สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจัตุพร บุญระดม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา  นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ 0892807068 1661 ตกลงราคา 1115,060.0025131512171719151914000000166
2บ้านโกรกกระหาด  นางสุกัญญา ดวงกลาง 044-430026 501 ตกลงราคา 129,518.001262968700000000050
3บ้านขามทะเลสอ  นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ 044-430697 901 ตกลงราคา 155,588.0021168108106110000000090
4บ้านโคกแฝก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 044-333405 483 ตกลงราคา 120,755.001945673400000000048
5บ้านโนน  นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ 044-082022 693 ตกลงราคา 137,480.0019588149600000000069
6บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 0892802156 1653 ตกลงราคา 191,865.002871520172415101217000000165
7บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  นายประทีป เพิ่มชีวา 044-430150 893 ตกลงราคา 161,383.00201310111681100000000089
8อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 044-397176 5805 ตกลงราคา 0228,526.001097071657510090000000000580
9บ้านโคกแขวน  นายสุพจน์ เครื่องกลาง 044-750255 1013 อิเล็กทรอนิกส์ 163,801.001711101110869910000000101
10บ้านโตนดพูนผลวิทยา  นายเตชทัต แก้วทิตย์ 044-430007 1131 ตกลงราคา 167,126.0017798952011189000000113
11บ้านโนนตาล  นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน 044-750247 2462 ตกลงราคา 1169,350.0029263330242126191919000000246
12บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  นายพัฒนา คุ้มวงศ์ 044-229960 411 ตกลงราคา 117,181.001152509900000000041
13บ้านบุระไหว  นางณญาธวันดิ์ เกงขุนทด 044-430103 221 ตกลงราคา 15,500.00563071000000000022
14บ้านพันดุง  นายถนัด ภูมิอภินันท์ 044-750251 1671 ตกลงราคา 197,186.0037192224132413537000000167
15บ้านหนองกก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 044-750250 673 ตกลงราคา 135,153.0019147868500000000067
16บ้านหนองตะครอง  044-750250 651 ตกลงราคา 136,657.00165761411600000000065
17บ้านหนองสรวง  นายบรรยงค์ นีขุนทด 044-973040 3853 ตกลงราคา 1221,272.00100473735353133231529000000385
18อนุบาลขามสะแกแสง  นายชอบ แสงสี 044-385049 5485 ตกลงราคา 1279,114.00110787065707877000000000548
19บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  นางยุพิน วัชระสุขโพธื์ 044-082025 921 ตกลงราคา 157,326.00254121120101000000000092
20บ้านบุตะโก  นางยวนใจ ชอบใจ 044-430101 441 ตกลงราคา 125,662.0010347510500000000044
21บ้านหญ้าคาโนนแจง  นายจีรศักดิ์ ชอบใจ 044-385253 672 ตกลงราคา 139,672.0015577717900000000067
22บ้านหนองจาน  นายเผด็จ ศรีนอก 044-430471 2174 ตกลงราคา 1138,439.0035192320222125201616000000217
23บ้านหนุก  นายอนิรุทธ์ อิสโร 044-383070 871 ตกลงราคา 154,659.002011343712891000000087
24ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ  นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย 044-385052 3008 วิธีพิเศษ 1189,062.0056251723413528303015000000300
25บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  - 044-384397 901 ตกลงราคา 144,701.007586113613151600000090
26บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายมงคล ท่วมกลาง 044-383177 1641 ตกลงราคา 165,160.003017111025191911616000000164
27บ้านโนนผักชี  นายวิฑูรย์ พลมณี 044-389300 1583 ตกลงราคา 1107,399.002011151581726151219000000158
28บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  นายณภัทรสพล น้ำแก้ว - 222 ตกลงราคา 111,769.00624154000000000022
29บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  นางอันทนา ทนโคกสูง 044-430151 812 ตกลงราคา 139,331.00246991810500000000081
30บ้านหนองโพธิ์  นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน 044-430178 841 ตกลงราคา 141,647.0019108167101400000000084
31บ้านครึมม่วง  นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล 044-430686 1011 ตกลงราคา 156,022.002219151411119000000000101
32บ้านคูเมือง  นายอนันต์ รัต์สันเทียะ 044-430282 1473 ตกลงราคา 195,633.0027111613181719899000000147
33บ้านงิ้ว  นางอันทนา ทนโคกสูง 044-430281 471 ตกลงราคา 128,911.00692878700000000047
34บ้านโนนมะเกลือ  นายสมาน ผันกลาง 044-430287 823 ตกลงราคา 145,357.001561891771000000000082
35บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  นายสุวัฒน์ วรวัฒนะ 044-384360 1011 ตกลงราคา 167,108.00177612758101118000000101
36บ้านสระแจง  นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ 044-430474 701 ตกลงราคา 139,693.0016998912700000000070
37บ้านหนองไผ่  นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ 044-430475 231 ตกลงราคา 111,871.00663041300000000023
38ชุมชนหนองหัวฟาน  นายปัญญา หวังรวมกลาง 044-971288 4361 ตกลงราคา 1318,928.00503118232835426753593000000436
39บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง 044-389300 783 ตกลงราคา 142,870.002191167111300000000078
40บ้านเมืองนาท  นายอภัยวงษ์ สมนา 1144 ตกลงราคา 161,275.002915181815118000000000114
41บ้านเสมา  นางสำราญ ธีรศาสตร์ - 991 ตกลงราคา 164,581.001411989812118900000099
42บ้านหนองปรือ  นายปริญญา ทาซ้าย 044-430288 341 ตกลงราคา 117,459.001234342600000000034
43บ้านห้วยโนนพฤกษ์  นายวัฒนะ แถมวัฒนะ 044-430286 281 ตกลงราคา 114,472.00542528200000000028
44บ้านเหนือทัพรั้ง  นายโสฐพล บนภัทรวรรษ 044-389300 1341 ตกลงราคา 177,251.0028171317181724000000000134
45บ้านจะบู  นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์ 044-752473 352 ตกลงราคา 120,536.00831655700000000035
46บ้านถนนหักใหญ่  นายสุชาติ หาดขุนทด 044-082170 2963 ตกลงราคา 1184,184.0055372422321829312325000000296
47บ้านโนนระเวียง  นายธีรวัฒน์ ทำจำปา 044-430511 712 ตกลงราคา 135,000.00229710761000000000071
48บ้านเมืองตะโก  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 044-752471 263 ตกลงราคา 112,800.00642435200000000026
49บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ - 2811 ตกลงราคา 1172,423.0063242826212419212233000000281
50บ้านสำนักพิมาน  นายอดุลย์รัก ดวงมา - 311 ตกลงราคา 114,855.001252522300000000031
51บ้านหนองกระเทียมเหนือ  นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล - 963 ตกลงราคา 150,300.0031981411131000000000096
52บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ - 1732 วิธีพิเศษ 1115,831.002018101512208232324000000173
53บ้านห้วย  นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา 044-430334 571 ตกลงราคา 131,421.0015491156700000000057
54วัดกุดพิมาน  นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ 044-752444 742 ตกลงราคา 232,189.00131447010957500000074
55บ้านกุดโดก  นายจงเจริญ ชุมศรี 044-430024 203 ตกลงราคา 111,629.00311273300000000020
56บ้านเก่า-บ้านน้อย  นายเกษม จ่าพันดุง 044-752457 502 ตกลงราคา 128,650.0013462861100000000050
57บ้านมะเริง  นางประนอม คูณขุนทด 044-752458 533 ตกลงราคา 11,900.0015827361200000000053
58บ้านวังโป่ง  นายกฤษดา กระจ่างกุล 044-249236 1391 ตกลงราคา 184,146.0030815131920126106000000139
59บ้านสระพัง  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 044-752666 1303 ตกลงราคา 161,179.0048141115191211000000000130
60บ้านใหม่เจริญสุข  นายปราโมทย์ มีทรัพย์ 044-389439 1732 ตกลงราคา 1105,114.0037161319181511111617000000173
61บ้านกุดนางทอหูก  นายอุดม แรงเขตรวิทย์ 044-752672 1351 ตกลงราคา 176,335.0033221515131918000000000135
62บ้านค่ายทะยิง  นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ 044-430337 1373 ตกลงราคา 182,152.0027171419191229000000000137
63บ้านตะเคียน  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 044-752453 2152 ตกลงราคา 112,217.0061312331232917000000000215
64บ้านทุ่งสว่าง  นายบุญเกิด สินขุนทด 044-752669 201 ตกลงราคา 110,559.00515502200000000020
65บ้านหินดาด  นายญาณวิทย เกียรติสูงเนิน 044-752673 2921 ตกลงราคา 1158,946.0085283736243943000000000292
66บ้านซับพลู  วงษสุวัฒน์ โด่งพิมาย 044-752668 1541 ตกลงราคา 1100,548.0019191513171316171411000000154
67บ้านซับยาง  นายธีระชัย โสภาคย์ 044-752572 972 ตกลงราคา 156,159.00209171213121400000000097
68บ้านท่าขี้เหล็ก  นายมาโนช ภูมิโคกรักษ์ 044-752670 511 ตกลงราคา 131,849.006948610800000000051
69บ้านปราสาท  นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล - 811 ตกลงราคา 155,066.00121315121051400000000081
70บ้านป่ารังงาม  นายกฤต สุมขุนทด 044-310105 801 ตกลงราคา 144,564.0018111210138800000000080
71บ้านศิลาร่วมสามัคคี  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 044-430132 1503 ตกลงราคา 193,658.002915131612101615159000000150
72บ้านหนองกราดน้อย  นายทศพร จันทนราช 044-082197 971 ตกลงราคา 157,155.001814111116101700000000097
73บ้านห้วยจรเข้  นายสุวิช คมพยัคฆ์ 044-752671 2651 ตกลงราคา 1165,075.0050272626152018372323000000265
74บ้านดอนด่านใน  นายสุทวิช ชาญพิทยา 044-430500 2563 ตกลงราคา 1165,798.0042191826252330272323000000256
75บ้านพระมะขามสามัคคี  นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 081-547189 2321 ตกลงราคา 189,180.0041142920222217252418000000232
76บ้านละเลิงพิมาน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 044-752446 942 ตกลงราคา 135,481.602391812891500000000094
77บ้านหนองบง  นายสุรวิช โคตร์คันทา 962 ตกลงราคา 151,744.002614141110101100000000096
78บ้านหนองสาร  นายสิงห์ บุญธรรม 044-430504 832 ตกลงราคา 132,560.601891278161300000000083
79บ้านหลุง  นายวีระ โรจน์หิรัญ 044-249085 2802 ตกลงราคา 1179,863.0053162519252529303028000000280
80วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)  นายมนตรี แย้มโสภี 044-430499 1633 ตกลงราคา 1105,574.0026131911151714181218000000163
81วัดสระจรเข้  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ 044-430331 1902 ตกลงราคา 1103,177.0043233119291629000000000190
82บ้านเกาะลอย  นายวิชาญ เพลียซ้าย 044-430509 371 ตกลงราคา 121,983.006011662600000000037
83บ้านดอนใหญ่หนองโสน  นายลิขิต สุริโย - 1293 ตกลงราคา 169,928.0037171310191518000000000129
84บ้านวังสนวน  นายฤาชัย วุฒิแสน 044-752483 1181 ตกลงราคา 173,448.00231811118111213110000000118
85บ้านหนองขุยคูเมือง  นายประเสริฐ เพียกขุนทด 044-752482 451 ตกลงราคา 125,944.00779784300000000045
86บ้านหนองหัน  นายเกษมศักดิ์ เจียงพุดซา 231 ตกลงราคา 113,973.00511452500000000023
87บ้านหนองแหน  นางชญานิศ สมนา 044-430508 251 ตกลงราคา 114,158.00524640400000000025
88บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  นายนิคม แพวขุนทด 044-430507 301 ตกลงราคา 115,453.001122254400000000030
89บ้านใหม่ศรีสุข  นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ 044-430506 581 ตกลงราคา 131,660.001745889700000000058
90วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)  นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส 044-973553 1942 ตกลงราคา 1117,213.0035132832292829000000000194
91ชุมชนบ้านกุดม่วง  นายเฉลิม เพียซ้าย 044-249617 1602 ตกลงราคา 185,709.0044242218191419000000000160
92ไชยณรงค์วิทยา  นางยินดี บัวผัน 044-752452 361 ตกลงราคา 119,924.001035526500000000036
93บ้านโกรกลึก  นายการุณ ชาญวิชานนท์ 044-752450 1242 ตกลงราคา 249,273.0033161411181913000000000124
94บ้านจั่นโคกรักษ์  นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ 044-389438 1741 ตกลงราคา 1108,128.0036131616151518161316000000174
95บ้านหนองละมั่ง  นางมาลี กกขุนทด 044-752451 2041 ตกลงราคา 1120,214.0050181722162214191313000000204
96บ้านหินลาด  นางกฤษณา ผดุงชอบ 044-752449 461 ตกลงราคา 123,583.001655456500000000046
97บ้านหินหล่อง  นายสายัณห์ คุขุนทด 044-430329 561 ตกลงราคา 123,910.00157351061000000000056
98บ้านคลองแค  นายสมศักดิ์ เจริญสุข - 1262 ตกลงราคา 171,605.0030162218101713000000000126
99บ้านโคกสามัคคี  นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ 044082187 1334 ตกลงราคา 274,446.0028191219181522000000000133
100บ้านโนนเต็ง  นายรัศมี พรหมณี 044-249148 1293 ตกลงราคา 163,052.0017158181813138712000000129
101บ้านโนนเมือง  นางกฤษณา ผดุงชอบ 044-752455 1463 ตกลงราคา 186,343.00301318141715131853000000146
102บ้านสระขี้ตุ่น  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 044-430333 782 ตกลงราคา 140,000.001581315612900000000078
103บ้านหนองแดง  นายปฐมพร เปล่งคงคม 044-752478 621 ตกลงราคา 135,600.00127111079600000000062
104บ้านประดู่งาม  ณภัสชนก บุญมา 044-430330 643 ตกลงราคา 138,483.00811814810500000000064
105บ้านแปรง  นายจำนงค์ เพียกขุนทด 044-249637 2021 ตกลงราคา 1100,783.0031141917202119242413000000202
106บ้านฝายโบสถ์  นายศรัณย์ แตรสังข์ 044-752463 731 ตกลงราคา 141,633.00168811129900000000073
107บ้านหนองไทร  นายสำรอง ตึกตะคุ 044-752476 1705 ตกลงราคา 285,000.00301719196162291517000000170
108บ้านหนองปรือ  นายถนอม ชุ่มพุทรา 044-752462 1631 ตกลงราคา 199,671.0036111614151310181713000000163
109บ้านหนองสะแก  นายสำรวย นิลเขียว 044-430701 843 ตกลงราคา 148,032.0020981011161000000000084
110บ้านดอน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 044-752489 462 ตกลงราคา 125,808.0010477103500000000046
111ด่านขุนทด  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 044-389438 2,3371 วิธีพิเศษ 12,167,841.001181081281241441441153323842781511681430002,337
112บ้านโนนสง่า  นายวัลลภ เจริญดี 044-752467 1881 ตกลงราคา 1114,766.0037212319141220141810000000188
113บ้านโป่งกระสัง  นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา 044-752465 602 ตกลงราคา 131,936.0015103898700000000060
114บ้านพันชนะ  นายนิคม คมพิทยากุล 044-752440 1442 ตกลงราคา 199,381.00181098141111202320000000144
115บ้านมาบกราด  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 044-389300 382 ตกลงราคา 122,942.001263243800000000038
116บ้านหนองพลวง  ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม 044-430503 1222 ตกลงราคา 167,486.0028171314161816000000000122
117บ้านน้อยพัฒนา  นายผิน มุ่งปั่นกลาง 044-752667 1434 ตกลงราคา 177,579.0038182217161913000000000143
118บ้านหนองใหญ่  นางวารี พงษ์ราศรี 044-081011 2052 ตกลงราคา 1123,573.0047211421112318211712000000205
119บ้านห้วยบง  นายสมเกียรติ จิตจำนงค์ 044-393016 2681 ตกลงราคา 1135,490.0058181732232328292515000000268
120บ้านหินเพิง  ว่าง 044-430512 441 ตกลงราคา 118,278.001956372200000000044
121บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  นายวิชัย สิงห์ใหม่ 044-752479 532 ตกลงราคา 240,474.001346877800000000053
122บ้านโค้งตะคร้อ  นายชนม์นิเวศน์ ศิริโชคโภคี 044-430335 441 ตกลงราคา 126,041.00828867500000000044
123บ้านดอนมุกมัน  นางสาวนภกมล กตะศิลา 044-752473 641 ตกลงราคา 135,442.0019790791300000000064
124บ้านหนองกระเทียมใต้  นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย 044-430510 341 ตกลงราคา 119,182.00756454300000000034
125บ้านหนองบัวละคร  นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 044-249095 1491 ตกลงราคา 178,685.0041251524161414000000000149
126บ้านหาญ  นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ 044389366 1651 อิเล็กทรอนิกส์ 192,803.0038201928192219000000000165
127วัดกุดน้ำใส  นายประเสริฐ เหวขุนทด 521 ตกลงราคา 128,218.001488459400000000052
128วัดถนนหักน้อยดอนกลอย  นายสายัณห์ คุขุนทด 044-389599 1762 ตกลงราคา 194,219.0054172717212119000000000176
129บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  นายปรีชา เพียรกลาง 044-750266 621 ตกลงราคา 138,286.001698588800000000062
130บ้านกำปัง  นายสมรัฐ ควงกลาง 044-750267 5050 วิธีพิเศษ 128,486.001179359600000000050
131บ้านจาน  นายชาญชัย เพียกขุนทด 044-753279 2691 ตกลงราคา 1167,507.0053292223231320303422000000269
132บ้านนา  นายสมรัฐ ดวงกลาง 044-974242 2681 วิธีพิเศษ 1183,480.0045302624273023202419000000268
133บ้านอ้อไพล  นายวิสุทธิ์ จอสูงเนิน 044-430217 1313 ตกลงราคา 199,606.0030111518132123000000000131
134ศรีชลสินธุ์  นายสุวัฒน์ ดีมิตร 044-430513 1091 ตกลงราคา 171,487.002411121716209000000000109
135บ้านดอนสระจันทร์  นายสายชล เลือดขุนทด 044-430066 281 ตกลงราคา 114,386.001044202600000000028
136บ้านถนนโพธิ์  นายวิชาญ คงรัสมี 044-761828 2754 ตกลงราคา 1176,661.0049242029231927242436000000275
137บ้านโนนพุทรา  นางสกุณา สุวรรณาโค - 1041 ตกลงราคา 160,083.002415914111813000000000104
138บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  นางสมวดี จงจัดกลาง 044-753304 371 ตกลงราคา 116,527.001057354300000000037
139บ้านมะค่าดอนทะยิง  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 044430116 493 ตกลงราคา 129,190.001056955900000000049
140บ้านหนองดุม  นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ 044002190 2201 ตกลงราคา 1144,529.0031172318182430251618000000220
141ชุมชนบ้านด่านจาก  นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะ 044-381064 2483 ตกลงราคา 1167,570.0038282727193522221515000000248
142โนนไทย  นายขันธ์เพชร ถาวรพรหม 044-381095 4751 ตกลงราคา 1265,405.00105806066634853000000000475
143บ้านด่านกรงกราง  นายอิสระ ไชยโคตร 044-082226 1391 ตกลงราคา 181,925.0030122112951612517000000139
144บ้านตะคร้อ  นายสมทบ ขุนระงับสังข์ - 2093 ตกลงราคา 1141,487.003420232418202620168000000209
145บ้านโนนหวาย  นายสายชล เลือดขุนทด 044-430514 943 ตกลงราคา 146,316.0024161079151300000000094
146วัดสระจรเข้  นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ 044-381074 441 ตกลงราคา 127,204.006266119400000000044
147ศิริบ้านไร่  นายอิสระ ไชยโคตร 044-430282 453 ตกลงราคา 130,344.00432410111100000000045
148บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)  นายวรเอก อามาตย์ 044-320031 2202 ตกลงราคา 1198,111.0034202126111830252015000000220
149บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  นายณัฐพล ศรีสา 044-430343 651 ตกลงราคา 139,388.001261212651200000000065
150บ้านบัลลังก์สะอาด  นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ 044-753725 593 ตกลงราคา 134,953.00115515671000000000059
151บ้านโพธิ์ตาสี  นายปรัชญา วัชรธนาคม - 852 ตกลงราคา 154,225.0011811515101084300000085
152บ้านเมืองเก่า  นายวิสูตร จันทราศรี 044-430711 562 ตกลงราคา 129,666.001778654900000000056
153บ้านสระตะเฆ่  นายชาตรี จอดกลาง 044-430344 1001 ตกลงราคา 158,274.00281110311912754000000100
154บ้านหนองแจง  นางสมหวัง แพวขุนทด - 212 ตกลงราคา 112,730.00423134400000000021
155บึงคำคู  นายประเสริฐ เพ็งด้วง 044-753726 1733 ตกลงราคา 1109,574.002716181422161822812000000173
156ดอนน้ำใสวิทยา  นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ 044-753733 1961 ตกลงราคา 1140,209.0034211521201616132119000000196
157บ้านกะพี้  นางทวีป บรรจงเปลี่ยน 044-750248 711 ตกลงราคา 140,541.001698124121000000000071
158บ้านค้างพลู  นายนิรันดร ชนะบุญ 044-753721 1613 ตกลงราคา 163,350.0037241719151534000000000161
159บ้านวัง(สายอนุกูล)  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 044-753718 1421 วิธีพิเศษ 186,851.00261515151513151396000000142
160บ้านหนองกลางดอน  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 044-753729 481 ตกลงราคา 127,623.00114511331100000000048
161บุ่งสะอาดวัฒนา  นางอังคนา คำสิงห์นอก 044-973045 1001 ตกลงราคา 133,324.00341281281412000000000100
162ชุมชนบ้านโคกสวาย  นายศุภกิตต์ จงจัดกลาง 044-972123 7013 ตกลงราคา 1481,999.00115576751605466445572182022000701
163บ้านโคกหนองไผ่  นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 044-430345 521 ตกลงราคา 16,733.0012457614400000000052
164บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  นางราตรี เคลือบหมื่นไว 044-972020 872 ตกลงราคา 245,097.00251171212101000000000087
165บ้านสระตอง  นายสมตระกูล แช่มช้อย 044972166 322 ตกลงราคา 117,908.00815245700000000032
166บ้านใหม่โคกพรม  นายสิงห์ บุญธรรม 044-972104 1172 ตกลงราคา 160,056.0024171316111323000000000117
167เทพคงคา  นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ 044-753730 522 ตกลงราคา 130,677.0010105875700000000052
168บ้านซินหนองเขวา  นายสวรรค์ สถิรภัทรพร 044-753742 2113 ตกลงราคา 1141,580.0041192318232621121711000000211
169บ้านทรงธรรม  นายสิงชัย สุขเกษม 044-753308 763 ตกลงราคา 342,663.0017101411761100000000076
170บ้านนารายณ์  นายนิลชัย ดาดี 044-753307 2082 ตกลงราคา 2113,378.0054302824252720000000000208
171บ้านสำโรง  นายสิปปกร แก้วทองหลาง - 1151 ตกลงราคา 164,807.0024182016121312000000000115
172บ้านหนองประดู่  นายวรณัฐ ทีบัวบาน - 573 ตกลงราคา 128,111.0019133694300000000057
173บ้านโคกกระบือ  นายเมธี ดวงจันทร์ 044-082204 813 ตกลงราคา 149,729.001210101312121200000000081
174บ้านโนนทอง  นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร 044-082205 1133 ตกลงราคา 159,053.001816881310181075000000113
175บ้านวังสมบูรณ์  นายสังวาล กองขุนทด 044-430231 1362 ตกลงราคา 186,826.0023186129179171510000000136
176บ้านหนองแวง  นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง - 2382 สอบราคา 2140,352.0056262024181525251712000000238
177บ้านหิงห้อย  นายพงศ์สันต์ มูกขุนทด 044-430688 1142 สอบราคา 248,075.003313171681017000000000114
178บ้านใหม่เจริญผล  นายอิสรา รักชาติ 044-430451 412 ตกลงราคา 122,990.0010110645500000000041
179บ้านกุดสระแก้ว  นางสาวอัมพร พรหมไทย 044-752646 2043 ตกลงราคา 1102,144.0019142026181326262913000000204
180บ้านทำนบเทวดา  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 044-430450 173 ตกลงราคา 19,981.00233430200000000017
181บ้านวังยายทอง  นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล 044-389300 1511 ตกลงราคา 174,003.0038251816271413000000000151
182บ้านสำนักตะคร้อ  นายเกษม เกณฑ์ขุนทด 044-227161 3131 ตกลงราคา 1193,384.0047415435283331141614000000313
183บ้านหนองโพธิ์  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 044-227163 1692 ตกลงราคา 196,884.0040261422152428000000000169
184บ้านคลองขามป้อม  นายชวน ฟักเนียม 044-430003 1111 ตกลงราคา 161,147.002916101215209000000000111
185บ้านบึงปรือ  นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง 044-389300 1771 ตกลงราคา 1111,644.0022282325213127000000000177
186บ้านสะพานหิน  นายเดชา ผ่องโต 044-430261 1991 สอบราคา 1101,382.0029161720221715182421000000199
187บ้านหนองบัวหลวง  นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ทอง 044-430338 721 ตกลงราคา 138,655.00241048591200000000072
188บ้านห้วยน้ำเค็ม  นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ 044-430260 1462 ตกลงราคา 195,062.0018181213211310111416000000146
189ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์ 044-972221 6051 ตกลงราคา 1391,505.0095505053586266656838000000605
190บ้านเจริญผล  นายมนัส อาจสูงเนิน - 1591 ตกลงราคา 186,530.0047191815192318000000000159
191บ้านป่าเพกา  นางธัญธร เลิศนา 044-389300 343 ตกลงราคา 117,493.001263252400000000034
192มาบกราดวิทยา  นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์ 044-249721 2671 ตกลงราคา 1155,757.0040202735202424242726000000267
193บ้านห้วยสามขา  นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส 044-753735 1281 ตกลงราคา 173,265.0029181217151621000000000128
194สระพระขมาดไพร  นายสายันต์ ป่วงกลาง 044-389300 2112 วิธีพิเศษ 172,958.0060332328241924000000000211
195ชายพะเนาหนองโพธิ์  323 ตกลงราคา 119,494.00544275500000000032
196บ้านกุดจิกหนองแห้ว  นายประวิช แน่นสันเทียะ 044-430266 331 ตกลงราคา 119,517.00805476300000000033
197บ้านโกรกช้างน้อย  นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน 044-753742 352 ตกลงราคา 132,000.001046308400000000035
198บ้านหนองกกตลุกผักไร  นายถาวร พันธ์สำโรง 044-082440 1103 ตกลงราคา 154,600.003191118141314000000000110
199บ้านทองหลาง  นายภูมินทร์ โภคาศรี 044-430457 661 สอบราคา 142,760.00181221089700000000066
200บ้านโพนไพล  นายไพฑูรย์ สุขสมบัติสกุล - 1241 ตกลงราคา 168,363.0031151915161315000000000124
201พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)  นายจำลอง ไวยขุนทด 044-082441 1243 ตกลงราคา 179,389.002815129111016797000000124
202กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายบุญลือ แกดสันเทียะ 044-972442 5711 ตกลงราคา 1293,710.0091394738493738404037403639000571
203บ้านกุดไผ่  นายประยุทธ กุลกำชัย 044-430456 631 ตกลงราคา 135,665.0016447158900000000063
204บ้านดอนขวาง  นายประสิทธิชัย เนียมโคกสูง 081-074316 1161 ตกลงราคา 158,668.0029111314151717000000000116
205บ้านตะเคียนงาม  นายวีรวัฒน์ พิสุราช 044-430265 543 ตกลงราคา 128,364.0015671354400000000054
206บ้านทำนบพัฒนา  นายวิฑูรย์ โคตรโยธา 044-430458 3193 ตกลงราคา 1189,009.0075272634312943251613000000319
207บ้านโนนงิ้ว  นายสุพล บางมณี 044-430455 741 อิเล็กทรอนิกส์ 134,686.0013125101217500000000074
208บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)  นายจรัญ ใจแน่น 044-249428 2911 ตกลงราคา 1197,085.0034232624262936352632000000291
209บ้านห้วยหุงเกลือ  นายจำลอง พนมชัย - 1081 ตกลงราคา 154,884.002413141416819000000000108
210บ้านตลุกชั่งโค  044-249695 291 ตกลงราคา 122,931.00232259600000000029
211บ้านถนนหัก  นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน 044-430401 331 ตกลงราคา 115,657.001316722200000000033
212บ้านหนองกก  นายวิชาญ คงรัศมี 044-430459 431 ตกลงราคา 123,438.001192656400000000043
213บ้านหนองหอย  นายปริญญา วงศ์สุขสิน 044-384399 984 ตกลงราคา 157,460.00251315129121200000000098
214บ้านบุเขว้า  นายศรีเทพ วาดโคกสูง 044-430102 1511 ตกลงราคา 187,196.0034172315132920000000000151
รวม 30,227 445 - 254 18,213,886.20 5,833 3,104 3,070 3,138 3,109 3,176 3,279 1,717 1,659 1,475 239 224 204 0 0 0 30,227
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน