สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนบ้านกุดเป่ง  นายชัยโย หน่อสุวรรณ 045-321501 1822 ตกลงราคา 182,439.0030222430172633000000000182
2บ้านกุดปลาขาว  นายธีรวิทย์ บุญอินทร์ 045-321962 332 ตกลงราคา 122,182.00552382800000000033
3บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)  นางไกรศร ส่งสุข 045-323551 231 ตกลงราคา 012,551.00242235500000000023
4บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า  นายสุรินทร์ แก่นแก้ว 045-321962 521 ตกลงราคา 134,404.001058975800000000052
5บ้านท่าข้องเหล็ก  นายชยพล ดวงดี 045-268071 761 ตกลงราคา 143,097.00206791081600000000076
6บ้านคำนางรวย  นายวีระชัย พลโสภา - 592 ตกลงราคา 144,993.0010957119800000000059
7บ้านหาดสวนยา  นายศรศิลป์ ช่วงชิง 045-324178 421 ตกลงราคา 132,000.00654886500000000042
8บ้านจั่น  นายเดชา พันธนู 045-959501 1353 ตกลงราคา 174,185.0044151212171817000000000135
9บ้านธาตุ  นายวิเศษศักดิ์ จรรยาเพศ 045-425026 702 ตกลงราคา 149,972.001381481011600000000070
10บ้านบัววัด  นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ 045-321962 552 ตกลงราคา 122,655.00201041033500000000055
11บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นายสุริยา พลหาญ 045-321962 1834 ตกลงราคา 294,549.0031191216151516202118000000183
12บ้านหนองสองห้อง  นายบุญเริ่ม บุญวร 383 ตกลงราคา 120,401.00645656600000000038
13บ้านแฮหนามแท่ง  นางสุชาดา วรรณสาย - 672 ตกลงราคา 180,674.000917138101000000000067
14บ้านคำขวาง  นายวุฒิศักดิ์ วงศาสุข 045-288316 2773 ตกลงราคา 1122,179.0053262321212021303824000000277
15บ้านยางวังกางฮุง  นางกุหลาบ มานะดี 045-301002 1081 ตกลงราคา 158,673.0021101320171314000000000108
16บ้านกุดระงุม  นายเพชร แก้วดวงดี 045301004 1292 ตกลงราคา 275,326.0026141818142613000000000129
17ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)  นางสุดาวรรณ ไขแสง 045-288345 803 ตกลงราคา 149,134.0012151176101900000000080
18บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)  นายปรีชา ทินโนรส 045-321962 532 ตกลงราคา 231,638.0011565961100000000053
19วัดบ้านค้อหวาง  นายประกาศ ลุนาบุตร - 1213 ตกลงราคา 166,187.003516135152512000000000121
20บ้านโนนจิก  นายสุขุม รักษาคุณ 045-370851 1441 ตกลงราคา 179,982.0037181710202220000000000144
21บ้านดอนผอุง  ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็ง - 393 ตกลงราคา 120,177.001082454600000000039
22บ้านโพธิ์  นายนเรศ ธานี 045-321962 2342 วิธีพิเศษ 1178,870.0037271814151530283020000000234
23บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)  นายนรินทร์ มากดี 045-321962 643 ตกลงราคา 143,318.0014861479600000000064
24บ้านโนนแดง  นายณัฐวัฒน์ สมโภชน์พงศ์ 045-853249 4833 ตกลงราคา 1313,084.0073323056494461564240000000483
25บ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา)  ว่าง 045-370531 263 วิธีพิเศษ 18,761.00014937200000000026
26อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)  นายธำรง สุภาการ 045-854111 1214 ตกลงราคา 245,137.0036191311131019000000000121
27บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)  นายโกวิท บุญเฉลียว 045-321962 6013 ตกลงราคา 1410,654.007830433529522886111109000000601
28บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)  นายธีรยุทธ อุทธา 045-321962 1883 วิธีพิเศษ 1124,701.003411816131316332519000000188
29บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)  นายวิเชียร จันทุมา 045-321962 1454 ตกลงราคา 181,133.0038182115161621000000000145
30บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)  นายกษิภณ สมคะเน 045-321962 1391 ตกลงราคา 172,068.0036151720102120000000000139
31บ้านคอนสาย  นายอุดม พิณทอง 045-321962 562 ตกลงราคา 231,647.001179849800000000056
32บ้านนาโหนนน้อย  นายหัน พันชัย 045-959502 741 ตกลงราคา 141,066.00201275871500000000074
33บ้านคำเจริญ  นางโกศล ยินดี 089-716211 172 ตกลงราคา 110,184.00411512300000000017
34ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓)  ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์ คำศรีสุข 045-321962 2374 ตกลงราคา 2132,968.0068182934143242000000000237
35บ้านโนนยาง  นายอุบลแดง สิทธิวรเดช 045-321962 973 ตกลงราคา 125,414.00169191511131400000000097
36บ้านหนองบัวแดนเกษม  นายศิลปธาน ไกรยรัตน์ 045-210524 421 ตกลงราคา 119,939.001352647500000000042
37บ้านบาก  นางสาวปริชาติ ชมชื่น 045-370196 1242 ตกลงราคา 170,000.0028161517151122000000000124
38บ้านสระสมิง  นายอุภัย ภาระเวช 045-370225 1511 ตกลงราคา 199,389.0022861591716201127000000151
39บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)  นายสุบรรณ คับพวง 045-370229 982 ตกลงราคา 139,280.0022181891191100000000098
40บ้านโนนชาดผดุงวิทย์  นายสมัย ไชยวิเศษ 045-321962 1013 ตกลงราคา 157,747.0024121013101913000000000101
41บ้านหนองตาปู่  นายวัชรินทร์ สาระ 045-370529 171 ตกลงราคา 19,000.00410550200000000017
42บ้านท่าลาด  นายวิรัช พาหาทรัพย์อนันต์ 045-321962 2505 ตกลงราคา 2105,746.0045331626202119212227000000250
43บ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)  นายไพฑูรย์ สุขสะเกษ 045431074 2691 ตกลงราคา 1145,000.0054354235333832000000000269
44บ้านน้ำเที่ยง  นายวันชัย คำสิงหา 045431197 883 ตกลงราคา 352,371.00141110221071400000000088
45บ้านโนนทรายน้อย  นายพีรพล ไชยะเดชะ 045-321962 2463 ตกลงราคา 3161,619.0038201916112126322835000000246
46บ้านถ่อน  นายไมตรี สอนอาจ 045-855638 2042 ตกลงราคา 1116,425.0052242227223027000000000204
47บ้านบุ่งหวาย  นายยศพัทธ์ จันทมา 045-855284 2083 ตกลงราคา 1113,370.0058192336192924000000000208
48บ้านวังยาง  นายสมศักดิ์ แฝงพงศ์ 045-959509 2432 ตกลงราคา 1108,482.004732202828322091116000000243
49บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)  นายทองมี ดำริห์ 045-321962 2723 วิธีพิเศษ 1114,179.0063282530201929251914000000272
50บ้านท่างอย  นายสมัย ไชยวิเศษ 045-321962 632 ตกลงราคา 167,400.0018549661500000000063
51บ้านโนนเกษม  นายอิทธิศักดิ์ รัฐิรมย์ 045-400050 733 ตกลงราคา 341,285.002113545131200000000073
52บ้านดอนชาด  นายแดนไทย สายโสภา 045-370725 672 ตกลงราคา 142,810.0028117653700000000067
53บ้านห่องชัน  นายสันติ ไกรษี 045-959507 533 ตกลงราคา 131,556.0011388491000000000053
54บ้านปากกุดหวาย  นายปรีชา ทินโนรส 045-321962 241 ตกลงราคา 119,258.002114321100000000024
55บ้านทางสาย  นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ 045-321962 633 ตกลงราคา 129,721.00131278115700000000063
56บ้านขัวไม้แก่น  นายอภัย ลาวรรณ 045-959511 2231 ตกลงราคา 1180,637.0034202022201517252525000000223
57บ้านคูสว่าง  นางศิริวัฒนา มูลพกฤษ์ 045-321962 171 ตกลงราคา 15,092.00040308200000000017
58บ้านกุดชุม  นายปรีชา จันทวี - 251 ตกลงราคา 114,121.00522363400000000025
59บ้านนาสะแบง  นายณรงค์ ตระกาลจันทร์ 045-321962 231 ตกลงราคา 111,251.00825133100000000023
60บ้านหนองกินเพล  นายสำลี พรมสุ 045-321962 2012 ตกลงราคา 2100,244.0025231322201913321321000000201
61บ้านบุ่ง  นายประเสริฐ เลิศล้ำ 045-370592 1681 ตกลงราคา 176,035.0035112428282715000000000168
62บ้านห่องขอน  นางสาวอโณทัย วงษ์อนันต์ 045-321962 623 ตกลงราคา 114,255.0020711877200000000062
63บ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร)  นายพีรวัส. ตั้งเวโรจน์สกุล 045-656789 982 ตกลงราคา 160,343.0016912156182200000000098
64บ้านโพนงาม  นายรังสรรค์ บุญราศรี 045-321962 893 ตกลงราคา 154,037.0017981118141200000000089
65บ้านหนองผือโปร่งคำ  นายประเสริฐ วิวาสุข 045-370704 952 ตกลงราคา 153,064.00231091417121000000000095
66บ้านโพนเมือง  นายประจิตต์ บุญสุข 045-321962 1533 สอบราคา 1162,500.0008915161028202126000000153
67บ้านเปือย  นางศรีอัมพร สืบจันทา 045-321962 952 ตกลงราคา 256,721.00211111169111600000000095
68บ้านโคกก่อง  นายอวยโชค สื่อยรรยงศิริ 045-321962 2453 ตกลงราคา 1152,362.0050272418152321221926000000245
69บ้านแกนาคำ  นายศุภลักษณ์ อุปลาบัติ 045-370718 953 ตกลงราคา 154,374.002515167168800000000095
70บ้านโนนสมบูรณ์  นายธรรมรง บุญลา 045-321962 312 ตกลงราคา 118,297.00643365400000000031
71บ้านหนองจิกนาเรือง  นายประมวล โทพิลา 045-321962 1093 ตกลงราคา 165,436.0019141013191717000000000109
72บ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)  นางแก้วศรี จันทุมา 045-959556 1491 ตกลงราคา 181,472.0040191723162311000000000149
73บ้านบอน  นายกำพล สายเวช 1071 ตกลงราคา 158,177.002811141715139000000000107
74บ้านค้อบอน  นางไกรศร ส่งสุข 045-959569 513 ตกลงราคา 128,809.0063111365700000000051
75บ้านหว้านแกเจริญ  นายยงยศ วงค์แหล้ 045-303117 1822 ตกลงราคา 295,129.00188810121113403824000000182
76บ้านหนองหัวงัว  นายสุรพล จิตจักร 045-370248 892 ตกลงราคา 259,128.00211211101512800000000089
77บ้านหนองเทา  นายทองสุข ศรีตะบุตร 045-321962 1462 ตกลงราคา 2103,905.00221178111012202619000000146
78บ้านห่องยูง  นางธนาสุนีย์ ธรรมสัตย์ 045370709 213 ตกลงราคา 19,777.00030572400000000021
79บ้านผำ  นางศรีนวล ทองน้อย 045-321962 234 ตกลงราคา 115,919.00122554400000000023
80บ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)  นายธวัชชัย จันทาโทอ่อน 045-303027 4054 สอบราคา 1236,395.0002020202127361008477000000405
81บ้านนางาม  นางแสงเดือน สายโสภา 045-321962 414 ตกลงราคา 117,792.001343645600000000041
82บ้านโนนแคน  นายพงศธร เทียวประสงค์ 045-321962 553 ตกลงราคา 221,198.00178410103300000000055
83บ้านหนองสองห้อง  นายอาจ ดวงแก้ว 045-303333 734 สอบราคา 130,000.00223915710700000000073
84บ้านขามป้อม  นายสมศักดิ์ สมมาคูณ 045-370524 1211 กรณีพิเศษ 146,749.002816122014922000000000121
85บ้านผับแล้ง  นายสมจินต์ ทองไสล 045-959571 711 กรณีพิเศษ 141,758.001396121361200000000071
86บ้านน้ำเกลี้ยง  นายชำนาญ สมวงษ์ 045-370514 741 ตกลงราคา 141,830.001941013910900000000074
87บ้านโปร่ง  - 045-370522 373 ตกลงราคา 118,795.001530713800000000037
88บ้านวังคกอูบมุง  นายเปรมจิตร จอกทอง 045370701 1172 ตกลงราคา 164.30369121515219000000000117
89บ้านโคกสว่าง  นายวีระศักดิ์ คำล้าน 045-321962 2342 ตกลงราคา 1126.5268252227323624000000000234
90บ้านคุ้ม  นายสมพร ห่วงมังคลา 045-959558 1321 ตกลงราคา 174,882.0033161617102317000000000132
91บ้านกะแอก  นายวิศานต์ สิงห์คง 045-321962 1303 ตกลงราคา 173,862.0029171320191121000000000130
92บ้านคำสว่าง  นายธนิตชาติ ทองมงคล 045-321962 762 ตกลงราคา 144,366.001796126111500000000076
93บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ 045-321962 543 ตกลงราคา 134,762.0011611764900000000054
94บ้านสระดอกเกษ  นายสง่า บุดดาลี 045-370224 2483 วิธีพิเศษ 1163,624.0038202013151931351542000000248
95บ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)  นายประวิทย์ ปรัสพันธ์ 045-321962 1291 ตกลงราคา 171,214.0033161717191611000000000129
96บ้านหนองหิน  นายอะริเดช ผินโพธิ์ 045-370707 493 ตกลงราคา 125,617.001583497300000000049
97บ้านหนองมัง  นายฉายฌาญ ทองน้อย 045-370705 662 ตกลงราคา 139,796.00134712691500000000066
98บ้านหนองบัว  นายบุญธรรม สมานพงษ์ 045-321962 1172 ตกลงราคา 161,465.0021152014101720000000000117
99บ้านนาแก  นายวัชรินทร์ โมราษฎร์ - 743 ตกลงราคา 332,082.001012712178800000000074
100บ้านนานวล  นายทองใบ แก้ววงษา 0827543203 963 ตกลงราคา 358,620.0025913818121100000000096
101บ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)  นายอรรถสิทธิ์ เวชพูล 045-370716 1321 ตกลงราคา 178,144.0028111513212123000000000132
102บ้านดอนม่วง  นายพิพิศ ปรัสพันธ์ 045-370710 341 ตกลงราคา 117,704.001043836000000000034
103บ้านโนนสัง  นายอาคม ทานนท์ 045-370715 472 ตกลงราคา 129,022.00748577900000000047
104บ้านสร้างโหง่น  นายรังสฤษดิ์ คำโสภา 045-321962 1402 ตกลงราคา 179,225.0022202215191527000000000140
105บ้านค้อน้อย  นายสมพงษ์ ศรไชยญาติ 0898465918 2454 ตกลงราคา 2122,402.0017111113181911524845000000245
106บ้านอาเลา  นางชลวรรณ แสงสิงห์ 045-959553 413 ตกลงราคา 117,060.80664864700000000041
107บ้านทรายทอง  นายทองสุข ศรีตะบุตร 045-370520 591 ตกลงราคา 129,306.00112781212700000000059
108บ้านหินแห่  นายวาสุเทพ ศุภโกศล 045-370265 1121 สอบราคา 162,142.003191114111422000000000112
109บ้านกะแอกน้อย  นางชุติมา พิมพ์สอน 045-370521 541 ตกลงราคา 122,771.00131046510600000000054
110บ้านสำโรงน้อย  นายชานนท์ แสนยามาศ 045-370120 581 ตกลงราคา 137,742.0046138712800000000058
111บ้านสร้างแก้ว  นายขวัญชัย สุพะนานัย 045-959550 711 ตกลงราคา 139,200.00207461115800000000071
112บ้านขี้เหล็ก  นายอุทิศ บุญวงศ์ 045-370116 743 ตกลงราคา 140,652.0017179798700000000074
113บ้านดอนยู  นายพินิจ บุดดาลี 045-370432 1203 ตกลงราคา 139,047.0030161821101114000000000120
114บ้านนาดี  นายสุวัฒน์ ศิรินัย 045-321962 2112 ตกลงราคา 1146,344.0028141717181821212730000000211
115บ้านนาดู่  นายเสถียร ศรีบุญ 045-321962 3441 ตกลงราคา 1149,153.0060303030243035453723000000344
116บ้านหนองแปน  นางภัสนันท์ ดุจดา 045-370341 1093 ตกลงราคา 151,008.001714201672114000000000109
117บ้านแก้งยาง  นายปริญญา ประเสริฐ - 443 ตกลงราคา 125,565.00768874400000000044
118บ้านนาจาน  นายปัญญา กาละปัตบ์ 045-210402 5703 ตกลงราคา 1350,208.00116614249404455625843000000570
119บ้านนาประชุม  นายธนิตศักดิ์ ปัญญาคง 045-370584 953 ตกลงราคา 132,657.0028913138101400000000095
120ชุมชนบ้านนาเยีย  นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ 045-306118 5233 ตกลงราคา 1291,547.00559076102665480000000000523
121บ้านนาเรือง  นายทวีศักดิ์ ลาภา 045-866432 2513 วิธีพิเศษ 2119,747.0051291726222634112312000000251
122บ้านโนนงาม  นายอุดม หงษ์อินทร์ 045-321962 1141 ตกลงราคา 151,430.00371718151188000000000114
123บ้านหนองกระบือ  นายวีรวัฒน์ สุวรรณโท 045-321962 411 ตกลงราคา 126.131144735700000000041
124บ้านม่วงคำ  นายพูลศักดิ์ คละเครือ 045-370215 341 ตกลงราคา 129,093.00825429400000000034
125บ้านหินลาด  นายวิเศษ สารสัย 045-411525 1031 ตกลงราคา 153,112.003218121181111000000000103
126บ้านคำโพธิ์โคกก่อง  นายณธวรรธน์ เสาหิน - 2153 ตกลงราคา 1124,741.0044193128353622000000000215
127บ้านโคกสมบูรณ์  นายสำราญ บัวหอม 045-959536 892 ตกลงราคา 147,645.002191771491200000000089
128บ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)  นายธนกฤษ คงเหล็กดี 045-321962 3144 ตกลงราคา 1221,064.002882715203029604849000000314
129บ้านบัวท่า  นางจุไรรัตน์ กรงาม 045-321962 602 ตกลงราคา 121,294.001576977900000000060
130บ้านบัวเทิง  นายทรงศักดิ์ ฝักทอง 045-854667 531 ตกลงราคา 133,173.009169751600000000053
131บ้านบุ่งมะแลง  นายสังวรณ์ ศิวะเทเวศร์ 045-321962 2493 ตกลงราคา 1187,638.0035182428202028203620000000249
132บ้านป่าข่า  นายสำราญ ทองทวี 045-370343 671 ตกลงราคา 139,301.001011981011800000000067
133บ้านผึ้งโดม  นางอาภรณ์ ทวียุทธศักดิ์ - 895 ตกลงราคา 149,325.00221012159101100000000089
134บ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)  นายเทพนิมิต พรรณาทรัพย์ 045-370488 1733 ตกลงราคา 1108,175.0032252025242324000000000173
135บ้านแก่งโดม  นายมงคล จำศรี 045 370110 991 ตกลงราคา 139,267.00281613119121000000000099
136บ้านคำข่า  นางอรอนงค์ ดุมนิล 045-370720 621 ตกลงราคา 128,499.00136961221400000000062
137บ้านคำสมิง  นายธีระ ธุศรีวรรณ 045-370646 581 ตกลงราคา 120,000.0099911731000000000058
138บ้านคำหมากอ่อน  นายวิทยา ดีปราสัย 045-370126 823 ตกลงราคา 144,016.00169101114121000000000082
139อนุบาลสว่างวีระวงศ์  นายนุชิต เถาว์โท 045-321962 1442 ตกลงราคา 123,707.0036122121162117000000000144
140บ้านทุ่งเพียง  นางกนกวัลย์ อุปลาบัติ 045-321962 832 ตกลงราคา 242,188.002461391015600000000083
141บ้านแพง  045-321962 1461 ตกลงราคา 183,148.0036151416211826000000000146
142บ้านสว่าง  นายวุฒิชัย จันทวัน 045-370489 732 ตกลงราคา 141,470.00161469812800000000073
143บ้านสะพานโดม  ดร.เพชร แก้วดวงดี 045-321962 1332 ตกลงราคา 175,533.0030152212201618000000000133
144บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา  นายอัครพล ศรีพารา 045-321962 1613 ตกลงราคา 185,674.402916151317151420175000000161
145บ้านสุขสมบูรณ์  นายครองศิลป์ แสนทวีสุข 045-852219 1332 ตกลงราคา 173,136.003324211581121000000000133
146บ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง)  นายอัครพล ศรีพารา - 433 ตกลงราคา 115,162.401457526400000000043
รวม 18,152 326 - 176 10,065,527.54 3,526 1,898 1,885 2,088 1,872 2,033 2,176 945 893 836 0 0 0 0 0 0 18,152
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน