สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเธียนไท คำล้าน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 045484018 3282 วิธีพิเศษ 1185,292.0074364451384144000000000328
2บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)  นายแสงจันทร์ กอบเกื้อ 045484208 1202 ตกลงราคา 169,083.002941714191918000000000120
3บ้านโคกก่องวังนอง  นายสฤทธิ์ ผิวอ่อน 0898441536 1083 ตกลงราคา 167,334.0016121310162021000000000108
4บ้านตาดแต้  นางรัตธิยา ฉิมพลี 045-370378 633 ตกลงราคา 143,477.000871112111400000000063
5บ้านโนนหอม  นางพชรพร ลีทัพไทย 045-370-37 463 ตกลงราคา 124,523.001294935400000000046
6บ้านน้ำเกลี้ยง  นายวีรพันธ์ ดาษดา 045-370376 813 ตกลงราคา 147,280.0011101568141700000000081
7บ้านกาบิน  นายปัจจัย บ่งเทพ 0 1523 ตกลงราคา 198,019.00481111112018202227000000152
8บ้านตุ  นายพงศ์ศิลป์ โสภิตะชา 045211073 1445 ตกลงราคา 183,605.0028181523241818000000000144
9บ้านป่าข่า  นางทัศนีย์ มณีวรรณ 045211079 473 วิธีพิเศษ 123,301.00946694900000000047
10ชุมชนบ้านโนนสวาง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 045-383067 1543 ตกลงราคา 195,866.0022211920133128000000000154
11บ้านหนองหว้า  นายชลวิทย์ การีวัฒน์ 045-370375 402 ตกลงราคา 123,501.00739394500000000040
12บ้านดงบัง  นายบุญส่ง เยาวบุตร 045-481902 763 ตกลงราคา 132,058.00169778161300000000076
13บ้านคำแม่มุ่ย  นายชำนาญ วรรณวัตร 0 1351 ตกลงราคา 176,222.0028202016161520000000000135
14บ้านกุดกลอย  นายรวี จันทะนาม 0 1073 ตกลงราคา 140,000.00387715121810000000000107
15บ้านแก้งลิงโคกสว่าง  นายคำสี คำประวัติ 0 681 ตกลงราคา 137,612.001212118841300000000068
16บ้านไชยชนะ  นายสมัย สุวรรณโค 045-481902 261 ตกลงราคา 115,947.00059523200000000026
17บ้านแข็งขยัน  นายทรงพล วรรณวัตร 045-481902 442 ตกลงราคา 127,068.008446481000000000044
18บ้านบกหนองทันน้ำ  นายพรหมลิขิต เวชกามา 0 4211 ตกลงราคา 1338,861.0072323838404541483136000000421
19บ้านโนนหินแร่  ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ฤทธิ์ สุขเสริม 045213033 2271 ตกลงราคา 1146,722.0035172621172023292217000000227
20บ้านแสนอุดม  นายคำพัน รุ่งเรือง 0 701 ตกลงราคา 138,384.001810111067800000000070
21บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง  นายสมศักดิ์ จำปาโท 045370371 1051 ตกลงราคา 157,965.0027131219101311000000000105
22บ้านหนองลุมพุก  นายทองพูล สิงห์บุตร 045-370381 363 ตกลงราคา 112,464.007262541000000000036
23บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน  นายสฤธิ์ ผิวอ่อน 0 843 ตกลงราคา 153,044.0017111313912900000000084
24บ้านแก่งเค็ง  นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์ 045212024 1801 ตกลงราคา 1119,061.003016201417192813167000000180
25บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ  0 672 ตกลงราคา 241,462.009810125101300000000067
26บ้านขุมคำ  นายสนอง ตระทอง 0 1393 ตกลงราคา 178,612.0034181217181822000000000139
27บ้านหนองบั่ว  นายกฤติเดช สกุลว่องไว 045421483 963 ตกลงราคา 161,605.0013614148131266400000096
28บ้านฟ้าห่วน  นายสาคร วงษ์ใหญ่ 045-370380 863 ตกลงราคา 151,164.00156101419111100000000086
29บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  นายจรัญ วะริสา 045370379 402 ตกลงราคา 118,000.004545128200000000040
30เขมราฐ  นายสัมฤทธิ์ ทองทับ 0 3412 ตกลงราคา 1192,243.0082443642425738000000000341
31อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  นายประหยัด บุญพอ 045491217 9563 ตกลงราคา 1359,375.00236110130130110120120000000000956
32บ้านไทรย้อย  นายจำลอง ชิณโคตร 045491378 953 ตกลงราคา 157,576.00131691714131300000000095
33บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  นายสุทธิศักดิ์ จันทอก 0 1861 ตกลงราคา 183,933.0039252524262522000000000186
34บ้านนาสนามนาหว้าเกษม  นายปัญญา กาฬหว้า 045-998007 1982 วิธีพิเศษ 1109,728.0050302224302220000000000198
35บ้านทรายพูล  นายประสิทธิ์ กุลศิโรรัตน์ 045402386 1651 วิธีพิเศษ 196,600.0036151225302720000000000165
36บ้านหนองนกทา  นางลาภิศ โคตรวันทา 0 1702 ตกลงราคา 1109,575.0024131014172026151813000000170
37ตชด.ทองพูนพิทยา  นายอำนวย อ่อนสุด 045370580 2091 ตกลงราคา 1173,909.6040182118171515192521000000209
38บ้านหนองหลวง  นายวิชัย ชิณพันธ์ 0810664743 241 ตกลงราคา 113,898.00332614500000000024
39บ้านป่าติ้ว  นายพยับ สละภัย 045-370367 643 ตกลงราคา 134,657.0018876106900000000064
40บ้านนายูง  นายนราวุฒิ ศิริผลา 045412453 2611 ตกลงราคา 1173,954.0029272533233925162123000000261
41บ้านบุ่งซวยห้วยยาง  นายสมเกียรติ จันทร์ดอนแดง - 1721 ตกลงราคา 1133,203.000202015141916222323000000172
42บ้านโนนสูง  นายประเสริฐ ปกติ 045-370366 281 ตกลงราคา 113,072.00833625100000000028
43บ้านหนองผือ  นายประพันธ์ เสนาใหญ่ 045-214040 5321 ตกลงราคา 1410,000.0088354029423124808281000000532
44บ้านนาหว้าเหนือ  นายสมชัย ศรีวงศ์ 0 3891 ตกลงราคา 1247,370.0059363936343336404036000000389
45บ้านพนมดี  นายภิญโญ พูลเพิ่ม 0 303 ตกลงราคา 119,783.00076564200000000030
46บ้านป่าข่า  นายประเสริฐ พวงศรี 045258353 2031 ตกลงราคา 1122,842.0050202234203027000000000203
47ตชด.บ้านป่งคอม  นายเชิดศักดิ์ ขันตรี 045370363 991 ตกลงราคา 153,781.002616141010131000000000099
48บ้านแก้งหลักด่าน  นายประเสริฐ ปกติ 1101 ตกลงราคา 150,137.003212161691015000000000110
49บ้านโคกสว่าง  นายสุเมธ เทียนอบ 370-364 283 ตกลงราคา 111,581.000451120600000000028
50บ้านบาก  นายสุทธพงษ์ จุรุเทียบ 0 2111 ตกลงราคา 1150,034.0037152014152418212324000000211
51บ้านบึงหอม  นายสมคิด มีธรรม 0 1873 ตกลงราคา 2118,000.0030192113201517251413000000187
52ชุมชนบ้านเจียด  นายประยูร เครืองกัณฑ์ 045216032 3561 ตกลงราคา 1231,758.0065273126373229373339000000356
53บ้านนานวน  นายจำลอง สายใจ 045-9103 934 ตกลงราคา 147,852.00231071611121400000000093
54บ้านม่วงเฒ่า  นายทวีศักดิ์ แก้วอาษา 045-481902 4601 ตกลงราคา 1274,770.0080453550455535304045000000460
55บ้านห้วยยาง  นายชัยรัก จันทนุช 045861231- 3973 วิธีพิเศษ 1270,000.0075384034323855332725000000397
56บ้านอีเติ่ง  นายวิทยา สืบแล 045219086 3121 ตกลงราคา 1235,790.0055202936362129253625000000312
57บ้านนาชุมใต้  นายไพโรจน์ ศรีฐาน 045409100 2091 วิธีพิเศษ 1130,000.0038251818222015141524000000209
58ชุมชนบ้านขามป้อม  นายสุรสีห์ ผลจันทร์ 0 2421 ตกลงราคา 1131,091.000193031213021252540000000242
59บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวันสุข ท่าหาญ 0 1041 ตกลงราคา 152,469.0017211310141514000000000104
60บ้านนาตาลเหนือ  นายไพบูลย์ จันทรักษา 045215079 3621 ตกลงราคา 1165,818.0055313722442925473933000000362
61บ้านนาขนัน  นายมงคล กุลเกลี้ยง 0 981 ตกลงราคา 178,945.002512101014151200000000098
62บ้านแก้งเหนือ  นางเปรมวดี คำภาพันธ์ 045218030 1341 ตกลงราคา 190,662.000251827162325000000000134
63บ้านนาแมด  นายเพียรเลิศ วิลามาศ 013899378 1681 ตกลงราคา 173,333.0033202121262027000000000168
64บ้านคำหาด  นายบุญทัย สุระมุล 0 1193 ตกลงราคา 157,059.0030151317101717000000000119
65บ้านนาแวง  นายจำรัส อัฒจักร 045217050 2031 ตกลงราคา 1138,698.002971514221418204222000000203
66บ้านบุ่งวิทยา  นายสมใจ วิชัย 045217066 1702 ตกลงราคา 1112,360.0042231521272220000000000170
67บ้านโบกม่วง  นายสสิธร หนันดูน 0 851 ตกลงราคา 148,689.00201010712131300000000085
68บ้านลาดหญ้าคา  นางนิภาพร สุธรรมวงศ์ 045-959782 1012 ตกลงราคา 138,465.602582010131312000000000101
69บ้านนาเมือง  นายถาวร โพไทร 045491877 1972 วิธีพิเศษ 2114,338.0057232820221928000000000197
70บ้านกระเดียน  นายสำเร็จ ปัสสา 045235073 1434 ตกลงราคา 192,979.00271487141018111420000000143
71บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  นายจีระศักดิ์ คำมูล 9779723 893 ตกลงราคา 155,039.00118151416101500000000089
72บ้านนาหว้า  นายณัฐวุฒิ ทีรวม 045-235131 1111 ตกลงราคา 171,335.0018161312221515000000000111
73บ้านเล้า  - 045235168 141 ตกลงราคา 110,012.00034232000000000014
74บ้านทม  นายภิรวัฒน์ ดาษดา 045-370396 681 ตกลงราคา 132,550.00837141471500000000068
75บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  นายจักรกริช จิตตรีเที่ยง 0956072277 774 ตกลงราคา 143,197.0011138111091500000000077
76บ้านโนนสูงโนนสำราญ  นายสารทูล ศรีถม 0 481 ตกลงราคา 131,214.0028971010200000000048
77บ้านกุศกร  - 045237069 1873 วิธีพิเศษ 1126,153.002616101471115253429000000187
78บ้านลาดสมดี  นายจรัส ถนอมสุข 045237068 691 ตกลงราคา 143,434.001378121113500000000069
79บ้านศรีสุข  นายสายันต์ สิงห์สิทธิ์ 045237133 593 ตกลงราคา 147,303.001331110810400000000059
80บ้านนาพิน  นายคารม ช่วยสุข 045236111 2523 ตกลงราคา 1166,170.0048282617232326232117000000252
81บ้านโหมน  นายปรัชญา มั่นทน 045-370675 391 ตกลงราคา 119,664.0012432103500000000039
82บ้านโคกจาน  นายอุเทน เถาว์โถ 045296059 863 ตกลงราคา 131,561.0020811111314900000000086
83บ้านโคกน้อย  นายปวรพัฒน์ ภูผานี 045296060 1513 ตกลงราคา 184,668.0035191223241820000000000151
84บ้านโคกใหญ่  นายเฉลียว ศุภษร 0817905728 713 ตกลงราคา 145,818.006127910111600000000071
85บ้านแอมเจริญ  นายเฉลียว โสมสุด 0 1432 ตกลงราคา 190,409.003682021182416000000000143
86บ้านเกษม  นายชัชวาล ใจเดี่ยว 0 1136 ตกลงราคา 366,415.0020112411191315000000000113
87บ้านคำสมิง  นายธนพูน นามบุตร 045961039 2392 ตกลงราคา 1138,522.0075351825302630000000000239
88บ้านกุดยาลวน  นายบุญสอน สามัคคี 045292036 1222 ตกลงราคา 158,998.0035121118131617000000000122
89บ้านหนองเอาะหนองสิม  นายโกศล บัวศรี 045292123 451 ตกลงราคา 127,156.006555581100000000045
90บ้านคึม  นายไกรสร มาสู่ 045878980 482 ตกลงราคา 120,676.002403456600000000048
91เกษมบ้านนาคำ  นายสุภาพ ลุลอบ 0 753 ตกลงราคา 137,727.00218135910900000000075
92บ้านกึ่งพุทธกาล  นายมงกร องอาจ 045295062 211 ตกลงราคา 114,257.00024274200000000021
93บ้านกาจับ  นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ 045252067 541 ตกลงราคา 116,498.0015585551100000000054
94บ้านฮี  นายชุมพล มุสุกะ 0 1121 ตกลงราคา 178,902.00262311717820000000000112
95บ้านแพง  นายศราวุธ วงศ์ทอง 045482432 601 ตกลงราคา 136,343.00118510461600000000060
96บ้านดอนใหญ่  นายบรรพต แก่นลา 045481950 721 ตกลงราคา 142,945.001411712712900000000072
97ตระการพืชผล  นายเสมอ สุวรรณโค 0-4548-121 5972 ตกลงราคา 1284,453.0042447982103122125000000000597
98บ้านดอนทับช้าง  นายวิจิตร มูลมี 045-481902 895 ตกลงราคา 142,004.0016515201413600000000089
99บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  นายธนพูน นามบุตร 086-058141 471 ตกลงราคา 122,068.007545471500000000047
100บ้านขามเปี้ย  นายบ่งการ สมสุวรรณ 045294065 2503 ตกลงราคา 1170,000.0014142228233223243535000000250
101ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  นายครองวิศุทธิ์ สาธุจัญ 045-370-62 203 ตกลงราคา 114,236.00033317300000000020
102บ้านดอนตะมุน  นายประจักษ์ ดาผา 0849597797 453 ตกลงราคา 126,529.009411555600000000045
103บ้านนาตาหมุด  นายวรเวธน์ เขื่อนสีอ่อ 062580094 542 ตกลงราคา 134,938.0041081058900000000054
104บ้านบ่อหิน  นางวันดี ละศรีจันทร์ 0810725278 2441 ตกลงราคา 1155,880.0035242115251921312627000000244
105บ้านดอนหมูวิทยา  นายณรงค์ ทีอุทิศ 045370414 642 ตกลงราคา 338,613.001012961061100000000064
106บ้านดงไม้งาม  นายไกยูล เกษสุพรรณ์ 045-370389 252 ตกลงราคา 114,028.00626334100000000025
107บ้านคอนสาย  นายจรัญ ชลกาญจน์ 045295055 1633 ตกลงราคา 1104,743.003012111712165201921000000163
108บ้านสร้างโพน  นายเตรียมชัย ช้อยชด 045370412 571 ตกลงราคา 138,834.00541191010800000000057
109บ้านโป่งน้อย  นายธีรภัทร์ กิ่งก้าน 045370207 523 ตกลงราคา 123,197.005778711700000000052
110บ้านห้วยที  นายทวี พิมสาร 0 1002 ตกลงราคา 171,774.001218121582015000000000100
111บ้านนาคำวิทยา  นายเฉลิมชัย แดนดี 045370411 1124 ตกลงราคา 152,902.6027141414161710000000000112
112บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  นายประกอบกิจ จอมหงษ์ 045-370672 432 ตกลงราคา 124,056.0050120170900000000043
113บ้านถ้ำแข้  นายพินิจ โคระรัตน์ 0 1672 ตกลงราคา 189,537.00271011991422203015000000167
114บ้านคำแคน  นายจอมเดช บุญพอ 045370401 612 ตกลงราคา 124,001.00910101366700000000061
115บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  นายพินิจ โคระรัตน์ 542 ตกลงราคา 126,951.0008813711700000000054
116ชุมชนบ้านเซเป็ด  นายสมชัย สุขศรี 045-370677 591 ตกลงราคา 135,328.009889911500000000059
117บ้านเสาธงใหญ่  นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร 045293093 441 ตกลงราคา 125,403.00954786500000000044
118บ้านนาเดื่อ  นายสมชาย จันทร์ถอด 045-293094 601 ตกลงราคา 115,844.00681010810800000000060
119บ้านคำข่า  นางอภิญญา อาจหาญ 0 591 ตกลงราคา 136,160.00101357671100000000059
120ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  นายอนันตชัย แสนทวีสุข 045294009 905 ตกลงราคา 164,506.001614121011151200000000090
121บ้านนาคิแลน  นายบุญเพลิน แสงงาม 045-370666 406 ตกลงราคา 123,337.00069658600000000040
122บ้านดอนจิก  นายสมชาย จันถอด 045-427536 291 ตกลงราคา 117,556.00551355500000000029
123บ้านตากแดด  นายสมหมาย ธิโกศรี 045258600 3691 ตกลงราคา 1165,842.0045202537473543403839000000369
124บ้านดอน  นายอริยวุฒิ แก้วศรี 045291085 713 ตกลงราคา 142,418.001319346101600000000071
125บ้านดอนก่อ  นายคำมี คำวัน 045370391 782 ตกลงราคา 148,016.00101191012131300000000078
126บ้านนาจ่าย  นายกุศล ผาใหญ่ 045291080 843 ตกลงราคา 145,825.002312515713900000000084
127บ้านห้วยฝ้าย  นางผ่องใส ศรไชย 045291027 1463 ตกลงราคา 384,748.0032142314172620000000000146
128บ้านไผ่ล้อม  นายกมล แก้วญวน 045-370404 262 ตกลงราคา 110,554.001023820100000000026
129บ้านนาดอกไม้  นายวิระชัย กาฬโอฆะ 045370390 922 ตกลงราคา 145,063.00159131315141300000000092
130บ้านนาส้มมอ  ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ 045370399 601 ตกลงราคา 133,537.001869966600000000060
131บ้านไหล่ทุ่ง  นายสมบัติ เจือบุญ 045863035 1133 ตกลงราคา 155,026.0014152211201813000000000113
132บ้านไหล่สูง  นายประสิทธิ์ ผึ่งผาย 045-959121 1031 ตกลงราคา 163,763.001512918141322000000000103
133บ้านดอนงัว  นายพินิจ แก้วตา 0-4548-212 1432 ตกลงราคา 291,791.0024151451171522237000000143
134บ้านคำไหล  นายสมร หอมศรี 045370407 302 ตกลงราคา 121,210.00275145600000000030
135บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  นายชัชวาล บำเพ็ญ 0 1462 ตกลงราคา 296,500.003116922202523000000000146
136บ้านหนองแดง  นายไกรสร มาสู่ 045282878 1211 ตกลงราคา 153,853.0013131325162417000000000121
137บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  นายวรพันธ์ โอษฐิเวช 045370395 491 ตกลงราคา 133,932.000988661200000000049
138บ้านโนนสำราญ  ว่าที่ร้อยตรีเสรี มุสิกสาร 8764631 392 ตกลงราคา 124,606.001313733900000000039
139บ้านโนนกุง  นายเทพินทร์ ทองศรี 045239050 2204 ตกลงราคา 1126,639.0051312121253437000000000220
140บ้านนาห้วยแดง  นายชาญณรงค์ ปวะบุตร 045258306 1152 ตกลงราคา 173,805.0012152014161523000000000115
141บ้านร่องข่า  นายสมศักดิ ศรีทะโน 045959105 1531 ตกลงราคา 192,852.0025261619232222000000000153
142บ้านท่าหลวง  นายอิทธิชัย รวยทรัพย์ 045239051 1082 ตกลงราคา 164,762.0017141816121615000000000108
143น้ำคำพิทยา  นายประกาศิต ปอแก้ว 0 353 ตกลงราคา 120,156.00046758500000000035
144บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายบุญจันทร์ ไพอุปรี 045370398 651 ตกลงราคา 138,377.0081021567800000000065
145บ้านแก้งอะฮวน  นายอดิเทพ หวลหอม 045370114 1111 ตกลงราคา 161,673.002116121772414000000000111
146ชุมชนบ้านสะพือ  นายสุริยันต์ จันจุติ 045298088 2611 ตกลงราคา 1145,535.0061403141263230000000000261
147บ้านนางิ้ว  นายควรคิด ศุภกิจ 045298094 432 ตกลงราคา 119,816.00838764700000000043
148บ้านสงยาง  นางงามพิศ พูลศรี 0 272 ตกลงราคา 117,384.00082353600000000027
149บ้านตระการ  นายอุทัย ทวีท้าว 045-863623 1343 ตกลงราคา 178,432.0026211814141922000000000134
150บ้านโพนเมือง  นายฤทธิชัย สายโพธิ์ 0 2393 ตกลงราคา 1184,017.0024212622242331312314000000239
151บ้านเอ็นอ้า  นางลำไพร บุญประสาน 0 301 ตกลงราคา 120,142.00048763200000000030
152บ้านดอนหมู  นายบุญเดช โสมรักษ์ 045370405 452 ตกลงราคา 127,937.000951278400000000045
153บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประจักษ์ บัวผัน 045297055 2203 ตกลงราคา 1132,025.0029151026132131242922000000220
154บ้านพอก  นายสุคันธชาติ ขันศรี 045370393 2352 ตกลงราคา 1147,043.002925218232224342326000000235
155บ้านเขือง  นายปรัชญา มั่นทน 045238063 841 ตกลงราคา 147,649.00201211106101500000000084
156บ้านหนองเต่า  นายวิทวัส อยู่คง 045252741 1932 ตกลงราคา 1128,795.0024182114141920222813000000193
157บ้านสมบูรณ์  นางวันดี ละศรีจันทร์ 0 515 ตกลงราคา 133,507.008558841300000000051
158บ้านน้ำคำ  นายวิชัย บุตรโท 0 1362 ตกลงราคา 296,500.00316922202523000000000136
159บ้านแหลไหล่  นายอุเทน ละศรีจันทร์ 045370392 581 ตกลงราคา 122,437.0019411456900000000058
160บ้านพะไล  นางสาวพูลทรัพย์ กัณหาชาติ 045959348 691 ตกลงราคา 124,952.0025871154900000000069
161บ้านเลาะ  นายคำไฝ ใจแน่น 045496064 401 ตกลงราคา 122,993.0010210525600000000040
162บ้านดอนเย็นใต้  นายเริงชัย ทองทัพ 045335068 2712 ตกลงราคา 2160,000.0054282720282920262019000000271
163บ้านพะลอง  นายวิทยา ปกครอง 045370462 703 ตกลงราคา 265,988.00159339131800000000070
164บ้านคำกลาง  นายสมัย มาศขาว 045409116 3601 ตกลงราคา 1231,971.0075352721232833404335000000360
165บ้านสารภี  นายอาทิป สายใจ 0 2371 วิธีพิเศษ 1182,434.000472940424336000000000237
166เสาวนิต(บ้านวังแฮ)  นางกมลวรรณ ป้องวิเศษ 045959349 1793 ตกลงราคา 2110,505.0063181325202218000000000179
167บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  นายอาทิป สายใจ 0 423 ตกลงราคา 116,146.001273736400000000042
168บ้านม่วงใหญ่  นายสัจพัฒน์ ชารีชุม 045336040 731 ตกลงราคา 149,071.00875104881010300000073
169บ้านนานางวาน  นายถาวร โพไทร 045336032 1075 ตกลงราคา 142,008.002515111817138000000000107
170บ้านโปร่งเจริญ  นายพิบูลย์ มาลาพันธ์ 0 301 ตกลงราคา 115,736.00664308300000000030
171บ้านดอนชาด  นายสิทธิพงษ์ อัครศรีวงษ์ - 701 ตกลงราคา 141,877.00121051210101100000000070
172บ้านนาพะเนียงออ  นายวิเชียร พลดี 045-959353 521 ตกลงราคา 127,358.001687365700000000052
173บ้านแก้งใต้  นายจตุพร เนื่องโนราช 045336039 1083 ตกลงราคา 144,888.0023131116161514000000000108
174บ้านดอนกะทอด  นายประสิทธิ์ คำผุย - 773 ตกลงราคา 246,978.001611618814400000000077
175บ้านสำโรง  นายนิคม อุดนอก 045-370687 243 ตกลงราคา 114,008.00525143400000000024
176บ้านนาหว้าใต้  นางสุจินดา ศรีประไหม 045410325 1542 ตกลงราคา 294,828.0016252623261523000000000154
177บ้านนาขาม  นายบุญเลิศ กลีบรัง 0 2583 ตกลงราคา 1137,555.0058172720281732221918000000258
178บ้านปากห้วยม่วง  นายบรรจบ ดับพิษ 045-370733 1021 ตกลงราคา 139,238.0013121515111818000000000102
179ผอบ ณ นคร 1  นายศิริ สุภาพ 017903523 2741 ตกลงราคา 1172,874.0050192836252525212025000000274
180สมาคมจักรยานสมัครเล่น  นายกล พรมสำลี 0 465 ตกลงราคา 120,031.007548515200000000046
181บุญจิราธร  นายสัญญา โสภา 045-337-04 1652 ตกลงราคา 159,373.0040221815321523000000000165
182บ้านโพธิ์ไทร  นายทินกร วงศ์บุดดี 045-496123 5942 ตกลงราคา 2365,879.0080808991708896000000000594
183บ้านคำมณี  นายโชคชัย พิลากุล 0 1591 ตกลงราคา 186,528.0040181123251329000000000159
184บ้านกะลึง  นายชาญ มรรคพิมพ์ 045370547 621 ตกลงราคา 137,585.00111367671200000000062
185บ้านโสกชัน  นางสาวสุนทรี สังข์ทอง 045407140 2341 ตกลงราคา 1151,399.0042192319161720203226000000234
186บ้านไพรสวรรค์  นายดาว ไชยวงศ์ 045-959355 743 ตกลงราคา 137,490.0026881068800000000074
187บ้านหินห่อม  นายจรัส ถนอมสุข 045370422 202 ตกลงราคา 111,784.00044233400000000020
188บ้านสองคอน  นายสุบรรณ กาสา 045-338095 1862 ตกลงราคา 2118,323.0036192832262322000000000186
189บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง  นายสำราญ สังขวัน 0 1801 ตกลงราคา 1118,093.002819171681723141523000000180
190บ้านดงตาหวัง  นายนิมิตร พลหาร 0 2413 ตกลงราคา 1174,141.0034211920272919212427000000241
191บ้านหนองฟานยืน  นายชาญชัย สายทอง 0 1065 ตกลงราคา 145,879.002341223161612000000000106
192บ้านโป่งเป้า  นายสนั่น แก้วคำ 045370420 595 ตกลงราคา 133,488.00148013911400000000059
193บ้านกะเตียด  นาบยประชา คำวรรณ 0 813 ตกลงราคา 144,936.0021101271171300000000081
194บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  นางศรีอุบล อุสาหะวงค์ 045-370419 935 ตกลงราคา 157,909.001110141317141400000000093
195บ้านพะลาน  นางอิศราภรณ์ จิตร์กำแหง 045856450 381 ตกลงราคา 194,828.001242419600000000038
196บ้านบก  นายสันติ ป้องกัน 0 1151 ตกลงราคา 166,176.0024111420181117000000000115
197บ้านโพนแพง  นายสกุลจักร ภววิจารณ์ 0 2062 วิธีพิเศษ 1143,946.0037201513261921122221000000206
198บ้านนาหินโหง่นนาดง  นายทวีวัฒน์ คัทมาร 045-370735 1205 ตกลงราคา 159,742.0044121212171310000000000120
199บ้านปากแซง  นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง 045730384 723 ตกลงราคา 141,325.001602601301700000000072
200บ้านค้อ  นายเกรียงศักดิ์ ชิณกะธรรม 045370728 1763 ตกลงราคา 3112,290.0037121117151920132210000000176
201บ้านนาชุม  นายวิทยา หอมหวล 1513 ตกลงราคา 196,056.002322131312131212229000000151
202บ้านนาทราย  นายเจริญ รอดภัย 045-370383 865 ตกลงราคา 132,858.0022151211107900000000086
203บ้านไทรงาม  นายสมควร พูลทอง 045856234 1361 วิธีพิเศษ 163,779.00261910101161712169000000136
204บ้านพังเคน  นายวิชาญ ทาสะอาด 045409114 2371 วิธีพิเศษ 1182,434.000472940424336000000000237
205บ้านโนนตูม  นายละเอียด จันทร์พวง 045215027 1171 ตกลงราคา 1860,221.0020191713151716000000000117
206บ้านโนนขุมคำ  นายคำฟอง ดาวเรือง 1315 ตกลงราคา 173,171.003416227141523000000000131
207บ้านด่านหม่วน  นายนพมงคล พันธ์ทอง 0-4540-238 1991 ตกลงราคา 1114,876.0045232128202834000000000199
208บ้านด่านฮัง  นายรวี ศรีคำ 0 721 ตกลงราคา 139,229.001888101171000000000072
209บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  นายเลิง พสุนนท์ 045861452 1111 ตกลงราคา 162,992.0015102210152118000000000111
210บ้านกองโพน  นายนิยม สุภาษร - 3116 ตกลงราคา 2192,892.0070352833382429172017000000311
211บ้านนาตาลใต้  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 045305064 4693 วิธีพิเศษ 1337,307.0080464025416160404036000000469
212บ้านนากลาง  นายกิติพงษ์ คำพิลา - 825 ตกลงราคา 137,576.00121012111414900000000082
213บ้านคันพะลาน  นายญาณพงศ์ คงมั่น 0 554 ตกลงราคา 130,365.0042244611471100000055
214บ้านลุมพุก  นายปฏิวัติ โกมลพันธ์ 045959170 1222 ตกลงราคา 175,488.0036171217131413000000000122
215บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  นายไมตรี ผลจันทร์ 045-370729 1034 ตกลงราคา 158,701.00229922161312000000000103
216บ้านไหล่ธาตุ  นางไพจิตรา คำพิลา 045-481902 793 ตกลงราคา 141,207.00257813108800000000079
217บ้านนาม่วง  นายวิทยา เหล่าบุตรศรี 045370385 1041 ตกลงราคา 162,815.0014141617171412000000000104
รวม 29,373 469 - 256 18,322,391.80 5,257 3,189 3,261 3,385 3,411 3,564 3,683 1,196 1,275 1,152 0 0 0 0 0 0 29,373
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน