สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 33  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สุรวิทยาคาร  044-518351
2สิรินธร  044-511189
3สวายวิทยาคาร  นายทวีศักดิ์ สนสี 044546597 5983 วิธีพิเศษ 1688,000.0000000001201441206050104000598
4เทนมีย์มิตรประชา  นายอำนาจ นวนิล 044141125 2911 ตกลงราคา 1279,559.000000000656569323228000291
5นาดีวิทยา  นายวรพงศ์ มีมาก 044-069732 4802 วิธีพิเศษ 1380,000.00000000010010080607070000480
6ศรีไผทสมันต์  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 044143112 2413 วิธีพิเศษ 1173,800.000000000404345403043000241
7รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายพิทักษ์ สุปิงคลัด 044549072 1,1853 วิธีพิเศษ 11,307,574.0000000002172172451751751560001,185
8สุรินทร์ภักดี  นายศุภชัย ชาวนา 044-590295 2153 วิธีพิเศษ 1144,000.000000000505262201714000215
9พญารามวิทยา  044712056 2103 วิธีพิเศษ 1220,000.000000000303834304038000210
10สุรินทร์ราชมงคล  044512785 1813 ตกลงราคา 1176,392.000000000551627551513000181
11โชคเพชรพิทยา  นายนิเวศ ทิวทอง - 2553 ตกลงราคา 1283,754.000000000586055213625000255
12สุรินทร์พิทยาคม  นายทศพร สระแก้ว 044041102 1903 วิธีพิเศษ 3166,320.000000000404540182423000190
13วีรวัฒน์โยธิน  นายณรงค์ พรหมพัชรพล 044713790 1,6483 วิธีพิเศษ 11,602,990.0000000003803683282001781940001,648
14มหิธรวิทยา  นายสาโรจน์ พฤษภา 044516059 1242 ตกลงราคา 190,810.00000000024303410719000124
15นาบัววิทยา  นายวิทยา เพ่งเล็งดี 044143580 1361 ตกลงราคา 1130,850.000000000304416101125000136
16ศรีรามประชาสรรค์  นายวายุคล จุลทรรศน์ 044558618 1811 ตกลงราคา 1214,131.000000000353530352917000181
17ตั้งใจวิทยาคม  นายทวีโชค งามชื่น 044712079 1541 ตกลงราคา 1124,350.000000000293225272120000154
18ท่าสว่างวิทยา  นายแชม มุ่งดี 044140085 1661 ตกลงราคา 1157,733.000000000263334362413000166
19แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร  นางสาวทองใบ ตลับทอง 044-590346 673 ตกลงราคา 158,534.000000000971713111000067
20ชุมพลวิทยาสรรค์  นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ 044596104 1,2543 วิธีพิเศษ 11,289,995.1900000002101862032202312040001,254
21เมืองบัววิทยา  นายยรรยง วงค์คำจันทร์ 044712059 5123 วิธีพิเศษ 1512,650.0000000007310280709691000512
22ลำพลับพลาวิทยาคาร  นายเสงี่ยม วงค์พล 044712076 1931 ตกลงราคา 1244,342.000000000252731304040000193
23ท่าตูมประชาเสริมวิทย์  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044591159 2,0713 วิธีพิเศษ 22,053,105.4400000003563923833163163080002,071
24ลานทรายพิทยาคม  นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ 044712055 5242 วิธีพิเศษ 1401,989.00000000070118101709669000524
25เมืองแกพิทยาสรรค์  นายถนอม บุญโต 0819673358 2471 ตกลงราคา 1185,862.000000000375344403637000247
26พรมเทพพิทยาคม  นายสมัย ปานทอง 044-712068 2053 วิธีพิเศษ 1191,000.000000000585040261219000205
27ช้างบุญวิทยา  นายอุ่น ศาลางาม 044-145053 2593 ตกลงราคา 1295,561.000000000624545582623000259
28ทุ่งกุลาพิทยาคม  นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ 044727910 992 วิธีพิเศษ 2139,309.00000000014172212171700099
29โนนแท่นพิทยาคม  นายสุดใจ ศรีใหญ่ 044027103 982 วิธีพิเศษ 1102,700.00000000015151320221300098
30ศรีปทุมพิทยาคม  นายประหยัด ทองทา 044027279 2402 วิธีพิเศษ 1197,952.000000000505050303030000240
31จอมพระประชาสรรค์  นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ 044581138 1,9334 วิธีพิเศษ 11,875,998.0000000003503243653202842900001,933
32เมืองลีงวิทยา  นายชอบ พรหมบุตร 044576080 3703 วิธีพิเศษ 1376,427.000000000605783605555000370
33บุแกรงวิทยาคม  นายจีระพรรณ เพียรมี 044712035 3482 ตกลงราคา 1412,400.00000000060605550405020130348
34หนองสนิทวิทยา  นายนิวัฒน์ โพธิมาศ 044590117 2673 ตกลงราคา 1313,731.000000000506950403424000267
35ประสาทวิทยาคาร  นายจารุทัศน์ รู้รักษา 044551245 2,9583 วิธีพิเศษ 12,509,970.0000000005055755614654164360002,958
36โคกยางวิทยา  นายสมชัย นามสว่าง 044712052 4413 วิธีพิเศษ 1533,554.000000000807566808060000441
37ตานีวิทยา  นายสมโภชน์ สุขเจริญ 044519049 6543 วิธีพิเศษ 1635,000.000000000150144118759275000654
38ไทรแก้ววิทยา  044571680 4331 ตกลงราคา 1421,216.0000000007178140344367000433
39ทุ่งมนวิทยาคาร  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 044-558905 4511 ตกลงราคา 1460,147.0000000001008570805066000451
40เชื้อเพลิงวิทยา  044042552 3711 ตกลงราคา 1337,756.000000000906671605331000371
41ตาเบาวิทยา  นายธรรมนูญ มีเสนา 044712081 2151 ตกลงราคา 1186,005.000000000602943402221000215
42กาบเชิงวิทยา  นายวสันต์ คำเกลี้ยง 044559055 7745 วิธีพิเศษ 1730,000.00000000016015712113096110000774
43แนงมุดวิทยา  นายศรีสุนทร ส่งเสริม 044512087 5623 วิธีพิเศษ 1549,999.9900000001201131121005364000562
44โคกตะเคียนวิทยา  นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ 044558814 3671 วิธีพิเศษ 1364,615.000000000809053603549000367
45ปราสาทเบงวิทยา  นายพศิน บัวหุ่ง 044712077 3441 ตกลงราคา 1396,000.000000000808060454336000344
46รัตนบุรี  นายปริญญา พุ่มไหม 044599249 2,3392 วิธีพิเศษ 12,572,631.2100000004554553853503443500002,339
47ดอนแรดวิทยา  นายสุพินทร์ พุฒตาล 044-712269 2811 ตกลงราคา 1270,608.000000000505838405045000281
48เบิดพิทยาสรรค์  นายวิชัย สาลีงาม 044-144065 5202 วิธีพิเศษ 1500,000.00000000011411797646266000520
49ธาตุศรีนคร  นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธุ์ 044-598016 2223 วิธีพิเศษ 1216,256.000000000505133302335000222
50แกศึกษาพัฒนา  นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ 044-590190 2261 วิธีพิเศษ 1170,800.000000000535553202025000226
51ทับโพธิ์พัฒนวิทย์  นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว 044590128 1881 ตกลงราคา 1185,400.000000000353639401523000188
52สนมวิทยาคาร  นายพัลลภ พัวพันธุ์ 044589043 1,1213 วิธีพิเศษ 11,129,000.0000000001961701751361491874441231,121
53หนองอียอวิทยา  นายสรศักดิ์ สีตาชัย 044-712057 1842 วิธีพิเศษ 2202,742.000000000333324313132000184
54หนองขุนศรีวิทยา  นายฉัตรนพดล คงยืน 044590145 2323 วิธีพิเศษ 1183,000.000000000355355302930000232
55ศีขรภูมิพิสัย  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 044560087 2,2904 วิธีพิเศษ 12,181,104.0000000003504003404004004000002,290
56แตลศิริวิทยา  นางจารุวรรณ บุญโต 044586100 6073 วิธีพิเศษ 1560,000.000000000120781101208594000607
57ห้วยจริงวิทยา  นายสมศักดิ์ บุญโต 044-712058 5953 วิธีพิเศษ 1650,000.0000000001059010510010590000595
58กุดไผทประชาสรรค์  นายวรวุธ สุทธิกุล 0887033667 2663 วิธีพิเศษ 1180,000.000000000656048303132000266
59จารย์วิทยาคาร  นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ 0885908826 2632 ตกลงราคา 1268,700.000000000403954404347000263
60มัธยมจารพัตวิทยา  นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ 044-590094 1121 ตกลงราคา 1122,719.000000000252523151311000112
61หนองแวงวิทยาคม  นายนิเวศน์ เนินทอง 044712036 6453 วิธีพิเศษ 3674,000.0000000009810210612895116000645
62ขวาวใหญ่วิทยา  044712037 961 ตกลงราคา 178,629.00000000015191715171300096
63วังข่าพัฒนา  นายวิชิตชัย แข่งขัน 044557943 1823 ตกลงราคา 1182,333.000000000373437282521000182
64ยางวิทยาคาร  นายบุญศักดิ์ บุญจูง 044712154 2973 วิธีพิเศษ 1239,788.000000000625860423540000297
65สังขะ  นายสุนทร พลศรี 044-571126 1,7503 วิธีพิเศษ 12,041,000.0000000002502502503003503500001,750
66กระเทียมวิทยา  นายสุวรรณ สายไทย 044-149208 8993 วิธีพิเศษ 1898,674.000000000172172148131131145000899
67ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  นางอุดมพร สิงห์ชัย 0918282384 1951 ตกลงราคา 1226,028.000000000303045303030000195
68ขนาดมอญพิทยาคม  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 0892827821 8773 วิธีพิเศษ 3812,268.70000000016215513012713512030180877
69มัธยมทับทิมสยาม 04  นายสรวิศ ชาญเชี่ยว 044712061 3451 ตกลงราคา 1311,908.000000000568247645937000345
70พระแก้ววิทยา  นายอายุ คิดดี 044590387 2401 ตกลงราคา 1310,110.000000000405040403040000240
71เทพอุดมวิทยา  นายพนม ลำดวนหอม 044148293 3061 ตกลงราคา 1286,748.000000000605630604258000306
72สุรพินท์พิทยา  นายองอาจ สุจินพรัหม 044541096 1,6205 วิธีพิเศษ 11,483,000.0000000003303153292402141920001,620
73พนาสนวิทยา  นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ 044-558585 5673 วิธีพิเศษ 1573,800.00000000010296108898983000567
74สำโรงทาบวิทยาคม  นายบัญญัติ สมชอบ 044-569334 1,4152 วิธีพิเศษ 11,400,000.0000000002172012122162112484038321,415
75ศรีสุขวิทยา  นางสาวจงบุญ จากภัย 044151608, 3192 วิธีพิเศษ 1302,792.000000000604872602554000319
76บัวเชดวิทยา  นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ 044-579164 1,7213 วิธีพิเศษ 11,660,912.200000000345343291228200224553501,721
77มัธยมศรีลำเภาลูน  นายขันติ จารัตน์ 044060248 2153 วิธีพิเศษ 3138,000.000000000472936334030000215
78พนมดงรักวิทยา  044501790 1,1725 วิธีพิเศษ 11,218,000.00000000018017518912013713812071421,172
79ศรีณรงค์พิทยาลัย  นายอภินันท์ จันทเขต 044712094 3351 ตกลงราคา 1435,762.000000000757555553045000335
80สินรินทร์วิทยา  นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ 044-519044 8333 วิธีพิเศษ 1730,676.350000000110118147113158187000833
81แร่วิทยา  044712080 703 ตกลงราคา 171,999.0000000001012161019300070
82บึงนครประชาสรรค์  นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ 0956204092 951 ตกลงราคา 194,649.0000000002015202051500095
83นารายณ์คำผงวิทยา  นายทันใจ ชูทรงเดช 0885908851 5992 วิธีพิเศษ 1607,500.0000000001041081091009880000599
84โนนเทพ  044-558966 2961 วิธีพิเศษ 1240.080000000445059385352000296
85ประดู่แก้วประชาสรรค์  044-712078 1761 ตกลงราคา 1192,990.000000000402733302719000176
รวม 47,223 191 - 233 46,280,849.16 0 0 0 0 0 0 0 8,686 8,726 8,406 7,136 6,743 6,904 309 216 97 47,223
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน