สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางภานิชา อินทร์ช้าง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1อนุบาลกระสัง  สมชาย ไกรสุทธิกานต์ 044691069
2วัดบ้านหนองแขม  ว่าที่ร้อยตรีศุกรี กะรัมย์ 044119907 3743 ตกลงราคา 1234,599.0064363536363535414214000000374
3บ้านตะเคียน  นางจินตนา สุขสำราญ 044-119902 1121 ตกลงราคา 162,853.0023131115201614000000000112
4บ้านระโยงใหญ่  นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 0 1581 ตกลงราคา 193,020.0025152116232731000000000158
5บ้านขามตาเบ้า  นายบุญส่ง พิชนาหารี 044119901 1172 ตกลงราคา 171,000.0028161615131415000000000117
6บ้านถนน  นายอนันต์ พิสาดรัมย์ 044-630042 711 ตกลงราคา 140,078.00157101399800000000071
7บ้านหนองตระเสก  ไชยวัตร คงนอก 044630092 1093 ตกลงราคา 142,285.002515817121616000000000109
8บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"  นายมานพ คงเสนา 044781523 3503 ตกลงราคา 1260,670.0064292828383630323530000000350
9วัดหนองตะครอง  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ 044630113 3111 ตกลงราคา 1185,513.0051302225303033303030000000311
10บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"  นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร 0898451740 2712 วิธีพิเศษ 1167,774.0050192221222428342724000000271
11บ้านโนนแดง  นายชัยเดช หรีกประโคน 0862598078 1401 ตกลงราคา 173,576.0044141320181516000000000140
12บ้านจาน  นายสุวรรณ ไทยประโคน 044630029 961 ตกลงราคา 157,511.0026617121416500000000096
13บ้านหนองเหล็ก  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 044630103 721 ตกลงราคา 139,772.00198713691000000000072
14บ้านกุดใหญ่  นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ 044630009 255 ตกลงราคา 110,703.00934360000000000025
15บ้านละลูน  นายศิริศาสตร์ ส่องแสง 044 119102 845 ตกลงราคา 148,310.0020121215781000000000084
16ชุมชนบ้านสองชั้น  สุกรี ปิ่นอนุกูล 044180261 3791 วิธีพิเศษ 1230,115.0082343527332739502725000000379
17วัดบ้านจอม  นายมนู แพ่งกุล 044630109 1083 ตกลงราคา 159,303.00301181813919000000000108
18บ้านเสม็ด  สุนทอง มีมาก 044630178 1522 ตกลงราคา 181,071.0030152421212516000000000152
19บ้านหนองรักษ์  นายมนู แพ่งกุล 0 963 ตกลงราคา 149,355.001417141213141200000000096
20บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์  ปฐม สุทารัมย์ 044630081 1313 ตกลงราคา 177,020.0032211922101314000000000131
21บ้านโคลด  นายมงคล นิพรรัมย์ 044-119921 681 ตกลงราคา 129,071.0018911759900000000068
22บ้านนาราใหญ่  นายสมศักดิ์ เพประโคน 044630046 903 ตกลงราคา 149,872.00221213111211900000000090
23บ้านตาราม  นายบุญถม เกษี 044630041 1931 ตกลงราคา 1112,138.0036252325302430000000000193
24วัดบ้านชุมแสง  นายเฉลิม ชวนชื่น 0 1111 ตกลงราคา 164,153.0020121920171310000000000111
25บ้านก้านเหลือง  สมศักดิ์ จักรสาน 0801594189 2021 ตกลงราคา 1113,402.0044232434272723000000000202
26บ้านไม้แดง  ติรกา ศรีวังราช 0 1763 ตกลงราคา 199,230.0038141920292828000000000176
27บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์  นายเฉลิม บุญโก่ง 0 1372 ตกลงราคา 175,370.0036181718131619000000000137
28บ้านศรีภูมิสามัคคี  นายจรัญ วารินทร์ ไม่มี 1202 ตกลงราคา 269,938.0032181414141216000000000120
29บ้านไผ่ลวก  นายสมศักด์ นุสันรัมย์ 044782602 221 ตกลงราคา 113,550.00165072100000000022
30วัดบ้านกันทรารมย์  นายอิทธิกร หนูยงค์ 044781304 4541 ตกลงราคา 1306,856.0045585545393540454646000000454
31บ้านระกาเสม็ด  นายทรงชัย สุขแสนสุข 0 1114 สอบราคา 259,000.0026181116141214000000000111
32บ้านหนองขอน  นายสุเทพ เพชรสุริยา 0 1923 ตกลงราคา 1123,435.0023182719302121101112000000192
33บ้านเมืองไผ่  นายสำราญ อยู่นาน 0 2443 ตกลงราคา 3154,222.0045241722142332192424000000244
34บ้านสวายสอ  นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ 044630182 2491 ตกลงราคา 1150,512.0040232423202621252027000000249
35บ้านดอนยาว  นางแสงเดือน ม่วงทอง 0 1813 ตกลงราคา 176,771.0043152423262426000000000181
36วัดธรรมถาวร  นายเรวัต ประพันธ์ 044-630183 1172 ตกลงราคา 265,860.8025161118141617000000000117
37บ้านโคกยาง  นายจำนงค์ กันรัมย์ 044783726 772 ตกลงราคา 142,813.002610781211300000000077
38บ้านอโณทัย  นายสำราญ อยู่นาน 0 632 ตกลงราคา 127,134.0001012101281100000000063
39บ้านโคกสูง  วิโรจน์ แก้วสอน 044874206 2003 ตกลงราคา 2147,037.0026121519131613303224000000200
40บ้านลำดวน  นายประยุทธ ยืนยง 044630184 4343 ตกลงราคา 1314,021.0070354030343540606030000000434
41วัดบ้านหนองพลวง  โพชัน ขุนาพรม 044615120, 2301 ตกลงราคา 1133,195.0049252824442931000000000230
42บ้านยาง  นายสมบัติ โพธิ์ทอง 044630185 1514 ตกลงราคา 182,623.004582213192024000000000151
43บ้านแสลงพันกระเจา  อังกูร สายบุตร 044630085 1651 ตกลงราคา 1100,193.0039141514232832000000000165
44บ้านแซวประดู่  บุญเชิด คุณมาศ 0 1021 ตกลงราคา 157,152.0024111215171013000000000102
45บ้านโนนสว่าง  นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์ 044630116 841 ตกลงราคา 144,868.0024127910121000000000084
46บ้านประดู่  นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์ 044-630423 1111 ตกลงราคา 140,037.402611717182012000000000111
47บ้านห้วยสำราญ  ว่าที่ร้อยตรี วิสูตร สุขใหญ่ 0 3303 ตกลงราคา 1221,060.0062292832383328253223000000330
48บ้านกุดโคลน  จิราภรณ์ ไชยสุริยา 044630190 1612 ตกลงราคา 190,150.0038221523251919000000000161
49บ้านน้ำอ้อม  ญาต ชัยมี 044119109 1471 ตกลงราคา 185,950.0041232117191313000000000147
50บ้านตะครอง  เกษมณรงค์ เนาไธสงค์ 044630036 2421 ตกลงราคา 1143,342.0052261618262116182128000000242
51บ้านขามสามัคคี  นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล 044-630011 751 ตกลงราคา 145,939.00917108991300000000075
52บ้านตาเป้า  นายชูเกียรติ พะนิรัมย์ 044-630039 601 ตกลงราคา 130,600.002186566800000000060
53วัดปทุมคงคา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-646585 2691 ตกลงราคา 1197,528.0046182616332818193530000000269
54บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ 0 713 ตกลงราคา 148,306.00201278491100000000071
55บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  นายบุญพร้อม อุปแก้ว 044630180 692 ตกลงราคา 243,768.0014731110141000000000069
56บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ประพฤติ เยรัมย์ 044630181 991 ตกลงราคา 160,000.002412161511111000000000099
57บ้านระกา  ศิวัฒ พูนแสง 044-630063 993 ตกลงราคา 164,000.00151218910191600000000099
58วัดชุมพลมณีรัตน์  นายปฐม สุทารัมย์ 044630107 992 ตกลงราคา 154,678.00158141616151500000000099
59บ้านชำแระ  นางสาวกรองจิต กว้างขวาง 0 252 ตกลงราคา 114,053.00733415200000000025
60วัดอินทบูรพา  ประสพ เกรติกุล 044-630-17 3631 ตกลงราคา 1230,937.0067423132323030354222000000363
61บ้านสูงเนิน  นายชาญณรงค์ หาญกิจ 044-630079 1882 ตกลงราคา 1107,004.0044222022332819000000000188
62บ้านทุ่งสว่าง  อรรถพล พิมพ์นนท์ 044029338 03 ตกลงราคา 1130,000.0000000000000000000
63บ้านบัวถนน  นายคาน นามสว่าง 044666772 3583 ตกลงราคา 1200,791.0035274439364237293435000000358
64บ้านตะครองใต้  สมจิต การเพียร 044630187 1861 ตกลงราคา 1111,386.0044192321222829000000000186
65วัดบ้านปราสาท  ประดิษฐ์ พิชนาหะรี 044-630188 1951 วิธีพิเศษ 1102,889.0042342324262422000000000195
66บ้านจะเนียงสามัคคี  เอมอร เกรติกุล 0 1051 ตกลงราคา 161,082.002521315152015000000000105
67บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์"  ระวี ศรีเฉลิม 044630045 502 ตกลงราคา 121,566.00153010461200000000050
68อนุบาลบ้านกรวด  นายสมพงษ์ รักพุดซา 044679105 1,0652 ตกลงราคา 2632,045.002121101301321531511770000000001,065
69บ้านตาอี  นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน 044679251 1673 ตกลงราคา 196,366.002014149131813202917000000167
70บ้านโคกยาง  นายสงกรานต์ อือตระกูล 044679195 2032 ตกลงราคา 2128,736.0040191417162317182712000000203
71บ้านเขาดินใต้  นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง 044-630133 1291 ตกลงราคา 162,494.004320152181210000000000129
72บ้านยาง  นางบัวผัน ปุยะติ 044-630229 502 ตกลงราคา 133,839.0007712613500000000050
73บ้านหนองตะเคียน  เกียรติพงษ์ ตุละิภาค 044630134 1423 ตกลงราคา 178,893.0037221815111821000000000142
74บ้านโคกเบง  นรากรณ์ ปิวิสาร 044679893 831 ตกลงราคา 149,903.001316781614900000000083
75นิคมสร้างตนเอง 2  สราวุธ มโนวิสุทธ์ 0 1402 ตกลงราคา 2111,475.0048884108303525000000140
76บ้านปราสาททอง  นายอดิศร ศรีชัยชนะ 044679009 872 ตกลงราคา 130,011.0022121710881000000000087
77บ้านละหอกตะแบง  นางราณี กุยรัมย์ 0 1333 ตกลงราคา 180,334.0023131721161627000000000133
78นิคมพัฒนาสายตรี 2  นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง 0812577735 901 ตกลงราคา 152,492.0017141671281600000000090
79นิคมสร้างตนเอง 1  นายอรรณพ สังข์สนิท 044679059 5552 ตกลงราคา 1290,721.00160748172536352000000000555
80บ้านโคกระเหย  นางสงวน อรัญเพิ่ม 044679678 952 ตกลงราคา 153,014.0016171391581700000000095
81บ้านสายโท 1  นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ 044630232 1451 ตกลงราคา 176,271.0028112023202221000000000145
82นิคมสร้างตนเอง 3  นางสาวพิชณ์สินี สรีทัพไทยเบญญาภา 044630135 2783 ตกลงราคา 1222,502.0041282422232723254520000000278
83นิคมสร้างตนเอง 7  นายศิโรตม์ บุญข่าย 0 1143 ตกลงราคา 174,161.0015687961923813000000114
84บ้านหนองไม้งาม 1  นางปัญจารีย์ สว่างสุข 044679983 6211 ตกลงราคา 1215,349.00653302521204022352835000000621
85บ้านหนองไม้งาม 2  นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ 0 4113 ตกลงราคา 1247,570.0071394630384936363432000000411
86บ้านบึงเจริญ  นายพัสกร หัสดิน 044630230 502 ตกลงราคา 158,052.00081241061000000000050
87บ้านตะลุมพุก  นายเสนีย์ คัชมา 0 1092 ตกลงราคา 144,665.003018151210321000000000109
88บ้านตัวอย่าง  นายนรินทร์ กะฐินสี 044630038 2482 ตกลงราคา 2156,750.0042202232252424202217000000248
89บ้านสายตรี 9  วัชระ วานิช 044-630399 581 ตกลงราคา 135,482.008869612900000000058
90บ้านสายตรี 16  นายภานุเมศ สิมมะลี 044-630-07 852 ตกลงราคา 149,702.0019121414691100000000085
91บ้านหินลาด  นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ 044197000 1092 ตกลงราคา 131,477.00016817222224000000000109
92บ้านละหานทรายใหม่  สอ.ดร.ชาตรี มาประจง 0 1671 ตกลงราคา 1103,881.0023141816111515152020000000167
93บ้านละหานทรายเก่า  โกมลเพ็ง เพ็งประโคน 0 915 ตกลงราคา 284,122.007712191592200000000091
94บ้านถนนน้อย  นางอัญชลี แฟ้นประโคน 044-630139 791 ตกลงราคา 117,608.0012111348151600000000079
95ชุมชนบ้านโนนเจริญ  นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์ 044197271 4303 ตกลงราคา 1249,167.0099775644523864000000000430
96บ้านถนนโคกใหญ่  นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ 044670227 1782 ตกลงราคา 1113,124.0047172621232420000000000178
97บ้านหว้า  จ่าสิบเอกสุพรรณ์ อรัญสาร 044630105 1421 ตกลงราคา 175,284.0040181613181918000000000142
98บ้านเขาดินเหนือ  ภคิน จำปา 044630224 1441 ตกลงราคา 158,344.002981112121518111810000000144
99บ้านศรีสุข  นางกริชศมน รัตนโฆษา 044119217 1281 ตกลงราคา 155,865.0028141622151716000000000128
100บ้านหลัก  นายสงัด ศรีเจริญ 044-630225 1471 ตกลงราคา 179,502.0041261515161618000000000147
101บ้านตรุง  นายพิสณห์ เนตรประโคน 0848887857 442 ตกลงราคา 124,178.001145787200000000044
102บ้านหนองแวง  นายสงัด ศรีเจริญ 0 933 ตกลงราคา 145,985.0026108111181900000000093
103นิคมสร้างตนเอง 4  นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิฺ์ 044630002 711 ตกลงราคา 141,238.00159495131600000000071
104นิคมสร้างตนเอง 5  นายศรชัย หนูน้ำคำ 044630003 3102 ตกลงราคา 2147,648.0052272240283830252622000000310
105นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง 044630004 1941 ตกลงราคา 1122,447.003913239181822132514000000194
106นิคมสร้างตนเอง 8  นายศรชัย หนูน้ำคำ 044630005 1593 ตกลงราคา 377,737.002612151518718112215000000159
107บ้านนิคมสายโท 8  นายอุทิศ จันทร์เสน 044630131 893 ตกลงราคา 151,669.00201012810131600000000089
108นิคมสร้างตนเอง 9  นายเจมวิทย์ เครือคำ 044630228 1951 ตกลงราคา 199,115.0014222515182424191816000000195
109นิคมพัฒนาสายโท 11  นายณรงค์ พรหมทอง 044630137 2781 ตกลงราคา 1184,025.0050311725182023303232000000278
110บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  มนทิพย์ จานเขื่อง 044630138 643 ตกลงราคา 133,498.0022547813500000000064
111กองทัพบกอุปถัมภ์  นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์ 044-630136 1154 ตกลงราคา 165,121.002812820132410000000000115
112เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ  ไพเรศ เสชัง 0946730808 1601 ตกลงราคา 1114,331.002214112111171591723000000160
113บ้านโคกกะชาย  นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา 044634956 2451 ตกลงราคา 1155,594.0045252722282023191818000000245
114บ้านสายโท 4 ใต้  นายมงคล อรัญเพิ่ม 044630132 523 ตกลงราคา 227,996.001584755800000000052
115อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน 044671095 1,1721 วิธีพิเศษ 1728,852.002311601701701601061750000000001,172
116ประโคนชัยวิทยา  นายวิทิต ปาประโคน 044 671116 1,1283 วิธีพิเศษ 1615,456.002201201581511681661450000000001,128
117วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)  พัฒนา นพตลุง 044 67104 3031 ตกลงราคา 1147,690.0051454439484531000000000303
118บ้านศรีถาวร  ธนาธิป เสียงตรง 044630283 2451 ตกลงราคา 1152,602.0047242817272411182920000000245
119บ้านหนองม่วง  นางพัชรี ไชยชิต 044 671459 1171 ตกลงราคา 176,701.0017201613152115000000000117
120บ้านเขว้า  ประสิทธิ์ สระหอม 044780340 1215 ตกลงราคา 162,182.0029171121111220000000000121
121บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)  นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์ 044630274 2252 ตกลงราคา 191,243.0038122120252519252020000000225
122บ้านพาชี  นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ 044ุ119281 1551 ตกลงราคา 186,812.003061117121215211714000000155
123บ้านหนองน้ำขุ่น  พรนภา พิมชัยโชค 044780344 1711 ตกลงราคา 1113,642.0032242522202523000000000171
124บ้านโคกสะอาด  นายสุคนธ์ กำธร 0 1392 ตกลงราคา 164,070.0035141915231914000000000139
125บ้านห้วยปอ  สนั่น นพตลุง 0 3821 ตกลงราคา 1206,911.0074543233403627342923000000382
126บ้านโนนเสน่ห์  นายชาญชัย ชนะศรี 044-630294 391 ตกลงราคา 114,853.00955455600000000039
127บ้านเขาคอก  นายสำราญ สัตบุตร 0862482399 3031 ตกลงราคา 1211,260.0052232826263829203031000000303
128บ้านโคกกลอย  ประสิทธิ์ แสงดาว 044630142 3001 ตกลงราคา 1153,746.0055302525232530312729000000300
129บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา  นายจรัญ สิทธิศักดิ์ 044784117 1942 วิธีพิเศษ 1119,637.0032161818231817142117000000194
130บ้านหนองตะโก  นายปณิธาน ชำนาญกอง 044630144 1093 ตกลงราคา 158,296.0028121417141014000000000109
131บ้านหนองเอียน  กฤตภาส ไขยอินทร์ 044-630145 783 ตกลงราคา 139,675.00227106915900000000078
132บ้านละหอกกระสัง  นายปณิธาน ชำนาญกอง 044630143 211 ตกลงราคา 16,000.00726330000000000021
133บ้านโนนศิลา  นายปริพันธ์ สมภาค 044630252 1203 ตกลงราคา 130,747.00159885669000000000120
134บ้านไพรวัลย์น้อย  นางสุภาพร ขุนงามขำ 492 ตกลงราคา 226,432.00996746800000000049
135บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)  นายเกียรติ ธรรมจร ิยวงศา 5221 ตกลงราคา 1301,198.00113483844523854563643000000522
136บ้านจรอกใหญ่  สมาน วงศ์แต้ 044783619 1452 ตกลงราคา 190,918.0038152215122122000000000145
137บ้านปราสาทสามัคคี  นายธนาวุฒิ บัวภา 0892824237 3391 ตกลงราคา 1192,321.0049404040252535303025000000339
138บ้านหนองนา  นายวิรัตน์ อาญาเมือง 0 704 ตกลงราคา 139,883.00187815661000000000070
139บ้านโพธิ์ไทร  นายมนต์ศักดิ์ ย่ิ่ิงยงยุทธ 0 551 ตกลงราคา 120,151.00106973101000000000055
140บ้านหนองเก็ม  จิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ 044783351 1591 ตกลงราคา 189,699.0042101925162225000000000159
141บ้านบ่อดิน  ณัฐพล มีเวที 044119602 532 ตกลงราคา 125,159.001688368400000000053
142บ้านไพศาลสามัคคี  สุรัตน์ เทียมศักดิ์ 044783608 2501 ตกลงราคา 1114,905.0068372729342827000000000250
143บ้านโคกมะขาม  ณรงค์ วันจันทึก 044630248 811 ตกลงราคา 145,761.002099101091400000000081
144บ้านหนองอาแมะ  นายปรีชา หมัดโนต 0 1461 ตกลงราคา 185,741.0034121418252023000000000146
145บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  นายจรัล เป็งหน้อย 044630398 792 ตกลงราคา 144,258.0019151110710700000000079
146วัดตะลุงเก่า  นายเจริญจิตร วงศ์สา 044-630274 1592 ตกลงราคา 197,923.002712131322142315812000000159
147บ้านโคกกลาง  ณรงค์ นุแรมรัมย์ 044 671458 2672 ตกลงราคา 2115,736.0075252819373944000000000267
148บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  นายรอง ชาญประโคน 0-4463-027 1163 ตกลงราคา 166,973.002481914151422000000000116
149บ้านเกียรติเจริญ  นายสมหมาย อาทวัง 044-630250 411 ตกลงราคา 118,909.001244943500000000041
150บ้านละลมพนู  นายเก็ง ทวันเวช 044783625 2431 ตกลงราคา 1154,151.0039182723232822162720000000243
151บ้านสังเคิล  นายสมพงษ์ โคตรทม 044-630288 1621 ตกลงราคา 192,874.0041182217182125000000000162
152บ้านกะโดนหนองยาง  วิเชียร ทองมี 044-630289 1891 ตกลงราคา 185,091.0043292030201829000000000189
153บ้านร่มเย็นวิทยา  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 0 722 ตกลงราคา 145,500.00139612781700000000072
154บ้านโคกย่าง  จำเนียร บัวแย้ม 044782689 1671 ตกลงราคา 1129,545.0027101314211322151418000000167
155บ้านเก็ม  นายวิโรจน์ นะราศรี 044630251 933 ตกลงราคา 146,620.0032121310911600000000093
156วัดบ้านปะทัดบุ  นายสมพงษ์ เพ็งดี 0895804922 2473 ตกลงราคา 1154,145.0043301620321727252215000000247
157บ้านหนองกระต่าย  จำนงค์ ละอองทอง 683 ตกลงราคา 138,964.00158910791000000000068
158บ้านกระสัง  นายเฉลิมพล แก้วประโคน 044-630284 481 ตกลงราคา 127,111.009581175300000000048
159บ้านหินกอง  นางพัชรี ไชยชิต 044630685 181 ตกลงราคา 112,263.00312601500000000018
160บ้านหัวตะแบก  ประภัสสร สรวนรัมย์ 044-630286
161บ้านจรเข้มาก  ดร.นิคม ขันโสม 044-783610 4133 ตกลงราคา 1262,366.0075393635364145333736000000413
162วัดบ้านเมืองต่ำ  สำราญ เสียงตรง 0 1883 ตกลงราคา 1110,649.0053192620213316000000000188
163บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)  แสน กังประโคน 044-630276 1981 ตกลงราคา 1141,651.0044222218293033000000000198
164บ้านบัว  นายพิชัย อาจสังข์ 044630278 1073 ตกลงราคา 161,675.0022121515151711000000000107
165บ้านหนองร้าน  จิรพัฒน์ เทียมศักดิ์ 1491 ตกลงราคา 186,870.0033171719132327000000000149
166บ้านกระสังสามัคคี  นายวาทิต มะริดรัมย์ 044-630278 183 อิเล็กทรอนิกส์ 16,393.00513211500000000018
167บ้านแสลงโทน (ส.ท.) Bansleangthon School (BSLT)  สุวรรณ ภาษี 044196024 3851 ตกลงราคา 1267,456.0050483455535944151710000000385
168บ้านหนองบอน  นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 044630094 1681 ตกลงราคา 196,313.0040141825192824000000000168
169บ้านโคกเพชรไสยา  นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม 044-630-29 2352 ตกลงราคา 1188,198.0039222216202229272018000000235
170บ้านสี่เหลี่ยม  นายมานะ พันธุ์มุง - 3503 ตกลงราคา 1220,135.0062294133364132262327000000350
171บ้านสารภี  นายสมพงค์ เพ็งดี 0 923 ตกลงราคา 139,583.00171161012162000000000092
172วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)  นายอุดร จงกล - 4313 วิธีพิเศษ 1275,425.0076383837495230354333000000431
173วัดบ้านไพบูลย์  นายบุญลือ ไชยชิต 0 1731 ตกลงราคา 189,201.0057171219271922000000000173
174บ้านหนองตะขบ  นายเสนอ ปรังประโคน 044-630247 1681 ตกลงราคา 197,212.0029151711141612162117000000168
175บ้านโคกกี่  นางสาวลำดวน ทุยประโคน - 562 ตกลงราคา 128,063.00156051641000000000056
176บ้านโคกตูม  นายสุนทรเทพ ปุรณะ 044784165 2732 สอบราคา 1202,017.0042282822162533303019000000273
177บ้านราษฏร์นิยม  นางประภัสสร สรวนรัมย์ 0858565868 1062 ตกลงราคา 150,375.002017616131717000000000106
178บ้านโคกสำโรง  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา 044-630281 471 ตกลงราคา 122,254.001155569600000000047
179บ้านหนองม่วงพัฒนา  นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ 0817184242 762 ตกลงราคา 145,113.0012111215971000000000076
180บ้านโคกรัง  นายบรรพต สรวนรัมย์ - 1452 ตกลงราคา 184,472.0029162412252019000000000145
181วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)  เมธา นพตลุง 044119294 2451 ตกลงราคา 1134,917.0050192317182319302818000000245
182บ้านหนองบอนวิทยา  นายทวี มนัสศิลา 044-630293 841 ตกลงราคา 143,192.0081614158101300000000084
183บ้านห้วยเสลา  นายสนิท โคตรเวียง - 2561 ตกลงราคา 1137,087.0054231421262425263112000000256
184บ้านหนองคูณพิณทอง  นายทรงศักดิ์ คำภักดี 0 801 ตกลงราคา 146,060.001811314917800000000080
185บ้านหนองไผ่  วิเชียร แดงสาย 044630249 1411 ตกลงราคา 185,789.003219232391619000000000141
186บ้านไทรโยง  นายสุทิน ทะเรรัมย์ 044-630291 721 ตกลงราคา 137,591.00214118951400000000072
187วัดบ้านตะโกตาพิ  นายเกษม ปาประโคน 0 3241 ตกลงราคา 1220,260.0043203626313625254438000000324
188บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)  สมพร วันศุกร์ 0 1964 ตกลงราคา 2981,785.0054321320253121000000000196
189บ้านเกษตรสมบูรณ์  นายสุธีรพันธ์ พูลผล 044630279 1931 ตกลงราคา 1125,717.0032171818191723201712000000193
190บ้านชุมแสง  นายบรรจง จำรูญอิสระกุล 044-630031 1281 ตกลงราคา 170,968.0030171718151516000000000128
191บ้านโคกเห็ด  นางดวงมณี นครวงศ์ 0 421 ตกลงราคา 122,852.001284344700000000042
192วัดบ้านแสลงคง  นางวิไล ชัยสุริยะเดชา 044-630111 4141 ตกลงราคา 1260,578.0080383625313543544032000000414
193บ้านโคกขมิ้น  นางสมใจ สร้อยสุวรรณ - 4181 ตกลงราคา 1257,805.0084433129334339374534000000418
194บ้านตาแก  พงศธร สร้อยสวรรค์ 044778361 3361 ตกลงราคา 1218,038.0058313332343741362113000000336
195เขว้าศึกษา  นายบุญเทียน ไชยรัตน์ 0 1103 ตกลงราคา 158,551.002914711241510000000000110
196บ้านมะมัง  นายปริพันธ์ สมภาค 0884774946 3211 ตกลงราคา 1148,955.0054272727332433332934000000321
197วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)  นายทรงศักดิ์ เสริมสุข 044 196505 1631 ตกลงราคา 183,506.004020131815151313115000000163
198บ้านปลัด  นางสาวสุกันยามาศ มาประจง 0867251269 1211 ตกลงราคา 171,605.0021162318101518000000000121
199บ้านตะแบก  นายประเสริฐ นาสารีย์ 0 863 ตกลงราคา 148,243.001910121010111400000000086
200บ้านแพงพวย  ธนกฤต เปลี่ยนมา 044-196541 1001 ตกลงราคา 145,146.0025111010151316000000000100
201บ้านโคกชุม  นายสุทัศน์ สารพัฒน์ 0 1173 ตกลงราคา 164,016.0025151612121720000000000117
202บ้านปราสาท  นางยุวดี เหล่าจิรานุวัฒน์ 0 743 ตกลงราคา 146,500.0081191210131100000000074
203วัดโคกเจริญ  นายทรงพล ศิริรมยานนท์ 0 933 ตกลงราคา 153,667.0021131379141600000000093
204อนุบาลบ้านสะเดา  นายวิชัย ชาญประโคน 044608077 3983 ตกลงราคา 3210,243.0070323841324944323723000000398
205บ้านบุญช่วย  นายไพบูลย์ ยงทวี 044778379 3041 ตกลงราคา 1214,673.0038282234232428473327000000304
206วัดพลับพลา  นายชาญ แจ่มใส 044608092 4401 ตกลงราคา 1275,251.0087354543364242484319000000440
207บ้านโคกโพธิ์  นายสุริยา จันทร์จำปา 044630389 893 ตกลงราคา 138,000.002881197161000000000089
208บ้านป่าชัน  นายวิชิต ปูนรัมย์ 0 3711 ตกลงราคา 1257,908.0060333630333738382442000000371
209บ้านปะทัดบุวิทยา  นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ 044630390 1421 ตกลงราคา 178,000.0038212020161512000000000142
210วัดสำโรง  นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู 090-379150 4074 ตกลงราคา 1269,858.0065403832524243303035000000407
211บ้านตะโกรี  ทวี ทองนัด 044-119309 1242 ตกลงราคา 152,168.0024181115191720000000000124
212บ้านเสม็ด  นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ 044-630080 2761 วิธีพิเศษ 1176,826.0050181922262430362823000000276
213บ้านประดู่  นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน 044630348 911 ตกลงราคา 135,454.003310615126900000000091
214พุทธบารมี  ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์ 0 2141 ตกลงราคา 1142,701.0038121516182222232325000000214
215อนุบาลห้วยราช  นายณภัทร เวชการกุล 044 696027 5061 ตกลงราคา 1276,442.00121505976786557000000000506
216บ้านดวน  นางสาวพรรณทิวา สินใหม่ 044-658083 871 ตกลงราคา 150,485.002868911111400000000087
217บ้านเกต สุตาประชาอุปถัมภ์  นายกฤษฎากร บุญคล้อย 044-630261 1053 ตกลงราคา 160,233.0024121113151119000000000105
218บ้านตะโกบำรุง  นางธัญนันท์ ศกุนตนาด 0 1501 ตกลงราคา 198,301.002511151116171618129000000150
219บ้านโชคกราด  นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล 044630032 1011 ตกลงราคา 157,980.0021112012101710000000000101
220บ้านเพชรประชาสามัคคี  เสถียร โคตรวงษ์ 044 696090 1592 ตกลงราคา 1101,530.0036201722272017000000000159
221วัดบ้านสวายจีกน้อย  นายนิคม สีแสงหน่อม 0 1383 ตกลงราคา 178,546.003491818222017000000000138
222วัดบ้านสนวน  นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต 0 3461 ตกลงราคา 1233,426.0046272437243547453031000000346
223บ้านจบก  นายอภิเชษฐ์ พรหมศร 044 630027 401 ตกลงราคา 122,669.00966485200000000040
224วัดบ้านโคกเหล็ก  นายสังเวียน ตีเวียง 044 658152 5453 วิธีพิเศษ 1325,813.0085465651434559605050000000545
225วัดบ้านใหม่  ศุภชัย นิธุรัมย์ 044696096 2911 วิธีพิเศษ 1118,889.0013283622243028413633000000291
226บ้านกระสังสามัคคี  นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ 0 4481 ตกลงราคา 1296,306.0065434836374643424741000000448
227บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  นายกิตติ เตชะนอก 044-630016 631 ตกลงราคา 125,164.0017778851100000000063
228วัดบ้านเมืองโพธิ์  ไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น 044781310 5973 ตกลงราคา 1369,794.00115565752533651507354000000597
229วัดบ้านตาเสา  นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์ 0 4531 ตกลงราคา 1392,060.0085485048242848344147000000453
230บ้านมะขามทานตะวัน  นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์ 044-029318 2161 วิธีพิเศษ 1140,918.0025261125292523132316000000216
231บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ  นายพยัพ สมานสารกิจ 0854100588 1853 ตกลงราคา 199,442.0044332120222322000000000185
รวม 43,711 424 - 269 26,721,729.20 8,483 4,881 4,640 4,663 4,765 4,863 5,098 2,194 2,239 1,885 0 0 0 0 0 0 43,711
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน