สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านด่าน  นายปริวัตร บุญเก 045351001
2บ้านห้วยหมากใต้  นายพบตะวัน พานอ่อน 045-370257 745 ตกลงราคา 142,714.001788612121100000000074
3บ้านเวินบึก  นายภาวัช ทีปเดชทัพพ์ 045-851021 711 ตกลงราคา 140,635.0018598981400000000071
4บ้านห้วยสะคาม  นาย สำพันธ์ แก้วโรจน์ 0 573 ตกลงราคา 124,046.0015109737600000000057
5ชุมชนห้วยไผ่  นายโชติอนันต์ สุธรรมวิจิตร 045351082 3933 กรณีพิเศษ 1301,999.000523543505859303036000000393
6เพียงหลวง 12  นายเสมอ หาริวร 0-45370146
7บ้านตามุย  นายเรืองฤทธิ์ อรรคชาติ 045370141 683 ตกลงราคา 134,862.0016119997700000000068
8บ้านกุ่ม  นางนิภาพรรณ โพธิ์อ่อน 045-246191 2391 ตกลงราคา 1147,461.0044251620172020273119000000239
9ชุมชนบ้านวังสะแบง  นางบังอร ทีฆกุล 045-473020 3004 กรณีพิเศษ 1152,017.004720287252418404942000000300
10บ้านตุงลุง  นายเรืองศักดิ์ กอมณี - 1531 ตกลงราคา 194,706.0035192320201620000000000153
11บ้านหนองแสงใหญ่  นางอังคณา ผุยพรม 045959821 701 ตกลงราคา 138,911.001517813010700000000070
12บ้านดงมะไฟ  นายเสถียร ภารการ รักษาราชการแทน 045-370575 381 ตกลงราคา 129,668.000910744400000000038
13บ้านหัวเห่ว  นายสลัก มหา 045370263 1543 ตกลงราคา 282,936.0040281514281712000000000154
14บ้านห้วยยาง  นายจงกร เลไธสง 045-848227 4683 วิธีพิเศษ 3276,818.0090484245483653462733000000468
15บ้านดงดิบ  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 045-370574 1462 ตกลงราคา 152,406.0049171420191116000000000146
16บ้านนาบัว  นายทนงศักดิ์ ถิ่นขาม 045370572 2032 ตกลงราคา 187,820.0036212216212316201216000000203
17บ้านโพนแพง  นายธวัชชัย พรมเกษ 0 951 ตกลงราคา 163,475.00191213125171700000000095
18บ้านดงแถบ  นางสาวทัศนีย์ ทองเทพ 045-258127 1521 ตกลงราคา 159,446.0040212219171122000000000152
19บ้านหนองแสง-วังอ่าง  นายวิชญ์ สุชิลา 0918678267 2443 วิธีพิเศษ 1156,804.0043201825172310352132000000244
20บ้านกุดเรือคำ  นางสมคิด ชารีแก้ว 045-370577 471 ตกลงราคา 126,812.0004127771000000000047
21บ้านดงบาก  นางอรวรรณ ทองคำ 045-370576 471 ตกลงราคา 121,895.001268809400000000047
22บ้านนาโพธิ์กลาง  นายบุตร จารัตน์ 045-370159 4903 วิธีพิเศษ 1296,588.0080424542473652435152000000490
23บ้านนาโพธิ์ใต้  นายณรงค์ บำรุงวงศ์ 045370160 1491 ตกลงราคา 197.59211214169911251616000000149
24บ้านทุ่งนาเมือง  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ โสตศิริ 045-370-15 1383 ตกลงราคา 181,043.0019152215202522000000000138
25บ้านหนองผือ  นายวิทยา ศรีชุม 045959818 2382 ตกลงราคา 2111,305.00692135242220272000000000238
26บ้านคันท่าเกวียน  นายบุญมี ทองล้ำ 045 370121 472 ตกลงราคา 119,359.001346987000000000047
27บ้านซะซอม  นาง ฤทัยชนก จรูญศรี 0874542022 561 ตกลงราคา 132,107.001355898800000000056
28บ้านบะไห  นายวิชิต สิทธิแต้สกุล 045370160 1745 ตกลงราคา 1105,599.0050231615192526000000000174
29บ้านแก่งกบ  นายพรชัย จันทร์จิตร 0872563695 811 ตกลงราคา 144,697.002710766121300000000081
30บ้านดอนตะลี  นายรุ่งศักดิ์ มิ่งคำ 045427109 1892 ตกลงราคา 188,518.0053222422301721000000000189
31บ้านดอนพันชาด  นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ 045396102 691 ตกลงราคา 137,378.0020581098900000000069
32บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)  นายภราดร คงดี 045427103 1173 ตกลงราคา 257,796.00361513221759000000000117
33บ้านนาห้วยแคน  นายไพทูรย์ มากดี 045427107 2382 ตกลงราคา 2129,178.0071303627252920000000000238
34บ้านม่วงโคน  นายอารักษ์ พิมพ์บุญมา 045427058 1372 ตกลงราคา 161,000.0032201820131519000000000137
35บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)  นายวุฒินันท์ แสงทอง 0 2103 ตกลงราคา 1142,447.0033151811161622292228000000210
36บ้านนาทม  นายสุวรรณ ศรีลาเคน 045959122 931 ตกลงราคา 150,983.00151411820121300000000093
37บ้านไฮหย่อง  นายประกาศิต ปอแก้ว 0 651 ตกลงราคา 140,180.000121081052000000000065
38บ้านหนองกุง  นายพรภิรมย์ ประพรม 0 2252 ตกลงราคา 1123,841.000202223222526352725000000225
39บ้านหนองกุงน้อย  นายธีรวัฒน์ วงศ์เสรา 045406807 753 ตกลงราคา 140,434.0024769911900000000075
40บ้านคำเตย  นายนคเรศ แสนทวีสุข 086-875065 671 ตกลงราคา 137,387.00204971161000000000067
41บ้านหนองโน  นายศิริศักดิ์ คำสา 0973415575 281 ตกลงราคา 119,093.00033494500000000028
42บ้านสำโรง  นายบำเพ็ญ อินทร์โสม 0 4853 วิธีพิเศษ 3304,156.0096404445404438406038000000485
43บ้านจิกลุ่ม  นายธีระ ธนีวัน 0 1993 ตกลงราคา 166,000.0044232519233332000000000199
44บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)  นายอาราธีก์ รักษาวงศ์ 045 834210 691 ตกลงราคา 139,064.001311118612800000000069
45ชุมชนบ้านเชียงแก้ว  นายเกรียงศักดิ์ คุณมี 045246384 2753 วิธีพิเศษ 1110,000.0073353131333438000000000275
46บ้านนาคาย  นายบุญยืน พันธ์คำ 045400668 1762 ตกลงราคา 1102,637.000151616152924202813000000176
47บ้านห้วยดู่  นางขนิษฐา ปลื้มจิต 045370679 551 ตกลงราคา 131,143.00108291011500000000055
48บ้านดอนขวาง  นายไพทูรย์ มากดี 045370680 591 ตกลงราคา 132,463.00068131191200000000059
49ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน  นายมณเทียร ทารพันธ์ 045400066 761 ตกลงราคา 140,476.001841321591500000000076
50บ้านคำหนามแท่ง  นายสิทธิชัย สีดาพันธ์ 045406806 2983 ตกลงราคา 1209,719.0046322624203133303323000000298
51บ้านกุดชมภู  นายกิตติพัทธ์ แพทย์เพียร 0 1591 ตกลงราคา 186,560.0042212123161620000000000159
52บ้านแก่งเจริญ  นายเวโรจน์ โมกข์ศาสตร์ 045441798 491 ตกลงราคา 125,202.001874547400000000049
53บ้านคำเม็กห้วยไผ่  นายไพรัช สร้อยคำ 045-370125 271 ตกลงราคา 19,075.001023551100000000027
54บ้านโชคอำนวย  นายวิวัฒน์ สุตันตั้งใจ 0815790606 1223 ตกลงราคา 162,515.0033121515121916000000000122
55บ้านโนนม่วง  นายระพิน เกษมพร 010 1283 ตกลงราคา 165,629.0032181320161712000000000128
56บ้านยอดดอนชี  นายวิทยา แสนทอง 045441044 1163 ตกลงราคา 160,919.003223151411165000000000116
57บ้านหินลาดแสนตอ  นายวีรพจน์ คำกุณา 017606716 2572 ตกลงราคา 1166,232.0053202314242025291633000000257
58ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)  นายสุข สร้อยคำ 045-850265 3612 ตกลงราคา 1241,500.0040302332223025605544000000361
59บ้านแก่งยาง  ว่าที่ร้อยโท ครรชิต เมืองซอง 0 752 ตกลงราคา 142,922.0013141010157600000000075
60บ้านไทรงาม  นางรัศมี สีหะนันท์ 045405912 781 ตกลงราคา 133,180.002171581071000000000078
61บ้านนาดี  นางเครือจิตร สีหา 045370623 791 ตกลงราคา 134,707.002159121013900000000079
62บ้านม่วงฮี  นายบุญมี ทองล้ำ 045370622 672 ตกลงราคา 182,990.002585698600000000067
63บ้านนาเจริญ  นายวันชัย สกุลพอง 045370645 4373 ตกลงราคา 1217,695.0060403433204139606050000000437
64บ้านบุ่งคำ  นายประเชิญ ชาตรี 045-370198 1063 ตกลงราคา 143,415.0022111216151317000000000106
65บ้านภูมะหรี่  นางศิรภัสสร สุธรรมวงศ์ 045370213 1042 ตกลงราคา 141,000.002816139121115000000000104
66บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่  นายประเชิญ ชาตรี 0 551 ตกลงราคา 131,940.0001497810700000000055
67อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร  นายสถาพร พิมพกรรณ์ 045441125 1,6441 สอบราคา 1766,799.0002302312012712792586194190000001,644
68บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)  นายสัมฤทธิ์ คำมี 045204793 1111 ตกลงราคา 158,094.0032111214141315000000000111
69บ้านวังแคน  นางสาวดวงสมพร สำราญเริญ 045-370221 563 ตกลงราคา 126,930.0017866351100000000056
70บ้านท่าช้าง  ว่าง 0 1572 ตกลงราคา 297,800.00301813101385151827000000157
71บ้านถิ่นสำราญ  นางสาวกฤษณา ทองเทพ 083-375859 841 ตกลงราคา 148,319.00141810129111000000000084
72บ้านสร้างแก้ว  นายมณเฑียร พิบูลมัยกิจ 0 4303 ตกลงราคา 1240,000.00102383448433730352934000000430
73บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)  นายประยูร บุญล้อม 045370153 971 ตกลงราคา 154,030.0028912131081700000000097
74บ้านเดื่อสะพานโดม  นายสุรศักดิ์ ทองปัน 045247418 851 ตกลงราคา 128,486.0023812143141100000000085
75บ้านโพธิ์ศรี  นายกรัยพจน์ สุปันนุช 045204802 3682 ตกลงราคา 2200,145.0055193124282539406047000000368
76บ้านนาหว้า  นายลือชัย จูมทอง 045406814 1801 ตกลงราคา 169,833.0043201821262923000000000180
77บ้านโนนข่าโนนยาง  จ.ส.ต.พยุงศักดิ์ พ้นภัย 0 1512 ตกลงราคา 166,924.0033151616232820000000000151
78บ้านหนองโพธิ์  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 045406816 2051 ตกลงราคา 1117,509.0045173024352529000000000205
79บ้านสะพือท่าค้อ  นายฤทธา สืบภา 045441537 1311 ตกลงราคา 171,657.0036122214141320000000000131
80บ้านสะพือใต้  นายประวีร์ บัวดก 045-441241 681 ตกลงราคา 134,977.00211168105700000000068
81บ้านวังพอก  นางสาวอรวรรณ สำเภา 0 682 ตกลงราคา 140,632.00128138612900000000068
82บ้านหนองบัวฮี  นายวิจิตร ลวดทอง 0 1402 ตกลงราคา 265,487.0048241612111118000000000140
83บ้านโนนยานาง  นายธงชัย สมาตย์ 045-370177 2462 วิธีพิเศษ 1111,077.0045242224142030201928000000246
84บ้านดอนงัว  นายศิริเชษฐ์ เดือนแสงรัศมี 045-370641 3402 ตกลงราคา 1232,362.0071423232483132162412000000340
85บ้านบัวทอง  นายสุจินต์ มั่นยืน 651 ตกลงราคา 139,843.000119158111100000000065
86บ้านหนองกอก  นายยุทธนา พรทิพย์ 0 991 ตกลงราคา 155,966.0022198916131200000000099
87บ้านบัวแดง  นายจงเจิน บุญวัง 045-370551 832 สอบราคา 235,000.0022131271091000000000083
88บ้านดูกอึ่ง  นายธงไชย ทรัพย์ศิริ 045-370140 872 ตกลงราคา 147,601.00269118681900000000087
89บ้านเลิงบาก  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 0 2811 ตกลงราคา 1170,586.0047242533242427252527000000281
90บ้านหนองสองห้อง  นายธีรวุฒิ วงศ์มณี 0 832 ตกลงราคา 148.46161312613101300000000083
91บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)  นายพงษ์นาวิน แสงสาย 0 3603 ตกลงราคา 1150,000.0075283131382838383122000000360
92บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข  นายศักดา ศักดิ์ศรี 019443787 1311 ตกลงราคา 171,720.0036161418171119000000000131
93บ้านโนนจันทน์  นายสุนทร วงษาชัย 045370621 923 ตกลงราคา 150,641.00286658415551000000092
94บ้านโดมประดิษฐ์  นายสมปอง พวงพั่ว 0 1573 ตกลงราคา 166,513.0040242517181716000000000157
95บ้านห้วยแดง  นายปรมินทร์ แสนทอง 0 1831 ตกลงราคา 198,235.0053221919291526000000000183
96บ้านโนนสว่าง  นายศักดา ศักดิ์ศรี 0 1372 ตกลงราคา 187,055.0028871113152312812000000137
97บ้านราษฎร์เจริญ  นายสมปอง พวงพั่ว 045-370219 1061 ตกลงราคา 155,229.003019111115911000000000106
98บ้านหนองคูณ  - 045-370553 701 ตกลงราคา 135,834.002110451411500000000070
99บ้านนาชุม  นายจงรัก วินิจ 045-252860 2362 ตกลงราคา 1141,998.0046212315151028252330000000236
100บ้านโนนกาหลง  นายประภาส ลาสุดตา 045403002 2771 ตกลงราคา 1120,000.0044211923252927293030000000277
101บ้านแก่งดูกใส  นายวีระพันธ์ แสนทวีสุข 045-370554 2271 ตกลงราคา 1103,737.0037212120112025262323000000227
102บ้านดอนโด่โคกเลียบ  นายวัฒนา ขันคำ 098442921 1291 ตกลงราคา 162,337.0034151716161318000000000129
103บ้านโนนคูณ  นายจิระ คูณทอง 0 1101 ตกลงราคา 174,035.001628213117131919000000110
104ชุมชนบ้านระเว  นายราวิทย์ ดวงไข 045318148 5134 วิธีพิเศษ 1225,998.00105424849475240444145000000513
105บ้านนาจาน  นายพิศิษฐ ขาวจันทร์ 045472082 4103 กรณีพิเศษ 1280,296.0078374140403635303043000000410
106บ้านคำผ่าน  นายสุริยา ทองเหลือง 045-370619 772 ตกลงราคา 136,773.002611612381100000000077
107บ้านนาแก  นายนิคม ดวงไข 045046818 722 ตกลงราคา 144,840.001294165141200000000072
108บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)  นายทองสุข เจือจันทร์ 0 2613 ตกลงราคา 1160,314.0057252219272215222725000000261
109บ้านท่าเสียวคันลึม  นายถวิลศักดิ์ อมตะพงศ์พันธุ์ 0 2641 วิธีพิเศษ 1142,338.000332531312833292331000000264
110บ้านชาด  นายเนรัญชา วงษ์เขียว 045959318 811 ตกลงราคา 138,450.00212157109800000000081
111บ้านไร่ใต้  นายพิชิต แฝงลาภ 0 2931 ตกลงราคา 1146,257.0074404036363334000000000293
112บ้านผักหย่า  นายรัตน์ พูลงาม 045852427 941 ตกลงราคา 150,376.0021610129121273200000094
113บ้านโนนค้อลุคุ  นายประเดิม บุญเกลี้ยง - 1522 ตกลงราคา 173,467.0041232017201615000000000152
114บ้านโนนสุข  นายธนภัทร นามวิชัย 045959337 1463 ตกลงราคา 186,339.003615151010111512166000000146
115บ้านแก่งกอก  นายสันติ นนท์ศิลา 0 522 ตกลงราคา 122,176.0020510455300000000052
116บ้านนาโพธิ์  นายธรนิศวร์ สารปัญญา 045384023 5372 ตกลงราคา 1335,830.00105515336545457384544000000537
117บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)  นายศิริพงษ์ ศรีโรจน์ 045409216 2983 ตกลงราคา 1137,952.0036283234263518352628000000298
118บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ 045850452 5181 ตกลงราคา 1207,506.00147545758656869000000000518
119บ้านแขมเหนือ  นางชิดชนก บุญรักษา 045-370119 831 ตกลงราคา 144,645.0023121111791000000000083
120บ้านดอนก่อ  นายบุญสูง สายสมบัติ 0881038935 2001 ตกลงราคา 187,925.0040211120181622141820000000200
121บ้านอ่างหินน้อย  นายวิทยา ใจบุญ 0898650588 512 ตกลงราคา 130,224.009115379700000000051
122บ้านแขมใต้  นายพงศ์เทพ ธานี 045-370118 1602 ตกลงราคา 190,139.0042171712231831000000000160
123บ้านเม็ก  นายโทน มากดี 045409138 631 ตกลงราคา 130,231.002575794600000000063
124บ้านนกเต็น  นายนโรดม ฟ้าสว่าง 045-252592 3813 ตกลงราคา 1164,776.0084253340403141362922000000381
125อนุบาลศรีเมืองใหม่  นายเกรียงไกร โอษฐิเวช 045399073 3813 ตกลงราคา 1153,019.0095375658464643000000000381
126บ้านนาเอือด  นายสุบรรณ ลาสา 045399074 1993 ตกลงราคา 1153,144.0038203526233522000000000199
127บ้านหนองห้าง  นายบุญหลง เจริญลอย 0 1421 ตกลงราคา 1120,762.0032171922101923000000000142
128บ้านโนนกุง  นายคมกริช เพิ่มศรี 045-370609 731 ตกลงราคา 115,508.0014412141271000000000073
129บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง  นายทองอินทร์ จาระงับ 045-370612 1911 ตกลงราคา 199,938.0044202223242830000000000191
130บ้านฟ้าห่วน  ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ รางเงิน 045399619 4052 วิธีพิเศษ 1244,664.0035333634404140505046000000405
131บ้านคำเตย  นายชัยรัตน์ จิบทอง 0 701 ตกลงราคา 118,266.00221113457800000000070
132บ้านจันทัย  นายปิยะวัฒน์ กันหาสุข 045848042 1771 ตกลงราคา 170,449.0040231517332425000000000177
133บ้านโนนม่วงโนนจิก  นายพิพ้ฒน์ กาลพัฒน์ 045848030 2183 วิธีพิเศษ 1149,310.0040181418131712283424000000218
134บ้านหนองขุ่น  นางสังวาลย์ ประพรม 045370606 1433 ตกลงราคา 158,140.0045191516171516000000000143
135บ้านดอนโพธิ์  นายปรเมนทร์ คืนดี - 481 ตกลงราคา 126,869.001167588300000000048
136ชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา  นายสำราญ เมืองพิล 045345098 2391 ตกลงราคา 1143,871.0057302334333626000000000239
137บ้านหนองหอย  นายไกร เฉลิมพงษ์ 045-370605 441 ตกลงราคา 125,118.0012443410700000000044
138บ้านโนนหนองบัว  นายธงชัย กรินรักษ์ 045340699, 1454 ตกลงราคา 174,279.0040191714132220000000000145
139บ้านห้วยหมาก  นายศักดิ์ชัย สมวัลย์ 045349069 3491 ตกลงราคา 1261,929.000404528423131404844000000349
140บ้านคำไหล  นายทศวรรษ สายแวว 045349074 1074 ตกลงราคา 154,435.003710131212149000000000107
141บ้านจุการ  นางสาวอัมรินทร์ จาระงับ 045-370612 471 ตกลงราคา 121,857.0011666018000000000047
142บ้านขัวแคน  นางมัทนี พิบูลย์ - 511 ตกลงราคา 129,685.001048798500000000051
143บ้านหนองเชือก  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 045370699 3472 ตกลงราคา 2220,150.0057453321332727373730000000347
144บ้านดอนน้ำคำ  นายมนตรี พันธ์จันทร์ 045349048 571 ตกลงราคา 128,213.001395888600000000057
145บ้านหนองสองห้องดอนตูม  นายสมัคร มูลราช - 1542 ตกลงราคา 266,710.0050211419182012000000000154
146บ้านภูหล่น  นายจักรกริช พันธ์จันทร์ 045370214 1843 วิธีพิเศษ 1105,250.0041271919262824000000000184
147บ้านหนองไผ่  นายพิชาติ พิลาวัลย์ 045-370598 891 ตกลงราคา 135,127.20208989191600000000089
148บ้านสระคำ  นางอรทัย จันทร์สอน 0862464739 883 ตกลงราคา 150,177.001512121313131000000000088
149บ้านสงยาง  นายอาลุน เนียมไทยสงค์ 045370601 361 ตกลงราคา 125,823.0006342101100000000036
150บ้านโนน  นายสนั่น แก้วคำ 045370603 531 ตกลงราคา 138,249.00071211651200000000053
151บ้านคำบง  นายสวัสดิ์ เชื้อประทุม 0 221 ตกลงราคา 113,699.00066441100000000022
152บ้านหินโงม  นายสันติสุข วิเวกวินย์ 045406825 1971 ตกลงราคา 1113,233.0038262925312523000000000197
153บ้านตุงลุงเหนือ  นายวิรุฬห์ สุภาการ 0854793074 1191 ตกลงราคา 168,624.002813189131820000000000119
154บ้านลาดควาย  นางประภาพร ชารีสมบัติ - 942 ตกลงราคา 135,978.00121220717111500000000094
155บ้านป่ากุงน้อย  นายสุรชัย ศรไชย 0 2133 ตกลงราคา 1155,507.00187814161714404435000000213
156บ้านป่ากุงใหญ่  นายสุภรณ์ ตรงกรณ์ - 1273 ตกลงราคา 166,275.003320816111821000000000127
157บ้านหนองผักแพว  นายสยาม สาธุพันธ์ 045370607 463 ตกลงราคา 119,000.001052776900000000046
158บ้านสิม  นายประสิทธิ์ จันทร์เพ็ชร 045-370599 301 ตกลงราคา 19,500.00330937500000000030
159บ้านนาเลิน  นายประภาส สีหา 0896265599 2202 ตกลงราคา 1160,897.0030181611141821302636000000220
160บ้านคำหมาไนร่องเข  นายศรีมูล ช่วยสุข 045-402391 1145 ตกลงราคา 143,000.0030151715131113000000000114
161บ้านสวาสดิ์  นายสถิตย์ วงค์วาน 0 1402 ตกลงราคา 180,675.0029222412122516000000000140
162บ้านนาโป่งโพน  นายวินัย วงศาสุข 0 841 ตกลงราคา 146,764.002787913101000000000084
163บ้านเอือดใหญ่  นายประมง กัญญะลา 045346061 1872 ตกลงราคา 184,298.0050252525152522000000000187
164บ้านกุดก่วยโนนเจริญ  นายอนันตศักดิ์ ประดับศรี 045346062 722 ตกลงราคา 134,269.00202914714600000000072
165บ้านงิ้ว  นายทินกร แก้วกัญญา 045-370594 591 ตกลงราคา 126,030.002037768800000000059
166บ้านแก้งกอก  นายอุทิศ สอแสง 045399075 1932 ตกลงราคา 3109,964.0042222526321828000000000193
167บ้านนาแค  ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ศรีแสงเมือง 0 781 ตกลงราคา 141,690.0022781796900000000078
168บ้านสัน  นายอดิศร กัญญะลา 0819551564 621 ตกลงราคา 145,084.00087151015700000000062
169บ้านไร่  นายสงวน ละอองแก้ว 0 3895 ตกลงราคา 1209,548.0040182324322431567269000000389
170บ้านหนามแท่ง  นายสำราญ สามทอง 045381041 2621 ตกลงราคา 1145,765.0059303437364026000000000262
171บ้านชาด  นายประจักษ์ รุ่งแสง 0 2212 สอบราคา 1122,407.0049313238281726000000000221
172บ้านนาทอย  นายสุรชัย ละม้ายศรี 045-370157 831 ตกลงราคา 154,000.00161121116121500000000083
173บ้านนาคอ  นายเด่นชัย สุขแสวง 045-370525 1083 ตกลงราคา 156,925.002002016141226000000000108
174บ้านสร้างถ่อ  นายวิษณุ สูนานนท์ 0-4537-059 511 ตกลงราคา 129,029.009761066700000000051
175บ้านหุ่งหลวงพะเนียด  นายวินัย คำมูล 045370266 871 ตกลงราคา 167,800.0014121491491500000000087
176บ้านโหง่นขาม  นายรังสรรค์ เสนาพรหม 045370595 531 ตกลงราคา 138,200.007588491200000000053
177บ้านดงนา  นายพยอม ขันธิวัตร 045-370597 591 ตกลงราคา 120,346.001210510701500000000059
178บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)  นายประเสริฐ เชื้อโชติ 045849272 3071 ตกลงราคา 1215,155.0035313228222327335224000000307
179บ้านโคกเที่ยง  นายบัณฑิต อังคุระษี 045366329 1891 ตกลงราคา 182,604.0030291720152313171015000000189
180บ้านดอนชี  ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทย - 823 ตกลงราคา 143,324.0022111512104800000000082
181บ้านปากบุ่ง  นายพิสรรค์ ธงชัย 045370591 702 ตกลงราคา 147,865.0001113811131400000000070
182บ้านห้วยน้ำใส  นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุข 0817308261 931 ตกลงราคา 351,732.00231771110141100000000093
183บ้านคำเขื่อนแก้ว  นายขจรเดช พละพันธ์ 045366468 733 ตกลงราคา 124,855.00228101097700000000073
184นิคมสร้างตนเอง 5  นายสมกาย แสนอ้วน 0833805558 1721 ตกลงราคา 139,571.0045281820151927000000000172
185นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาวนิอร พันธ์อ่อน 0892846836 642 ตกลงราคา 141,209.00810891241300000000064
186บ้านหนองชาด  นายอุทัย จันทะเวช 0878776801 763 ตกลงราคา 135,227.0019168998700000000076
187หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)  นายสิริศักย์ คูณภาค 045-959583 1643 ตกลงราคา 172,764.0036152723202023000000000164
188บ้านห้วยไฮ  นายวิชิต มีมาก 045370258 693 ตกลงราคา 127,433.00181171495500000000069
189บ้านทุ่งหนองบัว  นางจีรวัฒน์ บุตรโคตร 045370151 551 ตกลงราคา 139,244.80051297111100000000055
190บ้านบากชุม  นายยงยุทธ นิลชัย 045959587 1253 ตกลงราคา 1615,881.004911149101715000000000125
191บ้านหนองเม็ก  นายอดุลย์ เศษสุวรรณ 045485017 4423 ตกลงราคา 1272,059.0056314442334143366749000000442
192บ้านหินสูง  นายสมัย ปัญกาที 045-370264 1332 ตกลงราคา 283,202.0027201616152415000000000133
193บ้านเหล่าอินทร์แปลง  นางปุญญาภัส บัวใหญ่ 045485027 1821 ตกลงราคา 1105,921.0030352829162420000000000182
194องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17  นายสุวิทย์ อินทร์จันทร์ดา 045318038 1773 ตกลงราคา 1102,284.0038263024112028000000000177
195บ้านคันเปือย  นายสมกาย แสนอ้วน 0-4537-058 1073 ตกลงราคา 165,132.001517161615919000000000107
196นิคมสร้างตนเอง 2  สิบเอกวรจักร นนท์ศิริ 045366291 4661 ตกลงราคา 1343,834.0082423542423055405345000000466
197นิคมสร้างตนเอง 3  นายอภิสุริยะ อภิรัตนะสาร 045370587 663 ตกลงราคา 129,948.00207105106800000000066
198บ้านลาดวารี  นางพัฒนา ทองการ 045249296 932 ตกลงราคา 136,875.00221010151116900000000093
199บ้านสุวรรณวารี  นายสมศรี พุ่มจันทร์ 045246810 1983 ตกลงราคา 1120,000.0042201516221418132018000000198
200บ้านโนนก่อ  ว่าที่ร้อยตรีจิรยุทธ์ บัวใหญ่ 0 3182 ตกลงราคา 1205,356.0059262536392432262625000000318
201บ้านป่าเลา  นายแสงทอง ฉันไชย 045370203 1113 ตกลงราคา 158,311.003015111391815000000000111
202บ้านพลาญชัย  นางเรืองรอง สังวิบุตร - 2351 ตกลงราคา 1153,880.0046211535172018252018000000235
203บ้านห้วยเดื่อ  นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว 0 1181 ตกลงราคา 159,953.00372020914711000000000118
204บ้านเหล่าคำ  นายคงเดช กุลบุญญา 045-959590 1011 ตกลงราคา 160,310.0018121415111120000000000101
205บ้านแหลมทอง  นายวิทยา ศรีชุม 045370267 1141 ตกลงราคา 160,672.0027101519131713000000000114
206บ้านคำก้อม  นายสุวรรณ คูณทอง 045850040 2341 ตกลงราคา 1139,392.0045202625172417102228000000234
207ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)  นายสุรพล ณ รุณ 045366119 6292 วิธีพิเศษ 1355,166.00150659978788277000000000629
208บ้านโนนจิก  นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร 045370174 822 ตกลงราคา 148,722.001799115131800000000082
209บ้านฝางคำสามัคคี  นายทองคำ แสงสาย 0851023570 821 ตกลงราคา 143,050.0016913141161300000000082
รวม 34,831 389 - 258 19,540,273.04 6,661 3,821 3,823 3,745 3,803 3,857 4,027 1,697 1,785 1,612 0 0 0 0 0 0 34,831
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน