สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโกวิท เพลินจิตต์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อุบลวิทยาคม  นายอภัย สบายใจ 045-254784 2,1424 วิธีพิเศษ 11,348,140.002842342722953283573720000000002,142
2มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ  นายสมศักดิ์ ครองยุติ 045-255037 1,8794 วิธีพิเศษ 11,175,000.0003002802952953603490000000001,879
3อนุบาลอุบลราชธานี  นายอภัย บุญสาม 045-245301 3,6344 วิธีพิเศษ 11,656,460.806964804855155234774580000000003,634
4ปทุมวิทยากร  นายเสมอ สร้อยคำ 045-255314 1,0194 วิธีพิเศษ 4668,995.001201009589871119484841002018170001,019
5บ้านปากห้วยวังนอง  นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ 045-244009 4293 ตกลงราคา 1216,401.0070654852525884000000000429
6วัดท่าวังหิน  นายธันยวีร์ บุตรทองทิม 045-241827 341 ตกลงราคา 117,611.00261682900000000034
7กองบินอุบลสงเคราะห์  นายธานี ไชยรักษ์ 045-244508 222 ตกลงราคา 114,298.00214081600000000022
8บ้านท่าบ่อ  นายอรุณ พาชอบ 045-311044 3341 ตกลงราคา 1196,539.0065372627343423422719000000334
9บ้านคูเดื่อ  นายสมทรง ส่งเสริม 045-206131 1431 ตกลงราคา 180,000.0026172315202517000000000143
10บ้านทัพไทย  นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ - 181 ตกลงราคา 17,689.00921213000000000018
11บ้านหนองแก  นายเฉลิม คำนวน 045-281960 653 ตกลงราคา 138,000.00881010991100000000065
12บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา  นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ 045-312844 1913 วิธีพิเศษ 1115,468.004022151418151814278000000191
13บ้านทุ่งขุนใหญ่  นายกาฬเนตร ยืนสุข 045-370690 1353 ตกลงราคา 150,910.0032251414201416000000000135
14เมืองอุบล  นายพินิจ ส่งเสริม 045313472 2923 ตกลงราคา 1196,645.0034253030303330203030000000292
15บ้านด้ามพร้า  นายสุรชาติ สุภักดี 045-312112 2854 ตกลงราคา 2133,274.0030352728253329303018000000285
16บ้านนาดูน  นายบรรหาร ก้านกิ่ง 045-280576 802 สอบราคา 155,673.000711921122000000000080
17บ้านขามใหญ่  นายจำรัส ยิ่งยืน 045-437373 1313 ตกลงราคา 152,000.0019101312101213101913000000131
18บ้านหนองหว้า  นายพลเดช รัตนเพศ 045-200463 282 ตกลงราคา 119,534.00039208600000000028
19บ้านหัวคำ  นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์ 045-370327 1722 ตกลงราคา 173,163.0017141114132320132621000000172
20บ้านหนองปลาปาก  นายนิคม บุ้งทอง 045-311535 612 ตกลงราคา 141,794.0046868151400000000061
21ชุมชนหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)  นายจำนงค์ อุ่นเจริญ 045-258462 2551 ตกลงราคา 181,580.0054393944292723000000000255
22บ้านมะเขือ  นายธงชัย ทัดทาน 045-840251 641 ตกลงราคา 152,614.001139101013800000000064
23บ้านท่าสนามชัย  นายเลอไทย ไชยกาล 045-370315 521 ตกลงราคา 133,057.0014108465500000000052
24บ้านจานตะโนน  นายเสนอศรไชย 045-370314 1151 ตกลงราคา 163,952.0028161411191314000000000115
25บ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)  นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี - 421 ตกลงราคา 118,000.001155568200000000042
26บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)  นายบัณฑิต จันทน์โยธา 045-840224 1042 ตกลงราคา 274,635.002413121281619000000000104
27บ้านค้อกุดลาด  นายไพรัช พิณทอง 045-422116 481 ตกลงราคา 124,059.000885881100000000048
28บ้านปากน้ำ  นางกมลพรรณ วีระชาติ 045-370331 1531 ตกลงราคา 160,368.0017301526242318000000000153
29บ้านนาคำ  นายประเสริฐ วงศ์เสนา 045-959388 1042 ตกลงราคา 457,935.002312201471315000000000104
30บ้านหมากมี่  นายทะนง เผ่าภูรี 045-370335 383 ตกลงราคา 120,688.001124662700000000038
31บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)  นายนิคม พันธุ์คำ 045-841456 1643 ตกลงราคา 1109,212.00025171719201382025000000164
32บ้านเค็ง  นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน 045370335 874 ตกลงราคา 148,257.00151313914101300000000087
33บ้านโนนบ่อหวายดินดำ  นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง 045959386 1372 ตกลงราคา 268,876.80241519121412121298000000137
34บ้านนาใต้  นางอุบลวรรณ หอมสิน 045-405300 143 ตกลงราคา 19,343.00012223400000000014
35บ้านผาแก้ว  นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ 045-405182 3863 ตกลงราคา 3244,395.0074302933463438312843000000386
36บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)  ว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์ 045-370317 2662 สอบราคา 1169,375.0044232520172426272634000000266
37บ้านหนองช้าง  นายทัศนัย ใจแน่น 045-344191 1911 ตกลงราคา 1122,887.0026192432262242000000000191
38บ้านหนองไฮวิทยา  นายวรวิทย์ เวชสวัสดิ์ 045259975 63 ตกลงราคา 13,169.0012100110000000006
39บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง 045-537031 233 กรณีพิเศษ 09,413.00520533500000000023
40บ้านปะอาว  ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ 045-840444 3541 ตกลงราคา 1170,143.0063282831362842263933000000354
41บ้านข่าโคม  น.ส.จินตนา ศิริมหาศาล 045-370321 672 ตกลงราคา 128,834.00156788131000000000067
42บ้านดอนชี  นายวิสิทธิ์ ศรีไหม 045344477 503 ตกลงราคา 128,692.001253879600000000050
43บ้านหนองสร้างหมากแข้ง  นางอัมพร วรรณพินิจ 045-370320 673 ตกลงราคา 136,711.00119105816800000000067
44บ้านขี้เหล็กคำเจริญ  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 045200602 311 ตกลงราคา 110,764.000102355600000000031
45บ้านสว่างหนองเสือ  นายสมบัติ ปัญญาคง 045200173 1982 ตกลงราคา 2126,200.004916191816121918247000000198
46บ้านหนองแต้  นายจุมพล จอมหงษ์ 045200065 1181 ตกลงราคา 159,930.0029161716161113000000000118
47บ้านหนองก่านคำไผ่  นายนคร สิทธิธรรม - 1032 ตกลงราคา 159,830.002113151481616000000000103
48บ้านหนองตอแก้ว  นายพรชัย ภักดี 045-370322 461 ตกลงราคา 133,012.00075997900000000046
49ประชาสามัคคี  นายวีระ อาษาพงษ์ 045-200464 2713 ตกลงราคา 1167,620.0052252921272524301820000000271
50ชุมชนบ้านหัวเรือ  นายวรชัย ศิริพัฒน์ 045200488 2211 ตกลงราคา 196,147.0041181520251831221516000000221
51บ้านหนองจำนัก  นายวีระ วีระชาติ 045370311 1414 สอบราคา 189,813.00291316151351591016000000141
52บ้านสำราญ  นายณรงค์ ชารีชุม - 723 ตกลงราคา 140,935.001613612413800000000072
53บ้านหนองมุก  นายประเสริฐ ทองโชติ 045370309 962 ตกลงราคา 154,391.0022914141614700000000096
54บ้านปลาดุก  นายบุญเรือง ทองสวัสดิ์ 045-435031
55บ้านยางลุ่ม  นายโสรส เนื้ออ่อน 045-422551 1122 ตกลงราคา 179,546.001596613121815810000000112
56บ้านนาเมือง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 045313264 901 ตกลงราคา 157,973.0015108391051012800000090
57บ้านนามึน  นายปรีชา สุขศรี 045-370318
58กิตติญาณอุปถัมภ์  นายนภดล คำหล่อ 0 351 ตกลงราคา 110,838.00875532500000000035
59บ้านแคกลางหงษ์  นายศิริชัย ดวงเดือน 045437374 182 ตกลงราคา 17,621.00631520100000000018
60บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 045 -37051 422 ตกลงราคา 128,379.00087668700000000042
61บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  นายภัทรพล นาจาน 0-4547-360 311 ตกลงราคา 118,000.00085634500000000031
62บ้านพับ  นางสุพรรณ สุภาพรม 045-370510 383 ตกลงราคา 120,251.00046588700000000038
63บ้านก่อ  นายสมบูรณ์ พาชอบ 045-370495 203 ตกลงราคา 112,012.00046522100000000020
64บ้านเอ้  นายประหยัด ละมูลมอญ 045370508 281 ตกลงราคา 115,055.00077623300000000028
65บ้านโนนโพธิ์  นางสาวนิธินันท์ ศรีบุษยาสิทธิ์ 045-370507 321 ตกลงราคา 116,973.00078726200000000032
66บ้านดงยาง  นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ 045-370506 1932 ตกลงราคา 1143,506.00015291920222292829000000193
67บ้านท่าลาด  นายกฤษดา สุภศร 045-370505 251 ตกลงราคา 115,925.00096046000000000025
68บ้านนามน  นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์ 045244385 251 ตกลงราคา 114,000.00034436500000000025
69บ้านกอก  นายสุรชาติ การสอาด 045845076 1342 ตกลงราคา 179,000.001913106141517111019000000134
70บ้านนาแก้วประชาสรรค์  นายนราทิพย์ เวชกาล 045845030 1591 ตกลงราคา 1107,772.00412091319181013106000000159
71บ้านกลางใหญ่  นายนิพนธ์ บุญถูก 045-227092 1282 ตกลงราคา 178,200.00142113171117128114000000128
72ประชานุเคราะห์วิทยา  นายสิทธิผล กาญจนศิริรัตน์ 045244385 581 ตกลงราคา 125,390.007846981600000000058
73บ้านไผ่  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 045244385 762 ตกลงราคา 134,800.009127128141400000000076
74บ้านไทยโพนทราย  นางสาวลลิตา แก้วกัญญา 045370493 852 สอบราคา 130,000.0031104101371000000000085
75บ้านทุ่งใหญ่  นายพงษ์เดช ทวีศรี 045370492 1923 วิธีพิเศษ 1130,766.0021201419162416182123000000192
76บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)  นายชัยรัตน์ จิบทอง 045959801 1292 ตกลงราคา 262,797.00556811162112000000000129
77บ้านโนนดู่  นางนารอน ทับสกุล 045370490 141 ตกลงราคา 19,550.00031233200000000014
78เขื่องใน(เจริญราษฎร์)  นายอรรถพร สำเภา 045244385 1,1993 วิธีพิเศษ 1780,000.00981861761921881811780000000001,199
79บ้านกุดกะเสียน  นายสาคร บุตรจันทร์ 045423144 3052 ตกลงราคา 2191,874.0058252622352950162420000000305
80ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)  นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ 045203157 1044 ตกลงราคา 194,870.008811108611111714000000104
81บ้านท่าค้อ  นายสฤษดิ์ หลวงเทพ 045244385 391 ตกลงราคา 127,284.000266951100000000039
82บ้านท่าไห(ไหทอง)  นายธนาคาร ทองกุล 045244135 4092 ตกลงราคา 1253,508.0073503949314533303128000000409
83บ้านโนนจานหนองแสง  นายอรุณ ผดาวัลย์ 045244385 2241 ตกลงราคา 1134,984.0047141524282520161619000000224
84บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  นายนิรันดร์ คงสำรวย 045370637 653 ตกลงราคา 138,858.001113883121000000000065
85บ้านนาโพธิ์  นายชาตรี สุทธวี 045959793 591 ตกลงราคา 128,230.00011781212900000000059
86บ้านหนองขุ่น  นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร - 533 ตกลงราคา 133,437.00012136510700000000053
87บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  - 045-370500 141 ตกลงราคา 113,000.00044004200000000014
88ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย  นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต 0899430655 1721 ตกลงราคา 193,277.0044202714262417000000000172
89สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)  นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต 045846055 2024 ตกลงราคา 176,001.0055262828212717000000000202
90บ้านชีทวน  นายกฤติเดช สุขสาร 045232147 1163 ตกลงราคา 172,882.0040131414101411000000000116
91บ้านหวาง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 045244385 431 ตกลงราคา 130,182.00865386700000000043
92บ้านหนองฮีหนองแคน  นายดำรงค์ บวชไธสง 045370497 801 ตกลงราคา 143,644.0021107141011700000000080
93บ้านหนองโนหนองดูน  นายจักรี ศรีประนม 045244385 1081 ตกลงราคา 167,564.000171430141716000000000108
94บ้านท่าศาลา  นายสุชาติ ธารารมย์ 045232254 781 ตกลงราคา 143,926.002010613641900000000078
95บ้านแดงหม้อ  นายสมัย อินอร่าม 045226118 1292 ตกลงราคา 166,533.0013241527191219000000000129
96บ้านทุ่ง  นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง - 502 ตกลงราคา 133,367.000699135800000000050
97บ้านบุตร  นางรตนพร หลวงเมือง 045-226119 423 ตกลงราคา 120,476.001565912400000000042
98บ้านทัน  นายสงกา ฟ้องเสียง 045370507 1122 ตกลงราคา 170,800.0011172210142117000000000112
99บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุรชาติ การสอาด 045244385 802 ตกลงราคา 154,880.00010131315141500000000080
100บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)  นายสมประสงค์ ยมนา 045225082 2421 ตกลงราคา 1150,000.002445341921262291626000000242
101บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  นายวินัย ฉลวยศรี 045233215 1252 ตกลงราคา 137,124.003211202081618000000000125
102บ้านแสงน้อย  นายศิริพจน์ พรมหล่อ 045244385 1042 ตกลงราคา 157,901.0025101616101215000000000104
103บ้านป่าข่า  นายประเวศ เกษรัตน์ 045 233030 523 ตกลงราคา 135,695.0009410812900000000052
104บ้านโนนรัง  นายพีระ ตลอดพงษ์ 045228222 702 ตกลงราคา 144,643.00791312177500000000070
105บ้านนาผาย  นายอาทิตย์ ศรเกษตริน - 352 ตกลงราคา 123,005.00077492600000000035
106บ้านแก้งซาว  นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ 045228146 2083 วิธีพิเศษ 1120,367.005817151617272511148000000208
107บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  นางสุนันทินี ไครศรี 045244385 391 ตกลงราคา 125,236.000751368000000000039
108บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)  นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล 0811855167 333 ตกลงราคา 122,423.00073649400000000033
109บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  นายจำนงค์ มาลา 045244385 921 ตกลงราคา 183,695.00010211316221000000000092
110บ้านยางขี้นก  นายวินิจ ชนะเคราะห์ - 492 ตกลงราคา 129,092.0008108610700000000049
111บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ - 383 ตกลงราคา 120,450.000549610400000000038
112บ้านศรีสุข  นายสวาท ดวงคำ - 462 ตกลงราคา 122,272.008544471400000000046
113บ้านป่าก่อ  นายก่อศกิ์ สืบเชือ 045370482 513 ตกลงราคา 137,132.0009561151500000000051
114บ้านหนองห้างหนองกวาง  นายศรชัย สุโพธิ์ 0894347783 581 ตกลงราคา 140,636.000831010151200000000058
115บ้านอีต้อม  นางศรีอุบล ละมูลมอญ 045370486 1712 ตกลงราคา 130,275.00091015611120000000000171
116บ้านเค็งนาดี  นาย ประสิทธิ์ ทองโสม 045959802 591 ตกลงราคา 133,345.0013119387800000000059
117บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  นายอนุวัฒน์ รวมธรรม 045370480 1452 ตกลงราคา 187,000.0031181622211720000000000145
118บ้านดู่น้อย  นายนพพร บุญรมย์ 045959803 404 ตกลงราคา 127,223.0004102109500000000040
119บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  นายเอกราช ทองรอง 045-229142 591 ตกลงราคา 127,762.00013791111800000000059
120บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)  นายสุรพล ทับทิมหิน 045231019 03 ตกลงราคา 1142,545.0000000000000000000
121บ้านคำหมีหนองข่า  นางวงเดือน สุภาคาร 0811204208 282 ตกลงราคา 113,775.00335743300000000028
122ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี  นายปิยะ อุทธสิงห์ 0-4522-113 1553 ตกลงราคา 1129,171.00017812101819261629000000155
123บ้านปลาฝา  นางบังอร งามจิตร - 401 ตกลงราคา 127,400.000586651000000000040
124ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 045244385 1064 ตกลงราคา 171,433.006191016141394213000000106
125บ้านศรีบัว  นาย อุทัย บุญพร้อม 045244385 553 ตกลงราคา 139,766.00031241513800000000055
126บ้านหนองเซือม  นายสุนทร ไชยเสนา 045244385 532 ตกลงราคา 129,165.0013142738600000000053
127บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  นายไพชยนต์ บุญสุภา 045244385 481 ตกลงราคา 127,522.009410795400000000048
128บ้านขามป้อม  นายไพรัตน์ ครองยุติ 045959805 663 ตกลงราคา 144,500.00091413851700000000066
129บ้านกุดตากล้า  นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 045221126 542 ตกลงราคา 237,393.00061159131000000000054
130บ้านท่าวารี  นายสุวิทย์ ธานี 045244385 202 ตกลงราคา 113,685.00034235300000000020
131บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  นายดาวเรือง ใจแก้ว 045370479 302 ตกลงราคา 118,292.00055536600000000030
132บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)  นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา 045-370-47 643 สอบราคา 236,261.00013177108900000000064
133บ้านวังถ้ำ  นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่ง 045370477 45 ตกลงราคา 12,758.0002000020000000004
134บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  นายอุดมชัย บุญเอื้อ 045-845515 862 ตกลงราคา 132,359.000918229111700000000086
135บ้านศรีศึกษา  นายวิโรจน์ คูณดี 045 232258 672 ตกลงราคา 130,065.001211016128800000000067
136ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)  นายโอภาศ วุฒิเศลา 045489222 6142 ตกลงราคา 1412,698.0089707278100105100000000000614
137บ้านเทพา  นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร 045244385 465 ตกลงราคา 127,209.00079899400000000046
138บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  นายคมศักย์ เก๋งแก้ว 045244385 992 ตกลงราคา 157,657.001815131415101400000000099
139บ้านหนองขอนดอนยูง  นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์ 045244385 141 ตกลงราคา 17,849.00020332400000000014
140บ้านตำแย  นายอภินันทิชัย แกระหัน 045489494 7410 ตกลงราคา 141,814.001581212712800000000074
141บ้านสร้างมิ่ง  ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ 045858418 2953 ตกลงราคา 1188,688.0055271827243425253030000000295
142บ้านดอนประทาย  281 ตกลงราคา 114,667.00934235200000000028
143บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  นายจำรัส เฝ้าทรัพย์ 045341050 1061 ตกลงราคา 173,594.0069999713201113000000106
144บ้านยางเทิง  นายพลเดช รัตนเพศ 045341049 533 ตกลงราคา 122,827.001766529800000000053
145บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  นายวินัย บุญศรี 0801573663 133 ตกลงราคา 16,500.00000072400000000013
146บ้านหนองบัวแดง  นายวสันทนา ปวะบุตร - 883 ตกลงราคา 152,679.00209121110161000000000088
147บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  นางอโนชา สุรินโยธา 045259233 221 ตกลงราคา 112,932.00433333300000000022
148บ้านนาดีทุ่งเจริญ  นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ 045489989 1903 ตกลงราคา 1102,184.00205191518818272733000000190
149ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  นายสุรชัย กอดแก้ว 045244385 792 ตกลงราคา 149,607.001591781191000000000079
150บ้านน้ำคำน้อย  045244385 291 ตกลงราคา 115,000.00422594300000000029
151บ้านคำเกิ่งหนองจิก  นายพิภพ บุญปัน 045244385 851 ตกลงราคา 155,407.002012911881700000000085
152บ้านผาสุกหนองซองแมว  นายจำรัส วังคะฮาต 045370470 791 ตกลงราคา 150,494.0066397751413900000079
153บ้านหนองเค็ม  นางสาวสุภิญญา รู้ขาย 0844314519 292 ตกลงราคา 119,581.00083346500000000029
154บ้านไพบูลย์  นายพิภพ บุญปัน 045370445 321 ตกลงราคา 115,800.0003010211600000000032
155บ้านหนองแสงหนองเม็ก  นายประพันธ์ ชลกาญจน์ 045-370444 583 ตกลงราคา 229,947.0020102668600000000058
156บ้านโนนขวาวนายูง  นายนิพล ผิวแก้ว 045-959364 552 ตกลงราคา 134,135.0012278881000000000055
157บ้านหนองหลัก  นายนพภา เขียวหวาน 045339101 1411 ตกลงราคา 192,380.00211014137221915119000000141
158บ้านสงยางดอนไม้คูณ  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 045339100 231 ตกลงราคา 117,342.00043154600000000023
159บ้านเศรษฐี  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 045244385 435 ตกลงราคา 117,537.70067796800000000043
160บ้านดุมใหญ่ดงยาง  นายหนูอาง สมสมัย 045370545 1683 ตกลงราคา 150,000.0040201812173328000000000168
161บ้านบัวยาง  นายมุณี สุระเสียง 045370544 955 ตกลงราคา 140,596.00271471010121500000000095
162ชุมชนบ้านหนองแสง  นางสาวทองใบ พรมโสภา 045370475 1173 ตกลงราคา 149,763.00345171915207000000000117
163บ้านท่าลาด  นายทรงพล ทาศิริ 045370474 441 ตกลงราคา 125,149.00925858700000000044
164ชุมชนบ้านหนองขุ่น  นายอรุณ รัตนโสภา 045339212 1674 ตกลงราคา 1100,489.0029161714121321151416000000167
165บ้านยางโยภาพ  นายพิศิษฐ์ เจริญชัย 045370452 435 ตกลงราคา 1140,040.005675105500000000043
166บ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายประเสริฐศักดิ์ มูลสุวรรณ 045-857047 2092 ตกลงราคา 1131,094.0040191816191725212014000000209
167บ้านขมิ้น  นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์ 045339323 631 ตกลงราคา 136,567.0011766169800000000063
168บ้านโนนชาติยูง  นางวิภาวรรณ ชายแก้ว 045959384 332 ตกลงราคา 115,386.00654334800000000033
169บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์ 045370449 614 ตกลงราคา 131,770.001077101151100000000061
170ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)  นายวิชัย สิธิแต้สกุล 045370540 1485 ตกลงราคา 298,891.002413911191310161815000000148
171บ้านนาขาม  นายพินิจ สายแวว 045244385 903 ตกลงราคา 151,254.001913141111101200000000090
172บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร 045244385 941 ตกลงราคา 161,696.00161336651113101100000094
173บ้านหนองเมืองน้อย  นายเฉลิมศรี โคตรพัฒน์ 045959378 343 ตกลงราคา 114.21584475100000000034
174บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  นายศตพล หมั่นวิชาดี 045-370443 1012 ตกลงราคา 261,249.00188121179511812000000101
175บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  นายประเวศ มีบุญ 045-259429 802 ตกลงราคา 233,703.0020101610610800000000080
176บ้านเตย  นางกชมล อยู่สุข 045370467 882 ตกลงราคา 133,900.0021109195111300000000088
177บ้านหนองฮาง  นายชัยชนะ ศรีมันตะ 045343041 2572 ตกลงราคา 1173,889.0044262117262220243027000000257
178บ้านหนองคูทรายมูล  นายศตพล หมั่นวิชาดี 045370466 283 ตกลงราคา 217,662.00022583800000000028
179บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายสมจิต ชนะชัย 0-4537-046 692 ตกลงราคา 136,000.00010396610117700000069
180บ้านเหล่าบาก  นายยุทธนา ไชยกุล 045370434 673 ตกลงราคา 130,076.00108998111200000000067
181บ้านนาไร่ใหญ่  นางอรวรรณ อาธิเวช 045-343106 382 ตกลงราคา 221,183.001034737400000000038
182บ้านนาเลิง  นายสุ่ย ไหลสุข 045244385 382 ตกลงราคา 126,212.00035579900000000038
183บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย  นายสิทธิพร สมสูง 045-370463 973 ตกลงราคา 156,000.0026128111518700000000097
184บ้านหนองไข่นก  นายพิทยา จันทรา 045244385 2903 ตกลงราคา 3220,118.0043202319182531372450000000290
185บ้านโพนแพง  นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ 045-370457 1315 ตกลงราคา 175,500.003018112519208000000000131
186บ้านเป็ดฟากทุ่ง  นายจำเริญ แนวจำปา 045370456 481 ตกลงราคา 129,817.00369696900000000048
187บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)  นายสมศักดิ์ ธรรมสาร 045370137 261 ตกลงราคา 111,225.001111443200000000026
188บ้านก่อบึง  นายไพฑูรย์ ประสมพันธ์ 045244385 631 ตกลงราคา 136,332.00136513116900000000063
189บ้านผึ้ง(สามัคคี)  นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์ 045280455 504 ตกลงราคา 127,809.0012938510300000000050
190บ้านหนองแฝกยางเครือ  นายผัน ชมภูศรี 045244385 703 ตกลงราคา 130,995.007107121115800000000070
191บ้านหนองหล่มหนองเหล่า  นายสุริยัน พรมจำปา 045959382 2132 ตกลงราคา 1148,876.0024162216152129182428000000213
192บ้านโพนเมืองมะทัน  นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม 0819552996 3293 ตกลงราคา 1100,000.0047302730242830333743000000329
193บ้านวังมนเดือยไก่  นางประคอง กอดแก้ว 045370437 743 ตกลงราคา 130,579.002071171111700000000074
194บ้านดอนแดง  นายคำนวล พวงธนะสาร 045244385 1751 ตกลงราคา 192,667.003114121616231816920000000175
195บ้านทุ่งใต้  - 045-370435 762 ตกลงราคา 154,000.00145141112101000000000076
196บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  นายประวัติ กาฬเนตร 045244385 721 ตกลงราคา 141,302.0018311512121100000000072
197บ้านไผ่ใหญ่  นายวสันทนา ปวะบุตร 045342093 721 ตกลงราคา 127,445.001512156119400000000072
198บ้านแสงไผ่  นายสมร ยืนนาน 045342212 343 ตกลงราคา 215,764.005531371000000000034
199บ้านโนนรังน้อย  นางสุจิตรา สิมพรักษ์ 045342196 341 ตกลงราคา 122,181.003653104300000000034
200ประชาสามัคคี  นาอภินันทิชัย แกระหัน 045370461 151 ตกลงราคา 112,000.00030264000000000015
201บ้านหนองมะทอ  นายถาวร บุญกระจาย 045244385 271 ตกลงราคา 117,950.000211432500000000027
202บ้านผือ  นางสาวเรณู เข็มพันธ์ 045244385 523 ตกลงราคา 230,795.00998599300000000052
203บ้านโนนรังใหญ่  นางอุบลวรรณ ชนะชัย 045370459 774 ตกลงราคา 135,538.0094101011161700000000077
204บ้านคำไฮใหญ่  นายอำนาจ บุญทวี 045-842066 1223 ตกลงราคา 186,600.001168613152316816000000122
205บ้านหนองแล้ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 045308241 321 ตกลงราคา 116,100.00177334700000000032
206บ้านหนองหิน  นางกนิษฐ์ อ่อนละมัย 045-308242 701 ตกลงราคา 137,616.00168471117700000000070
207บ้านท่าศิลา  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 045-308059 401 ตกลงราคา 113,844.001553434600000000040
208บ้านเหล่าแดง  นายอุทัย รักวิจิตร์ 045-308112 1463 ตกลงราคา 183,697.0032212019121824000000000146
209บ้านค้อ  นายสมชาย พันธ์โชติ 045244385 301 ตกลงราคา 114,210.00563217600000000030
210บ้านท่าลาด  นายณรงค์ พร้อมโกมล 045-370296 2151 ตกลงราคา 1105,539.0059252628241637000000000215
211ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)  นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์์ 045244385 5091 ตกลงราคา 1235,378.0080493446496245505836000000509
212บ้านกุดกั่ว  นายสุชาติ หงษา 045370305 601 ตกลงราคา 125,853.0018579911100000000060
213บ้านยาง  นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ 045370304 1121 ตกลงราคา 163,637.002891019121618000000000112
214บ้านวังพระวังไฮ  นายนรคิด อาทิเวช 045 370303 1262 ตกลงราคา 171,248.0030121916151222000000000126
215บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 045244385 1033 ตกลงราคา 161,789.0013191613161016000000000103
216บ้านท่าเมือง  นายไพศาล สุวรรณพงศ์ 045244385 1451 ตกลงราคา 184,660.0036142118171722000000000145
217บ้านยางกะเดา  นายกำพล กิ่งชา 045244385 1361 ตกลงราคา 189,959.00139152081219151114000000136
218บ้านสว่างโนนสวาง  นายสมพร แก้วใส 045244385 573 ตกลงราคา 126,700.00106971051000000000057
219บ้านโอดนาดี  นายทวีชัย สินทรัพย์ 045244385 942 ตกลงราคา 139,103.001212181310151400000000094
220บ้านกระบูน  นายอุทัย รักวิจิตร์ 0813604743 831 ตกลงราคา 147,864.002281259101700000000083
221บ้านเหล่าเสือโก้ก  นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม 045244385 2303 ตกลงราคา 1157,316.0025141619262224253227000000230
222บ้านเป้า  นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ 045-370357 1082 ตกลงราคา 166,060.0012161014251615000000000108
223บ้านเหล่าแค  นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว 045244385 461 ตกลงราคา 118,627.0007101277300000000046
224บ้านเหล่าคำ  นายวิทยา แสงงาม 401 ตกลงราคา 121,735.000478541200000000040
225บ้านนาไผ่  นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง 045304105 611 ตกลงราคา 141,867.000861113121100000000061
226บ้านแพง  นายไพศาล พิลาศาสตร์ 293 ตกลงราคา 117,784.000331116500000000029
227บ้านจิก  นายทวีชัย สินทรัพย์ 045842233 1182 ตกลงราคา 174,469.003411111192220000000000118
228บ้านแสง  นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์ 045959594 772 ตกลงราคา 148,707.001915106771300000000077
229บ้านหนองเป็ด  นางชนากานต์ ปุสิงห์ 045244385 371 ตกลงราคา 118,377.006101545600000000037
230ชุมชนโพนเมืองวิทยา  นายจรัญ ภารพักตร์ 045842435 2001 ตกลงราคา 1141,859.0015101510151910303838000000200
231บ้านขามน้อย  นาย ณัฐพงษ์ ดาขวา 045370351 1461 ตกลงราคา 198,671.0034211821132316000000000146
232บ้านคำไหล  นางวลัยภรณ์ สรรพสาร - 401 ตกลงราคา 130,942.000107509900000000040
233บ้านหาด  นายศุภชัย สวัสดิพงษ์ 045244385 821 ตกลงราคา 148,725.0023118101111800000000082
234บ้านหนองมะแซว  นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล 045244385 331 ตกลงราคา 118,420.00042396900000000033
235บ้านสร้างถ่อ  - 361 ตกลงราคา 119,842.008557010100000000036
236บ้านธรรมละ  นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว 045244385 551 ตกลงราคา 138,614.0006716117800000000055
237บ้านรังแร้ง  นางกมลพรรณ วีระชาติ 045370345 571 ตกลงราคา 130,872.0085106681400000000057
238บ้านดอนกลอย  นายมประสงค์ ยมนา 045370344 321 ตกลงราคา 128,151.00066537500000000032
239บ้านหนองบก  นายวันชัย นาราช 045244385 891 ตกลงราคา 147,821.002669121791000000000089
240บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้  นายบสุรวิทย์ ธาดา 045-428530 391 ตกลงราคา 118,149.00756192900000000039
241บ้านแต้เก่า  นายมนัส ทาจิตต์ 045-244385 661 ตกลงราคา 126,346.00195109751100000000066
242บ้านคำไฮน้อย  นายอำนาจ บุญทวี 0873767050 451 ตกลงราคา 132,272.006175791000000000045
243บ้านนาขมิ้น  นายอนุชิต แก้วดี 045244385 231 ตกลงราคา 115,575.00053453300000000023
244บ้านดูน  นายไสว มิ่งทรรศนีย์ - 811 ตกลงราคา 147,345.00161281011141000000000081
245บ้านแต้ใหม่  นายนิวัติชัย สร้อยนาค 045-370358 1211 ตกลงราคา 170,982.0023181415161817000000000121
รวม 33,540 507 - 276 19,437,059.50 4,975 3,986 3,939 4,104 4,175 4,450 4,558 1,055 1,108 1,135 20 18 17 0 0 0 33,540
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน