สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 28  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ยโสธรพิทยาคม  นายมานิต เขียวศรี 045711655
2สอนแก้วว่องไววิทยา  ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ 045760020
3ยโสธรพิทยาสรรค์  นายยงยุทธ ภูมิแสน 045580221 4653 ตกลงราคา 1470,320.0000000007977100607277000465
4สิงห์สามัคคีวิทยา  ดร.สินชัย เจริญทรัพย์ 045716000 3943 วิธีพิเศษ 1345,537.00000000080381104026100000394
5ศิลาทองพิทยาสรรค์  นายจงมิตร ศรีไชย 045737344 3133 วิธีพิเศษ 1315,489.000000000456762454054000313
6ทรายมูลวิทยา  นายวิทยา เพชรไกร 045787063 1,0713 วิธีพิเศษ 11,092,461.0000000001801891801801671750001,071
7ดงมะไฟพิทยาคม  นายปนุพงษ์ เถาวณ์รินทร์ 045787986 2681 ตกลงราคา 1269,410.000000000504448404145000268
8กุดชุมวิทยาคม  นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว 045789101 1,8003 วิธีพิเศษ 11,950,000.0000000003302902803203102700001,800
9กำแมดขันติธรรมวิทยาคม  นายนิติ ในพรม 045738636 2473 วิธีพิเศษ 1258,451.000000000475545273835000247
10โพนงามพิทยาคาร  นายสฤษดิ์ กำหอม 045789988 3981 ตกลงราคา 1326,345.000000000807775704947000398
11เมืองกลางประชานุกูล  นายนคร ผองขำ 045979830
12คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ 045791035 2,2943 วิธีพิเศษ 12,270,000.0000000003893904073383833870002,294
13สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร 045771081 4503 วิธีพิเศษ 1459,618.000000000708585609258000450
14กู่จานวิทยาคม  นายสมเกียรติ เภานาง 045762701 2091 ตกลงราคา 1164,000.000000000304243362632000209
15โพนทันเจริญวิทย์  นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ 045762055 1091 ตกลงราคา 180,570.000000000201620201518000109
16ป่าติ้ววิทยา  ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา 045787986 6451 ตกลงราคา 1464,037.0000000001161401188086105000645
17ศรีฐานกระจายศึกษา  ดร.มนตรี แจ่มศรี 045582172 2161 กรณีพิเศษ 1206,270.000000000374243322834000216
18มหาชนะชัยวิทยาคม  นายเสน่ห์ แสนจันทร์ 045799097 1,3211 วิธีพิเศษ 11,240,466.0000000002212432282222091980001,321
19ตระกูลประเทืองวิทยาคม  นายชัชพล รวมธรรม 045799982 5693 วิธีพิเศษ 3556,405.00000000093112114738790000569
20ค้อวังวิทยาคม  นายนิคม ไชยะนา 045797061 8723 วิธีพิเศษ 1937,784.000000000130140135156185126000872
21เลิงนกทา  นายสรรเพชญ อาจวิชัย 045781116 2,7153 วิธีพิเศษ 12,998,750.0000000004604604654504504300002,715
22ห้องแซงวิทยาคม  นายอัชราวุธ บุปผาชาติ 045777111 3203 วิธีพิเศษ 3426,473.000000000119564614643000320
23บุ่งค้าวิทยาคม  นายบุญมี พุ่มจันทร์ 045584890 6001 ตกลงราคา 1375,393.000000000120120120808080000600
24ศรีแก้วประชาสรรค์  นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม 045979874 3081 ตกลงราคา 1261,707.000000000707060353736000308
25นาโปร่งประชาสรรค์  นายเชษฐา ค้าคล่อง 0 1351 ตกลงราคา 158,149.00000000034232925168000135
26คำเตยวิทยา  นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 045718128 4613 ตกลงราคา 1387,618.000000000958771766468000461
27น้ำคำวิทยาคม  นายอุทัย สุภาพัฒน์ 045756880 2433 ตกลงราคา 1175,845.000000000303357303756000243
28ศรีสะเกษวิทยาลัย  นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ 045612611 03 วิธีพิเศษ 33,097,735.0000000000000000000
29สตรีสิริเกศ  นายสุธี ชินชัย 045612868 2,9603 วิธีพิเศษ 12,960,328.0000000004404053906105655500002,960
30คูซอดประชาสรรค์  นายนริศ อัมภรัตน์ 045913037 2121 ตกลงราคา 1215,580.000000000302452303046000212
31ไกรภักดีวิทยาคม  ดร.สุพล วรรณจู 045612433 5093 วิธีพิเศษ 1370,000.0000000008075948080100000509
32ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)  นายสุริยะ มนิระพงศ์ 045916540 3131 ตกลงราคา 1199,382.000000000504370505050000313
33สิริเกศน้อมเกล้า  นายอุทัย สาคำภีร์ 045614001 3152 ตกลงราคา 1410,000.000000000404674405065000315
34มัธยมโพนค้อ  นายชัยยา บัวหอม 045821035 1491 ตกลงราคา 1126,175.000000000202330252922000149
35น้ำคำวิทยา  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 045921220 1461 วิธีพิเศษ 1149,444.000000000323225122025000146
36เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ 045615915 5583 วิธีพิเศษ 1523,578.00000000079108125898176000558
37ยางชุมน้อยพิทยาคม  นายเยี่ยม ธรรมบุตร 045687116 1,4253 วิธีพิเศษ 11,463,145.0000000002302392442402442280001,425
38ลิ้นฟ้าพิทยาคม  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ 045667055
39กันทรารมณ์  นายเดชชัย ดวงแสง 045651143 2,7603 วิธีพิเศษ 12,700,000.0000000004304474394694784970002,760
40ละทายวิทยา  นายสุระคติ ทองคำ 045915172 5732 วิธีพิเศษ 1529,985.000000000751091077811193000573
41บัวน้อยวิทยา  นางสุมาลี นาคกระโทก 045821099 1173 ตกลงราคา 1140,792.000000000152332111026000117
42ประสานมิตรวิทยา  นายบุรินทร์ สุดใจ 045821067 1901 วิธีพิเศษ 1150,120.000000000252525403639000190
43กันทรลักษ์วิทยา  นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย 045661617 3,8073 วิธีพิเศษ 14,270,834.0000000006156726895906425990003,807
44บึงมะลูวิทยา  นายอุดม ดำริห์ 045924657 1,1103 วิธีพิเศษ 11,502,186.0000000001701701602202301600001,110
45กระแชงวิทยา  นายประมูล แสวงผล 045810509 6443 วิธีพิเศษ 1544,981.000000000150135981109061000644
46กันทรลักษ์วิทยาคม  นายเทวิน ชินบุตร 0900427055 5583 วิธีพิเศษ 1550,000.00000000087123120659271000558
47ภูมิซรอลวิทยา  นายคณาวุฒิ พรหมทา 045924840 5193 ตกลงราคา 1390,000.0000000008810888758575000519
48ขุขันธ์  นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย 045671249 3,3823 วิธีพิเศษ 13,400,000.0000000005805726045904795570003,382
49ลมศักดิ์วิทยาคม  นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ 045821102 1381 ตกลงราคา 1157,877.000000000202123252623000138
50ศรีตระกูลวิทยา  นายจักรินทร์ บุญเอนก 045969931 4441 ตกลงราคา 1403,988.000000000947192506770000444
51สวงษ์วิทยาคม  นายสวาสดิ์ อินธิศร 045685088 3003 วิธีพิเศษ 1378,293.000000000555550404456000300
52สะเดาใหญ่ประชาสรรค์  นายลือชัย พิเลิศ 2011 ตกลงราคา 1208,768.000000000252444413928000201
53ปรางค์กู่  นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 045697088 1,8683 วิธีพิเศษ 31,555,657.0000000003303112962902672396039361,868
54พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 045910817 4703 วิธีพิเศษ 1526,514.00000000080769270546720110470
55โนนกระสังวิทยาคม  นายวิเชียร์ งามแสงทรัพย์ 045920470 2791 ตกลงราคา 1188,111.000000000194151467151000279
56ตูมพิทยานุุสรณ์  ดร.ภูมิภัทร มาลี 045697312 5574 วิธีพิเศษ 1513,195.000000000801351001007270000557
57หนองคูวิทยา  นายเด่นนคร ขาวสะอาด 045818575 3913 วิธีพิเศษ 1217,885.000000000804197804746000391
58สวายพิทยาคม  นางสาวนิตยาพร อำนวย 045969314 1883 วิธีพิเศษ 1190,000.000000000242454272732000188
59มัธยมบักดองวิทยา  นายณภัทร์ ใจเครือ 045637479 3291 วิธีพิเศษ 1328,300.000000000616661495240000329
60ส้มป่อยพิทยาคม  นายบัญชา ติละกูล 045913714 5871 ตกลงราคา 1435,551.00000000087988211411690000587
61ไผ่งามพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.บุญวิทย์ ไชยช่วย 045918141 1273 วิธีพิเศษ 1141,361.000000000242617152223000127
62เบญจประชาสรรค์  นายวรนันท์ ขันแข็ง 045813069 712 ตกลงราคา 173,252.000000000149111810900071
63กำแพง  นายไสว ผาสุข 045691536 1,9073 วิธีพิเศษ 11,900,000.0000000002922842473863283700001,907
64ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ 045910463 4413 วิธีพิเศษ 1430,000.000000000806070809061000441
65ทุ่งสิมวิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา 045821044 1971 วิธีพิเศษ 1247,320.000000000424128182642000197
66จตุรภูมิพิทยาคาร  นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 045821095 2131 ตกลงราคา 1199,960.000000000453242303331000213
67โคกหล่ามวิทยา  นายทัศพร คำปลิว 045602163 1091 ตกลงราคา 1101,934.000000000122617122517000109
68บึงบูรพ์  ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 045689048 4873 ตกลงราคา 1491,354.000000000807590749078000487
69ห้วยทับทันวิทยาคม  นายวิเชียร บุญมาก 045699052 1,5103 วิธีพิเศษ 11,550,000.0000000002702862722042552230001,510
70ผักไหมวิทยานุกูล  นายจิตตนาถ สิงห์โต 045821019 5383 วิธีพิเศษ 1435,000.00000000085681067013376000538
71โนนค้อวิทยาคม  นายนริศ อัมภรัตน์ 045659051 5762 ตกลงราคา 1489,544.000000000100888812010080000576
72ศรีรัตนวิทยา  นายถวัลย์ สุนทรา 045677094 1,5813 วิธีพิเศษ 31,557,000.0000000002802852962002882320001,581
73เขื่อนช้างวิทยาคาร  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร 045655080 7003 วิธีพิเศษ 1847,771.000000000130115115120110110000700
74น้ำเกลี้ยงวิทยา  นายสมพร อาษา 045609048 6034 วิธีพิเศษ 1628,985.00000000080999312189121000603
75บัวเจริญวิทยา  นายสถาน ปรางมาศ 045821015 2651 ตกลงราคา 1236,870.000000000354052503850000265
76นครศรีลำดวนวิทยา  ดร.โฆษิต คำไสย์ 045969807 6954 วิธีพิเศษ 1764,248.000000000120100115120120120000695
77ละลมวิทยา  นายธีวราช อ่อนหวาน 045920112 4711 วิธีพิเศษ 0499,699.000000000808083806088000471
78ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  นายภูรินท์ สอนพูด 045608149 4454 ตกลงราคา 1464,445.000000000908588705557000445
79วรคุณอุปถัมภ์  นายพลพัทธชัย งามแสง 045603046 4263 วิธีพิเศษ 1315,103.000000000606677607687000426
80เบญจลักษ์พิทยา  นายสฤษดิ์ สมทิพย์ 045605041 1,1053 วิธีพิเศษ 11,050,000.0000000002001801901801851700001,105
81โนนเพ็กวิทยาคม  นายศักดา มุขขันธ์ 045826003 2451 ตกลงราคา 1162,654.000000000505040353040000245
82พยุห์วิทยา  นายบุญแก้ว กรไกร
83คลีกลิ้งพัฒนาทร  นายชูพงศ์ บรรทะโก 045668264 1711 กรณีพิเศษ 1134,767.000000000303431202729000171
รวม 55,305 178 - 224 57,610,769.00 0 0 0 0 0 0 0 9,207 9,406 9,635 8,995 9,058 8,838 80 50 36 55,305
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน