สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุชิต ชมภูวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวิโรจน์ ศรีภักดี 044631220
2บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  นายวีระ สายเสน 044119178 2343 ตกลงราคา 3126,571.0032181627303124241319000000234
3บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)  สมวิเชียร ปลาโพธิ์ 044630216 1352 ตกลงราคา 274,206.4035121515291712000000000135
4บ้านหนองเสม็ด  นายศักดิ์ชัย สมานชาติ 044632009 1371 ตกลงราคา 177,792.0032151718192313000000000137
5บ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225  นายวิทยา สอนกระโทก 044631398 1702 ตกลงราคา 193,711.0043242324172415000000000170
6บ้านหนองงิ้ว หนองไทร  นายวีระ สายเสน 044630090 1475 ตกลงราคา 177,285.0044241713181417000000000147
7บ้านจาน  ทองอินทร์ สุขโน 0 243 ตกลงราคา 110,462.00735222300000000024
8อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  นายธีระ คนชุม 044631075 1,6006 วิธีพิเศษ 31,088,000.002641472032422582382480000000001,600
9บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)  นายโผน คำลอย 044631399 4583 ตกลงราคา 1274,478.0099456473535569000000000458
10บ้านสวายสอ  นางวารุณี ก้านแก้ว 0981073904 481 ตกลงราคา 124,757.0012445581000000000048
11ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  นางอัจฉรา หรั่งแร่ 044632023 921 ตกลงราคา 146,724.0025147138131200000000092
12บ้านหนองม่วง  สิบตำรวจโทนพกร พุทธา 0 131 ตกลงราคา 110,350.00102241300000000013
13บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)  นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์ 044631986 1132 ตกลงราคา 161,456.0031131713121017000000000113
14บ้านตลาดแย้  สาระพัด มากแสน - 434 ตกลงราคา 327,612.00865744900000000043
15วัดน้ำไหล  นายชอบ เจียรัมย์ 081-730925 2663 ตกลงราคา 3176,556.0039142818202739303516000000266
16บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)  นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 0 2263 ตกลงราคา 2153,639.0044232121141626301318000000226
17บ้านหนองแช่ไม้  นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย 044630091 1663 ตกลงราคา 1113,060.0027121612122413131324000000166
18บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)  นายกริช แสงสุระ 044630407 721 ตกลงราคา 127,273.001784148111000000000072
19บ้านสองพี่น้อง  044630075 1112 ตกลงราคา 161,814.0025111918141311000000000111
20บ้านหนองพลวง  นางเรณู ประสงค์กูล 044630096 1269 ตกลงราคา 265,599.0041161315121019000000000126
21บ้านโคกตะโก  นายธีรภาพ นาราช 044184428 1332 ตกลงราคา 177,868.0028191012221923000000000133
22บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)  นายบรรเทา การะเกต 044783851 1953 วิธีพิเศษ 3128,597.0029171119181936161218000000195
23บ้านหนองโสน  นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์ 0-4463-010 1071 ตกลงราคา 154,259.003612111113717000000000107
24บ้านบุตาเวสน์  นายคมกริช นพรัตน์ 0 - 4463 - 961 ตกลงราคา 156,283.00211141117191300000000096
25บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  นายทองอินทร์ สุขโน 0 1342 ตกลงราคา 271,749.0038121117251516000000000134
26บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)  นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ 0 2483 วิธีพิเศษ 1170,442.0051293432342246000000000248
27บ้านบุตาสุ่มหนองโจด  นายจริยะ สุขเกษม 044119195 1151 ตกลงราคา 170,668.002161716212014000000000115
28บ้านก้านเหลือง  นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์ 044630220 1234 ตกลงราคา 168,027.0030121316161719000000000123
29บ้านหนองบัว  นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี 044630123 352 ตกลงราคา 219,640.00875328200000000035
30ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)  นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ 2152 ตกลงราคา 1131,308.0028253237353028000000000215
31วัดก้านเหลือง  นายประพันธ์ ลาดนอก 044783873 1925 ตกลงราคา 1114,683.0032222929252926000000000192
32บ้านโคกยางหนองถนน  นายสมบัติ กระจ่างยุทธ 044630019 1192 ตกลงราคา 169,471.0027101314142417000000000119
33บ้านหนองหญ้าวัว  นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง 044630121 752 ตกลงราคา 152,245.001610714851500000000075
34บ้านหนองปรือ  นายศิริศักดิ์ สัตย์ณุชนม์ 044119168 942 ตกลงราคา 153,665.002310914992000000000094
35บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)  นายสมยศ ขุนชาญชาติ 044-666-04 3384 ตกลงราคา 2185,773.0078484851453830000000000338
36บ้านหนองกง  นายวินิจ คุณวงศ์ 044-630088 1881 ตกลงราคา 1104,996.0045202325331824000000000188
37บ้านเสลา  ว่าที่ พ.ต.มนตรี แก้วมะเริง 0 952 ตกลงราคา 151,850.00251014131115700000000095
38บ้านโคกยางหนองตาสี  นายชนะพันธ์ อันดี - 2683 ตกลงราคา 2183,102.7034192026242134273429000000268
39บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)  นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์ 044 657227 1603 ตกลงราคา 196,170.0027231921201931000000000160
40บ้านแท่นบัลลังก์  นายสมาน พลจังหรีด 044634930 2232 วิธีพิเศษ 1179,502.0040152223182926152114000000223
41บ้านทุ่งโพธิ์  นายสิทธิชัย ศรีชุม - 1311 ตกลงราคา 172,371.0032171919141713000000000131
42บ้านโคกมะค่า  นายสงัด เหมือนพร้อม 0 2161 ตกลงราคา 1130,333.0030261920211530191620000000216
43บ้านทุ่งใหญ่  นายประมวล พุงกระโทก 0954622199 1561 ตกลงราคา 181,043.0037231311221733000000000156
44บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  นายพันศักดิ์ พันธ์ิทักษ์ 0883739935 721 ตกลงราคา 127,394.00221046813900000000072
45บ้านเสลาโสรง  นายธนวัฒน์ ฉิมกูล 0815475641 1041 ตกลงราคา 158,812.002613141214916000000000104
46บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)  นายเดชา ขำเอนก 044630067 2353 ตกลงราคา 2151,600.0034221931232425211917000000235
47บ้านหนองโบสถ์  นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ 044657085 3824 ตกลงราคา 2246,306.0055443423422840483335000000382
48บ้านหนองทองลิ่ม  นายจิระศักดิ์ รักสัตย์ 044-630218 3683 ตกลงราคา 1229,655.0071363236343438263229000000368
49บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายอลงกต สุขเกษม 044783861 1963 วิธีพิเศษ 1142,019.0033151611321816201916000000196
50บ้านสระประดู่หนองมะค่า  - - 292 ตกลงราคา 118,231.00723834200000000029
51บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)  นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์ 044191219 3714 วิธีพิเศษ 2226,687.0049342531274134344254000000371
52บ้านวังกระโดน  นางสิราภา เตสะ 0 1221 ตกลงราคา 171,192.0024161214202016000000000122
53บ้านหนองถั่วแปบ  นางอุบล. คูณขุนทด 044119201 781 ตกลงราคา 143,049.001898813111100000000078
54บ้านหนองยาง  นายกัณหา โตสกุล 0 641 ตกลงราคา 151,152.001268101521100000000064
55บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)  สมบัติ อาจิณกิจ 044-783-63 3783 ตกลงราคา 1220,000.0085393534262232403332000000378
56บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  นางประวัลย์ สิงหภิวัฒน์ 044630217 703 ตกลงราคา 139,512.00174791371300000000070
57บ้านหนองกราด  นางสุนีย์ ประเสริฐ 044630124 603 ตกลงราคา 141,168.00115961041500000000060
58บ้านนิคมเขต  นายสายเพชร สัตย์แสง 044630353 313 ตกลงราคา 122,745.00226564600000000031
59ชุมชนวัดชุมพร  นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์ 044618426 5353 วิธีพิเศษ 1321,244.00105605666695060202623000000535
60บ้านบุ  นายวินัย สอนกระโทก 044783853 1791 ตกลงราคา 197,914.0044262424261619000000000179
61บ้านโคกตาพรม  นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์ 044119377 1401 ตกลงราคา 190,152.002413109171811151013000000140
62บ้านหนองยาง  นายไพฑูรย์ วงค์สาลี 044630319 2502 ตกลงราคา 1134,006.0070333130313520000000000250
63บ้านสว่างพัฒนา  นายสุรศักดิ์ จันอ่อน - 972 ตกลงราคา 155,660.00247101515121400000000097
64บ้านปรือพวงสำราญ  นางแพรวพรรณ นาคนวล 044632288 952 ตกลงราคา 148,537.00301421678900000000095
65บ้านโคกขาม  นางทิรา ลีแสน 044119376 641 ตกลงราคา 134,375.0020379128500000000064
66บ้านหนองโบสถ์ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  นางอรณิชชา อัครพิชากุล 0 681 ตกลงราคา 143,335.00510917781200000000068
67บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  นายสมศรี กองเกิด 044-630097 2091 ตกลงราคา 1121,253.003521202723231620159000000209
68บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี 044630380, 1131 ตกลงราคา 173,070.0018151514142017000000000113
69บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  นายสงกรานต์ เจริญจิต 044649014 1,5112 วิธีพิเศษ 2659,769.903022062061951971772280000000001,511
70บ้านหนองละหานทราย  นางสาวศศิธร ม่านทอง 044649006 1052 ตกลงราคา 256,881.003013121217129000000000105
71บ้านหนองหมี  นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล 0 2171 ตกลงราคา 1128,506.0039251819151518262022000000217
72ชุมชนบ้านโคกว่าน  นายฉลาด โพธิ์ใส 044117653 2021 ตกลงราคา 183,425.0043242828212731000000000202
73บ้านสมจิต  นายวิสิต สุธรรม 0 821 ตกลงราคา 152,945.0016911815101300000000082
74บ้านหนองถนน  นายศรัณยู สินรัมย์ 044119375 983 ตกลงราคา 156,315.00181914111513800000000098
75อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย  นายสมพาน เบ็ญณรงค์ 044649259 8743 วิธีพิเศษ 1545,742.00186858084719687656060000000874
76บ้านโคกไม้แดง  - 044649013 2062 ตกลงราคา 176,669.0032171718171816251828000000206
77บ้านโคกเฟือง  นายธนกฤติ พรมบุตร 044119385 611 ตกลงราคา 136,414.00118886101000000000061
78บ้านตากอง  นายสุเทพ จรเอ้กา 044782359 2263 ตกลงราคา 1135,000.0033222325262117192119000000226
79บ้านหนองกราด  นายเทียน ปลื้มกมล 0 1031 ตกลงราคา 154,892.002911101020149000000000103
80บ้านหนองตะครอง  นายทรงพล เหลืองสีนาค 0 3412 ตกลงราคา 1210,240.0055252523362239403640000000341
81วัดกัลยาณธรรมาราม  นายสว่าง สุขมาก 044630378, 1181 ตกลงราคา 130,262.0030111511191715000000000118
82บ้านสันติสุข  นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี 044119388 2174 ตกลงราคา 1122,180.0062192020221817131511000000217
83บ้านปากช่อง  นายประสิทธิ์ บำรุงรส 0 4472 ตกลงราคา 2283,192.0060424148484840504129000000447
84บ้านหนองแวง  เฉลิมพล สังฆะวรรณา 0 2141 วิธีพิเศษ 1114,862.0062213725182229000000000214
85บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)  ทนงศักดิ์ กุยลอยทาม 0-4463-008 2281 ตกลงราคา 193,083.0058351618212112161219000000228
86บ้านหนองตาเยา  นายประหยัด แก้วผลึก - 2133 ตกลงราคา 1136,287.0053282423342229000000000213
87บ้านหนองหว้า  นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก 044783594 2875 ตกลงราคา 1173,840.0058323035193126202115000000287
88บ้านน้อยหนองหว้า  นายเวทิน ไกรสูรย์ 044630044 2031 วิธีพิเศษ 1116,720.0042302923262132000000000203
89บ้านบาระแนะ  นายสหรัฐ ศิริเมฆา 044632288 1791 ตกลงราคา 191,517.0034252013141716181210000000179
90บ้านราษฎร์รักแดน  นายสุริยา ศรีจันทร์ 044630065 1573 ตกลงราคา 396,428.00341120109201915712000000157
91บ้านแท่นทัพไทย  นายณัฐนันท์ ศรีคุณ 044630043 1591 ตกลงราคา 1104,460.0026181515121514131417000000159
92บ้านผไทรวมพล  นายรณชัย สมานชาติ - 1111 วิธีพิเศษ 157,376.00351119168148000000000111
93อนุบาลหนองกี่  นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ 044641197 1,1681 ตกลงราคา 1458,570.002131301501401701701950000000001,168
94บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี  นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์ 044641198 1643 ตกลงราคา 1100,570.0040212020153018000000000164
95ชุมชนบ้านดอนอะราง  นายธวัช แพงไธสง 0-4419-015 4131 ตกลงราคา 1233,097.0095453430444434302730000000413
96บ้านโคกสะอาด  นายกร กองสุข 044782440 2073 ตกลงราคา 1131,120.0035232212142420172218000000207
97บ้านโนนขี้เหล็ก  นายสมศักดิ์ แสวง 044191034 1401 ตกลงราคา 171,995.003818812917159410000000140
98บ้านหนองกี่สุขสำราญ  นายชาติชาย สิทธิธรรม 044641202 2532 ตกลงราคา 1156,754.0045302927344444000000000253
99บ้านบุกระสัง  นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย 044780614 2611 ตกลงราคา 1163,569.0046262726253022192713000000261
100บ้านสระขุด  นายสุบรรณ หมื่นภักดี - 2133 ตกลงราคา 1140,214.0032251315251818162724000000213
101ไตรคาม  นายสมนึก การเกษ 044641203 1111 ตกลงราคา 160,489.00291891514188000000000111
102บ้านหนองมัน  นายนรากรณ์ ปิวิสาร 044632288 863 ตกลงราคา 161,821.0025171110114800000000086
103บ้านสระสะแก  นายชาคริต โพธิ์ทา 044632288 2341 ตกลงราคา 1189,476.0042282019221222172131000000234
104บ้านคูขาดน้อย  นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์ 431 ตกลงราคา 124,675.008651139100000000043
105วัดเย้ยปราสาท  นางชูศิลป์ หันสันเทียะ 044641726 1603 ตกลงราคา 199,151.0030141516141513141712000000160
106บ้านขามน้อย  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง - 2181 ตกลงราคา 1163,108.0036141919152324202325000000218
107บ้านสะเดาหวาน  นายปรีชา มะไลไธสง 044630254 752 ตกลงราคา 143,129.002010126912600000000075
108บ้านหนองหว้า  นายณรงค์ฤทธิ์ ธุรพันธ์ 044-630340 742 ตกลงราคา 243,920.001951371261200000000074
109บ้านหนองตาดำ  นายธวัช แพงไธสง 044632288 2841 ตกลงราคา 1177,408.0046221434203130302730000000284
110บ้านสระขาม  นายชานนท์ อรัญสาร 0 3175 ตกลงราคา 1228,358.0053303130242240263724000000317
111บ้านหนองกราด  นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล 0901866138 731 ตกลงราคา 144,473.001315658121400000000073
112บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  นางอุบล ปานงูเหลือม 044630266 482 ตกลงราคา 133,578.0052713106500000000048
113บ้านหนองไผ่  พัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 044632288 1673 ตกลงราคา 189,105.0047172526201913000000000167
114บ้านนาจาน  นายไพฑูรย์ ยุทไธสง 044632288 862 ตกลงราคา 142,813.002314813812800000000086
115บ้านลุงขี้หนู  นายณฐภัทร ปองนาน 044632288 1261 ตกลงราคา 171,325.0028201816111518000000000126
116จตุคามราษฎร์วิทยา  นายฤทธิชัย เกลื้ยงรส 044630265 1003 ตกลงราคา 150,753.002712128151214000000000100
117บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ธนูศิลป์ แก้วยก 044-630163 801 ตกลงราคา 144,725.001961791171100000000080
118บ้านโคกกระชาย  นายพีระพงษ์ สุขแสวง 044630264 1024 ตกลงราคา 163,008.0021101812141611000000000102
119บ้านหนองหัวหมู  นายสมชาย มนุษย์ชาติ 044119570 1055 ตกลงราคา 225,021.5020121414191115000000000105
120บ้านหนองม่วง  สายัณห์ ปั้นมูล 044630615 501 ตกลงราคา 127,904.001266693800000000050
121บ้านโคกสว่าง  บุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ 044780616 1981 ตกลงราคา 1126,509.0034151323162323201813000000198
122บ้านโคกลอย  นางอารี ภูมิพันธุ์ 044632288 1873 วิธีพิเศษ 1122,253.0021151918161323212318000000187
123บ้านสระตะเคียน  นายจรูญ กองเงินนอก 044630255 622 ตกลงราคา 136.321481154101000000000062
124บ้านตะกรุมทอง  นายวิทยา ศิลปิกุล 0 471 ตกลงราคา 127,000.001343693900000000047
125บ้านโนนพะไล  นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ 044630050 355 ตกลงราคา 228,348.00451657700000000035
126บ้านโคกสูงคูขาด  นายสำรอง ศรีสมัคร 044191440 1433 ตกลงราคา 199,124.0030177129716152010000000143
127มิตรภาพโนนสมบูรณ์  นายณฐภัทร ปองนาน 044191449 1693 ตกลงราคา 190,803.0037152324173023000000000169
128อนุบาลปะคำ  นายพิมล สารคร 044646091 4563 ตกลงราคา 1311,746.0046343352474052545444000000456
129บ้านสุขสำราญ  นายประสิทธิ์ สุขสันต์ 044630300 3721 ตกลงราคา 1225,015.0065454037303830262140000000372
130บ้านหูทำนบ  นายสมบัติ สว่างศรี 044632288 3912 วิธีพิเศษ 2250,418.0059293844413640404519000000391
131บ้านหนองต้อ  นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์ 0 434 ตกลงราคา 125,957.00694773700000000043
132บ้านทุ่งไผ่  นายรณยุทธ เดชเป้า - 461 ตกลงราคา 128,908.00774686800000000046
133บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง  นายนรินทร์ ลีกระโทก 044783595 2741 วิธีพิเศษ 1127,371.0058282830242918251717000000274
134บ้านกองพระทราย  นายนิคม เข็มบุปผา 0899492703 633 ตกลงราคา 135,000.001316101412700000000063
135บ้านโคกงิ้ว  นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร 044630392 451 ตกลงราคา 127,271.00747686700000000045
136บ้านไทยเจริญ  นางสายยนต์ หาญวารี 044632288 982 วิธีพิเศษ 1100,000.00101316157191800000000098
137บ้านโคกสมบูรณ์  นายประเสริฐ ศรีพรหม 044632288 1003 ตกลงราคา 158,279.0019131412141810000000000100
138บ้านโคกลอย  สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ 044632288 2333 กรณีพิเศษ 1155,905.0015182120242520352530000000233
139บ้านหนองน้ำขุ่น  นายสำฤทธิ์ ไหลครบุรี 044632288 2692 กรณีพิเศษ 1159,224.0053203224181932253115000000269
140ชุมชนบ้านดอนนางงาม  นายสำเร็จ จบสัญจร 0 5571 ตกลงราคา 1340,909.00100616454494753574428000000557
141บ้านเทพพัฒนา  นายสันติ นิรัยรัมย์ 04415922 2381 ตกลงราคา 1155,039.0030301923232426242613000000238
142บ้านปลื้มพัฒนา  นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ 044783590 3084 ตกลงราคา 2183,406.2071333322272731192223000000308
143บ้านหินโคน  นายปัญญา สาลี 044029526 2973 วิธีพิเศษ 1193,958.0045251932242536314218000000297
144บ้านโคกเขาพัฒนา  นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ - 4522 ตกลงราคา 2286,443.0075434544444134484632000000452
145ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)  นางวิสารัช จบสัญจร 044632288 2762 ตกลงราคา 2154,018.9047232629283230271618000000276
146อนุบาลหนองหงส์  นายสุเวช เณรเกิด 044669060 4841 ตกลงราคา 1289,950.00102456858676381000000000484
147บ้านศรีม่วงแดง  นายสนิท ประทุมตา 0817251384 1933 วิธีพิเศษ 1110,787.000171723271625172328000000193
148บ้านโนนสูงน้อย  นายอุดม วงศ์จอม 044-630260 3251 วิธีพิเศษ 1202,890.0051272921363049362224000000325
149บ้านศรีภูมิ  นายวิชิต นาดสะพัด 044119590 2331 ตกลงราคา 1157,763.0033241923212126251625000000233
150บ้านกระเบื้อง  นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย 0 571 ตกลงราคา 128,417.0011287713900000000057
151บ้านไทยสามัคคี  นายทองอุ่น มัดถาปะตัง 044605206 831 ตกลงราคา 147,896.0017713131371300000000083
152บ้านหนองบัวลี  นางสาวปุณยนุช. ดวงศรี 08-9719-76 1483 ตกลงราคา 182,806.0036261610211524000000000148
153บ้านหนองกวางทอง  นายประดิษฐ์ มาตราช 044630089 2482 ตกลงราคา 1153,550.0051282125182223191922000000248
154วัดโนนศรีคูณ  นายธีรพัฒน์ ภาษี 044186295 2273 วิธีพิเศษ 1142,875.006224232015132317921000000227
155บ้านห้วยก้อม  นางสาวปุณยนุช ดวงศรี 0446302ุ63 501 ตกลงราคา 124,466.0084427101500000000050
156บ้านหนองกก  นายวินิต ศิริสันติเมธาคม 044119586 353 ตกลงราคา 119,840.00915459200000000035
157บ้านไทรออ  นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ 044632864 341 ตกลงราคา 120,613.007342311400000000034
158วัดบ้านหนองตราดใหญ่  นายสุภสันต์ ประสาระเอ 044630259 1233 ตกลงราคา 169,701.0027141421191216000000000123
159บ้านนายาวสามัคคี  นายบุญจิตร หนูหล่า 044630267 1033 ตกลงราคา 378,000.0010108106611111417000000103
160เบญจมาศกุญชร  นายกิตพงศ์ การเกษ 0 2484 ตกลงราคา 1149,490.0054252022272922201217000000248
161บ้านหนองโคลน  บุญจิตร หนูหล่า 044783946 1483 ตกลงราคา 277,012.90016151213151330286000000148
162บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  นายสุทัศน์ แสงภารา 0 713 ตกลงราคา 141,855.00255673111400000000071
163บ้านหนองเต่า  นายธีระศักดิ์ สำราญรัมย์ 044632288 393 ตกลงราคา 118,609.001649113500000000039
164บ้านขามเสม็ดบำรุง  นายนิธิศักดิ์ วันทอง 0900356864 4882 ตกลงราคา 2351,861.0076456567504741333430000000488
165บ้านชุมแสง  นายประยูร เทินสะเกตุ 044119579 803 ตกลงราคา 149,917.001714136147900000000080
166บ้านหนองตะคร้อ  นางดวงใจ มะไลไธสง 044630167 631 ตกลงราคา 133,387.0016538139900000000063
167บ้านโคกปราสาท  นายสันติ พงษ์กระโทก 044-632288 1543 ตกลงราคา 195,908.00271881818131117168000000154
168บ้านหนองย่างหมู  นายโกวิท หาญสมบัติ 0813690285 2633 ตกลงราคา 1262,804.0025263121371732223022000000263
169บ้านฝ้าย  เขียวพร สีหะวงษ์ 04461979 3641 ตกลงราคา 1222,565.0062382930323938324024000000364
170ชุมชนวัดโคกกลาง สระมะค่าวิทยา  นางเบญจมาศ วรสีหะ 044186224 1983 ตกลงราคา 190,000.003818231819192514915000000198
171วัดห้วยหิน  สันติ พงษ์กระโทก 044186390 791 ตกลงราคา 136,291.00128101014121300000000079
172บ้านหนองเพชร  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ - 1752 ตกลงราคา 195,448.0051201825102031000000000175
173บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  นายเสน่ห์ ชาติจันทึก 044-630262 701 ตกลงราคา 122,439.20912118147900000000070
174บ้านสำราญ  นายชูชาติ คิดโสดา 1012 วิธีพิเศษ 153,277.00311561610815000000000101
175บ้านโคกโสนทองวิทยา  ทองเบิ้ม ทองภู 08-9917-76 572 วิธีพิเศษ 123,016.8011989105500000000057
176บ้านโพธิ์ทอง  นายพงษ์ระวี พลอยไธสง 044778906 1183 ตกลงราคา 170,875.0025141817161315000000000118
177อนุบาลโนนสุวรรณ  นายประหยัด เหมือนพร้อม 044607225 7103 วิธีพิเศษ 1406,108.001777085951109875000000000710
178บ้านโกรกแก้ว  นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์ 044607 235 1343 ตกลงราคา 175,071.0036161520151220000000000134
179วราวัฒนา  นางนารี คุณวงศ์ 044607912 1483 ตกลงราคา 187,993.0032231917222312000000000148
180บ้านอุบลสามัคคี  นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ 044607237 1273 ตกลงราคา 171,700.0025161023161720000000000127
181บ้านขลุงไผ่  นายอนุสิษฐ์ คำสอน 044607234 1363 ตกลงราคา 178,508.0034162014172114000000000136
182บ้านดงบังซับสมบูรณ์  นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ 044607975 6203 ตกลงราคา 1270,062.00101606662857165453530000000620
183บ้านทุ่งจังหัน  นายวีระ อ่อนน้ำคำ 044630223 4303 ตกลงราคา 1261,919.00100343830335235383634000000430
184บ้านดอนสมบูรณ์  นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ 0817892960 2832 ตกลงราคา 1170,317.0042262525333333232518000000283
185บ้านม่วงงาม  นางสาวอุดม ประเสริฐ 0810679278 603 ตกลงราคา 134,836.0091113886500000000060
186อนุบาลโนนดินแดง  นายทองอินทร์ บุญทูล 044606360 6434 ตกลงราคา 1402,214.0010065708195111121000000000643
187บ้านส้มป่อย  วัชระมานนท์ ผันอากาศ 044606576 1243 ตกลงราคา 169,463.0031131117192013000000000124
188บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี  นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง 0892851636 2843 ตกลงราคา 1153,609.0051262427212428252533000000284
189บ้านคลองหิน  นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล - 1892 ตกลงราคา 1106,659.0044212727222721000000000189
190บ้านน้อยสะแกกวน  นายสมคิด แตงพรม 044606555 991 ตกลงราคา 160,662.00178111511201700000000099
191บ้านป่าไม้สหกรณ์  วิโรจน์ เหลือหลาย 044630053 2353 ตกลงราคา 1137,264.4035171518232820322819000000235
192บ้านลำนางรอง  นายศราวุธ ขุนนอก 044610228 5842 วิธีพิเศษ 2362,434.6091374752494847856563000000584
193บ้านหนองเสม็ด  นายอาทร ลีแสน 044630100 1282 ตกลงราคา 275,849.0021221420182112000000000128
194บ้านคลองโป่ง  สมพงษ์ บุตรศรีภูมิ 1381 ตกลงราคา 176,926.0034172117141421000000000138
195บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน - 743 ตกลงราคา 140,163.002011810711700000000074
196บ้านซับคะนิง  นายจันดา ทองทา 044783588 2471 ตกลงราคา 1134,565.0065233139262637000000000247
197บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า  นายเชาว์ เสริฐวิชา 044119213 1631 ตกลงราคา 186,026.0050261518142119000000000163
198วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)  นายประเสริฐ มากนาคา 044628020 3412 ตกลงราคา 1203,739.0072503637465446000000000341
199บ้านตะโก "วันครู 2501"  ประชัน เรืองมนตรี 044 628374 1763 ตกลงราคา 1145,540.0040212123191933000000000176
200บ้านดอนไม้ไฟ  ประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ 044 628243 3933 ตกลงราคา 1259,514.0060392642333241404040000000393
201บ้านโคกยาง  นายสุคนธ์ เครือบคนโท 044192532 3071 ตกลงราคา 1204,716.0066252728352121302331000000307
202บ้านเขว้า  นายองอา รักษา 0935549124 1012 ตกลงราคา 255,289.002619111271610000000000101
203บ้านบัวตะเคียน  นายนิตินัย สุขเกษม 044 628397 801 ตกลงราคา 132,073.002111131945700000000080
204บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางประเทือง กันหาทิพย์ 044630208 1473 ตกลงราคา 290,881.0026172289161210918000000147
205บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)  นายสนิท จันทร์ไทย 0 1702 ตกลงราคา 1100,622.0033252215192630000000000170
206บ้านสี่เหลี่ยม  นายสมาน อินนอก 0 611 ตกลงราคา 129,500.009148588900000000061
207บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ 0 801 ตกลงราคา 134,883.001015691912900000000080
208ไทยรัฐวิทยา 90  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ 044-630000 551 ตกลงราคา 134,412.0075118317400000000055
209บ้านถาวร  นายวีระศักดิ สมานชาติ 044192119 3081 วิธีพิเศษ 1177,000.0068273242272533231417000000308
210บ้านยายคำ  บุญลือ เทียนศิริ 044630410 682 ตกลงราคา 135,658.001711411119500000000068
211ไทยรัฐวิทยา 26  สนอง แก้วอำไพ 044618429 2383 กรณีพิเศษ 1161,159.0028182118271819322631000000238
212วัดสุขสำราญ  นายอนันต์ ศรีผดุง 044630211 1731 ตกลงราคา 197,202.0042232525182020000000000173
213อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมภูมิ สิงห์โตหิน 044618329 5844 ตกลงราคา 4428,407.00115507732504149605357000000584
214บ้านโนนศิลา  นายสามารถ สหุนาฬุ 0 883 ตกลงราคา 147,080.00151761314121100000000088
215บ้านโนนทอง  นายวันชัย เท๊ยนวรรณ - 361 ตกลงราคา 118,474.001424450700000000036
216บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา  นายประภาส คลองข่อย 044630022 1482 ตกลงราคา 179,290.9040111618212022000000000148
รวม 43,592 473 - 302 25,816,634.72 8,428 4,613 4,706 4,835 4,936 4,892 5,174 2,139 1,996 1,873 0 0 0 0 0 0 43,592
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน