สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายปราโมทย์ แสนกล้า
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านซับใต้ (ปากช่อง)  นายนันทศักดิ์ จันวิสา 044-082414 601 ตกลงราคา 134,188.001489569900000000060
2บ้านโนนกระโดน  ว่าง 044-430393 1591 ตกลงราคา 188,514.0034281511252422000000000159
3บ้านโศกน้อย  นางสาวรัชนี โสพันธ์ 044-430113 492 ตกลงราคา 127,335.0014726211700000000049
4บ้านหัวป้าง  นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา 036-344800 1651 ตกลงราคา 196,630.0044222317192218000000000165
5บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  นายพิสิฐ วรศาสตร์ 044-430384 1102 ตกลงราคา 1631,480.002211161424914000000000110
6เบทาโกรวิทยา  นายชูเกียรติ แช่ม 044 361905 2312 ตกลงราคา 1102,717.0055122415211826202020000000231
7ผ่านศึกสงเคราะห์  นางผุสสดี มีอารีย์ 044 982024 851 ตกลงราคา 147,240.002116710981400000000085
8วัดกลางดง  นายสมนึก สำเร็จผล 044361941 3481 ตกลงราคา 1182,000.0065362830383130322533000000348
9วัดมิตรภาพวนาราม  นายดุสิต โกนสันเทียะ 3064 ตกลงราคา 1243,561.0030423224194141302027000000306
10บ้านป่าไผ่  นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์ 044249302 1031 ตกลงราคา 160,291.002491611101716000000000103
11บ้านสอยดาว  นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล 044430141 1382 ตกลงราคา 165,765.0042152019131415000000000138
12บ้านสายชนวน  นางอาทร ด่านกระโทก 044430144 821 ตกลงราคา 141,415.001997151013900000000082
13บ้านหนองกะทุ่ม  นายสัจจา กอบัวแก้ว 044 249303 3052 ตกลงราคา 2134,800.0058312523233636262522000000305
14บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)  นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 044 430388 2301 ตกลงราคา 1126,763.0060262432203533000000000230
15บ้านหนองตอ  นางสาวโสภา ศรีพนม 044-430387 881 ตกลงราคา 154,060.0020141081415700000000088
16เสนารัฐวิทยาคาร  นายมานะ กอสูงเนิน 44313169 3001 ตกลงราคา 1187,500.0060272824282931312022000000300
17ขนงพระใต้  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 44365548 4251 ตกลงราคา 1283,430.0040404333423750534542000000425
18เติมแสงไขปากช่องวิทยา  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 44311326 7443 ตกลงราคา 1455,000.00123757956658356618363000000744
19บ้านเขาวง  นายมานิต เคนผาพงศ์ 0-4443-003 2174 ตกลงราคา 1117,588.0060302520243127000000000217
20บ้านซับน้ำเย็น  นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง 044 430389 611 ตกลงราคา 112,209.00101110579900000000061
21บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)  นายศุภชัย เทพวิญญากิจ 044 365012 3983 ตกลงราคา 1266,000.0054302240424738394541000000398
22วัดบันไดม้า  นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 044 430232 891 ตกลงราคา 148,830.0022171271181200000000089
23วัดวชิราลงกรณวราราม  นายจรูญ พวงมณี 044 412659 3765 ตกลงราคา 2176,844.00102393940525252000000000376
24นิคมชลประทานสงเคราะห์  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พุ่มลำเจียก 044-082426 1031 ตกลงราคา 158,459.002018131616812000000000103
25นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1  นายนคร ขันธสม 0 2721 ตกลงราคา 1116,000.0032222523223630252730000000272
26นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ 044-430013 671 ตกลงราคา 127,240.0020797841200000000067
27นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5  นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ 044 430015 1752 ตกลงราคา 167,916.4050211621192226000000000175
28บ้านซับเศรษฐี  นายอาคม เวียงดินดำ 044436073 2071 ตกลงราคา 1119,000.0045232219172519131410000000207
29บ้านหนองตะกู  นายจิรัฏฐ์ อาจมุณี 044430385 1331 ตกลงราคา 152,073.0039191915151610000000000133
30บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)  นายอำนวย จงนบกลาง 44311821 8243 วิธีพิเศษ 3599,000.005460616871788612014680000000824
31บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)  นายสมพล ทองตัน 044 311566 2971 ตกลงราคา 1198,000.0050282828282827302525000000297
32บ้านลำทองหลาง  นางสุภี สุภานันท์ 044430124 1282 ตกลงราคา 157,627.0036111423121121000000000128
33บ้านหนองตาแก้ว  นายอุทร นิยมชาติ 044-430162 1844 ตกลงราคา 195,061.0020151912191919203011000000184
34บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)  นายทรงพล ฐานวิสัย 044 318009 6631 ตกลงราคา 1443,000.0097606570636771705545000000663
35บ้านหนองอีเหลอ  นายสัจจา กอบัวแก้ว 044 430205 631 ตกลงราคา 141,052.0081112779900000000063
36นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4  นายประสาท ชุนจินดา 044 412659 2741 วิธีพิเศษ 1168,685.0049252730212136302114000000274
37บ้านเขาแก้ว  นางศันสนีย์ พิมแพง 0 661 ตกลงราคา 138,145.60151356912600000000066
38บ้านเขาจันทน์หอม  นายธีรพงศ์ ทาพิลา 0 1021 ตกลงราคา 140,204.0027181110131013000000000102
39บ้านคลองมะค่าหิน  นางสาวโชติกา ภิญโญ 0895856870 552 ตกลงราคา 137,496.00151127610400000000055
40บ้านวังกะทะ  นายผ่อน วงศ์อินทร์ 044 430554 421 ตกลงราคา 125,340.001165557300000000042
41บ้านหนองขวางวิทยา  นายสุกิจ บัวคง 044 412659 2621 ตกลงราคา 1164,783.006124292722191292030000000262
42บ้านหนองหมาก  นางศันสนีย์ พิมแพง 044082399 2121 วิธีพิเศษ 1101,245.0043291716191817181520000000212
43ประชารัฐวิทยา  นางสาววิภาพร สอบเหล็ก 044-430394 961 ตกลงราคา 165,000.0016611813411891000000096
44วันอาสาพัฒนา 2520  นายบุญลอง คนรู้ 044-430249 5751 ตกลงราคา 1353,741.00115456055605050504545000000575
45บ้านป่ากล้วย  นายสมศักดิ์ สุวรรณ 044-430395 1053 ตกลงราคา 158,287.2026141314101513000000000105
46บ้านกุดโง้ง  นายชูเกียรติ งามถิ่น 0 801 ตกลงราคา 145,106.00191677891400000000080
47บ้านซับน้อย  นายเพียรชัย อุ่นศิริ - 1751 ตกลงราคา 194,610.0050271815192422000000000175
48บ้านบ่อทอง  นายธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 0 851 ตกลงราคา 147,724.002010111211111000000000085
49บ้านโป่งวัวแดง  นางสาววิชุดา ภักดี 044-430107 831 ตกลงราคา 148,580.00131314139111000000000083
50บ้านวังไทร  นายแคล้ว เบียดนอก 044249908 4794 ตกลงราคา 1234,000.0072433741413843605450000000479
51บ้านวังสีสด  044430129 961 ตกลงราคา 154,075.00202010141013900000000096
52บ้านหินดาด  นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ 044 430214 1592 ตกลงราคา 181,012.0050251918161516000000000159
53บ้านหินเพิง  นายมงคล พวงมาลี 044082423 2802 ตกลงราคา 1166,540.0060304035403540000000000280
54บ้านคลองดินดำ  นางรัตนา พงษ์สุวรรณ 0 1031 ตกลงราคา 180,000.000141617171524000000000103
55บ้านบุ่งเตย  นางนฤมล แสนสุริยะเดชา 044-820341 2,3063 ตกลงราคา 155,959.0016812146537858180000000002,306
56บ้านโป่งตาลอง  นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ 044 412659 1301 ตกลงราคา 164,186.004420191910126000000000130
57บ้านหนองคุ้มวิทยา  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 044 430392 1051 ตกลงราคา 148,212.003317912101212000000000105
58บ้านหนองจอก  นายราชันย์ ฝ่ายคำตา 0 712 ตกลงราคา 137,415.0020101010921000000000071
59บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม  นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ 044430160 3382 ตกลงราคา 1172,900.8068153238462734313017000000338
60สระน้ำใสวิทยา  นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์ 044-430251 681 ตกลงราคา 148,882.00201210955700000000068
61ไตรรัตน์วิทยาคาร  นายสุวันชัย ปานอุบล 44312002 5121 ตกลงราคา 1239,500.0084395250375849424853000000512
62บ้านคลองยาง  นายปรีชา ภาคกาย 044 430039 4583 ตกลงราคา 1299,855.0076383942514345324448000000458
63บ้านซับหวาย  นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง 044 430059 991 ตกลงราคา 155,585.00251012158171200000000099
64บ้านท่ามะนาว  นายวิจิตร ไพรวิจารย์ 044313057 741 ตกลงราคา 146,293.0019109510101100000000074
65บ้านท่าเลื่อนสามัคคี  นายประสาท ยอดอานนท์ 44311684 2051 ตกลงราคา 197,877.0020131521162722282122000000205
66บ้านหนองสาหร่าย  นายสุพรรณ แน่นดี 044311330 4571 ตกลงราคา 1254,443.8060665457607585000000000457
67บ้านคลองเดื่อ  นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี 044 929874 654 ตกลงราคา 134,387.00171188126300000000065
68บ้านคลองเสือ  นางธิติมา หรุ่นสูงเนิน 0 925 ตกลงราคา 148,917.402112121411121000000000092
69บ้านท่าช้าง  นายดุสิต โกนสันเทียะ 044297011 7112 ตกลงราคา 1439,500.00124845965574951668175000000711
70บ้านปรางคล้า  นายประกอบ อาจไธสง 44297020 1194 ตกลงราคา 271,294.0022141812172214000000000119
71บ้านโป่งกะสัง  นายคำรื่น ทองเหลื่อม 044365547 1283 ตกลงราคา 280,974.0026151814231715000000000128
72บ้านหมูสี  นายสมนึก สำเร็จผล 044 412659 1811 ตกลงราคา 1149,700.000152122202028202510000000181
73วัดขนงพระเหนือ  นายภัทรพงษ์ วรรณกุล 044-982519 1083 ตกลงราคา 163,064.0029151411111117000000000108
74บ้านซับใต้  นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ 044 412659 2033 ตกลงราคา 194,680.0051271918293128000000000203
75บ้านโนนประดู่  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 044430577 623 ตกลงราคา 145,369.0015399118700000000062
76บ้านโนนรัง  นายวิชาญ จตุพรม 0985862729 571 ตกลงราคา 132,151.0014966571000000000057
77บ้านปางละกอ  นางพัชรินทร์ ประมวล - 1561 ตกลงราคา 186,206.0030251818221726000000000156
78บ้านวังกระสวย  นางกฤษฎาภรณ์ มุ่งบุญ 044 430126 971 ตกลงราคา 155,845.002515111311111100000000097
79บ้านวังราง  นางพรรพรรณ พรหมเมือง 044082558 01 ตกลงราคา 119,785.0000000000000000000
80บ้านวังโรงน้อย  นายจำลอง ซองผม 044 412659 1461 ตกลงราคา 181,185.71391918121614131041000000146
81บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี  นายคมสันต์ ขุมกระโทก 044-752-67 2394 ตกลงราคา 1119,001.0024252730183625211518000000239
82บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ 0 1834 ตกลงราคา 1127,016.009202221251813171820000000183
83บ้านห้วยลุง  นางจุติพร ขวบสันเทียะ 044-430424 1022 ตกลงราคา 158,655.0025101011131023000000000102
84บ้านกุดน้อย  นายประสพ อินทร์พันธ์ 044-430566 393 ตกลงราคา 119,895.001055436600000000039
85บ้านโนนเสลา  นายศราวุธ ภักดีโชติ 044 412659 813 ตกลงราคา 158,043.001167577710101100000081
86บ้านหนองสลักได  นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก 044-082535 693 ตกลงราคา 142,527.0089911915800000000069
87บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายจันทา ไกรโสดา 044987529 1603 ตกลงราคา 194,271.0044181913202818000000000160
88พรพิทยาคม  นายบัญญัติ ทับทัน 044-430564 1943 ตกลงราคา 1122,491.0036152415162122122013000000194
89ห้วยทรายวิทยาคม  นางชัญญา จินากูล 044-082572 472 ตกลงราคา 126,205.001296628400000000047
90คลองแจ้งวิทยา  นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ 044430426 651 ตกลงราคา 137,811.00146118681200000000065
91คลองไทรวิทยาสิทธิ์  นายเอนก ดินขุนทด 2018539 2023 ตกลงราคา 1128,762.0030222222221520171715000000202
92ทับ6วิทยาคาร  นายประเสริฐ จันทคาม 044 430427 2521 ตกลงราคา 1162,714.0040242026173124272320000000252
93บ้านดอนเมือง  นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล 044-430420 1431 ตกลงราคา 183,074.0028151924211521000000000143
94นาหว้าไตรประชาคม  นายเด่น ประคองสุข 044 430419 843 ตกลงราคา 143,933.0014191288101300000000084
95บ้านมะค่างาม  นายยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล 044 430115 2851 ตกลงราคา 1167,314.0070302229232930231118000000285
96หนองแวงพิทยาคม  นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ 044 412659 2023 ตกลงราคา 1112,400.003527161815302217157000000202
97ประชาราษฎร์สามัคคี  นายสุริยัน พันธุ์มณี 044 430421 1611 ตกลงราคา 1108,000.002814131319201617129000000161
98รามวิทยาประชานุสรณ์  นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย 044 430422 882 ตกลงราคา 148,611.00241212121261000000000088
99สง่าพัฒนา  นายธนกร อู่ทรัพย์ 044-430428 1331 ตกลงราคา 174,099.0032171717191417000000000133
100หนองน้ำใส  นายเผด็จ โมฆะรัตน์ 044985115 6233 ตกลงราคา 1344,856.00157956275787779000000000623
101บ้านหนองกก  นางพรจิต ทรวงทองหลาง 044 430581 661 ตกลงราคา 126,903.002279868600000000066
102บ้านหนองบัวน้อย  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 044 412659 1161 ตกลงราคา 162,052.0032141915131013000000000116
103บ้านหนองไม้ตาย  นายชัยมงคล บุญช่วย 0 602 ตกลงราคา 132,530.0016811747700000000060
104บ้านหนองโอง  นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ 044-082547 511 ตกลงราคา 127,166.0013541083800000000051
105บ้านห้วยตะแคง  นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ 044 412659 913 ตกลงราคา 164,709.601574917192000000000091
106บ้านห้วยตะแคงใต้  นางสุรัสวดี สมรูป 044 430209 373 ตกลงราคา 123,629.00443586700000000037
107บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 044987000 1644 ตกลงราคา 186,180.0017191015191923111615000000164
108เจียรวนนท์อุทิศ 1  นายสหเทพ สาสวน 044-325661 2022 ตกลงราคา 1118,000.000202934202420162415000000202
109ถนนมิตรภาพ  นางเปรมยุดา สิทธิปกรณ์ 044325529 863 ตกลงราคา 159,054.00010121811251000000000086
110เที่ยงธรรมวิทยา  นายประจักษ์ ชะเอม 044430008 363 ตกลงราคา 124,665.00067457700000000036
111บ้านคลองตะแบก  นายสมคิด พินิจ 044430668 1033 ตกลงราคา 361,400.0020101414131418000000000103
112บ้านซับตะเคียน  นายสมพงษ์ คบด่านกลาง 044 430576 2793 ตกลงราคา 1174,903.0050303120282618301630000000279
113บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)  นางกิตติพร โพธิ์ทอง 044325530 1253 ตกลงราคา 176,938.00156101817171081014000000125
114บ้านหนองขาม  นายกษิณชาติ สายบุญลี 044-082550 461 ตกลงราคา 128,533.001048565800000000046
115เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1  นายประจักษ์ ชะเอม 044 430567 371 ตกลงราคา 124,158.003555531100000000037
116นิยมมิตรวิทยาคาร  นายวินัย ธรรมภักดี 044 323326 6624 ตกลงราคา 1429,864.00100605070617864566261000000662
117บ้านซับศรีจันทร์  นายชม ประดิษฐ์ 044430683 332 ตกลงราคา 114,911.00773530800000000033
118บ้านลาดบัวขาว  นายณรงค์ หล้าอัมพร 044-430-57 1971 ตกลงราคา 195,000.0028151525201820151526000000197
119บ้านหนองบัว  นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง 044430471 885 ตกลงราคา 248,435.0025810713121300000000088
120บ้านใหม่สำโรง  นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน 044340574 1912 ตกลงราคา 299,401.0034232415151119201812000000191
121หนองน้ำขุ่น  นางยศพร จิรพรเจริญ 044430669 1652 ตกลงราคา 294,838.0022141215161818121919000000165
122คีรีวัฒนา  นายประชารัฐ วงศ์ขำ 044-430573 2941 ตกลงราคา 1160,000.0025342228272442223535000000294
123ไทยวัฒนาประชารัฐ  นายสมใจ ถนอมพุดซา 44411311 6173 ตกลงราคา 1362,920.00908074951117889000000000617
124บ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ)  นายนรากร พื้นนวล 9971315 551 ตกลงราคา 131,500.00125107741000000000055
125บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)  นางรุจาภา สินประสพ 044430673 533 ตกลงราคา 332,000.00111031068500000000053
126บ้านนาดีศรีสะอาด  นายวีระ ดวงสำราญ 561 ตกลงราคา 120,150.0011657911700000000056
127บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210  นายสมเกียรติ หล่าจันทึก 044411222 5641 ตกลงราคา 1381,032.0060346361585479507035000000564
128สันติพัฒนา  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 44411790 483 ตกลงราคา 127,493.009763313700000000048
129โนนกราดสามัคคี  นางชูศรี หล่ำจันทึก 044430016 1563 ตกลงราคา 179,574.0018181633282023000000000156
130บ้านซับชุมพล  -ว่าง- 044 430583 541 ตกลงราคา 130,656.0013569510600000000054
131บ้านโนนสง่า  นายทองพูน สมพงษ์ 044-430094 2391 ตกลงราคา 1148,000.0045192725272217252111000000239
132บ้านปางโก  นายวรวุฒิ เดชขุนทด 044 082543 782 ตกลงราคา 136,923.00285981261000000000078
133บ้านหนองไผ่  นายณรงค์ หล้าอัมพร 044 430174 1111 ตกลงราคา 170,556.001612145156161494000000111
134บ้านหนองหญ้าขาว  นายสมศักดิ์ บูรณะ 044 430196 2253 ตกลงราคา 1137,456.0034303538212938000000000225
135บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 044430202 1072 ตกลงราคา 162,318.002091914161514000000000107
136จตุรคามสามัคคี  นายประกอบ สอนใหม่ 044335179 931 ตกลงราคา 178,000.0001691423112000000000093
137บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)  นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์ 044 412659 931 ตกลงราคา 178,000.0001691423112000000000093
138บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  นางศศิธร จ๋าพิมาย 0 552 ตกลงราคา 132,600.0016561154800000000055
139บ้านกุดหัวช้าง  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 044 412659 1211 ตกลงราคา 159,723.003716111515189000000000121
140บ้านโคกหินเหล็กไฟ  นายเดชา จันทร์อาภาท 0624835798 1063 ตกลงราคา 158,063.0030119920918000000000106
141โค้งยางวิทยา  นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ 044 412659 1371 ตกลงราคา 185,035.0024131416141618976000000137
142โนนค่าวิทยา  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 044082589 731 ตกลงราคา 163,795.00071399111106700000073
143บ้านสลักใด  นายศิริยศ คารวะบัญชา 44335288 1951 ตกลงราคา 175,138.0051232122242529000000000195
144บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิรัช ติจันทึก 0 1371 ตกลงราคา 192,608.702515151611111381211000000137
145วัดกุดเวียน  ;ว่่าง 044 430434 371 ตกลงราคา 117,933.001233567100000000037
146สันติวิทยา  นายอรุณชัย ชัยภักดี 044430671 251 ตกลงราคา 112,092.00814513300000000025
147บ้านกุดขมิ้น  นางปณดา โภชน์สาลี 044 430596 901 ตกลงราคา 141,800.002417771412900000000090
148บ้านนากลาง  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 044 082587 2221 ตกลงราคา 188,742.0042172415212719202017000000222
149บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)  นายประกอบ สอนใหม่ 044335473 1221 ตกลงราคา 175,818.002691915231713000000000122
150บ้านสองคร  นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง 62527939 1331 วิธีพิเศษ 172,800.004222716161218000000000133
151บ้านหนองตะไก้  นางปณิตา โภชนสาล 044 412659 302 สอบราคา 114,345.001255023300000000030
152บ้านหนองบอน  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 044-430431 363 ตกลงราคา 120,311.00943375500000000036
153บ้านหนองพยอม  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 044 412659 101 ตกลงราคา 17,298.00022222000000000010
154บ้านหนองแวง  นายสำราญ แต่งพลกรัง 44 1301 ตกลงราคา 175,020.0029191513131922000000000130
155บ้านห้วยตะคร้อ  นายอรัญ ศรีพลกรัง 044 430432 381 ตกลงราคา 128,314.009090701300000000038
156ชินวงศ์อุปถัมภ์  นายอุทัย ผาสุขนิตย์ 044 430435 2643 ตกลงราคา 1172,696.0048281728242632161530000000264
157บ้านทุ่งสะแบง  นายมานพ ทรวงทองหลาง 044082606 1443 ตกลงราคา 175,796.0042212117141613000000000144
158บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)  นายวินัย อุทาน 044419993 622 ตกลงราคา 157,693.0014876910800000000062
159บ้านมะเกลือใหม่  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 044336171 1191 ตกลงราคา 199,700.000131312131513121216000000119
160บ้านไร่โคกสูง  นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน 044 430666 232 ตกลงราคา 116,497.60540533300000000023
161บ้านใหม่สันติ  นายสุรกิจ รุ่งโรจน์วรกุล 044430588 231 ตกลงราคา 112,716.00720125600000000023
162กิริวัฒนศักดิ์  นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 044-984060 1161 ตกลงราคา 163,802.002916822161213000000000116
163บ้านบุใหญ่  นายประสิทธิ์ อังสุพันธุ์โกศล - 571 ตกลงราคา 123,076.001276797900000000057
164บ้านหนองเบน  นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ 044-430169 2401 ตกลงราคา 1143,060.0051302228261919151416000000240
165บ้านสระเพลง  นางวิระดา นาสูงเนิน 044 412659 1421 ตกลงราคา 180,728.0032231618141524000000000142
166บ้านห้วยไผ่  นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย 044 412659 661 ตกลงราคา 138,031.00154910991000000000066
167อนุบาลประชารัฐสามัคคี  นางศศิธร จ๋าพิมาย 044419994 9211 ตกลงราคา 1470,500.0017011694114152150125000000000921
168ระดมวิทยานุสรณ์  นายชัย บัติสูงเนิน 044419992 5143 ตกลงราคา 1331,910.0082425059435863314343000000514
169แหลมทองวิทยานุสรณ์  จ.ส.ต.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 361 สอบราคา 123,982.00544575600000000036
170บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)  นางปณดา โภชน์สาลี -
171บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  นายอนุชา สุกุมลจันทร์ 044430432 1334 สอบราคา 170,761.003629914201312000000000133
172บ้านน้อยกุดคล้า  นางนงพงา ปราณีตพลารักษ์ 044- 43059 411 ตกลงราคา 122,095.001036765400000000041
173บ้านส้มกบงาม  นางประนอม ผาดจันทึก 044 412659 593 ตกลงราคา 136,356.0001698166400000000059
174บ้านโสกแจ้ง  นายวิชัย ขันธอารี 0 891 ตกลงราคา 151,057.0025119111091400000000089
175เสมาวิทยา  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 044 430 59 592 ตกลงราคา 233,240.0014610975800000000059
176บ้านบุตาสง  นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ 044760885 1221 ตกลงราคา 171,994.0018181214201921000000000122
177บ้านวังรางใหญ่  นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์ 0 1922 ตกลงราคา 193,542.0043232819253321000000000192
178บ้านวังรางน้อย  นายคณิต เจียรกลาง 044 412659 2193 ตกลงราคา 1133,623.0060242022303528000000000219
179บ้านหนองม่วง  นายวาด โปร่งสันเทียะ 044-418311 1561 ตกลงราคา 187,898.0037212020161923000000000156
180บ้านหนองไม้ตาย  นางสุวพิชชา คนใจบุญ 044 430665 632 ตกลงราคา 235,126.00158146531200000000063
181บ้านหนองเลา  นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ 044-430185 711 ตกลงราคา 133,281.0019510411101200000000071
รวม 33,120 331 - 195 18,577,450.81 5,705 3,418 3,248 3,346 4,099 4,321 4,436 1,545 1,582 1,420 0 0 0 0 0 0 33,120
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน