สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 32  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรณชัย สุขสมบูรณ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บุรีรัมย์พิทยาคม  นายปัณณฑัต วิวัฒน์ชัย 044611098 3,7963 วิธีพิเศษ 13,850,000.0000000005406446546206516870003,796
2ภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 044611984 1,3503 วิธีพิเศษ 11,371,350.0000000002202302802002002200001,350
3บัวหลวงวิทยาคม  นายมานัส เวียงวิเศษ 044183102 1,4554 วิธีพิเศษ 21,237,150.7000000002802752302402002300001,455
4พระครูพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ พินิจ 044666122 8693 วิธีพิเศษ 1614,846.000000000160172174120121122000869
5สองห้องพิทยาคม  นายบุญชาย โชยรัมย์ 044184200 3651 ตกลงราคา 1292,518.000000000907070505035000365
6กนกศิลป์พิทยาคม  นายสุเทพ จำเนียรกุล 044616791 4992 ตกลงราคา 2468,669.400000000908292907570000499
7สวายจีกพิทยาคม  นายวรากร เสนามาตย์ 044181543 5193 วิธีพิเศษ 1529,937.00000000012089115806550000519
8หนองตาดพิทยาคม  นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 044119370 1323 วิธีพิเศษ 1134,526.00000000030193220823000132
9กลันทาพิทยาคม  นายวิรัตน์ แสงกุล 044110560 3602 ตกลงราคา 1448,775.000000000808080404040000360
10คูเมืองวิทยาคม  นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า 044699055 1,0933 วิธีพิเศษ 11,074,000.0000000002102602371271291300001,093
11ตูมใหญ่วิทยา  นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 044699981 8033 วิธีพิเศษ 1609,533.000000000172157156104108106000803
12มัธยมพรสำราญ  นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ 0874039933 2571 ตกลงราคา 1257,153.000000000504856404023000257
13กระสังพิทยาคม  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช 044-691036 2,6953 วิธีพิเศษ 12,515,354.0000000004764834484764573550002,695
14ลำดวนพิทยาคม  นายอนิวรรต ติมุลา 044ุ691979 4021 ตกลงราคา 1475,925.000000000807570804750000402
15สูงเนินพิทยาคม  นายศุภฤกษ์ พลายงาม 044666104 2721 ตกลงราคา 1265,197.000000000707044401830000272
16ชุมแสงพิทยาคม  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ - 3531 ตกลงราคา 1286,193.000000000867963355436000353
17นางรอง  นายสรายุทธ เสลารักษ์ 044632298 3,0713 วิธีพิเศษ 13,380,000.0000000005305305205205004710003,071
18สิงหวิทยาคม  นายธนาภพ โคตรสมบัติ 044666858 6553 วิธีพิเศษ 1543,626.00000000012011010912090106000655
19นางรองพิทยาคม  นายเหมือน รักสนาม 044631065 1,2004 กรณีพิเศษ 21,196,760.0000000002402001802401801600001,200
20ทุ่งแสงทองพิทยาคม  นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 044657108 2343 กรณีพิเศษ 1194,640.000000000504736403625000234
21พิมพ์รัฐประชาสรรค์  นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ 044666064 4551 วิธีพิเศษ 1332,590.50000000010012075606040000455
22เหลืองพนาวิทยาคม  นายชวลิต เจนเจริญ 044634814 4203 ตกลงราคา 1410,000.0000000008074114405359000420
23ถนนหักพิทยาคม  นายสุรธี เครือบคนโท 044634639 4713 วิธีพิเศษ 1767,145.0000000009010175905560000471
24หนองกี่พิทยาคม  นายชาตรี อัครสุขบุตร 044641146 2,3586 วิธีพิเศษ 11,697,000.0000000004004514333703643400002,358
25เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  นายสุบิน ฝ่ายเทศ 044119870 3251 วิธีพิเศษ 1347,641.000000000754866554338000325
26ละหานทรายรัชดาภิเษก  นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ 044649007 2,7254 วิธีพิเศษ 22,435,063.1000000004404724814004124054045302,725
27ร่วมจิตต์วิทยา  นายธนภณ ธนะสีรังกูร 0611319674 3281 ตกลงราคา 1255,903.000000000606469504441000328
28ละหานทรายวิทยา  นายธนกฤติ พรมุตร 044634720 3573 วิธีพิเศษ 2358,758.400000000566859447456000357
29ตาจงพิทยาสรรค์  นายทักษิณ แผ้วพลสง 0878704348 2703 ตกลงราคา 1267,658.000000000535358424123000270
30ประโคนชัยพิทยาคม  นายชำนาญ บุญวงค์ 044671484 2,9574 วิธีพิเศษ 23,030,651.0000000005105034775104834740002,957
31บ้านบุวิทยาสรรค์  นายปฐพี มีบาง 044671966 4465 วิธีพิเศษ 3515,793.000000000808760807267000446
32ไพศาลพิทยาคม  นายสมคิด สิทธิสาร 044110113 5903 วิธีพิเศษ 1562,926.000000000120159101806367000590
33เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ 044670431 2,0893 วิธีพิเศษ 32,122,913.0000000004003633043603363260002,089
34แสลงโทนพิทยาคม  นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ 0805975566 4713 ตกลงราคา 1355,089.000000000547871958489000471
35บ้านกรวดวิทยาคาร  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 044679098 2,4214 วิธีพิเศษ 22,541,361.0000000004003953464003654264029202,421
36โนนเจริญพิทยาคม  นายภูวนาท ยุพานวิทย์ 044197228 6802 ตกลงราคา 2550,032.0000000001401401051209580000680
37พุทไธสง  นายประชัย พรสง่ากุล 044-689014 2,9273 วิธีพิเศษ 12,979,000.0000000004805084894804605100002,927
38ธารทองพิทยาคม  นายประภาส สนิทรัมย์ 044661207 1,3143 วิธีพิเศษ 21,348,739.0000000002402432201952052110001,314
39ลำปลายมาศ  นายไพศาล สังกะเพศ 044661433 2,6785 วิธีพิเศษ 22,764,122.8600000004003884554704804850002,678
40ตลาดโพธิ์พิทยาคม  นายปัญญา กุลแก้ว 044666281 4703 วิธีพิเศษ 1523,579.000000000808085806580000470
41จตุราษฏร์พิทยาคม  นายโยทิน สุดหอม 044185119 2781 ตกลงราคา 1312,595.000000000684850373936000278
42เมืองแฝกพิทยาคม  - 044110779 2021 ตกลงราคา 1199,379.000000000454734252625000202
43ทะเมนชัยพิทยาคม  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 044666016 852 ตกลงราคา 181,216.00000000010101910221400085
44สตึก  นายสราวุธ ทรงประโคน 044681124 2,4904 วิธีพิเศษ 22,468,080.0000000004154073984094134480002,490
45เมืองแกพิทยาคม  นายกาญนพงษ์ ตราชู 044193416 8162 ตกลงราคา 2766,087.000000000160145141120114136000816
46จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  นายศักดิ์ รุ่งแสง 044681946 7204 วิธีพิเศษ 1768,315.700000000969696144144144000720
47สะแกพิทยาคม  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ 044681873 4183 กรณีพิเศษ 1293,015.0000000008710464525457000418
48ร่อนทองพิทยาคม  นางสุเนตร ขวัญดำ 0 3731 วิธีพิเศษ 1382,948.000000000808484404045000373
49สมเสม็ดวิทยา  นางสาววรินทร ปัดกอง 044605069 1314 ตกลงราคา 193,892.00000000030252525206000131
50ไทยเจริญวิทยา  นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ - 4281 ตกลงราคา 1499,701.0000000004046451109790000428
51ปะคำพิทยาคม  นายสิรวิชญ์ สิทธินอก 044632090 1881 ตกลงราคา 1191,987.000000000301832403731000188
52นาโพธิ์พิทยาคม  นายฉลอง งามคง 044686116 9483 วิธีพิเศษ 1973,229.000000000143144173162149177000948
53อุดมอักษรพิทยาคม  นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ 0895834507 3431 ตกลงราคา 1324,849.000000000555577515154000343
54หนองหงส์พิทยาคม  นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 044669030 8733 วิธีพิเศษ 1898,000.000000000160155139160134125000873
55ห้วยหินพิทยาคม  นายวัชราบูรณ์ บุญชู 044666276 4911 ตกลงราคา 1424,552.000000000909279908060000491
56พลับพลาชัยพิทยาคม  นายสง่า วิโสรัมย์ 0929121295 6483 ตกลงราคา 2448,138.600000000567896145115158000648
57ห้วยราชพิทยาคม  นายไพบูลย์ มั่นยืน 044-696097 1,1064 วิธีพิเศษ 1800,820.0000000001901961641901691970001,106
58โนนสุวรรณพิทยาคม  นายราเมศน์ โสมแสน 044607150 7782 วิธีพิเศษ 1787,930.000000000139162164101112100000778
59สามัคคีพิทยาคม  นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 044666035 1553 วิธีพิเศษ 1152,400.000000000182017551233000155
60ชำนิพิทยาคม  นายบุญหนา อินทร์สิลา 044609978 2303 ตกลงราคา 1216,206.000000000555343342520000230
61กู่สวนแตงพิทยาคม  นายศักดิ์ ซารัมย์ 044650316 1,1563 วิธีพิเศษ 11,050,975.0000000001802021872291951630001,156
62ร่มเกล้า  นายอัครเดช หลาบนอก 044606169 8993 วิธีพิเศษ 1638,050.00000000017218019197128131000899
63รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช 044186439 8403 วิธีพิเศษ 1748,260.000000000150160190120120100000840
64แคนดงพิทยาคม  นายโกศล เสนาปักธงไชย 044-193064 7294 วิธีพิเศษ 1790,251.0000000001201601441209689000729
65ดงพลองพิทยาคม  นายวทัญญู ซึ่งเสน 0981182316 2353 วิธีพิเศษ 3247,029.000000000505148303719000235
66พนมรุ้ง  นางสารภี เลไธสง 044628011 5063 วิธีพิเศษ 1617,051.0000000001006880908979000506
รวม 61,198 179 - 198 59,087,074.26 0 0 0 0 0 0 0 10,691 10,921 10,569 9,989 9,441 9,383 80 74 50 61,198
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน