สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพม. เขต 31  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิทยา ไชยมงคล
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ราชสีมาวิทยาลัย  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร 044-214557
2สุรนารีวิทยา  นายโกศล พงษ์พานิช 044-255740
3บุญวัฒนา  นายอนันต์ เพียรเกาะ 044920211
4มหิศราธิบดี  นายวินัย วิริยะประทีป 044-415231 8823 วิธีพิเศษ 1670,500.000000000150159160150130133000882
5โคราชพิทยาคม  นางสมจิต มุ่งกลาง 44213398 5553 วิธีพิเศษ 1457,000.000000000100801051008585000555
6บุญเหลือวิทยานุสรณ์  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์ 044-953110 1,9303 วิธีพิเศษ 11,338,000.0000000003913913512582582810001,930
7สุรธรรมพิทักษ์  นายโกศล พงษ์พานิช 044-357990 2,7013 วิธีพิเศษ 12,565,000.0000000005785135294013323480002,701
8สุรนารีวิทยา 2  นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ 044-927070 1,0673 วิธีพิเศษ 1785,500.0000000002472392041201151420001,067
9พุดซาพิทยาคม  นายปรีชา เพียรกลาง 044-215759 1101 ตกลงราคา 1116,368.00000000025212316817000110
10อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 044-214935 2,8663 วิธีพิเศษ 12,630,000.0000000004604754954804535030002,866
11บุญวัฒนา 2  นายพิษณุ คุณชื่น 044-924533 5753 วิธีพิเศษ 1703,000.000000000120100120707590000575
12จระเข้หินสังฆกิจวิทยา  นางสาวสุวพิชญ์ ประจิต 044991443 3531 ตกลงราคา 1297,700.000000000606858506750000353
13โนนสมบูรณ์วิทยา  นายเกชา เหมือนวาจา 044961088 9103 วิธีพิเศษ 3869,700.000000000180180150140150110000910
14เสิงสาง  นายวิลาศ ดวงเงิน 44447127 1,5973 วิธีพิเศษ 11,308,000.0000000002742432443222752390001,597
15เมืองคง  นายสุพล เชื่อมพงษ์ 44469075 2,1843 วิธีพิเศษ 12,258,000.0000000003553833493543813620002,184
16เทพาลัย  นายวิเชียร ทองคลี่ 044249942 2012 ตกลงราคา 1209,313.000000000274625414220000201
17บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายวิเชียร ทองคลี่ 044387122 8403 วิธีพิเศษ 1470,000.000000000160160160120120120000840
18จักราชวิทยา  นายเอกฉัตร จอดนอก 044-399167 2,2753 วิธีพิเศษ 32,056,000.0000000005004694173502442950002,275
19โชคชัยสามัคคี  ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว 044491087 3,2163 วิธีพิเศษ 13,270,000.0000000006306566114704344150003,216
20มัธยมด่านขุนทด  นายสมศักดิ์ สุขสมัย 044-389333 1,9713 วิธีพิเศษ 11,262,035.0000000002202121744604374680001,971
21หนองกราดวัฒนา  044-973561
22หนองบัวละครวิทยา  นางพัชรี รักษาสุวรรณ 044-760848 741 ตกลงราคา 165,593.000000000151617612800074
23โนนสูงศรีธานี  นายสภูษณพงศ์ เครื่องกลาง 044-379250 3,9402 วิธีพิเศษ 12,900,000.0000000005315531,6054413704400003,940
24ศรีสุขวิทยา  นายวิรพจน์ โคกเกษม 044-913177 4911 ตกลงราคา 1478,147.5000000009082101905969000491
25ธารปราสาทเพชรวิทยา  นายวิทยา ดวงใจ 044-917005 4853 ตกลงราคา 1478,000.0000000001008596707163000485
26ขามสะแกแสง  นายไกรศร ทองมูลชัย 044-385044 1,4402 วิธีพิเศษ 11,565,800.0000000002402252252502502500001,440
27เกล็ดลิ้นวิทยา  นายรังสิโรจน์ ปาลวัฒน์ 044-975228 6453 วิธีพิเศษ 1895,316.0000000001201201301039082000645
28หันห้วยทรายพิทยาคม  นายรังสรรค์ สู้สนาม 044-249258 2493 กรณีพิเศษ 1187,000.000000000284546384349000249
29ปักธงชัยประชานิรมิต  นายนิรมิตร ดวดกระโทก 044441080 2,8532 วิธีพิเศษ 11,890,000.0000000005255185304453954400002,853
30สมเด็จพระธีรญาณมุนี  นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์ 044441975 3111 ตกลงราคา 1221,689.100000000605264503748000311
31พิมายวิทยา  นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง 044-487605 3,4743 วิธีพิเศษ 13,176,000.0000000006096456585145165320003,474
32พิมายดำรงวิทยาคม  044482794 4431 ตกลงราคา 1454,000.0000000001008056815373000443
33นิคมพิมายศึกษา  นายปรีชา เพียรกลาง 044-487605 7053 วิธีพิเศษ 1584,000.000000000175145180905659000705
34ห้วยแถลงพิทยาคม  นายนิรมิต ดวดกระโทก 044391202 1,9713 วิธีพิเศษ 11,916,000.0000000003202802803203203304242371,971
35เมืองพลับพลาพิทยาคม  นางสุกัญญา แก้วมีค่า 044249121 4441 ตกลงราคา 1370,000.000000000908793403658151015444
36ชุมพวงศึกษา  นายชูชีพ แรงใหม่ 044-447223
37ขามทะเลสอวิทยา  นางมะลิวัน ศรีโคตร 044397229 8763 วิธีพิเศษ 1687,400.000000000170154172125104151000876
38หนองน้ำใสพิทยาคม  นายวิลาศ ดวงเงิน 044 412659 6153 ตกลงราคา 1499,348.0000000001201001308090653000615
39ปากช่อง  นายสุรินทร์ แพ่งจันทึก 044315034 3,2333 วิธีพิเศษ 12,590,000.0000000005505455135505455300003,233
40มัธยมวชิราลงกรณวราราม  นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ 044-935570 8903 วิธีพิเศษ 1970,000.000000000140140140200150120000890
41หนองบุญมากประสงค์วิทยา  นายประยงค์ ประทุมวัน 44330200 5261 ตกลงราคา 1495,000.00000000075103102838578000526
42บึงพะไล  นายรวิภัทร์ ชัยภัทรธนสร 44386037 5101 ตกลงราคา 1470,725.00000000010011497706069000510
43แก้งสนามนางพิทยาคม  นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ 0 4433 935 982 ตกลงราคา 169,850.00000000016182812121200098
44ภู่วิทยา  นายบันเทิง ทรงประโคน 044-475070 6683 วิธีพิเศษ 1685,000.0000000008685103140137117000668
45มิตรภาพวิทยา  นางพัชภัสสร เสนทับพระ 044-249556 1071 ตกลงราคา 176,947.000000000221810271416000107
46กระเบื้องนอกพิทยาคม  นายภราดร พวงประโคน 044-963257 1491 ตกลงราคา 1142,900.000000000302917302716000149
47บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2  นายประภาส ชาตี 044-249378 2261 ตกลงราคา 1221,802.000000000504345303028000226
48ลำทะเมนไชยพิทยาคม  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 044487605 5281 ตกลงราคา 1462,638.00000000010098100907070000528
49สีดาวิทยา  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข 044329083, 1,1103 วิธีพิเศษ 1735,800.0000000002002152301601551500001,110
50ท่าช้างราษฏร์บำรุง  นายพงษ์มิตร สิทธินอก 44321483 6583 กรณีพิเศษ 1496,300.000000000131148125789185000658
รวม 51,952 104 - 131 45,051,371.60 0 0 0 0 0 0 0 9,270 9,138 10,068 8,115 7,484 7,686 87 52 52 51,952
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน