สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 6  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสนอง สุดสะอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านดอนไผ่  นางรัชนก กัณหะสุต -
2บ้านโนนระเวียง  นายบรรจบ บุษย์ศรี - 2401 วิธีพิเศษ 1187,317.0046313524432734000000000240
3บ้านโนนสูง  นายอำพร บาลเย็น 044-082016 923 ตกลงราคา 151,610.00211311161061500000000092
4บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  นางทิพวรรณ์ เทพเรียน - 873 ตกลงราคา 147,482.002810687141400000000087
5บ้านสีสุก  นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ 044386164 1302 ตกลงราคา 175,942.0026151614212612000000000130
6บ้านโสกสนวน  นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง - 511 ตกลงราคา 132,442.00979566900000000051
7บ้านหนองโคบาล  นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม 1561 ตกลงราคา 1115,366.0042148161711151689000000156
8บ้านหนองเต่า  นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน 044833056 2882 กรณีพิเศษ 1183,676.0057212833343131191816000000288
9บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)  นางอุดมพร พันธุ์ธรรม 044430651 1741 ตกลงราคา 195,646.0051172518272214000000000174
10บ้านกอก  นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์ 044430022 181 ตกลงราคา 115,084.00213422400000000018
11บ้านแก้งสนามนาง  นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย 044082008 951 ตกลงราคา 162,030.001910138779841000000095
12บ้านโนนรัง  นายเสรี แสงทองเขียว 044339239 1531 ตกลงราคา 170,993.0035142124171824000000000153
13บ้านโนนสำราญ  นางสายพิน บุษย์ศรี 044430469 1963 วิธีพิเศษ 1136,889.0048141921171917111713000000196
14บ้านหนองสะเดา  นายสนอง เรืองประทีป 044339299 381 ตกลงราคา 132,899.00783454700000000038
15บ้านหินลาดหนองโดน  นายนิติภูมิ การนา 044848251 921 ตกลงราคา 147,567.002881398121400000000092
16บ้านอุทัยทอง  นางราชาวดี สายแก้วลาด 044339025 891 ตกลงราคา 147,159.0018122011781300000000089
17บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ  นายประชัน ชาวสามทอง 044339043 2151 ตกลงราคา 1105,207.0037181827201922192312000000215
18บ้านนาแค  นายสายชล ทรงด้วงทุม 044754896 791 ตกลงราคา 153,563.00129121010121400000000079
19บ้านศาลาหนองขอน  นายคงฤทธิ์ ผาผง 044430277 2152 ตกลงราคา 2116,008.004622212427221713167000000215
20บ้านโสกน้ำขุ่น  นางละเอียด เอี่ยมศรี 044430467 563 ตกลงราคา 132,755.00107114114900000000056
21บ้านหนองขามน้อย  นางสุภัทรินทร์ วงศา - 351 ตกลงราคา 123,426.0010412351000000000035
22บ้านหนองขามนาดี  นายกนก จำปามูล 0653062663 1813 ตกลงราคา 1100,512.0046221926261824000000000181
23บ้านหนองบง  นายสมจิตร มะธิปะโน 044430465 513 ตกลงราคา 135,979.008486761200000000051
24บ้านหัวหนองฯ  นายวินัย ทองเชิดชู 044339416 554 ตกลงราคา 127,406.0094148821000000000055
25บ้านโคกเสี่ยว  นางสิริพร ศรีอภัย 0813214492 1233 ตกลงราคา 165,741.00341513289816000000000123
26บ้านน้อยหนองหนาด  นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว 0872518606 1191 ตกลงราคา 160,000.0025161816151811000000000119
27บ้านปอบิด  นายสมัคร ยศกระโทก 044459366 1571 ตกลงราคา 1119,105.002913167101319171320000000157
28บ้านเมืองคง  นายวีระชัย บุญกลาง - 1612 วิธีพิเศษ 181,237.003413181719161210517000000161
29บ้านสี่เหลี่ยม  นางสาวอรัญญา โตค้างพลู - 211 ตกลงราคา 110,282.00832221300000000021
30บ้านหนองบง  นางสมพร หาญภักดีรัตน์ 44459174 191 ตกลงราคา 110,473.00611052400000000019
31บ้านหนองหว้า  นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ 1761 ตกลงราคา 1116,103.0026111814171215251622000000176
32วัดกู่สามัคคี  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ 044430291 1181 ตกลงราคา 161,928.002613182018194000000000118
33บ้านโคกตะพาบ  นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ 044430045 821 ตกลงราคา 147,207.002337313201300000000082
34บ้านตะโกโคก  นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์ 0898658835 1721 ตกลงราคา 1161,273.003516141717231718123000000172
35บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง 0 602 ตกลงราคา 131,871.001841041110300000000060
36บ้านตะหนอด  นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ - 271 ตกลงราคา 116,691.00544045500000000027
37บ้านตาจั่น  นายขวัญนคร สังขรัตน์ 0817908274 2191 ตกลงราคา 1138,869.0041271315161928221820000000219
38บ้านหนองบัวทุ่ง  นายผดุง เกิดศรีทอง 0817250593 1472 ตกลงราคา 180,348.00351291911152110105000000147
39ปริยัติไพศาล  ดร.สรายุทธ โตนอก 044430222 2111 ตกลงราคา 196,920.0037162515251229201913000000211
40ชุมชนบ้านวัด  นายธนยศ ปะเสทะกัง 044978030 2602 ตกลงราคา 1160,253.0053203426193232121022000000260
41บ้านกระถิน  นางนภาพรรณ นาดี 044430017 861 ตกลงราคา 129,519.0022131410714600000000086
42บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล 0973417694 1073 ตกลงราคา 156,407.003215129171111000000000107
43บ้านคอนเมือง  จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ 044978027 1861 ตกลงราคา 199,079.0035201918201315161812000000186
44บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ 044082050 475 สอบราคา 12.001129467800000000047
45บ้านมะค่า  นางสาวธิดารัตน์ มะละปัทธิ 044430289 631 ตกลงราคา 130,479.0022644912600000000063
46บ้านหนองบัวสามัคคี  นายไพโรจน์ เนตรกลาง 982 ตกลงราคา 164,397.00211891412101400000000098
47บ้านหนองพรานปาน  นายกำธร คำเทียนทอง 044082052 1733 วิธีพิเศษ 1109,352.0033121814171218171418000000173
48บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง 044430300 941 ตกลงราคา 152,247.002411915189800000000094
49บ้านดอนทะแยง  นายพล ชินอ่อน 0871984855 1182 ตกลงราคา 170,362.0017201916171613000000000118
50บ้านตะโก  นายสมพร หาญนอก 1811 ตกลงราคา 1102,956.0037282725222319000000000181
51บ้านทัพมะขาม  นายประสาท ญาณบุญ 44430080 1072 ตกลงราคา 159,968.0024211115101214000000000107
52บ้านประคำ  นายไมตรี ทองเพชร 044082059 1772 ตกลงราคา 1117,264.0028141322141424131916000000177
53บ้านปรางค์  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 044970273 1801 ตกลงราคา 196,016.0043162329211929000000000180
54บ้านหนองบัว  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 0818723250 702 ตกลงราคา 126,483.00181012597900000000070
55บ้านเก่าค้อ  นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก 044430306 1321 ตกลงราคา 1116,048.00261410913111012189000000132
56บ้านโจด  นายสมเกียรติ ใจเอื้อ 044082065 1341 ตกลงราคา 186,144.0020181191514915914000000134
57บ้านดอนกลาง  นายอุทัย มาลำโกน 044430308 2161 ตกลงราคา 1135,336.0044161316231524252713000000216
58บ้านทองหลาง  นายไกรวุฒิ สว่างเมือง 044430079 621 ตกลงราคา 137,982.0098109128600000000062
59บ้านหนองบัวกระจาย  นายคำพี ตรงกลาง 044430299 2872 ตกลงราคา 1183,388.0052293521292624241829000000287
60บ้านหนองม่วง  นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก 0899455782 1581 ตกลงราคา 1100,372.0025151615101218171812000000158
61บ้านหมัน  นายบรรลือ พุฒกลาง 0
62ชุมชนคงวิทยา  นายอนันท์ ยิ่งนอก 044459097 8823 วิธีพิเศษ 1503,200.00140110110115135132140000000000882
63บ้านโคกเพ็ด  นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 413 ตกลงราคา 323,066.001045656500000000041
64บ้านดอนใหญ่  นายสง่า ทองสวัสดิ์ - 1531 ตกลงราคา 193,528.00311691716131417128000000153
65บ้านตลุกหินปูน  ว่าง 044430303 401 ตกลงราคา 124,500.0010512523300000000040
66บ้านศรีนิมิต  - - 341 ตกลงราคา 118,659.001152444400000000034
67บ้านหนองแขม  นายวิเชียร หาญสงคราม 044459261 1272 วิธีพิเศษ 166,415.004291516151218000000000127
68บ้านไทรโยง  นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว 044430681 571 ตกลงราคา 129,830.002273844900000000057
69วันครู 2502  นายสมยศ หล้าเพชร 044459050 2863 วิธีพิเศษ 1176,000.0045302830312532252020000000286
70บ้านตลุกสาหร่าย  จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง 044430070 1403 ตกลงราคา 173,881.0043191220131716000000000140
71บ้านตากิ่ม  นายศตวุฒิ รื่นกุหลาบ 044461382 1891 ตกลงราคา 1133,635.004217121726162012918000000189
72บ้านโนนเต็ง  นายอนุสรณ์ ควรขุนทด 044430298 2111 ตกลงราคา 1125,352.005524231620191681614000000211
73บ้านหนองสะแก  นายสมุทร หมั่นกิจ - 851 ตกลงราคา 148,580.00211311610141000000000085
74บ้านหนองหญ้าขาว  นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก 044211160 981 ตกลงราคา 158,833.001614121215141500000000098
75บ้านห้วยทราย  นายฐานิต นิลโท - 811 ตกลงราคา 146,834.00261312987600000000081
76วนาประชารัฐบำรุง  นางสายหยุด ประกิคะ 044430229 881 ตกลงราคา 153,552.001514989181500000000088
77วัดบ้านหนองกก  นายจักรพันธ์ รัตนปราการ 0887151179 541 ตกลงราคา 130,283.0013712448600000000054
78ห้วยไหวัฒนา  นายสุชาติ โยศรีคุณ 044430257 601 ตกลงราคา 134,044.0014559891000000000060
79บ้านกู่  นายสืบสกุล ทัพหลวง 044430704 241 ตกลงราคา 111,092.00553234200000000024
80บ้านโคกน้อย  นางโศภนิศ นาดี 0895846320 531 ตกลงราคา 128,631.001556786600000000053
81บ้านทองหลางน้อย  นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ 044754912 1203 ตกลงราคา 173,843.0030137811131110710000000120
82บ้านนาดอนบก  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 044434210 221 ตกลงราคา 111,001.00832224100000000022
83บ้านเสมา  นายปราถนา แสงสุด 044754787 1573 ตกลงราคา 1100,846.002515151716161611818000000157
84บ้านหนองแจ้งน้อย  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 044461975 1031 ตกลงราคา 157,577.0026101611121513000000000103
85วัดบ้านกระเบื้อง  นายธิติวุฒิ นาคุณทรง 044461417 593 ตกลงราคา 126,062.8091012797500000000059
86วัดบ้านหนองหัวช้าง  นางรวิสรา กลจังหรีด - 891 ตกลงราคา 138,510.00191291612101100000000089
87บ้านขามหนองแวง  นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร - 321 ตกลงราคา 116,992.00235476500000000032
88บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  นายทิวากร มีระหันนอก 1903 ตกลงราคา 195,754.00369121522722202225000000190
89บ้านดอนหันโนนเพ็ด  นางสาวรวิสุดา สารนอก 044430670 231 ตกลงราคา 113,303.00770360000000000023
90บ้านตะคร้อโนนทอง  นายเอกภาพ ค้ามีผล 44462016 1003 ตกลงราคา 2101,008.00156104814814156000000100
91บ้านโนนมะเฟือง  นายภูเบศ เทียนศรี 044430092 942 ตกลงราคา 142,403.001014171113121700000000094
92บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  นายณรงค์ แสงภักดี 0849448811 391 ตกลงราคา 119,637.001736541300000000039
93บ้านหนองหว้าเอน  นายไพบูลย์ ยศพล 044430532 2341 ตกลงราคา 1146,205.0054191220192923282010000000234
94บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  นางนภาพรรณ นาดี - 663 ตกลงราคา 135,571.0020868651300000000066
95บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี  นายสุภาพ บุญสิทธิ์ - 1514 ตกลงราคา 193,226.002918161210121618119000000151
96วัดบ้านดอนชุมช้าง  นางภนิดา ชุมหิรัญ - 442 ตกลงราคา 135,446.007534711700000000044
97บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บารมี 0973360712 941 ตกลงราคา 158,655.0017129976997900000094
98วัดบ้านไร่  นายกระเสิม มงคุณ 0845144889 1732 ตกลงราคา 2112,000.0021201816192114191114000000173
99วัดบ้านหนองไข่ผำ  นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง 044430356 484 ตกลงราคา 126,185.0014473610400000000048
100วัดบ้านหนองแวง  นางจินตนา เทศนอก - 393 ตกลงราคา 123,460.00587545500000000039
101บ้านโนนกระพี้วิทยา  นายวีระชัย รัตรองใต้ - 671 ตกลงราคา 126,101.0015138887800000000067
102บ้านโคกเพ็ด  นายพรชัย ปาสาจันทร์ 044434447 733 ตกลงราคา 143,708.0013134811121200000000073
103วัดบ้านงิ้ว  นางอริญชยา รุณรุทธิ์ 0 752 ตกลงราคา 147,442.00111251311121100000000075
104บ้านดอนแร้ง  นายไตรภพ สุวรรณัง 044462559 1673 ตกลงราคา 1106,011.00221481191612302520000000167
105บ้านอ้อยช้าง  นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์ 044430218 922 ตกลงราคา 146,681.002917138109600000000092
106บ้านดอนฆ่าเสือ  นางรักชนก กัณหสูต 044430353 791 ตกลงราคา 118,120.002513685101200000000079
107บ้านบุเสมาทอง  นายวีระชัย รัตรองใต้ 044430357 1113 ตกลงราคา 180,189.000182617171221000000000111
108บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นายศิริศักดิ์ ไชยนรินทร์ 044292228 1053 ตกลงราคา 173,931.007816712101471014000000105
109บ้านหญ้าคาดอนเค็ง  นายประยูร มีชัย 044430149 711 ตกลงราคา 142,373.00147888141200000000071
110บ้านหนองแจ้งใหญ่  นางสุจิตรา ผดุงโชค 044462982 642 ตกลงราคา 236,355.001310691310300000000064
111วัดบ้านหนองตะไก้  นายทิพย์ หงษ์ทอง 044082295 741 ตกลงราคา 145,918.0014113966955600000074
112บ้านหนองปรือคึมม่วง  นายบรรหาร ศรีดาธรรม 044-430171 1253 ตกลงราคา 170,008.0030181116181913000000000125
113บ้านห้วยโจด  นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศ 0956136129 261 ตกลงราคา 111,000.00544904000000000026
114ไทยรัฐวิทยา18  นายประเทือง รูขะจี 044461936 972 ตกลงราคา 190,751.00251612151112600000000097
115ขามเตี้ยพิทยาคม  นางสุจิตรา ผดุงโชค 0872558491 1641 ตกลงราคา 1156,862.0032161114241215121711000000164
116บ้านโคกสว่าง  นายชุติพนธ์ จะชาลี 0890129300 501 ตกลงราคา 130,169.0084410109500000000050
117บ้านโคกสี  นายประจวบ ผดุงโชค - 1381 ตกลงราคา 178,123.0051131216131617000000000138
118บ้านดงบัง  นายนิเทศก์ ประภาสอน 044-082305 1263 ตกลงราคา 259,160.0033161810122413000000000126
119บ้านดอนคนทา  นายเฉลย เทพเรียน - 663 ตกลงราคา 136,849.00158106154800000000066
120บ้านด่านช้าง  นายประจักษ์ อาพัดนอก 044461419 1091 ตกลงราคา 164,621.10156111191014101112000000109
121บ้านโสกงูเหลือม  นางสุวิมล จรรยา 04 81 ตกลงราคา 12,899.2020020310000000008
122บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา 044430148 471 ตกลงราคา 129,126.009807151700000000047
123วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  นางจารุนันท์ นาคุณทรง 044462984 843 ตกลงราคา 152,340.001314839181900000000084
124บ้านกระพี้  นายอภิรัตน์ นาดี 044294598 471 ตกลงราคา 126,620.0011731247300000000047
125วัดบ้านเก่างิ้ว  นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา 044430233 503 ตกลงราคา 129,464.001397744600000000050
126บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  นายอำนาจ นาดี 044430358 1172 ตกลงราคา 275,190.002417141681721000000000117
127บ้านโคกสะอาดสามัคคี  นายลือชัย ศรีประภาพงศ์ 044430049 511 ตกลงราคา 126,668.001146887700000000051
128บ้านสระครก  นายเอี่ยม วังหอม 044430359 1876 ตกลงราคา 1101,786.002581016161316332822000000187
129บ้านหนองกระทุ่ม  นายบุญเทียม โทแหล่ง 044430533 2211 ตกลงราคา 1133,491.0050242011151818202520000000221
130บ้านหนองพลวง  ดร.ปริญญา ประจง 044-082303 1094 ตกลงราคา 187,099.0013141520191414000000000109
131บ้านห้วยยาง  นายวสันติ์ อดิศักดิ์ 044430212 732 ตกลงราคา 143,084.00171094791700000000073
132ชุมชนบ้านช่อระกา  นายเจริญ วรนาถนฤมล - 2105 ตกลงราคา 1124,352.0038201813201717202324000000210
133บ้านขามเวียน  นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง 0 671 ตกลงราคา 138,427.0012101010711700000000067
134บ้านดอนเปล้า  นายประเสริฐ ทวีภูมิ 044082314 1232 ตกลงราคา 171,591.0024201418121718000000000123
135บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  นายจิระวัฒน์. เพลียนอก 044430542 853 ตกลงราคา 152,294.0014691016171300000000085
136บ้านโนนทองหลาง  ธนชัย รัตนมาลา 044430535 911 ตกลงราคา 149,613.0022716109141300000000091
137บ้านโนนเพ็ด  นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา 0637828753 691 ตกลงราคา 137,890.00196791011700000000069
138บ้านวังโพธิ์  นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 044387048 482 ตกลงราคา 128,585.00988667400000000048
139ชุมชนบ้านเหลื่อม  นางสาวไกรเลิศ โพธิ์นอก 044387142 2863 ตกลงราคา 1154,130.0073453628472631000000000286
140บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี  นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์ 044430044 1233 ตกลงราคา 168,632.0028211220141513000000000123
141บ้านดอนตะหนิน  นายเจริญ วรนาถนฤมล 044430363 1291 ตกลงราคา 184,080.001813121015161110816000000129
142บ้านตลุกพลวง  นายธนูศิลป์ แก้วใสย์ 044386172 1921 ตกลงราคา 0119,279.0033202912142016241410000000192
143บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  - - 372 ตกลงราคา 119,627.001217525500000000037
144บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายชูเกียรติ เกษมสุข 044430364 2951 ตกลงราคา 1171,780.0076273523242422232021000000295
145บ้านหนองโจด  นายสมเกียรติ ศรีปราชญ์ 044430158 311 ตกลงราคา 117,931.00646345300000000031
146บ้านหนองปรือโป่ง  นายดำรงค์ เกิดไพร 0812659198 2581 วิธีพิเศษ 1154,916.0056282024261626301616000000258
147บ้านหนองม่วงช่างพิม  นายประโชติ แสงงาม 0985842249 782 ตกลงราคา 144,605.001710991391100000000078
148ชุมชนบ้านหนองบัวลาย  นายสมัย เรืองศักดิ์ 044495004 2241 ตกลงราคา 1156,896.0025151230202535202022000000224
149บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)  นายธารา ประทีปรัตน์ - 991 ตกลงราคา 164,786.00311202211161600000000099
150วังโพน  นางนิตยา ทินราช 0868708800 471 ตกลงราคา 123,855.00787259900000000047
151บ้านโนนดู่  นายสมชาย แทนลา 044754916 1373 ตกลงราคา 193,486.00157121816616131519000000137
152บ้านป่าหวาย  นายชำนาญ เมินขุนทด 044495171 572 ตกลงราคา 134,403.00124451091300000000057
153บ้านหนองคอม  นายยุทธพล รักษาชนม์ 044754910 2781 ตกลงราคา 1174,417.0054232529232227202629000000278
154บ้านหนองแสง  นายยรรยงค์ บุรีมาศ 044495192 593 ตกลงราคา 139,549.00393109101500000000059
155บ้านหลุบกุง  นายสมชาย นาโสก 044462758 1341 ตกลงราคา 253,861.0028201918141520000000000134
156บ้านห้วยม่วง  นางเกษณีย์ แสนตรี - 362 ตกลงราคา 123,176.00424495800000000036
157วัดบ้านศาลาดิน  นายสุเทพ พืชนอก 044430239 481 ตกลงราคา 120,644.0010865410500000000048
158ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  นายจำรูญ ภูบังเดือน 044430262 835 ตกลงราคา 154,979.001288815122000000000083
159บ้านคึมมะอุ  นายวิสิทธิ์ อามาตย์ 044430042 604 ตกลงราคา 146,020.006107101112400000000060
160บ้านแดงน้อย  นายประกาศิต ศรีโคตร 044495021 1331 ตกลงราคา 182,045.00228616141020101512000000133
161บ้านฝาผนัง  นายสมฤกษ์ แสนศรี - 483 ตกลงราคา 135,658.009266712600000000048
162บ้านเพ็ดน้อย  นายไพศาล กล้าหาญ 0862537260 324 ตกลงราคา 115,817.001024521800000000032
163บ้านหนองจาน  นายกิติพงษ์ สุดสาร 044430264 363 ตกลงราคา 129,055.001014674400000000036
164บ้านหนองผือ  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 044430263 303 ตกลงราคา 120,163.00631527600000000030
165วัดบ้านดอนโก่ย  นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์ 044239305 421 ตกลงราคา 123,206.001145925600000000042
166วัดบ้านดอนเต็ง  นายอนันต์ ศรีชุม - 801 ตกลงราคา 146,583.00238712129900000000080
167วัดบ้านเมืองสูง  นายสฤษดิ์เดช ช่างเหล็ก - 353 ตกลงราคา 115,364.001034654300000000035
168บ้านหญ้าคา  นางดวงจิตร์ ไพรงาม - 661 ตกลงราคา 140,848.0015891187800000000066
169บ้านหนองตาด  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 044979415/ 1851 ตกลงราคา 1130,796.0028131818151916181921000000185
170บ้านหัวนาคำ  นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง 044979406 365 ตกลงราคา 120,603.00922697100000000036
171วัดบ้านหินแห่  นายอุทัย สุราษฎร์ 044430275 823 ตกลงราคา 165,600.00019101216131200000000082
172วัดบ้านสีดา  นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล 0890234637 1013 ตกลงราคา 157,807.0023121213121316000000000101
173วัดบ้านโนนประดู่  นายสงบ บุดดาวงศ์ 044977006
174บ้านโนนสัง  นายเฉลียว แดนไธสง 044303170 2423 ตกลงราคา 1109,742.0046254139243928000000000242
175บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน 044329155 1283 ตกลงราคา 378,186.002415141781414868000000128
176บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  นางสุกัญญา ประโพทัง - 1143 ตกลงราคา 165,128.002891211201519000000000114
177เบญจราษฎร์ศึกษา  นายสุชาติ เจริญวงษ์ 044430274 693 ตกลงราคา 139,142.001610591011800000000069
178วัดบ้านมะค่า  นายบุญเลิศ แหล่งสะท้าน - 663 ตกลงราคา 137,626.0023179117800000000066
179วัดบ้านโนนกอก  นายอุดม การชงัด 044329185 1481 ตกลงราคา 182,123.004491321222514000000000148
180บ้านแฝก  นายประยุทธ ชาวดง - 831 ตกลงราคา 160,059.0019117141161500000000083
181วัดบ้านสามเมือง  นางภัทรภร ชัยรส 044979419 542 ตกลงราคา 132,425.001457887500000000054
รวม 20,181 337 - 207 12,120,579.10 4,131 2,192 2,195 2,238 2,312 2,285 2,398 863 791 776 0 0 0 0 0 0 20,181
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน