สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  044-532363 1,8373 วิธีพิเศษ 11,021,365.003342572572232292762610000000001,837
2บ้านปราสาท  นายสังวาร หาญศึกษา 044590335 952 ตกลงราคา 157,558.00127172112131300000000095
3บ้านอำปึลกง  นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ - 2012 ตกลงราคา 2113,983.0041253630152430000000000201
4บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายวิญญาณ บุญทวี 0884746964 2763 วิธีพิเศษ 1172,942.0062191327221315413232000000276
5บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)  044551261 4401 ตกลงราคา 1225,190.0075432742262645505254000000440
6บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)  นายสมพร จันทร์ไทย 044532324 1333 ตกลงราคา 168,984.0030171216191722000000000133
7บ้านตาเสาะ  นายสมนาถ นาคเกี้ยว 044552040, 2801 ตกลงราคา 1183,721.0045262622282230223227000000280
8บ้านสีโค  นายคำมี หอมเนียม 044-590060 953 ตกลงราคา 157,065.001512131118121400000000095
9ปราสาท  นายสุทิตย์ ขิมทอง 044551331 3753 ตกลงราคา 1213,977.0087384448535253000000000375
10บ้านบุอันโนง  นางศิรินธร วิภาคะ 044-590202 933 ตกลงราคา 152,401.00171910915111200000000093
11บ้านตาเตียว  นายสุธรรม สุบรรณาจ 0986961535 1022 ตกลงราคา 153,590.00261089201217000000000102
12บ้านสวาย  นางกัลยา สุบรรณาจ 044-501521 1613 ตกลงราคา 387,537.004991522202323000000000161
13บ้านลำพุก  นายภัทรพล ติราวรัมย์ 044-590203 894 ตกลงราคา 145,739.002212149159800000000089
14บ้านโชค  044590206 1324 ตกลงราคา 150,884.003391422171819000000000132
15บ้านตาเบา  นายสมชาย ชมเมิน 044-728162 1464 ตกลงราคา 175,470.0050161512171818000000000146
16บ้านตะคร้อ  นายมิตรชัย สุชาติสุนทร 044-590205 944 ตกลงราคา 146,408.00252041012131000000000094
17กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  นายกฤษดา เหลี่ยมดี 044552231 2001 วิธีพิเศษ 1132,598.000353637293726000000000200
18บ้านไทร  นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 044501531 1431 ตกลงราคา 177,703.0037131615162125000000000143
19วันเจริญสามัคคี  นายปรีชา กาบทอง 0 4459 006 3721 ตกลงราคา 1255,076.0082174428434425342827000000372
20บ้านทำนบ  นางประดับ สอดศรีจันทร์ 1411 ตกลงราคา 175,166.0025202117182416000000000141
21บ้านลำดวนพัฒนา  นายประจักษ์ สระแก้ว 044069222 851 ตกลงราคา 145,621.0024513911101300000000085
22บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)  นายสุรชัย งามชื่น 0903702054 2311 ตกลงราคา 1154,915.0033182018142118254222000000231
23บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)  นายปราโมทย์ ประสานสุข 044069215 1891 ตกลงราคา 1103,383.0049173026271921000000000189
24บ้านเจริญสุข  นางธนานันต์ ดียิ่ง 044-590332 831 ตกลงราคา 165,290.002212511916800000000083
25บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวกันยณัฐ บัวสาย 089-846401 791 ตกลงราคา 149,654.001586161610800000000079
26อมรินทราวารี  044590329 3693 วิธีพิเศษ 1229,936.0059443737372536303232000000369
27บ้านจบก  นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี 044-591330 1021 ตกลงราคา 160,881.002414141513139000000000102
28บ้านโคกทม  นายศุภชัย ลวดเงิน 044-504029 2972 ตกลงราคา 1206,855.0055402035232732251921000000297
29บ้านสวายซอ  นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ 044-590292 1701 ตกลงราคา 192,384.0045261921171923000000000170
30บ้านกะดาด  นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า 044-069191 3053 วิธีพิเศษ 1164,000.0062272627234341202214000000305
31บ้านโคลด  นายพงศ์ไท ไพรงาม 044-590063 561 ตกลงราคา 130,678.00131066104700000000056
32บ้านจรูกแขวะ  นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ 044-503850 783 ตกลงราคา 142,241.00201213899700000000078
33รัฐประชาสามัคคี  นายวานิช บูรณ์เจริญ 044-590292 2291 ตกลงราคา 1117,422.0066253025272531000000000229
34ไพลศึกษาคาร  นายนิยม สุขทอง 819768516 683 ตกลงราคา 147,141.002187878900000000068
35บ้านสองสะโกม  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 0849581579 2071 ตกลงราคา 184,919.0045293431262022000000000207
36เจริญราษฎร์วิทยา  นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 0850156714 4763 ตกลงราคา 1297,827.00100474850403338404040000000476
37บ้านโพธิ์กอง  044-590065 2381 ตกลงราคา 1134,048.0040462828303531000000000238
38บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)  นายวิบูลย์ เปรมผล - 1761 ตกลงราคา 196,173.0045252221192618000000000176
39บ้านเชื้อเพลิง  นายสุธี ศรีเครือดำ 0913486349 2023 วิธีพิเศษ 1102,677.000322837363435000000000202
40บ้านพนม  นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ 044590069, 482 ตกลงราคา 128,259.0010510844700000000048
41บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 044-727345 4372 ตกลงราคา 1242,283.00109674667474754000000000437
42สุวรรณาคารสงเคราะห์  นายสุเทพ โกสีนาม 0 1164 ตกลงราคา 152,869.0036161713121012000000000116
43บ้านสมุด  นางสำลี โททอง 044-069231 803 ตกลงราคา 139,510.00279111468500000000080
44บ้านหนองยาว  083-381929 642 ตกลงราคา 131,353.0017513868700000000064
45บ้านหนองหรี่  นายอุทัย ยอดเยี่ยม 0 2561 วิธีพิเศษ 1137,231.0041222218382032202023000000256
46บ้านกำไสจาน  นายประเสริฐ บุญคล้อย - 1643 ตกลงราคา 193,959.0033212623222217000000000164
47บ้านสะพานหัน  044590066 961 ตกลงราคา 154,166.00211881412101300000000096
48บ้านคลอง  นายปราการ รักพงษ์ 0883751991 2691 ตกลงราคา 1204,942.0052212228343420201919000000269
49นิคมสร้างตนเองปราสาท  นายอนุวัตร กมลเดช 044146017 4001 ตกลงราคา 1251,257.0068324027313739325044000000400
50บ้านตานี  นายภักดิศัย ชูสงค์ 0895831331 2591 ตกลงราคา 1151,334.0061233831392443000000000259
51บ้านบักดอก  นายศักดิ์สทธิ์ สาพิมพา 044501535 2921 ตกลงราคา 1154,327.0073394334343930000000000292
52บ้านละลมระไซ  นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม 044590336, 1151 ตกลงราคา 167,228.0018241017171514000000000115
53บ้านโคกจำเริญ  นายถวิล บุญเจียม 044-590126 2262 ตกลงราคา 1124,991.0066252527341831000000000226
54นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  นายสุเมธ บูรณะ 044590201 793 ตกลงราคา 172,153.0018111012671500000000079
55บ้านหนองปรือ  นายพินี กังวาฬ 044-146205 1581 ตกลงราคา 191,578.0050202015151919000000000158
56บ้านโชคนาสาม  044-728152 4011 ตกลงราคา 1249,803.0070393432282826396144000000401
57บ้านเจ้าคุณ  ว่าที่ร.ต.วัชรพล บุตรศรี 0 2321 วิธีพิเศษ 1130,740.0063332229213430000000000232
58บ้านมะเมียง  นายสง่า พูลพรหม 044728166 3981 ตกลงราคา 1253,094.0070453236292930464140000000398
59มหาราช 4  นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 044590239 1651 ตกลงราคา 154,430.0049201926201912000000000165
60บ้านนาครอง  นางทวีลาภา เหล่าอุดม 044-728125 843 ตกลงราคา 151,351.00121116108161100000000084
61บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)  นายมนู ปุยะติ 044-069205 110110 ตกลงราคา 172,596.00292281615119000000000110
62บ้านจีกแดก  นายชำเนียน ลาภจิตร 044728153 662 ตกลงราคา 139,520.00105912813900000000066
63บ้านหนองใหญ่  นายชาญชัย กะภูทิน 0864608481 991 ตกลงราคา 157,910.002271899181600000000099
64บ้านปลัด  นายสมศักดิ์ ชาติสม 044501562 2251 ตกลงราคา 1124,045.0056392529232825000000000225
65บ้านสำโรง(บางมด 2514)  นายตฤณ สุขนวล 044-590071 1621 ตกลงราคา 190,372.0039192125162616000000000162
66บ้านก็วล  นายปรีชา เกตุชาติ 044501570 1102 ตกลงราคา 162,000.002610181891514000000000110
67บ้านเสกกอง  นายวิชัย สารสุข 2243 ตกลงราคา 1107,836.0038182218142726202021000000224
68บ้านลังโกม  นายวิโรจน์ สุขวงค์ 044504179 3111 ตกลงราคา 1138,031.0062303128173239282321000000311
69บ้านกระวัน  นายพรพรม ภูนุภา 044-590072 651 ตกลงราคา 129,070.00156981111500000000065
70บ้านกูน  นายพิรักษ์ ทวีงาม 044-558717 3181 ตกลงราคา 1214,433.0045241820252232505032000000318
71บ้านรันเดง  นายวิรัตน์ ปัญญาคิด 044490331 2101 ตกลงราคา 1114,938.0057212629262724000000000210
72บ้านตายัวะ  นายประเสริฐ แกล้วกล้า 044-590207 1001 สอบราคา 156,094.0025131110141611000000000100
73บ้านตาวร  นายเสมา ขวัญทอง 044501896 2181 ตกลงราคา 1105,893.005123261622202020515000000218
74บ้านกาบกระบือ  นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 044-590064 2011 ตกลงราคา 1110,458.0057232418322126000000000201
75นิคมสร้างตนเองปราสาท3  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 044590451 1471 ตกลงราคา 187,642.0039161915161824000000000147
76สังขะวิทยาคม  นายสุนทร อินทรนุช 044571256 1,2211 วิธีพิเศษ 1669,124.002231261251361251321198074810000001,221
77บ้านสังขะ  นายชุมพร หงษ์แก้ว 044-571390 2821 ตกลงราคา 1104,309.0077403228373731000000000282
78บ้านโดง  นายสุมิตร ประสานรัตน์ - 2033 วิธีพิเศษ 1148,000.0033201917191515152921000000203
79บ้านโพนชาย  นายสำเริง ช่องงาม 044069571 1211 ตกลงราคา 165,936.0037121510171317000000000121
80บ้านชำสมิง  นายสานิตย์ หาชา 0902692035 1711 ตกลงราคา 198,941.0037191718322325000000000171
81บ้านศาลาสามัคคี  นายไพบูลย์ แก้วใส 0854913531 4723 วิธีพิเศษ 3292,000.0089444839495335324637000000472
82บ้านศรีนวล  นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ 044590164 2591 ตกลงราคา 1159,248.0032192525273625311722000000259
83บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  นางสายบัว ฉิมพินิจ 044504350 772 ตกลงราคา 137,988.001917611771000000000077
84จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  0 044-504359 555 ตกลงราคา 121,953.0014669171200000000055
85บ้านพระแก้ว  นายธรรมนูญ บุญงอก 815793190 4881 ตกลงราคา 1294,249.00104644242524548452224000000488
86บ้านกระสัง  นายสมยศ ทองเต็ม 044-590389 3491 ตกลงราคา 1230,203.0070363531202851292227000000349
87บ้านแสนกาง  นายศิวกร เจริญ 044069573 2251 ตกลงราคา 1110,779.0038203024172420171916000000225
88ราษฎร์พัฒนา  นายอาคม เขียวสระคู 044590386 4022 ตกลงราคา 2249,906.0068452743413233404231000000402
89บ้านหนองขี้เหล็ก  นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา 0 1401 ตกลงราคา 176,179.0036241319171912000000000140
90ดมวิทยาคาร  นายเรวัตร แม่นผล 044590381 2143 ตกลงราคา 1111,545.0058293021302323000000000214
91บ้านสนบ  นายฉลอง เติมทอง 2581 ตกลงราคา 1108,191.0058293733392141000000000258
92บ้านตาพราม  นายบุตรสี หมื่นสุข 2332 ตกลงราคา 1151,094.0042301213232323262615000000233
93บ้านศาลา  นางสาวดวงพร แอกทอง 044590244 944 ตกลงราคา 153,499.0026136811121800000000094
94บ้านชำเบง  นายคีรี สูตรสุข 044590165 2521 ตกลงราคา 195,896.0078382325353122000000000252
95บ้านลันแต้  นางวิไล มูลศาสตร์ - 1663 ตกลงราคา 188,678.0044282820141616000000000166
96บ้านศรีมงคล  นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 044-590155 741 กรณีพิเศษ 141,251.001812911512700000000074
97บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  นายสิทธิชัย สมศรี 044-590166 1292 ตกลงราคา 155,435.0030251112172212000000000129
98บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)  นายสุเทพ เกิดสมนึก 044149238 3953 ตกลงราคา 1218,355.00101564345514752000000000395
99บ้านแยงมิตรภาพที่ 146  นายทศพล สุดชมโฉม 044590152 2751 ตกลงราคา 1160,482.0067342539403634000000000275
100บ้านโนนสบาย  นายสุภาพ เสาะพบดี 044069536 1921 ตกลงราคา 1108,485.0037232019283233000000000192
101บ้านถนน  นายประจักษ์ เงางาม 044590247 722 ตกลงราคา 138,158.0022771459800000000072
102บ้านโคกรัมย์  นายอดิศร พิชญอัครกุล 819772200 1943 ตกลงราคา 191,250.0061271915152516079000000194
103สหราษฎร์วิทยา  นางกาญจน์นิต สำเภา 044-069538 1912 วิธีพิเศษ 1123,681.004517913181520113112000000191
104บ้านโพธิ์  นายบุญสมชัย ฟองนวล 044069567 653 ตกลงราคา 334,012.0019979106500000000065
105บ้านขนาดมอญ  นายธนง ไหวดี 0897197481 5461 ตกลงราคา 1307,600.00130746364677870000000000546
106บ้านตาแตรวทัพดัด  นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ 0 4553 ตกลงราคา 1339,693.0045445140354646495148000000455
107บ้านปวงตึก  นายสุวิทย์ ทวีโภค 044069552 3161 ตกลงราคา 1180,442.0076423628325646000000000316
108บ้านห้วยสิงห์  นางดวงแข ละม้ายศรี 044590105 831 ตกลงราคา 152,947.0015151149151400000000083
109บ้านภูมินิยมพัฒนา  นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง 044590245 1084 ตกลงราคา 156,977.00311414921109000000000108
110บ้านอังกอล  นายประจบ กำเนิดสิงห์ 044-590243 1111 ตกลงราคา 163,988.0026151512101617000000000111
111สตรีวิทยาสมาคม  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร - 863 ตกลงราคา 151,680.001311151112141000000000086
112บ้านคะนา  นายบุญเอิบ ทาทอง 085-682446 962 ตกลงราคา 137,690.00261213131191200000000096
113บ้านสะกาด  นายวินัย ดาสั่ว - 2481 ตกลงราคา 1160,454.0037292226172223272421000000248
114บ้านตาโมม  นายวินัย นาคแสง 044149034 2981 ตกลงราคา 1208,927.0047291927282733193732000000298
115บ้านจังเอิล  นายขุนชิต ละราคี 0956028595 541 ตกลงราคา 133,424.0084135741300000000054
116บ้านหลัก  นายเริงศักดิ์ หาญมานพ 0896277678 1414 ตกลงราคา 174,258.0041172421101513000000000141
117สหมิตรวิทยา  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา - 1431 ตกลงราคา 165,071.0043102215112220000000000143
118บ้านจารย์  นายสมชาย หอมหวล 044504525 4521 ตกลงราคา 1290,967.0062374041456143454632000000452
119บ้านโคกไทร  นายวิเชียร ศรีพรมสุข 044590158 3111 ตกลงราคา 1194,584.0065292531281924382428000000311
120บ้านทัพทัน  นายศุภกร เขียวสระคู 044590385 1181 ตกลงราคา 165,771.0026131618141714000000000118
121บ้านเลิศอรุณ  นายสงวน ศาลางาม 044516733 3351 ตกลงราคา 1228,984.0026352432374130342848000000335
122บ้านเสรียง  นายถาวร มีแสวง 044-590383 1281 ตกลงราคา 169,836.0033191913151910000000000128
123บ้านร่มเย็น  นายโสรินทร์ ห้วยทราย 044-590167 1391 ตกลงราคา 167,759.0042101319201619000000000139
124บ้านลำหาด  นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว - 2301 ตกลงราคา 1150,169.0040201726161933122918000000230
125บ้านโนนเจริญ  นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา 044590384 1212 ตกลงราคา 163,894.0032131111181323000000000121
126บ้านวังปลัด  นายพงษ์ศักดิ์ พางาม 044590470 1971 วิธีพิเศษ 1137,891.0021151519201212282233000000197
127บ้านขอนแตก  นายสมนึก พลศรี 044504450 2851 ตกลงราคา 1179,069.0060231920222620353030000000285
128บ้านอาวอก  นางรัชนีกร พูนทรัพย์ 044-069540 1202 ตกลงราคา 165,003.003019201215168000000000120
129บ้านโตงน้อย  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว 044-570276 3931 วิธีพิเศษ 1180,193.0063234635283936454533000000393
130บ้านตอกตรา  นายประสาร มีมาก 044-590305 1243 ตกลงราคา 192,654.0022221820181410000000000124
131หนองโสนวิทยา  นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ 0896277678 2991 ตกลงราคา 1199,475.0040322229344031221732000000299
132สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  นายวสันต์ ลาดศิลา 044590380 1011 ตกลงราคา 156,926.0021181512131210000000000101
133บ้านเถกิง  นายถนัด แสนกล้า 044590156 3341 ตกลงราคา 1205,331.0057292933244540233420000000334
134บ้านกะปู  นายประสาน พิมพร 044069547 1103 ตกลงราคา 160,746.0027121517151410000000000110
135บ้านตาคง  นางรจนา ทองประดับ 089-280563 2011 ตกลงราคา 1112,080.0037262133222537000000000201
136บ้านพรหมสะอาด  นายดรุณ เจนจบ 044-590388 1201 ตกลงราคา 143,334.004061913151710000000000120
137จตุคามวิทยา  นายสุเทียบ จันทสุข - 1531 ตกลงราคา 158,700.004520201816259000000000153
138บ้านห้วยปูน  นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ 044-590-10 913 ตกลงราคา 148,188.002812811159800000000091
139บ้านสนวน  นายเตรียมศักดิ์ สว่าง 044-590104 1331 ตกลงราคา 174,952.0035131318121824000000000133
140กาบเชิงมิตรภาพที่ 190  นายมนตรี สายพญาศรี 044559050 8043 วิธีพิเศษ 1511,702.00194981058910082983800000000804
141บ้านปราสาทเบง  ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร 044147684 2421 ตกลงราคา 1138,519.0055202930443034000000000242
142บ้านโคกตะเคียน  นายกิตติพงศ์ มังกร 044147808 3311 ตกลงราคา 1206,155.005451333034363423288000000331
143บ้านโนนสวรรค์  นายภาสกร เรืองใหม่ 044-503880 3213 วิธีพิเศษ 3190,000.0077382846223922201811000000321
144บ้านบักจรัง  นายไพบูลย์ เทพบุตร 044-728181 3001 ตกลงราคา 1164,553.0070313042404146000000000300
145เพียงหลวงฯ 8  นายถนอม คำหล่า 0899462637 821 ตกลงราคา 143,715.0016181010515800000000082
146บ้านถนนชัย  นายปรีชา สุทธิโฉม 044590308 1701 ตกลงราคา 196,982.0034292219222519000000000170
147บ้านโนนทอง  นายคำพอง ลำภา 044069808 1281 ตกลงราคา 155,810.0033171618141515000000000128
148บ้านกู่  นายภราดร ดีพูน 044069806 1354 ตกลงราคา 177,998.0025212414191814000000000135
149บ้านจารย์  นางอินทิรา พอใจ 044-069807 1344 ตกลงราคา 162,022.0032161315182317000000000134
150บ้านแนงมุด  นายเทวัน พอใจ 044590115 4553 ตกลงราคา 1296,442.0087455351385336343028000000455
151บ้านสระทอง  นางจุฑารัตน์ ศรีไสว 087-257-11 4211 ตกลงราคา 1266,950.0064414140413727525226000000421
152ประชาสามัคคี  นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา 3124 ตกลงราคา 1195,486.0061282026292522384122000000312
153นิคมสร้างตนเองปราสาท2  นางกลิ่น ภาสดา 044590228 2091 ตกลงราคา 189,206.0040202230332638000000000209
154เกษตรอีสานสามัคคี  นางสมหทัย ตรองจิตต์ 044590113 1603 สอบราคา 186,240.0045221916211621000000000160
155บ้านคูตัน  นายประทีป สงกล้า 044-590307 2681 ตกลงราคา 1167,410.0052222228282129222915000000268
156บ้านตะเคียน  นายอัมรินทร์ บุญเจียม 044147440 3231 ตกลงราคา 1203,256.0049332232323234262835000000323
157บ้านโคกสะอาด  นายสุรพินท์ บัวสาย 870270314 2423 ตกลงราคา 1100,000.0052302618222225112016000000242
158บ้านหนองโยโคกปืด  นายเดโชพล ชลธี 0 1731 ตกลงราคา 1119,527.0029191822202118899000000173
159บ้านสกล  นายวินัย เหมือนแก้ว 044590114 1701 ตกลงราคา 196,424.0038192425221923000000000170
160บ้านราวนคร  นายสุรชิต เนื้อละออ 044069803 641 ตกลงราคา 140,159.0089696141200000000064
161หวลถวิลวิทยา  นายบุญเกิด กองสุข - 391 ตกลงราคา 121,439.009812250300000000039
162บ้านด่าน  044147010 4941 ตกลงราคา 1304,791.0096435447454446464429000000494
163บ้านเกษตรถาวร  นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ 0868672866 2831 ตกลงราคา 1515,204.0053223323202519402325000000283
164เรืองเจริญพัฒนา  นายธานินท์ ชินวงษ์ 0804863656 1702 ตกลงราคา 199,114.0034271919221831000000000170
165แสงทองสมบูรณ์วิทยา  นายพรสันต์ โมคศิริ - 1053 ตกลงราคา 156,345.0025961626158000000000105
166บ้านโจรก  นายปรีญา เกษดี 044509022 4362 ตกลงราคา 1269,641.0093394243393341443626000000436
167บ้านโพนทอง  นายดุสิต คงเสมอ 0898469026 1641 ตกลงราคา 183,604.0051251924161217000000000164
168บ้านบัวเชด  044712241 3031 ตกลงราคา 1173,177.0061302939192333241728000000303
169บ้านระมาดค้อ  นางสาวญาณี สืบสังข์ 044579048 4313 วิธีพิเศษ 3161,213.00140614552465037000000000431
170บ้านโนนสังข์  นายนภปภน กฤติยาวรรค์ 044579338 2451 ตกลงราคา 1124,209.0080442827182919000000000245
171บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ 044-579046 782 ตกลงราคา 140,472.001712815117800000000078
172บ้านออดราษฎร์สามัคคี  นายยุทธภู ภูผา 044-590326 861 ตกลงราคา 139,069.0018710157161300000000086
173บ้านสวาท  นายสุพิน บุญเยี่ยม - 953 ตกลงราคา 151,333.00241812131051300000000095
174บ้านโคกสมอง  นายพิรักษ์ ทวีงาม 044590059 861 ตกลงราคา 144,519.002315911128800000000086
175บ้านสะเดา  นายสงวน คำลอย - 3673 ตกลงราคา 1254,505.006635343434382820202210818000367
176บ้านสำเภาลูน  นายยุทธนา ปักโคทานัง 0862511057 1301 ตกลงราคา 180,000.000202325201923000000000130
177บ้านไทยเดิม  นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ 044590123 1722 ตกลงราคา 193,224.0053211415152826000000000172
178บ้านจบก  นายนิยม สอนงาม 044-590056 1253 ตกลงราคา 165,735.0037171816111511000000000125
179บ้านหนองโจงโลง  นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ 0810645892 1481 ตกลงราคา 193,713.00261613191518129128000000148
180บ้านตาวัง  นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ 044590057 953 ตกลงราคา 170,009.00015131815211300000000095
181บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บุญแย้ม 095213641 901 ตกลงราคา 150,336.0020141315891100000000090
182บ้านนา  นางทาริณีย์ บุญคล้อย - 1152 ตกลงราคา 164,777.0028101614171416000000000115
183บ้านอาโพน  นายชาลี กงแก้ว 044590125 3951 ตกลงราคา 1227,214.0078532948454539201820000000395
184บ้านโชค  นายอภิชาติ โกสีย์ 044-590122 1463 ตกลงราคา 179,966.0036182122201613000000000146
185บ้านสะแร  นายประยูร ใจซื่อ 2233 ตกลงราคา 1138,407.0049221523122624172114000000223
186บ้านจรัส  นายพุฒิพงษ์ เพียรการ 0898456692 4221 ตกลงราคา 1238,603.0093475247444543201714000000422
187กลาโหมราชเสนา 2  นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย 044-069173 2282 ตกลงราคา 183,491.0058352825302527000000000228
188บ้านสน  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 044-590327 4031 ตกลงราคา 1268,641.0048545144455932202525000000403
189บ้านโอทะลัน  ว่าที่พันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ 044590209 2491 ตกลงราคา 1135,504.007426292621242210107000000249
190บ้านณรงค์  นางผกางาม กระเวนกิจ 044-509051 1523 ตกลงราคา 190,689.0028211818221926000000000152
191ศรีณรงค์วิทยาคาร  นายโชคชัย สาลิวงษ์ 044-509185 2642 ตกลงราคา 1130,191.0053252324232918202821000000264
192บ้านละมงค์  นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ 0872527217 3411 ตกลงราคา 1170,149.0031302525254030454545000000341
193รัฐราษฎร์พัฒนา  นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช 044509168 991 ตกลงราคา 155,727.00231614111413800000000099
194บ้านมหาชัย  นายวขาน บัวบาน 044-590021 713 ตกลงราคา 142,000.0014121010661300000000071
195ไพลอำนวยวิทย์  นายทิศ ซ่อนจันทร์ 044590024 1731 ตกลงราคา 189,636.0047201825152424000000000173
196บ้านกล้วย  นายสมยศ บุญร่วม 044504086 1403 ตกลงราคา 195,460.000272118242921000000000140
197พระจันทร์ศรีสุข  นายสุริยา ทองเพิ่ม 044069370 2021 ตกลงราคา 1117,846.0046202217362635000000000202
198บ้านขยูงทองยางภิรมย์  นายสุริยา ดอนเหลือม 044-069369 561 ตกลงราคา 132,594.40131354621300000000056
199บ้านตรวจ  044509181 4471 ตกลงราคา 1320,556.0068313538374633304017252423000447
200บ้านฉลีกหนองมะแซว  นายสมศักดิ์ ลีแสน 044590022 3681 ตกลงราคา 1226,153.0074414033343526372721000000368
201บ้านเตาแดก  นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข 0807399389 833 ตกลงราคา 150,000.0017715131212700000000083
202บ้านโนนทอง  นางกนกพร สร้อยจิต 2541 วิธีพิเศษ 191,737.00127222023201923000000000254
203บ้านเกาะตรวจ  นายณัฎฐวี สุขแสวง 0810752496 2571 วิธีพิเศษ 1183,327.0052272115181922302825000000257
204บ้านหนองหว้า  0844299034 2483 ตกลงราคา 1155,736.0044292022171634201927000000248
205บ้านน้อย  นางมะลิ คงทน 08ุ6042378 1264 ตกลงราคา 171,780.002991622181121000000000126
206วิทยาราษฎร์นุกูล  นายชู จุดโต 044509053 3531 ตกลงราคา 1231,753.0052304224303336304828000000353
207บ้านโสน  นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ 044509120 1921 ตกลงราคา 185,456.00291724181721319917000000192
208บ้านแดง  นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 044590317 2473 กรณีพิเศษ 1159,224.0043211621292327202027000000247
209บ้านตะโนน  นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช 044148446 4693 วิธีพิเศษ 1220,000.0089394138434043465436000000469
210บ้านสำโรง  นายฉายศิริ ทองอ้ม 044-590020 1251 ตกลงราคา 171,878.003210159192119000000000125
211บ้านพะเนาว์  นายไชยวัฒน์ พุทธานุ 0890764957 511 ตกลงราคา 131,377.0084471251100000000051
212บ้านหนองแวง  นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน - 2871 วิธีพิเศษ 1159,698.0054272222333635201820000000287
213บ้านกุง  นายทองพูน สัจจา 044-590025 1371 ตกลงราคา 178,350.0033161520161819000000000137
214บ้านเกาะแจนแวน  นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 044504391 1501 ตกลงราคา 189,953.0032221714111521198000000150
215บ้านคูขาด  นายสุนัน ผลรักษา 088-720594 1243 ตกลงราคา 147,237.0034191712101616000000000124
216บ้านตราด  นางศรีภูมิ เทียนแก้ว 044-590319 1113 ตกลงราคา 164,729.0022121811181317000000000111
217บ้านอำปึล  นายประมวล ต้องถือดี 044508194 2941 ตกลงราคา 1173,129.0068303435202529201815000000294
218บ้านรุน  044508007 7273 วิธีพิเศษ 3444,748.00117415754695542516063185743000727
219บ้านพนมดิน  นายดำรง ดีมาก 044508009 2153 ตกลงราคา 1122,219.0049252325243534000000000215
220บ้านตาเมียง  นายเพชร อึงชื่น 044508010 4161 ตกลงราคา 1377,181.0082403842342250453132000000416
221บ้านหนองคันนา  นายวีรพงษ์ จำปามูล 044590110 5351 ตกลงราคา 1301,575.00122474149325553425440000000535
222นิคมสร้างตนเองปราสาท 4  นายจิรฐา สุทธิมูล 044590111 1621 ตกลงราคา 1119,364.000261932302629000000000162
223บ้านหนองจูบ  นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง 044069242 1222 ตกลงราคา 167,446.0030201212201414000000000122
224บ้านไทยสันติสุข  นายสมาน สุขแสวง 044590231 545 ตกลงราคา 135,177.0012639810600000000054
225บ้านอุโลก  นายจงรักษ์ อิ๊วประโคน 044590112 2551 ตกลงราคา 1128,255.0089343426173025000000000255
226บ้านละเอาะ  นายโสรีย์ ยอดเพชร 044508063 1731 ตกลงราคา 1106,287.0028271835143219000000000173
227บ้านโคกกลาง  นายพีรวัตร สีลินลี 044146436 4171 ตกลงราคา 1256,690.0080504143414236203331000000417
228บ้านจีกแดก  นายไสว สายยศ 044508205, 2093 วิธีพิเศษ 1119,902.0043243330282526000000000209
229บ้านสระแก้ว  นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว 044590109 2401 ตกลงราคา 1171,592.0040252814242328151231000000240
230บ้านโคกกรม  นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 044590019 1781 ตกลงราคา 1116,240.0028111616161617261715000000178
231บ้านโคกโบสถ์  นายสุนธพร กระจ่างจิตร 044-590018 1411 ตกลงราคา 179,873.0041201720141514000000000141
232บ้านตาลวก  นายสุปัน วิชัย 044-590233 1361 ตกลงราคา 153,682.4027181724151619000000000136
233บ้านศรีสวาย  นายอำนวย ฉิมกูล 044501608 681 ตกลงราคา 136,486.00208561111700000000068
รวม 52,035 523 - 312 30,469,475.80 10,788 5,891 5,574 5,657 5,532 5,823 5,727 2,334 2,378 2,105 53 89 84 0 0 0 52,035
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน