สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลสุรินทร์  นายเฉลิมชัย สุขตาม 044-511188 3,6603 วิธีพิเศษ 21,727,699.627994774874914654784630000000003,660
2เมืองสุรินทร์  นายสมคิด รักษ์รอด 044-511192
3หนองโตง"สุรวิทยาคม"  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 044-511945 1,6433 วิธีพิเศษ 11,009,000.001631461441821851952151531551050000001,643
4บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)  นายรอด อินเงิน 044-516012 3391 ตกลงราคา 1189,927.0078404643544038000000000339
5บ้านหนองกง  นายมงคล ผลเกิด 044-590262 693 ตกลงราคา 120,365.00198781331100000000069
6บ้านพันธุลี  นายสุภาพ รอบรู้ 044-590263 703 ตกลงราคา 138,928.00188107810900000000070
7บ้านโคกกระเพอ  นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ 044-590079 611 ตกลงราคา 131,988.00161111764600000000061
8บ้านไถงตรง  นายถวิล สายสุข 044-515130 1421 ตกลงราคา 176,054.0040201615211317000000000142
9บ้านตะตึงไถง  นายเสวี รักษ์ศรี 044-142009 3221 ตกลงราคา 1145,845.0056282529292934303329000000322
10บ้านคอโค  นายสฤษดิ์ ประครองใจ 044-515785 5362 ตกลงราคา 2298,360.00128686373786066000000000536
11บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)  นายกระแสร์ อิ่มใจ 044-590237 2172 ตกลงราคา 1118,135.0061242128282827000000000217
12บ้านใหม่  นายอู่ทอง ประดาสุข 044-558388 1301 ตกลงราคา 168,606.0035161014152515000000000130
13บ้านตระแสง  นายอุทัย ชื่อมี 044-546314 2931 ตกลงราคา 1249,007.0063302125252323302825000000293
14บ้านโคกเพชร  นายพนมศักดิ์ ศุภธนะวุฒิ 044-069259 1052 ตกลงราคา 147,131.00249169161120000000000105
15รุ่งรัฐวิทยา  นายเชษฐา เงินศรี 044-590075 991 ตกลงราคา 159,664.00181271217141900000000099
16บ้านดงมัน  นายนววิธ ควรดี 044-501105 2061 ตกลงราคา 1108,642.0022221725182224182018000000206
17อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน 044-590341 1011 ตกลงราคา 158,336.002191018171610000000000101
18บ้านสวาย  นายสุพรรณ ทองสุข 044-546575 7182 ตกลงราคา 1396,610.0018010787868510766000000000718
19บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)  นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ 044-546590 2721 ตกลงราคา 1156,155.0057422741323835000000000272
20บ้านโคกเมือง  นายทยา รัตนะ 044-590360 2393 ตกลงราคา 1106,994.0042252225242322191621000000239
21บ้านนาบัว  นายสุทธิรักษ์ บุญพบ 044-501471 2372 ตกลงราคา 1136,017.0047313032343033000000000237
22บ้านนาสาม(เกียรติประชา)  นายทยากร หาญเสมอ 044-501056 2174 ตกลงราคา 482,452.0060352514301934000000000217
23บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)  นายเดชา บุตรดา 044-546000 1774 ตกลงราคา 1105,697.0037281921282222000000000177
24บ้านละหุ่งหนองกก  นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 044-590354 731 ตกลงราคา 140,236.002066108131000000000073
25บ้านโดนโอก  นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 044-042638 1014 ตกลงราคา 164,023.00910279141814000000000101
26บ้านนาเสือก  นายสุวัฒน์ ครึ่งมี 044-143575 711 ตกลงราคา 141,168.0021119958800000000071
27ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  นางภาวิณี คงนุรัตน์ 044-142561 1073 ตกลงราคา 157,284.00311811817913000000000107
28พรหมประสาทราษฎร์นุกูล  นายเจษฎา เสาทอง 044-590340 2333 ตกลงราคา 1149.5735212123291725222812000000233
29บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)  นายสนิท พันแสน 044-590296 1551 ตกลงราคา 180,515.005018152018259000000000155
30บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล 044-590294 1063 ตกลงราคา 140,568.00341881415512000000000106
31บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)  นายธำรงค์ จันทร์โสภา 044-590296 371 ตกลงราคา 123,295.005737122100000000037
32บ้านหนองเต่า  นางรัชนี สายพรหม 044-516011 593 ตกลงราคา 137,372.00510910611800000000059
33บ้านคาบ  นายสารี สายจีน 044-141026 2151 ตกลงราคา 1122,434.0048242730303125000000000215
34บ้านเทนมีย์  นายสมคิด มะลิซ้อน 044-141031 1372 ตกลงราคา 173,160.0036141916161818000000000137
35บ้านระหาร  นายรุ่งราวี จำปาดี 044-518351 561 ตกลงราคา 132,400.0013686651200000000056
36บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)  นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช - 1361 ตกลงราคา 169,930.0021232323161614000000000136
37บ้านโคกปราสาท  นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม 044-518351 792 ตกลงราคา 141,685.00266911513900000000079
38บ้านตาเพชร  นายสุวิช สุมาลี 044590195 993 ตกลงราคา 156,958.00218121716141100000000099
39บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)  นายพินิจ ม่วงชัย 0821466922 2551 ตกลงราคา 1240,000.0030271720182430293129000000255
40บ้านตาอ็อง  นายวิศิษฏ์ นรานุต 044-501479 1143 ตกลงราคา 168,185.002217615201618000000000114
41บ้านจันรม  นายมนัส ช่างเหล็ก 044712067 3133 ตกลงราคา 1190,000.0046212326191335414643000000313
42บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)  นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ 044590198 1083 ตกลงราคา 255,824.00321420129714000000000108
43บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  นายสุภาพ วิเศษศรี 044069268 753 ตกลงราคา 156,008.00189711991200000000075
44บ้านกาเกาะ  นายสวัสดิ์ โพธิ์ลีจันทร์ 044590077 642 ตกลงราคา 142,824.00010622711800000000064
45บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ 044590264 722 ตกลงราคา 139,172.00226551312900000000072
46บ้านขยอง  นายสำเริง พวงมณี - 452 ตกลงราคา 127,336.00839368800000000045
47เสกวิทยาคม  นายประเสริฐ เฮ่ประโคน 044-069271 1011 ตกลงราคา 159,771.0020101118121911000000000101
48บ้านสำโรง  นายพิเชษฐ์ ชมหอม 044590084 1983 ตกลงราคา 145,185.0099181213132023000000000198
49บ้านทัพกระบือ  นายจรูญ พันนุรัตน์ 044557878 3531 ตกลงราคา 1238,547.0066313339354535173814000000353
50บ้านแสลงพันธ์  นายประวี งามมาก 044590085 2414 ตกลงราคา 172,600.00121182023172022000000000241
51บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)  นายณัฐ มุ่งมี 044-590083 1023 ตกลงราคา 354,004.002912121118812000000000102
52บ้านโคกสำโรง  นายสมภพ คมคาย 044590192 1061 ตกลงราคา 151,741.002881511131417000000000106
53บ้านราม  นายอาคม ชายสำอางค์ 0898461378 2801 ตกลงราคา 1159,697.0071253034434433000000000280
54บ้านบรมสุข  นายครองรัฐ ชมบุญ 044-518351 1631 ตกลงราคา 190,599.0040161919282417000000000163
55บ้านสลักได  นายรอบ สายกระสุน 044041099 2091 ตกลงราคา 1119,568.0049232720323127000000000209
56บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)  นายวีระ บึ้งชัยภูมิ 08-6875-21 1641 ตกลงราคา 193,709.0037172121252518000000000164
57บ้านตระแบก  นายสุริยะ จับใจเหมาะ 044501146 1561 ตกลงราคา 164,051.0030272314261818000000000156
58บ้านตะบัล  นายประเวช มุขขันธ์ 044531338 2322 ตกลงราคา 1125,952.0063342627262630000000000232
59บ้านกันแสง  นายเกษม บุญเปล่ง 044590191 922 ตกลงราคา 154,583.0019871413151600000000092
60บ้านเล้าข้าว  นายประมูล วิเวกวินย์ 044590081 792 ตกลงราคา 128,905.0010126715161300000000079
61บ้านบุฤๅษี  นายศุภเดช พิมพ์ดี 044069292 1063 ตกลงราคา 156,640.003114710211211000000000106
62เมืองที  นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ 044549039 4933 วิธีพิเศษ 1350,216.0035342046573640808065000000493
63วัดประสพ  นายวิรัช ศรีไสว 044-590356 1271 ตกลงราคา 168,776.0034171715161612000000000127
64บ้านประปืด  นายประเสริฐ สิงคเสลิต 044503304 1572 ตกลงราคา 185,579.0042261218212018000000000157
65บ้านรัตนะ  นายชำนาญ ใจเพียร 044590236 1942 ตกลงราคา 1107,456.0045202720242731000000000194
66บ้านหนองกัว  นายเติม ดวงดี 044 1851 ตกลงราคา 1134,366.0054252414251825000000000185
67บ้านตาเปาว์  นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ 044558774 1242 ตกลงราคา 174,100.0035151121161313000000000124
68บ้านทะนงชัย  นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ 044-549123 581 ตกลงราคา 131,902.0015685117600000000058
69บ้านบุทม  นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา 044590106 1482 ตกลงราคา 284,285.003523919181925000000000148
70บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง  นายสุดฉลอม เติมกล้า 044590357 941 ตกลงราคา 154,864.0020111481781600000000094
71บ้านแกใหญ่  นายสมอ จารุทรัพย์สดใส 044514627 4351 ตกลงราคา 1287,486.0080393926394555354235000000435
72บ้านแกน้อย  นายพลา สะอาดเอี่ยม 044-040155 1363 ตกลงราคา 178,297.0029181220201918000000000136
73บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  นายปิยเดช จินดาศรี 044528066 832 ตกลงราคา 147,221.00199991691200000000083
74บ้านโสน(พิทยศึกษา)  นายอดิศักดิ์ ยืนยาว 3262 ตกลงราคา 2228,825.0043192120222119505457000000326
75บ้านแสลงพันบุณเยิง  นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม 044528496 961 ตกลงราคา 143,684.00231291711101400000000096
76บ้านนาเกา  -ว่าง- 044040259 1403 ตกลงราคา 176,592.0035142116221022000000000140
77บ้านจักจรูก  นายสมชาติ ขอร่ม 044-590074 901 ตกลงราคา 148,746.0024181448101200000000090
78บ้านตระแบกน้อย  นายจรุง วารี 044040146 191 ตกลงราคา 110,307.00452240200000000019
79บ้านเพี้ยราม  นายแดงชาด กิมาวะหา 044518574 2593 ตกลงราคา 1144,900.0061402733343529000000000259
80บ้านขนาด  นายเมธี ชัยมาโย 044-069247 511 ตกลงราคา 129,804.00121073510400000000051
81บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)  นายบุญชู มั่นยืน 044576094 1313 ตกลงราคา 179,419.0022171617132719000000000131
82บ้านโคกอารักษ์  นายดิเรก ครึ่งมี 044590073 1672 ตกลงราคา 1114,127.002015128151520232019000000167
83บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)  นายประยงค์ มณีรัตน์ 0 1183 ตกลงราคา 166,975.0026151520131118000000000118
84บ้านหัวตะพาน  นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ 044-518351 1723 ตกลงราคา 191,914.0054172116152920000000000172
85บ้านขามระกา  นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต 044590199 1401 ตกลงราคา 179,941.0031191415242017000000000140
86บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม 044590358 903 ตกลงราคา 252,279.002310599151900000000090
87บ้านสำโรงนาดี  นางนุชนาฏ จิตขาว 044140527 2393 ตกลงราคา 1133,883.0027373436413133000000000239
88บ้านระไซร์สองชั้น  นายสมนึก ทศพร 044590261 1092 ตกลงราคา 143,500.002212231581712000000000109
89บ้านโคกวัด  นายพินิจ นิ่มปรางค์ 044558044 2763 ตกลงราคา 1175,333.0040303130162524302822000000276
90บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)  นายสันติศักดิ์ สุขสนิท 044-590352 343 ตกลงราคา 119,706.00744653500000000034
91บ้านโคกพระ  นายจุฬา มันธุภา 044590353 1231 ตกลงราคา 174,446.0023151815171916000000000123
92บ้านประทัดบุอาลอ  นายเทียน ยอดอินทร์ 0854790758 1954 ตกลงราคา 1125,797.0044302619301729000000000195
93บ้านตำปูง  นายทินกร พริ้งเพราะ 044558114 393 ตกลงราคา 120,856.001253574300000000039
94บ้านโดนออง  นายรังสรรค์ เหลือสนุก 044590194 2191 ตกลงราคา 1111,912.0054303226182732000000000219
95บ้านกาเกาะระโยง  นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ 044-518351 5401 ตกลงราคา 1239,263.0086505351585051504645000000540
96บ้านสำโรง-โคกเพชร  นายยอดชาย จุฬารี 044558458 5143 ตกลงราคา 1343,671.0076424238443650565674000000514
97บ้านท่าสว่าง  นายเสถียร กายแก้ว 044140023 2231 ตกลงราคา 194,554.0038282431372540000000000223
98บ้านส้มป่อย  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 044590196 511 ตกลงราคา 123,228.0015410746500000000051
99บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  นายจำลอง สุขสิน 044069273 541 ตกลงราคา 130,271.0014685561000000000054
100บ้านระเภาว์  นางกมลพรรณ แข่งขัน 044-518351 1092 ตกลงราคา 160,991.0026161511141017000000000109
101บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)  นายชัยวิชิต ขำคม 044-590348 563 ตกลงราคา 143,443.00099106111100000000056
102บ้านตั้งใจ  นางอรวรรณ อุ่นคำ 044590343 683 ตกลงราคา 137,720.00161081099600000000068
103บ้านระกาสังแก  นายเพียร ว่องไว 044-518351 1531 ตกลงราคา 186,452.0037142219192121000000000153
104บ้านปะตาเมาะ  นายลลิต จรทผา 044590076 1221 ตกลงราคา 142,017.00611112561611000000000122
105บ้านหนองกระดาน  นายแดง ทองเรือง 044712867 1081 ตกลงราคา 186,453.00769127714122014000000108
106บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)  นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ 044-069265 623 ตกลงราคา 136,634.00911118104900000000062
107บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)  นายภูวนาถ จินดาศรี 044581326 2141 ตกลงราคา 1120,386.0037171917172121282512000000214
108บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  -ว่าง- 044727939 2353 ตกลงราคา 1159,070.0032141017312726252924000000235
109บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  นายอภิชิต เกษแก้ว 044-517422 362 ตกลงราคา 120,857.00827446500000000036
110บ้านดินแดง  นายกริชชาติ วารสิทธิ์ 044517224 602 ตกลงราคา 132,437.00184126431300000000060
111บ้านระวี  นายศักดิ์ชาย ทองศรี 044590033 372 ตกลงราคา 117,821.00654856300000000037
112บ้านหนองขวาว  นายบุญยศ เป็นเครือ 044-518351 273 ตกลงราคา 115,376.00644064300000000027
113อนุบาลจอมพระ  นายชีวิน ทองศรี 044581127 7021 ตกลงราคา 1285,355.001608081819710895000000000702
114บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  นายบุญทัน นามศิริ 044581125 1021 ตกลงราคา 160,965.00218139151323000000000102
115บ้านจอมพระ  นายสมชาย จารุวงศ์ 044581126 5723 ตกลงราคา 1301,537.00103707980808080000000000572
116บ้านตากวน  นายประนอม สุขสกุล 044069846 1893 ตกลงราคา 190,000.0024171713131818221928000000189
117ไตรมิตรวิทยาสรรค์  นายสุริยา ปราสัยงาม - 1662 สอบราคา 199,850.0015101215171717152424000000166
118ทวีคามวิทยา  นายชยพล เถกิงบุณย์ 0-4459-002 662 ตกลงราคา 137,563.00156512119800000000066
119บ้านขามศึกษาคาร  นายบรรพจน์ ดาศรี 2081 ตกลงราคา 191,697.0040222527323131000000000208
120บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)  นายนำพล แสงกระจ่าง 044-518351 892 ตกลงราคา 153,672.001769818191200000000089
121บ้านว่าน  นายชรินทร์ หาสุข 044590224 852 ตกลงราคา 146,837.0023912108101300000000085
122บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  นายอรรถพล ศรีวิเศษ 044590274 912 ตกลงราคา 159,093.001018111214141200000000091
123บ้านอาแวะ  นายสุธี เพ่งพิศ 0 1642 ตกลงราคา 1138,946.002412141716181918818000000164
124บ้านกรูดหนองซำ  นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง 044590116 1563 ตกลงราคา 178,199.0027182123261724000000000156
125บ้านดงเค็ง  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 044727933 2031 ตกลงราคา 1152,095.2036202121191321251710000000203
126บ้านทวารไพร  นายวุฒิชัย คงบุญ - 1594 ตกลงราคา 190,618.0034152128192319000000000159
127บ้านทุ่งนาค  นายสนั่น แสนกล้า 044-518351 1461 ตกลงราคา 191,784.0032591414924161112000000146
128บ้านเมืองลีง  นายพิเชษฐ์ จินดาศรี 044576115 1423 ตกลงราคา 176,906.0040152316122016000000000142
129บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์  นายสุดใจ กล้าหาญ 044576217 1393 ตกลงราคา 171,048.0037161320132020000000000139
130ลุ่มระวีวิทยา  นายสมศักดิ์ สนใจ 0 1143 ตกลงราคา 173,775.00195810151210151010000000114
131บ้านโนนงิ้ว  นางสมทบ โสภา 044-590036 712 ตกลงราคา 133,467.00201312877400000000071
132บ้านวารไพรศรี  นายสังวาล สืบมี 044590272 782 ตกลงราคา 145,609.0016101389111100000000078
133บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)  นายณรงค์ เที่ยงธรรม 044-590284 1633 ตกลงราคา 174,625.0047212914181816000000000163
134บ้านหนองกับ  นายสุทิน แก้วเกิด 0 1701 ตกลงราคา 198,639.0036261419252030000000000170
135บ้านหนองพลวง  นางบุผา สมัครสมาน 044069847 1093 ตกลงราคา 154,659.002917131118147000000000109
136บ้านหนองสนิท  นายไพสาร สูตรตันติ 0 1003 ตกลงราคา 154,924.0029159137819000000000100
137บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา  นายบุญชอบ สายยศ 044581368 1162 ตกลงราคา 176,696.001612811791318913000000116
138บ้านกันโจรง  นายประเสริฐ บุญเศษ 044590028 972 ตกลงราคา 156,352.0042831110327151400000097
139บ้านชุมแสง  นายวีระพงษ์ มูลศิริ 0 2243 ตกลงราคา 1106,882.0048162117232218212414000000224
140บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา  นายวิวัฒน์ มั่นหมาย 044712158 2673 ตกลงราคา 1150,709.0049292725252123163319000000267
141บ้านเวียย  นายประมวล อุ่นคำ 044-590275 681 ตกลงราคา 140,740.00138861081500000000068
142บ้านอันโนง  นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง 044-590027 832 ตกลงราคา 150,221.00144111316141100000000083
143บ้านจบก  นายประสบ ค้ำชู 044-518351 693 ตกลงราคา 144,137.001494610141200000000069
144บ้านบุอาไร  นายมานพ สุขเกษม 044-518351 353 ตกลงราคา 117,004.0010242341000000000035
145บ้านผือ  นายสุชาติ สุจินพรัหม 0 1403 ตกลงราคา 168,886.002481819248155910000000140
146บ้านม่วง  นายสนอง มุตตะโสภา 044590227 1263 ตกลงราคา 189,524.001391310131118171111000000126
147สามัคคีวิทยา  นางดรุณี สดับสาร 044590226 481 ตกลงราคา 125,299.001554855600000000048
148อนุบาลศีขรภูมิ  ส.ท.บุญโสม ดีเลิศ 044-561253 1,0551 วิธีพิเศษ 1580,748.002251541451501331181300000000001,055
149บ้านระเวียง  นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 0 2141 ตกลงราคา 1148,010.0027191319231731143417000000214
150บ้านยางเตี้ย  นายสมบัติ แก่นแก้ว 044-518351 3641 ตกลงราคา 1246,778.0066323722394029402930000000364
151บ้านกางของ  นางสาวสมจิต นิลรัตน์ 0849625445 1052 ตกลงราคา 161,408.001621132014615000000000105
152บ้านผักไหม  นางมณฑิรา หลักคำ 0883709525 1183 ตกลงราคา 169,311.0010221519102616000000000118
153บ้านก้านเหลือง  นายชัยวัฒน์ นารี 044503316 1901 ตกลงราคา 186,554.0015281731283833000000000190
154บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)  นายปรานีต ชัยสุวรรณ 044561387 1962 ตกลงราคา 2111,235.0043233618282424000000000196
155บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)  นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ 044-151014 1931 ตกลงราคา 1107,019.0047233122222424000000000193
156บ้านกะลัน  นายศิลปชัย บุญหนัก 044-590142 1892 ตกลงราคา 1112,377.0037182822282927000000000189
157บ้านสว่างโนนแดง  นายอิน มงคลอินทร์ - 2963 ตกลงราคา 1178,858.0060283125352529232119000000296
158บ้านกุดหวาย  นายอรุณ บัวสอน 044590132 3133 ตกลงราคา 1191,911.0054312832253035302919000000313
159บ้านโคกสนวน  นายสุภาพ แก่นแก้ว 044-590133 1191 ตกลงราคา 166,874.0028141816131812000000000119
160บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  นายสมนึก บุญประกอบ 044-590132 1203 ตกลงราคา 165,945.0032171215112310000000000120
161บ้านดงถาวร  นายมนตรี เตียวเจริญกุล 0 2331 ตกลงราคา 1139,471.0050252631201313171820000000233
162บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  นายสุพัตร หลักคำ 044-590181 812 ตกลงราคา 151,101.00810121411161000000000081
163บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  นายอรุณ บัวสอน 0 472 ตกลงราคา 119,800.00141010490000000000047
164บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  นายหลักเขต มุ่งสันติ 044151402 6313 กรณีพิเศษ 1641,000.0059263034284225716386596345000631
165บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  นายภคพล ยืนยิ่ง 044557245 3652 ตกลงราคา 1257,000.0033352838453237413739000000365
166บ้านหนองหิน  นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ 044590370 1911 ตกลงราคา 174,864.0054221717291834000000000191
167บ้านดู่อาราง  นายสามารถ ห้าวหาญ 044590174 1954 ตกลงราคา 2112,313.0043271824282233000000000195
168บ้านบ่อน้ำใส  นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา 044-590141 1481 ตกลงราคา 183,513.003991721162323000000000148
169บ้านหัวแรต  นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว 044-503031 1313 ตกลงราคา 168,150.0031171616161421000000000131
170บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ  นายสุรพงษ์ แก้วงาม 044069397 752 ตกลงราคา 142,023.00189957121500000000075
171บ้านกาเจาะหนองไผ่  นายจินดา ตีเงิน 0898452084 753 ตกลงราคา 138,267.00111281010141000000000075
172บ้านคาละแมะ  นายสำราญ ศรียะนัย 044069379 2261 ตกลงราคา 1150,914.0039212020221631231717000000226
173บ้านหนองจอก  นายสง่า บุญสุข 044503307 1961 ตกลงราคา 1105,445.0058222620192427000000000196
174บ้านบึงขวาง  นายลิน อุส่าห์ดี 044-728309 1991 ตกลงราคา 194,505.00382618222322277412000000199
175บ้านหนองบัว  นายณัฐกร เชื้ออินทร์ 044150449 1571 ตกลงราคา 169,539.0024111613141910201416000000157
176บ้านหนองจิก  นายสวาท พันธ์เพชร 044557981 743 ตกลงราคา 141,434.001971110513900000000074
177บ้านหนองกุง  นางทัศนีย์ เกิดกล้า 044-590097 432 ตกลงราคา 118,992.007744371100000000043
178บ้านหนองขนาด  นายสุบิน บุตรดี 044-069510 1073 ตกลงราคา 158,731.002915914141214000000000107
179บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)  นายประทิน เชื้ออินทร์ 044557996 2331 ตกลงราคา 1187,712.0047161726152325201727000000233
180บ้านสะโน  นายสุรชาติ วงเวียน 0 1161 ตกลงราคา 167,080.002691618171416000000000116
181บ้านแตล  นายชณัลฐ์ บุญเลิศ 044 - 586- 2021 ตกลงราคา 1108,832.0051263126162923000000000202
182บ้านประทุนอายอง  นายโกสินทร์ ศรีพรหม 044586081 3264 ตกลงราคา 1205,378.0057313128313431172739000000326
183บ้านสวายไตรภูมิ  นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ 044586401 1521 ตกลงราคา 169,606.0038221414172720000000000152
184บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง  นายพิพัฒน์ ชาวนา 044590176 731 ตกลงราคา 143,724.00147811718800000000073
185บ้านหนองท่ม  นายสุทน ดีพร้อม 044-590175 762 ตกลงราคา 125,997.001991281015300000000076
186บ้านโนนถ่อน  นายณรงค์ คำชาย 044590096 392 ตกลงราคา 122,946.0010341541200000000039
187บ้านสังแกหนองคู  นายสุชาติ ทองนำ 044590281 762 ตกลงราคา 142,794.001988118121000000000076
188บ้านอาวุธ  นายสุจิตร แพงชารี 0862628996 581 ตกลงราคา 131,451.00124994101000000000058
189บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)  นายมนตรี ทองขอน 044561254 1271 ตกลงราคา 1224,268.003316912142320000000000127
190บ้านขะเนก  นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก 044557055 3331 ตกลงราคา 1215,007.0049293427444327232829000000333
191บ้านแกสระใหญ่  นางละไมล์ งามแพง 044-590374 651 ตกลงราคา 152,029.001510873101200000000065
192บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)  นายสุกิจ แก้วสุจริต 044-590134 1081 ตกลงราคา 157,521.0024121219121613000000000108
193บ้านหนองขามวิทยาคม  นายสุวรรณ บุญเยี่ยม 044590373 342 ตกลงราคา 120,127.00635527600000000034
194บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)  นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษ 044150237 924 ตกลงราคา 145,000.00261331112161100000000092
195บ้านขวาวใหญ่  นายสมเดช แก้วหล้า 044590135 942 ตกลงราคา 155,910.00161361321141100000000094
196บ้านช่างปี่  นายวินัย สายสุด 044557906 1802 ตกลงราคา 1119,266.003014131892120152119000000180
197บ้านตะคร้อ  นายพิชิต ทีอุปมา 044-069388 1203 ตกลงราคา 169,554.002513181982215000000000120
198บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)  นายศุภชัย ภาสกานนท์ 044-518351 3011 ตกลงราคา 1170,557.0048263122202825413624000000301
199บ้านหัวแรตนาโพธิ์  นายสาคร วรางกูร 044-518351 2622 ตกลงราคา 1165,093.0055282830242817181717000000262
200บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  นายมงคล สมานทอง 044590365 601 ตกลงราคา 136,313.00956121141300000000060
201บ้านโคกอาโพน  นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ 044-518351 283 ตกลงราคา 111,212.00562463200000000028
202บ้านหนองผือโนนแคน  นายประเดิม มุมทอง 044-590139 1262 ตกลงราคา 175,822.002516813162424000000000126
203บ้านข่า  นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง 044-518351 562 ตกลงราคา 134,343.0014756125700000000056
204บ้านจารพัต  นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ 044-728327 2611 ตกลงราคา 1144,250.0030295224454140000000000261
205บ้านเปรียง  นายชวลิต ชมโพธิ์สอน 044590180 1301 ตกลงราคา 165,259.004215102018916000000000130
206กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี  นายเอนก หม้อทอง 044-590364 903 ตกลงราคา 148,511.0024166151091000000000090
207บ้านพม่า  นายถวัลย์ ทานะ 044069382 733 ตกลงราคา 139,357.001911841113700000000073
208บ้านพันษี  -ว่าง- 0 2251 ตกลงราคา 1146,026.0041202217173315192813000000225
209บ้านปะนอยไถง  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ 044503121 2163 ตกลงราคา 1131,791.0040232317322123141013000000216
210บ้านหนองเหล็ก  นายก่อเกียรติ จงปัตนา 044503184 2671 ตกลงราคา 1179,352.0031341722243330233023000000267
211บ้านจารย์  นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา 044557822 1421 ตกลงราคา 186,467.0035152119122317000000000142
212บ้านกระดาน  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น 044-518351 2011 ตกลงราคา 1113,671.0047222917262535000000000201
213บ้านลุมพุกหนองกุง  นายดิเรก กระแสเทพ 0-4459-017 1723 ตกลงราคา 196,653.0038193220231822000000000172
214บ้านโคกลำดวน  นางอัมพร สมสุระ 044502986 3583 ตกลงราคา 1162,611.0064413327264031273534000000358
215บ้านห้วยโนนเจริญ  นายคมกฤษ ยินดี 483 ตกลงราคา 123,009.00101043410700000000048
216บ้านตรมไพร  นายพิรุณ ภูเขียว 044557735 4713 วิธีพิเศษ 1298,693.0077364241414748504148000000471
217จตุรมิตรวิทยา  นายพินิจ วรางกูร 0 1733 ตกลงราคา 195,605.0037272430281512000000000173
218บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)  นายชินวงศ์ ดีนาน 044590135 2381 ตกลงราคา 1154,816.0047212016211625153225000000238
219บ้านตะเคียนสามัคคี  นางดวงใจ พันงาม 044-590095 631 ตกลงราคา 1107,880.00201036510900000000063
220บึงวิทยาคาร  นางพนารัตน์ หาญมานพ 044-512003 1492 ตกลงราคา 187,786.0023252516152025000000000149
221บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  นายชัยวัฒน์ นารี 044503130 1041 ตกลงราคา 164,047.001615121392118000000000104
222บ้านทุ่งรูง  นายเจษฎา บุญสอน 044590173 1522 ตกลงราคา 165,176.0027212419192418000000000152
223บ้านกระออม  นายกิตฏิพงศช์ แก้วม่วง 044 1071 ตกลงราคา 160,538.002414714152211000000000107
224หนองเหล็กเบญจวิทยา  นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ - 2521 ตกลงราคา 1162,615.0052242420232922162616000000252
225บ้านหนองอีเลิง  นายณัฐพล ศรีสุราช 044590163 1591 ตกลงราคา 189,083.0038162021192025000000000159
226สะโนวิทยา  นางธนันต์พร สิงห์โตทอง 044 590230 2461 ตกลงราคา 1166,463.0036232317233121202428000000246
227บ้านเกาะแก้ว  นายสุเทพ แปลงทับ 0 1215 ตกลงราคา 167,432.0035141813131216000000000121
228บ้านโนนสวรรค์  นายวิเชียร วาพัดไทย 044151814 2161 ตกลงราคา 1145,096.0031131011172028402224000000216
229บ้านตะมะหนองกระจาน  นายนิมิต แสนคำภา 044-518351 1031 ตกลงราคา 166,716.002812111216159000000000103
230บ้านตางมาง  นายสมศรี จันทร์เทศ 044503186 1441 ตกลงราคา 175,845.0047151716171220000000000144
231บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)  นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ 044569572 1631 ตกลงราคา 192,914.0034162428172717000000000163
232บ้านจังเอิดหนองแมว  นางประภาวดี บุญเยี่ยม 044-518351 412 ตกลงราคา 118,919.00593586500000000041
233บ้านหนองคูสะแบะ  นางจิตรา สาลีบุตร 044-518351 1571 ตกลงราคา 193,401.0025213215231922000000000157
234บ้านหนองแคน  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 044-518351 723 ตกลงราคา 144,519.00151097961600000000072
235บ้านหนองแล้ง  นายจำนงค์ ดวงรัตน์ 044569117 1743 ตกลงราคา 1108,914.0020252623232433000000000174
236บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร  นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ 044569016 2831 กรณีพิเศษ 1174,777.0049262816382818252332000000283
237บ้านโนนลี  สิบตรีบุญจร บุราคร 044-712014 581 ตกลงราคา 134,282.0010579139500000000058
238บ้านขอนแก่น  นายชาติชาย อนุพันธ์ - 1423 ตกลงราคา 191,121.0029913108131982013000000142
239บ้านค้อ  นายยศศักดิ์ สุทธิดี 0942590603 704 ตกลงราคา 240,299.00168810761500000000070
240บ้านดู่โศกโคกสะอาด  นายประเสริฐ สันทอง - 983 ตกลงราคา 156,000.00241514128141100000000098
241บ้านหนองฮะ  นายไพศาล สุวรรณเสวก 0817906267 2501 ตกลงราคา 1170,298.0036192114212116502923000000250
242การุญวิทยา  นายศิรพงษ์ สิงจานุุสงค์ 044-518351 1713 สอบราคา 1111,002.0018211517212112131122000000171
243บ้านสังแก  นายอรุณ บุญโต 044-590396 1112 ตกลงราคา 163,556.0026121317131515000000000111
244บ้านขนวน  นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า 044-728328 1111 ตกลงราคา 159,968.003015121416159000000000111
245บ้านดู่  นายอานนท์ วาปีทะ 044557401 4201 ตกลงราคา 1316,437.006004246423144614846000000420
246บ้านหนองดุม  นายสมมิตร สาลีบุตร 044-151641 2142 ตกลงราคา 1123,354.0042313126292728000000000214
247บ้านหนองพญา  นายศศิพงศ์ อินทรศรี 681 ตกลงราคา 141,500.0081199148900000000068
248บ้านศรีราชา  นายพศวัต สาระอาวาส 044069587 682 ตกลงราคา 127,846.0016111110631100000000068
249บ้านกุง  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 044-590162 731 ตกลงราคา 139,070.002112571251100000000073
250บ้านตะเคียนกูยวิทยา  นายสุกิจ วันสุดล 044569090 4301 ตกลงราคา 1198,819.0060393938443240504444000000430
251อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)  นายสันติ บานแย้ม 044-569118 3043 ตกลงราคา 1162,464.0088313837462737000000000304
252บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา  นายทองสา ยงเพชร 044069598 1334 ตกลงราคา 482,489.752710101410151691210000000133
253หมื่นศรีประชาสรรค์  นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา 0885861754 4523 ตกลงราคา 1281,336.0090394828504042393640000000452
254บ้านหมื่นศรีน้อย  นายสุริยัน พูนชัย 044569530 883 ตกลงราคา 141,191.00181214911111300000000088
255อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 044-541110 3401 ตกลงราคา 1184,546.0093433547424436000000000340
256วัดทักษิณวารี  นายประเชิญ กูลรัตน์ 044541111 1483 ตกลงราคา 186,549.0026232020231719000000000148
257บ้านตาเมาะ  นายวรินทร ทองแย้ม 0 751 ตกลงราคา 146,834.002051011881300000000075
258บ้านจรวย  นายสำเร็จ เกิดกล้า 044-518351 711 ตกลงราคา 140,148.00171167914700000000071
259ศิริราษฎร์วิทยา  นายเพียว พรหมแก้ว 044558781 1861 ตกลงราคา 196,488.0034181519261614142010000000186
260บ้านภูมิสตึง  นายจิตกร ผมงาม 044590131 1921 ตกลงราคา 1102,483.0051241822212828000000000192
261บ้านโชกเหนือ  นายส่งเสริม มีพร้อม 044557775 2251 ตกลงราคา 1154,058.0042202621232525161215000000225
262บ้านตระเปียงเตีย  -ว่าง- 044-590304 2061 ตกลงราคา 1102,670.0065172718152737000000000206
263บ้านหนองคู  นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 044590312 2411 ตกลงราคา 1137,543.0055313039233330000000000241
264อมรินทร์ราษฎร์วิทยา  นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว 044590304 2481 ตกลงราคา 1114,426.0023222529252328192925000000248
265ดรุณวิทยากร  นายสมบัติ วรรณศิริ 044-541098 912 ตกลงราคา 152,362.0020613141262000000000091
266บ้านตรำดม  นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ 044-541397 1883 ตกลงราคา 1108,245.0040242126252923000000000188
267บ้านระไซร์  นางสาวมาลิสา เพชรนอก 044-541082 1203 ตกลงราคา 152,947.00361382018169000000000120
268บ้านหนองยาง  นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา 044-518351 1343 ตกลงราคา 377,267.0028181520171521000000000134
269บ้านตะเคียน  นายชาญชัย สระอินทร์ 044 1581 ตกลงราคา 194,378.0034181891516221538000000158
270บ้านโชกใต้  นางรัตติยา สมทิพย์ 0837319967 1432 ตกลงราคา 179,316.0037191418171820000000000143
271บ้านโคกเกาะ  นายชัยภัทร ห่อทอง 044-590093 1161 ตกลงราคา 163,869.0032111513122112000000000116
272บ้านมะลูจรุงหนองปรีง  นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 044-518351 1161 ตกลงราคา 163,869.0032111513122112000000000116
273บ้านอู่โลก  นายอมรเดช ดีนาน - 1871 ตกลงราคา 1110,321.0041201717152116121513000000187
274อนุบาลเขวาสินรินทร์  นายชนธัญ คันชั่งทอง 0445820 2713 ตกลงราคา 1149,964.0070352432353243000000000271
275บ้านนาโพธิ์  นายชาญศึก มีพร้อม 044-582056 1331 ตกลงราคา 171,798.0041141311152019000000000133
276บ้านสดอ  นายไพบูลย์ บัวพันธ์ 044582109 2792 ตกลงราคา 2158,084.0051211829252933252820000000279
277บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)  นายไพรัช มีพร้อม - 3071 ตกลงราคา 1191,900.0045203541363023252923000000307
278บ้านกันเตรียง  นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล 044-518351 3112 ตกลงราคา 1155,865.0043292332333131303425000000311
279บ้านพระปืด  นายณัฐพล ผิวทวี 044712218 981 ตกลงราคา 140,472.0020149913171600000000098
280บ้านภูดินหนองตะครอง  นายจิรศักดิ์ หลวงยี - 1452 ตกลงราคา 189,254.0046231513261012000000000145
281บ้านบึง-เบาะอุ่น  นายจรุง วารี - 731 ตกลงราคา 143,927.0011811158101000000000073
282บ้านแสรออ  นายวิชัย อยู่ปูน 044582110 4131 ตกลงราคา 1290,154.0048382535312541535364000000413
283บ้านตากูก  นายชาญชัย สมหมาย 044582111 1912 ตกลงราคา 1128,304.00251514219169303517000000191
284บ้านโชค  นายบุญชู กิ่งจันทร์ 044590208 1001 ตกลงราคา 155,246.00276187161412000000000100
285บ้านอำปึลสนวน  นายบุญคุ้ม ขาวงาม 044590313 3463 ตกลงราคา 1215,580.0062303630423528253424000000346
286บ้านสามโค  นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู 044-558350 623 ตกลงราคา 127,239.001365101212400000000062
287บ้านตากแดด  นายชอบ ผจญกล้า 044-518351 1293 ตกลงราคา 173,752.0028151622181515000000000129
288บ้านฉันเพล  นายสมรรถ อุดมทรัพย์ 044582108 1713 ตกลงราคา 184,561.0042122023272126000000000171
289บ้านพะเนา  นายจรัส สังข์น้อย 044-518351 802 ตกลงราคา 144,407.00267948161000000000080
290บ้านบุญโลก  นายอนุรักษ์ สมัครสมาน 044-590001 702 ตกลงราคา 132,885.0011510111014900000000070
291บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)  นายทินกร ใจเย็น 044-590278 443 ตกลงราคา 125,556.00965569400000000044
292บ้านกันตรง  นายพิณี หาสุข 044-558235 753 ตกลงราคา 142,409.0018101096111100000000075
293บ้านสนวนนางแก้ว  นายโกวิทย์ มั่นยืน 044-558183 1031 ตกลงราคา 165,000.002210149711510114000000103
294บ้านตลาดตาโหมก  นายศุภชัย ทองนำ 044-590315 871 ตกลงราคา 148,110.0023164812101400000000087
295บ้านโคกกรวด  จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร 044-590000 352 ตกลงราคา 116,054.001525344200000000035
รวม 54,261 575 - 319 31,193,839.14 10,921 5,935 5,889 5,985 6,299 6,357 6,423 2,136 2,171 1,978 59 63 45 0 0 0 54,261
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน