สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านหนองครก  นายเกรียงไกร สูงสนิท 045612370
2บ้านหนองโพธิ์  นายนิคม สิงห์ชะฎา 045660214 21 ตกลงราคา 121,177.0020000000000000002
3หนองสาดโนนเจริญ  ่่ว่าง 045-660110 442 ตกลงราคา 118,762.00936478700000000044
4บ้านหนองสวง  นายอานุภาพ พิมพ์โคตร 081-760391 533 ตกลงราคา 129.031466958500000000053
5บ้านดอนกลาง  นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 045-662015 232 ตกลงราคา 113,875.00500743400000000023
6อนุบาลศรีสะเกษ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม 045-611529 3,4273 วิธีพิเศษ 11,894,300.007524654654144464564290000000003,427
7บ้านหมากเขียบ  นายเสถียร ลำภา 0 973 ตกลงราคา 155,466.002612131115101000000000097
8บ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์ เสนาะ 045-916661 1702 ตกลงราคา 2134,611.004517131416810101918000000170
9นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร 087-878163 651 ตกลงราคา 141,389.001010117812700000000065
10บ้านยางกุดนาคำ  ว่าง 0 283 ตกลงราคา 127,356.00353344600000000028
11บ้านทุ่ม  นายธณัท บุญชูวิสิฐ 045660032 271 ตกลงราคา 118,105.001041624000000000027
12บ้านขมิ้น  นายณพัฒน์ วงศืวชิรนุกูล 045660452 631 ตกลงราคา 125,864.0022758461100000000063
13บ้านเสือบอง  นายวิสันต์ เสวะนา 045969384 331 ตกลงราคา 119,678.001172333400000000033
14บ้านโนนแกด  ว่าง 0 1971 ตกลงราคา 1128,147.0025252221151616202116000000197
15บ้านหางว่าวโนนบัว  นายพาลี กาลพฤกษ์ 045-660223 601 ตกลงราคา 133,364.002186876400000000060
16บ้านฮ่องแข้ดำ  ว่าง 045-660-16 222 ตกลงราคา 113,681.00222163600000000022
17บ้านหนองม่วงหนองแวง  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 045-969385 303 ตกลงราคา 119,218.005127221100000000030
18บ้านจานหนองคู  นายสุชาติ เบ็ญเจิด 045-660451 1012 ตกลงราคา 275,952.002013918121811000000000101
19บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายพร บุญนำ 045649667 964 ตกลงราคา 155,928.0020616618161400000000096
20บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 045-660107 1011 ตกลงราคา 152,270.003113101414118000000000101
21บ้านแดงเหล่ายอด  นายไพศาล อารีย์ 0 795 ตกลงราคา 136,590.001891281091300000000079
22บ้านโพนค้อ  นายคงสิทธิ์ อินตะนัย 045619076 1882 สอบราคา 1108,376.0043232128242524000000000188
23บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายไพบูลย์ บุตรมี 045-660227 1021 ตกลงราคา 159,806.0022121210161812000000000102
24บ้านแทงวิทยา  นายอุดม โพธิ์ชัย - 1612 ตกลงราคา 1107,827.0021211118111719101518000000161
25บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  นายสุพจน์ เจริญกิจ 045-660465 2191 ตกลงราคา 1135,172.0046111818121825202427000000219
26บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)  นายแสงเทียนชัย ใจดี 045612374 1923 ตกลงราคา 1111,780.0042131512281423191511000000192
27บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  นางราชมาลี ต้อนรับ 045660226 591 ตกลงราคา 129,624.0019661163800000000059
28บ้านบก  นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว 0898443775 451 ตกลงราคา 124,917.00866676600000000045
29บ้านซำโพธิ์  นางวันดี พรหมมา 045660228 1063 ตกลงราคา 164,235.00211720722811000000000106
30จินดาวิทยาคาร 3  นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว 045-660000 882 ตกลงราคา 150,367.00211161012181000000000088
31ตะดอบวิทยา  นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ 045-660084 4033 วิธีพิเศษ 1246,305.0067343339374329572737000000403
32บ้านหนองแคนหนองเทา  นายเศรษฐโชด บุญเสริม 045660084 1081 วิธีพิเศษ 157,720.002615151120147000000000108
33บ้านแกประชาสามัคคี  นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ - 393 ตกลงราคา 119,725.001055572500000000039
34บ้านก่อโนนหล่อง  นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร - 551 ตกลงราคา 128,844.002073458800000000055
35บ้านโพนแดง  นางวาสนา สงโสด 045-660061 681 ตกลงราคา 141,025.00915810711800000000068
36บ้านหนองแก้วสำโรง  นายคงฤทธิ์นิธี เมืองจันทร์ธนชา 081-660117 1251 ตกลงราคา 168,840.0032151417191018000000000125
37บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 045911192 431 ตกลงราคา 119,768.001175375500000000043
38บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  นางสาววันระพี ญาติรัฐชัยชาญ 045660099 261 ตกลงราคา 115,951.00514224800000000026
39บ้านหนองแวงโพนเขวา  นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ 045660219 2163 ตกลงราคา 174.883418222120222092129000000216
40บ้านหนองเข็งเหล่าแค  นายประเวศ นนทวงษ์ 045-660166 981 ตกลงราคา 161,214.001116101515151600000000098
41บ้านดอนสั้น  นายธัชพงศ์ คลธา 045660023 541 ตกลงราคา 120,699.001385389800000000054
42มหาราช 3  นางศุภากร สายหงษ์ 045660109 351 ตกลงราคา 117,716.00752356700000000035
43บ้านโนนอีปังโพนวัว  นายวิเศษ ไชยอุดม 0 1001 ตกลงราคา 159,530.0019101114151219000000000100
44อนุบาลวัดพระโต  นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ 045612730 1,0975 ตกลงราคา 1480,000.0013164150160158167169061370000001,097
45บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  นายอรุณโรจน์ วันเลิศ 045614910 1201 ตกลงราคา 162,411.00226146101410111017000000120
46บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  นายทวี อรุณโรจน์ 0 471 ตกลงราคา 116,554.002043946100000000047
47บ้านคูซอด  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ - 1294 ตกลงราคา 154,709.0026161220212014000000000129
48บ้านเวาะ  นายสนอง วิเศษสังข์ 045-913029 941 ตกลงราคา 150,727.00261013119151000000000094
49บ้านเปือย  นายธงชัย จันทร์แจ้ง 0 1072 ตกลงราคา 143,600.003318161012126000000000107
50บ้านน้ำคำ  นายไสว โสภาศรี 0 1803 ตกลงราคา 1102,612.0042192128192130000000000180
51บ้านหนองโนวิทยา  นายสุทัศน์ บุญยี่ 045611880 3071 ตกลงราคา 1175,759.0062353026302230282024000000307
52บ้านหนองคำ  นายสิทธิ อินตะนัย 045660083 531 ตกลงราคา 129,213.0012117757400000000053
53บ้านหญ้าปล้อง  นายเอกอมร ใจจง 045 -66044 1422 ตกลงราคา 191,007.00015171616151720818000000142
54บ้านโนนแย้  นายธีรนันท์ คำคาวี 045612505 1261 ตกลงราคา 171,185.0031151517151221000000000126
55บ้านเอกสร้างเรือง  นายสมสุข สายเพชร 045-660217 663 ตกลงราคา 131,788.00216111066600000000066
56บ้านหนองไผ่  นายนิคม สิงห์ชะฎา 045634235 711 ตกลงราคา 146,406.00141010101051200000000071
57บ้านหอยสะเดาพัฒนา  นายวิชิต บุญเฉลียว 045-660102 891 ตกลงราคา 147,417.0029119117111100000000089
58อนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ ทอนศรี 045651225 1,3073 กรณีพิเศษ 1774,816.002751461461311611651733838340000001,307
59บ้านหนองมะแซว  นายศิลปชัย นันตโลหิต 045636293 1201 ตกลงราคา 163,557.003418132012914000000000120
60บ้านหนองอีกว่าง  นางระหงค์ นันตโลหิต 0 331 ตกลงราคา 117,387.90853456200000000033
61บ้านดูนสิม(อสพป.8)  นายชัยณรงค์ อดทน 1593 ตกลงราคา 164,156.003610810261511151315000000159
62บ้านอีต้อม  นายอุทัย สมใจเพ็ง 045818115 733 ตกลงราคา 138,658.002111213134900000000073
63บ้านมะกรูด  นางรุ่งรัตน์ สหัสดี 212 ตกลงราคา 112,300.00511164300000000021
64บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  นายสมาน ละเลิศ 045-651413 1783 ตกลงราคา 1113,402.903091414142114182519000000178
65บ้านหนองทามใหญ่  นายศุภมงคล บุญชู 381 ตกลงราคา 121,882.00847543700000000038
66บ้านโนนผึ้ง  นางสาวทักษิณา สีหบุตร 089-947009 853 ตกลงราคา 156,023.0016410103812241600000085
67บ้านหนองหวาย  นายบพิตร บุญเฉลียว - 1071 สอบราคา 152,223.0029151313121312000000000107
68บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  นายสมพร อินทา 045-651091 1463 ตกลงราคา 186,972.0031161981915171038000000146
69บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  นางอังคณา พรหมศรี 0874450419 451 ตกลงราคา 124,101.001294447500000000045
70บ้านหนองบัวไชยวาน  นายอุทัย สมใจเพ็ง - 1543 ตกลงราคา 1100,754.0024141012171520141315000000154
71บ้านหนองโอง  นางกาญจนา ชมสูงเนิน 0819970381 421 ตกลงราคา 123,469.001157095500000000042
72บ้านหนองดุมหนองม่วง  นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ - 1002 ตกลงราคา 146,205.0031121410111210000000000100
73บ้านหนองถ่ม  นายสำเริง สิมณี 045660291 812 ตกลงราคา 144,128.00256781181600000000081
74บ้านหนองหัวช้าง  กาญจนา คำเพราะ 0 343 ตกลงราคา 119,362.00845345500000000034
75บ้านบกขี้ยาง  นายวรากร สายเนตร 0 1932 ตกลงราคา 188,000.0036221419151517222013000000193
76บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  นายคมกฤช คำเพราะ - 742 ตกลงราคา 141,181.001711912813400000000074
77บ้านลือชัย  นายสมสมัย นาราษฎร์ 0 19715 วิธีพิเศษ 1121,821.0039202121121516162314000000197
78บ้านทุ่งพาย  นายสุวัชร สารสมัคร 045660029 872 ตกลงราคา 143,040.003312571271100000000087
79บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226  นายบุญเกิด ทองสุข 045-660469 2331 ตกลงราคา 1148,903.0038222319202221183218000000233
80บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  นายไพรัช ทองสุ 045-660290 1223 ตกลงราคา 167,283.0034121711141024000000000122
81บ้านดู่  นายปิยะ ทาระ 081-545867 303 ตกลงราคา 117,706.00476163300000000030
82บ้านโพนทรายโนนเรือ  นายสุพงษ์ คงนิล 045-660062 1261 ตกลงราคา 171,439.0026151622161615000000000126
83บ้านสีถาน  นายปัญญา รอดคำทุย 045660079 251 ตกลงราคา 112,831.00533272300000000025
84บ้านขามป้อม  นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 045-660193 301 ตกลงราคา 116,596.00566651100000000030
85บ้านหนองบัวท่าช้าง  นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 522 ตกลงราคา 131,711.0084108510700000000052
86บ้านโพธิ์ลังกา  นายบัณฑิต ดาประสงค์ 062 1112 ตกลงราคา 261,713.00301289221119000000000111
87บ้านเกาะ  นายแสวง พิทักษ์เมธากุล 045969133 1423 ตกลงราคา 186,389.002416171213131391312000000142
88บ้านหนองกก  นายดำรงชัย ประเสริฐทรง 045818081 781 ตกลงราคา 155,196.001055512531118400000078
89บ้านยาง  นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ - 301 ตกลงราคา 121,679.00024566700000000030
90บ้านหนองกี่  นายสุรสิทธ์ิ์ ศิริบูรณ์ 045660456 261 ตกลงราคา 114,424.00322438400000000026
91บ้านกล้วย  นายสมปอง อภินันท์ 045660005 2273 ตกลงราคา 1146,542.0038181623272322201822000000227
92บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  นางกิษรา เทสันตะ 0 441 ตกลงราคา 123,860.00489858200000000044
93บ้านโคก  นางนุชรา นรสาร 045-660005 311 ตกลงราคา 120,517.000337410400000000031
94บ้านจาน  นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ 045-915417 1631 ตกลงราคา 195,847.0029141714112417101215000000163
95บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ 045-969123 1483 ตกลงราคา 191,905.0030151910519188159000000148
96บ้านอาลัย  นายสมชวน รายระยับ 045969124 1671 ตกลงราคา 1154,809.00381713921131819613000000167
97บ้านบูรพา  นายชวิศ จิตดี 045660051 1861 ตกลงราคา 1146,322.0032141318172127141515000000186
98บ้านพะแนงวิทยา  นายภคิน ธรรมนูญ - 1751 วิธีพิเศษ 1123,871.000211212161323203127000000175
99บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ตรีประเคน 045660464 673 ตกลงราคา 128,686.00175610129800000000067
100บ้านโนนสะอาดอีตู้  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ 045-660194 183 ตกลงราคา 18,367.00622204200000000018
101บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายระพี แก้วเนตร 0819995320 3333 ตกลงราคา 1210,457.0054363632344534192122000000333
102บ้านจิกกะลา  นายนาวิน สีหาบุตร 0872469842 662 ตกลงราคา 128,634.0022710686700000000066
103บ้านผักบุ้ง  นายชาตรี ระติเดช 045660056 2331 ตกลงราคา 1144,843.6048211524201823232120000000233
104บ้านพันลำ  นายเข้ม แก้วแดง 045-660058 761 ตกลงราคา 147,628.0017731315101100000000076
105บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  ว่าง 0 273 ตกลงราคา 116,179.00604343700000000027
106บ้านเทิน  นายถนอม บัวแก้ว 045660033 982 ตกลงราคา 165,000.0017951057910141200000098
107บ้านบัวน้อยโนนปอ  นายสุรศักดิ์ เจตนา 0 172 ตกลงราคา 18,830.00710114300000000017
108บ้านขาม  นายอาคม คงเมือง 045660033 1032 ตกลงราคา 158,037.902512141781512000000000103
109บ้านหนองไฮ  ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่นอ 845 ตกลงราคา 148,539.0015148161310800000000084
110บ้านอีปาด  นายทองใส เพชรรินทร์ 0 583 ตกลงราคา 136,163.0091151069800000000058
111บ้านทุ่งมั่ง  นายสะอาด สีหาภาค 0 831 ตกลงราคา 145,318.001599208111100000000083
112บ้านหนองเทา  นายกรวัฒนา นาคา 0 611 ตกลงราคา 134,966.001590121041100000000061
113บ้านละทาย  นายไพบูลย์ พละศักดิ์ - 1501 ตกลงราคา 183,967.0039181823191617000000000150
114บ้านกอก  นายนิกร ผุดผ่อง 045660006 893 สอบราคา 149,917.00181071616111100000000089
115บ้านเขวา  นายสุนันท์ คำแสงดี 045-660468 513 ตกลงราคา 123,856.001346667900000000051
116บ้านเหม้าหนองเรือ  นายกานต์ระพี โนนกอง 0 563 ตกลงราคา 132,626.00125581061000000000056
117บ้านเมืองน้อยหนองมุข  นายสังเวียน สูงโฮง 045 812077 1563 ตกลงราคา 181,128.003510121518181216128000000156
118บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง 045969137 883 ตกลงราคา 151,132.0022813156121200000000088
119บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 045660469 922 ตกลงราคา 149,103.002910999151100000000092
120บ้านทาม  ินายสิทธิพันธ์ คูณทวี 045660470 562 ตกลงราคา 232,539.0097612461200000000056
121บ้านยางน้อยสามัคคี  นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ 045-818022 452 ตกลงราคา 116,521.8013451321700000000045
122บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  นายธีระวัฒน์ ทองใส 0 3542 สอบราคา 2223,886.0067283535413635203126000000354
123บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ 0 2793 สอบราคา 118,092.0042333030202427172828000000279
124บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายโกวิท ดวงคำ 045-660292 2461 ตกลงราคา 1155,967.0042232522253229151419000000246
125บ้านหนามแท่ง  นายสุรพงษ์ อุทัยกรณ์ 045660191 851 ตกลงราคา 145,491.4016188910131100000000085
126บ้านกอกหัวนา  นายทองใบ ทองแสน 0 1743 ตกลงราคา 1112,888.002725151714201418915000000174
127บ้านเปือย  นายศานิต คำวงศ์ 0 1061 ตกลงราคา 165,064.002313109101823000000000106
128บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ 0 991 ตกลงราคา 153,446.002710141012151100000000099
129บ้านเจี่ย  นายวิชิต บุคำ 0812651596 2073 ตกลงราคา 1119,980.0052242316191219101616000000207
130อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายสรวิทย์ นามวงษ์ 045687056- 7721 วิธีพิเศษ 1441,624.001601151081058810195000000000772
131บ้านบอนวิทยา  นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ 0 1773 ตกลงราคา 1141,569.0036171523283622000000000177
132บ้านจอมวิทยา  - 045667129 262 ตกลงราคา 121,770.00416522600000000026
133บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)  นายบุญเทียร เทพบุตรดี 0 1231 ตกลงราคา 147,719.2028201321121514000000000123
134บ้านยางชุมใหญ่  นายสมคิด บุญสถิตย์ 0879610836 891 ตกลงราคา 151,509.001913419891700000000089
135บ้านลิ้นฟ้า  นายเวียงศรี แก้วพวง - 1633 อิเล็กทรอนิกส์ 190,671.0035262820251217000000000163
136บ้านดินดำ  นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 045667178 1001 ตกลงราคา 146,936.002514109151314000000000100
137บ้านผักขะ  นายรวย จันทร์ก้อน 045667175 1212 ตกลงราคา 174,344.002513101859148811000000121
138บ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก  นายสมคิด บุญสถิตย์ 045660066
139บ้านคอนกาม  นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง 045-687570 1983 ตกลงราคา 2120,718.003825232018172191710000000198
140บ้านค้อเมืองแสน  นายไพฑูรย์ นามสาย 045-649678 2391 ตกลงราคา 1151,942.0039261826251322252718000000239
141บ้านยางเครือ  นายบุญส่ง พื้นผา 045660065 781 ตกลงราคา 142,792.0026559169800000000078
142บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ 045-914092 1451 ตกลงราคา 196,546.00311671117611211213000000145
143บ้านแก้ง  นายไพชยนต์ แก้วพวง 045660011 543 ตกลงราคา 131,808.001167498900000000054
144บ้านโนนคูณ  นายชาติชาย นามวงศ์ 045914223 3421 ตกลงราคา 1216,015.0066262635252940323825000000342
145บ้านหอย-โนนดู่  นายฐิตรัฐ สอนศรี 045660212 1582 ตกลงราคา 196,131.0023171720222336000000000158
146บ้านโนนติ้ว  นายเด่นชัย เบญมาตย์ 045-660-04 472 ตกลงราคา 124,419.001547395400000000047
147บ้านหนองกุงสนามชัย  นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง 045660386 1452 ตกลงราคา 180,991.0035121926191915000000000145
148บ้านก้อนเส้า  นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ - 413 ตกลงราคา 123,407.001037363900000000041
149บ้านม่วงเปเหมือดแอ่  นายเมฆินทร์ ดลปัดชา 0 703 ตกลงราคา 157,369.00187597121200000000070
150บ้านโคกสะอาด  นางสาวปรีชญา สิทธิพร 045-660389 1873 ตกลงราคา 1112,648.0044242625222224000000000187
151บ้านหนองหิน  นายศุภชัย นามวงษ์ 045-660249 833 ตกลงราคา 16,800.00279614126900000000083
152บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 045-969269 1783 ตกลงราคา 197,815.005033619232918000000000178
153บ้านหนองแวง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 045660095 2561 ตกลงราคา 1167,579.0042272023222023203227000000256
154บ้านโนนดู่  นายทศพร ทองแดง 045969268 553 ตกลงราคา 131,959.001387586800000000055
155บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 0 251 ตกลงราคา 117,529.00062227600000000025
156บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  นายไพบูลย์ เดชคำภู 045659256 2051 ตกลงราคา 3129,658.0032241815211721212214000000205
157บ้านหนองสนม  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 0 281 ตกลงราคา 111,975.001057021300000000028
158บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่  นางเสน่หา พลโสภา 0 1441 ตกลงราคา 182,122.0028182516201918000000000144
159บ้านปลาข่อ  นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม 045660053 743 ตกลงราคา 141,745.001896101014700000000074
160บ้านผักขย่าใหญ่  นายสมบูรณ์ กันเทพา 045-660055 1291 ตกลงราคา 180,042.0033221912151513000000000129
161บ้านเวาะวิทยาคม  นายเด่นชัย หวานใจ 045-660387 1571 ตกลงราคา 1101,119.0028914221413188922000000157
162บ้านหยอด  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 045660247 911 ตกลงราคา 135,000.0026108141391100000000091
163บ้านนาม่องนาเมือง  นายสมเกียรติ งามานัก 0 481 ตกลงราคา 121,269.0010246811700000000048
164บ้านหนองตลาด  นายวิสันต์ เสวะนา 045660248 322 ตกลงราคา 14,244.00555344600000000032
165บ้านเหล่าฝ้าย  สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร 045660246 994 ตกลงราคา 155,087.00241013198101500000000099
166อนุบาลโนนคูณ  นายคำพร แก้ววิเศษ 045659042 2621 ตกลงราคา 1162,832.0032161318222323404035000000262
167บ้านโนนคูณ  นายชัชวาลย์ บัวงาม 045659043 1811 ตกลงราคา 1103,682.0036262629212320000000000181
168หนองจิกเหล่าเชือก  นายประภาษ บุรกรณ์ 045-260551 1013 ตกลงราคา 153,885.0022131311101616000000000101
169บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  นายชัชวาลย์ บัวงาม 045 66008 783 ตกลงราคา 140,445.0020104136131200000000078
170บ้านเท่อเล่อ  นายมนูญ ทองเทพ - 292 ตกลงราคา 117,543.00564125600000000029
171บ้านร่องเก้า  นางสาวสุนัดดา เสนสม 045659041 253 ตกลงราคา 118,618.00434344300000000025
172บ้านบกแดงผักขะย่า  นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์ 045660388 1591 ตกลงราคา 173,566.0043242317171025000000000159
173บ้านดินดำเหล่าเสนใต้  นายวิชัย แก้วสุข 045660158 3575 ตกลงราคา 1222,807.0078333334313539261929000000357
174บ้านโปร่ง  นายทัศพงษ์ พรหมทา 045969263 641 ตกลงราคา 135,836.00185461013800000000064
175บ้านหัวเหล่า  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 0 1741 ตกลงราคา 174,606.0040122321301731000000000174
176บ้านโนนสว่าง  นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ 045-660045 403 ตกลงราคา 121,299.001256524600000000040
177บ้านโพนงาม  นางปุณิกา ธรรมนูญ 045660060 674 ตกลงราคา 134,490.00111396813700000000067
178บ้านขี้เหล็ก  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 045 81812 874 ตกลงราคา 143,387.0030121061081100000000087
179บ้านรุ่ง  นายทองคำ จิตสุภาพ 0862481610 2311 ตกลงราคา 1140,006.0040343019222117141519000000231
180บ้านละเอาะ  นายวิทยา สุภะเกษ 045660340 4593 วิธีพิเศษ 1289,579.0089373543464352353445000000459
181บ้านแวด  นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ 045660455 701 ตกลงราคา 136,464.002111105107600000000070
182บ้านหนองพะแนง  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 045660090 963 ตกลงราคา 133,899.0037141214116200000000096
183บ้านยางน้อยตองปิด  นายวีระ ศิริดำ 0-4581-807 952 ตกลงราคา 169,504.001312171115141300000000095
184บ้านกะวัน  นายอภิสิทธิ์ เงาศรี - 765 ประกวดราคา 133,561.1015811111261300000000076
185บ้านลุมพุกคูวงศ์  นางสาวทัศนี ศริยาน 0-4566-018 762 ตกลงราคา 240,354.0018810121071100000000076
186บ้านบัวระรมย์  นายชัชพงศ์ ปาณาตี 0-45660-05 1711 ตกลงราคา 179,699.0037162320242625000000000171
187บ้านสวนกล้วย  นายทนงศักดิ์ พรมแพง 045-660076 403 ตกลงราคา 122,078.20886645300000000040
188บ้านสบาย  นายวัฒนะ ทองสุ 045609139 3581 ตกลงราคา 1161,000.0065312531393629353433000000358
189บ้านโนนหนองสิม  นายสมคิด นนทะศรี 045655160 1641 ตกลงราคา 1107,799.0027161512201515121418000000164
190บ้านหนองบาง  นายสุชาติ เทสันตะ 0 953 ตกลงราคา 148,105.003114109914800000000095
191อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นายสุทิน ไชยานุกูล 045655105 6761 ตกลงราคา 1379,958.00180807576909580000000000676
192บ้านน้ำเกลี้ยง  นายศิริ สุภาพ 045660036 6001 วิธีพิเศษ 1386,144.0088696656616351474851000000600
193บ้านโนนสว่าง  นายทองใจ ทิพย์รักษา 045660252 601 ตกลงราคา 136,965.0010785791400000000060
194บ้านโนนงาม  นายมานิตย์ จันทร์ฉาย 045-609068 673 ตกลงราคา 137,438.001841141271100000000067
195บ้านหนองแลงระไง  นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด 045-660094 1521 ตกลงราคา 183,564.0036242317221515000000000152
196บ้านหนองแวง  นายสมหวัง อัมภรัตน์ - 3022 วิธีพิเศษ 1221,085.0048242119202130315335000000302
197บ้านสะพุง  นายอัมพร ทองงอก - 831 ตกลงราคา 151,953.0015818101291100000000083
198บ้านลุมภู  นายวีรวุฒิ นวลศิริ 045-660075 1572 ตกลงราคา 156,960.0036281624241613000000000157
199บ้านคูบ  นายสำเริง สำนักนิตย์ 045660391 4501 ตกลงราคา 1289,610.0092343239444145383748000000450
200บ้านสะเต็ง  นายประมวล บุญชิต 0879451898 623 ตกลงราคา 135,789.00121096106900000000062
201บ้านหนองนาเวียง  นางสิริมา ละม้ายศรี 045660276 593 ตกลงราคา 128,476.0017683117700000000059
202บ้านทุ่งสว่าง  นางกัลยา แสนทวีสุข 045-660455 543 ตกลงราคา 134,622.00627127101000000000054
203บ้านหนองบัว  นายวรวิทย์ จิตสำราญ 0 1391 ตกลงราคา 156,117.0039131123182015000000000139
204บ้านสร้างสะแบง  นายศรไชย เพชรสิทธิ์ 045-660210 1451 ตกลงราคา 184,836.0035172117182215000000000145
205นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2  นายมหัสศักดิ์ บัวศรี - 1831 ตกลงราคา 186,482.0029181017211716191917000000183
206นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  นายวีระศักดิ์ นางาม 045-660210 451 ตกลงราคา 125,551.001329653700000000045
207บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  นายคำพอง กาทอง 045649671 1732 ตกลงราคา 197,745.0042172119272423000000000173
208บ้านสว่าง  นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง 0 1531 ตกลงราคา 190,853.0027171212161118131512000000153
209บ้านดงยาง  นายจักรินทร์ บุญเอนก 045660113 562 ตกลงราคา 132,714.0012877381100000000056
210บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า  นายเสถียร ลาโพธิ์ 045660164 1231 ตกลงราคา 167,040.002519815181919000000000123
211บ้านหนองกันจอ  นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ 045-660114 761 ตกลงราคา 124,090.801697912131000000000076
212บ้านเจ้าทุ่ง  นายสมเกียรติ เกษร 0 1372 วิธีพิเศษ 190,615.00309910171113121412000000137
213บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  นายกิตติกรณ์ ไชยสาร 045969528 501 ตกลงราคา 127,620.0015274512500000000050
214บ้านลิงไอ  นายสมุห์ กลิ่นงาม 045-818105 691 ตกลงราคา 140,871.001461010691400000000069
215อนุบาลวังหิน  นายปุ่น ฉิมงาม 045-606172 802 ตกลงราคา 146,686.0015111212813900000000080
216บ้านกะเอิน  นายวิสัย เขตสกุล 045-606017 2375 วิธีพิเศษ 1157,128.0030252121212424342314000000237
217บ้านโพนดวน  นายชาติ ศรีสาร 045-660443 1861 วิธีพิเศษ 1116,468.0036161318111512331418000000186
218บ้านหัววัวหนองนารี  นายสุรชาติ ทอนศรี 045660463 2501 ตกลงราคา 1107,853.0046292422282322251714000000250
219ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)  นายสมพร เพ็งพันธ์ 0 1951 วิธีพิเศษ 1122,726.4027111210212013252729000000195
220บ้านโนนสายหนองหว้า  นายสุเทศ บุญเย็น 045660208 451 ตกลงราคา 129,912.000711866700000000045
221บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  นายวินัย สีส่วน 045-660209 712 ตกลงราคา 137,500.0017978912900000000071
222บ้านโพนยาง  นายคงศักดิ์ งามล้วน 0 1931 ตกลงราคา 190,427.004216161319167202519000000193
223บ้านทุ่งน้อย  นายประจิตร สวัสดิกุล 045660450 891 ตกลงราคา 144,477.007139916211400000000089
224บ้านหนองทุ่ม  นายวีระศักดิ์ ไชยวรรณ 045660459 1303 สอบราคา 168,180.0028162119141913000000000130
225บ้านเห็นอ้ม  นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล 045660304 852 ตกลงราคา 150,850.00141010111591600000000085
226บ้านตีกา  นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ 04560115 651 ตกลงราคา 134,889.0021655812800000000065
227ชุมชนหนองสังข์  นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ 0 1611 ตกลงราคา 181,381.0042202221151724000000000161
228บ้านหนองตาเชียง  นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 045-969540 813 ตกลงราคา 144,368.0021148108101000000000081
229บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 045-606142 2451 ตกลงราคา 1148,000.005215403123332510610000000245
230บ้านโนนดู่  นายจำรัส วงศ์แดง 0864657609 2821 ตกลงราคา 1177,684.0050312332281720242829000000282
231บ้านทุ่ง  นายสุริยา สุขเกษม 045-660207 531 ตกลงราคา 119,396.0015211377800000000053
232บ้านสร้างบาก  นายสมชาย จันทะเสน 0887149628 1422 ตกลงราคา 179,271.2031181125172119000000000142
233บ้านหนองนาโพธิ์  คงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา 0 1311 ตกลงราคา 175,560.6032141612112422000000000131
234บ้านสะมัด  นายวรัญญู ทวีศรี 0 533 สอบราคา 121,565.00111144711500000000053
235บ้านหนองคู  นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล 045969543 631 ตกลงราคา 136,919.00157467111300000000063
236บ้านตำแยหนองเม็ก  นายอดิศร สังข์แก้ว 045660305 3083 สอบราคา 1185,000.0065302924303030292120000000308
237กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายโอกาศ รวมสิทธิ์ - 1322 ตกลงราคา 169,840.0040151515141716000000000132
238บ้านกระถุน  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 0 323 ตกลงราคา 118,811.00646165400000000032
239บ้านขนวนจานสามัคคี  นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ 045660238 843 ตกลงราคา 149,087.0015151651191300000000084
240บ้านอะลางหัวขัว  นายสมหาญ เค้ากล้า 0 522 ตกลงราคา 129,312.0015445812400000000052
241บ้านโนนเพ็ก  นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม 045-917106 2171 ตกลงราคา 1103,605.0062272434221830000000000217
242บ้านหนองออ  นายสำราญ สำบูรณ์ 045614450 791 ตกลงราคา 144,344.001611179126800000000079
243บ้านสร้างหว้า  นางสาวสายฝน ขนันไทย 045660236 722 ตกลงราคา 141,010.00148118189400000000072
244บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  นายจิรวัฒน์ ธนวาที 045-660237 161 สอบราคา 14,302.001020200200000000016
245บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)  นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ 045917107 1452 ตกลงราคา 183,214.003022920191926000000000145
246บ้านหนองค้า  นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ 0896254907 582 ตกลงราคา 131,546.002199442900000000058
247บ้านโคกเพ็ก  นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ 045660016 231 ตกลงราคา 116,027.00023455400000000023
248อนุบาลพยุห์  นายทองไข พรหมประดิษฐ์ 045813660 3963 วิธีพิเศษ 1227,703.0085224132334240472628000000396
249บ้านคูเมือง  นายวิทยา สมาฤกษ์ 0 444 ตกลงราคา 123,470.001265675300000000044
250บ้านหนองรัง  นายรุ่งอรุณ สายสมาน 045660092 805 ตกลงราคา 1137,140.0011813131415600000000080
251บ้านหนองหว้าทับทัย  นายอาธรณ์ หมื่นศร 045607135 1122 ตกลงราคา 1156,500.00352011151588000000000112
252บ้านหนองม่วงหนองแต้  นายสมชาย ศรีคราม 081-548994 1062 ตกลงราคา 159,298.0025121514151411000000000106
253บ้านเปือยประชาสามัคคี  นายสมยศ สงโสด - 2571 วิธีพิเศษ 1112,331.00451915262220172522221284000257
254บ้านสำโรงโคเฒ่า  นายสมศักดิ์ สายแก้ว 045-607288 681 ตกลงราคา 137,245.00181149910700000000068
255บ้านกระหวันโนนเจริญ  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 0 451 ตกลงราคา 146,583.008610933600000000045
256บ้านร่องสะอาด  นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ - 1863 ตกลงราคา 1128,638.004113182011192751121000000186
257บ้านป่าไร่  นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ 045818100 883 ตกลงราคา 150,011.001681911188800000000088
258บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง 0 531 ตกลงราคา 124,511.002249491400000000053
259บ้านหนองเตย  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 0-4560-727 1213 ตกลงราคา 178,600.002511915108167911000000121
260บ้านเสมอใจ  นางสาวอิษยา พรมสามสี 0 612 ตกลงราคา 133,301.0019881065500000000061
รวม 37,130 512 - 323 21,168,584.91 7,722 4,097 4,036 4,137 4,284 4,271 4,335 1,366 1,442 1,416 12 8 4 0 0 0 37,130
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน