สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านกันทรารมย์  นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ 045920642 1,0043 วิธีพิเศษ 1670,000.0013977715876686594106873270610001,004
2บ้านโคกสูง  น.ส.นิตยาภรณ์ ตรีแก้ว 045920615 2731 ตกลงราคา 1161,683.0051274219221622192431000000273
3ศรีสะอาดวิทยาคม  นายสมบูรณ์ อินทร์ดา - 2981 ตกลงราคา 1186,043.0044182228282721403139000000298
4บ้านปราสาท  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ - 3731 ตกลงราคา 1253,820.0048323227332418455856000000373
5บ้านตะเคียนบังอีง  นายประไพ กอกหวาน 045660441 1183 ตกลงราคา 157,205.0023191222181014000000000118
6บ้านหนองสะแกสน  นางปิยนาถ บุญเย็น 045969174 951 ตกลงราคา 153,393.0025818111081500000000095
7บ้านบ่อทอง  นายธีรศักดิ์ พฤกษา 045969172 1392 ตกลงราคา 259,419.002619243811912000000000139
8บ้านสกุล  นางเข็มเพชร ประดับศรี 045660260 1054 ตกลงราคา 159,573.002412141316719000000000105
9บ้านคล้อโคกกว้าง  นายอดิศักดิ์ อาษาราช 045613592 744 ตกลงราคา 139,971.002385510121100000000074
10บ้านคลองเพชรสวาย  นายสุรพงษ์ เวชพันธ์ 045660189 671 ตกลงราคา 138,622.0016786891300000000067
11บ้านกันโทรกประชาสรรค์  นายเดชา จันดาบุตร 0848323060 1362 ตกลงราคา 192,052.0034142720141512000000000136
12จะกงวิทยา  นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 045660363 2233 วิธีพิเศษ 1145,461.0032252314201920272122000000223
13บ้านตาสุด  นายสนั่น ไชยบุตร 045660358 3511 ตกลงราคา 1218,154.0057292534383629344227000000351
14บ้านกฤษณา  นายสมชาย เล้าวาลิต 045-660371 1621 ตกลงราคา 177,360.0035212125142125000000000162
15สวัสดีวิทยา  นายโกมินทร์ ปานขาว 045660348 1972 ตกลงราคา 182,808.0047172218181416191214000000197
16บ้านป่าใต้  นางวาสนา กันหาสุข 045660349 2683 ตกลงราคา 1160,608.0056352525242523231913000000268
17บ้านปะอุง  นายสัญญลักษณ์ เวชกามา 045613592 891 ตกลงราคา 157,430.0020912910171200000000089
18บ้านเค็ง  นายปรีชา ศรีพูล 045969158 1591 ตกลงราคา 193,449.002917209161711131413000000159
19บ้านใจดี  นายประทวน เคราะห์ดี - 1743 ตกลงราคา 173,665.0031152015212515121010000000174
20บ้านทะลอก  นายบรรลือ สุนทร - 1431 ตกลงราคา 161,635.0034152720131816000000000143
21บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  นายศราวุธ วามะกัน 045613592 741 ตกลงราคา 144,170.00218691210800000000074
22บ้านอังกุล  นายสำเร็จ ชาญพินิจ 045613592 1501 ตกลงราคา 182,932.0040141820182218000000000150
23บ้านภูมิศาลา  นายวัชรินทร์ สอนพูด 045613592 1401 ตกลงราคา 183,012.0027812161361912189000000140
24บ้านเสลาสุขเกษม  นางวิลาสินี คำวงค์ 0456ุ60345 1192 ตกลงราคา 155,232.003015112215818000000000119
25บ้านดองกำเม็ด  นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ 045630668 1092 ตกลงราคา 247,707.003115141117714000000000109
26บ้านกันจาน  นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ 045685122 2011 ตกลงราคา 1133,779.0035121515201429251521000000201
27บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง 045660372 1843 ตกลงราคา 1101,513.4049232520272515000000000184
28บ้านตรางสวาย  นายสสิธร หนันดูน 045613592 1363 ตกลงราคา 176,926.0033171519122020000000000136
29บ้านระกา  นายอดิเรก บุญคง 045613592 1733 ตกลงราคา 180,000.0020129714712205022000000173
30บ้านโคกเพชร  นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์ - 612 ตกลงราคา 127,069.00224510412400000000061
31บ้านเปี่ยมตะลวก  นายไสว สุนทร 045613592 533 ตกลงราคา 128,280.001666577600000000053
32บ้านตะเคียนช่างเหล็ก  นายอำนาจ สว่างภพ 045660359 2951 ตกลงราคา 1122,061.0063292725272925252718000000295
33บ้านจันลม  นายขวัญ พันธ์จันทร์ 045660632 2631 ตกลงราคา 1166,394.0047271435261431241629000000263
34บ้านกะกำ  นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 045660190 1971 ตกลงราคา 1107,921.0039171823221226161212000000197
35บ้านหนองกาด  นางศรศรี ศรีคำ 045613592 1321 ตกลงราคา 159,971.0023162718171219000000000132
36บ้านทุ่งศักดิ์  นายคมสัน ติดมา 045696180 952 ตกลงราคา 253,165.0025129141391300000000095
37บ้านบัวบก  นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส 045821183 593 ตกลงราคา 130,383.001997576600000000059
38บ้านเรียม  นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น 045969206 621 ตกลงราคา 137,039.00147777101000000000062
39บ้านปรือคัน  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 045613592 3961 ตกลงราคา 1254,274.0078303832413524413542000000396
40บ้านปรือใหญ่  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ - 5483 ตกลงราคา 1354,795.00100626344334939456350000000548
41บ้านมะขาม  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 045660401 2501 ตกลงราคา 1138,352.0063403223283034000000000250
42บ้านหลัก  นายไพศาล พันธ์ภักดี 045613592 622 ตกลงราคา 132,751.0018314797400000000062
43บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)  นายชัยรัตร ภูติยา 045613592 1383 ตกลงราคา 165,058.0038171617191714000000000138
44นิคม 1  นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 1311 ตกลงราคา 160,071.0039221517101711000000000131
45นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)  นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง 045660373 1261 ตกลงราคา 140,881.004016151318159000000000126
46ทับทิมสยาม 06  นายสมศักดิ์ วรรณา 045660001 1002 ตกลงราคา 155,354.00291391541515000000000100
47บ้านสะเดาใหญ่  นายบุรี หาญพิทักษ์ 045660347 3941 ตกลงราคา 1250,362.0072263536423448324326000000394
48บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ 045613592 1321 ตกลงราคา 173,148.0034151516182014000000000132
49บ้านเขวิก  นายไพจิต สอนพูด 045613592 721 ตกลงราคา 136,749.002685699900000000072
50บ้านโพง  นายประยูร รับรอง 045613592 992 ตกลงราคา 154,922.00251710714131300000000099
51บ้านใหม่ประชาสามัคคี  นายวันชัย วรรณวงษ์ 045613592 663 ตกลงราคา 136,233.0019549119900000000066
52บ้านตาอุด  นายกฤติเดช บุญศรัทธา 045922236 6523 ตกลงราคา 3458,551.00100444746486351655542293527000652
53บ้านตรอย  นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ 045613592 593 ตกลงราคา 128,201.001698793700000000059
54บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายอำนวย แสวงดี 045660352 1573 ตกลงราคา 188,803.0037221324172519000000000157
55บ้านเคาะสนวนสามัคคี  นายสุริเยศ ถุงจันทร์ 045613592 2523 ตกลงราคา 1100,610.0054263439293832000000000252
56บ้านละเบิกตาฮีง  นายสาคร พิมพร 045660365 1061 ตกลงราคา 162,679.0021101315131915000000000106
57บ้านโสน  นายสุนทร กุมรีจิตร 045814128 2131 ตกลงราคา 1128,543.0050221517232416201016000000213
58บ้านอาวอย  นายบุญหลาย อินตะนัย 045613592 2571 ตกลงราคา 1158,243.0050192438261919202121000000257
59บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)  นายธีรศักดิ์ บัวศรี 045660370 2431 ตกลงราคา 1157,756.0048241822231422232029000000243
60บ้านสวาย  นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม 045660258 3273 ตกลงราคา 3205,054.0069291828292832263929000000327
61บ้านหนองคล้า  นายประเวช สูงสุด 045660343 1333 ตกลงราคา 186,409.0035121916161817000000000133
62บ้านคำเผีอ  นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 045818016 612 ตกลงราคา 133,862.0017648116900000000061
63บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2  นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร 045613592 2911 ตกลงราคา 1166,000.0055343326202630351715000000291
64ชุมชนบ้านหัวเสือ  นายรังสิต ศรีเมือง 045685097 1883 ตกลงราคา 1114,832.003521171920192511615000000188
65บ้านสำโรงตาเจ็น  นายสมควร ระยับศรี 045613592 3211 ตกลงราคา 1213,952.0042202047302230393932000000321
66สวงษ์พัฒนศึกษา  นายประดิษฐ์ เนียมศรี 045685110 1831 ตกลงราคา 1103,795.0037291828212327000000000183
67บ้านห้วยสระภูมิ  นายคูณ สำเภา 045-685109 1351 ตกลงราคา 172,550.0038141816201613000000000135
68บ้านศาลาประปุน  นายอำนวย คำแพง 045-969190 401 ตกลงราคา 111,428.40845754700000000040
69บ้านโนนดู่  นายจรัล พุ่มเพ็ชร 045613592 1671 ตกลงราคา 198.1439151927301423000000000167
70บ้านเริงรมย์  นางทิพรัตน์ คำแพง 045640131 1163 ตกลงราคา 162,203.0032141420121311000000000116
71บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)  นายธนวัฒน์ ปรทานัง 045660368 822 ตกลงราคา 141,221.002791410108400000000082
72บ้านสระบานสามัคคี  นายนิรันดร์ ธรรมคุณ 045969191 703 ตกลงราคา 143,647.001184109141400000000070
73บ้านปราสาทกวางขาว  นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 045969169 1893 ตกลงราคา 1105,192.0044293020222519000000000189
74บ้านกันแตสระรุน  นางวิลาศิณี ตั้งเพียร 045660009 741 ตกลงราคา 142,926.0017116411121300000000074
75บ้านแขว  นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ - 1983 ตกลงราคา 1116,039.0040281920312832000000000198
76บ้านตาดม  นายเอกราช บุราชรินทร์ 045969201 521 ตกลงราคา 132,783.00561061051000000000052
77บ้านสมบูรณ์  นายยุทธนา นิตยวรรณ - 1411 ตกลงราคา 166,251.0027121616202921000000000141
78นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)  นายยุทธนา สารีบุตร 2352 ตกลงราคา 1149,947.0041192925172017202621000000235
79นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  นางอัจฉรา จันทรักษ์ 045660257 891 ตกลงราคา 145,968.0031610119111100000000089
80อนุบาลศรีประชานุกูล  นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 045671010 1,2323 วิธีพิเศษ 1697,141.002811551591591621571590000000001,232
81ขุขันธ์วิทยา  นายปฏิญญา จันทรชิตต์ 045671011 4383 ตกลงราคา 1279,320.0086445452364648202824000000438
82บ้านชำแระกลาง  นายโกมล วิเชียร 045660020 3081 ตกลงราคา 1191,274.0060192837302228272631000000308
83บ้านแทรง  นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง 045613592 1191 ตกลงราคา 175,681.00211211101371310814000000119
84บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)  นายจำรูญ มลิพันธ์ 045613592 1121 ตกลงราคา 164,852.0023101614201613000000000112
85วัดเขียน  นายสมนึก ชมภูพื้น 2033 ตกลงราคา 1121,435.0070252830151520000000000203
86บ้านนาก๊อก  นายสมหวัง กลางมณี 045660354 1653 ตกลงราคา 184,138.0042202325211420000000000165
87บ้านคะนาสามัคคี  นายสุรงค์ โพชนิกร 045660367 1112 ตกลงราคา 163,280.0026151511101816000000000111
88บ้านยางชุมภูมิตำรวจ  นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ 0837382867 481 ตกลงราคา 125,306.001447956300000000048
89อนุบาลปรางค์กู่  นายชยาพล นนท์ศิริ 045697076 2731 ตกลงราคา 1153,060.0067323044254530000000000273
90บ้านสนาย  นายสุนทร คำเสียง 0 1363 ตกลงราคา 176,414.002620734141718000000000136
91บ้านโนนดั่ง  นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 0 882 ตกลงราคา 154,398.0016121187161800000000088
92บ้านขามฆ้อง  นางมยุรี ศรีผา 0 522 ตกลงราคา 226,053.002026665700000000052
93บ้านโป่ง  -ว่าง- 045697494 424 ตกลงราคา 122,438.001535654400000000042
94บ้านไฮ  นายบรรจบ สิงหร 045969307 1181 ตกลงราคา 166,729.0029161312122016000000000118
95บ้านโพธิ์สามัคคี  นายธนกฤต บุญปัญญา 045969306 912 ตกลงราคา 155,960.0020141514910900000000091
96บ้านเหล็ก  นายทวีชัย คำแพง 045697290 4121 ตกลงราคา 1234,195.0091475358624952000000000412
97บ้านตูม  นางประภาพร กอกหวาน 0 1692 ตกลงราคา 198,847.0035122723222426000000000169
98บ้านขี้นาค  นายสมพงษ์ ทองมา 045660332 2221 ตกลงราคา 189,985.0031142724232517231919000000222
99บ้านสวายสนิท  นายทรงศักดิ์ ยินดี 045660325 982 ตกลงราคา 156,460.001516141019121200000000098
100บ้านบึงกระโพธิ์  นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ 045-969304 1403 ตกลงราคา 173,227.0034191423181220000000000140
101บ้านขามทับขอน  นายร่าเริง วิทยอุดม 045660177 1923 ตกลงราคา 1108,725.0043292332162128000000000192
102บ้านท่าคอยนาง  นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 0 701 ตกลงราคา 134,965.00206116137700000000070
103บ้านตะเภา  นางกิตการุณ แก้วคำสอน 045-660329 901 ตกลงราคา 156,695.001210131410131800000000090
104บ้านกู่  นายพิจิตร์ ชวดรัมย์ 045660338 921 ตกลงราคา 151,974.002499610181600000000092
105บ้านหนองคูอาวอย  นางวรางคณา บุตรสอน 045660326 1752 ตกลงราคา 2101,684.0042231317153134000000000175
106บ้านดู่  นายนเรศ คำเสียง - 3275 ตกลงราคา 1212,048.0062243126282420393340000000327
107บ้านหนองแวง  นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ 045660279 2433 ตกลงราคา 1154,786.0042251918202631181925000000243
108บ้านขามหนองครอง  นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี 045660147 571 ตกลงราคา 134,972.0018410959200000000057
109บ้านไฮน้อย  นายคุณาวุฒิ บัวเขียว - 791 ตกลงราคา 143,128.002241797101000000000079
110บ้านกะดึ  นายอุทัย พิมพ์จันทร์ 045969293 1113 ตกลงราคา 160,374.0031141011161415000000000111
111บ้านพอก  นายวิชัย เพิ่มพร 045660149 1712 ตกลงราคา 1105,236.0039121730202825000000000171
112บ้านเกาะกระโพธิ์  นายพิรมย์ บุญมา 0 2621 ตกลงราคา 1158,625.0060162122202627302020000000262
113บ้านหนองบัวตาคง  นายเพียร นรดี 0 983 ตกลงราคา 142,819.00241110817131500000000098
114บ้านสามขา  นายประนุพงษ์ ระยับศรี 045-660148 801 ตกลงราคา 124,500.0017141213741300000000080
115บ้านหว้า  นายสาม รักษา 0 1143 ตกลงราคา 167,649.002291919132210000000000114
116บ้านนาวา  นายโชคชัย จุมพิศ 0 1212 ตกลงราคา 167,629.0030151510162312000000000121
117บ้านกอกหวาน  นายศิโรตม์ เพ็งธรรม 1291 ตกลงราคา 169,819.0034171913151615000000000129
118บ้านบัลลังก์  นายวีระชาติ ไชยชาญ 0 1111 ตกลงราคา 153,961.0032111213161710000000000111
119บ้านสมอ  นายสมจิตต์ เครือมาศ 045660446 1551 ตกลงราคา 188,084.0037181715291326000000000155
120บ้านหนองเพดาน  นายอัษกร ตัณฑกูล 0 1271 ตกลงราคา 179,256.0024162110171524000000000127
121กระต่ายด่อนวิทยา  นางสาวเกศินี ไพรศรี 045-660336 1862 ตกลงราคา 1130,525.0024181917151725151818000000186
122บ้านดอนหลี่  นายณัฐพงศ์ สุริยา 045660471 1412 ตกลงราคา 180,806.0033171725161815000000000141
123บ้านกุดปราสาท  นายเพียรศักดิ์ สุภากุล 0819769331 881 ตกลงราคา 165,176.0001282017151600000000088
124บ้านหนองเชียงทูน  นายสงวน ชุมวัน 0813897567 1443 ตกลงราคา 1900,264.00261413141519169711000000144
125บ้านกำแมด  นายสุทัศน์ บุญจอม 045-661335 1841 ตกลงราคา 1112,732.0038221919131615101517000000184
126บ้านศาลา  นายบำรุง พรหมคุณ 0 1941 ตกลงราคา 189,055.0031111629181417251617000000194
127บ้านหนองระนาม  นายเดช พงษ์สุระ 0810768418 713 ตกลงราคา 143,700.0011911121010800000000071
128บ้านมัดกา  นางฐิติพันธ์ สอนพูด 0 1273 ตกลงราคา 273,806.002891223162316000000000127
129บ้านหนองคูขาม  - 045-969320 381 ตกลงราคา 121,067.00957274400000000038
130บ้านบ่อ  นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ 045660221 1261 ตกลงราคา 148,528.0026112119132313000000000126
131บ้านตาเปียง  นายไพรี มังษะชาติ 045 2611 ตกลงราคา 1166,637.0045241420282628252526000000261
132บ้านไฮเลิง  นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ 045-660-33 1542 ตกลงราคา 191,852.0034171816166187139000000154
133บ้านหว้าน  นายวานนท์ นนทวงค์ 045660333 891 ตกลงราคา 145,797.0028101262031000000000089
134บ้านขอนแต้  นายเอกชัย คุณมาศ 045618042 621 ตกลงราคา 137,363.00125551491200000000062
135บ้านสำโรง  นายวัชระ ศิริสุรักษ์ 0895805088 861 ตกลงราคา 147,732.0021109151271200000000086
136อนุบาลไพรบึง  นายนิกร อภัยสม 045675023 5351 ตกลงราคา 1274,445.00160586870656549000000000535
137บ้านสวาย-สนวน  นายสิทธิเทพ ทองบาง 045675210 1061 สอบราคา 157,141.002916111214168000000000106
138บ้านคอกหนองไพร  นายณรงค์ ไชยชาติ 045675280 1273 ตกลงราคา 167,515.004013191971712000000000127
139บ้านตราด  นายโอภาส สุมาลี 0 853 ตกลงราคา 146,917.002371461214900000000085
140บ้านพราน  นายทักษิณ อายุวงค์ 045-660140 663 วิธีพิเศษ 154,142.001510108612500000000066
141บ้านผือ  นายมานะ ไชยโชติ 0 1311 ตกลงราคา 184,843.002212111510711121417000000131
142บ้านติ้ว  นายเสถียร มนทอง 045-969343 1033 ตกลงราคา 148,117.0021121417121215000000000103
143บ้านมะขามภูมิ  นายวินัย ธรรมเที่ยง 0 1375 ตกลงราคา 178,061.0030232012181816000000000137
144บ้านทุ่ม(อสพป.3)  นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์ 0 602 ตกลงราคา 140,753.001568886900000000060
145บ้านกระแมด  นายสายัณห์ หล้าบุดดา 045660141 353 ตกลงราคา 122,977.00574346600000000035
146บ้านโพงกอก  นายสำราญ ทองมนต์ 045660315 902 ตกลงราคา 138,417.0018111512991600000000090
147บ้านสำโรงพลัน  นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ 045675024 5452 ตกลงราคา 1347,121.0096393148705655505050000000545
148บ้านไม้แก่น  นายทวีศักดิ์ รักโสภา 045660313 705 ตกลงราคา 136,967.0018876149800000000070
149บ้านปุดเนียม  นายไพศาล คำศรี 045-660316 531 ตกลงราคา 127,928.0015810555500000000053
150บ้านหัวช้าง  นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 045660318 1131 ตกลงราคา 162,588.002514713221319000000000113
151บ้านชำแระ  นายสมนึก พันธ์แก่น 045-660174 963 ตกลงราคา 154,903.00226131218121300000000096
152บ้านตาจวน  นายสุริยา เกษอินทร์ 045660173 672 ตกลงราคา 144,253.002165410101100000000067
153บ้านไทร  นายอุดม คำหล่า 045660318 1611 ตกลงราคา 199,248.0033131914141812101810000000161
154บ้านสะเดาน้อย  นายคมธัช อินวันนา 082-608201 623 ตกลงราคา 137,673.00118751112800000000062
155บ้านโป่ง  นายอุดม คำหล่า 045969350 753 ตกลงราคา 142,160.0018127101071100000000075
156บ้านหนองพัง  นายจำนาน ไพบูลย์ - 283 ตกลงราคา 112,808.001224342100000000028
157วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสมควร โมทะจิตร 045-660310 1533 ตกลงราคา 182,284.0024121412151310142118000000153
158บ้านปราสาทเยอ  นายธนกร แก้วธรรม 045-660317 2191 ตกลงราคา 1146,245.1030171222152023302426000000219
159บ้านคูสี่แจ  นายอภินันท์ ทองมนต์ 0819660013 372 ตกลงราคา 121,688.00673584400000000037
160บ้านสลักได  นายสมยศ โชคเหมาะ 0 293 ตกลงราคา 118,992.00643337300000000029
161บ้านหนองอิไทย  นายสมยศ โชคเหมาะ 045-660136 492 ตกลงราคา 125,444.001695755200000000049
162บ้านอาลัย  นางณัฐกานต์ ทางาม 045660135 563 อิเล็กทรอนิกส์ 126,782.001666758800000000056
163บ้านโพนปลัด  นายประยงค์ เพ็งธรรม 045660137 914 ตกลงราคา 139,995.0022810118221000000000091
164บ้านเขวา  นายสมยศ โชคเหมาะ 045660139 133 อิเล็กทรอนิกส์ 18,950.00411122200000000013
165บ้านดองดึง  นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ 0 832 ตกลงราคา 139,001.0025121141210900000000083
166บ้านดินแดง  นายธนชัย กัณทพันธ์ 0 813 ตกลงราคา 145,823.001811871216900000000081
167บ้านสร้างใหญ่  นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล 0-4566-014 1313 ตกลงราคา 373,892.003316178231717000000000131
168หนองอารีพิทยา  นายประกอบ สายแก้ว 045614406 1561 ตกลงราคา 195,930.003113161516620161310000000156
169บ้านกันตรวจ  นางประไพพร พรหมศรี 0854174471 781 ตกลงราคา 143,616.0019102141571100000000078
170บ้านหนองระเยียว  นายธีรชาติ พานิช 045660311 621 ตกลงราคา 137,151.0096121198700000000062
171บ้านตาเจา  นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ 045-660320 1082 ตกลงราคา 158,046.0033101311121316000000000108
172บ้านแดง  นายสมนึก พันธ์แก่น 0 273 ตกลงราคา 114,216.00852334200000000027
173บ้านตะเคียนราม  นายอำนวย มีศรี 045667543 1,0153 ตกลงราคา 1366,039.00142695911496103159671031030000001,015
174บ้านโคกตาล  นายวสันต์ นามวงศ์ 045-660172 3722 ตกลงราคา 1268,201.0076323836345036251629000000372
175บ้านลุมพุกคลองแก้ว  นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง 045-660233 4162 ตกลงราคา 1251,797.0070753542352233354326000000416
176บ้านศาลา  นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 0 1871 ตกลงราคา 1104,925.0047252617182430000000000187
177บ้านเรือทองคลองคำ  นายบุญสม โสริโย 0 751 ตกลงราคา 139,932.002012127117600000000075
178บ้านตาโสม  ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ 045660131 1121 ตกลงราคา 157,942.0023191517121016000000000112
179บ้านนาตราว  นายวิเศษ สาลี 045-660132 2851 วิธีพิเศษ 1177,228.0057252723302522272524000000285
180บ้านจำปานวง  นายสง่า ผุดผา 045-660134 2005 ตกลงราคา 169,360.0044273034271622000000000200
181บ้านแซรสะโบว  นายสุชีพ ตรีประเคน 045660133 3921 ตกลงราคา 1251,248.0090334732263431313731000000392
182วนาสวรรค์  นายทัตพล สิงหชาติ 045-660128 2461 ตกลงราคา 1120,300.0070413922193025000000000246
183บ้านไพรพัฒนา  นายวรการ น้อยสงวน 045920840 4781 วิธีพิเศษ 1261,372.0093434458674538303030000000478
184บ้านแซรไปร  นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 045660130 2771 ตกลงราคา 1160,717.0071434330243828000000000277
185บ้านละลม  นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 045920135 4723 วิธีพิเศษ 3264,312.00114503943484451293420000000472
186บ้านธาตุพิทยาคม  นายชาญวิทย์ สันดอน - 1591 ตกลงราคา 163,752.0042251621162613000000000159
187บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 045660170 641 ตกลงราคา 134,441.00148117114900000000064
188บ้านทำนบ  นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 045660168 1111 ตกลงราคา 161,225.002421241111713000000000111
189บ้านห้วยตามอญ  นายอดิศักดิ์ ธรรมพร 087-242187 3491 ตกลงราคา 1211,764.0070443332372629253023000000349
190เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  นายสง่า อาจอินทร์ 0 3491 ตกลงราคา 1241,888.0055303631422135353826000000349
191เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒน  นายวิชัย สมศรี 045660126 1233 ตกลงราคา 176,688.0022142115131622000000000123
192อนุบาลภูสิงห์  นายสุริยา พุฒพวง 045608163 3811 ตกลงราคา 1206,976.00100504651404054000000000381
193บ้านโคกใหญ่  นายศักดิ์ ทรงศรี 045608104 1683 อิเล็กทรอนิกส์ 198,063.00421912151921108148000000168
194บ้านตาเม็ง(อสพป.9)  นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 045660230 1233 ตกลงราคา 171,474.0030131610161919000000000123
195บ้านพรหมเจริญ  นางรัตนา รุ้งแก้ว 0 2041 ตกลงราคา 1121,598.0047151321232215201414000000204
196บ้านนกยูง(อสพป.30)  นายไพศาล จันทร์เทศ 045969369 1193 ตกลงราคา 166,964.0029121220151318000000000119
197บ้านทุ่งหลวง  นายศิวเชษฐ์ คุณแขวน - 1563 ตกลงราคา 183,142.0044211821201913000000000156
198บ้านพนมชัย  นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 045660125 1294 ตกลงราคา 260,201.004020921161112000000000129
รวม 34,908 386 - 235 20,661,142.04 7,403 3,667 3,724 3,857 3,801 3,724 3,814 1,547 1,620 1,497 61 105 88 0 0 0 34,908
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน