สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลชุมพลบุรี  นางเพ็ชรา พรมตวง 044596076
2บ้านชุมพลบุรี  นางขวัญเรือน แสงนิล 044596077 933 ตกลงราคา 164,959.00016201311181500000000093
3บ้านตึกชุม  นายทรงศิลป์ กะการดี 0 2953 ตกลงราคา 1251,462.0054302736292130172526000000295
4บ้านโคกสูง  นายนครินทร์ จินดากุล 044-590270 581 ตกลงราคา 121,653.0015613738600000000058
5บ้านระหาร  นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 044-590038 1311 ตกลงราคา 163,876.003121222416710000000000131
6บ้านแคนดำ  นายอนันท์ พัชรินทร์วิทยา 044503434 964 ตกลงราคา 153,913.00201491312101800000000096
7บ้านสวนหม่อน  นายณัฐทกร บุญอิ้ง 044590269 762 ตกลงราคา 243,406.001591215961000000000076
8โพนทองพิทยาคม  นายบุญร่วม ประทุมทอง 0 792 ตกลงราคา 197,992.0001315191191200000000079
9บ้านดู่นาหนองไผ่  นายไสว โคสนาม 044-590039 2873 ตกลงราคา 1448,429.0043191329262428303936000000287
10บ้านกระเบื้อง  นายสุรพล เป็นพุ่มพวง 044503443 1292 ตกลงราคา 165,983.00382815107247000000000129
11บ้านขวาวโค้ง  นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 0894255466 1213 ตกลงราคา 370,005.0025231213112116000000000121
12บ้านกระสัง  นายวัฒนา สุดชารี 044-530449 1004 ตกลงราคา 151,730.0022171113131410000000000100
13บ้านยางบ่อภิรมย์  นายถนอม ทองจันทร์ 044-590040 2053 วิธีพิเศษ 3129,189.0029262014162217201724000000205
14บ้านทิพย์นวด  นายเสงี่ยม วงค์พล 044590232 2093 วิธีพิเศษ 1115,350.0043171617132922181717000000209
15บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)  นายทองใส สุดาปัน 2433 วิธีพิเศษ 1160,962.0036251713271926252728000000243
16บ้านตลุงโนนกอก  นายมานะ ตั้งบุบผา 044591043 1081 ตกลงราคา 157,223.003612107111418000000000108
17บ้านขุนไชยทอง  นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ 044590043 511 ตกลงราคา 128,418.00121082510400000000051
18บ้านยางขามเฒ่า  นายสุรัตน์ สุขทวี 0 1035 ตกลงราคา 154,562.00281710924510000000000103
19บ้านโพนม่วง  นายณรงค์ เปนะนาม - 3222 ตกลงราคา 1193,369.0081272722282230292036000000322
20บ้านหนองเรือ  นายเกรียงศักดิ์ แก้วหอม 044545196 1554 ตกลงราคา 194,179.00351417111322139129000000155
21บ้านขามโพนทัน  นายชาญศักดิ์ จำปาทอง 044545187 942 ตกลงราคา 151,954.002681391415900000000094
22บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  นายนคร พรหนองแสน 0 3793 ตกลงราคา 1229,522.0079293221334343304029000000379
23สามัคคีศึกษา  นายพิทักษ์ ทวีแสง 671 ตกลงราคา 128,084.0025646910700000000067
24บ้านแสนสุข  นายถาวร สมรูป 044-590041 791 ตกลงราคา 141,452.00257514119800000000079
25บ้านขี้เหล็กโนนจาน  นางสาวอัมพร สอนบุญชู 0 1341 ตกลงราคา 172,064.0037151415171620000000000134
26บ้านกระเบื้องใหญ่  นายณรงค์ บุญอิ้ง 0814394094 943 ตกลงราคา 156,377.00171611108141800000000094
27บ้านหนองพิมาน  นายโกวิท ศิลาเณร 0 881 ตกลงราคา 150,611.0021911121581200000000088
28บ้านงิ้ว  นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า 044590219 301 ตกลงราคา 115,957.001023246300000000030
29ชุมชนบ้านซาด  นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ 019660473 3573 วิธีพิเศษ 3210,000.0067474050465255000000000357
30บ้านโนนสัง  นายเทียนชัย เทียมทอง 0 262 ตกลงราคา 114,532.001043223200000000026
31บ้านกะทะ  นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา 044590221 1081 ตกลงราคา 153,235.0029161714101012000000000108
32บ้านยางบ่ออี  นายบุญคง อุไรรัมย์ 044517620 1201 ตกลงราคา 1122,261.0013131381710147169000000120
33บ้านบุตาโสม  นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ 0 263 ตกลงราคา 113,837.00724543100000000026
34บ้านเมืองไผ่กระท่ม  นายบุญจันทร์ สมบัติ 044590220 663 ตกลงราคา 126,580.0022558119600000000066
35บ้านโพธิ์ห้วย  นายนฤชิต บุญจิตร - 2011 ตกลงราคา 1120,333.004917161425241981514000000201
36สระขุดดงสำราญวิทยา  นายสมเกียรติ ยาโพนทัน 044590279 2123 ตกลงราคา 3144,304.0030151621131518252633000000212
37บ้านตั้งใจ  นายเอกนรินทร์ หาดี 044590119 1163 ตกลงราคา 167,101.002417915201318000000000116
38บ้านอ้อตลิ่งชัน  นายวินัย พรหมสุรินทร์ 0819674126 2383 ตกลงราคา 1151,680.0038282124232224201622000000238
39บ้านสายสนอง  นายพีรชัย กุลไชย 0 391 ตกลงราคา 124,533.00485366700000000039
40บ้านม่วงน้อย  นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 0 433 ตกลงราคา 132,948.00782856700000000043
41บ้านยางชุม  นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ 044596078 1263 ตกลงราคา 171.242917181715921000000000126
42บ้านสำโรง  นายประทักษิณ เครือผือ 044517632 1741 ตกลงราคา 1108,064.0034131016191416172213000000174
43สนวนโคกเม็ก  นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ 0833671903 815 ตกลงราคา 151,773.002011851291600000000081
44บ้านเบงท่าลาด  นายบุญล้อม เรืองแสง 044590042 1591 ตกลงราคา 188,475.0038172419182716000000000159
45บ้านหัวนาคำ  นายทศพล ลอยทะเล 044517634 1573 ตกลงราคา 163,753.0038161817182624000000000157
46บ้านศรีณรงค์  นายทุเรียน จ่าพุลี 044-590217 1803 วิธีพิเศษ 1150,780.0034171610151724131321000000180
47บ้านทิพย์เนตร  นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง 084-513283 442 ตกลงราคา 123,430.001058355800000000044
48บ้านขุนหาญ  นายสมัคร ศรีคราม 044590271 661 ตกลงราคา 137,983.0013128978900000000066
49ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)  นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ 044591147 4013 วิธีพิเศษ 1252,553.0050364550659065000000000401
50บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)  นายมงคล ชมวิจิตร 591148 1263 ตกลงราคา 171,702.0028171518151518000000000126
51บ้านปราสาท  นายบุญเลิศ โสสิงห์ 044591224 1221 ตกลงราคา 164,069.004091315151614000000000122
52บ้านลุงปุง  นายศุภนนท์ พรหมบุตร 044558652 4843 วิธีพิเศษ 1223,416.0067505444415435504940000000484
53บ้านโพนทา  นางนฤมล กะการดี 044-590268 524 สอบราคา 130,721.0011745612700000000052
54บ้านบัลลังก์พงสวาย  นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์ 044591472 723 ตกลงราคา 141,373.0011881015101000000000072
55บ้านตาฮะ  นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 1321 ตกลงราคา 120,000.0031181517171420000000000132
56บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ - 2163 ตกลงราคา 1115,352.0061372123272126000000000216
57บ้านม่วงมูล  นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ - 733 ตกลงราคา 136,031.0028987551100000000073
58บ้านไกลเสนียด  นายสมหมาย บุญปก 0933296389 1393 ตกลงราคา 186,854.002891217101010161314000000139
59บ้านโพนงอย  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 044590266 283 ตกลงราคา 113,537.00733174300000000028
60วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)  นายศุภวัตร พิเลิศ 044591476 2062 ตกลงราคา 1118,073.0050242523273126000000000206
61บ้านหมากมี่  นายสถิระ นนตะพันธ์ 085-613729 2023 ตกลงราคา 287,518.0036241910221418231323000000202
62บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)  นายบุญราช จันทรคติ 044545174- 1372 ตกลงราคา 176,947.004319128711108127000000137
63บ้านยางกระจับ  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ 044-727936 2333 วิธีพิเศษ 3134,072.0053272927243835000000000233
64บ้านเหล่า  นายอำนาจ สิทธิแสง 044-590051 792 ตกลงราคา 145,359.0020797720900000000079
65บ้านชายทุ่ง  นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์ 044722006 873 ตกลงราคา 147,637.002191412168700000000087
66บ้านหัวพี  นายบุญส่ง เกตุโสระ 044722 612 ตกลงราคา 132,626.001579966900000000061
67บ้านสาโรช  นายคำแหง วงศ์ฉลาด - 742 ตกลงราคา 134,789.0022817775800000000074
68บ้านปอหมัน  นายพิมพา พนมพงศ์ 095831600 1332 ตกลงราคา 188,128.0022710181771781314000000133
69บ้านโพนครก  นายศุภณัฐ อินทร์งาม - 3403 ตกลงราคา 1195,066.0062232422252527514635000000340
70บ้านโพนขวาว  นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล - 813 ตกลงราคา 149,051.001613116218600000000081
71บ้านสะเอิง  นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ - 1921 ตกลงราคา 1120,851.0036162019161124171518000000192
72บ้านสำโรง  นายศักดา สุขพาสันติ 0 1333 ตกลงราคา 173,632.0033161224181317000000000133
73บ้านกุดมะโน  นายโสภณ บุญล้อม 044590213 403 ตกลงราคา 123,917.00934749400000000040
74บ้านตานบ  นายจริญ อังสนุ - 1082 ตกลงราคา 162,519.0023151116101914000000000108
75บ้านโนนระเวียง  นายจำลอง แหลงทอง 044590267 793 ตกลงราคา 242,552.00181010121091000000000079
76บ้านขี้เหล็ก  นายอุทัย ชัยงาม 044-590212 593 ตกลงราคา 133,530.00121078811300000000059
77บ้านน้ำอ้อม  นายศราวุธ สุนทรภักดี 044-727924 551 ตกลงราคา 131,768.00132116510800000000055
78บ้านบัวโคก  นายไกรเพชร จันทร์แดง 0810761317 3473 วิธีพิเศษ 1213,000.0060302630162828454638000000347
79บ้านธรรมษา  - 044- 59005 831 ตกลงราคา 147,032.00221011511111300000000083
80บ้านจันทร์งาม  นายยุทธนา พิมพ์สาร - 412 ตกลงราคา 124,379.008636311400000000041
81บ้านหนองแสง  นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง 044590049 231 ตกลงราคา 112,308.00543332300000000023
82บ้านพิงพวย  นายสมหมาย สาแก้ว 044590048 611 ตกลงราคา 139,169.00131357710600000000061
83บ้านโสมน  นายสุบรรณ ศรีประสาร 044503512 1514 วิธีพิเศษ 189,823.0091211127178252030000000151
84ไตรคามสามัคคี  นายเทิดภูมิ ยั่งยืน 044590323 1363 ตกลงราคา 178,811.0031161911132422000000000136
85บ้านท่าศิลา  นายประสิทธิ์ สุขชีพ 044591420 3083 วิธีพิเศษ 1204,000.0043192218202021454060000000308
86บ้านหนองตาด  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา - 1422 ตกลงราคา 163,453.003392021162320000000000142
87บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)  นายสมพงษ์ สิมมา - 1752 ตกลงราคา 1100,484.0040212121202032000000000175
88บ้านเมืองแก  ยังไม่มีผู้อำนวยการ 044069147 1382 ตกลงราคา 171,797.0029142714211518000000000138
89บ้านหนองคูน้อย  นายบุญขาน โทขันธ์ 0 843 ตกลงราคา 144,839.002513612791200000000084
90บ้านหนองแวง  นายชำนาญ พานจำนงค์ 044590211 821 ตกลงราคา 143,313.002414981061100000000082
91บ้านบะ  นายบุญธรรม ปานเพ็ชร 044-145554 2204 ตกลงราคา 281,833.0058292330302525000000000220
92บ้านโนนสูง  นายวรพจน์ สร้อยจิต 0958099035 1892 ตกลงราคา 2115,412.0043131213162122211711000000189
93บ้านเฉนียง  นายวีระ แท่งทอง 044-590047 552 ตกลงราคา 132,964.0010587851200000000055
94บ้านปรีง  นายสำรอง ลักขษร 044517473 2635 วิธีพิเศษ 5153,628.0052202424242927113418000000263
95บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)  นายสำราญ ลักขษร 044145033 3523 วิธีพิเศษ 1233,657.0050362927292228492854000000352
96บ้านตระมูง  นายวีระชาติ บุญไว 044-590120 3053 วิธีพิเศษ 1213,258.0029302740253831234121000000305
97บ้านบอน  นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ 771 ตกลงราคา 150,366.0012961016111300000000077
98บ้านอาคุณ  นางสุภาพร ยันบัวบาน 044503548 1081 ตกลงราคา 143,089.002620131115716000000000108
99บ้านโคกกุง  นางรัชนี สมพันธ์ 0817242139 462 ตกลงราคา 125,205.001294373800000000046
100บ้านศาลา  นางสาวชุติญา ยานะสาร 0927549088 563 ตกลงราคา 132,822.0011928107900000000056
101บ้านหนองอีดำ  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ 044590045 1192 ตกลงราคา 168,353.0028181011201517000000000119
102บ้านภูดิน  นายวุฒิชัย มีพันธ์ - 681 ตกลงราคา 133,910.00183121368800000000068
103บ้านหนองบึง  นายทศพร สมพันธ์ 044590044 522 ตกลงราคา 131,975.0097555101100000000052
104บ้านโนนโพ  นายพจน์ การะเกษ 044590216 2105 ตกลงราคา 1138,271.0043101010172514173727000000210
105บ้านตาทิตย์  นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 0 891 ตกลงราคา 150,955.00201281014131200000000089
106บ้านบัว  นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก 044690119 806 ตกลงราคา 126,475.002711143941200000000080
107บ้านตากลาง  นายสมศักดิ์ ชุมสุข - 1155 ตกลงราคา 167,500.002316141717226000000000115
108บ้านหนองไม้ถี่  นายสุเทพ สุขชีพ - 1394 ตกลงราคา 193,839.00241010751313151824000000139
109บ้านทุ่งโก  นายเทพวิมล นามสว่าง 044069154 843 ตกลงราคา 330,443.0027810108101100000000084
110บ้านบุผาง  นายประพันธ์ กำเนิดพรม 044503566 754 ตกลงราคา 135,744.0026791178700000000075
111บ้านหนองคูใหญ่  นายทักษิณ วงศ์ฉลาด 044-590055 1021 ตกลงราคา 1183.3521131314121118000000000102
112บ้านนานวล  นายทวีศักดิ์ สุกใส 044590442 1371 ตกลงราคา 178,852.0028191518231321000000000137
113รัตนวิทยาคม  นายเจษฎา สทุมรัมย์ 044599234 1863 ตกลงราคา 1195,219.0016111712111321165019000000186
114อนุบาลรัตนบุรี  นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง 044599233 4562 วิธีพิเศษ 4260,095.000686975658990000000000456
115บ้านผือ(ประชาพัฒนา)  นายสุพิศ อาจเชื้อ 044599239 3073 วิธีพิเศษ 1163,230.0085324233383839000000000307
116บ้านหนองกา  นายสุทัศน์ เสริมแสง 044727931 2511 ตกลงราคา 1136,855.0067303724342930000000000251
117บ้านผือน้อย  นายสมศักดิ์ รู้ชอบ 044599238 883 ตกลงราคา 156,605.001210121314161100000000088
118บ้านน้ำเขียว  นายประศาสตร์ ร่วมกล้า 044590302 1901 ตกลงราคา 1123,495.0026202119221216181422000000190
119บ้านหนองคู  นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท์ 044599555 943 ตกลงราคา 154,056.00201612109111600000000094
120ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ว่าที่ ร.ต.บุญเกตู อัสโย 044590258 602 ตกลงราคา 131,957.001789597500000000060
121บ้านอาจญา  นายนวพล สระแก้ว 089-581629 1461 ตกลงราคา 193,885.0022131613161216141410000000146
122บ้านแก(แกศึกษาวิทยา)  นายบุญสี ราชบุรี 081-976873 3343 ตกลงราคา 1182,381.0072494540474635000000000334
123บ้านหนองบัวน้อย  นายทักเศียร ทองทวี 044590088 1643 ตกลงราคา 193,174.0036232514212520000000000164
124บ้านม่วงบุญมี  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 044590087 271 ตกลงราคา 125,741.00851432400000000027
125บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)  นายเทียนชัย เทียมทอง 712 ตกลงราคา 131,038.0020611999700000000071
126บ้านลำเพิญ  นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ - 3281 ตกลงราคา 1213.1161292432191823394934000000328
127บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)  นายสมศักดิ์ ศรีโท 044590127 1853 ตกลงราคา 1102,661.004017211319141419217000000185
128บ้านดงเค็ง  นายเข็มชาติ พนัส 044590235 702 ตกลงราคา 139,323.001710105109900000000070
129บ้านหนองบัวทอง  นายเทิดไทย สวัสดี 0817607969 1373 ตกลงราคา 179,543.0028181421141923000000000137
130ปทุมมาศวิทยา  นายทองใบ อินตะนัย 044590129 4683 วิธีพิเศษ 1389,153.0074383827364248555555000000468
131บ้านจาน  นายดำรง สะอาดยิ่ง 1381 ตกลงราคา 167,979.0036211516201317000000000138
132บ้านทับน้อย  นายนเรศ ทองพันธ์ 0 561 ตกลงราคา 131,057.00155861021000000000056
133บ้านทับโพธิ์วิทยา  นายทองคูณ เบ้าหนองบัว 044-517656 1721 อิเล็กทรอนิกส์ 190,308.0039221623262026000000000172
134บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  นายสมศักดิ์ โคตรทอง 044-590254 651 ตกลงราคา 136,367.00149510761400000000065
135บ้านไผ่ (วันครู 2503)  นายทองพูน หมื่นจง 044599236 1194 ตกลงราคา 1764,126.003713111015726000000000119
136บ้านช่อง  นายสุรพงษ์ โททอง 044599237 1281 ตกลงราคา 192,420.000191529152525000000000128
137บ้านคอนสวรรค์  นายสิน เขตขยัน 044-590186 2312 ตกลงราคา 1110,000.004216221119338352124000000231
138บ้านสี่เหลี่ยม  นายสฤษดิ์ ไชยทอง - 631 ตกลงราคา 133,171.0020939741100000000063
139บ้านนาอุดม  นายคมสัน บุดดี 0 543 ตกลงราคา 119,255.001577664900000000054
140บ้านนาวอง  นายวรศักดิ์ ลักขษร 044599875 534 ตกลงราคา 128,388.001577666600000000053
141บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"  นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ 044599569, 1363 ตกลงราคา 186,177.001820208201815449000000136
142บ้านน้ำสร้าง-นางเภา  นางอภัสนันท์ อรุณเกียรติพงศา 044590188 512 ตกลงราคา 126,691.001757276700000000051
143บ้านยาง  นายเฉลิม เสาเวียง 044 590185 1472 ตกลงราคา 277,377.0047162212131621000000000147
144บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  นายไพรัตน์ พานิชย์ 044590372 671 ตกลงราคา 146,928.00105189146500000000067
145บ้านขะยูง  นายไสว บุญภา 044590185 1041 ตกลงราคา 140,000.0019141214151812000000000104
146บ้านนางเข็ม  นายเกรียงไกร กะการดี 044590160 793 ตกลงราคา 144,831.002010668191000000000079
147บ้านโนนจำปา  นายทัศน์พล กุ่มพรม 0844304433 752 ตกลงราคา 139,831.001691269111200000000075
148บ้านม่วงหมาก  นายสมบัติ จำปาจีน 044599567 584 ตกลงราคา 125,594.0013891256500000000058
149บ้านน้ำคำ  นายสุวรรณ สาขะจันทร์ 044599568 1651 ตกลงราคา 187,952.0044192620201620000000000165
150บ้านแต้-หนองบก  นางสุรางค์ เซื้อเจริญ 044590189 822 ตกลงราคา 134,511.8018131313610900000000082
151บ้านดอนแรด  นายสมศรี หลงชิน 0 1712 ตกลงราคา 177,911.0046181920193118000000000171
152บ้านหาญฮี  นายพิบูลย์ อาษา 0 1543 ตกลงราคา 160,353.0039161523201823000000000154
153บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  นายชาติชาย สุวรรณทอง 044 154060 1992 ตกลงราคา 195,000.003822331525151414149000000199
154บ้านหนองหิน  นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์ - 1183 ตกลงราคา 164,574.0029151610171714000000000118
155บ้านหนองตอ-บัวเสียว  นายมณเฑียร นาเจริญ 044590091 643 ตกลงราคา 136,664.001310510118700000000064
156บ้านโนนทราย  นายเสถียร มงคล 044590089 662 ตกลงราคา 132,143.00137599101300000000066
157บ้านเบิด  นายสมหมาย สันวัง - 2411 ตกลงราคา 1134,207.0051303325263145000000000241
158ไตรคามวิทยา  นายไพรินทร์ ประสานทอง - 2132 ตกลงราคา 1102,742.0038232512201522172516000000213
159บ้านหนองกระทุงตากแดด  นางสาวจารุณี แก่นจักร - 891 ตกลงราคา 149,588.00241011711141200000000089
160บ้านแข้ด่อน-หนองบัว  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี 0807991945 461 ตกลงราคา 115,778.0071044113700000000046
161บ้านหนองผือ  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 0 863 ตกลงราคา 149,276.0019127159101400000000086
162บ้านหนองบัวบาน  นายกิตติศักดิ์ ศิวินา 0 5561 ตกลงราคา 1378,118.0070453541363549808085000000556
163บ้านขาม  นายณรงค์ สุทาวัน 044 590184 1502 ตกลงราคา 280,204.0040161921191817000000000150
164บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)  นายสกนธ์ สระแก้ว 044590183 1551 ตกลงราคา 182,056.0045181825191317000000000155
165บ้านดู่  นายเมธี เชี่ยวนิกร 044590182 1352 ตกลงราคา 158,064.0030121627181616000000000135
166บ้านสร้างบก  นายทองคูณ นามสว่าง - 1273 ตกลงราคา 171,474.0030101722181119000000000127
167สนมศึกษาคาร  นายชัยเทพ สังโสมา 044589055 3001 ตกลงราคา 1180,259.0061364443413738000000000300
168บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"  นายกิตติพงศ์ ทองสีดา 044589299 1201 ตกลงราคา 180,581.00141016101313171449000000120
169วัดบึงบ้านสนม  นายสมบูรณ์ นินดำ 044589056 1034 ตกลงราคา 158,847.0022161310151512000000000103
170บ้านโสกแดง  นายสมจิต เรียบร้อย 0 473 ตกลงราคา 123,449.001774457300000000047
171บ้านสำโรง  นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข 044-590147 1202 ตกลงราคา 193,409.000232020231420000000000120
172บ้านทัพไทย  นายสุพล ศิลาอ่อน - 522 ตกลงราคา 123,924.001655676700000000052
173บ้านโพนโก  นายสาโรจน์ สมหวัง 0807370525 912 ตกลงราคา 150,857.0021131314813900000000091
174บ้านเป้า  นายวิบูลย์ คำทอง 1021 ตกลงราคา 165,780.0014121299915967000000102
175บ้านโพนดวน  นายสุพิณ สีสว่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 0 1721 ตกลงราคา 182,286.0047272420211617000000000172
176บ้านหนองบัวแดง  นายศุภกร กระจายศรี 044--59017 1222 ตกลงราคา 154,418.0013181820162314000000000122
177บ้านโนนเปือย  นายยอดยิ่ง สุธรรม 0 2023 วิธีพิเศษ 1135,623.002912142291512333521000000202
178บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)  นายชวลิต โพธิ์เงิน 044590377 2131 ตกลงราคา 1137,892.0034231414282319172120000000213
179บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)  นายสุพจน์ ศิลาอ่อน 044 590376 1372 ตกลงราคา 179,471.0024171925251512000000000137
180บ้านแคนน้อย  นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน 044590251 831 ตกลงราคา 147,597.0019691016121100000000083
181บ้านโนนจาน  นายจอน ต้นจำปา 044-069518 611 ตกลงราคา 138,502.001266510101200000000061
182บ้านหนองขุนศรี  นายเทพวิรุฬห์ บุญมี 0 1553 ตกลงราคา 188,523.0034261813212221000000000155
183บ้านสร้างแก้ว  นายสุเพียร เสริมแก้ว 044590250 721 ตกลงราคา 149,893.003814171110900000000072
184บ้านนานวน  นายปณิธาร ห้าวหาญ 044-590146 2863 ตกลงราคา 1199,084.0048313034182824243118000000286
185บ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา)  นายธีระชัย คำสุมาลี - 2681 ตกลงราคา 1163,857.0058202420203118262328000000268
186บ้านหัวนา  นายสมานชัย ผิวบาง 0 1383 ตกลงราคา 173,583.004391719142313000000000138
187บ้านตาเพชร  นายผาสุข แสนรวยเงิน 044590099 433 ตกลงราคา 128,171.009104637400000000043
188บ้านกาพระ  นายบุญยงค์ มีแก้ว 044069531 943 ตกลงราคา 150,260.0028147815121000000000094
189บ้านหนองครก  นายประหยัด บุตรศรี 044-590248 841 ตกลงราคา 150,265.0014912121481500000000084
190ผาแดงวิทยา  นายสุพัฒน์ ห้าวหาญ 044-590149 1471 ตกลงราคา 168,022.002015141418218131410000000147
191บ้านหนองระฆัง  นายสวัสดิ์ สดับสาร 0 1243 ตกลงราคา 170,826.0029161013211322000000000124
192บ้านนาดี  นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ 044727919 3092 ตกลงราคา 1196,292.0057373021272629262531000000309
193บ้านหนองอียอ  นายเอกชัย แพงงาม 0 2791 ตกลงราคา 116,884.0068323542274431000000000279
194บ้านอาเลา  นางสิทธิสินี สอนเลิศ 0 1303 ตกลงราคา 183,190.00239141311159101313000000130
195บ้านโนนเซียง  นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ 044-590100 571 ตกลงราคา 124,426.0097412451600000000057
196บ้านสะทืด  - 0 405 ตกลงราคา 115,621.0010105614400000000040
197บ้านหนองหลวง  นายสุพิชัย สมศรี 044-069172 1461 ตกลงราคา 192,226.0028202417201324000000000146
198โนนนารายณ์วิทยา  นายบุรี สพานทอง 010695509 2421 ตกลงราคา 1140,000.0034132014303026341625000000242
199บ้านคำผง  นายสำราญ ใจกล้า 0 2243 วิธีพิเศษ 1119,237.0067323318172631000000000224
200บ้านขุมดิน  นายบุรี สพานทอง 1483 ตกลงราคา 380,135.0038241026201515000000000148
201บ้านเซียงซิน - โนนดู่  นายสมชัย เกษละคร 044-590005 1231 ตกลงราคา 170,264.0027171512132118000000000123
202บ้านม่วงหนองตาด  นายเดชา การรัมย์ 0862658204 593 ตกลงราคา 133,575.00131011548800000000059
203บ้านอาพืด  นายณกฤช เรืองศรี 044590004 1063 ตกลงราคา 159,568.0018141615151018000000000106
204บ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)  นาายชาตรี พบบุญ 044590011 2033 ตกลงราคา 11,563,796.0047232225302036000000000203
205บ้านซาต(มงคลวิทยา)  นายชัยศรี นามพรหม - 2413 ตกลงราคา 1147,000.0035192613171823352926000000241
206บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"  นางนภาพร พฤตินอก 044590014 1052 ตกลงราคา 162,162.003291213121314000000000105
207บ้านค้อ  นายสมนึก วงษ์อินทร์ 044 590013 1421 ตกลงราคา 066,818.0026181421212022000000000142
208บ้านก้านเหลือง  นายสมคิด คำพลงาม 0 1093 ตกลงราคา 171,571.0010181816131717000000000109
209บ้านม่วงหวาน  นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว 044590010 613 ตกลงราคา 135,269.00149549101000000000061
210บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)  นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ 044-590006 2072 ตกลงราคา 1128,000.003718232223914162619000000207
211บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"  นายอภัย พรหมภักดี 044590008 1153 ตกลงราคา 160,656.003217915111318000000000115
212บ้านหนองบัวงาม  นายวีระพล ไชยสิทธิ์ 044-590007 1003 ตกลงราคา 146,984.00286161613138000000000100
213บ้านผักไหม  นายเสริม สิงจานุสงค์ 0 2773 ตกลงราคา 1190,000.0051153325342329202423000000277
214บ้านหนองไม้งาม  นายเกียรติบัณฑิต นามโคตร 0 283 ตกลงราคา 15,000.00743533300000000028
215บ้านหนองเทพ  นายสวัสดิ์ พากเพียร 044557131 1661 ตกลงราคา 191,369.0042152321252416000000000166
216บ้านอีโสด  นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค์ 044-590017 652 ตกลงราคา 136,216.00119109813500000000065
217บ้านผำ  นายบุญเรือง พวงเกตุ 044590015 1311 ตกลงราคา 178,114.0026161712152223000000000131
218บ้านสำโรง  นายสุพรรณ วงค์มา 0 1923 ตกลงราคา 1105,416.0050182523203026000000000192
219บ้านหนองแวง  นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี 044-590016 1721 ตกลงราคา 1120,424.0011121716241715212217000000172
รวม 30,909 496 - 281 19,308,471.50 6,212 3,426 3,388 3,290 3,437 3,543 3,621 1,301 1,383 1,308 0 0 0 0 0 0 30,909
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน