สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลดำรงราชานุสรณ์  นายทองหล่อ สิงห์คง 045661467
2บ้านกระบี่  นายจำนง ดีนันท์ 045635750 1462 ตกลงราคา 166,445.0035132219212115000000000146
3บ้านขะยูง  นายอินสร หนูพัฒน์ 045660012 2071 ตกลงราคา 1131,400.0039151126162026171324000000207
4บ้านขนา  นายพิชัย ตุลยเสวี 045635751 1561 ตกลงราคา 186,238.0040182118192317000000000156
5บ้านแก  นายเสรี ชินชัย 0 1592 ตกลงราคา 268,965.0043281915201420000000000159
6น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์  นายเนติวัฒน์ บำรุง 045661471
7บ้านหนองหญ้าลาด  นายชาญ ชมชื่น 045661475 1731 ตกลงราคา 196,902.0042182520252023000000000173
8บ้านสว่าง  นายประพัฒน์ รักพรหม 045661476 2791 ตกลงราคา 1204,931.0045171518191816505130000000279
9บ้านไฮ(วันครู 2503)  นายนิยม ศิริชนะ - 591 ตกลงราคา 128,646.002384764700000000059
10บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)  นายบัญชา กาญจนเสน 045- 2721 ตกลงราคา 1163,095.0057252627262525231523000000272
11บ้านโนนสูง  นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี 081-670209 2021 ตกลงราคา 1125,801.0039221919181618211020000000202
12บ้านระโยง  นายสรวิศ โชดลาภ 045660069 813 ตกลงราคา 142,303.0020101313117700000000081
13บ้านจำนรรจ์  นายสุทธี อาการ 0 1432 ตกลงราคา 288,909.003111139121315131115000000143
14บ้านโนนจิก  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 045-660040 931 ตกลงราคา 136,247.2019912171216800000000093
15บ้านกระแชงใหญ่  นายพิชิต ศิริชนะ 045628231 6591 ตกลงราคา 1375,283.001389281110846688000000000659
16บ้านชำเบ็ง  นายทองคำ รักษาวงษ์ 045-650355 481 ตกลงราคา 126,508.0081032118600000000048
17บ้านหนองทา  นายสมปอง ชินตะวัน 045969855 613 ตกลงราคา 133,511.0017123878600000000061
18บ้านตระกาศขอนแก่น  นายประมาณ ประสานพันธ์ 045-660420 3492 ตกลงราคา 1188.7171323539223834352122000000349
19บ้านโคกวิทยา  นายวิเชียร วงศ์ราช 045969870 1243 ตกลงราคา 169,112.0031161515132311000000000124
20บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ  นายสิทธิชัย พงษ์สิน 045969871 691 ตกลงราคา 139,438.001361431113900000000069
21บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)  นายบัวพัน ขันตี 045660408 1841 ตกลงราคา 198,884.0052202324192224000000000184
22บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์  นายสมัย อดทน 045660015 1921 ตกลงราคา 182,412.0053162729251725000000000192
23บ้านนาไพรงาม  นายพรชัย บุญพร้อม 045-653217 1841 ตกลงราคา 1101,748.0047231923262224000000000184
24บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ 045653218 2323 กรณีพิเศษ 156,000.0045302212111318202932000000232
25บ้านหนองกระทิง  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 045600080 2102 ตกลงราคา 1111,712.0051322329302025000000000210
26บ้านหินวิทยา  นายเสวก วิริยบัณฑิต 081-877937 1141 ตกลงราคา 165,806.002513181581718000000000114
27บ้านท่าพระตระกาศ  นายสมัย ทองมาก 0 2472 ตกลงราคา 159,257.001651281091371670000000247
28บ้านซำผักแว่น-นาซำ  นายอุทัย สร้อยสนธ์ 045969885 863 ตกลงราคา 150,927.0018109910121800000000086
29บ้านเดียง(พลีศึกษา)  นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน 0 2851 ตกลงราคา 1181,345.0046282927243124302422000000285
30บ้านสังเม็ก  นายทวี ฝอยทอง 045-660406 3841 ตกลงราคา 1238,000.0077344452493438201818000000384
31บ้านไหล่ดุมตาเหมา  นายบุญมี จันทวี 045660262 01 ตกลงราคา 197,566.0000000000000000000
32บ้านทุ่งโพธิ์  นายลมัย พวงเพช็ร 0 1023 ตกลงราคา 150,040.0025131214151112000000000102
33บ้านโนนคำแก้ว  นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 062568096 2321 ตกลงราคา 1133,556.0051272733292342000000000232
34บ้านโนนแสนสุข  นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 045660410 811 ตกลงราคา 142,774.0025999148700000000081
35บ้านเดียงตะวันตก  นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 0-4566-326 2011 ตกลงราคา 195,720.0052313019222522000000000201
36บ้านบึงมะลู  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 045-660409 2313 ตกลงราคา 1156,809.0037302530363934000000000231
37บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายบรรจง นวลแย้ม 045-660414 2673 วิธีพิเศษ 1167,989.0047222124302432222124000000267
38บ้านตาแท่น  นายสุเรียน สนทะยา 045660419 2261 ตกลงราคา 1138,727.0040283130172123121113000000226
39บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ  นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง 045969881 1723 ตกลงราคา 195,017.0041212321152526000000000172
40บ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา  นายสมรักษ์ พรมมาสุข 019660382 3075 ตกลงราคา 1177,010.0065353842453646000000000307
41บ้านหนองตลาด-โนนเปือย  นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร 0 905 ตกลงราคา 149,205.00231212131161300000000090
42บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส  นายชรลอน โชติรัตน์ 045969116 1351 ตกลงราคา 173,723.0028172216191815000000000135
43บ้านภูมิซรอล  นายอภินันท์ ฝอยทอง 0918316909 3561 ตกลงราคา 1142,100.0070604548483550000000000356
44ไทยรัฐวิทยา 27  นายอุดร ประสาร 045660261 2031 ตกลงราคา 1116,205.0046252226242238000000000203
45บ้านหนองเม็กพิทยา  นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ 045660195 2001 ตกลงราคา 1129,660.0036182014162520142611000000200
46บ้านเสาธงชัย  นายสำนวน แตะต้อง 045 660405 1392 ตกลงราคา 189,885.0024199913131813912000000139
47บ้านโศกขามป้อม  นางนิลยา นาไชยธง 0 893 ตกลงราคา 147,116.0024137813131100000000089
48บ้านพรทิพย์  นายปิยะ การะเกษ 045660195 321 ตกลงราคา 116,884.001162115600000000032
49บ้านด่าน  นายประดิษฐ์ ผาธรรม 0 5651 ตกลงราคา 1239,008.00110656863505750374025000000565
50บ้านทุ่งใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 045924080
51บ้านโคก(อสพป.32)  นายสุดใจ พานิช 045660015 3091 ตกลงราคา 1179,527.0048372438253330252029000000309
52บ้านปะทาย  นายสมศักดิ์ ประสาร 0 2231 ตกลงราคา 1141,657.0036182718221822242117000000223
53บ้านผือ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 0 1321 ตกลงราคา 173,923.0031181221181913000000000132
54บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่  นายเฉลิม มงคลแก่นทราย 089-280388 2073 ตกลงราคา 1101,611.0036211615172416202616000000207
55บ้านร่องตาซุน  นายชาญ สมสะอาด 045969876 3111 ตกลงราคา 1205,847.0048303145203219303026000000311
56บ้านจานเลียว  นายวิชัย วรรณทวี 085-762635 1621 ตกลงราคา 179,000.0037202127222015000000000162
57บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง 045-660008 951 ตกลงราคา 140,100.00169161514141100000000095
58บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายไพลักษ์ ธานี 045660037 401 ตกลงราคา 118,373.001067763100000000040
59บ้านโนนเปือย  นายเหรียญทอง ท้าวมา 0985465925 391 ตกลงราคา 119,658.00962654700000000039
60บ้านรุงสมบูรณ์  นายพล สำลี 045660407 2421 ตกลงราคา 1151,290.0035312423262820141724000000242
61เกษตรประชาตาทวด  นายวารินทร์ บุญเชิญ 045650326 2261 ตกลงราคา 1155,533.0043202718202220221816000000226
62บ้านโดนอาว  นายสมยศ ภูสิงห์ 045660421 7483 วิธีพิเศษ 1544,543.00118635555555236555451505945000748
63บ้านชำแจงแมง  นายประดิษฐ์ วันดี 045660423 3202 ตกลงราคา 1214,794.0066222937303029253220000000320
64ชนะใช้กิจการ  นางอัญชลี เกษมสุข 045969868 1391 ตกลงราคา 192,037.00201113151020892013000000139
65บ้านชำม่วง  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 045650330 1131 ตกลงราคา 160,112.003114211116911000000000113
66บ้านโคกเจริญ  นายวีรชาติ แสงกล้า 045-969101 2143 ตกลงราคา 1120,248.0046382732232424000000000214
67บ้านละลายมีชัย  นายโผน ธรรมทวี 0 2113 ตกลงราคา 1112,151.0065212524233221000000000211
68บ้านทุ่งยาวคำโปรย  นายกัมพล เจริญรักษ์ 045-969102 1861 วิธีพิเศษ 1101,505.0047233220271522000000000186
69บ้านสามเส้า  นายโกศรี พันธ์ยงค์ 045924450 3911 ตกลงราคา 1242,197.0072463336434230333521000000391
70บ้านกุดเสลาหนองขวาง  นายไพสงค์ แซ่เตีย 045660428 1182 ตกลงราคา 164,264.0034181210121517000000000118
71บ้านนารังกา  นางอุไรวรรณ คำชัย 045660415 1921 ตกลงราคา 1101,884.0050221915242240000000000192
72บ้านกันจาน  นางจันจิรา ศรีจันทร์ 0 491 ตกลงราคา 125,992.001377555700000000049
73บ้านซะวาซอ  นางนันทพร เสนสม 045-660480 461 ตกลงราคา 125,396.0010310765500000000046
74บ้านโนนคูณ  นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 045-660448 471 ตกลงราคา 126,606.006981162500000000047
75บ้านโนนงาม  นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ 045660413 621 ตกลงราคา 130,383.0020771246600000000062
76บ้านสามแยก-หินกอง  นายคำปัน จำปาเรือง 0-4566-007 2185 สอบราคา 1107,004.0042231824291518231412000000218
77บ้านขนุน  นายวิมล มูลสาร 0 2971 ตกลงราคา 1186,230.0050283423363526212816000000297
78บ้านตาเครือ  นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 045660375 723 ตกลงราคา 233,244.0015511111013700000000072
79บ้านหนองรุงพระทะเล  นายนำพล กิ่งมะณี 045-660093 1411 ตกลงราคา 179,257.0036151615182021000000000141
80บ้านโตนด  นายสุรินทร์ คำชัย 045660418, 2841 ตกลงราคา 1150,447.0068362438474031000000000284
81บ้านนาขนวน  นายสังคม อินทร์ขาว 045-660416 1874 ตกลงราคา 281,490.2654271925261620000000000187
82บ้านหนองหัวช้าง  นายสิทธินันท์ วรรณจู 0852011826 803 ตกลงราคา 158,050.00241139916800000000080
83บ้านโนนสมบูรณ์  นายสาริศ ขำศรีบุศ 045660412 1351 ตกลงราคา 173,856.0036121620201912000000000135
84บ้านจานทองกวาววิทยา  นางสุจิตรา จูมสีมา 045811044 3552 ตกลงราคา 1220,411.0062323240403039302228000000355
85บ้านตาลอย-หนองคัน  นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 045-660267 1941 ตกลงราคา 1119,013.0040192511162513151515000000194
86บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)  นายนิธิศ ธรรมนิยม 045-969866 1001 ตกลงราคา 161,514.001713157114108114000000100
87บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสงวน สีลากุล 045660264 3451 ตกลงราคา 1220,240.0054273840353037302925000000345
88มหาราช 2 (ภูคำ)  นายสุชาติ สารเฉวตร์ 045-660108 1052 ตกลงราคา 157,808.0024151012121814000000000105
89บ้านไร่เจริญ  นายกฤษฎา เพิ่มวิไล - 643 ตกลงราคา 125,024.00812913211900000000064
90บ้านโนนสำราญ  นายชุติ เจริญศรีเมือง 0857687496 2321 ตกลงราคา 1153,350.0032191727252217173125000000232
91บ้านท่าสว่าง  นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 0933208350 4171 ตกลงราคา 1315,472.0047273222373025456983000000417
92บ้านจันทน์หอม-ตาเสก  นายจินดา ศรีรวัฒน์ 0810697710 1722 ตกลงราคา 175,725.0028131420151515211021000000172
93บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ 045969879 831 ตกลงราคา 146,528.001815991571000000000083
94บ้านหนองหิน(อสพป.15)  นายเสมียน ละเลิศ 045969107 933 ตกลงราคา 153,783.001814131010131500000000093
95บ้านจำนันสายเจริญ  นายจิมจง ทองคำวัน 045660263 1601 ตกลงราคา 184,347.0036272419191817000000000160
96บ้านสวนกล้วย  นายเสถียร จำเริญ 0 2072 สอบราคา 2110,040.0039131913232120221522000000207
97บ้านทุ่งขนวน  นายนที สุขพอดี 045969105 1251 ตกลงราคา 173,000.0040131116151812000000000125
98บ้านโนนเรือคำบอน  นายถวิล แพงยา 045660044 1271 ตกลงราคา 149,246.002813181992020000000000127
99อนุบาลขุนหาญ (สิ)  นายณรงค์ จำปา 045679227 1,1153 วิธีพิเศษ 1600,000.002221271161111221041018471570000001,115
100บ้านกระทิง  นายเสกสรรค์ สามสี 045-669080 821 ตกลงราคา 148,445.001661481072100000000082
101บ้านศิวาลัย  นายวัฒนา จันทะวงษ์ 045679264 1251 ตกลงราคา 173,000.0040131116151812000000000125
102บ้านโนนอ้อ  นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ 045660274 1251 ตกลงราคา 173,000.0040131116151812000000000125
103บ้านดาน  นายทรงพล โพธิ์ขาว 045679218 1341 ตกลงราคา 172,290.0038171020141718000000000134
104บ้านโนนสูง  นางสาวดนตรี บุญลี 045 679236 1092 ตกลงราคา 138,129.0024101816141116000000000109
105บ้านจะเนียว  นายแมนศักดิ์ แถมวัน 045669125 1573 ตกลงราคา 180.8550112124191220000000000157
106บ้านกระหวัน  นายโอภาส ดอกพวง 0 1133 ตกลงราคา 156,538.003916141210139000000000113
107บัานกันจด  นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ 045660255 581 ตกลงราคา 113,056.0014991154600000000058
108บ้านเดื่อ  นายทวี สอนคำเสน - 592 อิเล็กทรอนิกส์ 242,539.000101151391100000000059
109บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา  นายรังษฤษดิ์์ บุตรลักษ์ 045662078 902 ตกลงราคา 150,358.00221711101181100000000090
110บ้านระหาร  นายวิทวัส รัตโน 045969212 1083 ตกลงราคา 158,716.0029141014161312000000000108
111บ้านพยอม  นายบุญคง เนตรภักดี 045660186 1015 ตกลงราคา 137,198.003110146131611000000000101
112บ้านโคกระเวียง  นางเนตรนภา สาระวรรณ 0 1262 ตกลงราคา 172,038.00269159787181413000000126
113บ้านขุนหาญ  นางวัชรา รัตโน 045665166 1641 สอบราคา 1136,379.0020222536172123000000000164
114บ้านดู่  นายอภิศักดิ์ ไสว 045674203 1701 ตกลงราคา 188,977.0042222516261821000000000170
115บ้านโพธิ์กระสังข์  นายพิชัย จุลวรรณโณ 045665063 3861 ตกลงราคา 1293,494.2064353737362130453645000000386
116บ้านซำ  นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ 045660082 1272 ตกลงราคา 283,557.0028102021131421000000000127
117บ้านสดำ  นายไกรสร อุ่นแก้ว 0 1644 ตกลงราคา 190,422.0039251727222014000000000164
118บ้านหนองคู  นายสัญญา ศรีสุข 045665030 1211 ตกลงราคา 164,806.0025121718161617000000000121
119บ้านหนองขนาน  นายศุภวิทย์ สุภโกศล 045-660082 332 ตกลงราคา 117,302.001044242700000000033
120บ้านบักดอง  นายอะเด็น สมัครพงศ์ 045660398 2771 ตกลงราคา 1164,233.0048383239414336000000000277
121บ้านสำโรงเกียรติ  นายชวน แก้วกัณหา 045-921792 7901 ตกลงราคา 1470,310.00174776757616153807783000000790
122บ้านหนองบัวเรณ  นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร 045-660395 1551 ตกลงราคา 17,980.0020252518222421000000000155
123บ้านตาเส็ด  นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม 045637408 571 ตกลงราคา 132,737.0011153589600000000057
124บ้านตาปรก  นายศิริพงษ์ บุตกร 045679235 1342 ตกลงราคา 176,049.0030191815162214000000000134
125องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง - 442 ตกลงราคา 126,407.001072449800000000044
126บ้านกระเจา  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 045660254 711 ตกลงราคา 134,554.00191110788800000000071
127บ้านหนองบัว  นายประชัน ธรรมรส - 1203 ตกลงราคา 157,864.003420161015817000000000120
128บ้านภูดินพัฒนา  นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข 045969222 1811 ตกลงราคา 188,809.0037211516141214152116000000181
129หมู่บ้านทับทิมสยาม07  นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี - 432 ตกลงราคา 122,842.001345394500000000043
130บ้านโพธิ์กระมัล  นายปรีชา ทองอินทร์ 045669081 2231 ตกลงราคา 1133,160.0046381931293327000000000223
131บ้านกระมัลพัฒนา  นายวุฒิพงษ์ ถันทอง 045-921147 773 ตกลงราคา 146,394.001514989101200000000077
132บ้านตาหมื่น  นายเกียรติคุณ สืบหล้า 0 801 ตกลงราคา 146,371.0016185414121100000000080
133บ้านหนองจิก  นายทินกร มณีกุล 0885914820 1915 ตกลงราคา 1117,501.0041181612192117181019000000191
134บ้านกุดนาแก้ว  นายธนภัทร ศรีโสด 0 2113 ตกลงราคา 1117,222.0052292727282424000000000211
135บ้านหนองใหญ่  นายสนิท จำปาทิพย์ 045-660185 901 ตกลงราคา 153,617.00189101114141400000000090
136บ้านภูทอง  นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ 045-818044 1001 ตกลงราคา 149,956.003112116181210000000000100
137บ้านซำเขียน  นายทวี พรมดวงศรี 045660021 631 สอบราคา 135,281.001310924111400000000063
138บ้านกราม  นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ 045921026 2241 ตกลงราคา 1116,845.0069293117242232000000000224
139บ้านพอกบำรุงวิทยา  นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง 045969238 624 ตกลงราคา 133,363.0017117676800000000062
140บ้านปุนวิทยา  นายมงคล สุทธิสน - 563 ตกลงราคา 134,423.0071168771000000000056
141บ้านกระเบา  นายสุประกิต จันทร์ถา - 1201 ตกลงราคา 167,115.0029111322141516000000000120
142บ้านกันตรวจห้วย  นายธวัชชัย บุญน้อย 045818225 911 ตกลงราคา 148,189.0028810131112900000000091
143บ้านหนองผือ  นาจำเริญ แก้วมณี 045 660461 364 ตกลงราคา 120,333.00929064600000000036
144หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ 045-818013 3113 ตกลงราคา 1140,204.0066294032262025262225000000311
145บ้านตาเอก  นายชัยมงคล มีวงศ์ 0 2561 ตกลงราคา 1166,809.0045232011202035303022000000256
146บ้านตานวน  นายมนูญ เลิศศรี 0 271 ตกลงราคา 114,911.00743333400000000027
147บ้านกันทรอม  นายนิรภัย ศรแก้ว 0981027901 2943 ตกลงราคา 1164,307.0079362836393244000000000294
148บ้านกันทรอมน้อย  นายมานพ ตลับทอง 045969214 1583 ตกลงราคา 280,060.0042132615241424000000000158
149บ้านจองกอ  นายไพฑูรย์ พละไกร 045660017
150บ้านอาราง  นายชัยนัตร ไชยสาร 045637506 671 ตกลงราคา 127,458.0023159672500000000067
151บ้านโนนสะอาด  - - 141 ตกลงราคา 16,564.00222232100000000014
152บ้านดอนข่า  นางวิชุดา ชัยชาญ 045660022 741 ตกลงราคา 141,108.002455711121000000000074
153บ้านม่วงแยก  นางจิตรา กุมพันธ์ 045660275 553 ตกลงราคา 132,238.00111157114600000000055
154บ้านทุ่งเลน  นายไพรัตน์ ทองบ่อ 0 1522 ตกลงราคา 182,030.0039221519211719000000000152
155บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  นายปรีชา รินวงศ์ 045657016 4713 ตกลงราคา 1265,128.00112665848578545000000000471
156บ้านซำขี้เหล็ก  นายชุมพร ขันสิงห์ 045657329 782 ตกลงราคา 142,366.0012151210119900000000078
157บ้านหนองเก่า  นายไสว มีสติ 045657014 481 ตกลงราคา 118,706.0011710862400000000048
158บ้านโนนแฝก  นายนพรัตน์ สายลุน 045657164 2671 ตกลงราคา 1148,654.0069352631323737000000000267
159บ้านซำตาโตง  นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง 045969226 1171 ตกลงราคา 167,741.0027151410111921000000000117
160บ้านตูม(นพค,15กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ 045923834 1,2984 สอบราคา 2819,930.00200159159104135120124114114690000001,298
161บ้านสะพุง  นายบุญเล่ง บุตรศรี 045677548 2493 ตกลงราคา 1144,000.0050353333333035000000000249
162บ้านจานบัว  นายรัตนสิทธิ์ โสพล 045600204 1943 ตกลงราคา 1115,630.0037221919211114211119000000194
163บ้านทุ่งสว่าง  นายอำนาจ น้อยแสง 045660281 1473 ตกลงราคา 181.9842201814181619000000000147
164บ้านหนองปิงโปง  นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด 072546502 811 ตกลงราคา 151,229.0089101711151100000000081
165บ้านจอก(ประชาสามัคคี)  นายประสพ ขอจงสุข 045677022 1782 ตกลงราคา 188,671.0041192828192320000000000178
166บ้านเสื่องข้าว  นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ 045-660309 2483 ตกลงราคา 1173,877.0027202416142018303247000000248
167บ้านกระหวัน  นายวิเชียร โพธิ์สาชัย 045969555 1873 ตกลงราคา 195,861.0048262033251619000000000187
168บ้านศรีแก้ว  นายสมศักดิ์ สุขศาลา 045677025 3913 ตกลงราคา 1217,371.0096495051524053000000000391
169อนุบาลศรีรัตนะ  นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ 045677026 2371 ตกลงราคา 1123,353.0070262638272525000000000237
170บ้านหนองรุง  นางสาวทีฆรภัค ดวงสา - 401 ตกลงราคา 121,600.0011325130600000000040
171บ้านโนนแก  นายวัชระ จันทร์แสง 0899495201 303 ตกลงราคา 120,317.00130865700000000030
172โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี  นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว 045821100 1285 ตกลงราคา 183,975.00251081211615171410000000128
173บ้านตระกาจ  นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ 045677023 942 ตกลงราคา 154,148.00211812107131300000000094
174บ้านหนองใหญ่-ตาไทย  นายผดุง ชาติดร 0 483 ตกลงราคา 17,934.0010613745300000000048
175บ้านตาแบน  นายเก้า อุทัยกรณ์ 045677256 491 ตกลงราคา 120,478.00012712521100000000049
176บ้านปุน  นายประเวช สัตยกุล 0 1741 ตกลงราคา 195,949.0049221719151933000000000174
177บ้านสลับ  นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 045660161 1331 ตกลงราคา 172,142.0030181118102323000000000133
178บ้านขนาด  นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 045-660118 1011 ตกลงราคา 153,937.003013145151113000000000101
179บ้านตายู(อสพป.32)  นายเสมือน วรเชษฐ 045660119 392 ตกลงราคา 121,035.001133774400000000039
180บ้านหนองบัวทอง  นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 045-660308 1761 ตกลงราคา 198,667.0043232715202523000000000176
181บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  นายทวีคูณ จวงการ 0 4731 ตกลงราคา 1283,839.0075383048393751306659000000473
182บ้านศิลาทอง  นางกาญจนา เพิ่มวิไล 0 741 ตกลงราคา 136,073.00281141175800000000074
183บ้านบกห้วยโนน  นายหนัน อุสาย 045660163 991 ตกลงราคา 156,645.0024158712181500000000099
184บ้านตระกวน  นายธัชชัย นาจำปา 045677259 1071 ตกลงราคา 163,459.002210161462316000000000107
185บ้านหนองสังข์  นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ 0888914848 1555 ตกลงราคา 176,672.003515129171611121711000000155
186อนุบาลเบญจลักษ์  นางสาวบุญร่วม วิชาชัย 0456-05311 1501 ตกลงราคา 198,604.000272530122828000000000150
187บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 045-605315 3072 ตกลงราคา 2129,339.0063442223232640252021000000307
188บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นางรัฐอนงค์ อินโหงว 0 1652 ตกลงราคา 186,490.0038192019212523000000000165
189บ้านโนนไหล่-หนองเลิง  นายธนะศักดิ์ ธนะศรี 045-660376 1281 ตกลงราคา 173,654.0028132021131122000000000128
190บ้านหนองนกเขียน  นายอัคนี ชินชัย 045660180 861 ตกลงราคา 137,010.0020147814111200000000086
191บ้านเขวาธะนัง  ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร 045660243 911 ตกลงราคา 132,000.0023149131115600000000091
192บ้านโนนจักจั่น  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 0 731 ตกลงราคา 148,393.001614811951000000000073
193บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 0 181 ตกลงราคา 112,948.00323052300000000018
194บ้านหนองหว้า  นางสุจิตรา ภูมิภาค 045660179 1381 ตกลงราคา 196,894.0028151611102316766000000138
195โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)  นายวชิระ ฉวีวงษ์ 045-660379 1993 ตกลงราคา 1136,256.003417151818232518247000000199
196บ้านเพ็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 0-4566-015 923 ตกลงราคา 142,277.003513877101200000000092
197บ้านหนองบัวใหญ่  นายวรุตม์ มั่นจิตร 045660381 1801 สอบราคา 1120,000.0022161721191720161715000000180
198บ้านดอนเขียว  นายบัวลอน คำศรี 045660154 962 ตกลงราคา 153,077.00251161415131200000000096
199บ้านท่าคล้อ  นายอัศวิน เกษสร 0 1281 ตกลงราคา 168,350.003014121518811596000000128
200บ้านหนองบักโทน  นายสุนทร ทองสวัสดิ์ 045-969279 1102 สอบราคา 152,170.0023101420131515000000000110
201บ้านหนองคับคา  นายกอบชัย โพธินาแค 0908937894 461 ตกลงราคา 130,821.001090977400000000046
202บ้านโนนสำโรง  นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ 0918274244 572 ตกลงราคา 135,617.00173113581000000000057
203บ้านหนองยาว  นางปรมาภรณ์ ทองสุ 045660244 1521 ตกลงราคา 182,056.003020151317131015712000000152
204บ้านคำสะอาด  นายธีรเดช บุญเนตร 045660382 1451 สอบราคา 180,894.0036201515141012779000000145
205บ้านคำกลาง  นายจิตกร ป้องกัน 045-660155 471 ตกลงราคา 125,917.001667308700000000047
206บ้านหนองฮาง  นายสนั่น โคตรชัย 045-660383 1322 ตกลงราคา 177,010.00281317111413116613000000132
207บ้านไผ่หนองแคน  นายเพชร วงพรมมา 045-969290 1414 ตกลงราคา 157,705.0035211717181320000000000141
208บ้านสร้างเม็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 045969291 1831 ตกลงราคา 1102,487.00512011241920199010000000183
209บ้านกุดผักหนามคำน้อย  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 045660151 793 ตกลงราคา 145,163.00219677111800000000079
210บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ  นายตรีเพชร สุนสาย 045660150 1501 ตกลงราคา 179,541.0038171820202314000000000150
รวม 35,816 369 - 235 19,964,429.19 7,538 4,126 3,900 3,933 3,921 3,845 3,945 1,471 1,614 1,369 50 59 45 0 0 0 35,816
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน