สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา จันทร์ฝอย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านกอกโคกวิทยา  นายชาญณรงค์ บุตรคาน 044-630191
2บ้านโคกใหญ่  นายบุรินทร์ สารีคำ 044-630192 541 ตกลงราคา 132,435.0010777561200000000054
3บ้านจิก  นายปกครอง แสนมณี 044699141 1553 ตกลงราคา 1111,210.000312524282324000000000155
4บ้านโสกแต้  นางพัชรี บุญแจด - 691 ตกลงราคา 135,988.00221074116900000000069
5อนุบาลคูเมือง  นายประยูร จันทร์โสดา 044699056 4932 ตกลงราคา 1246,620.00125806555655350000000000493
6บ้านดงเค็ง  นายชาติชาย พลอาษา 044780928 1124 ตกลงราคา 166,126.0023101715101522000000000112
7บ้านหนองหว้า  นางกันตาธรณ์ ตะราช 044699075 1311 ตกลงราคา 177,616.002616923141924000000000131
8บ้านตูม  นายโพธิญาน ก้านจักร 044783508 1551 ตกลงราคา 186,975.0033182217222122000000000155
9บ้านปะคำดง  นางวิลาวัลย์ ราสระคู 044-630194 582 ตกลงราคา 133,407.00128481110500000000058
10บ้านโนนเจริญ  นายบรรหาญ บุญจันทร์ 044783496 1193 ตกลงราคา 160,000.0026151118142015000000000119
11วัดบ้านสำราญราษฎร์  นางสุคนธ์ ไปนาวะดี 044630419 982 ตกลงราคา 160,100.0014915181372200000000098
12บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมพร ศิลาไศล 0 1151 วิธีพิเศษ 165,016.0027131612171416000000000115
13บ้านหนองดุม  นายวารี ภาคพรหม 044119115 701 ตกลงราคา 137,911.0019891357900000000070
14บ้านหนองตาด  นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ 044783729 804 ตกลงราคา 144,343.001914119951300000000080
15บ้านคูบัว  นายสมศักดิ์ บุญมี 044-630205 1341 ตกลงราคา 194,518.001984131779111729000000134
16โนนมาลัยหัวฝาย  นายอุทัย โขงรัมย์ 0899174186 1162 ตกลงราคา 162,368.002915129152313000000000116
17บ้านโศกนาคท่าม่วง  นายบุญยงค์ พงษ์สุระ 044630413 763 ตกลงราคา 142,400.0012125613171100000000076
18บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  นายสุรัตน์ จิมพละ 044630260 693 สอบราคา 140,491.00137107149900000000069
19บ้านปะคำสำโรง  นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม 044119113 1451 ตกลงราคา 179,155.0038152121141620000000000145
20บ้านสวายสอ  ว่าง 044630196 581 ตกลงราคา 136,601.00143106712600000000058
21บ้านหนองบัว  นายสวัสดิ์ ทองเรือง 044630420 1331 ตกลงราคา 177,422.002914613101413101014000000133
22บ้านเขว้า  นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน 0844777144 2901 ตกลงราคา 1186,741.0061352024273733191519000000290
23บ้านโจด  นายสุทัศน์ สุดประโคน 0 852 วิธีพิเศษ 149,097.0017121391115800000000085
24วัดบ้านปะเคียบ  นายพัฒนา โททัสสะ 044780094 2664 ตกลงราคา 1176,000.0039292626222836311613000000266
25บ้านสระขี้ตุ่น  นางศิรินันท์ เมชบุตร 044630416 381 ตกลงราคา 121,278.00944666300000000038
26บ้านหนองบัวแดง  นางสมพร เรืองศรีชาติ 0-4463-041 833 ตกลงราคา 242,713.00279714109700000000083
27วัดบ้านเบาน้อย  นางชูศรี นันตา - 1384 ตกลงราคา 273,636.0031241713201716000000000138
28บ้านวังปลัด  นางนวรัตน์ ประเทืองไทย 044780107 1083 ตกลงราคา 164,906.0021101015131425000000000108
29ชุมชนบ้านหนองขมาร  นายบัวพันธ์ นันตา 044-182066 2723 ตกลงราคา 1158,421.005034343323273019148000000272
30บ้านโนนกลาง  นายพรชัย แพนแก้ว 044119119 572 ตกลงราคา 132,756.00144551110800000000057
31บ้านโนนเพกา  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข 044119120 811 ตกลงราคา 147,652.001771471613700000000081
32บ้านแพ  นายศิริพงศ์ นาคทองทวีวัฒน์ 044780109 923 ตกลงราคา 154,354.00181310813181200000000092
33บ้านหนองนางดำ  นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย 044119122 943 ตกลงราคา 151,800.00231213121411900000000094
34บ้านดงย่อ  นายสุนันท์ ประนัดศรี 0 1622 ตกลงราคา 185,000.0033192122162823000000000162
35บ้านหนองขุนพรม  นายพนัส ด้วงเอก 0 472 ตกลงราคา 125,000.0081453110600000000047
36บ้านพรสำราญ  นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย 044119128 1433 ตกลงราคา 182,160.003420725181623000000000143
37วัดบัวทอง  นายสุวิท ล้วนกล้า 044- 63020 1721 ตกลงราคา 174,079.004220111821131512119000000172
38บ้านโนนยานาง  นายสิทธิกร มณีเนตร 044-630203 373 สอบราคา 118,591.001333647100000000037
39บ้านหนองขวาง  นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา 044630201 2213 กรณีพิเศษ 1122,417.0052432327252625000000000221
40ไตรคามศรีอนุสรณ์  นายภาคภูมิ แก้วกูล 044- 63020 1510 ตกลงราคา 190,850.0036817129121022169000000151
41บ้านหนองรัก  นางปาณิสรา เสนาพันธ์ 044-630207 591 ตกลงราคา 136,804.00963712111100000000059
42บ้านตาหล่ำ  นายธาดาพงศ์ แดงงาม - 1142 ตกลงราคา 163,908.003210611181819000000000114
43บ้านคูบอน  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ 044676026 682 ตกลงราคา 133,926.0024671458400000000068
44บ้านหนองไทร  นายนิติธร เดชณรงค์พร 044783644 732 ตกลงราคา 127,644.001341581071600000000073
45บ้านหนองติ้ว  นายสุขุม วรรณวิจิตร 044676064 1331 ตกลงราคา 188,668.0018121499916161812000000133
46บ้านสาวเอ้  นายสมศักดิ์ บุญมี 044676027 2321 ตกลงราคา 1137,597.0040191925272020192716000000232
47บ้านสระปะคำถาวร  นายสุดใจ ผาสุขสม 044676063 802 ตกลงราคา 243,764.00209716137800000000080
48บ้านหินเหล็กไฟ  นายเกียรตินัย เหลาแก้ว 044676065 3133 ตกลงราคา 110.0062342924283233252521000000313
49บ้านสระบัว  นายประเสริฐ สุภะกรรม 044119129 611 ตกลงราคา 126,000.00117610910800000000061
50อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  นายปิยะ พุทธเพาะ 044689018 1,1213 วิธีพิเศษ 1640,000.002481501391421321581520000000001,121
51บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  นายชุมพล อุ่นทานนท์ 044783994 971 ตกลงราคา 160,000.00211414117151500000000097
52วัดท่าเยี่ยม  นางรพีภัทร สิเนรุราช 044630141 1813 ตกลงราคา 199,316.003721519211717112112000000181
53ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  นายธีรชัย แสวงชัย 044630305 442 ตกลงราคา 022,266.001255574600000000044
54วัดธรรมประสิทธิ์  นายสำเนียง อาจทวีกุล 044630386 473 ตกลงราคา 125,542.001365747500000000047
55วัดสระบัว  นายเกษมสิทธิ์ ภักดี 044-630304 2083 ตกลงราคา 1131,040.004116142316303371612000000208
56บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)  นายทรงเกียรติ แสไธสง 0 903 ตกลงราคา 155,657.0016159118191200000000090
57วัดสุวรรณาราม  นายสุขุม วรรณวิจิตร 044-783540 1091 ตกลงราคา 161,525.00308912141422000000000109
58บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)  นางสมหมาย สุดเต้ 0 1503 ตกลงราคา 192,000.00251021914201714911000000150
59วัดหงษ์  นายอัมพร กิ่งไธสง 044689022 2851 ตกลงราคา 10.0072384436392828000000000285
60วัดวงษ์วารี  นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ 0 1011 ตกลงราคา 137,769.0029111014151012000000000101
61บ้านเพียแก้ว  นายปิยะ พุทธเพาะ 044630303 1391 ตกลงราคา 1119,649.0028165917913181113000000139
62วัดเทพรังสรรค์  นายทรงเเกียรติ แสไธสง 044-119317 981 ตกลงราคา 161,179.00231171313112000000000098
63บ้านดอนตูม  นายสดศรี สุดเต้ 044-630387 571 ตกลงราคา 124,884.0015129786000000000057
64บ้านยางนกคู่  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 044783559 623 ตกลงราคา 123,390.0015896710700000000062
65บ้านแคน  นายประวุธ. ภูทองแหลม 0 1473 ตกลงราคา 195,734.0023881619122015179000000147
66บ้านซาดศึกษา  นายสมชาติ ปรึกไธสง 044630147 743 ตกลงราคา 141,251.001875101811500000000074
67ชุมชนบ้านหายโศก  นายสุรพล แสนลี 044195110 2381 ตกลงราคา 1181,253.0040201213282024352026000000238
68บ้านบุ่งเบา  นายสุนทร เสาว์สิงห์ 044783561
69วัดวรดิษฐ์  นางน้ำค้าง โชยรัมย์ 044630233 861 ตกลงราคา 135,650.002810981214500000000086
70บ้านข่อย  นายปัญญาวี เวหา 044630302 971 ตกลงราคา 143,989.00191414131481500000000097
71บ้านดอน  นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ 044783563 1341 ตกลงราคา 171,000.0039191519151611000000000134
72วัดโพธิ์  นายปรัชญา พลพุฒินันท์ 044689632 2021 ตกลงราคา 1116,653.0044381825242231000000000202
73บ้านสตึก  นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์ 044681032 1,2723 วิธีพิเศษ 1755,460.001981951831811931601620000000001,272
74อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  นายสมพร บุ้งทอง 044681026 5873 วิธีพิเศษ 3509,230.0088606350625962505043000000587
75บ้านหนองบัวเจ้าป่า  นายธนพล จงปัตนา 044681029 1051 ตกลงราคา 158,823.002616141181317000000000105
76บ้านหนองม่วง  นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ 044 778 64 2353 ตกลงราคา 3125,203.0044354526402322000000000235
77บ้านหัวช้าง  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์ 044-630-34 2093 ตกลงราคา 1136,129.0054181522102622161412000000209
78บ้านโคกก่อง  นางสมพร ศาลางาม 044681030 1092 ตกลงราคา 260,412.0026111810171611000000000109
79บ้านสระกอไทร  นายเผชิญ อินทะกนก 0 371 ตกลงราคา 121,869.00658804600000000037
80บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)  นายสมชาย อังกุละศรี 044681945 2141 ตกลงราคา 1108,000.0025192415233124201518000000214
81บ้านยางน้ำใส  นายชนะพล มะลิเลิศ 044680263 672 ตกลงราคา 235,140.50141171098800000000067
82บ้านคูขาด  นางเพลินจิตร นัดกล้า 044680264 1803 ตกลงราคา 2115,714.002012111919222530139000000180
83บ้านดงยายเภา  นายสมพงษ์ กุลพรม 044681714 1423 ตกลงราคา 196,973.0014101212211513171018000000142
84ชุมชนบ้านสะแก  นายสุรพงษ์ สุวรรณ 044681790 1061 ตกลงราคา 150,000.0023111416111516000000000106
85บ้านโนนค้อ  นางประคองณัฐ แสนสนาม 0-4468-195 1321 ตกลงราคา 160,800.002715916192323000000000132
86วัดบ้านพลับ  นายวิฑูรย์ สีแดง 1483 ตกลงราคา 191,038.0023191618202131000000000148
87บ้านโคกเมือง  นายสมภาร กุลสิงห์ 044680010 651 ตกลงราคา 137,439.00157711117700000000065
88บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 044782262 1421 ตกลงราคา 179,299.0035201220162514000000000142
89บ้านท่าเรือ  ์นายสงวน ศรีเจริญ 044630049 1082 ตกลงราคา 225,000.0025151016101715000000000108
90บ้านหนองครก  นางชนารดี จารุสิทธิกุล 044630160 1174 ตกลงราคา 389,617.6029151413111322000000000117
91บ้านร่อนทอง  นายสุนันท์ จันทร์เพชร 044778632 2363 ตกลงราคา 2155,000.0056321736273929000000000236
92บ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์  นายอนุวัฒน์ นาราช 0 1281 ตกลงราคา 167,587.003611171581724000000000128
93บ้านขาม  นายชูชาติ สามารถกุล 044 630338 1451 ตกลงราคา 181,069.0036151123241917000000000145
94บ้านปรือเกียน  - 0 1173 ตกลงราคา 168,687.0022161711181815000000000117
95บ้านหนองน้ำขุ่น  นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ 017091631 2252 ตกลงราคา 2143,701.0037181823232122262116000000225
96บ้านจะหลวย  นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ 044780978 681 ตกลงราคา 146,000.00010913198900000000068
97บ้านกระทุ่ม  นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ 044630007 1582 ตกลงราคา 145,829.3038162226161624000000000158
98บ้านโคกสุพรรณ  นางธินิดา พิลาล้ำ 044630356 633 ตกลงราคา 128,854.0012714788700000000063
99ชุมชนบ้านดอนมนต์  นายหาญ แถวนาฃุม 044194226 3991 ตกลงราคา 1245,800.0072362737363533484728000000399
100บ้านนาลาว  นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์ 0 1171 ตกลงราคา 165,941.0024141420171414000000000117
101บ้านละกอ  สิบโทณัฐวัตร โจระสา - 421 ตกลงราคา 121,404.007115176500000000042
102บ้านเมืองแก  นายชาตรี เชยรัมย์ 044193513 2915 ตกลงราคา 2182,006.0060182228273131252722000000291
103บ้านหนองเชือก  นายสมพร อรุณโน 0818797918 2202 กรณีพิเศษ 165,310.0042152222222322201913000000220
104บ้านปลัดมุม  นายชาญยุทธ นาเจริญ 0819664031 2563 ตกลงราคา 2192,027.0034102523213421402622000000256
105บ้านปากช่องสนามชัย  นายทองคูณ สีสิ่ว 044762001 1203 ตกลงราคา 266,832.203018814191714000000000120
106บ้านหนองปลาแดก  นางพิสมัย อรุณโน 044193495 483 ตกลงราคา 127,115.0001276671000000000048
107บ้านหนองแคน  นายวิเชียร บุญหวัง 044630342 442 ตกลงราคา 127,391.000485911700000000044
108บ้านพงแขม  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 044630341 661 ตกลงราคา 140,640.001011866111400000000066
109บ้านตาโหงก  นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ 044-630342 411 ตกลงราคา 119,385.6010524312500000000041
110บ้านหนองนกเกรียน  นายมนตรี ชะบา 044782332 3013 ตกลงราคา 1241,696.0059182815283823293033000000301
111บ้านหนองดุม  นายสมพล อ่อนหนองหว้า 044119606 1043 ตกลงราคา 240,395.202181410201516000000000104
112บ้านทุ่งวัง  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 044782113 4043 ตกลงราคา 1271,205.0049363342395045304337000000404
113บ้านหนองแวง  นายบรรจง พวงธรรม 019665214 1463 ตกลงราคา 192,434.00318129151218121217000000146
114บ้านกระสัง  นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท 0872578459 2432 ตกลงราคา 2131,848.7033302520262622252016000000243
115บ้านหนองปุนสำโรง  นายประสงค์ พวงธรรม 044630333 1461 ตกลงราคา 165,569.60231610211372081414000000146
116บ้านท่าม่วง  นายพินิจ เข็มทอง 044605138 2511 ตกลงราคา 1168,526.0034241830161622233434000000251
117บ้านหนองยาง-หนองจาน  นายสมภาร กุลสิงห์ 044630345 663 ตกลงราคา 139,063.001211751112800000000066
118บ้านโนนยาง  นายสุบรรณ์ จำปาศรี 1651 ตกลงราคา 198,068.0032151217131616121913000000165
119บ้านโนนธาตุ  - - 592 ตกลงราคา 136,335.00841191061100000000059
120บ้านหญ้าคา  นายบุญชู แถวนาชุม 044630087 882 ตกลงราคา 146,000.0021514159101400000000088
121บ้านสำโรงพิมาน  นายประจวบ อินทแย้ม 044630358 531 ตกลงราคา 124,938.001193859800000000053
122บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 0 401 ตกลงราคา 121,448.001075835200000000040
123บ้านหนองใหญ่  นายอรรถพล สระสงคราม 044781118 4962 วิธีพิเศษ 10.0078575347384648463845000000496
124บ้านหนองกับ  นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า 044783702 1132 ตกลงราคา 265,235.002320815171218000000000113
125บ้านหนองไผ่  นายสนอง เจริญศิริ 044783699 1641 ตกลงราคา 184,872.0047181018182429000000000164
126บ้านตามา  นางวราพร ผนิดรัตนากร 044-630040 1714 ตกลงราคา 190,975.0058161422142126000000000171
127วัดบ้านสวายตางวน  นายจเด็ด ผนิดรัตนากร 044630110 1881 ตกลงราคา 1110,770.0052252525201625000000000188
128บ้านชุมแสง  นายชวลิต ชูทรัพย์ 0 3581 ตกลงราคา 1227,588.0067283341263532273534000000358
129บ้านโคกสิงห์  นายธนากร การะวิโก 044605076 1821 ตกลงราคา 1121,774.0045151514152316161211000000182
130บ้านสระกุด  นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ 044-119542 1861 ตกลงราคา 1119,041.0026171620202016161718000000186
131บ้านเสม็ด  นายอนุชา สีหาวัฒน์ - 1872 ตกลงราคา 1101,826.0044211635282617000000000187
132บ้านหนองหัวควาย  นายอนันท ปุผาลา 044119544 1293 ตกลงราคา 155,910.0020131312441314000000000129
133อนุบาลนาโพธิ์  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 044686067 2852 ตกลงราคา 2118,114.005740402336312861212000000285
134บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)  นายจรัส พรดีมา 044629367 2283 ตกลงราคา 1141,348.0030181820332516232025000000228
135สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง  นายไพทูล รอดโฉม - 1292 ตกลงราคา 169,035.0028141613191524000000000129
136วัดบุปผาราม  นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์ 044119206 522 ตกลงราคา 128,908.001275988300000000052
137บ้านโศกกะฐิน  นายชำนาญ แสนเจ๊ก 0 541 ตกลงราคา 131,299.0013656571200000000054
138วัดชัยสมพร  นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล 0-4462-900 853 ตกลงราคา 144,559.002911571261500000000085
139วัดท่าเรียบ  นายชิตพล เวินเสียง - 1492 ตกลงราคา 170,109.002581420131515121116000000149
140ชุมชนบ้านนาแพง  นายไพฑูรย์ มูลดวง 044783554 1313 ตกลงราคา 181,043.0023211216109158710000000131
141วัดทรงสุวรรณ  นายสุนทร ลิไธสง 044119209 771 ตกลงราคา 128,402.0028747881500000000077
142วัดธาตุ  นายอนุชิต เอกา 044630128 842 ตกลงราคา 144,671.0019121267161200000000084
143บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ 0 211 ตกลงราคา 112,398.00442224300000000021
144สามัคคีเทพอำนวย  นางกฤษณา เกลียววงศ์ 0934643773 402 ตกลงราคา 125,923.003341065900000000040
145บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 044 - 6302 2521 ตกลงราคา 1146,158.0051353534272743000000000252
146อมรสิริสามัคคี  นายวราพงษ์ พรมไธสง 2413 ตกลงราคา 1127,396.0035202025242830202019000000241
147วัดพนมวัน  นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล - 463 ตกลงราคา 124,599.0010983133000000000046
148วัดสิริมงคล  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล 044630221 3371 ตกลงราคา 1242,849.0050423728253139223033000000337
149วัดฤาษีสถิต  นายสุพจน์ ฝาคำ - 2923 ตกลงราคา 1171,000.0075262727232223291228000000292
150บ้านโคกกุง  นายสมพร แปไธสง 1542 ตกลงราคา 1107,500.001818191317161912715000000154
151วัดโพธิ์ชัย  นายเชษฐา พรมไธสง 0 583 ตกลงราคา 135,000.0012872615800000000058
152วัดสระทอง  นายสุพร้อม ออมไธสง 044-630403 532 ตกลงราคา 127,489.001785395600000000053
153วัดไพรงาม  นายปัญญา ไตรทิพย์ - 431 ตกลงราคา 122,659.0013431224500000000043
154บ้านหนองเรือ  นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง 044119247 753 ตกลงราคา 142,330.00171299981100000000075
155วัดศรีสุนทร  นางสาววิไลวรรณ กัณหา 0 732 ตกลงราคา 142,898.001513651091500000000073
156วัดสุคันธารมย์  นายธนา โด่งพิมาย 044630237 2741 ตกลงราคา 1149,209.0040242024272538272326000000274
157วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  นายทานิน จันทะขาล 044630239 522 ตกลงราคา 131,890.0013665741100000000052
158จุฬางกูรวิทยา  นางสาวคำพัน กำมุขโช 044119254 451 ตกลงราคา 120,200.001529436600000000045
159วัดหลักศิลา  นายทินกร ภาสตโรจน์ 044783558 752 ตกลงราคา 142,211.001810109712900000000075
160อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 044650058 663 ตกลงราคา 228,168.40231094118100000000066
161วัดสมณาวาส  นายนิกร อริพงษ์ 044650025 1282 ตกลงราคา 172,335.0031181114172116000000000128
162บ้านโนนไฮ  นางสมหมาย สุดเต้ 0 792 ตกลงราคา 145,517.00151015111081000000000079
163บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  นางสาววราอินทร์ ปุผาลา 044-630235 493 ตกลงราคา 330,163.009553781200000000049
164วัดอิสาณ  นางมานิตย์ แสนยะบุตร 044-630238 1204 ตกลงราคา 268,465.0025171418181216000000000120
165บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  นายสิทธิพร ธรรมรักษา 044630437 1671 ตกลงราคา 1117,539.0015101814112318142717000000167
166บ้านกม.ศูนย์  ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ 044650327 1963 ตกลงราคา 1113,998.0042232121302831000000000196
167บ้านทองหลาง  นายเสถียร วินไธสง 044650388 2085 ตกลงราคา 1121,858.0042192311251328101225000000208
168วัดสระจันทร์  นายกมล ทาไธสง 044630243 1853 ตกลงราคา 1111,749.0039281920172735000000000185
169วัดพลสุวรรณ  นายสรศักดิ์ บุญบำรุง 0 521 ตกลงราคา 132,684.0010781067400000000052
170วัดเทพประดิษฐ์  นายสำเภา วิเศษนคร 044630244 702 ตกลงราคา 144,383.001081571191000000000070
171วัดเทพรังษี  นายอลงกรณ์ มาลีนันท์ 0 1101 ตกลงราคา 172,174.001641114181829000000000110
172วัดชายอรัญ  นางละม่อม เหลือช่าง 044630241 392 ตกลงราคา 121,122.001074835200000000039
173บ้านกอกดอนพยอม  นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ 044630242 431 ตกลงราคา 118,145.001292524900000000043
174อนุบาลแคนดง  นายสถิตย์ ศรีวิเศษ 04 4193030 5313 ตกลงราคา 1308,742.00156805365606651000000000531
175บ้านหนองการะโก  นายเปรียญ พรมไธสง 2721 ตกลงราคา 1173,700.0043232728272636251819000000272
176วัดราษฏร์สามัคคี  นายปรีชา ประเทืองไทย 0 1893 ตกลงราคา 1105,924.0043232622221934000000000189
177บ้านสระบัว  นายบุญส่ง ชุ่มสีดา 0 1821 ตกลงราคา 1100,094.0048241920262124000000000182
178บ้านซาดหัวหนองแคน  นายสมพงษ์ รินไธสง 044782098 1851 วิธีพิเศษ 1112,252.0036151720151420201612000000185
179บ้านหนองสรวงเมืองน้อย  นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น 04463042 442 ตกลงราคา 126,000.001066653800000000044
180บ้านงิ้ว  นายเข็มชาติ อนุไพร 0 982 ตกลงราคา 154,818.002511111213131300000000098
181บ้านยางทะเล  นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ 044630172 2071 ตกลงราคา 1130,780.0032161625261919201420000000207
182บ้านโนนกลาง  นายชาญศักดิ์ ศรเสนา 044782093 1982 ตกลงราคา 1109,649.0051241922342028000000000198
183บ้านกระทุ่มเครือ  นายบุญหนา ศรีลาดเลา 0899439171 1613 ตกลงราคา 163,652.0033221928212018000000000161
184บ้านดงพลอง  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 0810625270 1812 ตกลงราคา 1103,967.0043211724192037000000000181
185บ้านป่าหนาม  นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ 0845472006 693 ตกลงราคา 139,611.001818811111200000000069
186บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  นายมนตรี พรมแสง 044630173 1001 ตกลงราคา 158,130.001714152013912000000000100
187บ้านขามพิมาย  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 044780914 1153 ตกลงราคา 165,225.0024131115131920000000000115
188บ้านตะแบงสามัคคี  นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ 044630174 1022 ตกลงราคา 161,359.0025111211131416000000000102
189บ้านขี้เหล็ก  นายวิทยา แพงวงษ์ - 992 ตกลงราคา 158,490.00195171515131500000000099
190บ้านหนองหญ้าคา  นางสาวทัศพร ปูมสีดา 044630175 1452 ตกลงราคา 190,149.00261091313211914137000000145
191บ้านโคกสว่าง  นายเสรี วงศ์แก่นท้าว 0 951 วิธีพิเศษ 151,725.00211214713121600000000095
192บ้านหัวฝาย  นายจำปา จันทะสอน 044782119 4903 วิธีพิเศษ 1396,070.0059384138474746646941000000490
รวม 29,256 384 - 227 16,586,289.10 5,840 3,323 3,078 3,288 3,411 3,439 3,610 1,146 1,090 1,031 0 0 0 0 0 0 29,256
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน