สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพีรพงศ์ สุรเสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)  นายสุรพล ชัยวงษ์ 044430009 2761 ตกลงราคา 1192,940.0035172627152039353131000000276
2อนุบาลชุมพวงวิทยา  นายศวัช กมล 44477383 5961 ตกลงราคา 1320,703.0051476280739089294431000000596
3บ้านยางวิทยา  นายสัญชัย ขวัญมา 044-487960 3044 ตกลงราคา 1218,190.0040202928283535402821000000304
4บ้านละโว้  นายชั้น สุขทั่ว 044-487605 2511 ตกลงราคา 1157,844.004724182924232428820123000251
5พิกุลทอง  นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 044-487605 5362 ตกลงราคา 2368,069.0086555554555559295335000000536
6หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ  นายกิตติภพ สระสงครามภู 044477011 2252 ตกลงราคา 1106,174.0035303636243232000000000225
7ห้วยบงวิทยา  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 044-487605 1771 ตกลงราคา 1116,863.0031171011162118211913000000177
8บ้านตลาดไทร  นายวิชัย ไชสง 081-070-25 1611 สอบราคา 189,387.0040241817212417000000000161
9สองห้องแวงน้อยวิทยา  นายอรุณรัตน์ ไลไธสง 044-430714 803 ตกลงราคา 121,010.0017616111311600000000080
10บ้านหนองบัว  นายณัฐพล กล้าหาญ 044-487605 1641 สอบราคา 189,465.0046202029112216000000000164
11บ้านหนองแวงสามัคคี  นายเสนีย์ สมรูป 044-487605 1151 ตกลงราคา 169,539.0019121818111621000000000115
12วัดเจริญราษฎร์บำรุง  นายธานินทร์ สุขมา 044-487605 1931 ตกลงราคา 1115,545.0045181619152414161313000000193
13วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นายวาทิน แก้วไธสง 044-487605 2251 ตกลงราคา 1143,000.0040172216202315233118000000225
14บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี  นายปิยะ ประกอบผล 044-487605 1271 ตกลงราคา 165,991.003914211020149000000000127
15บ้านโคกหินช้าง  นายธานี ศิริคุณ 0862449802 771 ตกลงราคา 146,984.00195599131700000000077
16ท่าลาด  นางรัศมี อุกประโคน 044-082127 5291 ตกลงราคา 1401,249.0050503338493652425445303020000529
17บ้านพะงาดวิทยา  นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ 044-430190 2771 ตกลงราคา 1177,249.0054182817312421212439000000277
18บ้านลุงประดู่  นายสฤษดิ์ มลาศรี 044-430303 472 ตกลงราคา 126,103.001197454700000000047
19บ้านหนองตะคลอง  นายไตรภพ พุฒนอก 044-082130 744 ตกลงราคา 144,803.0013671212101400000000074
20บ้านหนองนกคู่  นายอภิชาติ คำแก้ว 044762014 1741 ตกลงราคา 1106,540.0037122116161715121612000000174
21บ้านหนองปรือแก้ว  นายสมุทร อินทลี 0822290122 423 ตกลงราคา 125,786.0010331901600000000042
22บ้านโคกเพชร  นายธีรภัทร มูลเทพ 044-487605 951 ตกลงราคา 126,895.001515131710121300000000095
23บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 0 2261 ตกลงราคา 1134,614.0053222120182825151212000000226
24บ้านโนนรัง  นายประมวล ผาสุข 0812656429 4191 กรณีพิเศษ 1274,143.0070254530362340505050000000419
25บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์  นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 044-487605 691 ตกลงราคา 145,296.00169911551400000000069
26บ้านหนองตาด  นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 044-082121 1131 ตกลงราคา 162,626.002417151715178000000000113
27บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  นายจักรี บุญเที่ยง 044-487605 1281 ตกลงราคา 171,207.0033181610211317000000000128
28บ้านใหม่พัฒนา  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 044-430319 841 ตกลงราคา 153,965.0021111181371300000000084
29บ้านใหม่ปฎิรูป  นายวัฒนา ขันแข็ง 044-487605 1955 ตกลงราคา 1126,926.0029191520201120231622000000195
30โนนขุยสามัคคี  นายประภาส ร่มสุข 044-430321 1072 ตกลงราคา 157,493.003110207141114000000000107
31บ้านเมืองไผ่  นายชวน ชัยภักดี 044-430118 601 ตกลงราคา 132,647.001759776900000000060
32บ้านหนองหลักสามัคคี  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 044-487605 1454 ตกลงราคา 187,552.003512101212618151510000000145
33ประโดกสามัคคี  นายประยุทธ ผลาทิพย์ 044-487605 941 ตกลงราคา 152,684.002414111110131100000000094
34บ้านโนนยอ  นายณัฐพล กล้าหาญ 044-487974 3741 ตกลงราคา 1214,294.0070343324273445283536800000374
35บ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี)  นางณัฐพร ธรรมโส 883 ตกลงราคา 151,510.00161113131391300000000088
36บ้านดอนลำดวน  นายไพฑูรย์ ทบลม 0-4434-032 1061 ตกลงราคา 160,963.001817112317128000000000106
37บ้านประสุข  นายเพชร กล้าหาญ 044-487605 3641 ตกลงราคา 1296,595.006533302229342629273119316000364
38วัดโชติการาม  นายเดชา มีศิลป์ 044-249334 4583 ตกลงราคา 1299,479.0074484348464043423737000000458
39อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร ไพราม 044-430492 1772 ตกลงราคา 1105,755.0034172818212138000000000177
40โนนตูม "ราษฎร์รังสรรค์"  นายสนธยา เมยมงคล 044249479 1592 ตกลงราคา 290,300.0036172120251921000000000159
41บ้านสว่างนาดี  นางชูศรี บุญเที่ยง 0 501 ตกลงราคา 129,741.0011473513700000000050
42บ้านสาหร่ายวิทยา  นายธานินทร์ สุขมา 0862627780 1791 ตกลงราคา 1133,138.00421514142023211479000000179
43บ้านหนองโดนรกฟ้า  นายวินัย เจริญรัมย์ 044082136 763 ตกลงราคา 139,010.002556111010900000000076
44บ้านหนองหว้าตาดำ  นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ 2912 ตกลงราคา 1141,232.0042252533282721253332000000291
45วัดสองพี่น้อง  นายอนุพงษ์ วงค์ธนา 044-249519 2171 ตกลงราคา 1134,327.0052211225122022131921000000217
46หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)  นายสนธยา เมยมงคล 044-487605 582 ตกลงราคา 129,179.001885884700000000058
47ชุมชนโนนแดง  นายอุดม แข็งขัน 044485104 6892 ตกลงราคา 1500,000.00137556257645658826256000000689
48บ้านจาบ  นายเกษม สมมาตย์ 044-487605 411 ตกลงราคา 123,934.001414575500000000041
49บ้านดอนตัดเรือ  นายชัยวัตร เลิศนา 044-475249 1532 ตกลงราคา 296,075.0032817209188101417000000153
50บ้านสำพะเนียง  นายอำนวย ดงนอก 0 2202 ตกลงราคา 1157,237.003518221124171518111028110000220
51บ้านหนองบง  นายบุญยก งานฉมัง 044-430340 445 ตกลงราคา 229,588.001164585500000000044
52วัดบ้านตะเภาหนุน  นายเกรียงศักดิ์ ทันใจ 044-487605 811 ตกลงราคา 143,339.002411713671300000000081
53บ้านโกรกสำโรง  นายทองด้วง โพธิจักร 0 1131 ตกลงราคา 169,707.002712676101310166000000113
54บ้านดอนยาว  นายทองรวม สถิตย์พงษ์ 044-977225 1671 ตกลงราคา 1102,920.0035151411241016121515000000167
55บ้านนาดี  นายสิริวิชัย มีระหันนอก 0868702717 411 ตกลงราคา 130,532.0085510013000000000041
56บ้านโนนตาเถร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 044-487605 721 ตกลงราคา 140,965.0026485681500000000072
57บ้านป่าตะแบง  นายถวิล รัตนพร 044-487605 1073 ตกลงราคา 168,735.001848137111171414000000107
58บ้านหนองม่วง  นายปัญญา สิทธิ์จันทรเสน 044-430341 441 ตกลงราคา 124,765.001076555600000000044
59วัดบ้านโคกหนองแวง  นายพร้อม นาสวาสดิ์ 044-430342 2881 ตกลงราคา 1211,295.0043181927191521252729131715000288
60คูเตยราษฎร์สามัคคี  นายจักรพัฒน์ พรมศิริ 044-430004 621 ตกลงราคา 132,382.0020859413300000000062
61บ้านฝาง  นายทองพูน จอดนอก 093-261669 221 ตกลงราคา 110,973.00444304300000000022
62บ้านหนองหญ้าขาว  นายวิริทธิ์พล พลสม 044-487605 792 ตกลงราคา 146,498.001571751451600000000079
63วังหินประชาสรรค์  นายวิธาร ช่างทอง 044-487605 2591 ตกลงราคา 1169,473.0043211724182621303128000000259
64แกสำโรงวิทยา  นายเพชร โฉมไทยสง 088-329379 663 ตกลงราคา 134,000.0010101141171300000000066
65วัดบ้านทุ่งรี  นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์ 044-430236 854 ตกลงราคา 240,951.0023108121291100000000085
66วัดบ้านหินตั้ง  นายเอนก สังมาตร 044-430241 393 ตกลงราคา 115,356.001077353400000000039
67บ้านกระทุ่มราย  นายเจริญ ดวงมาลัย 1461 ตกลงราคา 193,288.00421310781214101218000000146
68บ้านเขว้าวิทยา  นายสุนทร ไพรงาม 044-754695 1563 ตกลงราคา 371,559.20351379101218201616000000156
69ปราสาทหินนางรำ  นางสมควร จงเจือกลาง 044-754797 551 ตกลงราคา 132,169.001247959900000000055
70บ้านหนองแวง  นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 044-430447 1131 ตกลงราคา 165,987.0031131714121610000000000113
71วัดบ้านดอนตะหนิน  นายประวัติ พรมมิราช 044-487605 1142 ตกลงราคา 157,177.002417191613169000000000114
72วัดบ้านสี่เหลี่ยม  นายเกรียงศักดิ์เกษทองมา 044-430536 611 ตกลงราคา 129,552.0022712756200000000061
73วัดบ้านหนองเดิ่น  นายสันติ ภูสำเภา 044-430367 531 ตกลงราคา 122,464.0012391087400000000053
74วัดบ้านหนองสะแบง  นางแสงเดือน สาสีดา 044-487605 451 ตกลงราคา 127,210.007501468500000000045
75ช่องแมวพิทยา  นายบุญธรรม ยมนัตถ์ 0815794978 1892 ตกลงราคา 176,000.004016119201816182021000000189
76ดอนมัน  นายวิชัย จันทพรม 044-430368
77ดอนใหญ่พัฒนา  นางทองจันทร์ นวลสนิท 0817906492 311 ตกลงราคา 120,000.00833336500000000031
78บ้านละเลิงหิน  นายยอดชาย ทึนหาร 044-082322 631 ตกลงราคา 135,856.45148710861000000000063
79บ้านหนองแสง  นายสุธวัช เพ็งพินิจ 044-430370 732 ตกลงราคา 144,839.0011871211111300000000073
80วัดปลักแรต  นายวงศกร คงอินทร์ 044-487605 1451 ตกลงราคา 181,412.0034192117172116000000000145
81สระประดู่  นายโกมิน บุญมา 0819997724 1174 ตกลงราคา 169,336.0022141314191619000000000117
82หนองกรดวิทยา  นายศิริชัย ปิ่นศิริ 044-487605 421 ตกลงราคา 120,832.001439334600000000042
83บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044-487605 532 ตกลงราคา 117,097.0013321097900000000053
84บ้านโนนสูง  นายจิรทิปด์ พลภูงา 044-430540 1982 ตกลงราคา 1113,297.0044111428182021201012000000198
85บ้านฝาผนัง  นายปรินทร์ ศรีษะเนตร 044-487605 361 ตกลงราคา 116,708.00774535500000000036
86บ้านวังม่วง  นายวรากร วรสาร 044-249450 591 ตกลงราคา 131,787.0016105966700000000059
87บ้านหญ้าคา  นายสำเริง การบรรจง 044-430539 1692 ตกลงราคา 1101,050.004112161718111315179000000169
88วัดบ้านขี้เหล็ก  นายพิเชษฐ์ พุทไธสง 044-430373 261 ตกลงราคา 111,543.00753232400000000026
89วัดบ้านทุ่งสว่าง  นายนพดล โสดาปัดชา 2592 ตกลงราคา 2165,570.0044182626262925251228000000259
90ชุมชนประทาย  นายประเสริฐ หมีทอง 044-479255 7953 วิธีพิเศษ 1489,000.0080110110125120115135000000000795
91ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)  นายกุลศักดิ์ นนตานอก 1233 ตกลงราคา 173,376.0027101810141918025000000123
92บ้านตลาดไทร  นายไพฑูรย์ การเพียร 044-487605 1303 ตกลงราคา 179,469.00241312151613167140000000130
93บ้านเตยกระโตน  นายเวียงแก้ว ธรรมสาร 0819335275 1431 ตกลงราคา 181,177.0029191913192123000000000143
94บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  นายสว่าง แว่นไธสง 0 851 ตกลงราคา 146,863.00201112131212500000000085
95บ้านประทาย  นายพนม สมนอก 044-430371 932 ตกลงราคา 152,743.00201315101116800000000093
96บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายอนันต์ ปัจจัย 044-430377 131 ตกลงราคา 14,800.00006114100000000013
97บ้านหันเตย  นายบุญธรรม สียางนอก 044-479167 962 ตกลงราคา 138,978.002111111010151800000000096
98วัดบ้านถนนโพธิ์  นายจรูญ จันทจร 044-430544 631 ตกลงราคา 136,437.0014987571300000000063
99วัดบ้านหนองกก  นายพัฒพงษ์ อัคขะรา 044-430664 772 ตกลงราคา 143,745.001912957111400000000077
100บ้านดอนวัว  นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 044-430705 543 ตกลงราคา 128,482.001766666700000000054
101บ้านดอนสามัคคี  นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 433 ตกลงราคา 122,355.001364934400000000043
102เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)  นายวีรเดช จันทนุกูล 044-487605 1672 ตกลงราคา 1110,735.0021181114201819141220000000167
103รวมมิตรพัฒนา  นายธัชพล อ่อนสุวรรณ 044-487605 1211 ตกลงราคา 177,000.002391491511137137000000121
104วัดบ้านหนองคู  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 044-487605 491 ตกลงราคา 125,314.000119956900000000049
105หนองม่วงหนองแวง  นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 0 791 ตกลงราคา 1400,061.002581211136400000000079
106โนนเพ็ดวิทยา  นายทวี บุไธสง 044-430375 431 ตกลงราคา 128,063.005364511900000000043
107บ้านคึมหญ้านาง  นายวุฒิพล พลเดชา 044-082337 513 ตกลงราคา 118,040.0018733731000000000051
108บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  นายเสกสรร วรรณสุข 044-487605 964 ตกลงราคา 131,195.003279189111000000000096
109บ้านหนองบัวนาค  นายอุดม ทะชาดา 044-430541 1771 ตกลงราคา 182,821.0033141515231115152115000000177
110บ้านหนองพลวงน้อย  นางนริศรา วงษ์จันลา 0 613 ตกลงราคา 135,035.0011991369400000000061
111วัดบ้านโคกพระ  นายวันชัย เทพศรี 044-981606 1353 ตกลงราคา 355,723.0027202118201712000000000135
112วัดบ้านโคกสีโนนรัง  นายฉลอง เดินรีบรัมย์ 044-487605 358 ตกลงราคา 118,034.00625744700000000035
113วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว  นายเสกสรรค์ ทีทา 044-430242 1183 ตกลงราคา 158,707.902511177101311888000000118
114ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  นางกนิษฐา ช่างถม 044-487605 702 ตกลงราคา 141,928.009111581010700000000070
115ไตรราษฎร์สามัคคี  นายอัศวิน แสงปาก - 591 ตกลงราคา 132,611.0016116747800000000059
116บ้านหนองพลวง  นางสาวปฐมา เทพามาตย์ 044-980402 1401 ตกลงราคา 193,109.0021101411111519111018000000140
117วัดบ้านโคกเพ็ด  นายเพทาย คำวิจิตร์ 044-430234 503 ตกลงราคา 131,542.0052912710500000000050
118วัดบ้านตำแย  นายอารมณ์ วัดไธสง - 1611 ตกลงราคา 1105,222.0024181211132515131317000000161
119วัดบ้านนางิ้ว  นายสุทัศน์ สมน้อย 044 43054 601 ตกลงราคา 123,029.0016891252800000000060
120วัดบ้านหนองขาม  นายประมวล เซ็นนอก 044-487605 483 ตกลงราคา 110,000.001288356600000000048
121วัดบ้านหนองคึม  นางปิ่นมุก สมน้อย 044-487605 1491 ตกลงราคา 1100,790.001715168121518181416000000149
122หนองกุงวันชาติ  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044-487605 541 ตกลงราคา 128,869.0016437137400000000054
123คมเพชรวิทยาคาร  นางสาววินิดา สุนพคุณศรี 044-082345 901 ตกลงราคา 142,590.001711446118911900000090
124บ้านหนองห่าง  นายสว่าง แว่นไธสง - 311 ตกลงราคา 115,622.001073242300000000031
125บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)  นายเอกสรรค์ บุญฮวด 044-981055 1675 ตกลงราคา 180,853.0037131114122118161015000000167
126สัมพันธมิตรวิทยา  นายนิพนธิ์ รมณ์ชิต 044-487605 662 ตกลงราคา 133,292.0015986613900000000066
127สี่แยกศรีอรัญวิทยา  นางกนิษฐา ช่างถม 044-430546 1303 ตกลงราคา 170,000.0020121581419811914000000130
128อัมพวันวิทยา  นายเอกภพ ภายศรี 044-754873 281 ตกลงราคา 117,293.00624544300000000028
129จารย์ตำรา  นายแสวง ชาญเขว้า 044-082455 1971 ตกลงราคา 172,858.0040211718211818151415000000197
130บ้านชีวาน  นายสานิตย์ ถนอมกลาง 044-754419 882 ตกลงราคา 147,825.0025910121081400000000088
131บ้านซาด  นางประคอง ลัดกลาง 044-487605 551 ตกลงราคา 132,572.0098831141200000000055
132บ้านดอนเขว้า  นางวันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร 0812825168 2241 ตกลงราคา 1146,022.0042151120163124181928000000224
133บ้านถนน  นางสาวพิสมัย ขวัญมา 044-430078 601 ตกลงราคา 131,401.0018491095500000000060
134บ้านทับควาย  นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ 044-430556 411 ตกลงราคา 119,381.001750660700000000041
135บ้านท่าหลวง  นายกฤตพล ยอดนาม 044-481273 1585 ตกลงราคา 185,761.0032152421202818000000000158
136บ้านโนนม่วง  นายอภินันท์ บุญศรี 044-430559 472 ตกลงราคา 126,224.002093613500000000047
137บ้านกระเบื้อง  นายสมยศ สีใส 044-430019 572 ตกลงราคา 131,747.0015783861000000000057
138บ้านขามใต้  นายผจญ ขยันงาน 044-487605 452 ตกลงราคา 123,582.0016550410500000000045
139บ้านดงประชานุกูล  นายวัชระ นรินทร์นอก 044-966000 4271 ตกลงราคา 1271,798.0074364236414937393934000000427
140บ้านตลาดประดู่  ว่าที่ร้อยตรี สุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 093-502666 372 ตกลงราคา 121,663.007332150700000000037
141บ้านโนนโชงโลง  นายศุภณัฐ กัณนอก 044-487605 2392 ตกลงราคา 1153,477.0039212021321516252525000000239
142บ้านโนนตะแบก  นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 044-430402 791 ตกลงราคา 144,647.002011961213800000000079
143บ้านโนนพุทรา  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 044-487605 1331 ตกลงราคา 176,431.002418138272617000000000133
144บ้านมะกอก  นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 044-487605 1461 ตกลงราคา 190,687.002619101711131017149000000146
145บ้านศาลา  นายอำนวย เยี่ยงเสือ 044-430058 681 ตกลงราคา 137,962.0017899781000000000068
146ราษฎร์สโมสร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 044-487605 3591 ตกลงราคา 1218,011.0077403034223434253231000000359
147ชุมชนบ้านวังหิน  นายพรศักดิ์ ค้าขาย 044-487605 2001 ตกลงราคา 1107,560.0061261814252927000000000200
148นิคมสร้างตนเองพิมาย ๓  นายกรช โพธิสม 044-430559 1223 ตกลงราคา 166,057.003581618161415000000000122
149นิคมสร้างตนเองพิมาย ๕  นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์ 044-082467 1193 ตกลงราคา 162,168.0037131518111312000000000119
150นิคมสร้างตนเองพิมาย 6  นายรังษี ตั้งคณา 044-487605 1064 ตกลงราคา 152,834.00232092311911000000000106
151บ้านดอนแซะ  นายมงคล อินทร์ทอง 044-430404 1581 ตกลงราคา 190,341.0037201816192424000000000158
152บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี  นายบุญชู นมัสการ 044-487605 1482 ตกลงราคา 291,634.00331417181017131088000000148
153บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  นายอุทัย ชารัญจ่า 044082460 1273 ตกลงราคา 170,873.003491413212115000000000127
154บ้านสะแกงาม  นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์ 044-082461 1142 ตกลงราคา 164,804.002022161819118000000000114
155บ้านใหม่ฉมวก  นายวันชัย ปานสาลี - 1601 ตกลงราคา 1100,592.003091415191819151011000000160
156ชุมชนบ้านหนองจิก  นายอาณัชร์ ศรีทอง 044-487605 3441 ตกลงราคา 1172,671.006232473342223638320000000344
157บ้านกล้วย  นางณัฐพร พันธ์รักษา 2141 ตกลงราคา 1129,880.0046202022201514231321000000214
158บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)  นายบุญยัง จันทร์แก้ว 044-249738 1942 ตกลงราคา 2169,166.002517322422191481518000000194
159บ้านตะคร้อ  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 044-487605 1101 ตกลงราคา 164,093.0022121315181614000000000110
160บ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ)  นายนิติ ค้ายขาย 044-482634 3922 ตกลงราคา 2248,819.0066453043423458201737000000392
161บ้านลุงตามัน  นางขวัญใจ กาศก้อง 044-430011 3791 ตกลงราคา 1234,038.0067254642325734203224000000379
162บ้านหนองขาม  นางบุณยะวีร์ เลิศสวพัชร์ 044-430406 2652 ตกลงราคา 1189,708.0054272123222324212723000000265
163บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายบัวโฮม โพธิพันไม้ 044-482996 2731 ตกลงราคา 1175,107.0045241829302530252720000000273
164กุลโน  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ - 9703 วิธีพิเศษ 1577,900.00130128138144143143144000000000970
165ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)  นายวิวัฒน์ มาลาศรี 044-487605 2312 ตกลงราคา 1164,760.0022131411102018504528000000231
166บ้านกระเบื้องใหญ่  นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ 044966208 3031 ตกลงราคา 1168,548.0048252724232626303737000000303
167บ้านฉกาจช่องโค  นางสาวกิตติมา งามจันทร์ 0610581632 1193 ตกลงราคา 167,302.0027171620121413000000000119
168บ้านเตยประชาบำรุง  นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 044-430077 1642 ตกลงราคา 163,272.0039242425151819000000000164
169บ้านพุทรา  นายวิรัส ภูบุญศรี 044-482758 3541 ตกลงราคา 1200,991.0078434248484451000000000354
170บ้านม่วงขามประชารักษ์  นายอุดม อุ่นใจ 044-430663 221 ตกลงราคา 110,663.001030024300000000022
171พิมายสามัคคี 1  นายบรรจบ ระบือสันเทียะ 044965300 6323 ตกลงราคา 1422,000.0040757170796663605454000000632
172อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ 044471987 1,2362 วิธีพิเศษ 1691,900.001461631321752022092090000000001,236
173บ้านคล้า  นายอำพร ขานกระโทก 044-487605 761 ตกลงราคา 145,124.001651297121500000000076
174บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)  นายปราการ มานะงาน 044-482926 1901 วิธีพิเศษ 1115,605.004018161815172120187000000190
175บ้านท่าแดง  นายวินัย อริยะเดช 044-007181 582 ตกลงราคา 133,199.001549669900000000058
176บ้านสัมฤทธิ์  นางผกากรอง สืบค้า 044-487605 1822 ตกลงราคา 2102,681.004214111811281519159000000182
177บ้านหวายโนนโพธิ์  นายสุภีร์ สีพาย 044-487605 1511 ตกลงราคา 169,665.0032172018201925000000000151
178มะค่าสามัคคี  นายทรงพจน์ แสงสุบิน - 2401 ตกลงราคา 1122,120.0039182515202617352619000000240
179วัดวังน้ำ  นายณรงค์ ถนัดค้า - 1791 ตกลงราคา 170,505.0042181727212628000000000179
180นิคมสร้างตนเองพิมาย ๒  นายวิเชียร ขุนภักดี 2422 ตกลงราคา 1138,617.0049412930293232000000000242
181นิคมสร้างตนเองพิมาย 4  นายผิน สดกลาง 044-487605 3542 ตกลงราคา 1218,695.0079252928263636304322000000354
182บ้านดอนหวาย  นายธเนศ ทองน้อย 044-487605 932 ตกลงราคา 154,332.0028154912121300000000093
183บ้านหนองบัวคำ  นายอภิวัฒน์ ชนะชัย 0-4443-016 812 ตกลงราคา 141,806.001971010819800000000081
184บ้านหนองโสน  นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า - 491 ตกลงราคา 126,043.0014785131100000000049
185เพชรหนองขาม  นายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง 044-487605 5062 ตกลงราคา 1370,432.0065473948294537453440302720000506
186หนองบัวลอย  นายวุฒิชาติ มวยดี 044-487605 1082 ตกลงราคา 163,716.002011722171516000000000108
187เมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายวรทัศน์ กรุพิมาย 044-229-11 2151 วิธีพิเศษ 1114,574.000182926352727221318000000215
188บ้านนางโทพัฒนา  นายปฐมสุข สีลาดเลา 044-467287 1303 ตกลงราคา 173,657.0033181210182118000000000130
189บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  นายวุฒิชัย ไชยสุริยวิรัตน์ 044-430717 432 ตกลงราคา 122,412.001254746500000000043
190บ้านโนนเพชรพิทยาคม  นายแทน ด่านแก้ว 872 ตกลงราคา 245,178.001991214916800000000087
191บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล  นายวิชิต คำจันทร์ 044-487605 1823 ตกลงราคา 1124,399.002991011182211133029000000182
192จตุคามพิทยาคม  นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ 044-487605 921 ตกลงราคา 150,172.00261071411121200000000092
193บ้านกระเบื้องวิทยาคาร  นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ 044-487605 1471 ตกลงราคา 182,610.0036231419171919000000000147
194บ้านครบุรีศึกษา  นายสมบัติ วรรณา 044-963236 2683 ตกลงราคา 1168,000.0048262522232724321823000000268
195บ้านละหานสามัคคี  นายประยงค์ สารภูมิ 044762011 1981 ตกลงราคา 1126,008.004620919182813191115000000198
196โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ  นายแทน ด่านแก้ว 044-430095 462 ตกลงราคา 116,093.0015725210500000000046
197ท่าเรือวิทยา  นายประยงค์ สารภูมิ 044-487605 1114 ตกลงราคา 168,670.001971510162420000000000111
198บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  นายประทวน ด่านแก้ว 044-487605 2782 ตกลงราคา 1184,134.0043322420202032302829000000278
199บ้านโนนปีบ  นายสุริยะ พิมพ์พรหมา 044-487605 381 ตกลงราคา 120,312.00946435700000000038
200อรพิมวิทยา  นายชัชวาลย์ ศรีแก้ว 044-082489 1301 ตกลงราคา 1125,385.0028151614211818000000000130
201เมืองจากวิทยา  นางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 044-487605 2273 ตกลงราคา 1135,160.0052202120342014121717000000227
202บ้านโนนตำหนัก  นายนิธิวัชร์ พันธ์วรารักษ์ 044-430461 614 ตกลงราคา 144,043.00858109101100000000061
203บ้านโนนไม้งาม  นายธนพล นาเลาห์ 044-430270 823 ตกลงราคา 147,004.001588111813900000000082
204ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา  นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ 044-964103 1713 กรณีพิเศษ 2105,699.00262021181322231495000000171
205บ้านขุยวิทยา  นายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 0971518981 2161 ตกลงราคา 1110,381.0038221714162517203116000000216
206บ้านลำทะเมนชัย  นายชูชาติ บุบผาสุข 044-487605 1211 ตกลงราคา 171,578.0022161614221318000000000121
207บ้านไพล  นายสุเวช เจียมใจ 044-964715 1301 ตกลงราคา 177,362.003111191571816616000000130
208บ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง  นายประยงค์ กรุพิมาย 044-487605 712 ตกลงราคา 142,803.0016515899900000000071
209บ้านหนองแวง  นายอุดม อุดมบุญ 044-430186 812 ตกลงราคา 248,851.0012121212991500000000081
210บ้านอ้อประชาสามัคคี  นายปณิพล นานา 044-487605 2632 ตกลงราคา 2272,607.00395131816302625301225177000263
211บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา  นายประมวล สุขโน 044-082496 1682 ตกลงราคา 2104,734.003013171317161922174000000168
212บ้านมาบป่าแดง  นายธนเดช โภคินชุติวัต 0610584024 831 ตกลงราคา 138,252.002381581091000000000083
213บ้านสี่เหลี่ยม  นางอรัญญา สุขโน 044-487605 1422 ตกลงราคา 255,246.4033201720161917000000000142
214บ้านหนองจาน  นายบุญศรี แสนคำ 044-487605 901 ตกลงราคา 144,068.0024121415515500000000090
215บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 044-028494 662 ตกลงราคา 136,351.00161188413600000000066
216วัดจันทนาราม  นายศราวุธ พิมละมาศ 044-487605 1843 ตกลงราคา 1107,134.0034242831221629000000000184
217บ้านหนองมะเขือ  นายภิญโญ กันหา 044-487605 2802 ตกลงราคา 1219,220.000302927265030332629000000280
218บ้านหนองจานใต้  นายสุริยนต์ กัลยาณี 044-487605 2443 ตกลงราคา 1129,000.0057333332253430000000000244
219บ้านช่องแมว  นายจำนงค์ สินอยู่ 044-991992 1573 ตกลงราคา 184,752.0034182025182418000000000157
220บ้านโสกดู่  นายสมชัย นิยันตัง 044082502 501 ตกลงราคา 124,331.00976659800000000050
221บ้านหนองดู่  นายสุวโรจน์ ยิ่งธนฐานนันท์ - 562 ตกลงราคา 130,066.0016666106600000000056
222บ้านหนองม่วงวิทยาคาร  นายอภิลักษณ์ จรไธสง 0810651860 2172 ตกลงราคา 240,304.000314126252821201312000000217
223บ้านหนองยาง  นายธนา สะลิวรรณ์ 044-964518 1112 ตกลงราคา 175,186.00201088159910139000000111
224บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  นายนรศักดิ์ สีลา 044-487605 752 ตกลงราคา 139,656.0024788991000000000075
225หนองอ้อวิทยาคม  นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า 044-487605 1092 ตกลงราคา 158,984.003011191591015000000000109
รวม 35,852 409 - 249 21,800,013.95 6,659 3,682 3,784 3,863 3,878 4,129 4,104 1,867 1,839 1,705 154 107 81 0 0 0 35,852
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน