สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1เสนศิริอนุสรณ์  นายชาญชัย ไชยพิศ 044612050
2บ้านโคกวัด  นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ 044612705
3บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม 044658255 1052 ตกลงราคา 145,000.002216121514188000000000105
4คงชัยสิทธิ์วิทยา  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย 044630317 281 ตกลงราคา 116,923.00435154600000000028
5ประกาศธรรมคุณวิทยา  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา 044630106 411 ตกลงราคา 119,474.00596646500000000041
6บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)  จำลอง เกรัมย์ 0885833047 191 ตกลงราคา 111,631.00320443300000000019
7อนุบาลบุรีรัมย์  นายมานะ อักษรณรงค์ 0818777258 1,8544 กรณีพิเศษ 2948,460.003572402582422582472520000000001,854
8ไตรภูมิวิทยา  นายกนก ดีมี 0817256051 4624 ตกลงราคา 2350,000.0086464744414352343336000000462
9บ้านโกรกขี้หนู  นายสมพงษ์ ทูนมาลา 044182536, 1393 ตกลงราคา 170,089.002861015101417141312000000139
10บ้านหนองตราดน้อย  นายสุวัฒน์ รัตนดี 0 911 ตกลงราคา 149,562.0024147141112900000000091
11สามัคคีมีชัยวิทยา  นายแสง แก้วฉวี 044-630438 2273 ตกลงราคา 186,340.0028152215301724302620000000227
12บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายกิติสุข โดประโคน 0851047564 711 ตกลงราคา 139,498.001810611841400000000071
13บ้านตราดหนองพลวง  นางจรยา กุลสุทธิชัย 0 703 ตกลงราคา 133,732.002113751131000000000070
14เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  นายสมดุลย์ ดีรัมย์ 044611624 4903 วิธีพิเศษ 3325,083.7095454252505046463232000000490
15วัดสถานีหนองตาด  นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ 0849595554 1003 ตกลงราคา 150,000.0015161017181311000000000100
16บ้านนากลาง  นางวารุณี ประทุมเมศ 0872410898 1212 ตกลงราคา 151,928.0031122417161110000000000121
17บ้านมาบสมอ  นายสมชัย ปัตถา 044630060 1331 ตกลงราคา 161,537.0039151816191214000000000133
18วัดบ้านบัลลังก์  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 044-630154 1441 ตกลงราคา 161,537.0039151826191314000000000144
19บ้านหนองตราด  นายวินัย สมคะเณย์ 0 643 ตกลงราคา 138,258.00138911271400000000064
20บ้านสำโรงโนนเค็ง  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ 044-630434 1952 ตกลงราคา 1127,788.0034121422151213232327000000195
21บ้านม่วงโนนสูง  นายประจักษ์ สุทธิประภา 044630057 1363 ตกลงราคา 149,884.004121141820139000000000136
22พระครูวิทยา  นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา 0873777979 2041 ตกลงราคา 1112,330.0050272925212626000000000204
23บ้านม่วง  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู 0856367171 1322 ตกลงราคา 151,114.0033162412221213000000000132
24บ้านหนองมะค่าแต้  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 0 1381 ตกลงราคา 197,295.00231419813161431414000000138
25บ้านหนองยาง  นางสาวบวร ปัดกอง 0807976929 781 ตกลงราคา 146,315.00177910644113700000078
26บ้านสระเกษ  นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม 0898304830 532 ตกลงราคา 116,951.0013976341100000000053
27บ้านหนองขวาง  นายประเด็น สุขผดุง 044630152 541 ตกลงราคา 130,531.001659575700000000054
28วัดบ้านถลุงเหล็ก  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ 0 1001 ตกลงราคา 164,363.00198101175166810000000100
29บ้านโนนศิลา  นายวิทยา สุทธิ 044-630425 1021 ตกลงราคา 158,067.002115622131411000000000102
30บ้านหนองผักแว่น  นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์ 0808088789 521 ตกลงราคา 128,506.0010118475700000000052
31บ้านกลันทาวิทยา  นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม 0833644006 1223 ตกลงราคา 162,361.0042121416111413000000000122
32บ้านท้องเรือ  นายทองใบ สะอาดรัมย์ 044-630148 581 ตกลงราคา 135,120.00117911312500000000058
33บ้านพะไล  นายพยัต ยืนยิ่ง 044630270 702 ตกลงราคา 245,761.007910107151200000000070
34บ้านพระครูน้อย  นายสมบัติ ชอบธรรม 0817906506 574 ตกลงราคา 131,079.001487993700000000057
35บ้านหนองปรือ  นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ 0 1511 ตกลงราคา 164,357.003811131211151715127000000151
36บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ 0862432547 961 ตกลงราคา 145,985.002412131112101400000000096
37วัดบ้านเสม็ด  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 044630347 571 ตกลงราคา 130,178.0017561078400000000057
38บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์ 0807356779 943 ตกลงราคา 344,859.00211391314141000000000094
39วัดโพธิ์ทอง  นายสุดเขต บำรุงแคว้น 044613335 3272 ตกลงราคา 2202,412.0059272432283639312724000000327
40บ้านหนองโสน  นายไตรรงค์ ชุมสาย 044-612-85 1661 ตกลงราคา 164,195.00833681561515114000000166
41บ้านมะค่า  นายสิทธินันท์ โสกงโสด 044630151 461 ตกลงราคา 118,372.008104657600000000046
42บ้านง้าง  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง 0817254468 241 ตกลงราคา 111,206.00502463400000000024
43บ้านตะโก  นายธนภัทร สิริวาส 0894239344 4311 ตกลงราคา 1283,474.0072293335454336455241000000431
44บ้านตะเคียน  นางปณิชา คำจันทราช 044630272 571 ตกลงราคา 149,014.00051013812900000000057
45บ้านหนองเพชร  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ 0817256770 644 ตกลงราคา 130,000.008881985800000000064
46วัดบ้านสวายสอ  นายชาติชาย วงศ์คำ 0 2341 ตกลงราคา 3158,112.000302722242728212827000000234
47วัดบ้านรุน  นายรังสรรค์ มโนปราณีต 044630384 572 ตกลงราคา 125,374.00055137151200000000057
48ไตรมิตรวิทยาคาร  นายทองดี อาจทวีกุล 2713 วิธีพิเศษ 3173,612.0042321930242830222222000000271
49วิมลวิทยา  นายมานัส ดิษยศิริกร 1882 ตกลงราคา 198,041.0031171214191612252418000000188
50บ้านหลักเขต  นายหาญ พิทักษ์สาลี 044718918 3692 ตกลงราคา 1257,747.0066333634362542223738000000369
51บ้านโคกเก่า  นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ 044-630015 624 ตกลงราคา 246,292.10164116781000000000062
52บ้านสวายจีก  นายวิเชียร วณิชชาพัชร 044181521 2211 ตกลงราคา 1125,406.0050272929223529000000000221
53บ้านโคกเปราะ  นายอาวุธ วรรณชาลี 0 944 ตกลงราคา 150,734.00211491310141300000000094
54บ้านพลวง  นายสาวิตร วารี 0899960348 802 ตกลงราคา 143,488.002461278101300000000080
55บ้านฝ้าย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 482 ตกลงราคา 116,773.0001010677800000000048
56บ้านหนองปรือน้อย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 0817254250 1302 ตกลงราคา 191,538.00277158971612920000000130
57บ้านถาวร  นายณธพงศ์ ผลแก้ว 044630446 1621 ตกลงราคา 191,666.0037261522192023000000000162
58บ้านเสม็ดโคกตาล  นายอรรถพล ชาติรัมย์ 0817254476 4531 ตกลงราคา 1280,161.0093435039404954322528000000453
59โสภณวรวัฒน์วิทยา  นายกฤษณา เผด็จสุริยา 044637255 1013 ตกลงราคา 144,049.0034141278179000000000101
60บ้านสารภี  นางธนพร ทรงรัมย์ 044630077 923 ตกลงราคา 147,792.0023149121391200000000092
61ประชาสวัสดิ์วิทยา  จิรวิทย์ วงศ์รัมย์ 044119358 951 ตกลงราคา 155,553.002012101013141600000000095
62วัดบ้านสะแกซำ  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ 0885948614 2051 ตกลงราคา 1139,681.0015282825222321161611000000205
63บ้านตลาดควาย  นายณรงค์ ศรีริ 0899664529 3343 กรณีพิเศษ 1215,781.0052352631323232323428000000334
64บ้านโคกหัวช้าง  นายสมกิจ อาจจุฬา 0879618249 962 ตกลงราคา 154,000.00231481017131100000000096
65วัดบ้านเย้ยสะแก  นายจิรยศ จรดรัมย์ 044-630381 983 ตกลงราคา 152,902.0027168148121300000000098
66ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ 0872515337 5501 ตกลงราคา 1370,038.0080444937546050606254000000550
67บ้านฝังงา  นายบารมี ศรีทะลับ 044119356 1062 ตกลงราคา 166,544.0020101512161221000000000106
68อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)  นายปิยะ ศิลากุล 044183098 3281 ตกลงราคา 1203,014.0046555544473843000000000328
69บ้านโพธิ์ดอนหวาย  นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ 0818785654 1261 ตกลงราคา 172,837.0026121915211914000000000126
70บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา 044 690342 1391 ตกลงราคา 153,226.0032151416251918000000000139
71บ้านปรุบุมะค่า  นายอวยพร ศรีภา 044119339 501 ตกลงราคา 127,006.008577751100000000050
72บ้านโคกระกา  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 0862441269 1121 ตกลงราคา 168,470.0014141517191914000000000112
73บ้านม่วงวิทยาคาร  นายวิเชียร โชคกลาง 044630058 531 ตกลงราคา 128,445.0015103668500000000053
74บ้านหนองค่าย  นายกิตดิ พรมดี 0819664423 1483 ตกลงราคา 173,873.003127620232021000000000148
75บ้านดอนใหญ่  สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย 0892808616 533 ตกลงราคา 118,618.009638781200000000053
76บ้านหนองม้า  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ 0819660604 1602 ตกลงราคา 180,523.4039182023172023000000000160
77วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน 044783734
78บ้านหนองทะลอก  นายประภาส บรรลังก์ 0833651708 2343 ตกลงราคา 1102,367.0055252422211022102223000000234
79วัดสว่างบูรพา  นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล 0817909371 1461 ตกลงราคา 189,488.0044191423161515000000000146
80บ้านหนองไทร  นายสมาน กลมกูล 044630383 1532 ตกลงราคา 189,263.0043131616182027000000000153
81สะแกโพรงอนุสรณ์  นายธีรยุทธ โปรยไธสง 0819770689 5111 ตกลงราคา 1360,795.0053314447513736708755000000511
82บ้านหนองมะเขือ  นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง 0 1952 กรณีพิเศษ 168,034.0034162214162322161220000000195
83บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ 044666664 3241 ตกลงราคา 1191,304.0067303030342827202830000000324
84บ้านสมสนุก  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ 0866482875 1311 ตกลงราคา 175,106.0028191411182318000000000131
85บ้านหนองไผ่  นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์ 044630313 2002 ตกลงราคา 2117,106.0041252119342832000000000200
86บ้านโนนแดง  นายอภิวัฒน์ บุญเรือง 0848977091 2051 ตกลงราคา 1147,657.0041171620202021172310000000205
87บ้านหนองสองห้อง  นายวีระ ทรงรัมย์ 044-184203 981 ตกลงราคา 139,500.00325131013121300000000098
88บ้านตลาดชัย  นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง 044666626 3111 ตกลงราคา 1181,403.0060403030283028201926000000311
89บ้านกระเดื่อง  นางสาวอรุณี นิลสระคู 044-630119 833 ตกลงราคา 242,932.0087101219131400000000083
90วัดบ้านเมืองฝาง  ดร.ประกิจ แฟมไธสง 044782726 3921 ตกลงราคา 1251,944.0074373431503531333334000000392
91วัดบ้านเมืองดู่  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง 044630434 2172 ตกลงราคา 1128,733.0042242723382934000000000217
92บ้านโคกกลาง  นายสนอง สดไสย์ 0848236166 2633 ตกลงราคา 1167,187.0040282123233336171527000000263
93บ้านโคกระกาน้อย  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์ 044782963 1021 ตกลงราคา 160,227.0019141018101714000000000102
94บ้านร่มไทร  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 044630062 1172 ตกลงราคา 146,631.0030131420161212000000000117
95อนุบาลลำปลายมาศ  นายประหยัด วรงค์ 044661010 1,2111 วิธีพิเศษ 1945,668.002401601701761701501450000000001,211
96จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน 044661348 1231 ตกลงราคา 151,593.0023181318161322000000000123
97บ้านหนองมันปลา กุศลสามัคคีวิทยา  นายภานุมาศ วงศ์คำ 0896259922 1201 ตกลงราคา 143,000.0028151414201217000000000120
98บ้านบุตาวงษ์  นายสมยศ นามแก้ว 044660848 1063 ตกลงราคา 255,720.003581115101116000000000106
99วัดหัวสะพาน  นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ 811 ตกลงราคา 153,534.0018109910121300000000081
100วัดบ้านหินโคน  นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย 0894269498 2313 ประกวดราคา 1147,776.0043261616242822181820000000231
101วัดกะทิง  นายอำพร นามไพ 044-630053 703 ตกลงราคา 136,601.001451188131100000000070
102วัดโคกสะอาด  นางสาวปราณี แซ่โซ 1133 ตกลงราคา 149,249.0027111812111618000000000113
103บ้านแท่นพระ  นางศรีทอง ทานนท์ 0817253162 611 ตกลงราคา 135,102.001271071013200000000061
104วัดบ้านตะขบ โนนตะครองโคกใหม่วิทยา  นายปรีชา สอนรัมย์ 044630332 1083 ตกลงราคา 164,293.0024131418181110000000000108
105บ้านตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์  นายประยุทธ์ สนสกุล 0817254185 1601 ตกลงราคา 198,582.0032142217282423000000000160
106วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา  นายบุญเสริม รักพร้า 044 119506 931 ตกลงราคา 153,958.00191513613131400000000093
107วัดบ้านบุโพธิ์  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 044-630368 471 ตกลงราคา 118,134.401434597500000000047
108บ้านตูมหวาน  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 044630369 561 ตกลงราคา 113,590.0012966941000000000056
109บ้านหนองไฮ  นายอนันต์ ศรีคำ 044119505 682 ตกลงราคา 239,326.001561051117400000000068
110บ้านสนวน ศิริมงคลวิทยา  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 0879578581 571 ตกลงราคา 131,920.001188489900000000057
111บ้านโคกกลางอนุสรณ์  นายวินัย จันทะเมนชัย 0879560490 1641 ตกลงราคา 176,324.0031141117132214111417000000164
112บ้านกวางงอย รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์  นายผดุงศักดิ์ แสงดาว 0833673399 1023 ตกลงราคา 375,979.003012611181312000000000102
113วัดโกรกประดู่  นายถนอม มะธิปิไขย 0817256618 1443 ตกลงราคา 1101,409.001814171215161791610000000144
114บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)  นายมงคล แวงวรรณ 044630429 1473 ตกลงราคา 199,234.00181291681117241715000000147
115บ้านหนองโดนประสาทวิทย์  นายยุทธการ เสนากลาง 044185689 4064 กรณีพิเศษ 2242,021.0089254331373743253442000000406
116บ้านยาง คุรุราษฏร์รังสรรค์  นายสุริยันต์ คะเณวัน 0819660769 3343 ตกลงราคา 1207,814.0065201931303344302636000000334
117วัดหนองกระทุ่ม  นายถวิล เติมรัมย์ 0873755885 2242 ตกลงราคา 1153,279.0030121716211617254525000000224
118บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  นายพนิน ไทยยิ่ง 0817257161 1093 ตกลงราคา 157,487.0032181113121112000000000109
119บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายไวพจน์ ตุพิมาย 044119512 561 ตกลงราคา 134,318.0010555915700000000056
120บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)  นายสำเร็จ มีคม 044630370 1991 ตกลงราคา 190,693.0058392422211322000000000199
121บ้านแสลงพัน  นายสุทิน มะลิวัลย์ 044782387 731 ตกลงราคา 139,222.0024965581600000000073
122บ้านห้วยศาลา  นายบุดดี หอมดวง 044781625 2413 ตกลงราคา 1182,000.0047162522252324191723000000241
123บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 0831282248 1231 ตกลงราคา 169,052.0030131715161418000000000123
124ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ 044630331 972 ตกลงราคา 155,496.00211210817111800000000097
125วัดบ้านบุขี้เหล็ก  นายประกิจ แฟมไธสง 0818779735 1411 ตกลงราคา 172,941.0039151813191819000000000141
126บ้านโคกใหม่หนองสรวง  นางเตือนใจ เติมทรัพย์ 0 782 ตกลงราคา 10.0018910106151000000000078
127บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  นายจิตร การเกษ 044615986 942 ตกลงราคา 169,872.0018139139181400000000094
128บ้านหนองระนาม  นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ - 462 ตกลงราคา 125,571.001148765500000000046
129บ้านหนองผักโพด  นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ 044630095 702 ตกลงราคา 10.00159791111800000000070
130จตุคามสามัคคีวิทยา  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร 044 360362 452 ตกลงราคา 10.001187285400000000045
131วัดบ้านหนองกะทิง  นายทวีสิทธิ์ โลไธสง 0819995911 1781 ตกลงราคา 1162,251.0023211212191918162216000000178
132ไตรคามสามัคคีวิทยา  นายประสงค์ เหลาฉลาด 044660352 2171 ตกลงราคา 1145,300.0033161420122328251531000000217
133บ้านหนองซอแซ  นายเรืองยศ สมมาตร์ 711 ตกลงราคา 145,080.001771310611700000000071
134บ้านหนองเมืองต่ำ  นายรักษ์เมือง มูลเมือง 0819671565 544 ตกลงราคา 124,950.0066349111500000000054
135วัดบ้านหนองปลาไหล  นายสุวสันต์ ปัดกอง 0810717477 871 ตกลงราคา 148,224.00239111010141000000000087
136บ้านหนองไทร  นางฉวีวรรณ อินนอก 0837350370 983 ตกลงราคา 144,133.0025914169131200000000098
137บ้านหนองบัว  นายวีระ พรมทองพันธ์ 044630371 1001 ตกลงราคา 152,817.00329129131312000000000100
138บ้านหนองม่วง  นายสุระพล ด่านแก้ว 0 2943 ตกลงราคา 1234,368.0042301926273134333220000000294
139บ้านบริหารชนบท  นายสมัคร์ รู้รักดี 911 ตกลงราคา 154,940.0017813128151800000000091
140บ้านทะเมนชัย  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 0884829656 1091 ตกลงราคา 147,000.001055891211221116000000109
141บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ 0831005305 1111 ตกลงราคา 168,333.0013171912191615000000000111
142บ้านหนองตาดน้อย  นายอุทัย ไร่ขาม 0862607420 933 ตกลงราคา 548,434.0032111167111500000000093
143บ้านหนองแวง  นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ 044630326 2093 วิธีพิเศษ 2134,109.0036152221162517172713000000209
144บ้านเมืองแฝก  นายนัธทวัฒน์ หาดี 044780146, 1002 ตกลงราคา 140,000.002316111013720000000000100
145บ้านตูบช้าง  นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ 2691 ตกลงราคา 1169,334.0042162120273124392920000000269
146วัดหนองเก้าข่า  นางทรรศนีย์ พลพวก 0898455606 1061 ตกลงราคา 138,864.002717151661114000000000106
147วัดหนองครก  นายสันติ บำรุงธรรม 0817256856 731 ตกลงราคา 152,908.00071316991900000000073
148วัดหนองสองห้อง  นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ 044630363 823 ตกลงราคา 145,898.00239898141100000000082
149บ้านห้วยมะไฟ  นายนิพนธ์ สุดตา 703 ตกลงราคา 133,732.002113751131000000000070
150วัดหนองขุนปราบ  นางสาวปราณี แซ่โซ 0844297320 1132 ตกลงราคา 160,240.0024151119141812000000000113
151วัดโคกล่าม  นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน 044-630376 371 ตกลงราคา 121,076.00934467400000000037
152บ้านลุงม่วง  นายยุทธการ เสนากลาง 0819551428 1617 ตกลงราคา 198,091.0020171518152017181110000000161
153บ้านสระคูณ สิริทัศน์ประชาสรรค์  นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล 1022 ตกลงราคา 159,548.002113912171515000000000102
154วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 1402 ตกลงราคา 183,489.0026181617181926000000000140
155วัดโนนสำราญ  นายนพดล เถื่อนแก้ว 0 583 ตกลงราคา 131,000.0013116838900000000058
156เรืองทองสามัคคี  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 0879578581 771 ตกลงราคา 142,340.001913710119800000000077
157บ้านหนองกุง  นายเทียรคำ ปะนามะตัง 0 723 ตกลงราคา 144,356.0012561310111500000000072
158บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  นายสุวิช เมิดไธสง 0862638747 4012 ตกลงราคา 2292,893.2071423837424635303030000000401
159บ้านนาศรีนวล  นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง 0849599839 2311 ตกลงราคา 1104,586.4039222519222134211414000000231
160บ้านหนองเฒ่ากา  นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว 0844319229 1152 ตกลงราคา 160,444.003420913181011000000000115
161บ้านหนองปลิง  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 044630323 1011 ตกลงราคา 159,040.0020131411141316000000000101
162วัดขี้ตุ่น  นายพิเชษฐ จันศรี 044-630373 881 ตกลงราคา 150,057.00201113119101400000000088
163บ้านผไทรินทร์  นายเมธา พวงเกษ 0817254394 3321 ตกลงราคา 1211,017.0059253228452828312729000000332
164บ้านโคกสูง  นายสมบูรณ์ ทานนท์ 0 901 ตกลงราคา 142,135.0020119168161000000000090
165วัดบ้านโคกซาด  นายสาธิต พับพิมพ์สัย 044119513 962 ตกลงราคา 149,943.0027151254161700000000096
166บ้านหนองหัวช้าง  นายธงชัย ปักกาเวสูง 0885944849 1081 ตกลงราคา 168,269.0012141413181720000000000108
167บ้านโคกสว่าง  นายพิทักษ์ สมพร้อม 044630366 512 ตกลงราคา 127,569.001555676700000000051
168รวมมิตรวิทยา  นายวรวิทย์ บุญหนัก 0819676593 4911 ตกลงราคา 1329,756.0067374043463934626261000000491
169บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ 044609103 110110 ตกลงราคา 157,840.003513914131115000000000110
170บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล 0898452145 2551 ตกลงราคา 1153,062.0060253728303045000000000255
171บ้านประคอง  นางสาวสำรวม คงสืบชาติ - 1961 ตกลงราคา 1105,919.0048382127272312000000000196
172บ้านกระโดนกะลันทา  นายนิกร ปักกาสาร 0990346048 1071 ตกลงราคา 161,726.002313813191021000000000107
173บ้านตาเหล็ง  นายสัญญา เสาวกูล 0810723748 3831 ตกลงราคา 1254,282.0045404448383432452532000000383
174วัดหนองปล่อง  นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ 044-188-02 2012 ตกลงราคา 1123,048.0048101713162124191518000000201
175บ้านโคกสนวน  นายสุริยา พวงมาลัย 044782960 3111 ตกลงราคา 1173,519.0072293419282320262931000000311
176บ้านดอนหวาย  นายสวาสดิ์ วารินกุฎ 044199166 1311 ตกลงราคา 182,475.0025132417191419000000000131
177อนุบาลชำนิ  นายสายสิน มาตา 044609140 3791 ตกลงราคา 1242,668.0063333330462332385526000000379
178บ้านช่อผกา  นายถาวร ทวีลาภ - 4421 ตกลงราคา 1263,262.00115283336353635503638000000442
179บ้านโคกสะอาด  นายไพฑูรย์ จุระยา 0899171647 815 ตกลงราคา 145,863.0024710610111300000000081
180บ้านบุหนองเทา  นางชญานิศ บ่อไทย 044630409 1021 ตกลงราคา 152,938.00339151212813000000000102
181วัดละลวด  นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี 044634649 3573 ตกลงราคา 1236,942.3060243337383440382033000000357
182บ้านหนองพะอง  นายสมร หล่าดอนดู่ 1601 ตกลงราคา 195,890.004320249232615000000000160
183บ้านหนองเพิก  นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ 0 631 ตกลงราคา 137,734.00168146541000000000063
184บ้านสำโรงโคกเพชร  0862617160 1491 ตกลงราคา 183,004.0040161614192321000000000149
185บ้านหัวสะพาน  นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร 0898649406 2113 กรณีพิเศษ 1182,023.0035222220141718142326000000211
186อนุบาลบ้านด่าน  นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส 044664006 4441 ตกลงราคา 1256,954.00101496162615357000000000444
187บ้านตะโคงสามัคคี  นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์ 044 - 1864 1671 ตกลงราคา 1106,658.0027191926272722000000000167
188โนนสวรรค์วิทยา  นายคารมย์ พลกุล 0 831 ตกลงราคา 143,471.0020107128101600000000083
189สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ 044630114 251 ตกลงราคา 139,095.002500000000000000025
190บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  - 044630061 293 ตกลงราคา 120,503.00415554500000000029
191มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  นายบุญเรือง สาทะรัมย์ 044781397 1101 ตกลงราคา 184,200.001761157119141317000000110
192บ้านหนองแต้พัฒนา  นายมนัส วาปีโส 0895853813 621 ตกลงราคา 141,645.0015154759700000000062
193บ้านดงเย็น  นายพัทยา คำสอน 044 630 35 751 ตกลงราคา 145,683.0011101488131100000000075
194บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)  นายสังคม ปาสะกะ 044630176 2343 ตกลงราคา 1125,602.0055362734243622000000000234
195บ้านสำโรงสันติภาพ  นางสาวพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์ 872 ตกลงราคา 146,583.0017161611138600000000087
196วัดบ้านปราสาท  นายวรานนท์ กระสินรัมย์ 0880858544 2651 ตกลงราคา 1198,115.0044192329162435421617000000265
197วัดบ้านกะหาด  นายนพดล เย็นทรัพย์ 0918289195 1861 ตกลงราคา 1120,847.002818141217242520226000000186
198วัดบ้านปลัดปุ๊ก  นายวิชชา กลิ่นวงศ์ 0819676296 2152 ตกลงราคา 2129,655.005214192120242791217000000215
199บ้านบุมะขามป้อม  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 0804674332 2351 ตกลงราคา 1141,603.0052312021191821151820000000235
200วัดบ้านกะชาย  นายวิรัตน์ พรมพิลา 0898453812 2341 ตกลงราคา 1155,106.0025232723122330142235000000234
201บ้านตะโกตาเนตร  นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา 0810719738 2241 วิธีพิเศษ 1141,580.0028302827222526121313000000224
รวม 33,307 465 - 235 19,818,321.50 6,607 3,558 3,580 3,590 3,747 3,753 3,905 1,549 1,536 1,482 0 0 0 0 0 0 33,307
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน