สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน โทรศัพท์ จำนวนนักเรียน
ที่ ร.ร.รายงาน
จำนวนผู้เสนอ(ราย) วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 044438207
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 44438193 1051 ตกลงราคา 166,344.001872116141811000000000105
3บ้านโปร่งสนวน  44430108
4บ้านไร่แหลมทอง  0 341 ตกลงราคา 118,099.00994233400000000034
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 044430488
6บ้านหนองแคทราย  นายขวัญชัย เรืองกระโทก 44430157 1391 ตกลงราคา 198,904.0011111214141214101724000000139
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 044430486 3451 ตกลงราคา 1232,389.0044283127414140402330000000345
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 044-430487 1161 ตกลงราคา 166,703.0025141416151616000000000116
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 044-448066 1,2223 วิธีพิเศษ 1735,500.001831561571792021681770000000001,222
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 044430043 2263 ตกลงราคา 1128,700.0050202216241220241622000000226
11บ้านโคกใบบัว  0 652 ตกลงราคา 131,600.00231351055400000000065
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 044448506 3091 ตกลงราคา 1173,000.0056455234364343000000000309
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 44444690 3803 ตกลงราคา 1232,500.0090494841494459000000000380
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 0
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 044430058 1051 ตกลงราคา 132,148.0025141613151111000000000105
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายชวาล สุดเวียง 044430071 981 ตกลงราคา 154,440.0023191091871200000000098
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 044-444314 1322 ตกลงราคา 174,783.0031161717151521000000000132
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 44448771 892 วิธีพิเศษ 247,816.00261111712121000000000089
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 044430170 2323 ตกลงราคา 1143,388.004026292922221815238000000232
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 44430199 661 ตกลงราคา 134,553.0022879261200000000066
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  044448761 572 ตกลงราคา 130,600.0013676128500000000057
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 044430028 711 ตกลงราคา 130,332.002989755800000000071
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 044430482 1262 ตกลงราคา 159,560.0021211213171718700000000126
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 044430481 1201 ตกลงราคา 168,850.002761624151517000000000120
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 044430147 1601 ตกลงราคา 187,692.0041191928171917000000000160
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 0 683 ตกลงราคา 153,309.001171213107800000000068
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 044249242 593 ตกลงราคา 131,300.201789397600000000059
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 12825122 1231 ตกลงราคา 174,934.00229151691391398000000123
29บ้านใหญ่  นายวิทูล เฉียบกระโทก 44430215 1662 ตกลงราคา 1101,571.0044262315192217000000000166
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 044438189 1192 ตกลงราคา 145,800.0030121513171616000000000119
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ - 601 ตกลงราคา 132,402.001458888900000000060
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 0 1023 ตกลงราคา 142,996.0023716107816681000000102
33บ้านมาบตะโกเอน  นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล 0 1091 ตกลงราคา 162,859.0021151117201510000000000109
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 44430311 1712 ตกลงราคา 178,971.9051101820242919000000000171
35บ้านหนองเมา  นางจิตรลดา ซิวดอน 044430180 911 ตกลงราคา 154,786.00171481113171100000000091
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 044-430188 8786 ตกลงราคา 150,036.0018158111291400000000087
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 0801693749 3583 วิธีพิเศษ 1191,044.0073555349405038000000000358
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 0819671163 1712 ตกลงราคา 197,345.0045181815211816659000000171
39บ้านโคกสะอาด  044430048 673 ตกลงราคา 112,000.00171214568500000000067
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 044-448065 2931 ตกลงราคา 1236,500.0032151518172223754828000000293
41บ้านดอนกรูด  นางศรีไพร จันทรชิต 0 601 ตกลงราคา 138,580.00881161010700000000060
42บ้านพนาหนองหิน  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 044430111 1914 ตกลงราคา 194,029.004525182513131517128000000191
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 44438188 1092 ตกลงราคา 161,293.002515201117129000000000109
44บ้านหนองเสือบอง  นายปองพล จิตรเขต 044430312 1242 ตกลงราคา 168,658.0035141213111920000000000124
45จอมทองวิทยา  นายพีระพงษ์ เพชรศรี 044082077 2303 ตกลงราคา 1161,000.0035171621242532191526000000230
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 44448760 3771 ตกลงราคา 1180,000.0097484353503947000000000377
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 0862597629 1071 วิธีพิเศษ 139,397.00239131014959510000000107
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 044430311 1862 ตกลงราคา 298,455.003718161718149141924000000186
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 044 430191 683 ตกลงราคา 140,732.00126971571200000000068
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  044430200 242 ตกลงราคา 24,784.00900227400000000024
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 044441844 2133 ตกลงราคา 194,010.4043152518261613201522000000213
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว - 662 ตกลงราคา 131,116.003018567900000000066
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 0878719283 551 ตกลงราคา 130,435.001976375800000000055
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 044082370 363 ตกลงราคา 320,637.001411475400000000036
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 044442953 451 ตกลงราคา 18,057.002172237104700000045
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 183 ตกลงราคา 19,761.00632122200000000018
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 0-4443-025
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 044430005 1193 ตกลงราคา 151,405.3023151118162115000000000119
59บ้านโกรกหว้า  044430029 271 ตกลงราคา 115,457.00912328200000000027
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ - 1061 ตกลงราคา 152,867.0010161191171212108000000106
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายสกัน ลีสีคำ 044-430062 443 ตกลงราคา 123,550.001363826600000000044
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 0 451 ตกลงราคา 122,135.001438466400000000045
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 044430172 422 ตกลงราคา 126,164.007354117500000000042
64บ้านหนองล้างช้าง  นายศุภัคไฑญ ทองนุช 044430184 1313 ตกลงราคา 178,287.0026181811211819000000000131
65วัดบ้านพร้าว  นายพนธ์ประภาส สรณ์นภาพัชร 044430237 352 ตกลงราคา 115,851.00552592700000000035
66วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 044430548 523 ตกลงราคา 139,710.0011768113600000000052
67ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 44373085 1601 วิธีพิเศษ 1113,905.00211611142021308109000000160
68บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 044082358 1131 ตกลงราคา 164,344.002713141781321000000000113
69บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 044430040 883 ตกลงราคา 144,343.00128131514101600000000088
70บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 044-430-38 932 ตกลงราคา 142,285.0029141691051000000000093
71บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 044430658 881 ตกลงราคา 144,477.0017615119141600000000088
72บ้านยางกระทุง  นายวรการ จันทรมหา 044082362 1172 ตกลงราคา 163,637.0031161412181511000000000117
73ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 044-760113 2703 ตกลงราคา 2115,723.0047251919282928303015000000270
74บ้านโคกสำราญ  นายสมบัติ ระวังสำโรง 0 1484 ตกลงราคา 2113,393.403013141391412131515000000148
75บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 44340130 451 ตกลงราคา 115,874.002037443400000000045
76บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายนภัสดล ลิมป์เจริญ 044440200 1191 ตกลงราคา 176,675.002089111116181475000000119
77บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 044430659 631 ตกลงราคา 135,088.00171086311800000000063
78บ้านหนองนมนาง  นางสุปรีชา ครูศรี 44430164 563 ตกลงราคา 123,240.001659658700000000056
79บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 44441767 1121 ตกลงราคา 160,110.003018141610816000000000112
80ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 44441630 1241 ตกลงราคา 163,478.003891521141314000000000124
81อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 044441768 2135 วิธีพิเศษ 1121,352.0046273023342528000000000213
82บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 044020648 2611 ตกลงราคา 1171,897.0049182531163920153612000000261
83บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 044020636 1083 ตกลงราคา 150,102.00471110913108000000000108
84บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 044430674 443 ตกลงราคา 318,606.402326442300000000044
85วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 044440222 661 ตกลงราคา 137,000.0016996119600000000066
86วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 044-441828 2271 ตกลงราคา 1145,000.0029191931242326152417000000227
87วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 44390244 441 ตกลงราคา 125,963.00985639400000000044
88หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 044430553 852 ตกลงราคา 147,400.00201110141271100000000085
89ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 044969072 2331 ตกลงราคา 1148,000.0039231825212726201915000000233
90บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ - 1681 กรณีพิเศษ 1108,852.0026171213211617142210000000168
91บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 044430112 893 ตกลงราคา 123,000.00221012121312800000000089
92บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 044-430195 521 ตกลงราคา 115,635.201738576600000000052
93บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายวีระเดช เดชะคำภู 044430219 831 ตกลงราคา 160,648.00101011816161200000000083
94แหลมรวกบำรุง  นายพิทยา ภูสำเภา 044-969524 971 ตกลงราคา 156,001.002112101412131500000000097
95ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 44441177 1,2303 วิธีพิเศษ 1713,000.001401001141201341221671111111110000001,230
96บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 044284268 6821 ตกลงราคา 1411,500.0060606088698090556060000000682
97บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 044430086 201 ตกลงราคา 112,573.00022345400000000020
98บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 0 451 ตกลงราคา 120,007.001575428400000000045
99บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 044-430382 701 ตกลงราคา 139,924.00299112361000000000070
100หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 019662865 2343 วิธีพิเศษ 1172,881.0050252117162826191319000000234
101บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 0 773 ตกลงราคา 143,085.0019911103151000000000077
102บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  0 1001 ตกลงราคา 159,877.00211491591814000000000100
103บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 044-430099 1292 ตกลงราคา 170,740.0034111423181415000000000129
104บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 19662954 841 ตกลงราคา 128,344.00311297135700000000084
105บ้านลำนางแก้ว  นายเอนก นิมมานนิรชร 044-430125 3132 ตกลงราคา 1231,552.0066323430282523202530000000313
106บ้านวังตะเคียน  นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ 0 451 ตกลงราคา 120,454.001562763600000000045
107รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 044430226 1031 ตกลงราคา 156,766.0025111215151411000000000103
108บ้านเก่าปอแดง  นายสุทธิชัย เครือบคนโท 044360276 1673 ตกลงราคา 194,000.0040171919262521000000000167
109บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 044430031 362 ตกลงราคา 118,291.00635472900000000036
110บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 044360282 1001 ตกลงราคา 142,927.002214181312813000000000100
111บ้านโป่งสามัคคี  นายเอกอรรถ ถูกหมาย 044360280 241 ตกลงราคา 115,208.00227234400000000024
112บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 044430179 712 ตกลงราคา 124,182.00231410674700000000071
113สะแกราชวิทยาคม  นายเฉลิมยศ พุทธา 044360137 4212 ตกลงราคา 1213,769.0055324243513741384933000000421
114บ้านนางเหริญ  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 044430675 1021 ตกลงราคา 148,637.002551610201115000000000102
115หนองประดู่  - 044450582 92 ตกลงราคา 16,966.0000002250000000009
116วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 044967200 613 ตกลงราคา 127,208.0012811688800000000061
117วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 044450493 781 ตกลงราคา 148,967.002011136591400000000078
118วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 044430383 1052 สอบราคา 154,242.0024151018171011000000000105
119วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 44450489 1242 ตกลงราคา 177,878.00211512141011912812000000124
120วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 044-082385 1722 ตกลงราคา 1108,208.002919151710281619118000000172
121บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 044438081 3511 ตกลงราคา 1202,000.0090252726342222304035000000351
122บ้านโคกโจด  นางสอาด บุญเอิบ 044430598 402 ตกลงราคา 111,232.001037354800000000040
123บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 44457334 1763 วิธีพิเศษ 1114,668.2040202725172126000000000176
124บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 044430597 692 ตกลงราคา 137,313.0020125102101000000000069
125บ้านสมบัติเจริญ  นายสุนันท์ จงใจกลาง 78730106 1733 ตกลงราคา 1108,138.003420181915141861514000000173
126บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 044-430137 2553 ตกลงราคา 1127,061.0050282733191717202321000000255
127บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 044-082617 1991 ตกลงราคา 1138,640.0040232218191713171416000000199
128บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 044430143 3494 ตกลงราคา 1268,000.0035374027322840444224000000349
129บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 044082626 1451 ตกลงราคา 183,725.004482411191524000000000145
130บ้านโนนสมบูรณ์  - 044961005 7573 ตกลงราคา 1354,800.001759286959590124000000000757
131บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 044-430100 742 ตกลงราคา 139,596.00211397610800000000074
132บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจารุพันธ์ สุกอง 044438204 4473 ตกลงราคา 1248,500.0080424043483828424343000000447
133บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 044-430122 792 ตกลงราคา 131,600.001311717814900000000079
134บ้านลำไซกง  - 044-430709 971 ตกลงราคา 155,237.0025101769131700000000097
135ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 0 2483 ตกลงราคา 1151,900.0038243923182427222112000000248
136บ้านหนองหิน  นายพุฒิพงศ์ รัตน์สงัดวงศ์ 044430600 1013 ตกลงราคา 192,074.006101711119138610000000101
137สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 44430252 1663 ตกลงราคา 1105,906.004214141412241612108000000166
138บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 044-430439 1292 ตกลงราคา 174,531.0034127131017111465000000129
139บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 044-430063 1012 ตกลงราคา 159,550.0020101611121814000000000101
140บ้านประชาสันต์  นางพรชนก รัตนโกศล 044430727 651 ตกลงราคา 141,800.00201051185600000000065
141บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 044961567 3041 ตกลงราคา 1197,360.0072262227323027281525000000304
142บ้านหนองขนาก  นายสามารถ ยุระชัย 044430438 1491 ตกลงราคา 191,944.0021202015232525000000000149
143บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 044-438069 2052 ตกลงราคา 1160,928.0050301714122218141117000000205
144บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430439 4642 ตกลงราคา 1275,122.5087404541394155453734000000464
145บ้านหน้ากลองวิทยา  - - 1491 ตกลงราคา 191,944.0021202015232525000000000149
146สกัดนาควิทยา  น.ส.ธนวรรณ ไวบรรเทา 044082631 845 ตกลงราคา 140,791.00331169951100000000084
147ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 044447204 4756 ตกลงราคา 1421,982.0020506456577250563218000000475
148ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 044547342 3851 ตกลงราคา 1242,500.0036565757645560000000000385
149บ้านโคกไม้งาม  - 44438206 1361 ตกลงราคา 182,100.0032211723151117000000000136
150บ้านสระประทีป  นายบุญมี สาธร 044-430138 2152 ตกลงราคา 2140,839.0047221920141526171124000000215
151บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 44457323 851 ตกลงราคา 136,200.00169111013141200000000085
152บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 044430198 622 ตกลงราคา 127,650.101769987600000000062
153หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 44457413 1121 ตกลงราคา 169,041.00371810718715000000000112
154บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 0812658763 1362 ตกลงราคา 251,222.0035152320171511000000000136
155บ้านซับไทรทอง  นายทวีศักดิ์ แก้วสมปอง 044430056 1101 ตกลงราคา 151,903.002181311221817000000000110
156บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 0 491 ตกลงราคา 119,234.00130131481000000000049
157บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 0 1711 วิธีพิเศษ 1122,744.0010151612151627171924000000171
158บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 1611 ตกลงราคา 140,000.002613121922221910108000000161
159บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 044-430211 463 ตกลงราคา 12,635.0010810646200000000046
160บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 044240036 583 ตกลงราคา 134,476.001166899900000000058
161บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 0 1513 ตกลงราคา 184,000.0038231716241518000000000151
162บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 044430307 752 ตกลงราคา 142,220.002110119106800000000075
163บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 044081098 7623 ตกลงราคา 1410,659.00101576964495339735481543038000762
164บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 044082523 4661 ตกลงราคา 1243,333.00551217242225253025231000000466
165บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 044228040 2842 ตกลงราคา 1211,876.0060253427182724182922000000284
166บ้านศาลเจ้าพ่อ  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 044228800 2833 ตกลงราคา 1213,633.0027313628262830242330000000283
167เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0902794623 3061 ตกลงราคา 1174,050.0043201532232025242419302110000306
168บ้านคลองใบพัด  นายมณเฑียร สารจันทร์ 044430038 1121 ตกลงราคา 148,900.0029141119141312000000000112
169คลองสะท้อน  044-082519 1133 วิธีพิเศษ 171,312.0016161719101619000000000113
170บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 044082521 1421 ตกลงราคา 182,571.0030141820162222000000000142
171บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 1163 วิธีพิเศษ 250,504.0020107161271013714000000116
172บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 044430054 683 ตกลงราคา 149,612.0012714989900000000068
173บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 044-430562 2141 สอบราคา 1117,500.00492823182923191384000000214
174ด่านอุดมวิทยา  นางสาวดวง โชติสุภาพ 44448168 1133 ตกลงราคา 1101,644.00121271011107181214000000113
175บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 044430561 1431 ตกลงราคา 1118,065.0029121371814991319000000143
176บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 0 763 ตกลงราคา 146,142.001571289121300000000076
177บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 044430211
178บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 044430418 823 ตกลงราคา 145,124.101899151113700000000082
179บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 44430034 1023 ตกลงราคา 153,449.00301615913712000000000102
180บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 0899452845 482 ตกลงราคา 124,341.008106484800000000048
181บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 044430121 3931 ตกลงราคา 1114,650.0065273428323825353335101813000393
182บ้านหนองไม้สัก  นายประทีป ลักษณะพรมราช 044-430182
183บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 44430081 1753 สอบราคา 1110,000.0033191811191018151220000000175
รวม 28,520 425 - 219 16,447,812.70 5,476 2,990 3,135 3,081 3,177 3,120 3,246 1,374 1,264 1,433 94 69 61 0 0 0 28,520
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน