สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพงศ์ บุษบงก์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เมืองคง(คงคาวิทยา)  นายเสถียร พันธ์งาม 0-4569-533
2อนุบาลราษีไศล  นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน 045681202 6464 ตกลงราคา 1380,946.00115858878939889000000000646
3บ้านแสงเมืองแคน  นายสุรชัย บัวส่อง 0812652420 2533 ตกลงราคา 1146,939.0044294342223241000000000253
4บ้านยาง  นายสิทธิศักดิ์ อินทธรรม 0-4569-533 1421 ตกลงราคา 180,305.0033161520201820000000000142
5บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ 0-4560-019 1851 ตกลงราคา 1101,993.0048171927272819000000000185
6บ้านน้ำอ้อมน้อย  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 0-4569-533 1091 ตกลงราคา 158,792.002712913161715000000000109
7บ้านหนองโง้ง  นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง 0-4569-533 571 ตกลงราคา 134,030.0094612136700000000057
8บ้านหนองแค  นายนิคม บุรกรณ์ 045-682618 992 ตกลงราคา 138,079.00192413131114500000000099
9บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  นายก้านแก้ว พันอินทร์ 0-45918687 1621 ตกลงราคา 169,848.00371310191219219814000000162
10บ้านตัง  นายโชคอนันต์ บุญราช 0-45969518 1142 ตกลงราคา 167,013.0022161413161716000000000114
11บ้านปลาขาว  นายไพรัช ก้านเกษ 0-4569-533 382 ตกลงราคา 115,703.002025524000000000038
12บ้านมะยาง  นายรังษี เวชกามา 0-45600344 652 ตกลงราคา 237,332.00156671371100000000065
13บ้านดอนงูเหลือม  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 0-4569-533 272 ตกลงราคา 115,557.00633434400000000027
14บ้านดงแดง  นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 0-4591-887 1033 ตกลงราคา 153,216.00331661315713000000000103
15บ้านหนองบ่อ  นางสาวนครเพชร สิงห์คำ 0833729537 472 ตกลงราคา 120,919.002245551500000000047
16บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายวรเนตร สุระโคตร 0-45600215 1653 ตกลงราคา 184,607.0046262312212116000000000165
17บ้านเชือก  นายวิเชียร ทุมพัฒน์ 0-4569-533 491 ตกลงราคา 425,051.201383796300000000049
18บ้านจิก  นายเฉลิมศรี สุบินทร์ 0-4569-533 1442 ตกลงราคา 181,911.0033211716131133000000000144
19บ้านมะฟัก  นายสุรพล เพ็งแจ่ม 0-4569-533 1022 ตกลงราคา 157,965.002216178131313000000000102
20บ้านดู่ค้อ  นายวิโรจน์ โพธิ์งาม 045660211 682 ตกลงราคา 139,760.00137117971400000000068
21บ้านกระเดาอุ่มแสง  นายครรชิต ไชยโพธิ์ 045600201 2033 วิธีพิเศษ 1134,519.0028182121191320232317000000203
22บ้านครั่ง  นางลำดวน บุญเยี่ยม 0-4569-533 872 ตกลงราคา 145,258.002813910612900000000087
23บ้านกอย  นายคำดี ทองเลิศ - 1662 ตกลงราคา 168,700.0049201823132518000000000166
24บ้านท่าบ่อ  นางระวีวรรณ สังรวมใจ - 481 ตกลงราคา 126,517.001277556600000000048
25บ้านโต่งโต้น  นายวิรัตน์ สุพล 0-4569-533 2573 สอบราคา 1158,679.0051262328251520212523000000257
26บ้านโกทา  นายอุดร จันทพรม 1352 ตกลงราคา 1100,982.0025171723232010000000000135
27บ้านเปือยขาม  นายสมปอง รินทอง 0-45969522 622 ตกลงราคา 118,833.0020784710600000000062
28บ้านฮ่องข่า  นายธีระ กัณฑ์หา 0-4569-533 1105 ตกลงราคา 162,152.002521210111089149000000110
29บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)  นายเจษฎา หงษาล้วน 0-4569-533 1361 ตกลงราคา 198,073.00814814201524131010000000136
30บ้านหนองกก  นางสาวรจนา ขอร่ม 0-45-600-3 633 ตกลงราคา 131,885.0022310888400000000063
31บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  นายสมจิตร ดวงชัย (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน) 0-45919472 1751 ตกลงราคา 1149,911.00152086121510352826000000175
32บ้านห้วย  นายประเสริฐ สิมมาทอง 0-4566-042 672 ตกลงราคา 137,668.901671010128400000000067
33บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  นางสิริรัชย์ สิงหกุล 0935417151 971 ตกลงราคา 158,740.002212141510141000000000097
34บ้านโนนตุ่น  นางขวัญตา ไพศาล 185 ตกลงราคา 16,414.40820024200000000018
35บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)  นายพยนต์ ดาวเรือง 0-45913555 2831 ตกลงราคา 1149,545.0076352940343633000000000283
36บ้านหนองหมี(ประชาวิทยาคาร)  นายตรีเพชร หารไชย 0-4569-533 2232 ตกลงราคา 1122,298.0038201521292215242019000000223
37ดอนไม้งาม  นายปานศักดิ์ นนทะวงส์ 802 ตกลงราคา 144,146.002386811111300000000080
38บ้านโก  นายวิทยา ทองอินทร์ 0-4569-533 1532 ตกลงราคา 160,000.0032142525192018000000000153
39บ้านบึงหมอก  นายปฏิวัติ จันล่องคำ 0-4569-533 802 ตกลงราคา 144,152.002386811111300000000080
40บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  นายสุบรรณ การะเกษ 0-4566-044 792 ตกลงราคา 145,426.001510129177900000000079
41บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 0-45813076 962 ตกลงราคา 155,882.00221814145111200000000096
42บ้านท่า  นายทวีสิน ทองคำ 0-45660-43 212 ตกลงราคา 112,578.00133252500000000021
43บ้านไผ่  นายนพดล เมืองประทุม 0-4569-533 982 ตกลงราคา 156,398.00219131810161100000000098
44บ้านเมี่ยงแคนดวน  นายประถม การปลูก 0-4569-533 1322 ตกลงราคา 172,445.0035141419181913000000000132
45บ้านคูสระ  นายอัษฎาวุธ ช้อยชด 08-0171-96 1312 ตกลงราคา 176,628.0027121620181424000000000131
46บ้านสร้างปี่  นายอภิสิทธิ์ อำนวย 045-6600-9 742 ตกลงราคา 135,730.0028691096600000000074
47บ้านด่านนอกดง  นายสุพิช สมคะเนย์ 045-6600-2 972 ตกลงราคา 256,190.202110897101087700000097
48จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)  นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 0-4569-533 1633 ตกลงราคา 181,642.002318216191718101813000000163
49บ้านหนองสวง(อสพป.2)  นางทิศารัศม์ บุญโภค 0-45660097 232 ตกลงราคา 18,463.00143472200000000023
50สระกำแพงวิทยาคม  นางรสรินทร์ ดาแก้ว 045691530 2993 ตกลงราคา 1127,289.0074413446443426000000000299
51บ้านสระภู  นายทองภาพ ดาแก้ว 0-4569-533 1163 ตกลงราคา 172,330.002612137162220000000000116
52บ้านค้อกำแพง  นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 0-4569-533 1532 ตกลงราคา 189,870.0035182122191721000000000153
53บ้านหนองหัวหมู  นายณัฐชัย เชิงหอม 045-691-70 3511 ตกลงราคา 1137,502.0037111115918144872116000000351
54อนุบาลอุทุมพรพิสัย  นายสุวิทย์ สมบัติ 0-45638290 1,1953 วิธีพิเศษ 1728,000.002121281281571381391405556420000001,195
55บ้านหนองห้าง  นายชัยรัตน์ เรืองนาม 045692097 2873 ตกลงราคา 1170,000.0047211923323425223529000000287
56บ้านพงพรต  นายประทีป เพ็งแจ่ม 0-45660387 932 ตกลงราคา 180,567.00013131713162100000000093
57บ้านฟ้าผ่า  นายสนอง แสงงาม 0-4569-533 1421 ตกลงราคา 178,376.0037201619151421000000000142
58บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 0-4564-160 773 ตกลงราคา 147,008.0025751136663500000077
59บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  นางรำไพ พวงคำ - 693 ตกลงราคา 137,188.0022389781200000000069
60บ้านขนวนสีแก้ว  นายแสง ศรีโสม 0-4569-533 1473 ตกลงราคา 174,761.0052151717121717000000000147
61บ้านอ้อมแก้ว  นายชมภู ระย้าทอง 0-4569-533 2011 ตกลงราคา 1100,000.0036121620251318202516000000201
62บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย  นายปริญญา โนนกอง 0-4569-533 1403 ตกลงราคา 173,587.0026242120221017000000000140
63บ้านกงพาน  นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ 0-45638235 713 อิเล็กทรอนิกส์ 137,120.001142104512671000000071
64บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  นายกัมปนาท วังสันต์ - 292 ตกลงราคา 114,812.00834443300000000029
65บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)  นายหินทะ นามบุตร 0-45910-47 1842 ตกลงราคา 1101,042.0049203523212412000000000184
66บ้านโคก  นางรำไพ พวงคำ 045-660287 2462 ตกลงราคา 4105,312.0065332830322731000000000246
67บ้านโปร่งสามัคคี  นายภานุวัฒน์ เดชกล้า 0-4569-533 2421 ตกลงราคา 1134,678.0059312933313326000000000242
68บ้านกุง  นายบุญญรักษ์์ ขาวแร่ 0-4569-533 512 ตกลงราคา 127,000.0012441186600000000051
69บ้านโนนแดงโนนม่วง  นายสวัสดิ์ พาลี 0-4566-028 333 ตกลงราคา 123,875.00056866200000000033
70บ้านขวาว  นายชาญชัย คำเครื่อง 0810705806 235 ตกลงราคา 112,729.00632422400000000023
71บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)  นายสุริยา พรรษา 045660439 1821 ตกลงราคา 198,137.00375131524811251925000000182
72บ้านหนองยาง  นางฉวี สุริโย 0-4569-533 612 ตกลงราคา 135,699.0010612979800000000061
73บ้านโพนเมือง  นางต้องใจ คล่องตา - 553 ตกลงราคา 133,221.00101581312600000000055
74บ้านปะอาว  นายเสริมศักดิ์ ปราณีกิจ 0-45614-95 804 ตกลงราคา 141,986.002311810981100000000080
75บ้านพลับฝางผักหม  นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ 0-456ุ-602 581 ตกลงราคา 135,311.00108531113800000000058
76บ้านปะหละ  นายสันติ สีหนาท 0-4569-533 1241 ตกลงราคา 166,212.0024181620201016000000000124
77บ้านแข้  นางฉวี สุริโย 0-4569-533 1321 ตกลงราคา 193,388.001361319101513131713000000132
78บ้านโนนกลาง  นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี 045969583 692 ตกลงราคา 143,746.00201381077400000000069
79บ้านอะลาง  นางไพจิตร บุดดาวงค์ 045-660160 273 อิเล็กทรอนิกส์ 126,460.00966600000000000027
80บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  นายทองปัญญา โสรพันธ์ 0-4569-533 762 วิธีพิเศษ 141,760.002294810131000000000076
81บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  นายปิยะ ไตรยงค์ 0-4569-533 544 ตกลงราคา 127,878.00191035161000000000054
82บ้านยางเอือด  นางทัศนาพร สงวนบุญ 0-4569-533 1111 ตกลงราคา 127,854.00208892101217178000000111
83บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  นายไสว เที่ยงธรรม 0-4569-533 404 ตกลงราคา 14,284.007136352400000000040
84บ้านนาโนน  นายสมัย โนนสูง 0-4566-003 1481 ตกลงราคา 198,356.80241116910151815822000000148
85บ้านโนนเค็ง  นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์ 0-4569-533 572 ตกลงราคา 129,977.0018793721100000000057
86บ้านหนองลุงตาเกษ  นายชาญวิทย์ วงศ์คำ - 122 ตกลงราคา 14,430.50510330000000000012
87บ้านหนองเหล็ก  นายสุนทร ปุณะปรุง 045-969590 512 ตกลงราคา 128,532.801077686700000000051
88บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  นางสุพัฒนา ภูมลา 0-4569-533 833 ตกลงราคา 146,241.0024451212121400000000083
89บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์ 0-4569-533 332 ตกลงราคา 114,430.001157133300000000033
90บ้านบอนใหญ่  นายพิเชฐ โมรา 0-4569-533 1631 ตกลงราคา 1110,499.0026221717111714101712000000163
91บ้านสะเดา  นายชาลี ชาบุญเรือง 045-969593 811 ตกลงราคา 145,637.0021761412101100000000081
92บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง 0-4569-533 571 ตกลงราคา 122,584.009115989600000000057
93บ้านแต้(ประชาบำรุง)  นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 0-4569-100 1673 ตกลงราคา 196,715.0038251216212530000000000167
94บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 045-919-11 1775 ตกลงราคา 196,423.0048242618172024000000000177
95บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 045919107 754 ตกลงราคา 127,152.0022387818900000000075
96บ้านโคกหล่าม  นายวิจารย์ อาจสาลี 0-456ุุ6-0 513 ตกลงราคา 123,102.0013538610600000000051
97บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นางนันทิยา พรหมทา 0-4569-533 762 ตกลงราคา 139,394.002411612851000000000076
98บ้านโนนน้อย  นายจำเนียร เกษกิ่ง 0-45691-53 511 ตกลงราคา 120,381.009676910400000000051
99บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประวัติ งามมาก 0-4569-533 932 ตกลงราคา 261,499.001212413899791000000093
100บ้านค้อโนนเพ็ก  นายประสิทธิ์ ศิรินัย 0-4569-533 2663 ตกลงราคา 3550,694.0024251032302527302835000000266
101บ้านขี้เหล็ก  นายวิโรจน์ บุญเรือง - 471 ตกลงราคา 128,465.00775778600000000047
102บ้านแขมโพนทอง  นายอุดร นางาม - 601 ตกลงราคา 123,290.001597885800000000060
103บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  นายพิชิต รัตนะโสภา 0-4569-533 362 ตกลงราคา 117,567.00846328500000000036
104บ้านโนนสูง  นายทองรักษ์ พรหมทา - 1593 ตกลงราคา 173,468.003116171713811181414000000159
105บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  นายสากล อ่อนทุม 0-4569-533 571 ตกลงราคา 129,308.00166610331300000000057
106บ้านหนองสำโรงน้อย  นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย 0892778685 612 ตกลงราคา 134,929.0014678971000000000061
107บ้านหอย  นายประสพโชค ภาคคำ 0-4569-533 581 อิเล็กทรอนิกส์ 139,295.0001061111101000000000058
108บ้านขะยูง  นายเสรี อุตสาหะ 0-4569-533 972 ตกลงราคา 158,699.001514121215121700000000097
109บ้านหว้า  นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 045660314 951 ตกลงราคา 139,240.0025161491012900000000095
110บ้านปะโด๊ะ  นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชร 045-969569 871 ตกลงราคา 153,242.0012102099131400000000087
111บ้านอีสร้อย  นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 0-4569-533 1331 ตกลงราคา 192,748.0015811991119161718000000133
112บ้านหนองอาคูณ  นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ - 441 ตกลงราคา 125,870.007656116300000000044
113อนุบาลห้วยทับทัน  นายอรุณ พรหมคุณ 045699049 4101 ตกลงราคา 1206,414.0090455454515561000000000410
114บ้านสร้างเรือ  นางวรัชยา ประจำ 045699302 583 ตกลงราคา 135,659.009849712900000000058
115บ้านเมืองหลวง  นายสมศักดิ์ ดวงนิล 045826002 1371 ตกลงราคา 176,493.0041121215161823000000000137
116บ้านจังเอิน  นายสุริยา ดวงตา 045660121 702 ตกลงราคา 135,153.00147956141500000000070
117บ้านหนองน้ำขุ่น  นายวัฒนะ ขันธเสน 045690298 862 ตกลงราคา 147,084.0024991110121100000000086
118บ้านโทะ  นายประยูร สงค์พิมพ์ - 2233 อิเล็กทรอนิกส์ 1150,811.0030203124132020181829000000223
119บ้านหนองสะมอน  นายสุเทพ ศรีสุข 0-45969578 1173 ตกลงราคา 171,140.002514923152011000000000117
120บ้านกล้วยกว้าง  นายสกุล หมื่นสุข 0-4569-533 1372 ตกลงราคา 174,513.0037132021151516000000000137
121บ้านบุยาว  นายจักรภพ ใสกระจ่าง 0-45-91062 2253 ตกลงราคา 189,881.005515152815152325925000000225
122บ้านไพรพะยอม  นายคงศักดิ์ มูลดับ 045660241 851 ตกลงราคา 146,149.0018151151710900000000085
123บ้านนานวนหนองแคน  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว 0-4569-533 761 ตกลงราคา 138,849.20207119813800000000076
124บ้านพอกหนองแข้  นายชิด ประดาห์ 0-4569-533 991 ตกลงราคา 156,523.002013141614101200000000099
125บ้านไฮใหญ่ใฮน้อย  นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 0-4569-533 472 ตกลงราคา 118,275.001074578600000000047
126บ้านเมืองน้อย  นายประภาส สงค์พิมพ์ 045969577 1412 ตกลงราคา 175,080.0032201412201627000000000141
127บ้านพะวร  นายวัฒนา โคตรเนตร 045615316 3353 ตกลงราคา 1194,069.0065353331313237262817000000335
128บ้านตาทอง  นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 0-4569-153 2603 ตกลงราคา 3128,136.0062302231394234000000000260
129บ้านพงสิม  นายชูชาติ ชัยวงศ์ - 1235 ตกลงราคา 173,302.0020101727182011000000000123
130บ้านจานแสนไชย  นายนราดร บุตรสันติ์ 0-4569-533 1522 สอบราคา 181.9341201918231714000000000152
131บ้านนาทุ่ง  นายสมหมาย บัวจูม 0-4569-533 2673 ตกลงราคา 1144,562.0049232635172529231723000000267
132บ้านกระสังข์  นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 0-4569-533 832 ตกลงราคา 145,914.0021671611121000000000083
133บ้านกระเต็ล  นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ 0-45969752 932 ตกลงราคา 140,777.0027614121331800000000093
134อนุบาลบึงบูรพ์  นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 0-4568-905 2502 ตกลงราคา 192,613.6067303033303228000000000250
135ชุมชนบ้านหนองคู  นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ 0-4569-533 1241 ตกลงราคา 172,234.00261091610121251014000000124
136บ้านหาด(อสพป.13)  นายวีรเดช บุญเย็น 045689305 1304 ตกลงราคา 178,470.004515111419179000000000130
137บ้านโนนลาน  - - 542 ตกลงราคา 123,982.002557822500000000054
138บ้านหมากยาง  นายปัญญา ประสงค์สุข 0-4569-533 212 ตกลงราคา 112,726.00323344200000000021
139บ้านม่วง  นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 0857738969 1412 ตกลงราคา 171,726.0018151510101212131719000000141
140บ้านตาโกน  นายนิรันดร์ ทองสาย 0-4569-533 3462 ตกลงราคา 1174,547.0036373335293624333647000000346
141อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)  นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ 0-45603068 1371 ตกลงราคา 177,240.0029222218151714000000000137
142บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย 0-4569-533 372 ตกลงราคา 19,975.00773653600000000037
143บ้านเขวา  นายวิมลศักดิ์ ลุนลา 0833744661 763 ตกลงราคา 138,324.002171110481500000000076
144บ้านหนองปลาคูณ  ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน - 1221 ตกลงราคา 169,270.003081515192015000000000122
145บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ะรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นายธนสมพร มะโนรัตน์ 0-4569-533 751 ตกลงราคา 141,278.00209981081100000000075
146บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  นายประสิทธิ์ พวงอก 0-45641335 941 ตกลงราคา 142,764.00158102111141500000000094
147บ้านเมืองจันทร์  นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล 0872423174 1983 ตกลงราคา 1116,337.0043262023242537000000000198
148บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  นายสุขชัย สายทอง 0-4560-306 653 ตกลงราคา 144,251.000107131115900000000065
149บ้านหนองแคน  นายบำรุง บัวไข 045660297 1383 ตกลงราคา 187,857.001611151120817151312000000138
150บ้านโคก  นายพิเชษ อินทฤทธิ์ - 781 ตกลงราคา 142,349.202012109128700000000078
151บ้านทุ่ม  นางสาววิภาดา บุญประสงค์ 0-45821008 502 ตกลงราคา 126,441.0013134662600000000050
152บ้านโดด  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก - 692 ตกลงราคา 145,200.005941015141200000000069
153อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  นายบุญยัง บุรุษ - 2073 ตกลงราคา 1115,325.0049262824332819000000000207
154บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  นายประภาส เกษามา 0-4569-533 561 ตกลงราคา 136,609.0012491066900000000056
155บ้านหนองหว้า  นายเสถียร น้อยดำ 045660270 1093 ตกลงราคา 160,269.002815912181512000000000109
156บ้านหนองหงอก  นายสมหวัง หลักบุญ 0-4569-533 1321 ตกลงราคา 185,961.00241117161116151048000000132
157บ้านผือ  นายช้ยสิทธิ์ หล้าธรรม 0892823001 3231 ตกลงราคา 1167,450.0063312832233734302817000000323
158บ้านหนองแปน  นายเอกสิทธิ์ ใยทอน - 941 ตกลงราคา 156,085.0020717111417800000000094
159บ้านเสียว  นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ - 1755 ตกลงราคา 1127.6134122024222019789000000175
160หนองผือ  นายเสน่ห์ ชนะงาม 0-4569-533 811 ตกลงราคา 144,953.0020124121410900000000081
161บ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นางสาววิชชุตา ไชยราช - 1004 ตกลงราคา 160,525.001491814181413000000000100
162บ้านตลาดหนองเรือ  นายวิชาญ คำนึง 0-4569-533 542 ตกลงราคา 128,737.001684595700000000054
163บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอุดม บึงไกร 0-4569-533 1421 ตกลงราคา 191,326.002713910121018131614000000142
164บ้านจาน  นายมนตรี ภูผาทอง 0-45604720 783 ตกลงราคา 343,380.0025103111012700000000078
165บ้านหนองม้า  นายสีลา มะเค็ง 0622628815 612 ตกลงราคา 137,555.0010897781200000000061
166บ้านโซงเลง  นางธีร์ธุตา บุญชู 0-4569-533 1551 ตกลงราคา 193,023.002815128172017101513000000155
167เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี 0621621214 1421 ตกลงราคา 191,326.002713910121018131614000000142
168อนุบาลศิลาลาด  นายมานิต ทองขอน 0-45668-05 1643 ตกลงราคา 190,033.0040222423212014000000000164
169บ้านแต้มะหลี่  นายวันชัย ปักการะสังข์ 0-45688031 1503 ตกลงราคา 183,071.0042122317202214000000000150
170บ้านโจดม่วง  นายสุพิช แดงบุญเรือง - 1421 ตกลงราคา 191,326.002713910121018131614000000142
171บ้านกุงขาม  นายสุรศักดิ์ ลือขจร 0-4569-533 833 ตกลงราคา 146,962.0022117911131000000000083
172บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายธวัชชัย โหง่นคำ 0-4569-533 732 ตกลงราคา 145,403.0011610108171100000000073
173บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  นางม่านฟ้า ศาลาน้อย 0-4569-533 452 ตกลงราคา 124,502.001283745600000000045
174บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  นางรำพัน ขาววิเศษ - 431 ตกลงราคา 125,438.0010462461100000000043
175บ้านคลีกลิ้ง  นายบุญล้อม ทองอาบ 0-4569-533 893 ตกลงราคา 148,840.002481391217600000000089
176บ้านโพธิ์  นางพิณยา ทองขอน - 672 ตกลงราคา 135,761.0019912495900000000067
177บ้านโจดนาห่อมเดื่อ  นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ - 1421 ตกลงราคา 191,326.002713910121018131614000000142
178บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  นายปิยะ ไตรยงค์ 0-4569-533 255 ตกลงราคา 110,201.00830435200000000025
179บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)  นายสมศักดิ์ วนวาที 0-4581-805 1993 ตกลงราคา 198,769.0018152317262716291513000000199
180บ้านหลักด่านหนองจอก  นายภัทรศักดิ์ มนทอง - 432 ตกลงราคา 114,000.0003411124900000000043
181บ้านดงเค็งตู้  นายประเสริฐ สิงห์เขาภู 0-4569-533 562 ตกลงราคา 114,840.00069117121100000000056
182บ้านทัพส่วยหนองพอก  0-4569-533 302 ตกลงราคา 119,164.00057382500000000030
รวม 22,414 385 - 212 12,579,711.34 4,664 2,445 2,423 2,666 2,612 2,624 2,630 756 779 815 0 0 0 0 0 0 22,414
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน