บ้านหนองแปก  นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม 045-361127 2671 ตกลงราคา 1129,235.0052242417204030201822000000267
168บ้านหนองแปน  นายเวทย์ชาย วงศ์เพม 045-370243 1794 วิธีพิเศษ 1128,626.001491312122321262722000000179
169บ้านสร้างหอม  นายไพบูลย์ วรรณโสภา 045-370113 2241 ตกลงราคา 184,824.0060223626262232000000000224
170บ้านคำบาก  นายสถิตย์ ไสยกิจ 045-959300 2231 ตกลงราคา 1125,564.0051303821282431000000000223
171บ้านแก้งสมบูรณ์  นายจงกล ชูเนตร 045-370112 4123 ตกลงราคา 3216,033.0086343628323539324842000000412
172ชุมชนบ้านนาโพธิ์  นายทองคำ สำราญจิตร 045-361127 4003 ตกลงราคา 1243,002.0062525252556463000000000400
173บ้านหาดทรายคูณ  นายบุญยสิทธิ์ ภัทรินทร์โสภณ - 2783 ตกลงราคา 1140,134.0078273044353034000000000278
174บ้านโนนกาหลงน้อย  นายเสกสรรค์ กองแก้ว 045-370165 1131 ตกลงราคา 180,203.002213919201713000000000113
175บ้านดอนโจด  นายอำพร ผาดโผน 045-370138 822 กรณีพิเศษ 146,007.00201397918600000000082
176บ้านนาแคน  นางอินทิรา สุภรัมย์ 045-959283 1751 วิธีพิเศษ 1100,421.0040182224202130000000000175
177บ้านโนนบากมิตรภาพที่83  นายคำผล ถึงแสง 045-252753 3482 ตกลงราคา 1215,126.0061303224323124403737000000348
178บ้านโนนเลียง  นายปิ่น มาลัยสอน 045-370179 2841 ตกลงราคา 1185,684.0048211427332124323727000000284
179บ้านนาโดม  นายสนทนา งานในเมือง 045-370156 391 ตกลงราคา 120,406.00627866400000000039
180บ้านอุดมชาติ  นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์ 045-370268 333 ตกลงราคา 118,724.00752361900000000033
181บ้านโนนหุ่ง  นายนิวัตน์ สินธุจรัญ 045-959288 551 ตกลงราคา 140,000.00434413111600000000055
182บ้านดงเมย  นายศรายุธ บุณฑริก 045-370136 1454 กรณีพิเศษ 1111,704.0013181320101114141814000000145
183บ้านคอแลน  นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา 045-334048 2681 ตกลงราคา 1160,651.0041262117182525303035000000268
184บ้านขอนแป้น  นายอาเมรุจน์ ชาญไชย 045-370115 1473 ตกลงราคา 258,800.0036182318141919000000000147
185บ้านหนองกบ  นายณรงค์ ทุมแถว 0872523636 4273 ตกลงราคา 177,713.00320161722161620000000000427
186บ้านป่าแขมหนองเรือ  นายสมชาย พันธ์โชติ 1993 ตกลงราคา 1127,323.0037152314182018121923000000199
187บ้านห้วยทราย  นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ 045-959278 3562 ตกลงราคา 1221,596.0045302535343326314948000000356
188บ้านแก้งยาง  นายวินิจ บุญลือ - 701 ตกลงราคา 137,417.0013121113710400000000070
189อนุบาลบุณฑริก  นายพงศ์วิทย์ ถูระวรรณ์ 045-376112 3272 วิธีพิเศษ 1202,405.0057324040554954000000000327
190บ้านหัวแข้  นางพรรณี โจมศรี 045-361127 1403 ตกลงราคา 154,517.0033122014182221000000000140
191บ้านห้วยปอ  นายเวียงชัย นิลดวงดี 045-361127 1343 ตกลงราคา 155,941.0039101914161521000000000134
192บ้านป่าสน  นายศักดา นาจาน 045-959290 1062 ตกลงราคา 143,312.0023131210112017000000000106
193บ้านแก้งสว่าง  นายสมชาย พันธ์โชติ 045-361127 511 ตกลงราคา 119,807.0010567136400000000051
194บ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก)  นายณรงค์ ดวงคำ 045-361127 3131 วิธีพิเศษ 1258,332.0035354539435660000000000313
195บ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว  นายวานิช บุปผาวัลย์ 045-370226 3416 กรณีพิเศษ 3163,186.6050152130213028445250000000341
196บ้านโนนค้อ(บุณฑริก)  นายชาญชัย สีถากาล 045-361127 2551 ตกลงราคา 1155,390.0033172527292125282129000000255
197บ้านโนนสว่าง(บุณฑริก)  นางสายสมร เคหารมย์ 045-361127 2531 วิธีพิเศษ 1108,727.0025311915333038311813000000253
198บ้านโนนหมากเดือย  นายประสิทธิ์ บุปผาวัลย์ 045-361127 1091 ตกลงราคา 150,823.0035991112249000000000109
199บ้านหนองยู  นายวีระพงษ์ พลสอน 045-370624 461 ตกลงราคา 124,153.0035105611600000000046
200บ้านหนองม่วง  นายนพดล ใจบุญ 045-370245 2122 วิธีพิเศษ 1144,886.0020211514263925211021000000212
201บ้านสมพรรัตน์  นายสมาน สีหานารถ - 1462 ตกลงราคา 196,665.0022691813191518818000000146
202บ้านโนนจิก(บุณฑริก)  นายญาณภัทร นามแดง 045-360173 781 ตกลงราคา 151,513.00208128129900000000078
203ชุมชนบ้านหนองสะโน  ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน 045-868063 3651 ตกลงราคา 1244,341.0060252535364438313041000000365
204บ้านโนนเขืองจงเจริญ  ว่าที่ ร.ต.สมควร กงเงิน - 4113 วิธีพิเศษ 1195,382.0052462920543856303650000000411
205บ้านแมด  นายชัยยา แสนวงษ์ 045-361127 1291 ตกลงราคา 174,462.0029131317191721000000000129
206บ้านโนนสำราญ  นายบัญญัติ ประทุมวัน 045-361127 2412 ตกลงราคา 2128,003.003813292372119283627000000241
207บ้านหนองบัว(บุณฑริก)  นายเรืองชัย ปริบาล 045-370241 772 ตกลงราคา 235,091.0010118131691000000000077
208บ้านหนองแสงเจริญพัฒนา  นายชำนาญ วงษ์นาง 045-370247 3043 ตกลงราคา 2218,000.0038202125243331454522000000304
209บ้านบก  นายสมาน นามปัญญา 045-370193 1791 ตกลงราคา 1146,761.002213813151620351720000000179
210บ้านโนนน้อย  นายบัญญัติ ประทุมวัน 045-361127 933 ตกลงราคา 154,880.002471688151500000000093
211บ้านโนนสูง  นายเจริญ ศาสตรวาหา 045-959287 1642 ตกลงราคา 1107,268.002511202061913161618000000164
212บ้านป่าเตี้ย  นายพัฐชยพล โชติเมธาสิทธิ์ 045-959289 762 ตกลงราคา 142,728.002133151191400000000076
213บ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์  นายสุทัศน์ ไตรภักดิ์ 045-959291 2051 วิธีพิเศษ 1149,829.001561413211218343636000000205
214บ้านเก่ากลาง  นางสาวโฉมวิไล ประถมชัย 045-959289 841 ตกลงราคา 132,869.00171413111010900000000084
215บ้านโคกชำแระ  นายไสว อินทร์สด 045-307206 3311 ตกลงราคา 1198,239.0089443541334049000000000331
216บ้านหนองสนมพะลาน  นายกิตติศักดิ์ ชุมทอก 045-370100 982 ตกลงราคา 283,911.00121812129112400000000098
217บ้านคำกลางวังม่วง  นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์ 045-959134 681 ตกลงราคา 131,598.0022787510900000000068
218บ้านนาห่อม  นายไพรี สายแวว 045-361127 841 ตกลงราคา 140,746.0016141391091300000000084
219บ้านโนนจานหนองสีขา  นายสนองชัย แสนสีดา 045-370171 441 สอบราคา 132,598.00952758800000000044
220บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า  นางสาวสิริกร ประสพสุข 045-370163
221บ้านหนองบัวอารี  นายสุขฤทัย สุขใจ 045-370681 781 ตกลงราคา 141,388.002611297131000000000078
222บ้านซำงู  นายอัครเดช สมชาติ 0868772602 1651 ตกลงราคา 181,700.003218171011162010238000000165
223บ้านกุดเรือ  นายเอกชัย บุญเชิญ 045-409314 2111 วิธีพิเศษ 185,835.0035282012181619232317000000211
224บ้านทุ่งช้าง  นายสมเดช สาวันดี 045-361127 943 ตกลงราคา 348,245.00151219141591000000000094
225นาเกษมเจริญวิทยา  นายอาทิตย์ มุธุสิทธิ์ 045-361127 3751 ตกลงราคา 1315,796.0068343637404329273229000000375
226บ้านโนนใหญ่  นางเสริมสวย วงศ์ด้วง 045-361127 724 ตกลงราคา 133,295.0031106683800000000072
227บ้านหนองถาวร  นางสาวอัมพร สายสมบัติ 045-372039 351 ตกลงราคา 118,003.001026952100000000035
228บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว  นายอรุณ บุญวรรณ 045-370239 891 วิธีพิเศษ 135,366.0024913713111200000000089
229บ้านหนองอ้ม  นายสิทธิพล ยั่วจิตร - 2301 ตกลงราคา 1166,665.002013289192224232349000000230
230บ้านทองสวัสดิ์  นายวสันต์ ธุรี 045-361127 921 ตกลงราคา 153,140.0020149814111600000000092
231บ้านโนนรังหนองบัวดง  นายกฤตพงศ์ คชอาจ 045-370178 422 สอบราคา 130,000.00934588500000000042
232บ้านเบ็ญจ์โนนดู่  นายจารึก โสมรักษ์ 045-370744 1623 ตกลงราคา 1111,241.0012131819162121131316000000162
233บ้านห่องปอ  นายวิสูตร ม่วงหวาน 045-361127 472 ตกลงราคา 226,897.008108670800000000047
234บ้านหนองขี้เห็น  นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร 045-370233 471 ตกลงราคา 129,779.000981760700000000047
235บ้านน้ำขุ่น  นางสาวกาญจนา โพธิบา 045-361127 2961 ตกลงราคา 1152,341.0076343234403842000000000296
236บ้านซำสะกวยน้อย  นายณรงค์ พรมโลกา 045-370132 2984 วิธีพิเศษ 1235.2153253030322828242325000000298
237บ้านตาเกาตาโกย  นายสุรศักดิ์ พันธโคตร์ 045-361127 1902 วิธีพิเศษ 193,525.0044312719252321000000000190
238บ้านตาโอง  นายสุจันทร์ นาวงษ์ศรี - 2113 ตกลงราคา 1146,059.0018242317282820152216000000211
239บ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น)  นายมานิตย์ พิทธไชย 045-370180 712 ตกลงราคา 134,405.00213871191200000000071
240ศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)  นายกิตติภาส สิงห์เสน - 2781 ตกลงราคา 1178,829.0050232430192826252924000000278
241บ้านแสนถาวร  นางสาวกาญจนา โพธิบา 045-361127 461 ตกลงราคา 130,027.001276156900000000046
242บ้านห้วยยาง  นายณัฐพล วงค์คำจันทร์ 045-361127 491 ตกลงราคา 125,700.001647294700000000049
243บ้านหนองดินดำ  นายธวัชชัย พันธ์ดี 0878745764 2133 ตกลงราคา 1108,528.0030202821241911202218000000213
244บ้านหมากแหน่ง  นายประศาสตร์ วิริยะพันธ์ 089-281494 1531 ตกลงราคา 196,556.0015202916242524000000000153
245บ้านโนนยาง  นายณัฐพล วงศ์คำจันทร์ 045-361127 3242 ตกลงราคา 1207,751.0060312329222739323031000000324
246บ้านขี้เหล็ก  นายสุรทอน หมั่นนิยม 045-864435 4121 ตกลงราคา 1167,760.0061383334353746454538000000412
247บ้านดอนโมกข์  นายคำดี รุ้งแก้ว 045-361127 1123 ตกลงราคา 171,345.0014121318171721000000000112
248บ้านโนนสว่างวังเสือ  นายนฤทธิ์ ดุจดา 1552 ตกลงราคา 188,012.0015141821181112151912000000155
249บ้านไพบูลย์  นายธีระ เหล่าหมวด 045-361127 361 ตกลงราคา 130,847.001133384400000000036
250บ้านห้วยเสลา  นายสงกา ฟ้องเสียง 045-370256 541 ตกลงราคา 127,643.0090116871300000000054
251บ้านหนองดุม  นายสมพร สอดศรี 045-361127 2011 ตกลงราคา 180,000.0045231517222316131710000000201
252บ้านหนองโด  นายสิงห์ ศรีแก้ว 045-361127 982 ตกลงราคา 157,000.001816151014141100000000098
253บ้านหนองหัวลิงหนองขอน  นายอารีย์ สุดาชม 045-361127 1261 ตกลงราคา 168,124.0035161516141713000000000126
254บ้านอิสานเศรษฐกิจ  นายวงศ์ชัย บุญศรี 045-370336 433 ตกลงราคา 125,458.00926677600000000043
รวม 48,469 486 - 392 27,051,121.79 8,450 4,967 5,468 5,108 5,257 5,477 5,770 2,634 2,714 2,513 40 37 34 0 0 0 48,469
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน